Luật giáo dục 2005 - Sua doi 2009

Chia sẻ: Nguyễn Phùng Châu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
874
lượt xem
188
download

Luật giáo dục 2005 - Sua doi 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Luật Giáo dục 1998 được Quốc hội khoá X, thông qua ngày 02/ 12/ 1998. Luật GD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 06/ 1999. 2. Luật Giáo dục 2005 được Quốc hội khoá XI, thông qua 14/ 6/ 2005. Luật này có hiệu lực thi hành từ : 01/ 01/2006 3. Luật Giáo dục 2009 (sửa đổi) được Quốc hội khoá XII, thông qua 25 /11/2009. Luật có hiệu lực thi hành từ : 01/ 7/ 2010.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật giáo dục 2005 - Sua doi 2009

 1. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 LuËt Gi¸o Dôc 2009 (s®) (1998 - 2005 – 2009) 1. LuËt Gi¸o dôc 1998 ®îc Quèc héi kho¸ X, th«ng qua ngµy 02/ 12/ 1998. LuËt GD cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/ 06/ 1999. 2. LuËt Gi¸o dôc 2005 ®îc Quèc héi kho¸ XI, th«ng qua 14/ 6/ 2005. LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ : 01/ 01/2006 3. LuËt Gi¸o dôc 2009 (söa ®æi) ®îc Quèc héi kho¸ XII, th«ng qua 25 /11/2009. LuËt cã hiÖu lùc thi hµnh tõ : 01/ 7/ 2010. C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi khãa X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ GD. Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh LuËt Gi¸o dôc 14/ 6/ 2005 quy ®Þnh vÒ hÖ thèng GD quèc d©n; nhµ tr- êng, c¬ së GD kh¸c cña hÖ thèng GD quèc d©n, cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n; tæ chøc vµ c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng GD. §iÒu 2. Môc tiªu GD Môc tiªu GD lµ ®µo t¹o con ngêi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, cã ®¹o ®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mü vµ nghÒ nghiÖp, trung thµnh víi lý tëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi; h×nh thµnh vµ båi dìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §iÒu 3. TÝnh chÊt, nguyªn lý GD 1. NÒn GD ViÖt Nam lµ nÒn GD x· héi chñ nghÜa cã tÝnh nh©n d©n, d©n téc, khoa häc, hiÖn ®¹i, lÊy chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng. 2. Ho¹t ®éng GD ph¶i ®îc thùc hiÖn theo nguyªn lý häc ®i ®«i víi hµnh, GD kÕt hîp víi lao ®éng s¶n xuÊt, lý luËn g¾n liÒn víi thùc tiÔn, GD nhµ trêng kÕt hîp víi GD gia ®×nh vµ GD x· héi. §iÒu 4. HÖ thèng GD quèc d©n 1. HÖ thèng GD quèc d©n gåm GD chÝnh quy vµ GD thêng xuyªn. 2. C¸c cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o cña hÖ thèng GD quèc d©n bao gåm: a) GD mÇm non cã nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o; b) GD phæ th«ng cã tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng; 1
 2. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 c) GD nghÒ nghiÖp cã trung cÊp chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ; d) GD ®¹i häc vµ sau ®¹i häc (sau ®©y gäi chung lµ GD ®¹i häc) ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc, tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ. §iÒu 5. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD 1. Néi dung GD ph¶i b¶o ®¶m tÝnh c¬ b¶n, toµn diÖn, thiÕt thùc, hiÖn ®¹i vµ cã hÖ thèng; coi träng GD t tëng vµ ý thøc c«ng d©n; kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp, b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i; phï hîp víi sù ph¸t triÓn vÒ t©m sinh lý løa tuæi cña ngêi häc. 2. Ph¬ng ph¸p GD ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc; båi dìng cho ngêi häc n¨ng lùc tù häc, kh¶ n¨ng thùc hµnh, lßng say mª häc tËp vµ ý chÝ v¬n lªn. §iÒu 6. Ch¬ng tr×nh GD (söa ®æi) 1. Ch¬ng tr×nh GD thÓ hiÖn môc tiªu GD; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung GD, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng GD, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ GD ®èi víi c¸c m«n häc ë mçi líp, mçi cÊp häc hoÆc tr×nh ®é ®µo t¹o. "2. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ph¶i b¶o ®¶m tÝnh hiÖn ®¹i, tÝnh æn ®Þnh, tÝnh thèng nhÊt, tÝnh thùc tiÔn, tÝnh hîp lý vµ kÕ thõa gi÷a c¸c cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o; t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph©n luång, liªn th«ng, chuyÓn ®æi gi÷a c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o, ngµnh ®µo t¹o vµ h×nh thøc gi¸o dôc trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n; lµ c¬ së b¶o ®¶m chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn; ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp quèc tÕ". 2. Ch¬ng tr×nh GD ph¶i b¶o ®¶m tÝnh hiÖn ®¹i, tÝnh æn ®Þnh, tÝnh thèng nhÊt; kÕ thõa gi÷a c¸c cÊp häc, c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph©n luång, liªn th«ng, chuyÓn ®æi gi÷a c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o, ngµnh ®µo t¹o vµ h×nh thøc GD trong hÖ thèng GD quèc d©n. 3. Yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD ph¶i ®îc cô thÓ hãa thµnh s¸ch gi¸o khoa ë GD phæ th«ng, gi¸o tr×nh vµ tµi liÖu gi¶ng d¹y ë GD nghÒ nghiÖp, GD ®¹i häc, GD thêng xuyªn. S¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh vµ tµi liÖu gi¶ng d¹y ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p GD. 4. Ch¬ng tr×nh GD ®îc tæ chøc thùc hiÖn theo n¨m häc ®èi víi GD mÇm non vµ GD phæ th«ng; theo n¨m häc hoÆc theo h×nh thøc tÝch luü tÝn chØ ®èi víi GD nghÒ nghiÖp, GD ®¹i häc. KÕt qu¶ häc tËp m«n häc hoÆc tÝn chØ mµ ngêi häc tÝch luü ®îc khi theo häc mét ch¬ng tr×nh GD ®îc c«ng nhËn ®Ó xem xÐt vÒ gi¸ trÞ chuyÓn ®æi cho m«n häc hoÆc tÝn chØ t¬ng øng trong ch¬ng tr×nh GD kh¸c khi ngêi häc chuyÓn ngµnh nghÒ ®µo t¹o, chuyÓn h×nh thøc häc tËp hoÆc häc lªn ë cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o cao h¬n. Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD theo h×nh thøc tÝch luü tÝn chØ, viÖc c«ng nhËn ®Ó xem xÐt vÒ gi¸ trÞ chuyÓn ®æi kÕt qu¶ häc tËp m«n häc hoÆc tÝn chØ. 2
 3. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 §iÒu 7. Ng«n ng÷ dïng trong nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c; d¹y vµ häc tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc thiÓu sè; d¹y ngo¹i ng÷ 1. TiÕng ViÖt lµ ng«n ng÷ chÝnh thøc dïng trong nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c. C¨n cø vµo môc tiªu GD vµ yªu cÇu cô thÓ vÒ néi dung GD, Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc d¹y vµ häc b»ng tiÕng níc ngoµi trong nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c. 2. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi d©n téc thiÓu sè ®îc häc tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc m×nh nh»m gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, gióp cho häc sinh ngêi d©n téc thiÓu sè dÔ dµng tiÕp thu kiÕn thøc khi häc tËp trong nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c. ViÖc d¹y vµ häc tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc thiÓu sè ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3. Ngo¹i ng÷ quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD lµ ng«n ng÷ ®îc sö dông phæ biÕn trong giao dÞch quèc tÕ. ViÖc tæ chøc d¹y ngo¹i ng÷ trong nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c cÇn b¶o ®¶m ®Ó ngêi häc ®îc häc liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶. §iÒu 8. V¨n b»ng, chøng chØ 1. V¨n b»ng cña hÖ thèng GD quèc d©n ®îc cÊp cho ngêi häc sau khi tèt nghiÖp cÊp häc hoÆc tr×nh ®é ®µo t¹o theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. V¨n b»ng cña hÖ thèng GD quèc d©n gåm b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng, b»ng tèt nghiÖp trung cÊp, b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc, b»ng th¹c sÜ, b»ng tiÕn sÜ. 2. Chøng chØ cña hÖ thèng GD quèc d©n ®îc cÊp cho ngêi häc ®Ó x¸c nhËn kÕt qu¶ häc tËp sau khi ®îc ®µo t¹o hoÆc båi dìng n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, nghÒ nghiÖp. §iÒu 9. Ph¸t triÓn GD Ph¸t triÓn GD lµ quèc s¸ch hµng ®Çu nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi. Ph¸t triÓn GD ph¶i g¾n víi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ, cñng cè quèc phßng, an ninh; thùc hiÖn chuÈn hãa, hiÖn ®¹i hãa, x· héi hãa; b¶o ®¶m c©n ®èi vÒ c¬ cÊu tr×nh ®é, c¬ cÊu ngµnh nghÒ, c¬ cÊu vïng miÒn; më réng quy m« trªn c¬ së b¶o ®¶m chÊt lîng vµ hiÖu qu¶; kÕt hîp gi÷a ®µo t¹o vµ sö dông. §iÒu 10. QuyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña c«ng d©n Häc tËp lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n. Mäi c«ng d©n kh«ng ph©n biÖt d©n téc, t«n gi¸o, tÝn ngìng, nam n÷, nguån gèc gia ®×nh, ®Þa vÞ x· héi, hoµn c¶nh kinh tÕ ®Òu b×nh ®¼ng vÒ c¬ héi häc tËp. Nhµ níc thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi trong GD, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ai còng ®- îc häc hµnh. Nhµ níc vµ céng ®ång gióp ®ì ®Ó ngêi nghÌo ®îc häc tËp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh÷ng ngêi cã n¨ng khiÕu ph¸t triÓn tµi n¨ng. Nhµ níc u tiªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho con em d©n téc thiÓu sè, con em gia ®×nh ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®·i, ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt vµ ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch x· héi 3
 4. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 kh¸c thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña m×nh. §iÒu 11. Phæ cËp GD "1. Phæ cËp gi¸o dôc mÇm non cho trÎ em n¨m tuæi, phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së. Nhµ níc quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch phæ cËp gi¸o dôc, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc trong c¶ níc." 1. GD tiÓu häc vµ GD trung häc c¬ së lµ c¸c cÊp häc phæ cËp. Nhµ n íc quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch phæ cËp GD, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn phæ cËp GD trong c¶ níc. 2. Mäi c«ng d©n trong ®é tuæi quy ®Þnh cã nghÜa vô häc tËp ®Ó ®¹t tr×nh ®é GD phæ cËp. 3. Gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh viªn cña gia ®×nh trong ®é tuæi quy ®Þnh ®îc häc tËp ®Ó ®¹t tr×nh ®é GD phæ cËp. §iÒu 12. X· héi hãa sù nghiÖp GD Ph¸t triÓn GD, x©y dùng x· héi häc tËp lµ sù nghiÖp cña Nhµ níc vµ cña toµn d©n. Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ph¸t triÓn sù nghiÖp GD; thùc hiÖn ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh trêng vµ c¸c h×nh thøc GD; khuyÕn khÝch, huy ®éng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ph¸t triÓn sù nghiÖp GD. Mäi tæ chøc, gia ®×nh vµ c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm ch¨m lo sù nghiÖp GD, phèi hîp víi nhµ trêng thùc hiÖn môc tiªu GD, x©y dùng m«i trêng GD lµnh m¹nh vµ an toµn. "§iÒu 13. §Çu t cho gi¸o dôc (söa ®æi) §Çu t cho gi¸o dôc lµ ®Çu t ph¸t triÓn. §Çu t trong lÜnh vùc gi¸o dôc lµ ho¹t ®éng ®Çu t ®Æc thï thuéc lÜnh vùc ®Çu t cã ®iÒu kiÖn vµ ®îc u ®·i ®Çu t. Nhµ níc u tiªn ®Çu t cho gi¸o dôc; khuyÕn khÝch vµ b¶o hé c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t cho gi¸o dôc. Ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i gi÷ vai trß chñ yÕu trong tæng nguån lùc ®Çu t cho gi¸o dôc." §iÒu 13. §Çu t cho GD §Çu t cho GD lµ ®Çu t ph¸t triÓn. Nhµ níc u tiªn ®Çu t cho GD; khuyÕn khÝch vµ b¶o hé c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t cho GD. Ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i gi÷ vai trß chñ yÕu trong tæng nguån lùc ®Çu t cho GD. §iÒu 14. Qu¶n lý nhµ níc vÒ GD Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý hÖ thèng GD quèc d©n vÒ môc tiªu, ch¬ng tr×nh, néi dung, kÕ ho¹ch GD, tiªu chuÈn nhµ gi¸o, quy chÕ thi cö, hÖ thèng v¨n b»ng, chøng chØ; tËp trung qu¶n lý chÊt lîng GD, thùc hiÖn ph©n c«ng, ph©n 4
 5. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 cÊp qu¶n lý GD, t¨ng cêng quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¬ së GD. §iÒu 15. Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ gi¸o Nhµ gi¸o gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc b¶o ®¶m chÊt lîng GD. Nhµ gi¸o ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn nªu g¬ng tèt cho ngêi häc. Nhµ níc tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng nhµ gi¸o; cã chÝnh s¸ch sö dông, ®·i ngé, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Ó nhµ gi¸o thùc hiÖn vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh; gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng quý träng nhµ gi¸o, t«n vinh nghÒ d¹y häc. §iÒu 16. Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý GD C¸n bé qu¶n lý GD gi÷ vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng GD. C¸n bé qu¶n lý GD ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn, n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc qu¶n lý vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n. Nhµ níc cã kÕ ho¹ch x©y dùng vµ n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý GD nh»m ph¸t huy vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý GD, b¶o ®¶m ph¸t triÓn sù nghiÖp GD. §iÒu 17. KiÓm ®Þnh chÊt lîng GD KiÓm ®Þnh chÊt lîng GD lµ biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m x¸c ®Þnh møc ®é thùc hiÖn môc tiªu, ch¬ng tr×nh, néi dung GD ®èi víi nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c. ViÖc kiÓm ®Þnh chÊt lîng GD ®îc thùc hiÖn ®Þnh kú trong ph¹m vi c¶ níc vµ ®èi víi tõng c¬ së GD. KÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt lîng GD ®îc c«ng bè c«ng khai ®Ó x· héi biÕt vµ gi¸m s¸t. Bé trëng Bé GD & §T cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o thùc hiÖn kiÓm ®Þnh chÊt lîng GD. §iÒu 18. Nghiªn cøu khoa häc 1. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c tæ chøc nghiªn cøu, øng dông, phæ biÕn khoa häc, c«ng nghÖ; kÕt hîp ®µo t¹o víi nghiªn cøu khoa häc vµ s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt lîng GD, tõng bíc thùc hiÖn vai trß trung t©m v¨n hãa, khoa häc, c«ng nghÖ cña ®Þa ph¬ng hoÆc cña c¶ níc. 2. Nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c phèi hîp víi tæ chøc nghiªn cøu khoa häc, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô trong viÖc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. 3. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch u tiªn ph¸t triÓn nghiªn cøu, øng dông vµ phæ biÕn khoa häc GD. C¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch vÒ GD ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam. §iÒu 19. Kh«ng truyÒn b¸ t«n gi¸o trong nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c Kh«ng truyÒn b¸ t«n gi¸o, tiÕn hµnh c¸c nghi thøc t«n gi¸o trong nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c cña hÖ thèng GD quèc d©n, cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n. §iÒu 20. CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng GD CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng GD ®Ó xuyªn t¹c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p 5
 6. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 luËt cña Nhµ níc, chèng l¹i Nhµ níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, chia rÏ khèi ®oµn kÕt toµn d©n téc, kÝch ®éng b¹o lùc, tuyªn truyÒn chiÕn tranh x©m lîc, ph¸ ho¹i thuÇn phong mü tôc, truyÒn b¸ mª tÝn, hñ tôc, l«i kÐo ngêi häc vµo c¸c tÖ n¹n x· héi. CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng GD v× môc ®Ých vô lîi. Ch¬ng II. hÖ thèng GD quèc d©n Môc 1. GD mÇm non §iÒu 21. GD mÇm non GD mÇm non thùc hiÖn viÖc nu«i dìng, ch¨m sãc, GD trÎ em tõ ba th¸ng tuæi ®Õn s¸u tuæi. §iÒu 22. Môc tiªu cña GD mÇm non Môc tiªu cña GD mÇm non lµ gióp trÎ em ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt, t×nh c¶m, trÝ tuÖ, thÈm mü, h×nh thµnh nh÷ng yÕu tè ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch, chuÈn bÞ cho trÎ em vµo häc líp mét. §iÒu 23. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD mÇm non 1. Néi dung GD mÇm non ph¶i b¶o ®¶m phï hîp víi sù ph¸t triÓn t©m sinh lý cña trÎ em, hµi hßa gi÷a nu«i dìng, ch¨m sãc vµ GD; gióp trÎ em ph¸t triÓn c¬ thÓ c©n ®èi, khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn; biÕt kÝnh träng, yªu mÕn, lÔ phÐp víi «ng, bµ, cha, mÑ, thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ ngêi trªn; yªu quý anh, chÞ, em, b¹n bÌ; thËt thµ, m¹nh d¹n, hån nhiªn, yªu thÝch c¸i ®Ñp; ham hiÓu biÕt, thÝch ®i häc. 2. Ph¬ng ph¸p GD mÇm non chñ yÕu lµ th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i ®Ó gióp trÎ em ph¸t triÓn toµn diÖn; chó träng viÖc nªu g¬ng, ®éng viªn, khÝch lÖ. §iÒu 24. Ch¬ng tr×nh GD mÇm non 1. Ch¬ng tr×nh GD mÇm non thÓ hiÖn môc tiªu GD mÇm non; cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ nu«i dìng, ch¨m sãc, GD trÎ em ë tõng ®é tuæi; quy ®Þnh viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trÎ em ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt, t×nh c¶m, trÝ tuÖ, thÈm mü; híng dÉn c¸ch thøc ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña trÎ em ë tuæi mÇm non. 2. Bé trëng Bé GD & §T ban hµnh ch¬ng tr×nh GD mÇm non trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh GD mÇm non. §iÒu 25. C¬ së GD mÇm non C¬ së GD mÇm non bao gåm: 1. Nhµ trÎ, nhãm trÎ nhËn trÎ em tõ ba th¸ng tuæi ®Õn ba tuæi; 2. Trêng, líp mÉu gi¸o nhËn trÎ em tõ ba tuæi ®Õn s¸u tuæi; 3. Trêng mÇm non lµ c¬ së GD kÕt hîp nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o, nhËn trÎ em tõ ba th¸ng tuæi ®Õn s¸u tuæi. Môc 2. GD phæ th«ng §iÒu 26. GD phæ th«ng 1. GD phæ th«ng bao gåm: a) GD tiÓu häc ®îc thùc hiÖn trong n¨m n¨m häc, tõ líp mét ®Õn líp n¨m. 6
 7. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 Tuæi cña häc sinh vµo häc líp mét lµ s¸u tuæi; b) GD trung häc c¬ së ®îc thùc hiÖn trong bèn n¨m häc, tõ líp s¸u ®Õn líp chÝn. Häc sinh vµo häc líp s¸u ph¶i hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc, cã tuæi lµ mêi mét tuæi; c) GD trung häc phæ th«ng ®îc thùc hiÖn trong ba n¨m häc, tõ líp mêi ®Õn líp mêi hai. Häc sinh vµo häc líp mêi ph¶i cã b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, cã tuæi lµ mêi l¨m tuæi. 2. Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh nh÷ng trêng hîp cã thÓ häc tríc tuæi ®èi víi häc sinh ph¸t triÓn sím vÒ trÝ tuÖ; häc ë tuæi cao h¬n tuæi quy ®Þnh ®èi víi häc sinh ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n, häc sinh ngêi d©n téc thiÓu sè, häc sinh bÞ tµn tËt, khuyÕt tËt, häc sinh kÐm ph¸t triÓn vÒ thÓ lùc vµ trÝ tuÖ, häc sinh må c«i kh«ng n¬i n¬ng tùa, häc sinh trong diÖn hé ®ãi nghÌo theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, häc sinh ë níc ngoµi vÒ níc; nh÷ng tr- êng hîp häc sinh häc vît líp, häc lu ban; viÖc häc tiÕng ViÖt cña trÎ em ngêi d©n téc thiÓu sè tríc khi vµo häc líp mét. §iÒu 27. Môc tiªu cña GD phæ th«ng 1. Môc tiªu cña GD phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n, ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n, tÝnh n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, x©y dùng t c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n; chuÈn bÞ cho häc sinh tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng, tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. 2. GD tiÓu häc nh»m gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ l©u dµi vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó häc sinh tiÕp tôc häc trung häc c¬ së. 3. GD trung häc c¬ së nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña GD tiÓu häc; cã häc vÊn phæ th«ng ë tr×nh ®é c¬ së vµ nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp ®Ó tiÕp tôc häc trung häc phæ th«ng, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. 4. GD trung häc phæ th«ng nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña GD trung häc c¬ së, hoµn thiÖn häc vÊn phæ th«ng vµ cã nh÷ng hiÓu biÕt th«ng thêng vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp, cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy n¨ng lùc c¸ nh©n ®Ó lùa chän híng ph¸t triÓn, tiÕp tôc häc ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. §iÒu 28. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD phæ th«ng 1. Néi dung GD phæ th«ng ph¶i b¶o ®¶m tÝnh phæ th«ng, c¬ b¶n, toµn diÖn, híng nghiÖp vµ cã hÖ thèng; g¾n víi thùc tiÔn cuéc sèng, phï hîp víi t©m sinh lý løa tuæi cña häc sinh, ®¸p øng môc tiªu GD ë mçi cÊp häc. GD tiÓu häc ph¶i b¶o ®¶m cho häc sinh cã hiÓu biÕt ®¬n gi¶n, cÇn thiÕt vÒ tù nhiªn, x· héi vµ con ngêi; cã kü n¨ng c¬ b¶n vÒ nghe, nãi, ®äc, viÕt vµ tÝnh to¸n; cã thãi quen rÌn luyÖn th©n thÓ, gi÷ g×n vÖ sinh; cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ h¸t, móa, ©m nh¹c, mü thuËt. 7
 8. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 GD trung häc c¬ së ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn nh÷ng néi dung ®· häc ë tiÓu häc, b¶o ®¶m cho häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt phæ th«ng c¬ b¶n vÒ tiÕng ViÖt, to¸n, lÞch sö d©n téc; kiÕn thøc kh¸c vÒ khoa häc x· héi, khoa häc tù nhiªn, ph¸p luËt, tin häc, ngo¹i ng÷; cã nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt tèi thiÓu vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp. GD trung häc phæ th«ng ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn nh÷ng néi dung ®· häc ë trung häc c¬ së, hoµn thµnh néi dung GD phæ th«ng; ngoµi néi dung chñ yÕu nh»m b¶o ®¶m chuÈn kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n, toµn diÖn vµ híng nghiÖp cho mäi häc sinh cßn cã néi dung n©ng cao ë mét sè m«n häc ®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc, ®¸p øng nguyÖn väng cña häc sinh. 2. Ph¬ng ph¸p GD phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh; phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng líp häc, m«n häc; båi dìng ph¬ng ph¸p tù häc, kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm; rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn; t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh. §iÒu 29. Ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng, s¸ch gi¸o khoa 1. Ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng thÓ hiÖn môc tiªu GD phæ th«ng; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung GD phæ th«ng, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng GD, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ GD ®èi víi c¸c m«n häc ë mçi líp vµ mçi cÊp häc cña GD phæ th«ng. 2. S¸ch gi¸o khoa cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD cña c¸c m«n häc ë mçi líp cña GD phæ th«ng, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p GD phæ th«ng. "3. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng; duyÖt vµ quyÕt ®Þnh chän s¸ch gi¸o khoa ®Ó sö dông chÝnh thøc, æn ®Þnh, thèng nhÊt trong gi¶ng d¹y, häc tËp ë c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng, bao gåm c¶ s¸ch gi¸o khoa b»ng ch÷ næi, b»ng tiÕng d©n téc vµ s¸ch gi¸o khoa cho häc sinh trêng chuyªn biÖt, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa; quy ®Þnh tiªu chuÈn, quy tr×nh biªn so¹n, chØnh söa ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa; quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n, ph¬ng thøc ho¹t ®éng, tiªu chuÈn, sè l- îng vµ c¬ cÊu thµnh viªn cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa." 3. Bé trëng Bé GD & §T ban hµnh ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng, duyÖt s¸ch gi¸o khoa ®Ó sö dông chÝnh thøc, æn ®Þnh, thèng nhÊt trong gi¶ng d¹y, häc tËp ë c¸c c¬ së GD phæ th«ng, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa. §iÒu 30. C¬ së GD phæ th«ng C¬ së GD phæ th«ng bao gåm: 1. Trêng tiÓu häc; 8
 9. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 2. Trêng trung häc c¬ së; 3. Trêng trung häc phæ th«ng; 4. Trêng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc; 5. Trung t©m kü thuËt tæng hîp - híng nghiÖp. §iÒu 31. X¸c nhËn hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc vµ cÊp v¨n b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng 1. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh tiÓu häc cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc HiÖu trëng trêng tiÓu häc x¸c nhËn trong häc b¹ viÖc hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc. 2. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc Trëng phßng GD vµ ®µo t¹o huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ cÊp huyÖn) cÊp b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së. 3. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc phæ th«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc Gi¸m ®èc së GD vµ ®µo t¹o tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ cÊp tØnh) cÊp b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng. Môc 3. GD nghÒ nghiÖp §iÒu 32. GD nghÒ nghiÖp GD nghÒ nghiÖp bao gåm: 1. Trung cÊp chuyªn nghiÖp ®îc thùc hiÖn tõ ba ®Õn bèn n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, tõ mét ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng; 2. D¹y nghÒ ®îc thùc hiÖn díi mét n¨m ®èi víi ®µo t¹o nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp, tõ mét ®Õn ba n¨m ®èi víi ®µo t¹o nghÒ tr×nh ®é trung cÊp, tr×nh ®é cao ®¼ng. §iÒu 33. Môc tiªu cña GD nghÒ nghiÖp Môc tiªu cña GD nghÒ nghiÖp lµ ®µo t¹o ngêi lao ®éng cã kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp ë c¸c tr×nh ®é kh¸c nhau, cã ®¹o ®øc, l¬ng t©m nghÒ nghiÖp, ý thøc kû luËt, t¸c phong c«ng nghiÖp, cã søc khoÎ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng cã kh¶ n¨ng t×m viÖc lµm, tù t¹o viÖc lµm hoÆc tiÕp tôc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, cñng cè quèc phßng, an ninh. Trung cÊp chuyªn nghiÖp nh»m ®µo t¹o ngêi lao ®éng cã kiÕn thøc, kü n¨ng thùc hµnh c¬ b¶n cña mét nghÒ, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ cã tÝnh s¸ng t¹o, øng dông c«ng nghÖ vµo c«ng viÖc. D¹y nghÒ nh»m ®µo t¹o nh©n lùc kü thuËt trùc tiÕp trong s¶n xuÊt, dÞch vô cã n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ t¬ng xøng víi tr×nh ®é ®µo t¹o. §iÒu 34. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD nghÒ nghiÖp 1. Néi dung GD nghÒ nghiÖp ph¶i tËp trung ®µo t¹o n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ nghiÖp, coi träng GD ®¹o ®øc, rÌn luyÖn søc khoÎ, rÌn luyÖn kü n¨ng theo yªu cÇu ®µo t¹o cña tõng nghÒ, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn theo yªu cÇu ®µo 9
 10. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 t¹o. 2. Ph¬ng ph¸p GD nghÒ nghiÖp ph¶i kÕt hîp rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh víi gi¶ng d¹y lý thuyÕt ®Ó gióp ngêi häc cã kh¶ n¨ng hµnh nghÒ vµ ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp theo yªu cÇu cña tõng c«ng viÖc. §iÒu 35. Ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh GD nghÒ nghiÖp 1. Ch¬ng tr×nh GD nghÒ nghiÖp thÓ hiÖn môc tiªu GD nghÒ nghiÖp; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung GD nghÒ nghiÖp, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ®µo t¹o, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh, nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o cña GD nghÒ nghiÖp; b¶o ®¶m yªu cÇu liªn th«ng víi c¸c ch¬ng tr×nh GD kh¸c. Bé trëng Bé GD & §T phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé cã liªn quan, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña héi ®ång thÈm ®Þnh ngµnh vÒ ch¬ng tr×nh trung cÊp chuyªn nghiÖp, quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung vÒ ®µo t¹o trung cÊp chuyªn nghiÖp bao gåm c¬ cÊu néi dung, sè m«n häc, thêi lîng c¸c m«n häc, tû lÖ thêi gian gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh, thùc tËp ®èi víi tõng ngµnh, nghÒ ®µo t¹o. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh khung, trêng trung cÊp chuyªn nghiÖp x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cña trêng m×nh. Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé cã liªn quan, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña héi ®ång thÈm ®Þnh ngµnh vÒ ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ, quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung cho tõng tr×nh ®é nghÒ ®îc ®µo t¹o bao gåm c¬ cÊu néi dung, sè lîng, thêi lîng c¸c m«n häc vµ c¸c kü n¨ng nghÒ, tû lÖ thêi gian gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh, b¶o ®¶m môc tiªu cho tõng ngµnh, nghÒ ®µo t¹o. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh khung, c¬ së d¹y nghÒ x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ cña c¬ së m×nh. "2. Gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh, nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o cña gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nghÒ nghiÖp. HiÖu trëng nhµ trêng, Gi¸m ®èc trung t©m d¹y nghÒ tæ chøc biªn so¹n hoÆc tæ chøc lùa chän; duyÖt gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp ®Ó sö dông lµm tµi liÖu gi¶ng d¹y, häc tËp chÝnh thøc trong c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng nhµ trêng, Gi¸m ®èc trung t©m d¹y nghÒ thµnh lËp ®Ó b¶o ®¶m cã ®ñ gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y, häc tËp. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh viÖc biªn so¹n, lùa chän, thÈm ®Þnh, duyÖt vµ sö dông gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp; quy ®Þnh gi¸o tr×nh sö dông chung, tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt gi¸o tr×nh sö dông chung cho c¸c c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp." 2. Gi¸o tr×nh GD nghÒ nghiÖp cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh, 10
 11. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o cña GD nghÒ nghiÖp, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p GD nghÒ nghiÖp. Gi¸o tr×nh GD nghÒ nghiÖp do HiÖu trëng nhµ trêng, Gi¸m ®èc trung t©m d¹y nghÒ tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt ®Ó sö dông lµm tµi liÖu gi¶ng d¹y, häc tËp chÝnh thøc trong c¬ së GD nghÒ nghiÖp trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng, Gi¸m ®èc trung t©m d¹y nghÒ thµnh lËp. §iÒu 36. C¬ së GD nghÒ nghiÖp 1. C¬ së GD nghÒ nghiÖp bao gåm: a) Trêng trung cÊp chuyªn nghiÖp; b) Trêng cao ®¼ng nghÒ, trêng trung cÊp nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ, líp d¹y nghÒ (sau ®©y gäi chung lµ c¬ së d¹y nghÒ). 2. C¬ së d¹y nghÒ cã thÓ ®îc tæ chøc ®éc lËp hoÆc g¾n víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, c¬ së GD kh¸c. §iÒu 37. V¨n b»ng, chøng chØ GD nghÒ nghiÖp 1. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp, ch¬ng tr×nh båi dìng n©ng cao tr×nh ®é nghÒ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ tr- ëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc dù kiÓm tra vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc Thñ trëng c¬ së GD nghÒ nghiÖp cÊp chøng chØ nghÒ. 2. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung cÊp chuyªn nghiÖp, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng tèt nghiÖp trung cÊp chuyªn nghiÖp. 3. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é trung cÊp, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng tèt nghiÖp trung cÊp nghÒ. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é cao ®¼ng, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng nghÒ. Môc 4. GD ®¹i häc §iÒu 38. GD ®¹i häc GD ®¹i häc bao gåm: 1. §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng ®îc thùc hiÖn tõ hai ®Õn ba n¨m häc tïy theo ngµnh nghÒ ®µo t¹o ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng hoÆc b»ng tèt nghiÖp trung cÊp; tõ mét n¨m rìi ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp cïng chuyªn ngµnh; 2. §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ®îc thùc hiÖn tõ bèn ®Õn s¸u n¨m häc tïy theo ngµnh nghÒ ®µo t¹o ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng hoÆc b»ng tèt nghiÖp trung cÊp; tõ hai n¨m rìi ®Õn bèn n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp cïng chuyªn ngµnh; tõ mét n¨m rìi ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng cïng chuyªn ngµnh; 3. §µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ®îc thùc hiÖn tõ mét ®Õn hai n¨m häc ®èi víi 11
 12. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 ngêi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc; "4. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn trong bèn n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc, tõ hai ®Õn ba n¨m häc ®èi víi ng êi cã b»ng th¹c sÜ. Trong trêng hîp ®Æc biÖt, thêi gian ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ cã thÓ ®îc kÐo dµi hoÆc rót ng¾n theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Nghiªn cøu sinh kh«ng cã ®iÒu kiÖn theo häc tËp trung liªn tôc vµ ®îc c¬ së gi¸o dôc cho phÐp vÉn ph¶i cã ®ñ lîng thêi gian häc tËp trung theo quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy ®Ó hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ, trong ®ã cã Ýt nhÊt mét n¨m theo häc tËp trung liªn tôc.". "5. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé quy ®Þnh cô thÓ viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é kü n¨ng thùc hµnh, øng dông chuyªn s©u cho ngêi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc ë mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt." (Bæ sung kh.5 §.38) 4. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn trong bèn n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc, tõ hai ®Õn ba n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng th¹c sÜ. Trong trêng hîp ®Æc biÖt, thêi gian ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ cã thÓ ®îc kÐo dµi theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é t¬ng ®¬ng víi tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ ë mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt. §iÒu 39. Môc tiªu cña GD ®¹i häc 1. Môc tiªu cña GD ®¹i häc lµ ®µo t¹o ngêi häc cã phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, cã ý thøc phôc vô nh©n d©n, cã kiÕn thøc vµ n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ nghiÖp t¬ng xøng víi tr×nh ®é ®µo t¹o, cã søc khoÎ, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. 2. §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng gióp sinh viªn cã kiÕn thøc chuyªn m«n vµ kü n¨ng thùc hµnh c¬ b¶n ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò th«ng thêng thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o. 3. §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc gióp sinh viªn n¾m v÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n vµ cã kü n¨ng thùc hµnh thµnh th¹o, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, s¸ng t¹o vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o. 4. §µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ gióp häc viªn n¾m v÷ng lý thuyÕt, cã tr×nh ®é cao vÒ thùc hµnh, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, s¸ng t¹o vµ cã n¨ng lùc ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o. 5. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ gióp nghiªn cøu sinh cã tr×nh ®é cao vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh, cã n¨ng lùc nghiªn cøu ®éc lËp, s¸ng t¹o, ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò míi vÒ khoa häc, c«ng nghÖ, híng dÉn nghiªn cøu khoa häc vµ ho¹t ®éng chuyªn m«n. §iÒu 40. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD ®¹i häc 1. Néi dung GD ®¹i häc ph¶i cã tÝnh hiÖn ®¹i vµ ph¸t triÓn, b¶o ®¶m c¬ 12
 13. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 cÊu hîp lý gi÷a kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n, ngo¹i ng÷ vµ c«ng nghÖ th«ng tin víi kiÕn thøc chuyªn m«n vµ c¸c bé m«n khoa häc M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh; kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp, b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc; t¬ng øng víi tr×nh ®é chung cña khu vùc vµ thÕ giíi. §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng ph¶i b¶o ®¶m cho sinh viªn cã nh÷ng kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn m«n cÇn thiÕt, chó träng rÌn luyÖn kü n¨ng c¬ b¶n vµ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n. §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ph¶i b¶o ®¶m cho sinh viªn cã nh÷ng kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn m«n t¬ng ®èi hoµn chØnh; cã ph¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc; cã n¨ng lùc vËn dông lý thuyÕt vµo c«ng t¸c chuyªn m«n. §µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ph¶i b¶o ®¶m cho häc viªn ®îc bæ sung vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr×nh ®é ®¹i häc; t¨ng cêng kiÕn thøc liªn ngµnh; cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n vµ nghiªn cøu khoa häc trong chuyªn ngµnh cña m×nh. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ph¶i b¶o ®¶m cho nghiªn cøu sinh hoµn chØnh vµ n©ng cao kiÕn thøc c¬ b¶n; cã hiÓu biÕt s©u vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n; cã ®ñ n¨ng lùc tiÕn hµnh ®éc lËp c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ s¸ng t¹o trong c«ng t¸c chuyªn m«n. 2. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc ph¶i coi träng viÖc båi dìng ý thøc tù gi¸c trong häc tËp, n¨ng lùc tù häc, tù nghiªn cøu, ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o, rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi häc tham gia nghiªn cøu, thùc nghiÖm, øng dông. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch phèi hîp c¸c h×nh thøc häc tËp trªn líp víi tù häc, tù nghiªn cøu; coi träng viÖc ph¸t huy n¨ng lùc thùc hµnh, n¨ng lùc ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng tù häc, tù nghiªn cøu díi sù híng dÉn cña nhµ gi¸o, nhµ khoa häc; coi träng rÌn luyÖn thãi quen nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o trong ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n. §iÒu 41. Ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh GD ®¹i häc 1. Ch¬ng tr×nh GD ®¹i häc thÓ hiÖn môc tiªu GD ®¹i häc; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung GD ®¹i häc, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ®µo t¹o, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc, tr×nh ®é ®µo t¹o cña GD ®¹i häc; b¶o ®¶m yªu cÇu liªn th«ng víi c¸c ch¬ng tr×nh GD kh¸c. Trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ngµnh vÒ ch- ¬ng tr×nh GD ®¹i häc, Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung cho tõng ngµnh ®µo t¹o ®èi víi tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc bao gåm c¬ cÊu néi dung c¸c m«n häc, thêi gian ®µo t¹o, tû lÖ ph©n bæ thêi gian ®µo t¹o gi÷a c¸c m«n häc, gi÷a lý thuyÕt víi thùc hµnh, thùc tËp. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh khung, trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh GD cña trêng m×nh. 13
 14. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh vÒ khèi lîng kiÕn thøc, kÕt cÊu ch¬ng tr×nh, luËn v¨n, luËn ¸n ®èi víi ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ. "2. Gi¸o tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc cô thÓ hãa yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc, tr×nh ®é ®µo t¹o cña gi¸o dôc ®¹i häc, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¹i häc. HiÖu trëng trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc tæ chøc biªn so¹n hoÆc tæ chøc lùa chän; duyÖt gi¸o tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc ®Ó sö dông lµm tµi liÖu gi¶ng d¹y, häc tËp chÝnh thøc trong trêng trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng thµnh lËp ®Ó b¶o ®¶m cã ®ñ gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y, häc tËp. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh viÖc biªn so¹n, lùa chän, thÈm ®Þnh, duyÖt vµ sö dông gi¸o tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc; quy ®Þnh gi¸o tr×nh sö dông chung, tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt gi¸o tr×nh sö dông chung cho c¸c trêng cao ®¼ng vµ c¸c trêng ®¹i häc." 2. Gi¸o tr×nh GD ®¹i häc cô thÓ hãa yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc, tr×nh ®é ®µo t¹o. HiÖu trëng trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt gi¸o tr×nh c¸c m«n häc ®Ó sö dông chÝnh thøc trong trêng trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng thµnh lËp; b¶o ®¶m cã ®ñ gi¸o tr×nh phôc vô gi¶ng d¹y, häc tËp. Bé trëng Bé GD & §T cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt c¸c gi¸o tr×nh sö dông chung cho c¸c trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc. §iÒu 42. C¬ së GD ®¹i häc 1. C¬ së GD ®¹i häc bao gåm: a) Trêng cao ®¼ng ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng; "b) §¹i häc, trêng ®¹i häc, häc viÖn (gäi chung lµ trêng ®¹i häc) ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc; ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ khi ®îc Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cho phÐp. ViÖn nghiªn cøu khoa häc ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ, phèi hîp víi trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ khi ®îc Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cho phÐp." b) Trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc; ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao.ViÖn nghiªn cøu khoa häc ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ, phèi hîp víi trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao. "2. Trêng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu khoa häc ®îc phÐp ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ khi b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Cã ®éi ngò gi¸o s, phã gi¸o s, tiÕn sÜ ®ñ sè lîng, cã kh¶ n¨ng x©y dùng, thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ tæ chøc héi ®ång ®¸nh gi¸ luËn ¸n; 14
 15. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 b) Cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ; c) Cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc; ®· thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô nghiªn cøu thuéc ®Ò tµi khoa häc trong c¸c ch¬ng tr×nh khoa häc cÊp nhµ níc hoÆc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc cã chÊt lîng cao ®îc c«ng bè trong níc vµ ngoµi níc; cã kinh nghiÖm trong ®µo t¹o båi dìng nh÷ng ng- êi lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc." 2. C¬ së GD ®¹i häc ®îc giao nhiÖm vô ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ khi b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Cã ®éi ngò gi¸o s, phã gi¸o s, tiÕn sÜ ®ñ sè lîng, cã kh¶ n¨ng x©y dùng, thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ tæ chøc héi ®ång ®¸nh gi¸ luËn ¸n; b) Cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ; c) Cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc; ®· thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô nghiªn cøu thuéc ®Ò tµi khoa häc trong c¸c ch¬ng tr×nh khoa häc cÊp nhµ níc; cã kinh nghiÖm trong ®µo t¹o, båi dìng nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc. 3. M« h×nh tæ chøc cô thÓ cña c¸c lo¹i trêng ®¹i häc do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 43. V¨n b»ng GD ®¹i häc 1. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh cao ®¼ng, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc HiÖu tr- ëng trêng cao ®¼ng hoÆc trêng ®¹i häc cÊp b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng. 2. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh ®¹i häc, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc dù thi hoÆc b¶o vÖ ®å ¸n, khãa luËn tèt nghiÖp vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc cÊp b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc. B»ng tèt nghiÖp ®¹i häc cña ngµnh kü thuËt ®îc gäi lµ b»ng kü s; cña ngµnh kiÕn tróc lµ b»ng kiÕn tróc s; cña ngµnh y, dîc lµ b»ng b¸c sÜ, b»ng dîc sÜ, b»ng cö nh©n; cña c¸c ngµnh khoa häc c¬ b¶n, s ph¹m, luËt, kinh tÕ lµ b»ng cö nh©n; ®èi víi c¸c ngµnh cßn l¹i lµ b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc. 3. Häc viªn hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sÜ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc b¶o vÖ luËn v¨n vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc cÊp b»ng th¹c sÜ. 4. Nghiªn cøu sinh hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc b¶o vÖ luËn ¸n vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc, ViÖn trëng viÖn nghiªn cøu khoa häc cÊp b»ng tiÕn sÜ. 5. Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ thÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng cña c¬ së GD ®¹i häc trong níc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 42 cña LuËt nµy khi liªn kÕt ®µo t¹o víi c¬ së GD ®¹i häc níc ngoµi. 15
 16. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 "6. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé quy ®Þnh v¨n b»ng c«ng nhËn tr×nh ®é kü n¨ng thùc hµnh, øng dông cho nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u sau khi tèt nghiÖp ®¹i häc ë mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt." 6. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh v¨n b»ng tèt nghiÖp t¬ng ®¬ng tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ cña mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt. Môc 5. GD thêng xuyªn §iÒu 44. GD thêng xuyªn GD thêng xuyªn gióp mäi ngêi võa lµm võa häc, häc liªn tôc, häc suèt ®êi nh»m hoµn thiÖn nh©n c¸ch, më réng hiÓu biÕt, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n, nghiÖp vô ®Ó c¶i thiÖn chÊt lîng cuéc sèng, t×m viÖc lµm, tù t¹o viÖc lµm vµ thÝch nghi víi ®êi sèng x· héi. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn GD thêng xuyªn, thùc hiÖn GD cho mäi ngêi, x©y dùng x· héi häc tËp. §iÒu 45. Yªu cÇu vÒ ch¬ng tr×nh, néi dung, ph¬ng ph¸p GD thêng xuyªn 1. Néi dung GD thêng xuyªn ®îc thÓ hiÖn trong c¸c ch¬ng tr×nh sau ®©y: a) Ch¬ng tr×nh xãa mï ch÷ vµ GD tiÕp tôc sau khi biÕt ch÷; b) Ch¬ng tr×nh GD ®¸p øng yªu cÇu cña ngêi häc; cËp nhËt kiÕn thøc, kü n¨ng, chuyÓn giao c«ng nghÖ; c) Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi dìng vµ n©ng cao tr×nh ®é vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô; d) Ch¬ng tr×nh GD ®Ó lÊy v¨n b»ng cña hÖ thèng GD quèc d©n. 2. C¸c h×nh thøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn ®Ó lÊy v¨n b»ng cña hÖ thèng GD quèc d©n bao gåm: a) Võa lµm võa häc; b) Häc tõ xa; c) Tù häc cã híng dÉn. 3. Néi dung GD cña c¸c ch¬ng tr×nh quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i b¶o ®¶m tÝnh thiÕt thùc, gióp ngêi häc n©ng cao kh¶ n¨ng lao ®éng, s¶n xuÊt, c«ng t¸c vµ chÊt lîng cuéc sèng. Néi dung GD cña ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ néi dung cña ch¬ng tr×nh GD cïng cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 29, 35 vµ 41 cña LuËt nµy. 4. Ph¬ng ph¸p GD thêng xuyªn ph¶i ph¸t huy vai trß chñ ®éng, khai th¸c kinh nghiÖm cña ngêi häc, coi träng viÖc båi dìng n¨ng lùc tù häc, sö dông ph- ¬ng tiÖn hiÖn ®¹i vµ c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ d¹y vµ häc. 5. Bé trëng Bé GD & §T, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh cô thÓ vÒ ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu GD thêng xuyªn. 16
 17. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 §iÒu 46. C¬ së GD thêng xuyªn 1. C¬ së GD thêng xuyªn bao gåm: a) Trung t©m GD thêng xuyªn ®îc tæ chøc t¹i cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn; b) Trung t©m häc tËp céng ®ång ®îc tæ chøc t¹i x·, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ cÊp x·). "c) Trung t©m ngo¹i ng÷, tin häc do tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp." (Bæ sung) 2. Ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn cßn ®îc thùc hiÖn t¹i c¸c c¬ së GD phæ th«ng, c¬ së GD nghÒ nghiÖp, c¬ së GD ®¹i häc vµ th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng. "3. Trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc th- êng xuyªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy, kh«ng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®Ó cÊp v¨n b»ng gi¸o dôc nghÒ nghiÖp vµ v¨n b»ng gi¸o dôc ®¹i häc. Trung t©m häc tËp céng ®ång thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy. Trung t©m ngo¹i ng÷, tin häc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy vÒ ngo¹i ng÷, tin häc." 3. Trung t©m GD thêng xuyªn thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy, kh«ng thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh GD ®Ó lÊy b»ng tèt nghiÖp trung cÊp, b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc. Trung t©m häc tËp céng ®ång thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy. 4. C¬ së GD phæ th«ng, c¬ së GD nghÒ nghiÖp, c¬ së GD ®¹i häc khi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn ph¶i b¶o ®¶m nhiÖm vô ®µo t¹o cña m×nh, chØ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy khi ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ GD cã thÈm quyÒn cho phÐp. C¬ së GD ®¹i häc khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn lÊy b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc chØ ®îc liªn kÕt víi c¬ së GD t¹i ®Þa ph¬ng lµ trêng ®¹i häc, trêng cao ®¼ng, trêng trung cÊp, trung t©m GD thêng xuyªn cÊp tØnh víi ®iÒu kiÖn c¬ së GD t¹i ®Þa ph¬ng b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ c¸n bé qu¶n lý cho viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc. §iÒu 47. V¨n b»ng, chøng chØ GD thêng xuyªn 1. Häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc cÊp b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së. Trõ trêng hîp häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy, häc viªn theo häc ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y th× ®îc dù thi, nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc cÊp b»ng tèt nghiÖp: a) §¨ng ký t¹i mét c¬ së GD cã thÈm quyÒn ®µo t¹o ë cÊp häc vµ tr×nh ®é t¬ng øng; 17
 18. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 b) Häc hÕt ch¬ng tr×nh, thùc hiÖn ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra kÕt qu¶ häc tËp trong ch¬ng tr×nh vµ ®îc c¬ së GD n¬i ®¨ng ký x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn dù thi theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T. ThÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng GD thêng xuyªn ®îc quy ®Þnh nh thÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng GD quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 31, 37 vµ 43 cña LuËt nµy. 2. Häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy, nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé tr- ëng Bé GD & §T th× ®îc dù kiÓm tra, nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc cÊp chøng chØ GD thêng xuyªn. Gi¸m ®èc trung t©m GD thêng xuyªn cÊp chøng chØ GD thêng xuyªn. Ch¬ng III. nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c Môc 1. Tæ chøc, ho¹t ®éng cña nhµ trêng §iÒu 48. Nhµ trêng trong hÖ thèng GD quèc d©n 1. Nhµ trêng trong hÖ thèng GD quèc d©n ®îc tæ chøc theo c¸c lo¹i h×nh sau ®©y: a) Trêng c«ng lËp do Nhµ níc thµnh lËp, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt, b¶o ®¶m kinh phÝ cho c¸c nhiÖm vô chi thêng xuyªn; b) Trêng d©n lËp do céng ®ång d©n c ë c¬ së thµnh lËp, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng; c) Trêng t thôc do c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n thµnh lËp, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng b»ng vèn ngoµi ng©n s¸ch nhµ níc. "2. Nhµ trêng trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n thuéc mäi lo¹i h×nh ®Òu ®îc thµnh lËp theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña Nhµ níc nh»m ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trêng c«ng lËp gi÷ vai trß nßng cèt trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. §iÒu kiÖn, thñ tôc vµ thÈm quyÒn thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp; cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc, ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc; s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ nhµ trêng ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 50, 50a, 50b vµ §iÒu 51 cña LuËt nµy." 2. Nhµ trêng trong hÖ thèng GD quèc d©n thuéc mäi lo¹i h×nh ®Òu ®îc thµnh lËp theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña Nhµ níc nh»m ph¸t triÓn sù nghiÖp GD. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trêng c«ng lËp gi÷ vai trß nßng cèt trong hÖ thèng GD quèc d©n. §iÒu kiÖn, thñ tôc vµ thÈm quyÒn thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp nhµ trêng ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 vµ §iÒu 51 cña LuËt nµy. "§iÒu 49. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n 18
 19. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 1. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc. Trêng cña lùc lîng vò trang nh©n d©n cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng sÜ quan, h¹ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng nh©n quèc phßng; båi dìng c¸n bé l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý nhµ níc vÒ nhiÖm vô vµ kiÕn thøc quèc phßng, an ninh. 2. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n lµ c¬ së gi¸o dôc cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 vµ §iÒu 42 cña LuËt nµy nÕu ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt gi¸o dôc vµ §iÒu lÖ nhµ trêng ë mçi cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o, ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®Ó cÊp v¨n b»ng, chøng chØ cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n." §iÒu 49. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n 1. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc. Trêng cña lùc lîng vò trang nh©n d©n cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng sÜ quan, h¹ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng nh©n quèc phßng; båi dìng c¸n bé l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý nhµ níc vÒ nhiÖm vô vµ kiÕn thøc quèc phßng, an ninh. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n. "§iÒu 50. §iÒu kiÖn thµnh lËp nhµ trêng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc 1. Nhµ trêng ®îc thµnh lËp khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Cã §Ò ¸n thµnh lËp trêng phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ quy ho¹ch m¹ng líi c¬ së gi¸o dôc ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt; b) §Ò ¸n thµnh lËp trêng x¸c ®Þnh râ môc tiªu, nhiÖm vô, ch¬ng tr×nh vµ néi dung gi¸o dôc; ®Êt ®ai, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ, ®Þa ®iÓm dù kiÕn x©y dùng trêng, tæ chøc bé m¸y, nguån lùc vµ tµi chÝnh; ph¬ng híng chiÕn lîc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ trêng. 2. Nhµ trêng ®îc phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc quyÕt ®Þnh cho phÐp thµnh lËp nhµ trêng; b) Cã ®Êt ®ai, trêng së, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng gi¸o dôc; c) §Þa ®iÓm x©y dùng trêng b¶o ®¶m m«i trêng gi¸o dôc, an toµn cho ngêi häc, ngêi d¹y vµ ngêi lao ®éng; 19
 20. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 d) Cã ch¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ tµi liÖu gi¶ng d¹y häc tËp theo quy ®Þnh phï hîp víi mçi cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o; ®) Cã ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý ®¹t tiªu chuÈn, ®ñ vÒ sè lîng, ®ång bé vÒ c¬ cÊu b¶o ®¶m thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc; e) Cã ®ñ nguån lùc tµi chÝnh theo quy ®Þnh ®Ó b¶o ®¶m duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng gi¸o dôc; g) Cã quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ trêng. 3. Trong thêi h¹n quy ®Þnh, nÕu nhµ trêng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy th× ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc; hÕt thêi h¹n quy ®Þnh, nÕu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn th× quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc quyÕt ®Þnh cho phÐp thµnh lËp bÞ thu håi. 4. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ ®iÒu kiÖn thµnh lËp, cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc ®èi víi trêng ®¹i häc; Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh cô thÓ ®iÒu kiÖn thµnh lËp, cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc ®èi víi nhµ trêng ë c¸c cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o kh¸c." §iÒu 50. Thµnh lËp nhµ trêng 1. §iÒu kiÖn thµnh lËp nhµ trêng bao gåm: a) Cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ nhµ gi¸o ®ñ vÒ sè lîng vµ ®ång bé vÒ c¬ cÊu, ®¹t tiªu chuÈn vÒ phÈm chÊt vµ tr×nh ®é ®µo t¹o, b¶o ®¶m thùc hiÖn môc tiªu, ch¬ng tr×nh GD; b) Cã trêng së, thiÕt bÞ vµ tµi chÝnh b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng cña nhµ trêng. 2. Ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 51 cña LuËt nµy, c¨n cø nhu cÇu ph¸t triÓn GD, ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®èi víi trêng c«ng lËp hoÆc quyÕt ®Þnh cho phÐp thµnh lËp ®èi víi trêng d©n lËp, trêng t thôc. "§iÒu 50a. (Bæ sung) §×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc 1. Nhµ trêng bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: a) Cã hµnh vi gian lËn ®Ó ®îc cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc; b) Kh«ng b¶o ®¶m mét trong c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 50 cña LuËt nµy; c) Ngêi cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc kh«ng ®óng thÈm quyÒn; d) Kh«ng triÓn khai ho¹t ®éng gi¸o dôc trong thêi h¹n quy ®Þnh kÓ tõ ngµy ®îc phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc; ®) Vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ë møc ®é ph¶i ®×nh chØ; e) C¸c trêng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản