Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

LUẬT DÂN SỰ : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

Chia sẻ: | Ngày: doc 10 p | 171

0
649
views

Tài liệu tham khảo luật dân sự - Khái niệm chung về luật dân sự Việt Nam

LUẬT DÂN SỰ : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM
Nội dung Text

  1. ĐỀ CƯƠNG BAI HOC VÂN ĐỀ 1 – MODUL1 LUÂT ̀ ̣ ́ ̣ DÂN SỰ: KHAI NIÊM CHUNG VỀ LUÂT DÂN ́ ̣ ̣ SỰ VIÊT NAM ̣ Posted on 10/08/2008 by Civillawinfor ̀ A. YÊU CÂU: Sinh viên phai tich luy 17 muc tiêu nhân thức được hướng dân trong Đề cương môn ̉́ ̃ ̣ ̣ ̃ ̣ hoc: ̣ - 6 bâc 1 ̣ - 5 bâc 2 ̣ - 6 bâc 3 ́́ Lưu y: Ngoai cac muc tiêu nhân thức trên. Khuyên khich sinh viên hướng tới cac muc ́ ̀́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ tiêu nhân thức cua riêng minh. ̣ ̉ ̀ Tim hiêu thêm ở đây ̀ ̉ B. THỜI LƯỢNG: - 2 tiêt lý thuyêt (90 phut); ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ - 2 tiêt thao luân (90 phut) Tim hiêu thêm ở đây ̀ ̉ ̀ ̣ B. TAI LIÊU - BLDS năm 1995 và BLDS năm 2005 - Nghị quyết 45/2005/QH11 ngày 14-06-2005 về thi hành Bộ luật dân sự năm 2005 ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ - Luât ban hanh văn ban qui pham phap luât ́ ̉ ́ - Cac văn ban khac - Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam tâp 1 cua Đai hoc Luât Hà Nôi năm 2005 – 2008 ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ - Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam (Phân chung) – Khoa Luât Đai hoc Quôc gia Hà Nôi, ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ năm 2002;
  2. - Cac tai liêu được đinh hướng trong cuôn Đề cương môn hoc danh cho vân đề 1 – ́̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ Modul1; - Cac bai viêt được đăng trên trang thongtinphapluatdansu theo đường link: ́ ̀ ́ http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/category/luat-dan-su/lds-qui-dinh-chung/ - Câu hoi thao luân danh cho vân đề : link1 link2 ̉ ̉ ̣ ̀ ́ C. ĐINH HƯỚNG NÔI DUNG BAI HOC ̣ ̣ ̀ ̣ 1. Đôi tượng và phương phap điêu chinh cua Luât dân sự ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ 1.1. Nôi dung 1: Đôi tượng điêu chinh cua luât dân sự ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ Cac quan hệ nhân thân và quan hệ tai san trong giao lưu dân sự (Cac chủ thể tham gia ́ ̀̉ ́ quan hệ đôc lâp, binh đăng, tự nguyên cam kêt, thoa thuân và chiu trach nhiêm tai san) ̣̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀̉ 1.1.1. Quan hệ tai san: Cac quan hệ xã hôi giữa con người với con người thông qua ̀̉ ́ ̣ ̣̀̉ ̣́ môt tai san nhât đinh ̣ ̉ * Đăc điêm: - Thứ nhât, Quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự đa dang, phong ́ ̀̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ phu: + Đa dang về linh vực: Bao gôm cac quan hệ trong trang thai “tinh” (quan hệ xac đinh ̣ ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̃ ̣́ môt tai san thuôc về ai? – Quan hệ sở hữu) và trong trang thai “đông” (tai san là đôi ̣̀̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀̉ ́ tượng cac quan hệ trong quá trinh trao đôi cua giao lưu dân sự – mua ban, tăng cho, ́ ̀ ̉̉ ́ ̣ thuê, gửi giữ, vân chuyên, gia công…); ̣ ̉ + Đa dang về đôi tượng: vât, tiên, giây tờ có gia, quyên tai san; tai san hiên tai, tai san ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀̀̉ ̀̉ ̣̣̀̉ hinh thanh trong tương lai; tai san vô hinh, tai san hữu hinh… ̀ ̀ ̀̉ ̀ ̀̉ ̀ + Đa dang về chủ thê: cá nhân, phap nhân, hộ gia đinh, tổ hợp tac và Nhà nước; chủ thể ̣ ̉ ́ ̀ ́ mang quôc tich Viêt Nam, chủ thể mang quôc tich nước ngoai. ̣́ ̣ ̣́ ̀ - Thứ hai, Quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự mang tinh ý chí ̀̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ + Phan anh và ghi nhân ý chí cua cac chủ thể trong quan hệ tai san: trong xac lâp, thay ̉́ ̣ ̉ ́ ̀̉ ̣́ đôi, châm dứt quan hê; ̉ ́ ̣ + Chiu tac đông bởi ý chí cua nhà nước – Tinh phù hợp với qui đinh cua BLDS: môi ̣́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̃ quan hệ tai san trong giao lưu dân sự đêu chiu môt qui chế phap lý từ nhà nước (quan hệ ̀̉ ̀ ̣ ̣ ́ có đôi tượng là tai san câm lưu thông, han chế chế lưu thông, tự do lưu thông; có đôi ́ ̀̉ ́ ̣ ́ tượng là bât đông san…). ́ ̣ ̉
  3. - Thứ ba, quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự mang tinh chât giá ̀̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́ trị và tinh được băng tiên Tinh chât hang hoa – tiên tê: ́ ̀ ̀ ́ ́̀ ́ ̣̀ + Đôi tượng cua quan hệ tai san là hang hoa có giá trị và được xac đinh thông qua sự ́ ̉ ̀̉ ̀ ́ ̣́ trao đôi hang hoa, chiu sự chi phôi cua qui luât giá tri; ̉̀ ́ ̣ ́̉ ̣ ̣ + Tinh chât hang hoa cua tai san cung phụ thuôc vao ý chí cua nhà nước. Ví du: Quyên ́ ́̀ ́ ̉̀̉ ̃ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ sử dung đât lai chiu những qui đinh riêng… ̣ ̣́ ̣ ̣ - Thứ tư, Quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự có tinh chât đên ̣̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́̀ bù tương đương trong trao đôi ̉ + Chủ thể trong môt quan hệ tai san cụ thể để hưởng dung môt tai san thì phai châp nhân ̣ ̀̉ ̣ ̣̀̉ ̉ ́ ̣ môt sự đên bù ngang giá trị – Đôi môt giá trị tương đương và ngược lai; ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ + Cung môt tai san nhưng trong những quan hệ khac nhau, chủ thể khac nhau mức đên ̀ ̣̀̉ ́ ́ ̀ bù ngang giá trị là khac nhau; ́ + Môt số quan hệ tai san không mang tinh chât đên bù ngang giá (không phổ biên): tăng ̣ ̀̉ ́ ́̀ ́ ̣ cho, mượn… ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Nêu 5 ví dụ về quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự; ̀̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ + Tim cac nganh luât cung có đôi tượng điêu chinh là quan hệ tai san và nêu sự khac biêt ̀ ́ ̀ ̣̃ ́ ̀ ̉ ̀̉ ́ ̣ với Luât dân sư; ̣ + Cho cac ví dụ về quan hệ tai san có đôi tượng là tai san vô hinh, hữu hinh. ́ ̀̉ ́ ̀̉ ̀ ̀ 1.1.2. Quan hệ nhân thân: Cac quan hệ xã hôi phat sinh từ môt giá trị tinh thân găn liên ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ với môt cá nhân hoăc môt tổ chức ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ * Đăc điêm: - Thứ nhât, quan hệ nhân thân thuôc đôi tượng điêu chinh cua luât dân sự luôn găn liên ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̀ môt chủ thể xac đinh theo qui đinh cua phap luât và có thể chiu anh hưởng bởi cac yêu tố ̣ ̣́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣̉ ́ ́ đao đức, truyên thông, phong tuc, tâp quan; ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ - Thứ hai, về nguyên tăc cac quan hệ nhân thân không mang tinh giá tri, không tinh ́ ́ ́ ̣ ́ được thanh tiên; ̀ ̀ - Thứ ba, cac giá trị tinh thân là đôi tượng cua quan hệ nhân thân về nguyên tăc không là ́ ̀ ́ ̉ ́ đôi tượng để trao đôi, chuyên dich; ́ ̉ ̉ ̣ * Cac nhom quan hệ nhân thân: ́ ́
  4. - Quan hệ nhân thân không găn với tai san: là cac quan hệ nhân thân không mang lai cho ́ ̀̉ ́ ̣ chủ thể bât kỳ môt lợi ich vât chât nao: danh dự, nhân phâm, uy tin, tên ho… ́ ̣ ́ ̣ ́̀ ̉ ́ ̣ - Quan hệ nhân thân găn với tai san: là cac quan hệ mang lai cho chủ thể những lợi ich ́ ̀̉ ́ ̣ ́ vât chât nhât đinh: quyên tac gia, quyên sở hữu công nghiêp, quyên đôi với giông, cây ̣ ́ ̣́ ̀́ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ trông vât nuôi ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Nêu 5 ví dụ về quan hệ nhân thân thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự; ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ + Tim cac nganh luât cung có đôi tượng điêu chinh là quan hệ nhân thân và nêu sự khac ̀ ́ ̀ ̣̃ ́ ̀ ̉ ́ biêt so với Luât dân sự; ̣ ̣ + Nêu sự khac nhau cơ ban giữa quan hệ nhân thân găn với tai san và quan hệ nhân thân ́ ̉ ́ ̀̉ không găn với tai san. ́ ̀̉ 1.2. Nôi dung 2: Phương phap điêu chinh cua Luât dân sự ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ Biên phap, cach thức thông qua đó phap luât tac đông đên cac quan hệ tai san, quan hệ ̣ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ́ ́ ̀̉ nhân thân thuôc đôi tượng điêu chinh cua luât dân sự ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ * Đăc điêm: - Thứ nhât, cac chủ thể binh đăng với nhau trên phương diên phap lý ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ + Điêu kiên găn liên là cac chủ thể đôc lâp về tổ chức và tai san ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣̣ ̀̉ + Không phân biêt thanh phân xã hôi ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ + Không ap đăt quyên uy cho nhau. - Thứ hai, cac chủ thể có quyên tự đinh đoat: ́ ̀ ̣ ̣ + Xac lâp, thực hiên, châm dứt và nôi dung quan hệ phụ thuôc vao sự tuy nghi và theo ý ̣́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ chí cua chủ thê; ̉ ̉ + Sự đinh đoat có hiêu lực cua chủ thể có giá trị băt buôc đôi với tât cả cac chủ thể trong ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ quan hê, được phap luât tôn trong và bao vê; ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ + Quyên đinh đoat cua chủ thể bị han chế vì lợi ich công, quyên, lợi ich hợp phap cua ̀ ̣ ̣̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉ cac chủ thể khac. ́ ́ - Thứ ba, cac chủ thể dân sự phai chiu trach nhiêm dân sự khi vi pham cam kêt có hiêu ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ lực hoăc vi pham cac qui đinh cua phap luât dân sự (chủ yêu là trach nhiêm tai san): ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀̉
  5. + Nghia vụ trong luât dân sự thường là nghia vụ tai san; ̃ ̣ ̃ ̀̉ + Người gây thiêt hai có nghia vụ bù đăp cac tôn thât về vât chât cho người bị thiêt hai ̣̣ ̃ ́ ́̉ ́ ̣ ́ ̣̣ (nêu người bị thiêt hai hoăc người đai diên hợp phap cua họ có yêu câu); ́ ̣̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ + Ngoai trach nhiêm tai san, chủ thể vi pham cam kêt có hiêu lực hoăc vi pham cac qui ̀ ́ ̣ ̀̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ đinh cua phap luât dân sự con phai thực hiên cac trach nhiêm dân sự khac: châm dứt ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̃ ̉ ́ hanh vi vi pham, xin lôi công khai, đăng tin cai chinh…. - Thứ tư, cac tranh châp dân sự được giai quyêt theo nguyên tăc thoa thuân và hoa giai ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ giữa cac chủ thể ́ + Cac chủ thể tự thoa thuân để giai quyêt tranh châp; ́ ̉ ̣ ̉ ́ ́ + Cac chủ thể có thể giai quyêt qua vai trò hoa giai cua cac cơ quan, tổ chức, cá nhân do ́ ̉ ́ ̀ ̉̉ ́ họ thoa thuân hoăc theo qui đinh phap luât (Ví du: hoa giai theo thủ tuc tố tung tai Toa ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ án); + Cơ quan nhà nước có thâm quyên có thể ap dung cac biên phap cưỡng chế cân thiêt ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ theo trinh tự, thủ tuc luât đinh để giai quyêt cac tranh châp dân sự mà cac chủ thể không ̀ ̣ ̣̣ ̉ ́́ ́ ́ có hoăc không thể thoa thuân hoăc hoa giai. ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ - Thứ năm, cac chủ thể có thể bao vệ cac quyên dân sự theo phương thức kiên dân sự. ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Phân biêt phương phap điêu chinh cua luât dân sự với phương phap điêu chinh cua ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ Luât hanh chinh, luât hinh sự. ̣̀ ́ ̣̀ 2. Quá trinh hinh thanh và phat triên cua phap luât dân sự Viêt Nam – Nôi dung 3 ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ * Thời kỳ nhà nước phong kiên (Tham khao thêm Giao trinh lich sử Nhà nước và phap ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ luât Viêt Nam – Đai hoc Luât Hà nôi): ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ - Bộ luât Hông Đức (Nhà Lê); ̣ ̀ - Bộ Luât Hoang Viêt luât lệ (nhà Nguyên) ̣ ̀ ̣ ̣ ̃ Tim đoc trên thư viên trường Đai hoc Luât Hà Nôi. ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ * Thời kỳ Phap thuôc (Tham khao thêm Giao trinh lich sử Nhà nước và phap luât Viêt ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ Nam – Đai hoc Luât Hà Nôi): ̣ ̣ ̣ ̣ - Bộ Dân luât gian yêu Nam Kỳ 1883; ̣ ̉ ́ - Bộ Dân luât Băc kỳ 1931; ̣ ́
  6. - Bộ Dân luât Trung kỳ 1936; ̣ Tim đoc trên thư viên trường Đai hoc Luât Hà Nôi. ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ * Thời kỳ 1945 – 1954 (Tham khao thêm Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam – Đai hoc ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ Luât Hà Nôi và cac luân an tiên sy, sach tham khao có liên quan); ̣ ̣ ́ ̣́ ́ ̃́ ̉ * Thời kỳ 1954 – 1986 (Tham khao thêm Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam – Đai hoc ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ Luât Hà Nôi và cac luân an tiên sỹ , sach tham khao có liên quan); ̣ ̣ ́ ̣́ ́ ́ ̉ * Thời kỳ 1986 – 2005 (Tham khao thêm Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam – Đai hoc ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ Luât Hà Nôi và cac luân an tiên sy, sach tham khao có liên quan); ̣ ̣ ́ ̣́ ́ ̃́ ̉ * Thời kỳ 2005 – nay (Tham khao thêm Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam – Đai hoc Luât ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ Hà Nôi và cac luân an tiên sy, sach tham khao có liên quan); ̣ ́ ̣́ ́ ̃́ ̉ ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Xac đinh cac điêu kiên chinh trị – kinh tế – văn hoa – xã hôi đã tac đông đên cac quan ̣́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ hệ dân sự và phap luât dân sự ở môi thời ky; ́ ̣ ̃ ̀ + Sự cân thiêt cân thiêt ban hanh Bộ luât dân sự năm 2005 và quan điêm chỉ đao xây ̀ ́̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ dựng Bộ luât dân sự năm 2005 (Tim đoc thêm Những vân đề cơ ban cua Bộ luât dân sự ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ năm 2005 – Bộ Tư phap – NXB. Tư phap năm 2005) ́ ́ 3. Nguôn cua Luât dân sự Viêt Nam – Nôi dung 4 ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ 3.1. Khai niêm nguôn cua Luât dân sự ́ ̣ ̀ ̉ ̣ Là cac loai văn ban qui pham phap luât do cơ quan nhà nước có thâm quyên ban hanh ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ theo môt trinh tự, thủ tuc luât đinh và có chứa đung cac qui pham phap luât dân sự. ̣̀ ̣ ̣̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ * Điêu kiên để môt văn ban qui pham phap luât là nguôn cua Luât dân sự: ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ - Tinh hợp phap cua văn ban qui pham phap luât đo: ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ + Được ban hanh bởi cơ quan nhà nước có thâm quyên; ̀ ̉ ̀ + Được ban hanh theo trinh tự, thủ tuc được qui đinh trong Luật Ban hành văn bản quy ̀ ̀ ̣ ̣ phạm pháp luật; + Có hiêu lực ap dung với quan hệ dân sự được điêu chinh (Hiêu lực về thời gian, ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ không gian) - Văn ban phai chứa đựng cac qui pham phap luât dân sự: qui đinh về xử sự cua cac chủ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ thể trong cac quan hệ dân sự cụ thể ́
  7. 3.2 Phân loai nguôn cua luât dân sự (Theo tiêu chí hiêu lực cua văn ban): ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ́ - Hiên phap - Cac văn ban luât: Bộ luât và cac luât ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ - Cac văn ban dưới luât: Lênh, Phap lênh, , Nghị đinh, Nghị quyêt, thông tư, thông tư ́ ̉ ̣ ̣ ̣́ ̣ ́ ̣ ̣́ liên tich, quyêt đinh ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Xac đinh cac văn ban luât là nguôn cua luât dân sự; ̣́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ + Xac đinh cac qui đinh trong Hiên phap là nguôn cua Luât dân sự; ̣́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ + Nêu 10 Nghị đinh do chinh phủ ban hanh là nguôn cua Luât dân sự Viêt Nam hiên ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ hanh; + Nêu cac Nghị quyêt hưỡng dân cua Toa an tôi cao là nguôn cua Luât dân sự. ́ ́ ̃ ̉ ̀́ ́ ̀ ̉ ̣ 4. Qui pham phap luât dân sự và ap dung luât dân sự ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ 4.1. Nôi dung 5 – Qui pham phap luât dân sự ̣ ̣ ́ ̣ * Khai niêm: Đinh nghia, đăc điêm, câu tao cua qui pham phap luât (Đoc giao trinh Lý ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̉ ̣́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ lâân nhà nước và Phap luât Viêt Nam và Giao trinh Luât dân sự cua Đai hoc Luât Hà ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ Nôi) ̣ * Phân loai: - Qui pham mênh lênh: qui đinh cac xử sự băt buôc chủ thể dân sự phai tuân thủ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ - Qui pham tuy nghi lựa chon: Phap luât dự liêu nhiêu cach xử sự khac nhau và chủ thể ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ có quyên lựa chon môt trong cac xử sự đo. ̀ ̣ ̣ ́ ́ - Qui pham tuy nghi theo thoa thuân: Qui pham cho phep cac chủ thể được toan quyên ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ đinh đoat theo ý chí cua minh – Xử sự do chủ thể quyêt đinh theo ý chí ̣ ̣ ̉ ̀ ̣́ ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Tai sao trong luât dân sự lai có qui pham tuy nghị lựa chon và qui pham tuy nghi theo ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ thoa thuân? + Phân biêt giữa qui pham tuy nghi theo lựa chon và qui pham uy nghi theo thoa thuân; ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ + Cho it nhât 5 ví dụ đôi với môi loai qui pham phap luât dân sự. ́ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ́ ̣
  8. 4.2. Nôi dung 6 – Ap dung luât dân sự, ap dung tương tự luât, ap dung tâp quan ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣́ ̣ ̣ ́ 4.2.1. Ap dung luât dân sự: ́ ̣ ̣ ́ ̣ * Khai niêm: - Đinh nghia (Giao trinh Luât dân sự Viêt nam); ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ̣ - Cac yêu tó tac đông đên hiêu quả ap dung luât dân sự: ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ + Tinh đung đăn cua qui pham; + Ý thức phap luât cua cac chủ thể dân sự; ́ ̣̉ ́ + Hiêu quả tổ chức, hoat đông cua cac cơ quan Nhà nước có thâm quyên trong ap dung ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ luât. * Hâu quả phap lý cua ap dung luât dân sự ̣ ́ ̉́ ̣ ̣ - Công nhân hoăc lam phat sinh quyên dân sự cua chủ thê; ̣ ̣̀ ́ ̀ ̉ ̉ - Công nhân hoăc lam phat sinh nghia vụ dân sự cua chủ thê; ̣ ̣̀ ́ ̃ ̉ ̉ - Ap dung cac trach nhiêm dân sự đôi với chủ thể vi pham ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ * Hiêu lực ap dung luât dân sự: ̣ ́ ̣ ̣ - Hiêu theo thời gian: ̣ + Đôi với những quan hệ dân sự phat sinh trước ngay 1/7/1996 (Ngay Bộ luât dân sự ́ ́ ̀ ̀ ̣ năm 1995 có hiêu lực); ̣ + Đôi với cac quan hệ dân sự phat sinh từ ngay 1/7/1996 đên ngay 1/1/2006 (Ngay Bộ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ luât dân sự năm 2005 có hiêu lực); ̣ ̣ + Đôi với quan hệ dân sự phat sinh từ ngay 1/1/2006 ́ ́ ̀ Lưu y: Hiêu lực hôi tố trong luât dân sự ́ ̣ ̀ ̣ - Hiêu lực về không gian: ̣ + Có hiêu lực đôi với cac quan hệ dân sự trên lanh thổ Viêt Nam. Trừ trường hợp cac ̣ ́ ́ ̃ ̣ ́ Điêu ước quôc tế mà Viêt Nam tham giá hoăc ký kêt qui đinh khac. ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ + Có hiêu lực đôi với cac quan hệ dân sự trên lanh thổ nước ngoai nêu điêu ước quôc tế ̣ ́ ́ ̃ ̀́ ̀ ́ mà viêt Nam tham giá hoăc ký kêt có viên dân. ̣ ̣ ́ ̣ ̃
  9. 4.2.2. Ap dung tương luât ́ ̣ ̣ ̣ ̃ * Đinh nghia; * Điêu kiên: Quan hệ được điêu chinh là quan hệ dân sự; chưa được trực tiêp qui đinh ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ trong Bộ luât dân sự hoăc cac văn ban hướng dân; đã được qui đinh trong cac văn ban ̣ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ̉ phap luât khac con hiêu lực. ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ 4.2.3. Ap dung tâp quan ̣ ̃ * Đinh nghia * Điêu kiên: Quan hệ dân sự cụ thể chưa dduwwojc qui đinh trong Bộ luât dân sự hoăc ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ cac văn ban phap luât khac; đã có tâp quan ap dung cho quan hệ dân sự đo; tâp quan ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́́ ̣ ̣́ ́ được ap dung có nôi dung không trai với cac nguyên tăc cơ ban cua luât dân sự. ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Cho it nhât 5 ví dụ cho môi hâu quả phap lý cua ap dung luât dân sự; ́ ́ ̣̃ ́ ̉́ ̣ ̣ + Tim it nhât 3 ví dụ về ap dung BLDS năm 1995 mà không ap dung BLDS năm 2005; ̀́ ́ ́ ̣ ́ ̣ + Tim 3 ví dụ về ap dung tương tự Luât; ̀ ́ ̣ ̣ + Tim 3 ví dụ về ap dung tâp quan. ̀ ́ ̣ ̣ ́ 5. Cac nguyên tăc cơ ban cua luât dân sự Viêt Nam – Nôi dung 8 ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ 5.1. Đinh nghia: 5.2. Cac nguyên tăc cơ ban, đăc trưng cua Luât dân sự ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ - Nguyên tăc tự do, tự nguyên cam kêt thoa thuân; ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́̀ ̉ - Nguyên tăc binh đăng; - Nguyên tăc thiên chi, trung thực; ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ - Nguyên tăc hoa giai. * Cac nguyên tăc cơ ban khac ́ ́ ̉ ́ - Nguyên tăc chiu trach nhiêm phap lý – trach nhiêm dân sự (Nguyên tăc nay cung có thể ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̃ được coi là nguyên tăc đăc trưng nêu xuât phat từ cac đăc thù cua trach nhiêm dân sự so ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ với cac trach nhiêm phap lý khac); ́ ́ ̣ ́ ́
  10. - Nguyên tăc tôn trong đao đức, phong tuc tâp quan; ́ ̣ ̣ ̣̣ ́ - Nguyên tăc tôn trong và bao vệ quyên dân sự; ́ ̣ ̉ ̀ - Nguyên tăc tôn trong lợi ich công, quyên, lợi ich cua người khac; ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́ - Nguyên tăc tuân thủ phap luât. ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Tai sao Luât dân sự lai có cac nguyên tăc cơ ban, đăc trưng; ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ + Chứng minh cac nguyên tăc cơ ban không đăc trưng cua luât dân sự cung có thể được ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̃ áp dung ở cac nganh luât khac. ̣ ́ ̀ ̣ ́
Đồng bộ tài khoản