Luật giáo dục 2005 - Sua doi 2009

Chia sẻ: phungchau_2509

1. Luật Giáo dục 1998 được Quốc hội khoá X, thông qua ngày 02/ 12/ 1998. Luật GD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 06/ 1999. 2. Luật Giáo dục 2005 được Quốc hội khoá XI, thông qua 14/ 6/ 2005. Luật này có hiệu lực thi hành từ : 01/ 01/2006 3. Luật Giáo dục 2009 (sửa đổi) được Quốc hội khoá XII, thông qua 25 /11/2009. Luật có hiệu lực thi hành từ : 01/ 7/ 2010.

Nội dung Text: Luật giáo dục 2005 - Sua doi 2009

Phùng Châu_HVQ 25/09/1989


LuËt Gi¸o Dôc 2009 (s®)
(1998 - 2005 – 2009)
1. LuËt Gi¸o dôc 1998 ®îc Quèc héi kho¸ X, th«ng qua ngµy 02/ 12/ 1998. LuËt
GD cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/ 06/ 1999.
2. LuËt Gi¸o dôc 2005 ®îc Quèc héi kho¸ XI, th«ng qua 14/ 6/ 2005. LuËt nµy cã
hiÖu lùc thi hµnh tõ : 01/ 01/2006
3. LuËt Gi¸o dôc 2009 (söa ®æi) ®îc Quèc héi kho¸ XII, th«ng qua 25 /11/2009.
LuËt cã hiÖu lùc thi hµnh tõ : 01/ 7/ 2010.


C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992
®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12
n¨m 2001 cña Quèc héi khãa X, kú häp thø 10;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ GD.


Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
LuËt Gi¸o dôc 14/ 6/ 2005 quy ®Þnh vÒ hÖ thèng GD quèc d©n; nhµ tr-
êng, c¬ së GD kh¸c cña hÖ thèng GD quèc d©n, cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc
chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n; tæ chøc vµ c¸
nh©n tham gia ho¹t ®éng GD.
§iÒu 2. Môc tiªu GD
Môc tiªu GD lµ ®µo t¹o con ngêi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, cã ®¹o
®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mü vµ nghÒ nghiÖp, trung thµnh víi lý tëng ®éc
lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi; h×nh thµnh vµ båi dìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt
vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ
Tæ quèc.
§iÒu 3. TÝnh chÊt, nguyªn lý GD
1. NÒn GD ViÖt Nam lµ nÒn GD x· héi chñ nghÜa cã tÝnh nh©n d©n, d©n
téc, khoa häc, hiÖn ®¹i, lÊy chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm
nÒn t¶ng.
2. Ho¹t ®éng GD ph¶i ®îc thùc hiÖn theo nguyªn lý häc ®i ®«i víi hµnh,
GD kÕt hîp víi lao ®éng s¶n xuÊt, lý luËn g¾n liÒn víi thùc tiÔn, GD nhµ trêng
kÕt hîp víi GD gia ®×nh vµ GD x· héi.
§iÒu 4. HÖ thèng GD quèc d©n
1. HÖ thèng GD quèc d©n gåm GD chÝnh quy vµ GD thêng xuyªn.
2. C¸c cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o cña hÖ thèng GD quèc d©n bao gåm:
a) GD mÇm non cã nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o;
b) GD phæ th«ng cã tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng;

1
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

c) GD nghÒ nghiÖp cã trung cÊp chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ;
d) GD ®¹i häc vµ sau ®¹i häc (sau ®©y gäi chung lµ GD ®¹i häc) ®µo t¹o
tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc, tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ.
§iÒu 5. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD
1. Néi dung GD ph¶i b¶o ®¶m tÝnh c¬ b¶n, toµn diÖn, thiÕt thùc, hiÖn ®¹i
vµ cã hÖ thèng; coi träng GD t tëng vµ ý thøc c«ng d©n; kÕ thõa vµ ph¸t huy
truyÒn thèng tèt ®Ñp, b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa nh©n
lo¹i; phï hîp víi sù ph¸t triÓn vÒ t©m sinh lý løa tuæi cña ngêi häc.
2. Ph¬ng ph¸p GD ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, t duy
s¸ng t¹o cña ngêi häc; båi dìng cho ngêi häc n¨ng lùc tù häc, kh¶ n¨ng thùc hµnh,
lßng say mª häc tËp vµ ý chÝ v¬n lªn.
§iÒu 6. Ch¬ng tr×nh GD (söa ®æi)
1. Ch¬ng tr×nh GD thÓ hiÖn môc tiªu GD; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü
n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung GD, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc ho¹t
®éng GD, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ GD ®èi víi c¸c m«n häc ë mçi líp, mçi cÊp
häc hoÆc tr×nh ®é ®µo t¹o.
"2. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ph¶i b¶o ®¶m tÝnh hiÖn ®¹i, tÝnh æn ®Þnh, tÝnh
thèng nhÊt, tÝnh thùc tiÔn, tÝnh hîp lý vµ kÕ thõa gi÷a c¸c cÊp häc vµ tr×nh ®é
®µo t¹o; t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph©n luång, liªn th«ng, chuyÓn ®æi gi÷a c¸c
tr×nh ®é ®µo t¹o, ngµnh ®µo t¹o vµ h×nh thøc gi¸o dôc trong hÖ thèng gi¸o dôc
quèc d©n; lµ c¬ së b¶o ®¶m chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn; ®¸p øng yªu cÇu héi
nhËp quèc tÕ".
2. Ch¬ng tr×nh GD ph¶i b¶o ®¶m tÝnh hiÖn ®¹i, tÝnh æn ®Þnh, tÝnh
thèng nhÊt; kÕ thõa gi÷a c¸c cÊp häc, c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho
sù ph©n luång, liªn th«ng, chuyÓn ®æi gi÷a c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o, ngµnh ®µo t¹o
vµ h×nh thøc GD trong hÖ thèng GD quèc d©n.
3. Yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh
GD ph¶i ®îc cô thÓ hãa thµnh s¸ch gi¸o khoa ë GD phæ th«ng, gi¸o tr×nh vµ tµi
liÖu gi¶ng d¹y ë GD nghÒ nghiÖp, GD ®¹i häc, GD thêng xuyªn. S¸ch gi¸o khoa,
gi¸o tr×nh vµ tµi liÖu gi¶ng d¹y ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p GD.
4. Ch¬ng tr×nh GD ®îc tæ chøc thùc hiÖn theo n¨m häc ®èi víi GD mÇm
non vµ GD phæ th«ng; theo n¨m häc hoÆc theo h×nh thøc tÝch luü tÝn chØ ®èi
víi GD nghÒ nghiÖp, GD ®¹i häc.
KÕt qu¶ häc tËp m«n häc hoÆc tÝn chØ mµ ngêi häc tÝch luü ®îc khi
theo häc mét ch¬ng tr×nh GD ®îc c«ng nhËn ®Ó xem xÐt vÒ gi¸ trÞ chuyÓn
®æi cho m«n häc hoÆc tÝn chØ t¬ng øng trong ch¬ng tr×nh GD kh¸c khi ngêi
häc chuyÓn ngµnh nghÒ ®µo t¹o, chuyÓn h×nh thøc häc tËp hoÆc häc lªn ë
cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o cao h¬n.
Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD theo h×nh
thøc tÝch luü tÝn chØ, viÖc c«ng nhËn ®Ó xem xÐt vÒ gi¸ trÞ chuyÓn ®æi kÕt
qu¶ häc tËp m«n häc hoÆc tÝn chØ.

2
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

§iÒu 7. Ng«n ng÷ dïng trong nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c; d¹y vµ häc
tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc thiÓu sè; d¹y ngo¹i ng÷
1. TiÕng ViÖt lµ ng«n ng÷ chÝnh thøc dïng trong nhµ trêng vµ c¬ së GD
kh¸c. C¨n cø vµo môc tiªu GD vµ yªu cÇu cô thÓ vÒ néi dung GD, Thñ tíng
ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc d¹y vµ häc b»ng tiÕng níc ngoµi trong nhµ trêng vµ
c¬ së GD kh¸c.
2. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi d©n téc thiÓu sè ®îc häc tiÕng nãi, ch÷
viÕt cña d©n téc m×nh nh»m gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, gióp
cho häc sinh ngêi d©n téc thiÓu sè dÔ dµng tiÕp thu kiÕn thøc khi häc tËp trong
nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c. ViÖc d¹y vµ häc tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc
thiÓu sè ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.
3. Ngo¹i ng÷ quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD lµ ng«n ng÷ ®îc sö dông
phæ biÕn trong giao dÞch quèc tÕ. ViÖc tæ chøc d¹y ngo¹i ng÷ trong nhµ trêng
vµ c¬ së GD kh¸c cÇn b¶o ®¶m ®Ó ngêi häc ®îc häc liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶.
§iÒu 8. V¨n b»ng, chøng chØ
1. V¨n b»ng cña hÖ thèng GD quèc d©n ®îc cÊp cho ngêi häc sau khi tèt
nghiÖp cÊp häc hoÆc tr×nh ®é ®µo t¹o theo quy ®Þnh cña LuËt nµy.
V¨n b»ng cña hÖ thèng GD quèc d©n gåm b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬
së, b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng, b»ng tèt nghiÖp trung cÊp, b»ng tèt
nghiÖp cao ®¼ng, b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc, b»ng th¹c sÜ, b»ng tiÕn sÜ.
2. Chøng chØ cña hÖ thèng GD quèc d©n ®îc cÊp cho ngêi häc ®Ó x¸c
nhËn kÕt qu¶ häc tËp sau khi ®îc ®µo t¹o hoÆc båi dìng n©ng cao tr×nh ®é
häc vÊn, nghÒ nghiÖp.
§iÒu 9. Ph¸t triÓn GD
Ph¸t triÓn GD lµ quèc s¸ch hµng ®Çu nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o
nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi.
Ph¸t triÓn GD ph¶i g¾n víi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tiÕn bé khoa
häc, c«ng nghÖ, cñng cè quèc phßng, an ninh; thùc hiÖn chuÈn hãa, hiÖn ®¹i
hãa, x· héi hãa; b¶o ®¶m c©n ®èi vÒ c¬ cÊu tr×nh ®é, c¬ cÊu ngµnh nghÒ, c¬
cÊu vïng miÒn; më réng quy m« trªn c¬ së b¶o ®¶m chÊt lîng vµ hiÖu qu¶; kÕt
hîp gi÷a ®µo t¹o vµ sö dông.
§iÒu 10. QuyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña c«ng d©n
Häc tËp lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n.
Mäi c«ng d©n kh«ng ph©n biÖt d©n téc, t«n gi¸o, tÝn ngìng, nam n÷, nguån
gèc gia ®×nh, ®Þa vÞ x· héi, hoµn c¶nh kinh tÕ ®Òu b×nh ®¼ng vÒ c¬ héi häc
tËp.
Nhµ níc thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi trong GD, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ai còng ®-
îc häc hµnh. Nhµ níc vµ céng ®ång gióp ®ì ®Ó ngêi nghÌo ®îc häc tËp, t¹o ®iÒu
kiÖn ®Ó nh÷ng ngêi cã n¨ng khiÕu ph¸t triÓn tµi n¨ng.
Nhµ níc u tiªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho con em d©n téc thiÓu sè, con em gia
®×nh ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, ®èi tîng ®îc hëng
chÝnh s¸ch u ®·i, ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt vµ ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch x· héi
3
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

kh¸c thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña m×nh.
§iÒu 11. Phæ cËp GD
"1. Phæ cËp gi¸o dôc mÇm non cho trÎ em n¨m tuæi, phæ cËp gi¸o dôc tiÓu
häc vµ phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së. Nhµ níc quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch phæ
cËp gi¸o dôc, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc trong c¶
níc."
1. GD tiÓu häc vµ GD trung häc c¬ së lµ c¸c cÊp häc phæ cËp. Nhµ n íc
quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch phæ cËp GD, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn phæ
cËp GD trong c¶ níc.
2. Mäi c«ng d©n trong ®é tuæi quy ®Þnh cã nghÜa vô häc tËp ®Ó ®¹t
tr×nh ®é GD phæ cËp.
3. Gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh viªn cña gia ®×nh
trong ®é tuæi quy ®Þnh ®îc häc tËp ®Ó ®¹t tr×nh ®é GD phæ cËp.
§iÒu 12. X· héi hãa sù nghiÖp GD
Ph¸t triÓn GD, x©y dùng x· héi häc tËp lµ sù nghiÖp cña Nhµ níc vµ cña
toµn d©n.
Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ph¸t triÓn sù nghiÖp GD; thùc hiÖn ®a
d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh trêng vµ c¸c h×nh thøc GD; khuyÕn khÝch, huy ®éng vµ
t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ph¸t triÓn sù nghiÖp GD.
Mäi tæ chøc, gia ®×nh vµ c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm ch¨m lo sù nghiÖp
GD, phèi hîp víi nhµ trêng thùc hiÖn môc tiªu GD, x©y dùng m«i trêng GD lµnh
m¹nh vµ an toµn.
"§iÒu 13. §Çu t cho gi¸o dôc (söa ®æi)
§Çu t cho gi¸o dôc lµ ®Çu t ph¸t triÓn. §Çu t trong lÜnh vùc gi¸o dôc lµ ho¹t
®éng ®Çu t ®Æc thï thuéc lÜnh vùc ®Çu t cã ®iÒu kiÖn vµ ®îc u ®·i ®Çu t.
Nhµ níc u tiªn ®Çu t cho gi¸o dôc; khuyÕn khÝch vµ b¶o hé c¸c quyÒn, lîi Ých
hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ
chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t cho gi¸o dôc.
Ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i gi÷ vai trß chñ yÕu trong tæng nguån lùc ®Çu t cho gi¸o
dôc."
§iÒu 13. §Çu t cho GD
§Çu t cho GD lµ ®Çu t ph¸t triÓn.
Nhµ níc u tiªn ®Çu t cho GD; khuyÕn khÝch vµ b¶o hé c¸c quyÒn, lîi Ých hîp
ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ
chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t cho GD. Ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i gi÷ vai trß chñ
yÕu trong tæng nguån lùc ®Çu t cho GD.
§iÒu 14. Qu¶n lý nhµ níc vÒ GD
Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý hÖ thèng GD quèc d©n vÒ môc tiªu, ch¬ng
tr×nh, néi dung, kÕ ho¹ch GD, tiªu chuÈn nhµ gi¸o, quy chÕ thi cö, hÖ thèng v¨n
b»ng, chøng chØ; tËp trung qu¶n lý chÊt lîng GD, thùc hiÖn ph©n c«ng, ph©n

4
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

cÊp qu¶n lý GD, t¨ng cêng quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¬ së GD.
§iÒu 15. Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ gi¸o
Nhµ gi¸o gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc b¶o ®¶m chÊt lîng GD.
Nhµ gi¸o ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn nªu g¬ng tèt cho ngêi häc.
Nhµ níc tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng nhµ gi¸o; cã chÝnh s¸ch sö dông, ®·i
ngé, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Ó nhµ gi¸o
thùc hiÖn vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh; gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng
quý träng nhµ gi¸o, t«n vinh nghÒ d¹y häc.
§iÒu 16. Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý GD
C¸n bé qu¶n lý GD gi÷ vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý,
®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng GD.
C¸n bé qu¶n lý GD ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn, n©ng cao phÈm
chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc qu¶n lý vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n.
Nhµ níc cã kÕ ho¹ch x©y dùng vµ n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý
GD nh»m ph¸t huy vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý GD, b¶o ®¶m ph¸t
triÓn sù nghiÖp GD.
§iÒu 17. KiÓm ®Þnh chÊt lîng GD
KiÓm ®Þnh chÊt lîng GD lµ biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m x¸c ®Þnh møc ®é
thùc hiÖn môc tiªu, ch¬ng tr×nh, néi dung GD ®èi víi nhµ trêng vµ c¬ së GD
kh¸c.
ViÖc kiÓm ®Þnh chÊt lîng GD ®îc thùc hiÖn ®Þnh kú trong ph¹m vi c¶ níc
vµ ®èi víi tõng c¬ së GD. KÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt lîng GD ®îc c«ng bè c«ng
khai ®Ó x· héi biÕt vµ gi¸m s¸t.
Bé trëng Bé GD & §T cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o thùc hiÖn kiÓm ®Þnh chÊt
lîng GD.
§iÒu 18. Nghiªn cøu khoa häc
1. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c tæ chøc nghiªn
cøu, øng dông, phæ biÕn khoa häc, c«ng nghÖ; kÕt hîp ®µo t¹o víi nghiªn cøu
khoa häc vµ s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt lîng GD, tõng bíc thùc hiÖn vai trß
trung t©m v¨n hãa, khoa häc, c«ng nghÖ cña ®Þa ph¬ng hoÆc cña c¶ níc.
2. Nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c phèi hîp víi tæ chøc nghiªn cøu khoa häc,
c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô trong viÖc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc vµ
chuyÓn giao c«ng nghÖ, phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.
3. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch u tiªn ph¸t triÓn nghiªn cøu, øng dông vµ phæ
biÕn khoa häc GD. C¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch vÒ GD ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬
së kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam.
§iÒu 19. Kh«ng truyÒn b¸ t«n gi¸o trong nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c
Kh«ng truyÒn b¸ t«n gi¸o, tiÕn hµnh c¸c nghi thøc t«n gi¸o trong nhµ trêng,
c¬ së GD kh¸c cña hÖ thèng GD quèc d©n, cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc
chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n.
§iÒu 20. CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng GD
CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng GD ®Ó xuyªn t¹c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p
5
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

luËt cña Nhµ níc, chèng l¹i Nhµ níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, chia rÏ
khèi ®oµn kÕt toµn d©n téc, kÝch ®éng b¹o lùc, tuyªn truyÒn chiÕn tranh x©m
lîc, ph¸ ho¹i thuÇn phong mü tôc, truyÒn b¸ mª tÝn, hñ tôc, l«i kÐo ngêi häc vµo
c¸c tÖ n¹n x· héi.
CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng GD v× môc ®Ých vô lîi.

Ch¬ng II. hÖ thèng GD quèc d©n
Môc 1. GD mÇm non
§iÒu 21. GD mÇm non
GD mÇm non thùc hiÖn viÖc nu«i dìng, ch¨m sãc, GD trÎ em tõ ba th¸ng
tuæi ®Õn s¸u tuæi.
§iÒu 22. Môc tiªu cña GD mÇm non
Môc tiªu cña GD mÇm non lµ gióp trÎ em ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt, t×nh c¶m,
trÝ tuÖ, thÈm mü, h×nh thµnh nh÷ng yÕu tè ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch, chuÈn bÞ
cho trÎ em vµo häc líp mét.
§iÒu 23. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD mÇm non
1. Néi dung GD mÇm non ph¶i b¶o ®¶m phï hîp víi sù ph¸t triÓn t©m sinh
lý cña trÎ em, hµi hßa gi÷a nu«i dìng, ch¨m sãc vµ GD; gióp trÎ em ph¸t triÓn c¬
thÓ c©n ®èi, khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn; biÕt kÝnh träng, yªu mÕn, lÔ phÐp víi
«ng, bµ, cha, mÑ, thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ ngêi trªn; yªu quý anh, chÞ, em, b¹n bÌ;
thËt thµ, m¹nh d¹n, hån nhiªn, yªu thÝch c¸i ®Ñp; ham hiÓu biÕt, thÝch ®i häc.
2. Ph¬ng ph¸p GD mÇm non chñ yÕu lµ th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c ho¹t
®éng vui ch¬i ®Ó gióp trÎ em ph¸t triÓn toµn diÖn; chó träng viÖc nªu g¬ng,
®éng viªn, khÝch lÖ.
§iÒu 24. Ch¬ng tr×nh GD mÇm non
1. Ch¬ng tr×nh GD mÇm non thÓ hiÖn môc tiªu GD mÇm non; cô thÓ hãa
c¸c yªu cÇu vÒ nu«i dìng, ch¨m sãc, GD trÎ em ë tõng ®é tuæi; quy ®Þnh viÖc
tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trÎ em ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt,
t×nh c¶m, trÝ tuÖ, thÈm mü; híng dÉn c¸ch thøc ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña trÎ em
ë tuæi mÇm non.
2. Bé trëng Bé GD & §T ban hµnh ch¬ng tr×nh GD mÇm non trªn c¬ së
thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh GD mÇm non.
§iÒu 25. C¬ së GD mÇm non
C¬ së GD mÇm non bao gåm:
1. Nhµ trÎ, nhãm trÎ nhËn trÎ em tõ ba th¸ng tuæi ®Õn ba tuæi;
2. Trêng, líp mÉu gi¸o nhËn trÎ em tõ ba tuæi ®Õn s¸u tuæi;
3. Trêng mÇm non lµ c¬ së GD kÕt hîp nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o, nhËn trÎ em tõ
ba th¸ng tuæi ®Õn s¸u tuæi.
Môc 2. GD phæ th«ng
§iÒu 26. GD phæ th«ng
1. GD phæ th«ng bao gåm:
a) GD tiÓu häc ®îc thùc hiÖn trong n¨m n¨m häc, tõ líp mét ®Õn líp n¨m.
6
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

Tuæi cña häc sinh vµo häc líp mét lµ s¸u tuæi;
b) GD trung häc c¬ së ®îc thùc hiÖn trong bèn n¨m häc, tõ líp s¸u ®Õn líp
chÝn. Häc sinh vµo häc líp s¸u ph¶i hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc, cã tuæi lµ
mêi mét tuæi;
c) GD trung häc phæ th«ng ®îc thùc hiÖn trong ba n¨m häc, tõ líp mêi ®Õn
líp mêi hai. Häc sinh vµo häc líp mêi ph¶i cã b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, cã
tuæi lµ mêi l¨m tuæi.
2. Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh nh÷ng trêng hîp cã thÓ häc tríc tuæi
®èi víi häc sinh ph¸t triÓn sím vÒ trÝ tuÖ; häc ë tuæi cao h¬n tuæi quy ®Þnh
®èi víi häc sinh ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n, häc sinh
ngêi d©n téc thiÓu sè, häc sinh bÞ tµn tËt, khuyÕt tËt, häc sinh kÐm ph¸t triÓn
vÒ thÓ lùc vµ trÝ tuÖ, häc sinh må c«i kh«ng n¬i n¬ng tùa, häc sinh trong diÖn
hé ®ãi nghÌo theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, häc sinh ë níc ngoµi vÒ níc; nh÷ng tr-
êng hîp häc sinh häc vît líp, häc lu ban; viÖc häc tiÕng ViÖt cña trÎ em ngêi d©n
téc thiÓu sè tríc khi vµo häc líp mét.
§iÒu 27. Môc tiªu cña GD phæ th«ng
1. Môc tiªu cña GD phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o
®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n, ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸
nh©n, tÝnh n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi ViÖt Nam x· héi
chñ nghÜa, x©y dùng t c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n; chuÈn bÞ cho häc sinh tiÕp
tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng, tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ
quèc.
2. GD tiÓu häc nh»m gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng c¬ së ban ®Çu cho
sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ l©u dµi vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ
c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó häc sinh tiÕp tôc häc trung häc c¬ së.
3. GD trung häc c¬ së nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt
qu¶ cña GD tiÓu häc; cã häc vÊn phæ th«ng ë tr×nh ®é c¬ së vµ nh÷ng hiÓu
biÕt ban ®Çu vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp ®Ó tiÕp tôc häc trung häc phæ
th«ng, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng.
4. GD trung häc phæ th«ng nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn
nh÷ng kÕt qu¶ cña GD trung häc c¬ së, hoµn thiÖn häc vÊn phæ th«ng vµ cã
nh÷ng hiÓu biÕt th«ng thêng vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp, cã ®iÒu kiÖn ph¸t
huy n¨ng lùc c¸ nh©n ®Ó lùa chän híng ph¸t triÓn, tiÕp tôc häc ®¹i häc, cao
®¼ng, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng.
§iÒu 28. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD phæ th«ng
1. Néi dung GD phæ th«ng ph¶i b¶o ®¶m tÝnh phæ th«ng, c¬ b¶n, toµn
diÖn, híng nghiÖp vµ cã hÖ thèng; g¾n víi thùc tiÔn cuéc sèng, phï hîp víi t©m
sinh lý løa tuæi cña häc sinh, ®¸p øng môc tiªu GD ë mçi cÊp häc.
GD tiÓu häc ph¶i b¶o ®¶m cho häc sinh cã hiÓu biÕt ®¬n gi¶n, cÇn thiÕt
vÒ tù nhiªn, x· héi vµ con ngêi; cã kü n¨ng c¬ b¶n vÒ nghe, nãi, ®äc, viÕt vµ
tÝnh to¸n; cã thãi quen rÌn luyÖn th©n thÓ, gi÷ g×n vÖ sinh; cã hiÓu biÕt ban
®Çu vÒ h¸t, móa, ©m nh¹c, mü thuËt.
7
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

GD trung häc c¬ së ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn nh÷ng néi dung ®· häc ë tiÓu
häc, b¶o ®¶m cho häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt phæ th«ng c¬ b¶n vÒ tiÕng
ViÖt, to¸n, lÞch sö d©n téc; kiÕn thøc kh¸c vÒ khoa häc x· héi, khoa häc tù
nhiªn, ph¸p luËt, tin häc, ngo¹i ng÷; cã nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt tèi thiÓu vÒ kü
thuËt vµ híng nghiÖp.
GD trung häc phæ th«ng ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn nh÷ng néi dung ®· häc ë
trung häc c¬ së, hoµn thµnh néi dung GD phæ th«ng; ngoµi néi dung chñ yÕu
nh»m b¶o ®¶m chuÈn kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n, toµn diÖn vµ híng nghiÖp
cho mäi häc sinh cßn cã néi dung n©ng cao ë mét sè m«n häc ®Ó ph¸t triÓn
n¨ng lùc, ®¸p øng nguyÖn väng cña häc sinh.
2. Ph¬ng ph¸p GD phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ
®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh; phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng líp häc, m«n häc;
båi dìng ph¬ng ph¸p tù häc, kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm; rÌn luyÖn kü n¨ng vËn
dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn; t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui, høng
thó häc tËp cho häc sinh.
§iÒu 29. Ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng, s¸ch gi¸o khoa
1. Ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng thÓ hiÖn môc tiªu GD phæ th«ng; quy
®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung GD phæ th«ng,
ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng GD, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶
GD ®èi víi c¸c m«n häc ë mçi líp vµ mçi cÊp häc cña GD phæ th«ng.
2. S¸ch gi¸o khoa cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc vµ kü
n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD cña c¸c m«n häc ë mçi líp cña GD phæ
th«ng, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p GD phæ th«ng.
"3. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ
th«ng; duyÖt vµ quyÕt ®Þnh chän s¸ch gi¸o khoa ®Ó sö dông chÝnh thøc, æn
®Þnh, thèng nhÊt trong gi¶ng d¹y, häc tËp ë c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng, bao
gåm c¶ s¸ch gi¸o khoa b»ng ch÷ næi, b»ng tiÕng d©n téc vµ s¸ch gi¸o khoa cho
häc sinh trêng chuyªn biÖt, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm
®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa; quy ®Þnh tiªu chuÈn,
quy tr×nh biªn so¹n, chØnh söa ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o
khoa; quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n, ph¬ng thøc ho¹t ®éng, tiªu chuÈn, sè l-
îng vµ c¬ cÊu thµnh viªn cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o
dôc phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa.
Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng ch¬ng tr×nh gi¸o
dôc phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa."
3. Bé trëng Bé GD & §T ban hµnh ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng, duyÖt s¸ch
gi¸o khoa ®Ó sö dông chÝnh thøc, æn ®Þnh, thèng nhÊt trong gi¶ng d¹y, häc
tËp ë c¸c c¬ së GD phæ th«ng, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia
thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa.
§iÒu 30. C¬ së GD phæ th«ng
C¬ së GD phæ th«ng bao gåm:
1. Trêng tiÓu häc;
8
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

2. Trêng trung häc c¬ së;
3. Trêng trung häc phæ th«ng;
4. Trêng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc;
5. Trung t©m kü thuËt tæng hîp - híng nghiÖp.
§iÒu 31. X¸c nhËn hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc vµ cÊp v¨n b»ng
tèt nghiÖp trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng
1. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh tiÓu häc cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh
cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc HiÖu trëng trêng tiÓu häc x¸c nhËn trong häc
b¹ viÖc hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc.
2. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo
quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc Trëng phßng GD vµ ®µo t¹o huyÖn,
quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ cÊp huyÖn) cÊp
b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së.
3. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc phæ th«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn
theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th×
®îc Gi¸m ®èc së GD vµ ®µo t¹o tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (sau ®©y
gäi chung lµ cÊp tØnh) cÊp b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng.
Môc 3. GD nghÒ nghiÖp
§iÒu 32. GD nghÒ nghiÖp
GD nghÒ nghiÖp bao gåm:
1. Trung cÊp chuyªn nghiÖp ®îc thùc hiÖn tõ ba ®Õn bèn n¨m häc ®èi víi
ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, tõ mét ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã
b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng;
2. D¹y nghÒ ®îc thùc hiÖn díi mét n¨m ®èi víi ®µo t¹o nghÒ tr×nh ®é s¬
cÊp, tõ mét ®Õn ba n¨m ®èi víi ®µo t¹o nghÒ tr×nh ®é trung cÊp, tr×nh ®é cao
®¼ng.
§iÒu 33. Môc tiªu cña GD nghÒ nghiÖp
Môc tiªu cña GD nghÒ nghiÖp lµ ®µo t¹o ngêi lao ®éng cã kiÕn thøc, kü
n¨ng nghÒ nghiÖp ë c¸c tr×nh ®é kh¸c nhau, cã ®¹o ®øc, l¬ng t©m nghÒ
nghiÖp, ý thøc kû luËt, t¸c phong c«ng nghiÖp, cã søc khoÎ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn
cho ngêi lao ®éng cã kh¶ n¨ng t×m viÖc lµm, tù t¹o viÖc lµm hoÆc tiÕp tôc häc
tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh
tÕ - x· héi, cñng cè quèc phßng, an ninh.
Trung cÊp chuyªn nghiÖp nh»m ®µo t¹o ngêi lao ®éng cã kiÕn thøc, kü
n¨ng thùc hµnh c¬ b¶n cña mét nghÒ, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ cã tÝnh
s¸ng t¹o, øng dông c«ng nghÖ vµo c«ng viÖc.
D¹y nghÒ nh»m ®µo t¹o nh©n lùc kü thuËt trùc tiÕp trong s¶n xuÊt, dÞch
vô cã n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ t¬ng xøng víi tr×nh ®é ®µo t¹o.
§iÒu 34. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD nghÒ nghiÖp
1. Néi dung GD nghÒ nghiÖp ph¶i tËp trung ®µo t¹o n¨ng lùc thùc hµnh
nghÒ nghiÖp, coi träng GD ®¹o ®øc, rÌn luyÖn søc khoÎ, rÌn luyÖn kü n¨ng theo
yªu cÇu ®µo t¹o cña tõng nghÒ, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn theo yªu cÇu ®µo
9
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

t¹o.
2. Ph¬ng ph¸p GD nghÒ nghiÖp ph¶i kÕt hîp rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh
víi gi¶ng d¹y lý thuyÕt ®Ó gióp ngêi häc cã kh¶ n¨ng hµnh nghÒ vµ ph¸t triÓn
nghÒ nghiÖp theo yªu cÇu cña tõng c«ng viÖc.
§iÒu 35. Ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh GD nghÒ nghiÖp
1. Ch¬ng tr×nh GD nghÒ nghiÖp thÓ hiÖn môc tiªu GD nghÒ nghiÖp; quy
®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung GD nghÒ nghiÖp,
ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ®µo t¹o, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o ®èi víi mçi
m«n häc, ngµnh, nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o cña GD nghÒ nghiÖp; b¶o ®¶m yªu
cÇu liªn th«ng víi c¸c ch¬ng tr×nh GD kh¸c.
Bé trëng Bé GD & §T phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé cã
liªn quan, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña héi ®ång thÈm ®Þnh ngµnh vÒ ch¬ng
tr×nh trung cÊp chuyªn nghiÖp, quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung vÒ ®µo t¹o trung
cÊp chuyªn nghiÖp bao gåm c¬ cÊu néi dung, sè m«n häc, thêi lîng c¸c m«n
häc, tû lÖ thêi gian gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh, thùc tËp ®èi víi tõng ngµnh,
nghÒ ®µo t¹o. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh khung, trêng trung cÊp chuyªn nghiÖp
x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cña trêng m×nh.
Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ phèi hîp víi Bé trëng, Thñ
trëng c¬ quan ngang bé cã liªn quan, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña héi ®ång thÈm
®Þnh ngµnh vÒ ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ, quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung cho tõng
tr×nh ®é nghÒ ®îc ®µo t¹o bao gåm c¬ cÊu néi dung, sè lîng, thêi lîng c¸c m«n
häc vµ c¸c kü n¨ng nghÒ, tû lÖ thêi gian gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh, b¶o ®¶m
môc tiªu cho tõng ngµnh, nghÒ ®µo t¹o. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh khung, c¬ së
d¹y nghÒ x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ cña c¬ së m×nh.
"2. Gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ néi dung
kiÕn thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®èi víi mçi m«n häc,
ngµnh, nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o cña gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, ®¸p øng yªu cÇu vÒ
ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nghÒ nghiÖp.
HiÖu trëng nhµ trêng, Gi¸m ®èc trung t©m d¹y nghÒ tæ chøc biªn so¹n hoÆc tæ
chøc lùa chän; duyÖt gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp ®Ó sö dông lµm tµi liÖu
gi¶ng d¹y, häc tËp chÝnh thøc trong c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp trªn c¬ së
thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng nhµ trêng, Gi¸m
®èc trung t©m d¹y nghÒ thµnh lËp ®Ó b¶o ®¶m cã ®ñ gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y, häc
tËp.
Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y
nghÒ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh viÖc biªn so¹n, lùa chän, thÈm ®Þnh, duyÖt
vµ sö dông gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp; quy ®Þnh gi¸o tr×nh sö dông
chung, tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt gi¸o tr×nh sö dông chung cho c¸c c¬ së gi¸o
dôc nghÒ nghiÖp."
2. Gi¸o tr×nh GD nghÒ nghiÖp cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn
thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh,

10
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o cña GD nghÒ nghiÖp, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p
GD nghÒ nghiÖp.
Gi¸o tr×nh GD nghÒ nghiÖp do HiÖu trëng nhµ trêng, Gi¸m ®èc trung t©m
d¹y nghÒ tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt ®Ó sö dông lµm tµi liÖu gi¶ng d¹y, häc tËp
chÝnh thøc trong c¬ së GD nghÒ nghiÖp trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång
thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng, Gi¸m ®èc trung t©m d¹y nghÒ thµnh lËp.
§iÒu 36. C¬ së GD nghÒ nghiÖp
1. C¬ së GD nghÒ nghiÖp bao gåm:
a) Trêng trung cÊp chuyªn nghiÖp;
b) Trêng cao ®¼ng nghÒ, trêng trung cÊp nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ, líp
d¹y nghÒ (sau ®©y gäi chung lµ c¬ së d¹y nghÒ).
2. C¬ së d¹y nghÒ cã thÓ ®îc tæ chøc ®éc lËp hoÆc g¾n víi c¬ së s¶n
xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, c¬ së GD kh¸c.
§iÒu 37. V¨n b»ng, chøng chØ GD nghÒ nghiÖp
1. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp, ch¬ng tr×nh
båi dìng n©ng cao tr×nh ®é nghÒ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ tr-
ëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc dù kiÓm tra vµ nÕu ®¹t yªu
cÇu th× ®îc Thñ trëng c¬ së GD nghÒ nghiÖp cÊp chøng chØ nghÒ.
2. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung cÊp chuyªn nghiÖp, cã ®ñ ®iÒu kiÖn
theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc
HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng tèt nghiÖp trung cÊp chuyªn nghiÖp.
3. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é trung cÊp, cã ®ñ ®iÒu
kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc
dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng tèt nghiÖp
trung cÊp nghÒ. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é cao ®¼ng,
cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y
nghÒ th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng
tèt nghiÖp cao ®¼ng nghÒ.

Môc 4. GD ®¹i häc
§iÒu 38. GD ®¹i häc
GD ®¹i häc bao gåm:
1. §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng ®îc thùc hiÖn tõ hai ®Õn ba n¨m häc tïy
theo ngµnh nghÒ ®µo t¹o ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng
hoÆc b»ng tèt nghiÖp trung cÊp; tõ mét n¨m rìi ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã
b»ng tèt nghiÖp trung cÊp cïng chuyªn ngµnh;
2. §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ®îc thùc hiÖn tõ bèn ®Õn s¸u n¨m häc tïy theo
ngµnh nghÒ ®µo t¹o ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng hoÆc
b»ng tèt nghiÖp trung cÊp; tõ hai n¨m rìi ®Õn bèn n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng
tèt nghiÖp trung cÊp cïng chuyªn ngµnh; tõ mét n¨m rìi ®Õn hai n¨m häc ®èi víi
ngêi cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng cïng chuyªn ngµnh;
3. §µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ®îc thùc hiÖn tõ mét ®Õn hai n¨m häc ®èi víi
11
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

ngêi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc;
"4. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn trong bèn n¨m häc ®èi víi
ngêi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc,
tõ hai ®Õn ba n¨m häc ®èi víi ng êi cã b»ng th¹c sÜ. Trong trêng hîp ®Æc
biÖt, thêi gian ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ cã thÓ ®îc kÐo dµi hoÆc rót ng¾n
theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.
Nghiªn cøu sinh kh«ng cã ®iÒu kiÖn theo häc tËp trung liªn tôc vµ ®îc c¬
së gi¸o dôc cho phÐp vÉn ph¶i cã ®ñ lîng thêi gian häc tËp trung theo quy ®Þnh
t¹i kho¶n nµy ®Ó hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ, trong ®ã
cã Ýt nhÊt mét n¨m theo häc tËp trung liªn tôc.".
"5. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan
ngang bé quy ®Þnh cô thÓ viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é kü n¨ng thùc hµnh, øng dông
chuyªn s©u cho ngêi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc ë mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc
biÖt." (Bæ sung kh.5 §.38)
4. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn trong bèn n¨m häc ®èi víi ngêi
cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc, tõ hai ®Õn ba n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng th¹c sÜ.
Trong trêng hîp ®Æc biÖt, thêi gian ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ cã thÓ ®îc kÐo
dµi theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T.
Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é t¬ng ®¬ng víi
tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ ë mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt.
§iÒu 39. Môc tiªu cña GD ®¹i häc
1. Môc tiªu cña GD ®¹i häc lµ ®µo t¹o ngêi häc cã phÈm chÊt chÝnh trÞ,
®¹o ®øc, cã ý thøc phôc vô nh©n d©n, cã kiÕn thøc vµ n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ
nghiÖp t¬ng xøng víi tr×nh ®é ®µo t¹o, cã søc khoÎ, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng
vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
2. §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng gióp sinh viªn cã kiÕn thøc chuyªn m«n vµ
kü n¨ng thùc hµnh c¬ b¶n ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò th«ng thêng thuéc
chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o.
3. §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc gióp sinh viªn n¾m v÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n
vµ cã kü n¨ng thùc hµnh thµnh th¹o, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, s¸ng t¹o vµ
gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o.
4. §µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ gióp häc viªn n¾m v÷ng lý thuyÕt, cã tr×nh ®é
cao vÒ thùc hµnh, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, s¸ng t¹o vµ cã n¨ng lùc ph¸t
hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o.
5. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ gióp nghiªn cøu sinh cã tr×nh ®é cao vÒ lý
thuyÕt vµ thùc hµnh, cã n¨ng lùc nghiªn cøu ®éc lËp, s¸ng t¹o, ph¸t hiÖn vµ gi¶i
quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò míi vÒ khoa häc, c«ng nghÖ, híng dÉn nghiªn cøu khoa
häc vµ ho¹t ®éng chuyªn m«n.
§iÒu 40. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD ®¹i häc
1. Néi dung GD ®¹i häc ph¶i cã tÝnh hiÖn ®¹i vµ ph¸t triÓn, b¶o ®¶m c¬

12
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

cÊu hîp lý gi÷a kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n, ngo¹i ng÷ vµ c«ng nghÖ th«ng tin víi
kiÕn thøc chuyªn m«n vµ c¸c bé m«n khoa häc M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh;
kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp, b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc; t¬ng øng
víi tr×nh ®é chung cña khu vùc vµ thÕ giíi.
§µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng ph¶i b¶o ®¶m cho sinh viªn cã nh÷ng kiÕn
thøc khoa häc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn m«n cÇn thiÕt, chó träng rÌn luyÖn
kü n¨ng c¬ b¶n vµ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n.
§µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ph¶i b¶o ®¶m cho sinh viªn cã nh÷ng kiÕn thøc
khoa häc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn m«n t¬ng ®èi hoµn chØnh; cã ph¬ng ph¸p
lµm viÖc khoa häc; cã n¨ng lùc vËn dông lý thuyÕt vµo c«ng t¸c chuyªn m«n.
§µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ph¶i b¶o ®¶m cho häc viªn ®îc bæ sung vµ n©ng
cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr×nh ®é ®¹i häc; t¨ng cêng kiÕn thøc liªn ngµnh;
cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n vµ nghiªn cøu khoa häc trong
chuyªn ngµnh cña m×nh.
§µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ph¶i b¶o ®¶m cho nghiªn cøu sinh hoµn chØnh vµ
n©ng cao kiÕn thøc c¬ b¶n; cã hiÓu biÕt s©u vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n; cã ®ñ
n¨ng lùc tiÕn hµnh ®éc lËp c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ s¸ng t¹o trong c«ng t¸c
chuyªn m«n.
2. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc ph¶i coi träng
viÖc båi dìng ý thøc tù gi¸c trong häc tËp, n¨ng lùc tù häc, tù nghiªn cøu, ph¸t
triÓn t duy s¸ng t¹o, rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi häc
tham gia nghiªn cøu, thùc nghiÖm, øng dông.
Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch phèi hîp c¸c
h×nh thøc häc tËp trªn líp víi tù häc, tù nghiªn cøu; coi träng viÖc ph¸t huy n¨ng
lùc thùc hµnh, n¨ng lùc ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n.
Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng tù häc,
tù nghiªn cøu díi sù híng dÉn cña nhµ gi¸o, nhµ khoa häc; coi träng rÌn luyÖn
thãi quen nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o trong ph¸t hiÖn, gi¶i
quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n.
§iÒu 41. Ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh GD ®¹i häc
1. Ch¬ng tr×nh GD ®¹i häc thÓ hiÖn môc tiªu GD ®¹i häc; quy ®Þnh
chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung GD ®¹i häc, ph¬ng ph¸p
vµ h×nh thøc ®µo t¹o, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o ®èi víi mçi m«n häc,
ngµnh häc, tr×nh ®é ®µo t¹o cña GD ®¹i häc; b¶o ®¶m yªu cÇu liªn th«ng víi c¸c
ch¬ng tr×nh GD kh¸c.
Trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ngµnh vÒ ch-
¬ng tr×nh GD ®¹i häc, Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung cho
tõng ngµnh ®µo t¹o ®èi víi tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc bao gåm c¬
cÊu néi dung c¸c m«n häc, thêi gian ®µo t¹o, tû lÖ ph©n bæ thêi gian ®µo t¹o
gi÷a c¸c m«n häc, gi÷a lý thuyÕt víi thùc hµnh, thùc tËp. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh
khung, trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh GD cña trêng
m×nh.
13
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh vÒ khèi lîng kiÕn thøc, kÕt cÊu ch¬ng
tr×nh, luËn v¨n, luËn ¸n ®èi víi ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ.
"2. Gi¸o tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc cô thÓ hãa yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc, kü
n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc,
tr×nh ®é ®µo t¹o cña gi¸o dôc ®¹i häc, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc
®¹i häc.
HiÖu trëng trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc tæ chøc biªn so¹n hoÆc tæ chøc lùa
chän; duyÖt gi¸o tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc ®Ó sö dông lµm tµi liÖu gi¶ng d¹y, häc
tËp chÝnh thøc trong trêng trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o
tr×nh do HiÖu trëng thµnh lËp ®Ó b¶o ®¶m cã ®ñ gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y, häc tËp.
Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh viÖc biªn so¹n, lùa chän, thÈm ®Þnh,
duyÖt vµ sö dông gi¸o tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc; quy ®Þnh gi¸o tr×nh sö dông
chung, tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt gi¸o tr×nh sö dông chung cho c¸c trêng cao
®¼ng vµ c¸c trêng ®¹i häc."
2. Gi¸o tr×nh GD ®¹i häc cô thÓ hãa yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc, kü
n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc, tr×nh ®é
®µo t¹o.
HiÖu trëng trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc biªn
so¹n vµ duyÖt gi¸o tr×nh c¸c m«n häc ®Ó sö dông chÝnh thøc trong trêng trªn c¬
së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng thµnh lËp;
b¶o ®¶m cã ®ñ gi¸o tr×nh phôc vô gi¶ng d¹y, häc tËp.
Bé trëng Bé GD & §T cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt c¸c gi¸o
tr×nh sö dông chung cho c¸c trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc.
§iÒu 42. C¬ së GD ®¹i häc
1. C¬ së GD ®¹i häc bao gåm:
a) Trêng cao ®¼ng ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng;
"b) §¹i häc, trêng ®¹i häc, häc viÖn (gäi chung lµ trêng ®¹i häc) ®µo t¹o tr×nh
®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc; ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ khi
®îc Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cho phÐp.
ViÖn nghiªn cøu khoa häc ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ, phèi hîp víi trêng ®¹i häc
®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ khi ®îc Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cho phÐp."
b) Trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc; ®µo t¹o
tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao.ViÖn nghiªn
cøu khoa häc ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ, phèi hîp víi trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh
®é th¹c sÜ khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao.
"2. Trêng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu khoa häc ®îc phÐp ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ
khi b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:
a) Cã ®éi ngò gi¸o s, phã gi¸o s, tiÕn sÜ ®ñ sè lîng, cã kh¶ n¨ng x©y dùng, thùc
hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ tæ chøc héi ®ång ®¸nh gi¸ luËn ¸n;


14
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

b) Cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu ®µo t¹o tr×nh ®é
tiÕn sÜ;
c) Cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc; ®· thùc hiÖn nh÷ng
nhiÖm vô nghiªn cøu thuéc ®Ò tµi khoa häc trong c¸c ch¬ng tr×nh khoa häc cÊp
nhµ níc hoÆc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc cã chÊt lîng cao ®îc
c«ng bè trong níc vµ ngoµi níc; cã kinh nghiÖm trong ®µo t¹o båi dìng nh÷ng ng-
êi lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc."
2. C¬ së GD ®¹i häc ®îc giao nhiÖm vô ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ khi b¶o
®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:
a) Cã ®éi ngò gi¸o s, phã gi¸o s, tiÕn sÜ ®ñ sè lîng, cã kh¶ n¨ng x©y dùng, thùc
hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ tæ chøc héi ®ång ®¸nh gi¸ luËn ¸n;
b) Cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu ®µo t¹o tr×nh ®é
tiÕn sÜ;
c) Cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc; ®· thùc hiÖn nh÷ng
nhiÖm vô nghiªn cøu thuéc ®Ò tµi khoa häc trong c¸c ch¬ng tr×nh khoa häc cÊp
nhµ níc; cã kinh nghiÖm trong ®µo t¹o, båi dìng nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c nghiªn
cøu khoa häc.
3. M« h×nh tæ chøc cô thÓ cña c¸c lo¹i trêng ®¹i häc do ChÝnh phñ quy
®Þnh.
§iÒu 43. V¨n b»ng GD ®¹i häc
1. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh cao ®¼ng, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc dù
thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc HiÖu tr-
ëng trêng cao ®¼ng hoÆc trêng ®¹i häc cÊp b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng.
2. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh ®¹i häc, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc dù thi
hoÆc b¶o vÖ ®å ¸n, khãa luËn tèt nghiÖp vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh
cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc cÊp b»ng tèt nghiÖp
®¹i häc.
B»ng tèt nghiÖp ®¹i häc cña ngµnh kü thuËt ®îc gäi lµ b»ng kü s; cña
ngµnh kiÕn tróc lµ b»ng kiÕn tróc s; cña ngµnh y, dîc lµ b»ng b¸c sÜ, b»ng dîc
sÜ, b»ng cö nh©n; cña c¸c ngµnh khoa häc c¬ b¶n, s ph¹m, luËt, kinh tÕ lµ b»ng
cö nh©n; ®èi víi c¸c ngµnh cßn l¹i lµ b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc.
3. Häc viªn hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sÜ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th×
®îc b¶o vÖ luËn v¨n vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD &
§T th× ®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc cÊp b»ng th¹c sÜ.
4. Nghiªn cøu sinh hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ, cã ®ñ ®iÒu
kiÖn th× ®îc b¶o vÖ luËn ¸n vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé
GD & §T th× ®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc, ViÖn trëng viÖn nghiªn cøu khoa häc
cÊp b»ng tiÕn sÜ.
5. Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ thÈm quyÒn cÊp v¨n
b»ng cña c¬ së GD ®¹i häc trong níc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 42 cña LuËt nµy
khi liªn kÕt ®µo t¹o víi c¬ së GD ®¹i häc níc ngoµi.

15
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

"6. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan
ngang bé quy ®Þnh v¨n b»ng c«ng nhËn tr×nh ®é kü n¨ng thùc hµnh, øng dông
cho nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u sau khi tèt nghiÖp ®¹i häc ë mét sè
ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt."
6. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh v¨n b»ng tèt nghiÖp t¬ng ®¬ng tr×nh ®é
th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ cña mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt.

Môc 5. GD thêng xuyªn
§iÒu 44. GD thêng xuyªn
GD thêng xuyªn gióp mäi ngêi võa lµm võa häc, häc liªn tôc, häc suèt ®êi
nh»m hoµn thiÖn nh©n c¸ch, më réng hiÓu biÕt, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn,
chuyªn m«n, nghiÖp vô ®Ó c¶i thiÖn chÊt lîng cuéc sèng, t×m viÖc lµm, tù t¹o
viÖc lµm vµ thÝch nghi víi ®êi sèng x· héi.
Nhµ níc cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn GD thêng xuyªn, thùc hiÖn GD cho mäi
ngêi, x©y dùng x· héi häc tËp.
§iÒu 45. Yªu cÇu vÒ ch¬ng tr×nh, néi dung, ph¬ng ph¸p GD thêng
xuyªn
1. Néi dung GD thêng xuyªn ®îc thÓ hiÖn trong c¸c ch¬ng tr×nh sau ®©y:
a) Ch¬ng tr×nh xãa mï ch÷ vµ GD tiÕp tôc sau khi biÕt ch÷;
b) Ch¬ng tr×nh GD ®¸p øng yªu cÇu cña ngêi häc; cËp nhËt kiÕn thøc, kü
n¨ng, chuyÓn giao c«ng nghÖ;
c) Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi dìng vµ n©ng cao tr×nh ®é vÒ chuyªn m«n,
nghiÖp vô;
d) Ch¬ng tr×nh GD ®Ó lÊy v¨n b»ng cña hÖ thèng GD quèc d©n.
2. C¸c h×nh thøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn ®Ó lÊy v¨n b»ng
cña hÖ thèng GD quèc d©n bao gåm:
a) Võa lµm võa häc;
b) Häc tõ xa;
c) Tù häc cã híng dÉn.
3. Néi dung GD cña c¸c ch¬ng tr×nh quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c
kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i b¶o ®¶m tÝnh thiÕt thùc, gióp ngêi häc n©ng cao kh¶
n¨ng lao ®éng, s¶n xuÊt, c«ng t¸c vµ chÊt lîng cuéc sèng.
Néi dung GD cña ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy
ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ néi dung cña ch¬ng tr×nh GD cïng cÊp häc, tr×nh
®é ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 29, 35 vµ 41 cña LuËt nµy.
4. Ph¬ng ph¸p GD thêng xuyªn ph¶i ph¸t huy vai trß chñ ®éng, khai th¸c
kinh nghiÖm cña ngêi häc, coi träng viÖc båi dìng n¨ng lùc tù häc, sö dông ph-
¬ng tiÖn hiÖn ®¹i vµ c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ d¹y
vµ häc.
5. Bé trëng Bé GD & §T, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ
theo thÈm quyÒn quy ®Þnh cô thÓ vÒ ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh, s¸ch gi¸o khoa,
tµi liÖu GD thêng xuyªn.
16
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

§iÒu 46. C¬ së GD thêng xuyªn
1. C¬ së GD thêng xuyªn bao gåm:
a) Trung t©m GD thêng xuyªn ®îc tæ chøc t¹i cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn;
b) Trung t©m häc tËp céng ®ång ®îc tæ chøc t¹i x·, phêng, thÞ trÊn (sau
®©y gäi chung lµ cÊp x·).
"c) Trung t©m ngo¹i ng÷, tin häc do tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp." (Bæ
sung)
2. Ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn cßn ®îc thùc hiÖn t¹i c¸c c¬ së GD phæ
th«ng, c¬ së GD nghÒ nghiÖp, c¬ së GD ®¹i häc vµ th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn
truyÒn th«ng ®¹i chóng.
"3. Trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc th-
êng xuyªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy, kh«ng thùc hiÖn ch¬ng
tr×nh gi¸o dôc ®Ó cÊp v¨n b»ng gi¸o dôc nghÒ nghiÖp vµ v¨n b»ng gi¸o dôc ®¹i
häc. Trung t©m häc tËp céng ®ång thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy
®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy. Trung t©m ngo¹i
ng÷, tin häc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1
§iÒu 45 cña LuËt nµy vÒ ngo¹i ng÷, tin häc."
3. Trung t©m GD thêng xuyªn thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn
quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy, kh«ng thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh GD
®Ó lÊy b»ng tèt nghiÖp trung cÊp, b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, b»ng tèt nghiÖp
®¹i häc. Trung t©m häc tËp céng ®ång thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh
t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy.
4. C¬ së GD phæ th«ng, c¬ së GD nghÒ nghiÖp, c¬ së GD ®¹i häc khi
thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn ph¶i b¶o ®¶m nhiÖm vô ®µo t¹o cña
m×nh, chØ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 45
cña LuËt nµy khi ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ GD cã thÈm quyÒn cho phÐp.
C¬ së GD ®¹i häc khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn lÊy b»ng tèt
nghiÖp cao ®¼ng, b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc chØ ®îc liªn kÕt víi c¬ së GD t¹i ®Þa
ph¬ng lµ trêng ®¹i häc, trêng cao ®¼ng, trêng trung cÊp, trung t©m GD thêng
xuyªn cÊp tØnh víi ®iÒu kiÖn c¬ së GD t¹i ®Þa ph¬ng b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ
c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ c¸n bé qu¶n lý cho viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng,
tr×nh ®é ®¹i häc.
§iÒu 47. V¨n b»ng, chøng chØ GD thêng xuyªn
1. Häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy
®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc cÊp b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së.
Trõ trêng hîp häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së quy ®Þnh t¹i
kho¶n nµy, häc viªn theo häc ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1
§iÒu 45 cña LuËt nµy nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y th× ®îc dù thi, nÕu ®¹t
yªu cÇu th× ®îc cÊp b»ng tèt nghiÖp:
a) §¨ng ký t¹i mét c¬ së GD cã thÈm quyÒn ®µo t¹o ë cÊp häc vµ tr×nh ®é
t¬ng øng;
17
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

b) Häc hÕt ch¬ng tr×nh, thùc hiÖn ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra kÕt qu¶
häc tËp trong ch¬ng tr×nh vµ ®îc c¬ së GD n¬i ®¨ng ký x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn
dù thi theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T.
ThÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng GD thêng xuyªn ®îc quy ®Þnh nh thÈm quyÒn
cÊp v¨n b»ng GD quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 31, 37 vµ 43 cña LuËt nµy.
2. Häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c
kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy, nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé tr-
ëng Bé GD & §T th× ®îc dù kiÓm tra, nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc cÊp chøng chØ
GD thêng xuyªn.
Gi¸m ®èc trung t©m GD thêng xuyªn cÊp chøng chØ GD thêng xuyªn.

Ch¬ng III. nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c

Môc 1. Tæ chøc, ho¹t ®éng cña nhµ trêng
§iÒu 48. Nhµ trêng trong hÖ thèng GD quèc d©n
1. Nhµ trêng trong hÖ thèng GD quèc d©n ®îc tæ chøc theo c¸c lo¹i h×nh
sau ®©y:
a) Trêng c«ng lËp do Nhµ níc thµnh lËp, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt,
b¶o ®¶m kinh phÝ cho c¸c nhiÖm vô chi thêng xuyªn;
b) Trêng d©n lËp do céng ®ång d©n c ë c¬ së thµnh lËp, ®Çu t x©y dùng
c¬ së vËt chÊt vµ b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng;
c) Trêng t thôc do c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ
chøc kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n thµnh lËp, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ b¶o
®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng b»ng vèn ngoµi ng©n s¸ch nhµ níc.
"2. Nhµ trêng trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n thuéc mäi lo¹i h×nh ®Òu
®îc thµnh lËp theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña Nhµ níc nh»m ph¸t triÓn sù nghiÖp
gi¸o dôc. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trêng c«ng lËp gi÷ vai trß nßng cèt trong hÖ
thèng gi¸o dôc quèc d©n.
§iÒu kiÖn, thñ tôc vµ thÈm quyÒn thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp; cho
phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc, ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc; s¸p nhËp, chia, t¸ch,
gi¶i thÓ nhµ trêng ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 50, 50a, 50b vµ §iÒu 51 cña LuËt
nµy."
2. Nhµ trêng trong hÖ thèng GD quèc d©n thuéc mäi lo¹i h×nh ®Òu ®îc
thµnh lËp theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña Nhµ níc nh»m ph¸t triÓn sù nghiÖp GD.
Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trêng c«ng lËp gi÷ vai trß nßng cèt trong hÖ thèng
GD quèc d©n.
§iÒu kiÖn, thñ tôc vµ thÈm quyÒn thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp
nhµ trêng ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 vµ §iÒu 51 cña LuËt nµy.
"§iÒu 49. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh
trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n

18
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

1. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x·
héi cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc. Trêng cña lùc lîng vò trang
nh©n d©n cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng sÜ quan, h¹ sÜ quan, qu©n nh©n
chuyªn nghiÖp vµ c«ng nh©n quèc phßng; båi dìng c¸n bé l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n
lý nhµ níc vÒ nhiÖm vô vµ kiÕn thøc quèc phßng, an ninh.
2. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi,
lùc lîng vò trang nh©n d©n lµ c¬ së gi¸o dôc cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n
theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 vµ §iÒu 42 cña LuËt nµy nÕu ®¸p øng nhu cÇu ph¸t
triÓn kinh tÕ - x· héi, tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt gi¸o dôc vµ
§iÒu lÖ nhµ trêng ë mçi cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o, ®îc c¬ quan nhµ níc cã
thÈm quyÒn cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc
®Ó cÊp v¨n b»ng, chøng chØ cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n.
3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh
trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n."
§iÒu 49. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc
chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n
1. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x·
héi cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc. Trêng cña lùc lîng vò trang
nh©n d©n cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng sÜ quan, h¹ sÜ quan, qu©n nh©n
chuyªn nghiÖp vµ c«ng nh©n quèc phßng; båi dìng c¸n bé l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n
lý nhµ níc vÒ nhiÖm vô vµ kiÕn thøc quèc phßng, an ninh.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc
chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n.
"§iÒu 50. §iÒu kiÖn thµnh lËp nhµ trêng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc cho phÐp
ho¹t ®éng gi¸o dôc
1. Nhµ trêng ®îc thµnh lËp khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:
a) Cã §Ò ¸n thµnh lËp trêng phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ
quy ho¹ch m¹ng líi c¬ së gi¸o dôc ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª
duyÖt;
b) §Ò ¸n thµnh lËp trêng x¸c ®Þnh râ môc tiªu, nhiÖm vô, ch¬ng tr×nh vµ néi
dung gi¸o dôc; ®Êt ®ai, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ, ®Þa ®iÓm dù kiÕn x©y dùng
trêng, tæ chøc bé m¸y, nguån lùc vµ tµi chÝnh; ph¬ng híng chiÕn lîc x©y dùng
vµ ph¸t triÓn nhµ trêng.
2. Nhµ trêng ®îc phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:
a) Cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc quyÕt ®Þnh cho phÐp thµnh lËp nhµ trêng;
b) Cã ®Êt ®ai, trêng së, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng
gi¸o dôc;
c) §Þa ®iÓm x©y dùng trêng b¶o ®¶m m«i trêng gi¸o dôc, an toµn cho ngêi häc,
ngêi d¹y vµ ngêi lao ®éng;


19
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

d) Cã ch¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ tµi liÖu gi¶ng d¹y häc tËp theo quy ®Þnh phï hîp
víi mçi cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o;
®) Cã ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý ®¹t tiªu chuÈn, ®ñ vÒ sè lîng, ®ång bé
vÒ c¬ cÊu b¶o ®¶m thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng
gi¸o dôc;
e) Cã ®ñ nguån lùc tµi chÝnh theo quy ®Þnh ®Ó b¶o ®¶m duy tr× vµ ph¸t triÓn
ho¹t ®éng gi¸o dôc;
g) Cã quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ trêng.
3. Trong thêi h¹n quy ®Þnh, nÕu nhµ trêng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i
kho¶n 2 §iÒu nµy th× ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc;
hÕt thêi h¹n quy ®Þnh, nÕu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn th× quyÕt ®Þnh thµnh lËp
hoÆc quyÕt ®Þnh cho phÐp thµnh lËp bÞ thu håi.
4. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ ®iÒu kiÖn thµnh lËp, cho phÐp ho¹t
®éng gi¸o dôc ®èi víi trêng ®¹i häc; Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng
c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh cô thÓ ®iÒu
kiÖn thµnh lËp, cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc ®èi víi nhµ trêng ë c¸c cÊp häc vµ
tr×nh ®é ®µo t¹o kh¸c."
§iÒu 50. Thµnh lËp nhµ trêng
1. §iÒu kiÖn thµnh lËp nhµ trêng bao gåm:
a) Cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ nhµ gi¸o ®ñ vÒ sè lîng vµ ®ång bé vÒ c¬
cÊu, ®¹t tiªu chuÈn vÒ phÈm chÊt vµ tr×nh ®é ®µo t¹o, b¶o ®¶m thùc hiÖn môc
tiªu, ch¬ng tr×nh GD;
b) Cã trêng së, thiÕt bÞ vµ tµi chÝnh b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng
cña nhµ trêng.
2. Ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 51 cña LuËt nµy, c¨n cø nhu
cÇu ph¸t triÓn GD, ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®èi víi trêng c«ng lËp hoÆc quyÕt
®Þnh cho phÐp thµnh lËp ®èi víi trêng d©n lËp, trêng t thôc.
"§iÒu 50a. (Bæ sung)
§×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc
1. Nhµ trêng bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y:
a) Cã hµnh vi gian lËn ®Ó ®îc cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc;
b) Kh«ng b¶o ®¶m mét trong c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 50 cña
LuËt nµy;
c) Ngêi cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc kh«ng ®óng thÈm quyÒn;
d) Kh«ng triÓn khai ho¹t ®éng gi¸o dôc trong thêi h¹n quy ®Þnh kÓ tõ ngµy ®îc
phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc;
®) Vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh
ë møc ®é ph¶i ®×nh chØ;
e) C¸c trêng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
20
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

2. QuyÕt ®Þnh ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc ®èi víi nhµ trêng ph¶i x¸c ®Þnh râ
lý do ®×nh chØ, thêi h¹n ®×nh chØ, biÖn ph¸p b¶o ®¶m quyÒn lîi cña nhµ gi¸o,
ngêi häc vµ ngêi lao ®éng trong trêng. QuyÕt ®Þnh ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o
dôc ®èi víi nhµ trêng ph¶i ®îc c«ng bè c«ng khai trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin
®¹i chóng.
3. Sau thêi h¹n ®×nh chØ, nÕu nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc ®×nh chØ ®îc
kh¾c phôc th× ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ra quyÕt ®Þnh cho
phÐp nhµ trêng ho¹t ®éng gi¸o dôc trë l¹i.
§iÒu 50b. (Bæ sung)
Gi¶i thÓ nhµ trêng
1. Nhµ trêng bÞ gi¶i thÓ trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y:
a) Vi ph¹m nghiªm träng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ tr-
êng;
b) HÕt thêi h¹n ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc mµ kh«ng kh¾c phôc ®îc nguyªn
nh©n dÉn ®Õn viÖc ®×nh chØ;
c) Môc tiªu vµ néi dung ho¹t ®éng trong quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc cho phÐp
thµnh lËp trêng kh«ng cßn phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi;
d) Theo ®Ò nghÞ cña tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp trêng.
2. QuyÕt ®Þnh gi¶i thÓ nhµ trêng ph¶i x¸c ®Þnh râ lý do gi¶i thÓ, c¸c biÖn ph¸p
b¶o ®¶m quyÒn lîi cña nhµ gi¸o, ngêi häc vµ ngêi lao ®éng trong trêng. QuyÕt
®Þnh gi¶i thÓ nhµ trêng ph¶i ®îc c«ng bè c«ng khai trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng
tin ®¹i chóng."
"§iÒu 51 (Bæ sung)
ThÈm quyÒn, thñ tôc thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp; cho phÐp ho¹t
®éng gi¸o dôc, ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc; s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ
nhµ trêng
1. ThÈm quyÒn thµnh lËp trêng c«ng lËp vµ cho phÐp thµnh lËp trêng d©n lËp,
trêng t thôc ®îc quy ®Þnh nh sau:
a) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng mÇm non,
trêng mÉu gi¸o, trêng tiÓu häc, trêng trung häc c¬ së, trêng phæ th«ng d©n téc
b¸n tró;
b) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng trung häc
phæ th«ng, trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng trung cÊp thuéc tØnh;
c) Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng trung cÊp
trùc thuéc;
d) Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng cao ®¼ng, trêng dù
bÞ ®¹i häc; Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ quyÕt ®Þnh ®èi víi
trêng cao ®¼ng nghÒ;
®) Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng ®¹i häc.
21
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

2. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc ®èi víi c¬ së
gi¸o dôc ®¹i häc.
Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y
nghÒ quy ®Þnh thÈm quyÒn cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc ®èi víi nhµ trêng ë
c¸c cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o kh¸c.
3. Ngêi cã thÈm quyÒn thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp nhµ trêng th× cã
thÈm quyÒn thu håi quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp, quyÕt
®Þnh s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ nhµ trêng. Ngêi cã thÈm quyÒn cho phÐp
ho¹t ®éng gi¸o dôc th× cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o
dôc.
4. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ thñ tôc thµnh lËp, cho phÐp thµnh
lËp, cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc, ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc, s¸p nhËp,
chia, t¸ch, gi¶i thÓ trêng ®¹i häc.
- Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y
nghÒ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh cô thÓ thñ tôc thµnh lËp, cho phÐp thµnh
lËp, cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc, ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc, s¸p nhËp, chia,
t¸ch, gi¶i thÓ nhµ trêng ë c¸c cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o kh¸c."
§iÒu 51. ThÈm quyÒn thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp, ®×nh
chØ ho¹t ®éng, s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ nhµ trêng
1. ThÈm quyÒn thµnh lËp trêng c«ng lËp vµ cho phÐp thµnh lËp trêng
d©n lËp, trêng t thôc ®îc quy ®Þnh nh sau:
a) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng mÇm
non, trêng mÉu gi¸o, trêng tiÓu häc, trêng trung häc c¬ së, trêng phæ th«ng d©n
téc b¸n tró;
b) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng trung
häc phæ th«ng, trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng trung cÊp thuéc tØnh;
c) Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng trung
cÊp trùc thuéc;
d) Bé trëng Bé GD & §T quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng cao ®¼ng, trêng dù bÞ
®¹i häc; Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ quyÕt ®Þnh ®èi víi tr-
êng cao ®¼ng nghÒ;
®) Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng ®¹i häc.
2. Ngêi cã thÈm quyÒn thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp th× cã thÈm
quyÒn ®×nh chØ ho¹t ®éng, s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ nhµ trêng.
Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ thñ tôc thµnh lËp, ®×nh
chØ ho¹t ®éng, s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ trêng ®¹i häc.
Bé trëng Bé GD & §T, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ theo
thÈm quyÒn quy ®Þnh thñ tôc thµnh lËp, ®×nh chØ ho¹t ®éng, s¸p nhËp, chia,
t¸ch, gi¶i thÓ trêng ë c¸c cÊp häc kh¸c.
§iÒu 52. §iÒu lÖ nhµ trêng
1. Nhµ trêng ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ

22
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

®iÒu lÖ nhµ trêng.
2. §iÒu lÖ nhµ trêng ph¶i cã nh÷ng néi dung chñ yÕu sau ®©y:
a) NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña nhµ trêng;
b) Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng GD trong nhµ trêng;
c) NhiÖm vô vµ quyÒn cña nhµ gi¸o;
d) NhiÖm vô vµ quyÒn cña ngêi häc;
®) Tæ chøc vµ qu¶n lý nhµ trêng;
e) Tµi chÝnh vµ tµi s¶n cña nhµ trêng;
g) Quan hÖ gi÷a nhµ trêng, gia ®×nh vµ x· héi.
3. Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh ®iÒu lÖ trêng ®¹i häc; Bé trëng Bé GD &
§T, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ ban hµnh ®iÒu lÖ nhµ trêng
ë c¸c cÊp häc kh¸c theo thÈm quyÒn.
§iÒu 53. Héi ®ång trêng
1. Héi ®ång trêng ®èi víi trêng c«ng lËp, héi ®ång qu¶n trÞ ®èi víi trêng
d©n lËp, trêng t thôc (sau ®©y gäi chung lµ héi ®ång trêng) lµ tæ chøc chÞu
tr¸ch nhiÖm quyÕt ®Þnh vÒ ph¬ng híng ho¹t ®éng cña nhµ trêng, huy ®éng vµ
gi¸m s¸t viÖc sö dông c¸c nguån lùc dµnh cho nhµ trêng, g¾n nhµ trêng víi céng
®ång vµ x· héi, b¶o ®¶m thùc hiÖn môc tiªu GD.
2. Héi ®ång trêng cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y:
a) QuyÕt nghÞ vÒ môc tiªu, chiÕn lîc, c¸c dù ¸n vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn
cña nhµ trêng;
b) QuyÕt nghÞ vÒ quy chÕ hoÆc söa ®æi, bæ sung quy chÕ tæ chøc vµ
ho¹t ®éng cña nhµ trêng ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt;
c) QuyÕt nghÞ vÒ chñ tr¬ng sö dông tµi chÝnh, tµi s¶n cña nhµ trêng;
d) Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña héi ®ång trêng, viÖc thùc
hiÖn quy chÕ d©n chñ trong c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng.
3. Thñ tôc thµnh lËp, c¬ cÊu tæ chøc, quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cô thÓ cña
héi ®ång trêng ®îc quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ nhµ trêng.
§iÒu 54. HiÖu trëng
1. HiÖu trëng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr-
êng, do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn bæ nhiÖm, c«ng nhËn.
2. HiÖu trëng c¸c trêng thuéc hÖ thèng GD quèc d©n ph¶i ®îc ®µo t¹o, båi
dìng vÒ nghiÖp vô qu¶n lý trêng häc.
3. Tiªu chuÈn, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña HiÖu trëng; thñ tôc bæ nhiÖm,
c«ng nhËn HiÖu trëng trêng ®¹i häc do Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh; ®èi víi
c¸c trêng ë c¸c cÊp häc kh¸c do Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh; ®èi víi c¬ së d¹y
nghÒ do Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ quy ®Þnh.
§iÒu 55. Héi ®ång t vÊn trong nhµ trêng
Héi ®ång t vÊn trong nhµ trêng do HiÖu trëng thµnh lËp ®Ó lÊy ý kiÕn
cña c¸n bé qu¶n lý, nhµ gi¸o, ®¹i diÖn c¸c tæ chøc trong nhµ trêng nh»m thùc
hiÖn mét sè nhiÖm vô thuéc tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña HiÖu trëng. Tæ
chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c héi ®ång t vÊn ®îc quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ nhµ tr-
23
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

êng.
§iÒu 56. Tæ chøc §¶ng trong nhµ trêng
Tæ chøc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong nhµ trêng l·nh ®¹o nhµ trêng vµ
ho¹t ®éng trong khu«n khæ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt.
§iÒu 57. §oµn thÓ, tæ chøc x· héi trong nhµ trêng
§oµn thÓ, tæ chøc x· héi trong nhµ trêng ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt vµ cã tr¸ch nhiÖm gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu GD theo quy ®Þnh cña
LuËt nµy.

Môc 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña nhµ trêng
§iÒu 58. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña nhµ trêng
Nhµ trêng cã nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y:
"1. C«ng bè c«ng khai môc tiªu, ch¬ng tr×nh gi¸o dôc, nguån lùc vµ tµi
chÝnh, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chÊt lîng gi¸o dôc vµ hÖ thèng v¨n b»ng, chøng chØ
cña nhµ trêng.
Tæ chøc gi¶ng d¹y, häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c theo môc tiªu, ch¬ng
tr×nh gi¸o dôc; x¸c nhËn hoÆc cÊp v¨n b»ng, chøng chØ theo thÈm quyÒn".
1. Tæ chøc gi¶ng d¹y, häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng GD kh¸c theo môc tiªu, ch-
¬ng tr×nh GD; x¸c nhËn hoÆc cÊp v¨n b»ng, chøng chØ theo thÈm quyÒn;
2. TuyÓn dông, qu¶n lý nhµ gi¸o, c¸n bé, nh©n viªn; tham gia vµo qu¸ tr×nh
®iÒu ®éng cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn ®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé,
nh©n viªn;
3. TuyÓn sinh vµ qu¶n lý ngêi häc;
4. Huy ®éng, qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
5. X©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt theo yªu cÇu chuÈn hãa, hiÖn ®¹i
hãa;
6. Phèi hîp víi gia ®×nh ngêi häc, tæ chøc, c¸ nh©n trong ho¹t ®éng GD;
7. Tæ chøc cho nhµ gi¸o, c¸n bé, nh©n viªn vµ ngêi häc tham gia c¸c ho¹t
®éng x· héi;
8. Tù ®¸nh gi¸ chÊt lîng GD vµ chÞu sù kiÓm ®Þnh chÊt lîng GD cña c¬
quan cã thÈm quyÒn kiÓm ®Þnh chÊt lîng GD;
9. C¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 59. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña trêng trung cÊp, trêng cao
®¼ng, trêng ®¹i häc trong nghiªn cøu khoa häc, phôc vô x· héi
1. Trêng trung cÊp, trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm
vô vµ quyÒn h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 58 cña LuËt nµy, ®ång thêi cã c¸c nhiÖm vô
sau ®©y:
a) Nghiªn cøu khoa häc; øng dông, ph¸t triÓn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ;
tham gia gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph¬ng vµ ®Êt n-
íc;
b) Thùc hiÖn dÞch vô khoa häc, s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña
24
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

ph¸p luËt.
2. Khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, trêng trung
cÊp, trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc cã nh÷ng quyÒn h¹n sau ®©y:
a) §îc Nhµ níc giao hoÆc cho thuª ®Êt, giao hoÆc cho thuª c¬ së vËt
chÊt; ®îc miÔn, gi¶m thuÕ, vay tÝn dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
b) Liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, GD, v¨n hãa, thÓ dôc, thÓ thao, y tÕ,
nghiªn cøu khoa häc nh»m n©ng cao chÊt lîng GD, g¾n ®µo t¹o víi sö dông,
phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, bæ sung nguån tµi chÝnh cho nhµ
trêng;
c) Sö dông nguån thu tõ ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt
chÊt cña nhµ trêng, më réng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ chi cho c¸c ho¹t ®éng GD
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 60. QuyÒn tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña trêng trung cÊp,
trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc
Trêng trung cÊp, trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc ®îc quyÒn tù chñ vµ tù
chÞu tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ theo ®iÒu lÖ nhµ trêng trong
c¸c ho¹t ®éng sau ®©y:
1. X©y dùng ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y, häc tËp ®èi víi
c¸c ngµnh nghÒ ®îc phÐp ®µo t¹o;
2. X©y dùng chØ tiªu tuyÓn sinh, tæ chøc tuyÓn sinh, tæ chøc qu¸ tr×nh
®µo t¹o, c«ng nhËn tèt nghiÖp vµ cÊp v¨n b»ng;
3. Tæ chøc bé m¸y nhµ trêng; tuyÓn dông, qu¶n lý, sö dông, ®·i ngé nhµ
gi¸o, c¸n bé, nh©n viªn;
4. Huy ®éng, qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc;
5. Hîp t¸c víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, GD, v¨n hãa, thÓ dôc, thÓ thao, y tÕ,
nghiªn cøu khoa häc trong níc vµ níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.

Môc 3. C¸c lo¹i trêng chuyªn biÖt
§iÒu 61. Trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng phæ th«ng d©n téc
b¸n tró, trêng dù bÞ ®¹i häc
1. Nhµ níc thµnh lËp trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng phæ th«ng
d©n téc b¸n tró, trêng dù bÞ ®¹i häc cho con em d©n téc thiÓu sè, con em gia
®×nh c¸c d©n téc ®Þnh c l©u dµi t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt
khã kh¨n nh»m gãp phÇn t¹o nguån ®µo t¹o c¸n bé cho c¸c vïng nµy.
2. Trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng phæ th«ng d©n téc b¸n tró, trêng
dù bÞ ®¹i häc ®îc u tiªn bè trÝ gi¸o viªn, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ ng©n s¸ch.
§iÒu 62. Trêng chuyªn, trêng n¨ng khiÕu
1. Trêng chuyªn ®îc thµnh lËp ë cÊp trung häc phæ th«ng dµnh cho nh÷ng
häc sinh ®¹t kÕt qu¶ xuÊt s¾c trong häc tËp nh»m ph¸t triÓn n¨ng khiÕu cña c¸c
em vÒ mét sè m«n häc trªn c¬ së b¶o ®¶m GD phæ th«ng toµn diÖn.
Trêng n¨ng khiÕu nghÖ thuËt, thÓ dôc, thÓ thao ®îc thµnh lËp nh»m ph¸t
triÓn tµi n¨ng cña häc sinh trong c¸c lÜnh vùc nµy.
25
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

2. Nhµ níc u tiªn bè trÝ gi¸o viªn, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ ng©n s¸ch cho
c¸c trêng chuyªn, trêng n¨ng khiÕu do Nhµ níc thµnh lËp; cã chÝnh s¸ch u ®·i
®èi víi c¸c trêng n¨ng khiÕu do tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp.
3. Bé trëng Bé GD & §T phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé
cã liªn quan quyÕt ®Þnh ban hµnh ch¬ng tr×nh GD, quy chÕ tæ chøc cho trêng
chuyªn, trêng n¨ng khiÕu.
§iÒu 63. Trêng, líp dµnh cho ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt
1. Nhµ níc thµnh lËp vµ khuyÕn khÝch tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp trêng,
líp dµnh cho ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt nh»m gióp c¸c ®èi tîng nµy phôc håi chøc
n¨ng, häc v¨n hãa, häc nghÒ, hßa nhËp víi céng ®ång.
2. Nhµ níc u tiªn bè trÝ gi¸o viªn, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ ng©n s¸ch cho
c¸c trêng, líp dµnh cho ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt do Nhµ níc thµnh lËp; cã chÝnh
s¸ch u ®·i ®èi víi c¸c trêng, líp dµnh cho ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt do tæ chøc, c¸
nh©n thµnh lËp.
§iÒu 64. Trêng gi¸o dìng
1. Trêng gi¸o dìng cã nhiÖm vô GD ngêi cha thµnh niªn vi ph¹m ph¸p luËt
®Ó c¸c ®èi tîng nµy rÌn luyÖn, ph¸t triÓn lµnh m¹nh, trë thµnh ngêi l¬ng thiÖn, cã
kh¶ n¨ng t¸i hßa nhËp vµo ®êi sèng x· héi.
2. Bé trëng Bé C«ng an cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé trëng Bé GD & §T,
Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh ch¬ng tr×nh GD cho tr-
êng gi¸o dìng.
Môc 4. ChÝnh s¸ch ®èi víi trêng d©n lËp, trêng t thôc
§iÒu 65. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña trêng d©n lËp, trêng t thôc
1. Trêng d©n lËp, trêng t thôc cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n nh trêng c«ng
lËp trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu, néi dung, ch¬ng tr×nh, ph¬ng ph¸p GD vµ c¸c
quy ®Þnh liªn quan ®Õn tuyÓn sinh, gi¶ng d¹y, häc tËp, thi cö, kiÓm tra, c«ng
nhËn tèt nghiÖp, cÊp v¨n b»ng, chøng chØ.
2. Trêng d©n lËp, trêng t thôc tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quy ho¹ch,
kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nhµ trêng, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng GD, x©y dùng vµ ph¸t
triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o, huy ®éng, sö dông vµ qu¶n lý c¸c nguån lùc ®Ó thùc
hiÖn môc tiªu GD.
3. V¨n b»ng, chøng chØ do trêng d©n lËp, trêng t thôc, trêng c«ng lËp cÊp
cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau.
4. Trêng d©n lËp, trêng t thôc chÞu sù qu¶n lý cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n-
íc vÒ GD theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.
§iÒu 66. ChÕ ®é tµi chÝnh
1. Trêng d©n lËp, trêng t thôc ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tù chñ vÒ tµi
chÝnh, tù c©n ®èi thu chi, thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chÕ ®é kÕ
to¸n, kiÓm to¸n.
2. Thu nhËp cña trêng d©n lËp, trêng t thôc ®îc dïng ®Ó chi cho c¸c ho¹t
®éng cÇn thiÕt cña nhµ trêng, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc,
thiÕt lËp quü ®Çu t ph¸t triÓn vµ c¸c quü kh¸c cña nhµ trêng. Thu nhËp cßn l¹i ®-
26
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

îc ph©n chia cho c¸c thµnh viªn gãp vèn theo tû lÖ vèn gãp.
3. Trêng d©n lËp, trêng t thôc thùc hiÖn chÕ ®é c«ng khai tµi chÝnh vµ cã
tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ho¹t ®éng tµi chÝnh h»ng n¨m cho c¬ quan qu¶n lý GD vµ
c¬ quan tµi chÝnh cã thÈm quyÒn ë ®Þa ph¬ng.
§iÒu 67. QuyÒn së h÷u tµi s¶n, rót vèn vµ chuyÓn nhîng vèn
Tµi s¶n, tµi chÝnh cña trêng d©n lËp thuéc së h÷u tËp thÓ cña céng ®ång
d©n c ë c¬ së; tµi s¶n, tµi chÝnh cña trêng t thôc thuéc së h÷u cña c¸c thµnh viªn
gãp vèn. Tµi s¶n, tµi chÝnh cña trêng d©n lËp, trêng t thôc ®îc Nhµ níc b¶o hé
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
ViÖc rót vèn vµ chuyÓn nhîng vèn ®èi víi trêng t thôc ®îc thùc hiÖn theo
quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, b¶o ®¶m sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ trêng.
§iÒu 68. ChÝnh s¸ch u ®·i
Trêng d©n lËp, trêng t thôc ®îc Nhµ níc giao hoÆc cho thuª ®Êt, giao
hoÆc cho thuª c¬ së vËt chÊt, hç trî ng©n s¸ch khi thùc hiÖn nhiÖm vô do Nhµ
níc giao theo ®¬n ®Æt hµng, ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®·i vÒ thuÕ vµ tÝn
dông. Trêng d©n lËp, trêng t thôc ®îc Nhµ níc b¶o ®¶m kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn
chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi häc quy ®Þnh t¹i §iÒu 89 cña LuËt nµy.
ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi trêng d©n lËp, trêng
t thôc.

Môc 5. Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së GD kh¸c
§iÒu 69. C¸c c¬ së GD kh¸c
1. C¬ së GD kh¸c thuéc hÖ thèng GD quèc d©n bao gåm:
a) Nhãm trÎ, nhµ trÎ; c¸c líp ®éc lËp gåm líp mÉu gi¸o, líp xãa mï ch÷, líp
ngo¹i ng÷, líp tin häc, líp dµnh cho trÎ em v× hoµn c¶nh khã kh¨n kh«ng ®îc ®i häc
ë nhµ trêng, líp dµnh cho trÎ tµn tËt, khuyÕt tËt, líp d¹y nghÒ vµ líp trung cÊp
chuyªn nghiÖp ®îc tæ chøc t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô;
"b) Trung t©m kü thuËt tæng hîp - híng nghiÖp; trung t©m d¹y nghÒ; trung
t©m gi¸o dôc thêng xuyªn; trung t©m häc tËp céng ®ång; trung t©m ngo¹i ng÷,
tin häc."
b) Trung t©m kü thuËt tæng hîp - híng nghiÖp; trung t©m d¹y nghÒ; trung
t©m GD thêng xuyªn; trung t©m häc tËp céng ®ång;
"c) ViÖn nghiªn cøu khoa häc ®îc ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ, phèi hîp
víi trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ."
c) ViÖn nghiªn cøu khoa häc ®îc giao nhiÖm vô ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ,
phèi hîp víi trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ.
"2. ViÖn nghiªn cøu khoa häc, khi ®îc Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cho
phÐp phèi hîp víi trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ cã tr¸ch nhiÖm ký hîp
®ång víi trêng ®¹i häc ®Ó tæ chøc ®µo t¹o."
2. ViÖn nghiªn cøu khoa häc, khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao nhiÖm vô

27
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

phèi hîp víi trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ cã tr¸ch nhiÖm ký hîp ®ång víi
trêng ®¹i häc ®Ó tæ chøc ®µo t¹o.
3. Bé trëng Bé GD & §T ban hµnh quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c
c¬ së GD kh¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy; quy ®Þnh nguyªn t¾c tæ
chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së GD kh¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu
nµy; quy ®Þnh nguyªn t¾c phèi hîp ®µo t¹o cña c¬ së GD kh¸c quy ®Þnh t¹i
®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy.

Ch¬ng IV. Nhµ gi¸o
Môc 1. nhiÖm vô vµ quyÒn cña nhµ gi¸o
§iÒu 70. Nhµ gi¸o
1. Nhµ gi¸o lµ ngêi lµm nhiÖm vô gi¶ng d¹y, GD trong nhµ trêng, c¬ së GD
kh¸c.
2. Nhµ gi¸o ph¶i cã nh÷ng tiªu chuÈn sau ®©y:
a) PhÈm chÊt, ®¹o ®øc, t tëng tèt;
b) §¹t tr×nh ®é chuÈn ®îc ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô;
c) §ñ søc kháe theo yªu cÇu nghÒ nghiÖp;
d) Lý lÞch b¶n th©n râ rµng.
"3. Nhµ gi¸o gi¶ng d¹y ë c¬ së gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc
nghÒ nghiÖp tr×nh ®é s¬ cÊp nghÒ, trung cÊp nghÒ, trung cÊp chuyªn nghiÖp
gäi lµ gi¸o viªn.
- Nhµ gi¸o gi¶ng d¹y ë c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc, trêng cao ®¼ng nghÒ gäi lµ gi¶ng
viªn."
3. Nhµ gi¸o gi¶ng d¹y ë c¬ së GD mÇm non, GD phæ th«ng, GD nghÒ
nghiÖp gäi lµ gi¸o viªn; ë c¬ së GD ®¹i häc gäi lµ gi¶ng viªn.
§iÒu 71. Gi¸o s, phã gi¸o s
Gi¸o s, phã gi¸o s lµ chøc danh cña nhµ gi¸o ®ang gi¶ng d¹y ë c¬ së GD
®¹i häc.
Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh tiªu chuÈn, thñ tôc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm
chøc danh gi¸o s, phã gi¸o s.
§iÒu 72. NhiÖm vô cña nhµ gi¸o
Nhµ gi¸o cã nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:
1. GD, gi¶ng d¹y theo môc tiªu, nguyªn lý GD, thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ cã
chÊt lîng ch¬ng tr×nh GD;
2. G¬ng mÉu thùc hiÖn nghÜa vô c«ng d©n, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt
vµ ®iÒu lÖ nhµ trêng;
3. Gi÷ g×n phÈm chÊt, uy tÝn, danh dù cña nhµ gi¸o; t«n träng nh©n c¸ch
cña ngêi häc, ®èi xö c«ng b»ng víi ngêi häc, b¶o vÖ c¸c quyÒn, lîi Ých chÝnh
®¸ng cña ngêi häc;
4. Kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc,
tr×nh ®é chÝnh trÞ, chuyªn m«n, nghiÖp vô, ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, nªu
28
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

g¬ng tèt cho ngêi häc;
5. C¸c nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 73. QuyÒn cña nhµ gi¸o
Nhµ gi¸o cã nh÷ng quyÒn sau ®©y:
1. §îc gi¶ng d¹y theo chuyªn ngµnh ®µo t¹o;
2. §îc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é, båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô;
3. §îc hîp ®ång thØnh gi¶ng vµ nghiªn cøu khoa häc t¹i c¸c trêng, c¬ së GD
kh¸c vµ c¬ së nghiªn cøu khoa häc víi ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çy ®ñ
nhiÖm vô n¬i m×nh c«ng t¸c;
4. §îc b¶o vÖ nh©n phÈm, danh dù;
5. §îc nghØ hÌ, nghØ TÕt ©m lÞch, nghØ häc kú theo quy ®Þnh cña Bé trëng
Bé GD & §T vµ c¸c ngµy nghØ kh¸c theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng.
"§iÒu 74. ThØnh gi¶ng
1. ThØnh gi¶ng lµ viÖc mét c¬ së gi¸o dôc mêi ngêi cã ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh
t¹i kho¶n 2 §iÒu 70 cña LuËt nµy ®Õn gi¶ng d¹y. Ngêi ®îc c¬ së gi¸o dôc mêi
gi¶ng d¹y ®îc gäi lµ gi¸o viªn thØnh gi¶ng hoÆc gi¶ng viªn thØnh gi¶ng.
2. Gi¸o viªn thØnh gi¶ng, gi¶ng viªn thØnh gi¶ng ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô
quy ®Þnh t¹i §iÒu 72 cña LuËt nµy. Gi¸o viªn thØnh gi¶ng, gi¶ng viªn thØnh
gi¶ng lµ c¸n bé, c«ng chøc ph¶i b¶o ®¶m hoµn thµnh nhiÖm vô ë n¬i m×nh
c«ng t¸c.
3. KhuyÕn khÝch viÖc mêi nhµ gi¸o, nhµ khoa häc trong níc, nhµ khoa häc lµ
ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi vµ ngêi níc ngoµi ®Õn gi¶ng d¹y t¹i c¸c c¬ së
gi¸o dôc theo chÕ ®é thØnh gi¶ng."
§iÒu 74. ThØnh gi¶ng
1. C¬ së GD ®îc mêi ngêi cã ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 70
cña LuËt nµy ®Õn gi¶ng d¹y theo chÕ ®é thØnh gi¶ng.
2. Ngêi ®îc mêi thØnh gi¶ng ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i
§iÒu 72 cña LuËt nµy.
3. Ngêi ®îc mêi thØnh gi¶ng lµ c¸n bé, c«ng chøc ph¶i b¶o ®¶m hoµn
thµnh nhiÖm vô ë n¬i m×nh c«ng t¸c.
§iÒu 75. C¸c hµnh vi nhµ gi¸o kh«ng ®îc lµm
Nhµ gi¸o kh«ng ®îc cã c¸c hµnh vi sau ®©y:
1. Xóc ph¹m danh dù, nh©n phÈm, x©m ph¹m th©n thÓ cña ngêi häc;
2. Gian lËn trong tuyÓn sinh, thi cö, cè ý ®¸nh gi¸ sai kÕt qu¶ häc tËp, rÌn
luyÖn cña ngêi häc;
3. Xuyªn t¹c néi dung GD;
4. Ðp buéc häc sinh häc thªm ®Ó thu tiÒn.
§iÒu 76. Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam
Ngµy 20 th¸ng 11 h»ng n¨m lµ ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam.

Môc 2. §µo t¹o vµ båi dìng nhµ gi¸o
29
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

§iÒu 77. Tr×nh ®é chuÈn ®îc ®µo t¹o cña nhµ gi¸o
1. Tr×nh ®é chuÈn ®îc ®µo t¹o cña nhµ gi¸o ®îc quy ®Þnh nh sau:
a) Cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp s ph¹m ®èi víi gi¸o viªn mÇm non, gi¸o
viªn tiÓu häc;
b) Cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng s ph¹m hoÆc cã b»ng tèt nghiÖp cao
®¼ng vµ cã chøng chØ båi dìng nghiÖp vô s ph¹m ®èi víi gi¸o viªn trung häc c¬
së;
c) Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc s ph¹m hoÆc cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc vµ
cã chøng chØ båi dìng nghiÖp vô s ph¹m ®èi víi gi¸o viªn trung häc phæ th«ng;
d) Cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp nghÒ, cao ®¼ng nghÒ hoÆc lµ nghÖ
nh©n, c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao ®èi víi gi¸o viªn híng dÉn thùc hµnh
ë c¬ së d¹y nghÒ;
®) Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc s ph¹m hoÆc cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc vµ
cã chøng chØ båi dìng nghiÖp vô s ph¹m ®èi víi gi¸o viªn gi¶ng d¹y trung cÊp;
e) Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn vµ cã chøng chØ båi dìng nghiÖp vô
s ph¹m ®èi víi nhµ gi¸o gi¶ng d¹y cao ®¼ng, ®¹i häc; cã b»ng th¹c sÜ trë lªn ®èi
víi nhµ gi¸o gi¶ng d¹y chuyªn ®Ò, híng dÉn luËn v¨n th¹c sÜ; cã b»ng tiÕn sÜ
®èi víi nhµ gi¸o gi¶ng d¹y chuyªn ®Ò, híng dÉn luËn ¸n tiÕn sÜ.
2. Bé trëng Bé GD & §T, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ
theo thÈm quyÒn quy ®Þnh vÒ viÖc båi dìng, sö dông nhµ gi¸o cha ®¹t tr×nh
®é chuÈn.
"§iÒu 78. C¬ së gi¸o dôc thùc hiÖn nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng nhµ
gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc
1. C¬ së gi¸o dôc thùc hiÖn nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng nhµ gi¸o bao gåm trêng
s ph¹m, c¬ së gi¸o dôc cã khoa s ph¹m, c¬ së gi¸o dôc ®îc phÐp ®µo t¹o, båi d-
ìng nhµ gi¸o.
2. Trêng s ph¹m do Nhµ níc thµnh lËp ®Ó ®µo t¹o, båi dìng nhµ gi¸o vµ c¸n bé
qu¶n lý gi¸o dôc. Trêng s ph¹m ®îc u tiªn trong viÖc tuyÓn dông nhµ gi¸o, bè trÝ
c¸n bé qu¶n lý, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt, ký tóc x¸ vµ b¶o ®¶m kinh phÝ
®µo t¹o. Trêng s ph¹m cã trêng thùc hµnh hoÆc c¬ së thùc hµnh.
3. C¬ së gi¸o dôc thùc hiÖn nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc
bao gåm c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc cã khoa qu¶n lý gi¸o dôc, c¬ së gi¸o dôc ®îc
phÐp ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc.
4. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cho phÐp c¬ së gi¸o dôc ®îc ®µo t¹o båi dìng
nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc."
§iÒu 78. Trêng s ph¹m
1. Trêng s ph¹m do Nhµ níc thµnh lËp ®Ó ®µo t¹o, båi dìng nhµ gi¸o, c¸n
bé qu¶n lý GD.
2. Trêng s ph¹m ®îc u tiªn trong viÖc tuyÓn dông nhµ gi¸o, bè trÝ c¸n bé
qu¶n lý, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt, ký tóc x¸ vµ b¶o ®¶m kinh phÝ ®µo t¹o.
3. Trêng s ph¹m cã trêng thùc hµnh hoÆc c¬ së thùc hµnh.
30
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

§iÒu 79. Nhµ gi¸o cña trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc
Nhµ gi¸o cña trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc ®îc tuyÓn dông theo ph¬ng
thøc u tiªn ®èi víi sinh viªn tèt nghiÖp lo¹i kh¸, lo¹i giái, cã phÈm chÊt tèt vµ ng êi
cã tr×nh ®é ®¹i häc, tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ, cã kinh nghiÖm ho¹t
®éng thùc tiÔn, cã nguyÖn väng trë thµnh nhµ gi¸o. Tríc khi ®îc giao nhiÖm vô
gi¶ng d¹y, gi¶ng viªn cao ®¼ng, ®¹i häc ph¶i ®îc båi dìng vÒ nghiÖp vô s ph¹m.
Bé trëng Bé GD & §T ban hµnh ch¬ng tr×nh båi dìng nghiÖp vô s ph¹m.

Môc 3. ChÝnh s¸ch ®èi víi nhµ gi¸o
§iÒu 80. Båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô
Nhµ níc cã chÝnh s¸ch båi dìng nhµ gi¸o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®Ó
n©ng cao tr×nh ®é vµ chuÈn hãa nhµ gi¸o.
Nhµ gi¸o ®îc cö ®i häc n©ng cao tr×nh ®é, båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp
vô ®îc hëng l¬ng vµ phô cÊp theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.
"§iÒu 81. TiÒn l¬ng
Nhµ gi¸o ®îc hëng tiÒn l¬ng, phô cÊp u ®·i theo nghÒ, phô cÊp th©m niªn vµ
c¸c phô cÊp kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ."
§iÒu 81. TiÒn l¬ng
Nhµ gi¸o ®îc hëng tiÒn l¬ng, phô cÊp u ®·i theo nghÒ vµ c¸c phô cÊp kh¸c
theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.
§iÒu 82. ChÝnh s¸ch ®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý GD c«ng t¸c ë tr-
êng chuyªn biÖt, ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc
biÖt khã kh¨n
1. Nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý GD c«ng t¸c t¹i trêng chuyªn, trêng n¨ng khiÕu,
trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng phæ th«ng d©n téc b¸n tró, trêng dù bÞ
®¹i häc, trêng dµnh cho ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt, trêng gi¸o dìng hoÆc c¸c trêng
chuyªn biÖt kh¸c ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp vµ c¸c chÝnh s¸ch u ®·i theo quy
®Þnh cña ChÝnh phñ.
2. Nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý GD c«ng t¸c ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi
®Æc biÖt khã kh¨n ®îc Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp t¹o ®iÒu kiÖn vÒ chç ë, ®îc h-
ëng chÕ ®é phô cÊp vµ c¸c chÝnh s¸ch u ®·i theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.
3. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch lu©n chuyÓn nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý GD c«ng
t¸c ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n; khuyÕn khÝch vµ u
®·i nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý GD ë vïng thuËn lîi ®Õn c«ng t¸c t¹i vïng cã ®iÒu
kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n
lý GD ë vïng nµy an t©m c«ng t¸c; tæ chøc cho nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý GD c«ng
t¸c ë vïng d©n téc thiÓu sè ®îc häc tiÕng d©n téc thiÓu sè ®Ó n©ng cao chÊt l-
îng d¹y vµ häc.


Ch¬ng V. ngêi häc
31
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

Môc 1. NhiÖm vô vµ quyÒn cña ngêi häc
§iÒu 83. Ngêi häc
1. Ngêi häc lµ ngêi ®ang häc tËp t¹i c¬ së GD cña hÖ thèng GD quèc d©n.
Ngêi häc bao gåm:
a) TrÎ em cña c¬ së GD mÇm non;
b) Häc sinh cña c¬ së GD phæ th«ng, líp d¹y nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ,
trêng trung cÊp, trêng dù bÞ ®¹i häc;
c) Sinh viªn cña trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc;
d) Häc viªn cña c¬ së ®µo t¹o th¹c sÜ;
®) Nghiªn cøu sinh cña c¬ së ®µo t¹o tiÕn sÜ;
e) Häc viªn theo häc ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn.
2. Nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 vµ 92 cña LuËt
nµy chØ ¸p dông cho ngêi häc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm b, c, d, ® vµ e kho¶n 1 §iÒu
nµy.
§iÒu 84. QuyÒn cña trÎ em vµ chÝnh s¸ch ®èi víi trÎ em t¹i c¬ së GD
mÇm non
1. TrÎ em t¹i c¬ së GD mÇm non cã nh÷ng quyÒn sau ®©y:
a) §îc ch¨m sãc, nu«i dìng, GD theo môc tiªu, kÕ ho¹ch GD mÇm non cña
Bé GD & §T;
b) §îc ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu; ®îc kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh kh«ng ph¶i
tr¶ tiÒn t¹i c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp;
c) §îc gi¶m phÝ ®èi víi c¸c dÞch vô vui ch¬i, gi¶i trÝ c«ng céng.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi trÎ em t¹i c¬ së GD mÇm
non.
§iÒu 85. NhiÖm vô cña ngêi häc
Ngêi häc cã nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:
1. Thùc hiÖn nhiÖm vô häc tËp, rÌn luyÖn theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch GD
cña nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c;
2. T«n träng nhµ gi¸o, c¸n bé vµ nh©n viªn cña nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c;
®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau trong häc tËp, rÌn luyÖn; thùc hiÖn néi quy, ®iÒu lÖ
nhµ trêng; chÊp hµnh ph¸p luËt cña Nhµ níc;
3. Tham gia lao ®éng vµ ho¹t ®éng x· héi, ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i trêng phï
hîp víi løa tuæi, søc khoÎ vµ n¨ng lùc;
4. Gi÷ g×n, b¶o vÖ tµi s¶n cña nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c;
5. Gãp phÇn x©y dùng, b¶o vÖ vµ ph¸t huy truyÒn thèng cña nhµ trêng,
c¬ së GD kh¸c.
§iÒu 86. QuyÒn cña ngêi häc
Ngêi häc cã nh÷ng quyÒn sau ®©y:
1. §îc nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c t«n träng vµ ®èi xö b×nh ®¼ng, ®îc cung
cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ viÖc häc tËp, rÌn luyÖn cña m×nh;
2. §îc häc tríc tuæi, häc vît líp, häc rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn ch¬ng
tr×nh, häc ë tuæi cao h¬n tuæi quy ®Þnh, häc kÐo dµi thêi gian, häc lu ban;
32
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

3. §îc cÊp v¨n b»ng, chøng chØ sau khi tèt nghiÖp cÊp häc, tr×nh ®é ®µo
t¹o theo quy ®Þnh;
4. §îc tham gia ho¹t ®éng cña c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc x· héi trong nhµ tr-
êng, c¬ së GD kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
5. §îc sö dông trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn phôc vô c¸c ho¹t ®éng häc tËp,
v¨n hãa, thÓ dôc, thÓ thao cña nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c;
6. §îc trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ®¹i diÖn hîp ph¸p cña m×nh kiÕn nghÞ víi
nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c c¸c gi¶i ph¸p gãp phÇn x©y dùng nhµ trêng, b¶o vÖ
quyÒn, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ngêi häc;
7. §îc hëng chÝnh s¸ch u tiªn cña Nhµ níc trong tuyÓn dông vµo c¸c c¬
quan nhµ níc nÕu tèt nghiÖp lo¹i giái vµ cã ®¹o ®øc tèt.
§iÒu 87. NghÜa vô lµm viÖc cã thêi h¹n theo sù ®iÒu ®éng cña Nhµ
níc
1. Ngêi häc c¸c ch¬ng tr×nh GD ®¹i häc nÕu ®îc hëng häc bæng, chi phÝ
®µo t¹o do Nhµ níc cÊp hoÆc do níc ngoµi tµi trî theo hiÖp ®Þnh ký kÕt víi Nhµ
níc th× sau khi tèt nghiÖp ph¶i chÊp hµnh sù ®iÒu ®éng lµm viÖc cã thêi h¹n
cña Nhµ níc; trêng hîp kh«ng chÊp hµnh th× ph¶i båi hoµn häc bæng, chi phÝ
®µo t¹o.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ thêi gian lµm viÖc theo sù ®iÒu ®éng cña
c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn, thêi gian chê ph©n c«ng c«ng t¸c vµ møc båi
hoµn häc bæng, chi phÝ ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.
§iÒu 88. C¸c hµnh vi ngêi häc kh«ng ®îc lµm
Ngêi häc kh«ng ®îc cã c¸c hµnh vi sau ®©y:
1. Xóc ph¹m nh©n phÈm, danh dù, x©m ph¹m th©n thÓ nhµ gi¸o, c¸n bé,
nh©n viªn cña c¬ së GD vµ ngêi häc kh¸c;
2. Gian lËn trong häc tËp, kiÓm tra, thi cö, tuyÓn sinh;
3. Hót thuèc, uèng rîu, bia trong giê häc; g©y rèi an ninh, trËt tù trong c¬
së GD vµ n¬i c«ng céng.
Môc 2. ChÝnh s¸ch ®èi víi ngêi häc
§iÒu 89. Häc bæng vµ trî cÊp x· héi
1. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch cÊp häc bæng khuyÕn khÝch häc tËp cho häc
sinh ®¹t kÕt qu¶ häc tËp xuÊt s¾c ë trêng chuyªn, trêng n¨ng khiÕu quy ®Þnh t¹i
§iÒu 62 cña LuËt nµy vµ ngêi häc cã kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn tõ lo¹i kh¸ trë lªn
ë c¸c c¬ së GD nghÒ nghiÖp, GD ®¹i häc; cÊp häc bæng chÝnh s¸ch cho sinh
viªn hÖ cö tuyÓn, häc sinh trêng dù bÞ ®¹i häc, trêng phæ th«ng d©n téc néi tró,
trêng d¹y nghÒ dµnh cho th¬ng binh, ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt.
2. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch trî cÊp vµ miÔn, gi¶m häc phÝ cho ngêi häc lµ
®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch x· héi, ngêi d©n téc thiÓu sè ë vïng cã ®iÒu kiÖn
kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, ngêi må c«i kh«ng n¬i n¬ng tùa, ngêi tµn tËt,
khuyÕt tËt cã khã kh¨n vÒ kinh tÕ, ngêi cã hoµn c¶nh kinh tÕ ®Æc biÖt khã
kh¨n vît khã häc tËp.
3. Häc sinh, sinh viªn s ph¹m, ngêi theo häc c¸c khãa ®µo t¹o nghiÖp vô s
33
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

ph¹m kh«ng ph¶i ®ãng häc phÝ, ®îc u tiªn trong viÖc xÐt cÊp häc bæng, trî cÊp
x· héi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.
4. Nhµ níc khuyÕn khÝch tæ chøc, c¸ nh©n cÊp häc bæng hoÆc trî cÊp
cho ngêi häc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 90. ChÕ ®é cö tuyÓn
1. Nhµ níc thùc hiÖn tuyÓn sinh vµo ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp theo
chÕ ®é cö tuyÓn ®èi víi häc sinh c¸c d©n téc ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x·
héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®Ó ®µo t¹o c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cho vïng nµy.
Nhµ níc dµnh riªng chØ tiªu cö tuyÓn ®èi víi nh÷ng d©n téc thiÓu sè cha
cã hoÆc cã rÊt Ýt c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp; cã chÝnh
s¸ch t¹o nguån tuyÓn sinh trªn c¬ së t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó häc sinh c¸c d©n
téc nµy vµo häc trêng phæ th«ng d©n téc néi tró vµ t¨ng thêi gian häc dù bÞ ®¹i
häc.
2. ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh, c¨n cø vµo nhu cÇu cña ®Þa ph¬ng, cã tr¸ch
nhiÖm ®Ò xuÊt chØ tiªu cö tuyÓn, ph©n bæ chØ tiªu cö tuyÓn theo ngµnh nghÒ
phï hîp, cö ngêi ®i häc cö tuyÓn theo ®óng chØ tiªu ®îc duyÖt vµ tiªu chuÈn quy
®Þnh, ph©n c«ng c«ng t¸c cho ngêi ®îc cö ®i häc sau khi tèt nghiÖp.
3. Ngêi ®îc cö ®i häc theo chÕ ®é cö tuyÓn ph¶i chÊp hµnh sù ph©n
c«ng c«ng t¸c sau khi tèt nghiÖp.
ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ tiªu chuÈn vµ ®èi tîng ®îc hëng chÕ ®é cö
tuyÓn, viÖc tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é cö tuyÓn, viÖc båi hoµn häc bæng, chi
phÝ ®µo t¹o ®èi víi ngêi ®îc cö ®i häc theo chÕ ®é cö tuyÓn sau khi tèt nghiÖp
kh«ng chÊp hµnh sù ph©n c«ng c«ng t¸c.
§iÒu 91. TÝn dông GD
Nhµ níc cã chÝnh s¸ch tÝn dông u ®·i vÒ l·i suÊt, ®iÒu kiÖn vµ thêi h¹n
vay tiÒn ®Ó ngêi häc thuéc gia ®×nh cã thu nhËp thÊp cã ®iÒu kiÖn häc tËp.
§iÒu 92. MiÔn, gi¶m phÝ dÞch vô c«ng céng cho häc sinh, sinh viªn
Häc sinh, sinh viªn ®îc hëng chÕ ®é miÔn, gi¶m phÝ khi sö dông c¸c dÞch
vô c«ng céng vÒ giao th«ng, gi¶i trÝ, khi tham quan viÖn b¶o tµng, di tÝch lÞch
sö, c«ng tr×nh v¨n hãa theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.

Ch¬ng VI. Nhµ trêng, Gia ®×nh vµ x· héi
§iÒu 93. Tr¸ch nhiÖm cña nhµ trêng
Nhµ trêng cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng phèi hîp víi gia ®×nh vµ x· héi ®Ó thùc
hiÖn môc tiªu, nguyªn lý GD. C¸c quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn nhµ trêng trong
Ch¬ng nµy ®îc ¸p dông cho c¸c c¬ së GD kh¸c.
§iÒu 94. Tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh
1. Cha mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé cã tr¸ch nhiÖm nu«i dìng, GD vµ ch¨m sãc,
t¹o ®iÒu kiÖn cho con em hoÆc ngêi ®îc gi¸m hé ®îc häc tËp, rÌn luyÖn, tham
gia c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng.
2. Mäi ngêi trong gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa, t¹o
m«i trêng thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt,
34
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

thÈm mü cña con em; ngêi lín tuæi cã tr¸ch nhiÖm GD, lµm g¬ng cho con em,
cïng nhµ trêng n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ GD.
§iÒu 95. QuyÒn cña cha mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé cña häc sinh
Cha mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé cña häc sinh cã nh÷ng quyÒn sau ®©y:
1. Yªu cÇu nhµ trêng th«ng b¸o vÒ kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cña con em
hoÆc ngêi ®îc gi¸m hé;
2. Tham gia c¸c ho¹t ®éng GD theo kÕ ho¹ch cña nhµ trêng; tham gia c¸c
ho¹t ®éng cña cha mÑ häc sinh trong nhµ trêng;
3. Yªu cÇu nhµ trêng, c¬ quan qu¶n lý GD gi¶i quyÕt theo ph¸p luËt nh÷ng
vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc GD con em hoÆc ngêi ®îc gi¸m hé.
§iÒu 96. Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh
Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh ®îc tæ chøc trong mçi n¨m häc ë GD mÇm
non vµ GD phæ th«ng, do cha mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé häc sinh tõng líp, tõng trêng
cö ra ®Ó phèi hîp víi nhµ trêng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng GD.
Kh«ng tæ chøc ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh liªn trêng vµ ë c¸c cÊp hµnh
chÝnh.
§iÒu 97. Tr¸ch nhiÖm cña x· héi
1. C¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ
chøc chÝnh trÞ - x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ
nghiÖp, tæ chøc nghÒ nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ
c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y:
a) Gióp nhµ trêng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng GD vµ nghiªn cøu khoa häc; t¹o
®iÒu kiÖn cho nhµ gi¸o vµ ngêi häc tham quan, thùc tËp, nghiªn cøu khoa häc;
b) Gãp phÇn x©y dùng phong trµo häc tËp vµ m«i trêng GD lµnh m¹nh, an
toµn, ng¨n chÆn nh÷ng ho¹t ®éng cã ¶nh hëng xÊu ®Õn thanh niªn, thiÕu niªn
vµ nhi ®ång;
c) T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi häc ®îc vui ch¬i, ho¹t ®éng v¨n hãa, thÓ dôc,
thÓ thao lµnh m¹nh;
d) Hç trî vÒ tµi lùc, vËt lùc cho sù nghiÖp ph¸t triÓn GD theo kh¶ n¨ng cña
m×nh.
2. Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MÆt
trËn cã tr¸ch nhiÖm ®éng viªn toµn d©n ch¨m lo cho sù nghiÖp GD.
3. §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi nhµ
trêng GD thanh niªn, thiÕu niªn vµ nhi ®ång; vËn ®éng ®oµn viªn, thanh niªn g-
¬ng mÉu trong häc tËp, rÌn luyÖn vµ tham gia ph¸t triÓn sù nghiÖp GD.
§iÒu 98. Quü khuyÕn häc, Quü b¶o trî GD
Nhµ níc khuyÕn khÝch tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp Quü khuyÕn häc, Quü
b¶o trî GD. Quü khuyÕn häc, Quü b¶o trî GD ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt.

Ch¬ng VII. Qu¶n lý nhµ níc vÒ GD

35
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

Môc 1. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ GD
vµ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ GD
§iÒu 99. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ GD
Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ GD bao gåm:
1. X©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, chÝnh
s¸ch ph¸t triÓn GD;
2. Ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ GD; ban
hµnh ®iÒu lÖ nhµ trêng; ban hµnh quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¬
së GD kh¸c;
3. Quy ®Þnh môc tiªu, ch¬ng tr×nh, néi dung GD; tiªu chuÈn nhµ gi¸o; tiªu
chuÈn c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ trêng häc; viÖc biªn so¹n, xuÊt b¶n, in vµ ph¸t
hµnh s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh; quy chÕ thi cö vµ cÊp v¨n b»ng, chøng chØ;
4. Tæ chøc, qu¶n lý viÖc b¶o ®¶m chÊt lîng GD vµ kiÓm ®Þnh chÊt lîng
GD;
5. Thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª, th«ng tin vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng GD;
6. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý GD;
7. Tæ chøc, chØ ®¹o viÖc ®µo t¹o, båi dìng, qu¶n lý nhµ gi¸o vµ c¸n bé
qu¶n lý GD;
8. Huy ®éng, qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn sù nghiÖp GD;
9. Tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu, øng dông khoa häc, c«ng nghÖ
trong lÜnh vùc GD;
10. Tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ vÒ GD;
11. Quy ®Þnh viÖc tÆng danh hiÖu vinh dù cho ngêi cã nhiÒu c«ng lao
®èi víi sù nghiÖp GD;
12. Thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ GD; gi¶i quyÕt khiÕu
n¹i, tè c¸o vµ xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ GD.
§iÒu 100. C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ GD
1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ GD.
ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi tríc khi quyÕt ®Þnh nh÷ng chñ tr¬ng lín cã ¶nh
hëng ®Õn quyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña c«ng d©n trong ph¹m vi c¶ níc,
nh÷ng chñ tr¬ng vÒ c¶i c¸ch néi dung ch¬ng tr×nh cña mét cÊp häc; h»ng n¨m
b¸o c¸o Quèc héi vÒ ho¹t ®éng GD vµ viÖc thùc hiÖn ng©n s¸ch GD.
2. Bé GD & §T chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc
vÒ GD.
3. Bé, c¬ quan ngang bé phèi hîp víi Bé GD & §T thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n-
íc vÒ GD theo thÈm quyÒn.
"4. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña
m×nh, thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc theo ph©n cÊp cña ChÝnh phñ,
trong ®ã cã viÖc quy ho¹ch m¹ng líi c¬ së gi¸o dôc; kiÓm tra viÖc chÊp hµnh
ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc cña c¸c c¬ së gi¸o dôc trªn ®Þa bµn; cã tr¸ch nhiÖm b¶o
®¶m c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®éi ngò nhµ gi¸o, tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y
häc cña c¸c trêng c«ng lËp thuéc ph¹m vi qu¶n lý; ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh trêng,
36
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

thùc hiÖn x· héi ho¸ - gi¸o dôc; b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu më réng quy m«,
n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc t¹i ®Þa ph¬ng."
4. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ GD theo sù
ph©n cÊp cña ChÝnh phñ vµ cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®éi
ngò nhµ gi¸o, tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc cña c¸c trêng c«ng lËp
thuéc ph¹m vi qu¶n lý, ®¸p øng yªu cÇu më réng quy m«, n©ng cao chÊt lîng vµ
hiÖu qu¶ GD t¹i ®Þa ph¬ng.

Môc 2. §Çu t cho GD
§iÒu 101. C¸c nguån tµi chÝnh ®Çu t cho GD
C¸c nguån tµi chÝnh ®Çu t cho GD bao gåm:
1. Ng©n s¸ch nhµ níc;
"2. Häc phÝ, lÖ phÝ tuyÓn sinh; c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng t vÊn, chuyÓn
giao c«ng nghÖ, s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cña c¸c c¬ së gi¸o dôc; ®Çu t
cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc; c¸c
kho¶n tµi trî kh¸c cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt.
Nhµ níc khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tµi trî, ñng hé ®Ó ph¸t triÓn sù
nghiÖp gi¸o dôc. Kh«ng ®îc lîi dông viÖc tµi trî, ñng hé cho gi¸o dôc ®Ó Ðp
buéc ®ãng gãp tiÒn hoÆc hiÖn vËt."
2. Häc phÝ, lÖ phÝ tuyÓn sinh; c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng t vÊn, chuyÓn
giao c«ng nghÖ, s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cña c¸c c¬ së GD; ®Çu t cña c¸c
tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn GD; c¸c kho¶n tµi trî kh¸c
cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 102. Ng©n s¸ch nhµ níc chi cho GD
1. Nhµ níc dµnh u tiªn hµng ®Çu cho viÖc bè trÝ ng©n s¸ch GD, b¶o ®¶m
tû lÖ t¨ng chi ng©n s¸ch GD h»ng n¨m cao h¬n tû lÖ t¨ng chi ng©n s¸ch nhµ níc.
2. Ng©n s¸ch nhµ níc chi cho GD ph¶i ®îc ph©n bæ theo nguyªn t¾c c«ng
khai, tËp trung d©n chñ; c¨n cø vµo quy m« GD, ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ - x·
héi cña tõng vïng; thÓ hiÖn ®îc chÝnh s¸ch u tiªn cña Nhµ níc ®èi víi GD phæ
cËp, ph¸t triÓn GD ë vïng d©n téc thiÓu sè vµ vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi
®Æc biÖt khã kh¨n.
3. C¬ quan tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ kinh phÝ GD ®Çy ®ñ, kÞp
thêi, phï hîp víi tiÕn ®é cña n¨m häc. C¬ quan qu¶n lý GD cã tr¸ch nhiÖm qu¶n
lý, sö dông cã hiÖu qu¶ phÇn ng©n s¸ch GD ®îc giao vµ c¸c nguån thu kh¸c
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 103. ¦u tiªn ®Çu t tµi chÝnh vµ ®Êt ®ai x©y dùng trêng häc
Bé, c¬ quan ngang bé, Héi ®ång nh©n d©n vµ ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp
cã tr¸ch nhiÖm ®a viÖc x©y dùng trêng häc, c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc, thÓ thao,
v¨n hãa, nghÖ thuËt phôc vô GD vµo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x·
héi cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng; u tiªn ®Çu t tµi chÝnh vµ ®Êt ®ai cho viÖc x©y
37
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

dùng trêng häc vµ ký tóc x¸ cho häc sinh, sinh viªn trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh
tÕ - x· héi.
§iÒu 104. KhuyÕn khÝch ®Çu t cho GD
1. Nhµ níc khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn cho tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t,
®ãng gãp trÝ tuÖ, c«ng søc, tiÒn cña cho GD.
2. C¸c kho¶n ®Çu t, ®ãng gãp, tµi trî cña doanh nghiÖp cho GD vµ c¸c chi
phÝ cña doanh nghiÖp ®Ó më trêng, líp ®µo t¹o t¹i doanh nghiÖp, phèi hîp ®µo
t¹o víi c¬ së GD, cö ngêi ®i ®µo t¹o, tiÕp thu c«ng nghÖ míi phôc vô cho nhu
cÇu cña doanh nghiÖp lµ c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý, ®îc trõ khi tÝnh thu nhËp
chÞu thuÕ theo LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.
3. C¸c kho¶n ®ãng gãp, tµi trî cña c¸ nh©n cho GD ®îc xem xÐt ®Ó
miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao theo quy ®Þnh cña
ChÝnh phñ.
4. Tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh phôc vô cho GD; ®ãng
gãp, tµi trî, ñng hé tiÒn hoÆc hiÖn vËt ®Ó ph¸t triÓn sù nghiÖp GD ®îc xem xÐt
®Ó ghi nhËn b»ng h×nh thøc thÝch hîp.
§iÒu 105. Häc phÝ, lÖ phÝ tuyÓn sinh

1. Häc phÝ, lÖ phÝ tuyÓn sinh lµ kho¶n tiÒn cña gia ®×nh ngêi häc hoÆc
ngêi häc ph¶i nép ®Ó gãp phÇn b¶o ®¶m chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng GD. Häc
sinh tiÓu häc trêng c«ng lËp kh«ng ph¶i ®ãng häc phÝ. Ngoµi häc phÝ vµ lÖ
phÝ tuyÓn sinh, ngêi häc hoÆc gia ®×nh ngêi häc kh«ng ph¶i ®ãng gãp kho¶n
tiÒn nµo kh¸c.

2. ChÝnh phñ quy ®Þnh c¬ chÕ thu vµ sö dông häc phÝ ®èi víi tÊt c¶ c¸c
lo¹i h×nh nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c.

Bé trëng Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé trëng Bé GD & §T, Thñ trëng c¬
quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ ®Ó quy ®Þnh møc thu häc phÝ, lÖ phÝ
tuyÓn sinh ®èi víi c¸c c¬ së GD c«ng lËp trùc thuéc trung ¬ng.

Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh møc thu häc phÝ, lÖ phÝ tuyÓn
sinh ®èi víi c¸c c¬ së GD c«ng lËp thuéc cÊp tØnh trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Uû
ban nh©n d©n cïng cÊp.
C¬ së GD d©n lËp, t thôc ®îc quyÒn chñ ®éng x©y dùng møc thu häc
phÝ, lÖ phÝ tuyÓn sinh.
§iÒu 106. ¦u ®·i vÒ thuÕ trong xuÊt b¶n s¸ch gi¸o khoa, s¶n xuÊt thiÕt
bÞ d¹y häc, ®å ch¬i
38
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

Nhµ níc cã chÝnh s¸ch u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi viÖc xuÊt b¶n s¸ch gi¸o khoa,
gi¸o tr×nh, tµi liÖu d¹y häc; s¶n xuÊt vµ cung øng thiÕt bÞ d¹y häc, ®å ch¬i cho
trÎ em; nhËp khÈu s¸ch, b¸o, tµi liÖu, thiÕt bÞ d¹y häc, thiÕt bÞ nghiªn cøu dïng
trong nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c.
Môc 3. Hîp t¸c Quèc tÕ vÒ GD
§iÒu 107. Hîp t¸c quèc tÕ vÒ GD
Nhµ níc më réng, ph¸t triÓn hîp t¸c quèc tÕ vÒ GD theo nguyªn t¾c t«n
träng ®éc lËp, chñ quyÒn quèc gia, b×nh ®¼ng vµ c¸c bªn cïng cã lîi.
§iÒu 108. KhuyÕn khÝch hîp t¸c vÒ GD víi níc ngoµi
1. Nhµ níc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c
cña ViÖt Nam hîp t¸c víi tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë n-
íc ngoµi trong gi¶ng d¹y, häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc.
2. Nhµ níc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng d©n ViÖt Nam ra níc
ngoµi gi¶ng d¹y, häc tËp, nghiªn cøu, trao ®æi häc thuËt theo h×nh thøc tù tóc
hoÆc b»ng kinh phÝ do tæ chøc, c¸ nh©n trong níc cÊp hoÆc do tæ chøc, c¸
nh©n níc ngoµi tµi trî.
3. Nhµ níc dµnh ng©n s¸ch cö ngêi cã ®ñ tiªu chuÈn vÒ phÈm chÊt, ®¹o
®øc vµ tr×nh ®é ®i häc tËp, nghiªn cøu ë níc ngoµi vÒ nh÷ng ngµnh nghÒ vµ
lÜnh vùc then chèt ®Ó phôc vô cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
Bæ sung kho¶n 4:
"4. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc c«ng d©n ViÖt Nam ra níc
ngoµi gi¶ng d¹y, häc tËp, nghiªn cøu khoa häc vµ trao ®æi häc thuËt; viÖc hîp
t¸c vÒ gi¸o dôc víi tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi vµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc
ngoµi."
§iÒu 109. KhuyÕn khÝch hîp t¸c vÒ gi¸o dôc víi ViÖt Nam
1. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc
ngoµi ®îc Nhµ níc ViÖt Nam khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶ng d¹y, häc
tËp, ®Çu t, tµi trî, hîp t¸c, øng dông khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ vÒ gi¸o
dôc ë ViÖt Nam; ®îc b¶o hé c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p theo ph¸p luËt ViÖt Nam
vµ ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn.
2. Hîp t¸c vÒ gi¸o dôc víi ViÖt Nam ph¶i b¶o ®¶m gi¸o dôc ngêi häc vÒ nh©n
c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc c«ng d©n; t«n träng b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc; thùc
hiÖn môc tiªu gi¸o dôc, yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phï hîp víi mçi
cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n; ho¹t ®éng gi¸o
dôc phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
3. C¸c h×nh thøc hîp t¸c, ®Çu t cña níc ngoµi vÒ gi¸o dôc t¹i ViÖt Nam bao gåm:
a) Thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc;
b) Liªn kÕt ®µo t¹o;
c) Thµnh lËp v¨n phßng ®¹i diÖn;
d) C¸c h×nh thøc hîp t¸c kh¸c.
39
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

4. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ hîp t¸c, ®Çu t cña níc ngoµi trong lÜnh vùc
gi¸o dôc."
§iÒu 109. KhuyÕn khÝch hîp t¸c vÒ GD víi ViÖt Nam
1. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c
ë níc ngoµi ®îc Nhµ níc ViÖt Nam khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶ng d¹y,
häc tËp, ®Çu t, tµi trî, hîp t¸c, øng dông khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ vÒ
GD ë ViÖt Nam; ®îc b¶o hé quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt ViÖt Nam vµ ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ
thµnh viªn.
2. ViÖc hîp t¸c ®µo t¹o, më trêng hoÆc c¬ së GD kh¸c cña ngêi ViÖt Nam
®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ trªn l·nh thæ
ViÖt Nam do ChÝnh phñ quy ®Þnh.
§iÒu 110. C«ng nhËn v¨n b»ng níc ngoµi
1. ViÖc c«ng nhËn v¨n b»ng cña ngêi ViÖt Nam do níc ngoµi cÊp ®îc thùc
hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T vµ ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa
x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn.
2. Bé trëng Bé GD & §T ký hiÖp ®Þnh vÒ t¬ng ®¬ng v¨n b»ng hoÆc c«ng
nhËn lÉn nhau vÒ v¨n b»ng víi c¸c níc, c¸c tæ chøc quèc tÕ.
Bæ sung Môc 3a Ch¬ng VII :
"Môc 3a
KIÓM §ÞNH CHÊT L¦îNG GI¸O DôC
§iÒu 110a. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc
1. Ban hµnh quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt lîng gi¸o dôc; quy tr×nh vµ
chu kú kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc ë tõng cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o;
nguyªn t¾c ho¹t ®éng, ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn cña tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng
kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc; cÊp phÐp ho¹t ®éng kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o
dôc; cÊp, thu håi giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc.
2. Qu¶n lý ho¹t ®éng kiÓm ®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ kiÓm ®Þnh c¬ së gi¸o
dôc.
3. Híng dÉn c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vµ c¬ së gi¸o dôc thùc hiÖn ®¸nh gi¸, kiÓm
®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc.
4. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o
dôc.
§iÒu 110b. Nguyªn t¾c kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc
ViÖc kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau ®©y:
1. §éc lËp kh¸ch quan, ®óng ph¸p luËt.
2. Trung thùc, c«ng khai, minh b¹ch.
§iÒu 110c. Tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc
40
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

1. Tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc bao gåm:
a) Tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc do Nhµ níc thµnh lËp;
b) Tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc do tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp.
2. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc cho phÐp
thµnh lËp tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc; quy ®Þnh ®iÒu kiÖn thµnh
lËp vµ gi¶i thÓ, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o
dôc."
Môc 4 .Thanh tra GD
§iÒu 111. Thanh tra GD
1. Thanh tra GD thùc hiÖn quyÒn thanh tra trong ph¹m vi qu¶n lý nhµ níc
vÒ GD nh»m b¶o ®¶m viÖc thi hµnh ph¸p luËt, ph¸t huy nh©n tè tÝch cùc,
phßng ngõa vµ xö lý vi ph¹m, b¶o vÖ lîi Ých cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp
ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong lÜnh vùc GD.
2. Thanh tra chuyªn ngµnh vÒ GD cã nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:
a) Thanh tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt vÒ GD;
b) Thanh tra viÖc thùc hiÖn môc tiªu, kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh, néi dung, ph-
¬ng ph¸p GD; quy chÕ chuyªn m«n, quy chÕ thi cö, cÊp v¨n b»ng, chøng chØ;
viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt b¶o ®¶m chÊt lîng GD ë
c¬ së GD;
c) Thùc hiÖn nhiÖm vô gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o trong lÜnh vùc GD theo
quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o;
d) Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc GD theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh;
®) Thùc hiÖn nhiÖm vô phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng
trong lÜnh vùc GD theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chèng tham nhòng;
e) KiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thi hµnh ph¸p luËt vÒ GD; ®Ò nghÞ
söa ®æi, bæ sung c¸c chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ GD;
g) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 112. QuyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Thanh tra GD
Thanh tra GD cã quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
vÒ thanh tra.
Khi tiÕn hµnh thanh tra, trong ph¹m vi thÈm quyÒn qu¶n lý cña Thñ trëng
c¬ quan qu¶n lý GD cïng cÊp, thanh tra GD cã quyÒn quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh
chØ ho¹t ®éng tr¸i ph¸p luËt trong lÜnh vùc GD, th«ng b¸o cho c¬ quan cã thÈm
quyÒn ®Ó xö lý vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh.
§iÒu 113. Tæ chøc, ho¹t ®éng cña Thanh tra GD
1. C¸c c¬ quan thanh tra GD gåm:
a) Thanh tra Bé GD & §T;
b) Thanh tra së GD vµ ®µo t¹o.
2. Ho¹t ®éng thanh tra GD ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt thanh
tra.
41
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

Ho¹t ®éng thanh tra GD ë cÊp huyÖn do Trëng phßng GD vµ ®µo t¹o trùc
tiÕp phô tr¸ch theo sù chØ ®¹o nghiÖp vô cña thanh tra së GD vµ ®µo t¹o.
Ho¹t ®éng thanh tra GD trong c¬ së GD nghÒ nghiÖp, c¬ së GD ®¹i häc
do thñ trëng c¬ së trùc tiÕp phô tr¸ch theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T,
Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ.
Ch¬ng VIII
Khen thëng vµ Xö lý vi ph¹m
§iÒu 114. Phong tÆng danh hiÖu Nhµ gi¸o nh©n d©n, Nhµ gi¸o u tó
Nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý GD, c¸n bé nghiªn cøu GD cã ®ñ tiªu chuÈn theo
quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ®îc Nhµ níc phong tÆng danh hiÖu Nhµ gi¸o nh©n
d©n, Nhµ gi¸o u tó.
§iÒu 115. Khen thëng ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong
GD
Tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch ®ãng gãp cho sù nghiÖp GD ®îc khen th-
ëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 116. Khen thëng ®èi víi ngêi häc
Ngêi häc cã thµnh tÝch trong häc tËp, rÌn luyÖn ®îc nhµ trêng, c¬ së GD
kh¸c, c¬ quan qu¶n lý GD khen thëng; trêng hîp cã thµnh tÝch ®Æc biÖt xuÊt
s¾c ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 117. Phong tÆng danh hiÖu TiÕn sÜ danh dù
Nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ, x· héi cã uy tÝn quèc tÕ, nhµ gi¸o, nhµ khoa häc
lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi cã ®ãng gãp nhiÒu cho sù
nghiÖp GD vµ khoa häc cña ViÖt Nam ®îc trêng ®¹i häc tÆng danh hiÖu TiÕn
sÜ danh dù theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.
§iÒu 118. Xö lý vi ph¹m
1. Ngêi nµo cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y th× tïy theo tÝnh chÊt, møc
®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch
nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt:
a) Thµnh lËp c¬ së GD hoÆc tæ chøc ho¹t ®éng GD tr¸i phÐp;
b) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng cña nhµ trêng, c¬ së GD
kh¸c;
c) Tù ý thªm, bít sè m«n häc, néi dung gi¶ng d¹y ®· ®îc quy ®Þnh trong ch-
¬ng tr×nh GD;
d) XuÊt b¶n, in, ph¸t hµnh s¸ch gi¸o khoa tr¸i phÐp;
®) Lµm hå s¬ gi¶, vi ph¹m quy chÕ tuyÓn sinh, thi cö vµ cÊp v¨n b»ng,
chøng chØ;
42
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

e) X©m ph¹m nh©n phÈm, th©n thÓ nhµ gi¸o; ngîc ®·i, hµnh h¹ ngêi häc;
g) G©y rèi, lµm mÊt an ninh, trËt tù trong nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c;
h) Lµm thÊt tho¸t kinh phÝ GD; lîi dông ho¹t ®éng GD ®Ó thu tiÒn sai quy
®Þnh;
i) G©y thiÖt h¹i vÒ c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c;
k) C¸c hµnh vi kh¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ GD.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh
vùc GD.

Ch¬ng IX
§iÒu kho¶n thi hµnh
§iÒu 119. HiÖu lùc thi hµnh
1. LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2006.
2. LuËt nµy thay thÕ LuËt GD n¨m 1998.
§iÒu 120. Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt nµy.
Hµnh vi nhµ gi¸o k0 ®îc lµm 35. C¸c hµnh vi GV kh«ng ®îc lµm
1. Xóc ph¹m danh dù, nh©n phÈm, Gi¸o viªn kh«ng ®îc cã c¸c hµnh vi sau
x©m ph¹m th©n thÓ cña ngêi häc; ®©y:
1. Xóc ph¹m danh dù, nh©n phÈm,
2. Gian lËn trong tuyÓn sinh, thi cö, x©m ph¹m th©n thÓ cña häc sinh,
cè ý ®¸nh gi¸ sai kÕt qu¶ häc tËp, ®ång nghiÖp, ngêi kh¸c.
rÌn luyÖn cña ngêi häc; 2. Gian lËn trong kiÓm tra, thi cö,
3. Xuyªn t¹c néi dung GD; tuyÓn sinh; gian lËn trong ®¸nh gi¸ kÕt
qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cña häc sinh.
4. Ðp buéc häc sinh häc thªm ®Ó
3. Xuyªn t¹c néi dung gi¸o dôc.
thu tiÒn.
4. Ðp buéc häc sinh häc thªm ®Ó thu
tiÒn.
5. Hót thuèc; uèng rîu, bia; nghe, tr¶
lêi b»ng ®iÖn tho¹i di ®éng khi ®ang
d¹y häc,
34. Hµnh vi, ng«n ng÷ øng 40. Hµnh vi, ng«n ng÷ øng

43
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

xö, trang phôc cña gi¸o viªn xö, trang phôc cña häc sinh
1. Hµnh vi, ng«n ng÷ øng xö 1. Hµnh vi, ng«n ng÷ øng xö cña
cña gi¸o viªn ph¶i mÉu mùc, cã häc sinh trung häc ph¶i cã v¨n ho¸,
t¸c dông gi¸o dôc ®èi víi häc phï hîp víi ®¹o ®øc vµ lèi sèng cña
sinh. løa tuæi häc sinh trung häc.
2. Trang phôc cña gi¸o viªn 2. Trang phôc cña häc sinh ph¶i
ph¶i chØnh tÒ, phï hîp víi ho¹t s¹ch sÏ, gän gµng, thÝch hîp víi ®é
®éng s ph¹m, theo quy ®Þnh tuæi, thuËn tiÖn cho viÖc häc tËp
cña ChÝnh phñ vÒ trang phôc vµ sinh ho¹t ë nhµ trêng.
cña viªn chøc Nhµ níc. 3. Khi ®i häc, kh«ng ®îc t« son,
®¸nh phÊn, s¬n mãng tay, mãng
d) QuyÕt ®Þnh vÒ tæ chøc, nh©n sù cña ch©n, nhuém tãc ®Ó trang ®iÓm.
nhµ trêng
Hµnh vi ngêi häc k0 ®îc lµm 41. Hµnh vi HS- k0 ®îc lµm
1. Xóc ph¹m nh©n phÈm, danh dù, 1. Xóc ph¹m nh©n phÈm, danh dù,
x©m ph¹m th©n thÓ nhµ gi¸o, c¸n
x©m ph¹m th©n thÓ gi¸o viªn, c¸n
bé, nh©n viªn cña c¬ së GD vµ ng-
êi häc kh¸c; bé, nh©n viªn cña nhµ trêng, ngêi
2. Gian lËn trong häc tËp, kiÓm kh¸c vµ häc sinh kh¸c;
tra, thi cö, tuyÓn sinh; 2. Gian lËn trong häc tËp, kiÓm
3. Hót thuèc, uèng rîu, bia trong tra, thi cö, tuyÓn sinh;
giê häc; g©y rèi an ninh, trËt tù
trong c¬ së GD vµ n¬i c«ng céng 3. §¸nh nhau, g©y rèi trËt tù, an
ninh trong nhµ trêng vµ n¬i c«ng
céng;
4. Lµm viÖc kh¸c; nghe, tr¶ lêi b»ng
®iÖn tho¹i di ®éng; hót thuèc, uèng
rîu, bia trong giê häc, khi ®ang
tham gia c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc cña
nhµ trêng.
5. §¸nh b¹c; vËn chuyÓn, mang
®Õn trêng, tµng tr÷, sö dông ma
tuý, hung khÝ, vò khÝ, ....; tham
gia tÖ n¹n x· héi.

Nhµ gi¸o cã nhiÖm vô: . GV bé m«n cã nhiÖm vô:
1. GD, gi¶ng d¹y theo môc tiªu, a) D¹y häc vµ gi¸o dôc theo ch¬ng
nguyªn lý GD, thùc hiÖn ®Çy tr×nh, kÕ ho¹ch gi¸o dôc; so¹n bµi; d¹y
44
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

®ñ vµ cã CL ch¬ng tr×nh GD; thùc hµnh ... tham gia c¸c ho¹t ®éng
2. G¬ng mÉu thùc hiÖn nghÜa cña tæ CM;
vô c«ng d©n, c¸c quy ®Þnh b) Tham gia c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc
PL, ®iÒu lÖ nhµ trêng; ë ®Þa ph¬ng;
3. Gi÷ g×n phÈm chÊt, uy tÝn, c) RÌn luyÖn ®¹o ®øc, häc tËp v¨n ho¸,
danh dù cña nhµ gi¸o; t«n båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®Ó
träng nh©n c¸ch cña ngêi n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y
häc, ....; vµ gi¸o dôc;
4. Kh«ng ngõng häc tËp, rÌn d) Thùc hiÖn §iÒu lÖ nhµ trêng; thùc
luyÖn ®Ó n©ng cao phÈm hiÖn quyÕt ®Þnh cña HiÖu trëng,
chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chÝnh chÞu sù kiÓm tra cña HiÖu trëng vµ
trÞ, chuyªn m«n, nghiÖp vô, ... c¸c cÊp qu¶n lý GD
5. C¸c nhiÖm vô kh¸c theo quy ®) Gi÷ g×n phÈm chÊt, danh dù, uy
®Þnh cña ph¸p luËt. tÝn cña nhµ gi¸o, g¬ng mÉu tríc HS, th-
¬ng yªu, t«n träng häc sinh, ....
§iÒu 73. QuyÒn cña nhµ gi¸o e) Phèi hîp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm, c¸c
1. §îc gi¶ng d¹y theo chuyªn gi¸o viªn kh¸c, gia ®×nh häc sinh, §oµn,
ngµnh ®µo t¹o; §éi ...trong d¹y häc vµ gi¸o dôc häc
2. §îc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh sinh.
®é, båi dìng chuyªn m«n, g) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c theo
nghiÖp vô; quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
3. §îc hîp ®ång thØnh gi¶ng vµ 2. Gi¸o viªn chñ nhiÖm...., cßn cã
nghiªn cøu khoa häc t¹i c¸c tr- nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:
êng, c¬ së GD kh¸c vµ c¬ së a) T×m hiÓu vµ n¾m v÷ng häc sinh
nghiªn cøu khoa häc víi ®iÒu trong líp vÒ mäi mÆt ®Ó cã biÖn ph¸p
kiÖn b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çy tæ chøc gi¸o dôc s¸t ®èi tîng, nh»m
®ñ nhiÖm vô n¬i m×nh c«ng t¸c; thóc ®Èy sù tiÕn bé cña c¶ líp;
4. §îc b¶o vÖ nh©n phÈm, danh b) Céng t¸c chÆt chÏ víi gia ®×nh häc
dù; sinh, chñ ®éng phèi hîp víi c¸c gi¸o viªn
5. §îc nghØ hÌ, nghØ TÕt ©m bé m«n, §oµn .., §éi ..., c¸c tæ chøc x·
héi cã liªn quan trong ho¹t ®éng gi¶ng
lÞch, nghØ häc kú
d¹y vµ gi¸o dôc häc sinh cña líp m×nh
chñ nhiÖm;
c) NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i häc
sinh cuèi kú vµ cuèi n¨m häc, ®Ò nghÞ
32. QuyÒn cña gi¸o viªn khen thëng vµ kû luËt häc sinh.....
a) §îc nhµ trêng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶ng d) B¸o c¸o thêng kú hoÆc ®ét xuÊt vÒ
d¹y vµ gi¸o dôc häc sinh; t×nh h×nh cña líp víi HiÖu trëng.
b) §îc hëng mäi quyÒn lîi vÒ vËt chÊt, 3. Gi¸o viªn thØnh gi¶ng còng ph¶i thùc
tinh thÇn vµ ®îc ch¨m sãc, b¶o vÖ søc hiÖn c¸c nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i kho¶n
khoÎ theo c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch quy 1 §iÒu nµy.
®Þnh ®èi víi nhµ gi¸o; 4. Gi¸o viªn lµm c«ng t¸c §oµn ... lµ gi¸o

45
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

c) §îc trùc tiÕp hoÆc th«ng qua c¸c tæ viªn THPT ®îc båi dìng vÒ c«ng t¸c
chøc tham gia qu¶n lý nhµ trêng; §oµn ....., cã nhiÖm vô tæ chøc c¸c ho¹t
d) §îc hëng l¬ng vµ phô cÊp (nÕu cã) ®éng cña §oµn ë nhµ trêng vµ tham gia
khi ®îc cö ®i häc ®Ó ®µo t¹o n©ng cao c¸c ho¹t ®éng víi ®Þa ph¬ng.
tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô 5. Gi¸o viªn lµm tæng phô tr¸ch §éi
®) §îc hîp ®ång thØnh gi¶ng vµ nghiªn ThiÕu niªn
cøu khoa häc t¹i c¸c trêng....
e) §îc b¶o vÖ nh©n phÈm, danh dù;85. NhiÖm vô ngêi häc 38. NhiÖm vô cña häc sinh
1. Thùc hiÖn nhiÖm vô häc 1. KÝnh träng thÇy gi¸o, c« gi¸o,
tËp, rÌn luyÖn theo ch¬ng c¸n bé vµ nh©n viªn cña nhµ trêng;
tr×nh, kÕ ho¹ch GD cña nhµ tr- ®oµn kÕt gióp ®ì lÉn nhau trong
êng, c¬ së GD kh¸c; häc tËp, rÌn luyÖn; thùc hiÖn ®iÒu
2. T«n träng nhµ gi¸o, c¸n bé lÖ, néi quy nhµ trêng; chÊp hµnh
vµ nh©n viªn cña nhµ trêng, c¬ PL;
së GD kh¸c; ®oµn kÕt, gióp ®ì
lÉn nhau trong häc tËp, rÌn 2. Thùc hiÖn nhiÖm vô häc tËp, rÌn
luyÖn; thùc hiÖn néi quy, ®iÒu luyÖn theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch
lÖ nhµ trêng; chÊp hµnh ph¸p gi¸o dôc cña nhµ trêng;
luËt cña Nhµ níc;
3. Tham gia lao ®éng vµ ho¹t 3. RÌn luyÖn th©n thÓ, gi÷ g×n vÖ
®éng x· héi, ho¹t ®éng b¶o vÖ sinh c¸ nh©n, gi÷ g×n vµ b¶o vÖ
m«i trêng phï hîp víi løa tuæi, m«i trêng;
søc khoÎ vµ n¨ng lùc; 4. Tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ
4. Gi÷ g×n, b¶o vÖ tµi s¶n cña cña trêng, cña líp, cña §éi ThiÕu
nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c; niªn ..., §oµn ...., gióp ®ì gia ®×nh
5. Gãp phÇn x©y dùng, b¶o vµ tham gia c«ng t¸c x· héi.
vÖ vµ ph¸t huy truyÒn thèng
cña nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c.
5. Gi÷ g×n, b¶o vÖ tµi s¶n cña nhµ
trêng, n¬i c«ng céng; gãp phÇn
§iÒu 86. QuyÒn cña ngêi x©y dùng, b¶o vÖ vµ ph¸t huy
häc truyÒn thèng cña nhµ trêng.
1. §îc nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c §iÒu 39. QuyÒn cña häc sinh
t«n träng vµ ®èi xö b×nh 1. §îc b×nh ®¼ng trong viÖc hëng
®¼ng, ®îc cung cÊp ®Çy ®ñ thô gi¸o dôc toµn diÖn, ®îc b¶o
th«ng tin vÒ viÖc häc tËp, rÌn ®¶m nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ thêi
luyÖn cña m×nh;
46
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

2. §îc häc tríc tuæi, häc vît líp, gian, c¬ së vËt chÊt, vÖ sinh, an
häc rót ng¾n thêi gian thùc toµn ®Ó häc tËp ..
hiÖn ch¬ng tr×nh, häc ë tuæi
cao h¬n tuæi quy ®Þnh, häc 2. §îc t«n träng vµ b¶o vÖ, ®îc ®èi
kÐo dµi thêi gian, häc lu ban; xö b×nh ®¼ng, d©n chñ, ®îc
3. §îc cÊp v¨n b»ng, chøng quyÒn khiÕu n¹i víi nhµ trêng vµ
chØ sau khi tèt nghiÖp cÊp c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc vÒ nh÷ng
häc, tr×nh ®é ®µo t¹o theo quy quyÕt ®Þnh ®èi víi b¶n th©n
®Þnh; m×nh....
4. §îc tham gia ho¹t ®éng cña
c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc x· héi 3. §îc tham gia c¸c ho¹t ®éng nh»m
trong nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c ph¸t triÓn n¨ng khiÕu vÒ c¸c m«n
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; häc, thÓ dôc, thÓ thao, nghÖ thuËt
5. §îc sö dông trang thiÕt bÞ, do nhµ trêng tæ chøc nÕu cã ®ñ
ph¬ng tiÖn phôc vô c¸c ho¹t ®iÒu kiÖn;
®éng häc tËp, v¨n hãa, thÓ 4. §îc nhËn häc bæng hoÆc trî
dôc, thÓ thao cña nhµ trêng, cÊp kh¸c theo quy ®Þnh ®èi víi
c¬ së GD kh¸c; nh÷ng häc sinh ®îc hëng chÝnh
6. §îc trùc tiÕp hoÆc th«ng s¸ch x· héi,
qua ®¹i diÖn hîp ph¸p cña
m×nh kiÕn nghÞ víi nhµ trêng,
c¬ së GD kh¸c c¸c gi¶i ph¸p
gãp phÇn x©y dùng nhµ trêng,
b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých chÝnh
®¸ng cña ngêi häc;
7. §îc hëng chÝnh s¸ch u tiªn
cña Nhµ níc trong tuyÓn dông
vµo c¸c c¬ quan nhµ níc nÕu
tèt nghiÖp lo¹i giái vµ cã ®¹o
®øc tèt.


§iÒu 19. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña HiÖu trëng, phã HiÖu trëng
1. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña HiÖu trëng
a) X©y dùng, tæ chøc bé m¸y nhµ trêng;
b) Thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt, QuyÕt nghÞ cña Héi ®ång trêng ®îc quy
®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 20 cña §iÒu lÖ nµy;
c) X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc;
d) Qu¶n lý gi¸o viªn, nh©n viªn; qu¶n lý chuyªn m«n; ph©n c«ng c«ng t¸c,
kiÓm tra, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn, nh©n viªn; thùc hiÖn c«ng t¸c khen thëng,

47
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

kØ luËt ®èi víi gi¸o viªn, nh©n viªn theo quy ®Þnh cña Nhµ níc; qu¶n lý hå s¬
tuyÓn dông gi¸o viªn, nh©n viªn;
®) Qu¶n lý häc sinh vµ c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh do nhµ trêng tæ chøc;
xÐt duyÖt kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh, ký x¸c nhËn häc b¹, ký x¸c nhËn
hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc vµo häc b¹ häc sinh tiÓu häc (nÕu cã) cña tr-
êng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc vµ quyÕt ®Þnh khen thëng, kû luËt häc sinh
theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;
e) Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n cña nhµ trêng;
g) Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®èi víi gi¸o viªn, nh©n
viªn, häc sinh; tæ chøc thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ trong ho¹t ®éng cña nhµ tr-
êng; thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc cña nhµ trêng.
h) §îc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é, båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô


40. Hµnh vi, ng«n ng÷ øng xö, trang phôc cña häc sinh
1. Hµnh vi, ng«n ng÷ øng xö cña häc sinh trung häc ph¶i cã v¨n ho¸, phï
hîp víi ®¹o ®øc vµ lèi sèng cña løa tuæi häc sinh trung häc.
2. Trang phôc cña häc sinh ph¶i s¹ch sÏ, gän gµng, thÝch hîp víi ®é
tuæi, thuËn tiÖn cho viÖc häc tËp vµ sinh ho¹t ë nhµ trêng.
3. Khi ®i häc, kh«ng ®îc t« son, ®¸nh phÊn, s¬n mãng tay,
mãng

§iÒu 85. NhiÖm vô cña ngêi häc
Ngêi häc cã nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:
1. Thùc hiÖn nhiÖm vô häc tËp, rÌn luyÖn theo ch¬ng
tr×nh, kÕ ho¹ch GD cña nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c;
2. T«n träng nhµ gi¸o, c¸n bé vµ nh©n viªn cña nhµ trêng,
c¬ së GD kh¸c; ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau trong häc tËp, rÌn
luyÖn; thùc hiÖn néi quy, ®iÒu lÖ nhµ trêng; chÊp hµnh ph¸p
luËt cña Nhµ níc;
3. Tham gia lao ®éng vµ ho¹t ®éng x· héi, ho¹t ®éng b¶o
vÖ m«i trêng phï hîp víi løa tuæi, søc khoÎ vµ n¨ng lùc;
4. Gi÷ g×n, b¶o vÖ tµi s¶n cña nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c;
5. Gãp phÇn x©y dùng, b¶o vÖ vµ ph¸t huy truyÒn thèng
cña nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c.
§iÒu 88..

Quy chÕ cña trêng ®¹i häc t thôc 2005
§iÒu 26,
48
Phùng Châu_HVQ 25/09/1989

…4. Nh÷ng gi¶ng viªn ®ang trong biªn chÕ nhµ níc chuyÓn
sang lµm c¸n bé, gi¶ng viªn, nh©n viªn c¬ h÷u cña trêng ®¹i häc
t thôc th× thêi gian lµm viÖc t¹i c¬ quan cò ®îc céng víi thêi
gian lµm viÖc t¹i trêng ®¹i häc t thôc ®Ó hëng c¸c chÕ ®é
b¶o hiÓm x· héi.
49
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản