LUẬT DÂN SỰ : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

Chia sẻ: hoanghue22

Tài liệu tham khảo luật dân sự - Khái niệm chung về luật dân sự Việt Nam

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LUẬT DÂN SỰ : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG BAI HOC VÂN ĐỀ 1 – MODUL1 LUÂT
̀ ̣ ́ ̣
DÂN SỰ: KHAI NIÊM CHUNG VỀ LUÂT DÂN
́ ̣ ̣
SỰ VIÊT NAM
̣
Posted on 10/08/2008 by Civillawinfor

̀
A. YÊU CÂU:

Sinh viên phai tich luy 17 muc tiêu nhân thức được hướng dân trong Đề cương môn
̉́ ̃ ̣ ̣ ̃
̣
hoc:

̣
- 6 bâc 1

̣
- 5 bâc 2

̣
- 6 bâc 3

́́
Lưu y: Ngoai cac muc tiêu nhân thức trên. Khuyên khich sinh viên hướng tới cac muc
́ ̀́ ̣ ̣ ́ ́ ̣
tiêu nhân thức cua riêng minh.
̣ ̉ ̀

Tim hiêu thêm ở đây
̀ ̉

B. THỜI LƯỢNG:

- 2 tiêt lý thuyêt (90 phut);
́ ́ ́

́ ̉ ̣ ́
- 2 tiêt thao luân (90 phut)

Tim hiêu thêm ở đây
̀ ̉

̀ ̣
B. TAI LIÊU

- BLDS năm 1995 và BLDS năm 2005

- Nghị quyết 45/2005/QH11 ngày 14-06-2005 về thi hành Bộ luật dân sự năm 2005

̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣
- Luât ban hanh văn ban qui pham phap luât

́ ̉ ́
- Cac văn ban khac

- Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam tâp 1 cua Đai hoc Luât Hà Nôi năm 2005 – 2008
́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣

- Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam (Phân chung) – Khoa Luât Đai hoc Quôc gia Hà Nôi,
́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣
năm 2002;
- Cac tai liêu được đinh hướng trong cuôn Đề cương môn hoc danh cho vân đề 1 –
́̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́
Modul1;

- Cac bai viêt được đăng trên trang thongtinphapluatdansu theo đường link:
́ ̀ ́
http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/category/luat-dan-su/lds-qui-dinh-chung/

- Câu hoi thao luân danh cho vân đề : link1 link2
̉ ̉ ̣ ̀ ́

C. ĐINH HƯỚNG NÔI DUNG BAI HOC
̣ ̣ ̀ ̣

1. Đôi tượng và phương phap điêu chinh cua Luât dân sự
́ ́ ̀ ̉ ̉ ̣

1.1. Nôi dung 1: Đôi tượng điêu chinh cua luât dân sự
̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣

Cac quan hệ nhân thân và quan hệ tai san trong giao lưu dân sự (Cac chủ thể tham gia
́ ̀̉ ́
quan hệ đôc lâp, binh đăng, tự nguyên cam kêt, thoa thuân và chiu trach nhiêm tai san)
̣̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀̉

1.1.1. Quan hệ tai san: Cac quan hệ xã hôi giữa con người với con người thông qua
̀̉ ́ ̣
̣̀̉ ̣́
môt tai san nhât đinh

̣ ̉
* Đăc điêm:

- Thứ nhât, Quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự đa dang, phong
́ ̀̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣
́
phu:

+ Đa dang về linh vực: Bao gôm cac quan hệ trong trang thai “tinh” (quan hệ xac đinh
̣ ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̃ ̣́
môt tai san thuôc về ai? – Quan hệ sở hữu) và trong trang thai “đông” (tai san là đôi
̣̀̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀̉ ́
tượng cac quan hệ trong quá trinh trao đôi cua giao lưu dân sự – mua ban, tăng cho,
́ ̀ ̉̉ ́ ̣
thuê, gửi giữ, vân chuyên, gia công…);
̣ ̉

+ Đa dang về đôi tượng: vât, tiên, giây tờ có gia, quyên tai san; tai san hiên tai, tai san
̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀̀̉ ̀̉ ̣̣̀̉
hinh thanh trong tương lai; tai san vô hinh, tai san hữu hinh…
̀ ̀ ̀̉ ̀ ̀̉ ̀

+ Đa dang về chủ thê: cá nhân, phap nhân, hộ gia đinh, tổ hợp tac và Nhà nước; chủ thể
̣ ̉ ́ ̀ ́
mang quôc tich Viêt Nam, chủ thể mang quôc tich nước ngoai.
̣́ ̣ ̣́ ̀

- Thứ hai, Quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự mang tinh ý chí
̀̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́

+ Phan anh và ghi nhân ý chí cua cac chủ thể trong quan hệ tai san: trong xac lâp, thay
̉́ ̣ ̉ ́ ̀̉ ̣́
đôi, châm dứt quan hê;
̉ ́ ̣

+ Chiu tac đông bởi ý chí cua nhà nước – Tinh phù hợp với qui đinh cua BLDS: môi
̣́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̃
quan hệ tai san trong giao lưu dân sự đêu chiu môt qui chế phap lý từ nhà nước (quan hệ
̀̉ ̀ ̣ ̣ ́
có đôi tượng là tai san câm lưu thông, han chế chế lưu thông, tự do lưu thông; có đôi
́ ̀̉ ́ ̣ ́
tượng là bât đông san…).
́ ̣ ̉
- Thứ ba, quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự mang tinh chât giá
̀̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́
trị và tinh được băng tiên Tinh chât hang hoa – tiên tê:
́ ̀ ̀ ́ ́̀ ́ ̣̀

+ Đôi tượng cua quan hệ tai san là hang hoa có giá trị và được xac đinh thông qua sự
́ ̉ ̀̉ ̀ ́ ̣́
trao đôi hang hoa, chiu sự chi phôi cua qui luât giá tri;
̉̀ ́ ̣ ́̉ ̣ ̣

+ Tinh chât hang hoa cua tai san cung phụ thuôc vao ý chí cua nhà nước. Ví du: Quyên
́ ́̀ ́ ̉̀̉ ̃ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀
sử dung đât lai chiu những qui đinh riêng…
̣ ̣́ ̣ ̣

- Thứ tư, Quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự có tinh chât đên
̣̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́̀
bù tương đương trong trao đôi ̉

+ Chủ thể trong môt quan hệ tai san cụ thể để hưởng dung môt tai san thì phai châp nhân
̣ ̀̉ ̣ ̣̀̉ ̉ ́ ̣
môt sự đên bù ngang giá trị – Đôi môt giá trị tương đương và ngược lai;
̣ ̀ ̉ ̣ ̣

+ Cung môt tai san nhưng trong những quan hệ khac nhau, chủ thể khac nhau mức đên
̀ ̣̀̉ ́ ́ ̀
bù ngang giá trị là khac nhau;
́

+ Môt số quan hệ tai san không mang tinh chât đên bù ngang giá (không phổ biên): tăng
̣ ̀̉ ́ ́̀ ́ ̣
cho, mượn…

̉ ̉ ̣
* Câu hoi thao luân:

+ Nêu 5 ví dụ về quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự;
̀̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣

+ Tim cac nganh luât cung có đôi tượng điêu chinh là quan hệ tai san và nêu sự khac biêt
̀ ́ ̀ ̣̃ ́ ̀ ̉ ̀̉ ́ ̣
với Luât dân sư;
̣

+ Cho cac ví dụ về quan hệ tai san có đôi tượng là tai san vô hinh, hữu hinh.
́ ̀̉ ́ ̀̉ ̀ ̀

1.1.2. Quan hệ nhân thân: Cac quan hệ xã hôi phat sinh từ môt giá trị tinh thân găn liên
́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀
với môt cá nhân hoăc môt tổ chức
̣ ̣ ̣

̣ ̉
* Đăc điêm:

- Thứ nhât, quan hệ nhân thân thuôc đôi tượng điêu chinh cua luât dân sự luôn găn liên
́ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̀
môt chủ thể xac đinh theo qui đinh cua phap luât và có thể chiu anh hưởng bởi cac yêu tố
̣ ̣́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣̉ ́ ́
đao đức, truyên thông, phong tuc, tâp quan;
̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́

- Thứ hai, về nguyên tăc cac quan hệ nhân thân không mang tinh giá tri, không tinh
́ ́ ́ ̣ ́
được thanh tiên;
̀ ̀

- Thứ ba, cac giá trị tinh thân là đôi tượng cua quan hệ nhân thân về nguyên tăc không là
́ ̀ ́ ̉ ́
đôi tượng để trao đôi, chuyên dich;
́ ̉ ̉ ̣

* Cac nhom quan hệ nhân thân:
́ ́
- Quan hệ nhân thân không găn với tai san: là cac quan hệ nhân thân không mang lai cho
́ ̀̉ ́ ̣
chủ thể bât kỳ môt lợi ich vât chât nao: danh dự, nhân phâm, uy tin, tên ho…
́ ̣ ́ ̣ ́̀ ̉ ́ ̣

- Quan hệ nhân thân găn với tai san: là cac quan hệ mang lai cho chủ thể những lợi ich
́ ̀̉ ́ ̣ ́
vât chât nhât đinh: quyên tac gia, quyên sở hữu công nghiêp, quyên đôi với giông, cây
̣ ́ ̣́ ̀́ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́
̀ ̣
trông vât nuôi

̉ ̉ ̣
* Câu hoi thao luân:

+ Nêu 5 ví dụ về quan hệ nhân thân thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự;
̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣

+ Tim cac nganh luât cung có đôi tượng điêu chinh là quan hệ nhân thân và nêu sự khac
̀ ́ ̀ ̣̃ ́ ̀ ̉ ́
biêt so với Luât dân sự;
̣ ̣

+ Nêu sự khac nhau cơ ban giữa quan hệ nhân thân găn với tai san và quan hệ nhân thân
́ ̉ ́ ̀̉
không găn với tai san.
́ ̀̉

1.2. Nôi dung 2: Phương phap điêu chinh cua Luât dân sự
̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣

Biên phap, cach thức thông qua đó phap luât tac đông đên cac quan hệ tai san, quan hệ
̣ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ́ ́ ̀̉
nhân thân thuôc đôi tượng điêu chinh cua luât dân sự
̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣

̣ ̉
* Đăc điêm:

- Thứ nhât, cac chủ thể binh đăng với nhau trên phương diên phap lý
́ ́ ̀ ̉ ̣ ́

+ Điêu kiên găn liên là cac chủ thể đôc lâp về tổ chức và tai san
̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣̣ ̀̉

+ Không phân biêt thanh phân xã hôi
̣ ̀ ̀ ̣

́ ̣ ̀
+ Không ap đăt quyên uy cho nhau.

- Thứ hai, cac chủ thể có quyên tự đinh đoat:
́ ̀ ̣ ̣

+ Xac lâp, thực hiên, châm dứt và nôi dung quan hệ phụ thuôc vao sự tuy nghi và theo ý
̣́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀
chí cua chủ thê;
̉ ̉

+ Sự đinh đoat có hiêu lực cua chủ thể có giá trị băt buôc đôi với tât cả cac chủ thể trong
̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́
quan hê, được phap luât tôn trong và bao vê;
̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣

+ Quyên đinh đoat cua chủ thể bị han chế vì lợi ich công, quyên, lợi ich hợp phap cua
̀ ̣ ̣̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉
cac chủ thể khac.
́ ́

- Thứ ba, cac chủ thể dân sự phai chiu trach nhiêm dân sự khi vi pham cam kêt có hiêu
́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣
lực hoăc vi pham cac qui đinh cua phap luât dân sự (chủ yêu là trach nhiêm tai san):
̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀̉
+ Nghia vụ trong luât dân sự thường là nghia vụ tai san;
̃ ̣ ̃ ̀̉

+ Người gây thiêt hai có nghia vụ bù đăp cac tôn thât về vât chât cho người bị thiêt hai
̣̣ ̃ ́ ́̉ ́ ̣ ́ ̣̣
(nêu người bị thiêt hai hoăc người đai diên hợp phap cua họ có yêu câu);
́ ̣̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̀

+ Ngoai trach nhiêm tai san, chủ thể vi pham cam kêt có hiêu lực hoăc vi pham cac qui
̀ ́ ̣ ̀̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́
đinh cua phap luât dân sự con phai thực hiên cac trach nhiêm dân sự khac: châm dứt
̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
̀ ̣ ̃ ̉ ́
hanh vi vi pham, xin lôi công khai, đăng tin cai chinh….

- Thứ tư, cac tranh châp dân sự được giai quyêt theo nguyên tăc thoa thuân và hoa giai
́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉
giữa cac chủ thể
́

+ Cac chủ thể tự thoa thuân để giai quyêt tranh châp;
́ ̉ ̣ ̉ ́ ́

+ Cac chủ thể có thể giai quyêt qua vai trò hoa giai cua cac cơ quan, tổ chức, cá nhân do
́ ̉ ́ ̀ ̉̉ ́
họ thoa thuân hoăc theo qui đinh phap luât (Ví du: hoa giai theo thủ tuc tố tung tai Toa
̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀
án);

+ Cơ quan nhà nước có thâm quyên có thể ap dung cac biên phap cưỡng chế cân thiêt
̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́
theo trinh tự, thủ tuc luât đinh để giai quyêt cac tranh châp dân sự mà cac chủ thể không
̀ ̣ ̣̣ ̉ ́́ ́ ́
có hoăc không thể thoa thuân hoăc hoa giai.
̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉

- Thứ năm, cac chủ thể có thể bao vệ cac quyên dân sự theo phương thức kiên dân sự.
́ ̉ ́ ̀ ̣

̉ ̉ ̣
* Câu hoi thao luân:

+ Phân biêt phương phap điêu chinh cua luât dân sự với phương phap điêu chinh cua
̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉
Luât hanh chinh, luât hinh sự.
̣̀ ́ ̣̀

2. Quá trinh hinh thanh và phat triên cua phap luât dân sự Viêt Nam – Nôi dung 3
̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̣

* Thời kỳ nhà nước phong kiên (Tham khao thêm Giao trinh lich sử Nhà nước và phap
́ ̉ ́ ̀ ̣ ́
luât Viêt Nam – Đai hoc Luât Hà nôi):
̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣

- Bộ luât Hông Đức (Nhà Lê);
̣ ̀

- Bộ Luât Hoang Viêt luât lệ (nhà Nguyên)
̣ ̀ ̣ ̣ ̃

Tim đoc trên thư viên trường Đai hoc Luât Hà Nôi.
̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣

* Thời kỳ Phap thuôc (Tham khao thêm Giao trinh lich sử Nhà nước và phap luât Viêt
́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣
Nam – Đai hoc Luât Hà Nôi):
̣ ̣ ̣ ̣

- Bộ Dân luât gian yêu Nam Kỳ 1883;
̣ ̉ ́

- Bộ Dân luât Băc kỳ 1931;
̣ ́
- Bộ Dân luât Trung kỳ 1936;
̣

Tim đoc trên thư viên trường Đai hoc Luât Hà Nôi.
̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣

* Thời kỳ 1945 – 1954 (Tham khao thêm Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam – Đai hoc
̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣
Luât Hà Nôi và cac luân an tiên sy, sach tham khao có liên quan);
̣ ̣ ́ ̣́ ́ ̃́ ̉

* Thời kỳ 1954 – 1986 (Tham khao thêm Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam – Đai hoc
̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣
Luât Hà Nôi và cac luân an tiên sỹ , sach tham khao có liên quan);
̣ ̣ ́ ̣́ ́ ́ ̉

* Thời kỳ 1986 – 2005 (Tham khao thêm Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam – Đai hoc
̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣
Luât Hà Nôi và cac luân an tiên sy, sach tham khao có liên quan);
̣ ̣ ́ ̣́ ́ ̃́ ̉

* Thời kỳ 2005 – nay (Tham khao thêm Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam – Đai hoc Luât
̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
Hà Nôi và cac luân an tiên sy, sach tham khao có liên quan);
̣ ́ ̣́ ́ ̃́ ̉

̉ ̉ ̣
* Câu hoi thao luân:

+ Xac đinh cac điêu kiên chinh trị – kinh tế – văn hoa – xã hôi đã tac đông đên cac quan
̣́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́
hệ dân sự và phap luât dân sự ở môi thời ky;
́ ̣ ̃ ̀

+ Sự cân thiêt cân thiêt ban hanh Bộ luât dân sự năm 2005 và quan điêm chỉ đao xây
̀ ́̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̣
dựng Bộ luât dân sự năm 2005 (Tim đoc thêm Những vân đề cơ ban cua Bộ luât dân sự
̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̣
năm 2005 – Bộ Tư phap – NXB. Tư phap năm 2005)
́ ́

3. Nguôn cua Luât dân sự Viêt Nam – Nôi dung 4
̀ ̉ ̣ ̣ ̣

3.1. Khai niêm nguôn cua Luât dân sự
́ ̣ ̀ ̉ ̣

Là cac loai văn ban qui pham phap luât do cơ quan nhà nước có thâm quyên ban hanh
́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̀
theo môt trinh tự, thủ tuc luât đinh và có chứa đung cac qui pham phap luât dân sự.
̣̀ ̣ ̣̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣

* Điêu kiên để môt văn ban qui pham phap luât là nguôn cua Luât dân sự:
̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣

- Tinh hợp phap cua văn ban qui pham phap luât đo:
́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́

+ Được ban hanh bởi cơ quan nhà nước có thâm quyên;
̀ ̉ ̀

+ Được ban hanh theo trinh tự, thủ tuc được qui đinh trong Luật Ban hành văn bản quy
̀ ̀ ̣ ̣
phạm pháp luật;

+ Có hiêu lực ap dung với quan hệ dân sự được điêu chinh (Hiêu lực về thời gian,
̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣
không gian)

- Văn ban phai chứa đựng cac qui pham phap luât dân sự: qui đinh về xử sự cua cac chủ
̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́
thể trong cac quan hệ dân sự cụ thể
́
3.2 Phân loai nguôn cua luât dân sự (Theo tiêu chí hiêu lực cua văn ban):
̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉

́ ́
- Hiên phap

- Cac văn ban luât: Bộ luât và cac luât
́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣

- Cac văn ban dưới luât: Lênh, Phap lênh, , Nghị đinh, Nghị quyêt, thông tư, thông tư
́ ̉ ̣ ̣ ̣́ ̣ ́
̣ ̣́
liên tich, quyêt đinh

̉ ̉ ̣
* Câu hoi thao luân:

+ Xac đinh cac văn ban luât là nguôn cua luât dân sự;
̣́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣

+ Xac đinh cac qui đinh trong Hiên phap là nguôn cua Luât dân sự;
̣́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣

+ Nêu 10 Nghị đinh do chinh phủ ban hanh là nguôn cua Luât dân sự Viêt Nam hiên
̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣
̀
hanh;

+ Nêu cac Nghị quyêt hưỡng dân cua Toa an tôi cao là nguôn cua Luât dân sự.
́ ́ ̃ ̉ ̀́ ́ ̀ ̉ ̣

4. Qui pham phap luât dân sự và ap dung luât dân sự
̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣

4.1. Nôi dung 5 – Qui pham phap luât dân sự
̣ ̣ ́ ̣

* Khai niêm: Đinh nghia, đăc điêm, câu tao cua qui pham phap luât (Đoc giao trinh Lý
́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̉ ̣́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀
lâân nhà nước và Phap luât Viêt Nam và Giao trinh Luât dân sự cua Đai hoc Luât Hà
̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣
̣
Nôi)

̣
* Phân loai:

- Qui pham mênh lênh: qui đinh cac xử sự băt buôc chủ thể dân sự phai tuân thủ
̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉

- Qui pham tuy nghi lựa chon: Phap luât dự liêu nhiêu cach xử sự khac nhau và chủ thể
̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́
có quyên lựa chon môt trong cac xử sự đo.
̀ ̣ ̣ ́ ́

- Qui pham tuy nghi theo thoa thuân: Qui pham cho phep cac chủ thể được toan quyên
̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀
đinh đoat theo ý chí cua minh – Xử sự do chủ thể quyêt đinh theo ý chí
̣ ̣ ̉ ̀ ̣́

̉ ̉ ̣
* Câu hoi thao luân:

+ Tai sao trong luât dân sự lai có qui pham tuy nghị lựa chon và qui pham tuy nghi theo
̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀
̉ ̣
thoa thuân?

+ Phân biêt giữa qui pham tuy nghi theo lựa chon và qui pham uy nghi theo thoa thuân;
̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣

+ Cho it nhât 5 ví dụ đôi với môi loai qui pham phap luât dân sự.
́ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ́ ̣
4.2. Nôi dung 6 – Ap dung luât dân sự, ap dung tương tự luât, ap dung tâp quan
̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣́ ̣ ̣ ́

4.2.1. Ap dung luât dân sự:
́ ̣ ̣

́ ̣
* Khai niêm:

- Đinh nghia (Giao trinh Luât dân sự Viêt nam);
̣ ̃ ́ ̀ ̣ ̣

- Cac yêu tó tac đông đên hiêu quả ap dung luât dân sự:
́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣

́ ́ ́ ̉ ̣
+ Tinh đung đăn cua qui pham;

+ Ý thức phap luât cua cac chủ thể dân sự;
́ ̣̉ ́

+ Hiêu quả tổ chức, hoat đông cua cac cơ quan Nhà nước có thâm quyên trong ap dung
̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̣
̣
luât.

* Hâu quả phap lý cua ap dung luât dân sự
̣ ́ ̉́ ̣ ̣

- Công nhân hoăc lam phat sinh quyên dân sự cua chủ thê;
̣ ̣̀ ́ ̀ ̉ ̉

- Công nhân hoăc lam phat sinh nghia vụ dân sự cua chủ thê;
̣ ̣̀ ́ ̃ ̉ ̉

- Ap dung cac trach nhiêm dân sự đôi với chủ thể vi pham
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣

* Hiêu lực ap dung luât dân sự:
̣ ́ ̣ ̣

- Hiêu theo thời gian:
̣

+ Đôi với những quan hệ dân sự phat sinh trước ngay 1/7/1996 (Ngay Bộ luât dân sự
́ ́ ̀ ̀ ̣
năm 1995 có hiêu lực);
̣

+ Đôi với cac quan hệ dân sự phat sinh từ ngay 1/7/1996 đên ngay 1/1/2006 (Ngay Bộ
́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀
luât dân sự năm 2005 có hiêu lực);
̣ ̣

+ Đôi với quan hệ dân sự phat sinh từ ngay 1/1/2006
́ ́ ̀

Lưu y: Hiêu lực hôi tố trong luât dân sự
́ ̣ ̀ ̣

- Hiêu lực về không gian:
̣

+ Có hiêu lực đôi với cac quan hệ dân sự trên lanh thổ Viêt Nam. Trừ trường hợp cac
̣ ́ ́ ̃ ̣ ́
Điêu ước quôc tế mà Viêt Nam tham giá hoăc ký kêt qui đinh khac.
̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́

+ Có hiêu lực đôi với cac quan hệ dân sự trên lanh thổ nước ngoai nêu điêu ước quôc tế
̣ ́ ́ ̃ ̀́ ̀ ́
mà viêt Nam tham giá hoăc ký kêt có viên dân.
̣ ̣ ́ ̣ ̃
4.2.2. Ap dung tương luât
́ ̣ ̣

̣ ̃
* Đinh nghia;

* Điêu kiên: Quan hệ được điêu chinh là quan hệ dân sự; chưa được trực tiêp qui đinh
̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̣
trong Bộ luât dân sự hoăc cac văn ban hướng dân; đã được qui đinh trong cac văn ban
̣ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ̉
phap luât khac con hiêu lực.
́ ̣ ́ ̀ ̣

́ ̣ ̣ ́
4.2.3. Ap dung tâp quan

̣ ̃
* Đinh nghia

* Điêu kiên: Quan hệ dân sự cụ thể chưa dduwwojc qui đinh trong Bộ luât dân sự hoăc
̀ ̣ ̣ ̣ ̣
cac văn ban phap luât khac; đã có tâp quan ap dung cho quan hệ dân sự đo; tâp quan
́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́́ ̣ ̣́ ́
được ap dung có nôi dung không trai với cac nguyên tăc cơ ban cua luât dân sự.
́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̣

̉ ̉ ̣
* Câu hoi thao luân:

+ Cho it nhât 5 ví dụ cho môi hâu quả phap lý cua ap dung luât dân sự;
́ ́ ̣̃ ́ ̉́ ̣ ̣

+ Tim it nhât 3 ví dụ về ap dung BLDS năm 1995 mà không ap dung BLDS năm 2005;
̀́ ́ ́ ̣ ́ ̣

+ Tim 3 ví dụ về ap dung tương tự Luât;
̀ ́ ̣ ̣

+ Tim 3 ví dụ về ap dung tâp quan.
̀ ́ ̣ ̣ ́

5. Cac nguyên tăc cơ ban cua luât dân sự Viêt Nam – Nôi dung 8
́ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣

̣ ̃
5.1. Đinh nghia:

5.2. Cac nguyên tăc cơ ban, đăc trưng cua Luât dân sự
́ ́ ̉ ̣ ̉ ̣

- Nguyên tăc tự do, tự nguyên cam kêt thoa thuân;
́ ̣ ́ ̉ ̣

́̀ ̉
- Nguyên tăc binh đăng;

- Nguyên tăc thiên chi, trung thực;
́ ̣ ́

́ ̀ ̉
- Nguyên tăc hoa giai.

* Cac nguyên tăc cơ ban khac
́ ́ ̉ ́

- Nguyên tăc chiu trach nhiêm phap lý – trach nhiêm dân sự (Nguyên tăc nay cung có thể
́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̃
được coi là nguyên tăc đăc trưng nêu xuât phat từ cac đăc thù cua trach nhiêm dân sự so
́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣
với cac trach nhiêm phap lý khac);
́ ́ ̣ ́ ́
- Nguyên tăc tôn trong đao đức, phong tuc tâp quan;
́ ̣ ̣ ̣̣ ́

- Nguyên tăc tôn trong và bao vệ quyên dân sự;
́ ̣ ̉ ̀

- Nguyên tăc tôn trong lợi ich công, quyên, lợi ich cua người khac;
́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́

- Nguyên tăc tuân thủ phap luât.
́ ́ ̣

̉ ̉ ̣
* Câu hoi thao luân:

+ Tai sao Luât dân sự lai có cac nguyên tăc cơ ban, đăc trưng;
̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣

+ Chứng minh cac nguyên tăc cơ ban không đăc trưng cua luât dân sự cung có thể được
́ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̃
áp dung ở cac nganh luât khac.
̣ ́ ̀ ̣ ́
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản