Luật Doanh nghiệp 2005

Chia sẻ: thuyha

Phần 1: Định nghĩa và giải thích 1 Từ ngữ được định nghĩa (1) Ý nghĩa đặc biệt của một số từ và cụm từ trong điều lệ này được ghi trong danh mục giải thích từ ngữ đính kèm theo đây trong phụ lục 2 (2) Nếu một từ hay cụm từ đã được định nghĩa trong danh mục giải thích từ ngữ, các dạng thức ngữ pháp của từ hay cụm từ đó sử dụng trong điều lệ này sẽ có ý nghĩa như định nghĩa tương ứng trong danh mục...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản