Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Luật giáo dục 2005 - Sua doi 2009

Chia sẻ: | Ngày: doc 0 p | 172

0
565
views

1. Luật Giáo dục 1998 được Quốc hội khoá X, thông qua ngày 02/ 12/ 1998. Luật GD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 06/ 1999. 2. Luật Giáo dục 2005 được Quốc hội khoá XI, thông qua 14/ 6/ 2005. Luật này có hiệu lực thi hành từ : 01/ 01/2006 3. Luật Giáo dục 2009 (sửa đổi) được Quốc hội khoá XII, thông qua 25 /11/2009. Luật có hiệu lực thi hành từ : 01/ 7/ 2010.

Luật giáo dục 2005 - Sua doi 2009
Nội dung Text

 1. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 LuËt Gi¸o Dôc 2009 (s®) (1998 - 2005 – 2009) 1. LuËt Gi¸o dôc 1998 ®îc Quèc héi kho¸ X, th«ng qua ngµy 02/ 12/ 1998. LuËt GD cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/ 06/ 1999. 2. LuËt Gi¸o dôc 2005 ®îc Quèc héi kho¸ XI, th«ng qua 14/ 6/ 2005. LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ : 01/ 01/2006 3. LuËt Gi¸o dôc 2009 (söa ®æi) ®îc Quèc héi kho¸ XII, th«ng qua 25 /11/2009. LuËt cã hiÖu lùc thi hµnh tõ : 01/ 7/ 2010. C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi khãa X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ GD. Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh LuËt Gi¸o dôc 14/ 6/ 2005 quy ®Þnh vÒ hÖ thèng GD quèc d©n; nhµ tr- êng, c¬ së GD kh¸c cña hÖ thèng GD quèc d©n, cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n; tæ chøc vµ c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng GD. §iÒu 2. Môc tiªu GD Môc tiªu GD lµ ®µo t¹o con ngêi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, cã ®¹o ®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mü vµ nghÒ nghiÖp, trung thµnh víi lý tëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi; h×nh thµnh vµ båi dìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §iÒu 3. TÝnh chÊt, nguyªn lý GD 1. NÒn GD ViÖt Nam lµ nÒn GD x· héi chñ nghÜa cã tÝnh nh©n d©n, d©n téc, khoa häc, hiÖn ®¹i, lÊy chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng. 2. Ho¹t ®éng GD ph¶i ®îc thùc hiÖn theo nguyªn lý häc ®i ®«i víi hµnh, GD kÕt hîp víi lao ®éng s¶n xuÊt, lý luËn g¾n liÒn víi thùc tiÔn, GD nhµ trêng kÕt hîp víi GD gia ®×nh vµ GD x· héi. §iÒu 4. HÖ thèng GD quèc d©n 1. HÖ thèng GD quèc d©n gåm GD chÝnh quy vµ GD thêng xuyªn. 2. C¸c cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o cña hÖ thèng GD quèc d©n bao gåm: a) GD mÇm non cã nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o; b) GD phæ th«ng cã tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng; 1
 2. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 c) GD nghÒ nghiÖp cã trung cÊp chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ; d) GD ®¹i häc vµ sau ®¹i häc (sau ®©y gäi chung lµ GD ®¹i häc) ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc, tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ. §iÒu 5. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD 1. Néi dung GD ph¶i b¶o ®¶m tÝnh c¬ b¶n, toµn diÖn, thiÕt thùc, hiÖn ®¹i vµ cã hÖ thèng; coi träng GD t tëng vµ ý thøc c«ng d©n; kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp, b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i; phï hîp víi sù ph¸t triÓn vÒ t©m sinh lý løa tuæi cña ngêi häc. 2. Ph¬ng ph¸p GD ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc; båi dìng cho ngêi häc n¨ng lùc tù häc, kh¶ n¨ng thùc hµnh, lßng say mª häc tËp vµ ý chÝ v¬n lªn. §iÒu 6. Ch¬ng tr×nh GD (söa ®æi) 1. Ch¬ng tr×nh GD thÓ hiÖn môc tiªu GD; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung GD, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng GD, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ GD ®èi víi c¸c m«n häc ë mçi líp, mçi cÊp häc hoÆc tr×nh ®é ®µo t¹o. "2. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ph¶i b¶o ®¶m tÝnh hiÖn ®¹i, tÝnh æn ®Þnh, tÝnh thèng nhÊt, tÝnh thùc tiÔn, tÝnh hîp lý vµ kÕ thõa gi÷a c¸c cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o; t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph©n luång, liªn th«ng, chuyÓn ®æi gi÷a c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o, ngµnh ®µo t¹o vµ h×nh thøc gi¸o dôc trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n; lµ c¬ së b¶o ®¶m chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn; ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp quèc tÕ". 2. Ch¬ng tr×nh GD ph¶i b¶o ®¶m tÝnh hiÖn ®¹i, tÝnh æn ®Þnh, tÝnh thèng nhÊt; kÕ thõa gi÷a c¸c cÊp häc, c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph©n luång, liªn th«ng, chuyÓn ®æi gi÷a c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o, ngµnh ®µo t¹o vµ h×nh thøc GD trong hÖ thèng GD quèc d©n. 3. Yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD ph¶i ®îc cô thÓ hãa thµnh s¸ch gi¸o khoa ë GD phæ th«ng, gi¸o tr×nh vµ tµi liÖu gi¶ng d¹y ë GD nghÒ nghiÖp, GD ®¹i häc, GD thêng xuyªn. S¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh vµ tµi liÖu gi¶ng d¹y ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p GD. 4. Ch¬ng tr×nh GD ®îc tæ chøc thùc hiÖn theo n¨m häc ®èi víi GD mÇm non vµ GD phæ th«ng; theo n¨m häc hoÆc theo h×nh thøc tÝch luü tÝn chØ ®èi víi GD nghÒ nghiÖp, GD ®¹i häc. KÕt qu¶ häc tËp m«n häc hoÆc tÝn chØ mµ ngêi häc tÝch luü ®îc khi theo häc mét ch¬ng tr×nh GD ®îc c«ng nhËn ®Ó xem xÐt vÒ gi¸ trÞ chuyÓn ®æi cho m«n häc hoÆc tÝn chØ t¬ng øng trong ch¬ng tr×nh GD kh¸c khi ngêi häc chuyÓn ngµnh nghÒ ®µo t¹o, chuyÓn h×nh thøc häc tËp hoÆc häc lªn ë cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o cao h¬n. Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD theo h×nh thøc tÝch luü tÝn chØ, viÖc c«ng nhËn ®Ó xem xÐt vÒ gi¸ trÞ chuyÓn ®æi kÕt qu¶ häc tËp m«n häc hoÆc tÝn chØ. 2
 3. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 §iÒu 7. Ng«n ng÷ dïng trong nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c; d¹y vµ häc tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc thiÓu sè; d¹y ngo¹i ng÷ 1. TiÕng ViÖt lµ ng«n ng÷ chÝnh thøc dïng trong nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c. C¨n cø vµo môc tiªu GD vµ yªu cÇu cô thÓ vÒ néi dung GD, Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc d¹y vµ häc b»ng tiÕng níc ngoµi trong nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c. 2. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi d©n téc thiÓu sè ®îc häc tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc m×nh nh»m gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, gióp cho häc sinh ngêi d©n téc thiÓu sè dÔ dµng tiÕp thu kiÕn thøc khi häc tËp trong nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c. ViÖc d¹y vµ häc tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc thiÓu sè ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3. Ngo¹i ng÷ quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD lµ ng«n ng÷ ®îc sö dông phæ biÕn trong giao dÞch quèc tÕ. ViÖc tæ chøc d¹y ngo¹i ng÷ trong nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c cÇn b¶o ®¶m ®Ó ngêi häc ®îc häc liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶. §iÒu 8. V¨n b»ng, chøng chØ 1. V¨n b»ng cña hÖ thèng GD quèc d©n ®îc cÊp cho ngêi häc sau khi tèt nghiÖp cÊp häc hoÆc tr×nh ®é ®µo t¹o theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. V¨n b»ng cña hÖ thèng GD quèc d©n gåm b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng, b»ng tèt nghiÖp trung cÊp, b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc, b»ng th¹c sÜ, b»ng tiÕn sÜ. 2. Chøng chØ cña hÖ thèng GD quèc d©n ®îc cÊp cho ngêi häc ®Ó x¸c nhËn kÕt qu¶ häc tËp sau khi ®îc ®µo t¹o hoÆc båi dìng n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, nghÒ nghiÖp. §iÒu 9. Ph¸t triÓn GD Ph¸t triÓn GD lµ quèc s¸ch hµng ®Çu nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi. Ph¸t triÓn GD ph¶i g¾n víi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ, cñng cè quèc phßng, an ninh; thùc hiÖn chuÈn hãa, hiÖn ®¹i hãa, x· héi hãa; b¶o ®¶m c©n ®èi vÒ c¬ cÊu tr×nh ®é, c¬ cÊu ngµnh nghÒ, c¬ cÊu vïng miÒn; më réng quy m« trªn c¬ së b¶o ®¶m chÊt lîng vµ hiÖu qu¶; kÕt hîp gi÷a ®µo t¹o vµ sö dông. §iÒu 10. QuyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña c«ng d©n Häc tËp lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n. Mäi c«ng d©n kh«ng ph©n biÖt d©n téc, t«n gi¸o, tÝn ngìng, nam n÷, nguån gèc gia ®×nh, ®Þa vÞ x· héi, hoµn c¶nh kinh tÕ ®Òu b×nh ®¼ng vÒ c¬ héi häc tËp. Nhµ níc thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi trong GD, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ai còng ®- îc häc hµnh. Nhµ níc vµ céng ®ång gióp ®ì ®Ó ngêi nghÌo ®îc häc tËp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh÷ng ngêi cã n¨ng khiÕu ph¸t triÓn tµi n¨ng. Nhµ níc u tiªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho con em d©n téc thiÓu sè, con em gia ®×nh ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®·i, ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt vµ ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch x· héi 3
 4. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 kh¸c thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña m×nh. §iÒu 11. Phæ cËp GD "1. Phæ cËp gi¸o dôc mÇm non cho trÎ em n¨m tuæi, phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së. Nhµ níc quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch phæ cËp gi¸o dôc, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc trong c¶ níc." 1. GD tiÓu häc vµ GD trung häc c¬ së lµ c¸c cÊp häc phæ cËp. Nhµ n íc quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch phæ cËp GD, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn phæ cËp GD trong c¶ níc. 2. Mäi c«ng d©n trong ®é tuæi quy ®Þnh cã nghÜa vô häc tËp ®Ó ®¹t tr×nh ®é GD phæ cËp. 3. Gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh viªn cña gia ®×nh trong ®é tuæi quy ®Þnh ®îc häc tËp ®Ó ®¹t tr×nh ®é GD phæ cËp. §iÒu 12. X· héi hãa sù nghiÖp GD Ph¸t triÓn GD, x©y dùng x· héi häc tËp lµ sù nghiÖp cña Nhµ níc vµ cña toµn d©n. Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ph¸t triÓn sù nghiÖp GD; thùc hiÖn ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh trêng vµ c¸c h×nh thøc GD; khuyÕn khÝch, huy ®éng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ph¸t triÓn sù nghiÖp GD. Mäi tæ chøc, gia ®×nh vµ c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm ch¨m lo sù nghiÖp GD, phèi hîp víi nhµ trêng thùc hiÖn môc tiªu GD, x©y dùng m«i trêng GD lµnh m¹nh vµ an toµn. "§iÒu 13. §Çu t cho gi¸o dôc (söa ®æi) §Çu t cho gi¸o dôc lµ ®Çu t ph¸t triÓn. §Çu t trong lÜnh vùc gi¸o dôc lµ ho¹t ®éng ®Çu t ®Æc thï thuéc lÜnh vùc ®Çu t cã ®iÒu kiÖn vµ ®îc u ®·i ®Çu t. Nhµ níc u tiªn ®Çu t cho gi¸o dôc; khuyÕn khÝch vµ b¶o hé c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t cho gi¸o dôc. Ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i gi÷ vai trß chñ yÕu trong tæng nguån lùc ®Çu t cho gi¸o dôc." §iÒu 13. §Çu t cho GD §Çu t cho GD lµ ®Çu t ph¸t triÓn. Nhµ níc u tiªn ®Çu t cho GD; khuyÕn khÝch vµ b¶o hé c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t cho GD. Ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i gi÷ vai trß chñ yÕu trong tæng nguån lùc ®Çu t cho GD. §iÒu 14. Qu¶n lý nhµ níc vÒ GD Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý hÖ thèng GD quèc d©n vÒ môc tiªu, ch¬ng tr×nh, néi dung, kÕ ho¹ch GD, tiªu chuÈn nhµ gi¸o, quy chÕ thi cö, hÖ thèng v¨n b»ng, chøng chØ; tËp trung qu¶n lý chÊt lîng GD, thùc hiÖn ph©n c«ng, ph©n 4
 5. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 cÊp qu¶n lý GD, t¨ng cêng quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¬ së GD. §iÒu 15. Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ gi¸o Nhµ gi¸o gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc b¶o ®¶m chÊt lîng GD. Nhµ gi¸o ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn nªu g¬ng tèt cho ngêi häc. Nhµ níc tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng nhµ gi¸o; cã chÝnh s¸ch sö dông, ®·i ngé, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Ó nhµ gi¸o thùc hiÖn vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh; gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng quý träng nhµ gi¸o, t«n vinh nghÒ d¹y häc. §iÒu 16. Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý GD C¸n bé qu¶n lý GD gi÷ vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng GD. C¸n bé qu¶n lý GD ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn, n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc qu¶n lý vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n. Nhµ níc cã kÕ ho¹ch x©y dùng vµ n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý GD nh»m ph¸t huy vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý GD, b¶o ®¶m ph¸t triÓn sù nghiÖp GD. §iÒu 17. KiÓm ®Þnh chÊt lîng GD KiÓm ®Þnh chÊt lîng GD lµ biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m x¸c ®Þnh møc ®é thùc hiÖn môc tiªu, ch¬ng tr×nh, néi dung GD ®èi víi nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c. ViÖc kiÓm ®Þnh chÊt lîng GD ®îc thùc hiÖn ®Þnh kú trong ph¹m vi c¶ níc vµ ®èi víi tõng c¬ së GD. KÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt lîng GD ®îc c«ng bè c«ng khai ®Ó x· héi biÕt vµ gi¸m s¸t. Bé trëng Bé GD & §T cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o thùc hiÖn kiÓm ®Þnh chÊt lîng GD. §iÒu 18. Nghiªn cøu khoa häc 1. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c tæ chøc nghiªn cøu, øng dông, phæ biÕn khoa häc, c«ng nghÖ; kÕt hîp ®µo t¹o víi nghiªn cøu khoa häc vµ s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt lîng GD, tõng bíc thùc hiÖn vai trß trung t©m v¨n hãa, khoa häc, c«ng nghÖ cña ®Þa ph¬ng hoÆc cña c¶ níc. 2. Nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c phèi hîp víi tæ chøc nghiªn cøu khoa häc, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô trong viÖc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. 3. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch u tiªn ph¸t triÓn nghiªn cøu, øng dông vµ phæ biÕn khoa häc GD. C¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch vÒ GD ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam. §iÒu 19. Kh«ng truyÒn b¸ t«n gi¸o trong nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c Kh«ng truyÒn b¸ t«n gi¸o, tiÕn hµnh c¸c nghi thøc t«n gi¸o trong nhµ trêng, c¬ së GD kh¸c cña hÖ thèng GD quèc d©n, cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n. §iÒu 20. CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng GD CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng GD ®Ó xuyªn t¹c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p 5
 6. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 luËt cña Nhµ níc, chèng l¹i Nhµ níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, chia rÏ khèi ®oµn kÕt toµn d©n téc, kÝch ®éng b¹o lùc, tuyªn truyÒn chiÕn tranh x©m lîc, ph¸ ho¹i thuÇn phong mü tôc, truyÒn b¸ mª tÝn, hñ tôc, l«i kÐo ngêi häc vµo c¸c tÖ n¹n x· héi. CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng GD v× môc ®Ých vô lîi. Ch¬ng II. hÖ thèng GD quèc d©n Môc 1. GD mÇm non §iÒu 21. GD mÇm non GD mÇm non thùc hiÖn viÖc nu«i dìng, ch¨m sãc, GD trÎ em tõ ba th¸ng tuæi ®Õn s¸u tuæi. §iÒu 22. Môc tiªu cña GD mÇm non Môc tiªu cña GD mÇm non lµ gióp trÎ em ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt, t×nh c¶m, trÝ tuÖ, thÈm mü, h×nh thµnh nh÷ng yÕu tè ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch, chuÈn bÞ cho trÎ em vµo häc líp mét. §iÒu 23. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD mÇm non 1. Néi dung GD mÇm non ph¶i b¶o ®¶m phï hîp víi sù ph¸t triÓn t©m sinh lý cña trÎ em, hµi hßa gi÷a nu«i dìng, ch¨m sãc vµ GD; gióp trÎ em ph¸t triÓn c¬ thÓ c©n ®èi, khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn; biÕt kÝnh träng, yªu mÕn, lÔ phÐp víi «ng, bµ, cha, mÑ, thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ ngêi trªn; yªu quý anh, chÞ, em, b¹n bÌ; thËt thµ, m¹nh d¹n, hån nhiªn, yªu thÝch c¸i ®Ñp; ham hiÓu biÕt, thÝch ®i häc. 2. Ph¬ng ph¸p GD mÇm non chñ yÕu lµ th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i ®Ó gióp trÎ em ph¸t triÓn toµn diÖn; chó träng viÖc nªu g¬ng, ®éng viªn, khÝch lÖ. §iÒu 24. Ch¬ng tr×nh GD mÇm non 1. Ch¬ng tr×nh GD mÇm non thÓ hiÖn môc tiªu GD mÇm non; cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ nu«i dìng, ch¨m sãc, GD trÎ em ë tõng ®é tuæi; quy ®Þnh viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trÎ em ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt, t×nh c¶m, trÝ tuÖ, thÈm mü; híng dÉn c¸ch thøc ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña trÎ em ë tuæi mÇm non. 2. Bé trëng Bé GD & §T ban hµnh ch¬ng tr×nh GD mÇm non trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh GD mÇm non. §iÒu 25. C¬ së GD mÇm non C¬ së GD mÇm non bao gåm: 1. Nhµ trÎ, nhãm trÎ nhËn trÎ em tõ ba th¸ng tuæi ®Õn ba tuæi; 2. Trêng, líp mÉu gi¸o nhËn trÎ em tõ ba tuæi ®Õn s¸u tuæi; 3. Trêng mÇm non lµ c¬ së GD kÕt hîp nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o, nhËn trÎ em tõ ba th¸ng tuæi ®Õn s¸u tuæi. Môc 2. GD phæ th«ng §iÒu 26. GD phæ th«ng 1. GD phæ th«ng bao gåm: a) GD tiÓu häc ®îc thùc hiÖn trong n¨m n¨m häc, tõ líp mét ®Õn líp n¨m. 6
 7. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 Tuæi cña häc sinh vµo häc líp mét lµ s¸u tuæi; b) GD trung häc c¬ së ®îc thùc hiÖn trong bèn n¨m häc, tõ líp s¸u ®Õn líp chÝn. Häc sinh vµo häc líp s¸u ph¶i hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc, cã tuæi lµ mêi mét tuæi; c) GD trung häc phæ th«ng ®îc thùc hiÖn trong ba n¨m häc, tõ líp mêi ®Õn líp mêi hai. Häc sinh vµo häc líp mêi ph¶i cã b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, cã tuæi lµ mêi l¨m tuæi. 2. Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh nh÷ng trêng hîp cã thÓ häc tríc tuæi ®èi víi häc sinh ph¸t triÓn sím vÒ trÝ tuÖ; häc ë tuæi cao h¬n tuæi quy ®Þnh ®èi víi häc sinh ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n, häc sinh ngêi d©n téc thiÓu sè, häc sinh bÞ tµn tËt, khuyÕt tËt, häc sinh kÐm ph¸t triÓn vÒ thÓ lùc vµ trÝ tuÖ, häc sinh må c«i kh«ng n¬i n¬ng tùa, häc sinh trong diÖn hé ®ãi nghÌo theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, häc sinh ë níc ngoµi vÒ níc; nh÷ng tr- êng hîp häc sinh häc vît líp, häc lu ban; viÖc häc tiÕng ViÖt cña trÎ em ngêi d©n téc thiÓu sè tríc khi vµo häc líp mét. §iÒu 27. Môc tiªu cña GD phæ th«ng 1. Môc tiªu cña GD phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n, ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n, tÝnh n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, x©y dùng t c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n; chuÈn bÞ cho häc sinh tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng, tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. 2. GD tiÓu häc nh»m gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ l©u dµi vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó häc sinh tiÕp tôc häc trung häc c¬ së. 3. GD trung häc c¬ së nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña GD tiÓu häc; cã häc vÊn phæ th«ng ë tr×nh ®é c¬ së vµ nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp ®Ó tiÕp tôc häc trung häc phæ th«ng, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. 4. GD trung häc phæ th«ng nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña GD trung häc c¬ së, hoµn thiÖn häc vÊn phæ th«ng vµ cã nh÷ng hiÓu biÕt th«ng thêng vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp, cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy n¨ng lùc c¸ nh©n ®Ó lùa chän híng ph¸t triÓn, tiÕp tôc häc ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. §iÒu 28. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD phæ th«ng 1. Néi dung GD phæ th«ng ph¶i b¶o ®¶m tÝnh phæ th«ng, c¬ b¶n, toµn diÖn, híng nghiÖp vµ cã hÖ thèng; g¾n víi thùc tiÔn cuéc sèng, phï hîp víi t©m sinh lý løa tuæi cña häc sinh, ®¸p øng môc tiªu GD ë mçi cÊp häc. GD tiÓu häc ph¶i b¶o ®¶m cho häc sinh cã hiÓu biÕt ®¬n gi¶n, cÇn thiÕt vÒ tù nhiªn, x· héi vµ con ngêi; cã kü n¨ng c¬ b¶n vÒ nghe, nãi, ®äc, viÕt vµ tÝnh to¸n; cã thãi quen rÌn luyÖn th©n thÓ, gi÷ g×n vÖ sinh; cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ h¸t, móa, ©m nh¹c, mü thuËt. 7
 8. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 GD trung häc c¬ së ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn nh÷ng néi dung ®· häc ë tiÓu häc, b¶o ®¶m cho häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt phæ th«ng c¬ b¶n vÒ tiÕng ViÖt, to¸n, lÞch sö d©n téc; kiÕn thøc kh¸c vÒ khoa häc x· héi, khoa häc tù nhiªn, ph¸p luËt, tin häc, ngo¹i ng÷; cã nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt tèi thiÓu vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp. GD trung häc phæ th«ng ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn nh÷ng néi dung ®· häc ë trung häc c¬ së, hoµn thµnh néi dung GD phæ th«ng; ngoµi néi dung chñ yÕu nh»m b¶o ®¶m chuÈn kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n, toµn diÖn vµ híng nghiÖp cho mäi häc sinh cßn cã néi dung n©ng cao ë mét sè m«n häc ®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc, ®¸p øng nguyÖn väng cña häc sinh. 2. Ph¬ng ph¸p GD phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh; phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng líp häc, m«n häc; båi dìng ph¬ng ph¸p tù häc, kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm; rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn; t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh. §iÒu 29. Ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng, s¸ch gi¸o khoa 1. Ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng thÓ hiÖn môc tiªu GD phæ th«ng; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung GD phæ th«ng, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng GD, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ GD ®èi víi c¸c m«n häc ë mçi líp vµ mçi cÊp häc cña GD phæ th«ng. 2. S¸ch gi¸o khoa cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD cña c¸c m«n häc ë mçi líp cña GD phæ th«ng, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p GD phæ th«ng. "3. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng; duyÖt vµ quyÕt ®Þnh chän s¸ch gi¸o khoa ®Ó sö dông chÝnh thøc, æn ®Þnh, thèng nhÊt trong gi¶ng d¹y, häc tËp ë c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng, bao gåm c¶ s¸ch gi¸o khoa b»ng ch÷ næi, b»ng tiÕng d©n téc vµ s¸ch gi¸o khoa cho häc sinh trêng chuyªn biÖt, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa; quy ®Þnh tiªu chuÈn, quy tr×nh biªn so¹n, chØnh söa ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa; quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n, ph¬ng thøc ho¹t ®éng, tiªu chuÈn, sè l- îng vµ c¬ cÊu thµnh viªn cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa." 3. Bé trëng Bé GD & §T ban hµnh ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng, duyÖt s¸ch gi¸o khoa ®Ó sö dông chÝnh thøc, æn ®Þnh, thèng nhÊt trong gi¶ng d¹y, häc tËp ë c¸c c¬ së GD phæ th«ng, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa. §iÒu 30. C¬ së GD phæ th«ng C¬ së GD phæ th«ng bao gåm: 1. Trêng tiÓu häc; 8
 9. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 2. Trêng trung häc c¬ së; 3. Trêng trung häc phæ th«ng; 4. Trêng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc; 5. Trung t©m kü thuËt tæng hîp - híng nghiÖp. §iÒu 31. X¸c nhËn hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc vµ cÊp v¨n b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng 1. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh tiÓu häc cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc HiÖu trëng trêng tiÓu häc x¸c nhËn trong häc b¹ viÖc hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc. 2. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc Trëng phßng GD vµ ®µo t¹o huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ cÊp huyÖn) cÊp b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së. 3. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc phæ th«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc Gi¸m ®èc së GD vµ ®µo t¹o tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ cÊp tØnh) cÊp b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng. Môc 3. GD nghÒ nghiÖp §iÒu 32. GD nghÒ nghiÖp GD nghÒ nghiÖp bao gåm: 1. Trung cÊp chuyªn nghiÖp ®îc thùc hiÖn tõ ba ®Õn bèn n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, tõ mét ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng; 2. D¹y nghÒ ®îc thùc hiÖn díi mét n¨m ®èi víi ®µo t¹o nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp, tõ mét ®Õn ba n¨m ®èi víi ®µo t¹o nghÒ tr×nh ®é trung cÊp, tr×nh ®é cao ®¼ng. §iÒu 33. Môc tiªu cña GD nghÒ nghiÖp Môc tiªu cña GD nghÒ nghiÖp lµ ®µo t¹o ngêi lao ®éng cã kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp ë c¸c tr×nh ®é kh¸c nhau, cã ®¹o ®øc, l¬ng t©m nghÒ nghiÖp, ý thøc kû luËt, t¸c phong c«ng nghiÖp, cã søc khoÎ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng cã kh¶ n¨ng t×m viÖc lµm, tù t¹o viÖc lµm hoÆc tiÕp tôc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, cñng cè quèc phßng, an ninh. Trung cÊp chuyªn nghiÖp nh»m ®µo t¹o ngêi lao ®éng cã kiÕn thøc, kü n¨ng thùc hµnh c¬ b¶n cña mét nghÒ, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ cã tÝnh s¸ng t¹o, øng dông c«ng nghÖ vµo c«ng viÖc. D¹y nghÒ nh»m ®µo t¹o nh©n lùc kü thuËt trùc tiÕp trong s¶n xuÊt, dÞch vô cã n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ t¬ng xøng víi tr×nh ®é ®µo t¹o. §iÒu 34. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD nghÒ nghiÖp 1. Néi dung GD nghÒ nghiÖp ph¶i tËp trung ®µo t¹o n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ nghiÖp, coi träng GD ®¹o ®øc, rÌn luyÖn søc khoÎ, rÌn luyÖn kü n¨ng theo yªu cÇu ®µo t¹o cña tõng nghÒ, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn theo yªu cÇu ®µo 9
 10. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 t¹o. 2. Ph¬ng ph¸p GD nghÒ nghiÖp ph¶i kÕt hîp rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh víi gi¶ng d¹y lý thuyÕt ®Ó gióp ngêi häc cã kh¶ n¨ng hµnh nghÒ vµ ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp theo yªu cÇu cña tõng c«ng viÖc. §iÒu 35. Ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh GD nghÒ nghiÖp 1. Ch¬ng tr×nh GD nghÒ nghiÖp thÓ hiÖn môc tiªu GD nghÒ nghiÖp; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung GD nghÒ nghiÖp, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ®µo t¹o, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh, nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o cña GD nghÒ nghiÖp; b¶o ®¶m yªu cÇu liªn th«ng víi c¸c ch¬ng tr×nh GD kh¸c. Bé trëng Bé GD & §T phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé cã liªn quan, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña héi ®ång thÈm ®Þnh ngµnh vÒ ch¬ng tr×nh trung cÊp chuyªn nghiÖp, quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung vÒ ®µo t¹o trung cÊp chuyªn nghiÖp bao gåm c¬ cÊu néi dung, sè m«n häc, thêi lîng c¸c m«n häc, tû lÖ thêi gian gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh, thùc tËp ®èi víi tõng ngµnh, nghÒ ®µo t¹o. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh khung, trêng trung cÊp chuyªn nghiÖp x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cña trêng m×nh. Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé cã liªn quan, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña héi ®ång thÈm ®Þnh ngµnh vÒ ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ, quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung cho tõng tr×nh ®é nghÒ ®îc ®µo t¹o bao gåm c¬ cÊu néi dung, sè lîng, thêi lîng c¸c m«n häc vµ c¸c kü n¨ng nghÒ, tû lÖ thêi gian gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh, b¶o ®¶m môc tiªu cho tõng ngµnh, nghÒ ®µo t¹o. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh khung, c¬ së d¹y nghÒ x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ cña c¬ së m×nh. "2. Gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh, nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o cña gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nghÒ nghiÖp. HiÖu trëng nhµ trêng, Gi¸m ®èc trung t©m d¹y nghÒ tæ chøc biªn so¹n hoÆc tæ chøc lùa chän; duyÖt gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp ®Ó sö dông lµm tµi liÖu gi¶ng d¹y, häc tËp chÝnh thøc trong c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng nhµ trêng, Gi¸m ®èc trung t©m d¹y nghÒ thµnh lËp ®Ó b¶o ®¶m cã ®ñ gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y, häc tËp. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh viÖc biªn so¹n, lùa chän, thÈm ®Þnh, duyÖt vµ sö dông gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp; quy ®Þnh gi¸o tr×nh sö dông chung, tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt gi¸o tr×nh sö dông chung cho c¸c c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp." 2. Gi¸o tr×nh GD nghÒ nghiÖp cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh, 10
 11. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o cña GD nghÒ nghiÖp, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p GD nghÒ nghiÖp. Gi¸o tr×nh GD nghÒ nghiÖp do HiÖu trëng nhµ trêng, Gi¸m ®èc trung t©m d¹y nghÒ tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt ®Ó sö dông lµm tµi liÖu gi¶ng d¹y, häc tËp chÝnh thøc trong c¬ së GD nghÒ nghiÖp trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng, Gi¸m ®èc trung t©m d¹y nghÒ thµnh lËp. §iÒu 36. C¬ së GD nghÒ nghiÖp 1. C¬ së GD nghÒ nghiÖp bao gåm: a) Trêng trung cÊp chuyªn nghiÖp; b) Trêng cao ®¼ng nghÒ, trêng trung cÊp nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ, líp d¹y nghÒ (sau ®©y gäi chung lµ c¬ së d¹y nghÒ). 2. C¬ së d¹y nghÒ cã thÓ ®îc tæ chøc ®éc lËp hoÆc g¾n víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, c¬ së GD kh¸c. §iÒu 37. V¨n b»ng, chøng chØ GD nghÒ nghiÖp 1. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp, ch¬ng tr×nh båi dìng n©ng cao tr×nh ®é nghÒ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ tr- ëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc dù kiÓm tra vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc Thñ trëng c¬ së GD nghÒ nghiÖp cÊp chøng chØ nghÒ. 2. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung cÊp chuyªn nghiÖp, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng tèt nghiÖp trung cÊp chuyªn nghiÖp. 3. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é trung cÊp, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng tèt nghiÖp trung cÊp nghÒ. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é cao ®¼ng, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng nghÒ. Môc 4. GD ®¹i häc §iÒu 38. GD ®¹i häc GD ®¹i häc bao gåm: 1. §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng ®îc thùc hiÖn tõ hai ®Õn ba n¨m häc tïy theo ngµnh nghÒ ®µo t¹o ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng hoÆc b»ng tèt nghiÖp trung cÊp; tõ mét n¨m rìi ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp cïng chuyªn ngµnh; 2. §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ®îc thùc hiÖn tõ bèn ®Õn s¸u n¨m häc tïy theo ngµnh nghÒ ®µo t¹o ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng hoÆc b»ng tèt nghiÖp trung cÊp; tõ hai n¨m rìi ®Õn bèn n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp cïng chuyªn ngµnh; tõ mét n¨m rìi ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng cïng chuyªn ngµnh; 3. §µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ®îc thùc hiÖn tõ mét ®Õn hai n¨m häc ®èi víi 11
 12. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 ngêi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc; "4. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn trong bèn n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc, tõ hai ®Õn ba n¨m häc ®èi víi ng êi cã b»ng th¹c sÜ. Trong trêng hîp ®Æc biÖt, thêi gian ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ cã thÓ ®îc kÐo dµi hoÆc rót ng¾n theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Nghiªn cøu sinh kh«ng cã ®iÒu kiÖn theo häc tËp trung liªn tôc vµ ®îc c¬ së gi¸o dôc cho phÐp vÉn ph¶i cã ®ñ lîng thêi gian häc tËp trung theo quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy ®Ó hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ, trong ®ã cã Ýt nhÊt mét n¨m theo häc tËp trung liªn tôc.". "5. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé quy ®Þnh cô thÓ viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é kü n¨ng thùc hµnh, øng dông chuyªn s©u cho ngêi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc ë mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt." (Bæ sung kh.5 §.38) 4. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn trong bèn n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc, tõ hai ®Õn ba n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng th¹c sÜ. Trong trêng hîp ®Æc biÖt, thêi gian ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ cã thÓ ®îc kÐo dµi theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é t¬ng ®¬ng víi tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ ë mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt. §iÒu 39. Môc tiªu cña GD ®¹i häc 1. Môc tiªu cña GD ®¹i häc lµ ®µo t¹o ngêi häc cã phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, cã ý thøc phôc vô nh©n d©n, cã kiÕn thøc vµ n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ nghiÖp t¬ng xøng víi tr×nh ®é ®µo t¹o, cã søc khoÎ, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. 2. §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng gióp sinh viªn cã kiÕn thøc chuyªn m«n vµ kü n¨ng thùc hµnh c¬ b¶n ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò th«ng thêng thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o. 3. §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc gióp sinh viªn n¾m v÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n vµ cã kü n¨ng thùc hµnh thµnh th¹o, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, s¸ng t¹o vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o. 4. §µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ gióp häc viªn n¾m v÷ng lý thuyÕt, cã tr×nh ®é cao vÒ thùc hµnh, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, s¸ng t¹o vµ cã n¨ng lùc ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o. 5. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ gióp nghiªn cøu sinh cã tr×nh ®é cao vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh, cã n¨ng lùc nghiªn cøu ®éc lËp, s¸ng t¹o, ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò míi vÒ khoa häc, c«ng nghÖ, híng dÉn nghiªn cøu khoa häc vµ ho¹t ®éng chuyªn m«n. §iÒu 40. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p GD ®¹i häc 1. Néi dung GD ®¹i häc ph¶i cã tÝnh hiÖn ®¹i vµ ph¸t triÓn, b¶o ®¶m c¬ 12
 13. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 cÊu hîp lý gi÷a kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n, ngo¹i ng÷ vµ c«ng nghÖ th«ng tin víi kiÕn thøc chuyªn m«n vµ c¸c bé m«n khoa häc M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh; kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp, b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc; t¬ng øng víi tr×nh ®é chung cña khu vùc vµ thÕ giíi. §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng ph¶i b¶o ®¶m cho sinh viªn cã nh÷ng kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn m«n cÇn thiÕt, chó träng rÌn luyÖn kü n¨ng c¬ b¶n vµ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n. §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ph¶i b¶o ®¶m cho sinh viªn cã nh÷ng kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn m«n t¬ng ®èi hoµn chØnh; cã ph¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc; cã n¨ng lùc vËn dông lý thuyÕt vµo c«ng t¸c chuyªn m«n. §µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ph¶i b¶o ®¶m cho häc viªn ®îc bæ sung vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr×nh ®é ®¹i häc; t¨ng cêng kiÕn thøc liªn ngµnh; cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n vµ nghiªn cøu khoa häc trong chuyªn ngµnh cña m×nh. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ph¶i b¶o ®¶m cho nghiªn cøu sinh hoµn chØnh vµ n©ng cao kiÕn thøc c¬ b¶n; cã hiÓu biÕt s©u vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n; cã ®ñ n¨ng lùc tiÕn hµnh ®éc lËp c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ s¸ng t¹o trong c«ng t¸c chuyªn m«n. 2. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc ph¶i coi träng viÖc båi dìng ý thøc tù gi¸c trong häc tËp, n¨ng lùc tù häc, tù nghiªn cøu, ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o, rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi häc tham gia nghiªn cøu, thùc nghiÖm, øng dông. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch phèi hîp c¸c h×nh thøc häc tËp trªn líp víi tù häc, tù nghiªn cøu; coi träng viÖc ph¸t huy n¨ng lùc thùc hµnh, n¨ng lùc ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng tù häc, tù nghiªn cøu díi sù híng dÉn cña nhµ gi¸o, nhµ khoa häc; coi träng rÌn luyÖn thãi quen nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o trong ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n. §iÒu 41. Ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh GD ®¹i häc 1. Ch¬ng tr×nh GD ®¹i häc thÓ hiÖn môc tiªu GD ®¹i häc; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung GD ®¹i häc, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ®µo t¹o, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc, tr×nh ®é ®µo t¹o cña GD ®¹i häc; b¶o ®¶m yªu cÇu liªn th«ng víi c¸c ch¬ng tr×nh GD kh¸c. Trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ngµnh vÒ ch- ¬ng tr×nh GD ®¹i häc, Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung cho tõng ngµnh ®µo t¹o ®èi víi tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc bao gåm c¬ cÊu néi dung c¸c m«n häc, thêi gian ®µo t¹o, tû lÖ ph©n bæ thêi gian ®µo t¹o gi÷a c¸c m«n häc, gi÷a lý thuyÕt víi thùc hµnh, thùc tËp. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh khung, trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh GD cña trêng m×nh. 13
 14. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh vÒ khèi lîng kiÕn thøc, kÕt cÊu ch¬ng tr×nh, luËn v¨n, luËn ¸n ®èi víi ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ. "2. Gi¸o tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc cô thÓ hãa yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc, tr×nh ®é ®µo t¹o cña gi¸o dôc ®¹i häc, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¹i häc. HiÖu trëng trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc tæ chøc biªn so¹n hoÆc tæ chøc lùa chän; duyÖt gi¸o tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc ®Ó sö dông lµm tµi liÖu gi¶ng d¹y, häc tËp chÝnh thøc trong trêng trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng thµnh lËp ®Ó b¶o ®¶m cã ®ñ gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y, häc tËp. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh viÖc biªn so¹n, lùa chän, thÈm ®Þnh, duyÖt vµ sö dông gi¸o tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc; quy ®Þnh gi¸o tr×nh sö dông chung, tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt gi¸o tr×nh sö dông chung cho c¸c trêng cao ®¼ng vµ c¸c trêng ®¹i häc." 2. Gi¸o tr×nh GD ®¹i häc cô thÓ hãa yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh GD ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc, tr×nh ®é ®µo t¹o. HiÖu trëng trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt gi¸o tr×nh c¸c m«n häc ®Ó sö dông chÝnh thøc trong trêng trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng thµnh lËp; b¶o ®¶m cã ®ñ gi¸o tr×nh phôc vô gi¶ng d¹y, häc tËp. Bé trëng Bé GD & §T cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt c¸c gi¸o tr×nh sö dông chung cho c¸c trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc. §iÒu 42. C¬ së GD ®¹i häc 1. C¬ së GD ®¹i häc bao gåm: a) Trêng cao ®¼ng ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng; "b) §¹i häc, trêng ®¹i häc, häc viÖn (gäi chung lµ trêng ®¹i häc) ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc; ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ khi ®îc Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cho phÐp. ViÖn nghiªn cøu khoa häc ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ, phèi hîp víi trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ khi ®îc Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cho phÐp." b) Trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc; ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao.ViÖn nghiªn cøu khoa häc ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ, phèi hîp víi trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao. "2. Trêng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu khoa häc ®îc phÐp ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ khi b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Cã ®éi ngò gi¸o s, phã gi¸o s, tiÕn sÜ ®ñ sè lîng, cã kh¶ n¨ng x©y dùng, thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ tæ chøc héi ®ång ®¸nh gi¸ luËn ¸n; 14
 15. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 b) Cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ; c) Cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc; ®· thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô nghiªn cøu thuéc ®Ò tµi khoa häc trong c¸c ch¬ng tr×nh khoa häc cÊp nhµ níc hoÆc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc cã chÊt lîng cao ®îc c«ng bè trong níc vµ ngoµi níc; cã kinh nghiÖm trong ®µo t¹o båi dìng nh÷ng ng- êi lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc." 2. C¬ së GD ®¹i häc ®îc giao nhiÖm vô ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ khi b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Cã ®éi ngò gi¸o s, phã gi¸o s, tiÕn sÜ ®ñ sè lîng, cã kh¶ n¨ng x©y dùng, thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ tæ chøc héi ®ång ®¸nh gi¸ luËn ¸n; b) Cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ; c) Cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc; ®· thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô nghiªn cøu thuéc ®Ò tµi khoa häc trong c¸c ch¬ng tr×nh khoa häc cÊp nhµ níc; cã kinh nghiÖm trong ®µo t¹o, båi dìng nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc. 3. M« h×nh tæ chøc cô thÓ cña c¸c lo¹i trêng ®¹i häc do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 43. V¨n b»ng GD ®¹i häc 1. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh cao ®¼ng, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc HiÖu tr- ëng trêng cao ®¼ng hoÆc trêng ®¹i häc cÊp b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng. 2. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh ®¹i häc, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc dù thi hoÆc b¶o vÖ ®å ¸n, khãa luËn tèt nghiÖp vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc cÊp b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc. B»ng tèt nghiÖp ®¹i häc cña ngµnh kü thuËt ®îc gäi lµ b»ng kü s; cña ngµnh kiÕn tróc lµ b»ng kiÕn tróc s; cña ngµnh y, dîc lµ b»ng b¸c sÜ, b»ng dîc sÜ, b»ng cö nh©n; cña c¸c ngµnh khoa häc c¬ b¶n, s ph¹m, luËt, kinh tÕ lµ b»ng cö nh©n; ®èi víi c¸c ngµnh cßn l¹i lµ b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc. 3. Häc viªn hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sÜ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc b¶o vÖ luËn v¨n vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc cÊp b»ng th¹c sÜ. 4. Nghiªn cøu sinh hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc b¶o vÖ luËn ¸n vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc, ViÖn trëng viÖn nghiªn cøu khoa häc cÊp b»ng tiÕn sÜ. 5. Bé trëng Bé GD & §T quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ thÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng cña c¬ së GD ®¹i häc trong níc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 42 cña LuËt nµy khi liªn kÕt ®µo t¹o víi c¬ së GD ®¹i häc níc ngoµi. 15
 16. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 "6. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé quy ®Þnh v¨n b»ng c«ng nhËn tr×nh ®é kü n¨ng thùc hµnh, øng dông cho nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u sau khi tèt nghiÖp ®¹i häc ë mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt." 6. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh v¨n b»ng tèt nghiÖp t¬ng ®¬ng tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ cña mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt. Môc 5. GD thêng xuyªn §iÒu 44. GD thêng xuyªn GD thêng xuyªn gióp mäi ngêi võa lµm võa häc, häc liªn tôc, häc suèt ®êi nh»m hoµn thiÖn nh©n c¸ch, më réng hiÓu biÕt, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n, nghiÖp vô ®Ó c¶i thiÖn chÊt lîng cuéc sèng, t×m viÖc lµm, tù t¹o viÖc lµm vµ thÝch nghi víi ®êi sèng x· héi. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn GD thêng xuyªn, thùc hiÖn GD cho mäi ngêi, x©y dùng x· héi häc tËp. §iÒu 45. Yªu cÇu vÒ ch¬ng tr×nh, néi dung, ph¬ng ph¸p GD thêng xuyªn 1. Néi dung GD thêng xuyªn ®îc thÓ hiÖn trong c¸c ch¬ng tr×nh sau ®©y: a) Ch¬ng tr×nh xãa mï ch÷ vµ GD tiÕp tôc sau khi biÕt ch÷; b) Ch¬ng tr×nh GD ®¸p øng yªu cÇu cña ngêi häc; cËp nhËt kiÕn thøc, kü n¨ng, chuyÓn giao c«ng nghÖ; c) Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi dìng vµ n©ng cao tr×nh ®é vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô; d) Ch¬ng tr×nh GD ®Ó lÊy v¨n b»ng cña hÖ thèng GD quèc d©n. 2. C¸c h×nh thøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn ®Ó lÊy v¨n b»ng cña hÖ thèng GD quèc d©n bao gåm: a) Võa lµm võa häc; b) Häc tõ xa; c) Tù häc cã híng dÉn. 3. Néi dung GD cña c¸c ch¬ng tr×nh quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i b¶o ®¶m tÝnh thiÕt thùc, gióp ngêi häc n©ng cao kh¶ n¨ng lao ®éng, s¶n xuÊt, c«ng t¸c vµ chÊt lîng cuéc sèng. Néi dung GD cña ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ néi dung cña ch¬ng tr×nh GD cïng cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 29, 35 vµ 41 cña LuËt nµy. 4. Ph¬ng ph¸p GD thêng xuyªn ph¶i ph¸t huy vai trß chñ ®éng, khai th¸c kinh nghiÖm cña ngêi häc, coi träng viÖc båi dìng n¨ng lùc tù häc, sö dông ph- ¬ng tiÖn hiÖn ®¹i vµ c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ d¹y vµ häc. 5. Bé trëng Bé GD & §T, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh cô thÓ vÒ ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu GD thêng xuyªn. 16
 17. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 §iÒu 46. C¬ së GD thêng xuyªn 1. C¬ së GD thêng xuyªn bao gåm: a) Trung t©m GD thêng xuyªn ®îc tæ chøc t¹i cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn; b) Trung t©m häc tËp céng ®ång ®îc tæ chøc t¹i x·, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ cÊp x·). "c) Trung t©m ngo¹i ng÷, tin häc do tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp." (Bæ sung) 2. Ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn cßn ®îc thùc hiÖn t¹i c¸c c¬ së GD phæ th«ng, c¬ së GD nghÒ nghiÖp, c¬ së GD ®¹i häc vµ th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng. "3. Trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc th- êng xuyªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy, kh«ng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®Ó cÊp v¨n b»ng gi¸o dôc nghÒ nghiÖp vµ v¨n b»ng gi¸o dôc ®¹i häc. Trung t©m häc tËp céng ®ång thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy. Trung t©m ngo¹i ng÷, tin häc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy vÒ ngo¹i ng÷, tin häc." 3. Trung t©m GD thêng xuyªn thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy, kh«ng thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh GD ®Ó lÊy b»ng tèt nghiÖp trung cÊp, b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc. Trung t©m häc tËp céng ®ång thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy. 4. C¬ së GD phæ th«ng, c¬ së GD nghÒ nghiÖp, c¬ së GD ®¹i häc khi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn ph¶i b¶o ®¶m nhiÖm vô ®µo t¹o cña m×nh, chØ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy khi ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ GD cã thÈm quyÒn cho phÐp. C¬ së GD ®¹i häc khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD thêng xuyªn lÊy b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc chØ ®îc liªn kÕt víi c¬ së GD t¹i ®Þa ph¬ng lµ trêng ®¹i häc, trêng cao ®¼ng, trêng trung cÊp, trung t©m GD thêng xuyªn cÊp tØnh víi ®iÒu kiÖn c¬ së GD t¹i ®Þa ph¬ng b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ c¸n bé qu¶n lý cho viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc. §iÒu 47. V¨n b»ng, chøng chØ GD thêng xuyªn 1. Häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T th× ®îc cÊp b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së. Trõ trêng hîp häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy, häc viªn theo häc ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y th× ®îc dù thi, nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc cÊp b»ng tèt nghiÖp: a) §¨ng ký t¹i mét c¬ së GD cã thÈm quyÒn ®µo t¹o ë cÊp häc vµ tr×nh ®é t¬ng øng; 17
 18. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 b) Häc hÕt ch¬ng tr×nh, thùc hiÖn ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra kÕt qu¶ häc tËp trong ch¬ng tr×nh vµ ®îc c¬ së GD n¬i ®¨ng ký x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn dù thi theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé GD & §T. ThÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng GD thêng xuyªn ®îc quy ®Þnh nh thÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng GD quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 31, 37 vµ 43 cña LuËt nµy. 2. Häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh GD quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy, nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé tr- ëng Bé GD & §T th× ®îc dù kiÓm tra, nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc cÊp chøng chØ GD thêng xuyªn. Gi¸m ®èc trung t©m GD thêng xuyªn cÊp chøng chØ GD thêng xuyªn. Ch¬ng III. nhµ trêng vµ c¬ së GD kh¸c Môc 1. Tæ chøc, ho¹t ®éng cña nhµ trêng §iÒu 48. Nhµ trêng trong hÖ thèng GD quèc d©n 1. Nhµ trêng trong hÖ thèng GD quèc d©n ®îc tæ chøc theo c¸c lo¹i h×nh sau ®©y: a) Trêng c«ng lËp do Nhµ níc thµnh lËp, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt, b¶o ®¶m kinh phÝ cho c¸c nhiÖm vô chi thêng xuyªn; b) Trêng d©n lËp do céng ®ång d©n c ë c¬ së thµnh lËp, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng; c) Trêng t thôc do c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n thµnh lËp, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng b»ng vèn ngoµi ng©n s¸ch nhµ níc. "2. Nhµ trêng trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n thuéc mäi lo¹i h×nh ®Òu ®îc thµnh lËp theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña Nhµ níc nh»m ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trêng c«ng lËp gi÷ vai trß nßng cèt trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. §iÒu kiÖn, thñ tôc vµ thÈm quyÒn thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp; cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc, ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc; s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ nhµ trêng ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 50, 50a, 50b vµ §iÒu 51 cña LuËt nµy." 2. Nhµ trêng trong hÖ thèng GD quèc d©n thuéc mäi lo¹i h×nh ®Òu ®îc thµnh lËp theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña Nhµ níc nh»m ph¸t triÓn sù nghiÖp GD. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trêng c«ng lËp gi÷ vai trß nßng cèt trong hÖ thèng GD quèc d©n. §iÒu kiÖn, thñ tôc vµ thÈm quyÒn thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp nhµ trêng ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 vµ §iÒu 51 cña LuËt nµy. "§iÒu 49. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n 18
 19. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 1. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc. Trêng cña lùc lîng vò trang nh©n d©n cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng sÜ quan, h¹ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng nh©n quèc phßng; båi dìng c¸n bé l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý nhµ níc vÒ nhiÖm vô vµ kiÕn thøc quèc phßng, an ninh. 2. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n lµ c¬ së gi¸o dôc cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 vµ §iÒu 42 cña LuËt nµy nÕu ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt gi¸o dôc vµ §iÒu lÖ nhµ trêng ë mçi cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o, ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®Ó cÊp v¨n b»ng, chøng chØ cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n." §iÒu 49. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n 1. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc. Trêng cña lùc lîng vò trang nh©n d©n cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng sÜ quan, h¹ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng nh©n quèc phßng; båi dìng c¸n bé l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý nhµ níc vÒ nhiÖm vô vµ kiÕn thøc quèc phßng, an ninh. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n. "§iÒu 50. §iÒu kiÖn thµnh lËp nhµ trêng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc 1. Nhµ trêng ®îc thµnh lËp khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Cã §Ò ¸n thµnh lËp trêng phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ quy ho¹ch m¹ng líi c¬ së gi¸o dôc ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt; b) §Ò ¸n thµnh lËp trêng x¸c ®Þnh râ môc tiªu, nhiÖm vô, ch¬ng tr×nh vµ néi dung gi¸o dôc; ®Êt ®ai, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ, ®Þa ®iÓm dù kiÕn x©y dùng trêng, tæ chøc bé m¸y, nguån lùc vµ tµi chÝnh; ph¬ng híng chiÕn lîc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ trêng. 2. Nhµ trêng ®îc phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc quyÕt ®Þnh cho phÐp thµnh lËp nhµ trêng; b) Cã ®Êt ®ai, trêng së, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng gi¸o dôc; c) §Þa ®iÓm x©y dùng trêng b¶o ®¶m m«i trêng gi¸o dôc, an toµn cho ngêi häc, ngêi d¹y vµ ngêi lao ®éng; 19
 20. Phùng Châu_HVQ 25/09/1989 d) Cã ch¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ tµi liÖu gi¶ng d¹y häc tËp theo quy ®Þnh phï hîp víi mçi cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o; ®) Cã ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý ®¹t tiªu chuÈn, ®ñ vÒ sè lîng, ®ång bé vÒ c¬ cÊu b¶o ®¶m thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc; e) Cã ®ñ nguån lùc tµi chÝnh theo quy ®Þnh ®Ó b¶o ®¶m duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng gi¸o dôc; g) Cã quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ trêng. 3. Trong thêi h¹n quy ®Þnh, nÕu nhµ trêng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy th× ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc; hÕt thêi h¹n quy ®Þnh, nÕu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn th× quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc quyÕt ®Þnh cho phÐp thµnh lËp bÞ thu håi. 4. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ ®iÒu kiÖn thµnh lËp, cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc ®èi víi trêng ®¹i häc; Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh cô thÓ ®iÒu kiÖn thµnh lËp, cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc ®èi víi nhµ trêng ë c¸c cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o kh¸c." §iÒu 50. Thµnh lËp nhµ trêng 1. §iÒu kiÖn thµnh lËp nhµ trêng bao gåm: a) Cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ nhµ gi¸o ®ñ vÒ sè lîng vµ ®ång bé vÒ c¬ cÊu, ®¹t tiªu chuÈn vÒ phÈm chÊt vµ tr×nh ®é ®µo t¹o, b¶o ®¶m thùc hiÖn môc tiªu, ch¬ng tr×nh GD; b) Cã trêng së, thiÕt bÞ vµ tµi chÝnh b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng cña nhµ trêng. 2. Ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 51 cña LuËt nµy, c¨n cø nhu cÇu ph¸t triÓn GD, ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®èi víi trêng c«ng lËp hoÆc quyÕt ®Þnh cho phÐp thµnh lËp ®èi víi trêng d©n lËp, trêng t thôc. "§iÒu 50a. (Bæ sung) §×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc 1. Nhµ trêng bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¸o dôc trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: a) Cã hµnh vi gian lËn ®Ó ®îc cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc; b) Kh«ng b¶o ®¶m mét trong c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 50 cña LuËt nµy; c) Ngêi cho phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc kh«ng ®óng thÈm quyÒn; d) Kh«ng triÓn khai ho¹t ®éng gi¸o dôc trong thêi h¹n quy ®Þnh kÓ tõ ngµy ®îc phÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc; ®) Vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ë møc ®é ph¶i ®×nh chØ; e) C¸c trêng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 20

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản