Luật ngân sách và hợp đồng lao động

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
623
lượt xem
239
download

Luật ngân sách và hợp đồng lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu,chi của Nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng,nhiệm vụ của Nhà nước Năm ngân sách được tính từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật ngân sách và hợp đồng lao động

 1. LS.ThS. LEÂ MINH NHÖÏT
 2. I. Noäi dung cô baûn cuûa Luaät ngaân saùch 1. Khaùi nieäm; caáp ngaân saùch; thu, chi ngaân saùch 2. Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa caùc cô quan chöùc naêng veà ngaân saùch 3. Laäp döï toaùn ngaân saùch Nhaø nöôùc 4. Chaáp haønh ngaân saùch Nhaø nöôùc 5. Quyeát toaùn ngaân saùch Nhaø nöôùc
 3. 1. Khaùi nieäm; caáp ngaân saùch; thu, chi ngaân saùch a). Khaùi nieäm : Ngaân saùch Nhaø nöôùc laø toaøn boä caùc khoaûn thu, chi cuûa Nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn quyeát ñònh vaø ñöôïc thöïc hieän trong moät naêm ñeå baûo ñaûm thöïc hieän caùc chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa Nhaø nöôùc Naêm ngaân saùch ñöôïc tính töø ngaøy 01 thaùng 01 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm döông lòch. b). Caáp ngaân saùch : - Ngaân saùch trung öông : goàm caùc cô quan Nhaø nöôùc do trung öông quaûn lyù. - Ngaân saùch ñòa phöông : goàm caùc ñôn vò haønh chaùnh coù HÑND vaø UBND
 4. c). Thu, chi ngaân saùch : *Caùc khoaûn thu ngaân saùch : - Caùc khoaûn thueá, phí, leä phí - Caùc khoaûn thu töø hoaït ñoäng kinh teá cuûa nhaø nöôùc (tieàn thu hoài voán cuûa Nhaø nöôùc taïi caùc cô sôû kinh teá; thu hoài tieàn cho vay cuûa Nhaø nöôùc; thu nhaäp töø voán goùp cuûa Nhaø nöôùc vaøo caùc cô sôû kinh teá, keå caû thu töø lôïi nhuaän sau khi thöïc hieän nghóa vuï veà thueá cuûa caùc toå chöùc kinh teá coù söï tham gia goùp voán cuûa Nhaø nöôùc theo quy ñònh cuûa Chính phuû) .
 5. - Phaàn noäp ngaân saùch theo quy ñònh cuûa phaùp luaät töø caùc hoaït ñoäng söï nghieäp. - Tieàn söû duïng ñaát; thu töø hoa lôïi coâng saûn vaø ñaát coâng ích. - Tieàn cho thueâ ñaát, thueâ maët nöôùc. - Huy ñoäng töø caùc toå chöùc, caù nhaân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. - Phaàn noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc töø tieàn baùn hoaëc cho thueâ taøi saûn thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc. - Caùc khoaûn vieän trôï khoâng hoaøn laïi cuûa Chính phuû caùc nöôùc, caùc toå chöùc, caù nhaân.
 6. *Caùc khoaûn chi ngaân saùch : - Chi ñaàu tö phaùt trieån. - Chi thöôøng xuyeân. - Chi traû nôï goác vaø laõi caùc khoaûn tieàn do Chính phuû vay. - Chi vieän trôï cuûa ngaân saùch Trung öông cho caùc Chính phuû vaø toå chöùc ngoaøi nöôùc. - Chi cho vay cuûa ngaân saùch Trung öông. - Chi traû goác vaø laõi caùc khoaûn huy ñoäng ñaàu tö xaây döïng keát caáu haï taàng - Chi boå sung ngaân saùch caáp treân cho ngaân saùch caáp döôùi.
 7. 2. Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa caùc cô quan chöùc naêng veà ngaân saùch a1. Nhieäm vuï cuûa Quoác hoäi : - Quyeát ñònh chính saùch taøi chính, tieàn teä quoác gia - Quyeát ñònh döï toaùn ngaân saùch Nhaø nöôùc: * Toång soá thu ngaân saùch Nhaø nöôùc, bao goàm thu noäi ñòa, thu töø hoaït ñoäng xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu, thu vieän trôï khoâng hoaøn laïi. * Toång soá chi ngaân saùch Nhaø nöôùc,bao goàm chi ngaân saùch trung öông vaø chi ngaân saùch ñòa phöông. * Möùc boäi chi ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø nguoàn buø ñaép.
 8. - Quyeát ñònh phaân boå ngaân saùch TW: * Toång soá vaø möùc chi töøng lónh vöïc. * Döï toùan chi cuûa töøng boä, cô quan ngang boä, cô quan thuoäc Chính phuû vaø cô quan khaùc ôû trung öông. * Möùc boå sung töø ngaân saùch TW cho ngaân saùch töøng ñòa phöông, bao goàm boå sung caân ñoái ngaân saùch vaø boå sung coù muïc tieâu. - Quyeát ñònh danh muïc caùc döï aùn, caùc coâng trình quan troïng Quoác gia ñöôïc ñaàu tö töø nguoàn ngaân saùch Nhaø nöôùc. - Quyeát ñònh ñieàu chænh döï toaùn ngaân saùch Nhaø nöôùc trong tröôøng hôïp caàn thieát - Giaùm saùt vieäc thöïc hieän ngaân saùch - Pheâ chuaån quyeát toaùn ngaân saùch
 9. a2. Nhieäm vuï cuûa UBTVQH : - Cho yù kieán veà caùc döï aùn luaät veà ngaân saùch trình Quoác hoäi - Ban haønh caùc vaên baûn phaùp luaät veà ngaân saùch do Quoác hoäi giao - Thay maët Quoác hoäi giaùm saùt vieäc thi haønh ngaân saùch
 10. b1. Nhieäm vuï cuûa Chính phuû : - Trình Quoác hoäi, Uyû ban thöôøng vuï quoác hoäi caùc döï aùn luaät, phaùp leänh vaø caùc döï aùn khaùc veà lónh vöïc taøi chính, ngaân saùch; ban haønh caùc vaên baûn thuoäc lónh vöïc taøi chính, ngaân saùch theo thaåm quyeàn - Laäp vaø trình Quoác hoäi döï toaùn ngaân saùch nhaø nöôùc vaø phaân boå ngaân saùch trung öông haøng naêm, döï toaùn ñieàu chænh ngaân saùch trung öông trong tröôøng hôïp caàn thieát. - Quyeát ñònh giao nhieäm vuï thu chi ngaân saùch cho töøng boä, cô quan ngang boä, cô quan thuoäc Chính phuû vaø cô quan khaùc ôû trung öông.
 11. - Thoáng nhaát quaûn lyù ngaân saùch Nhaø nöôùc, baûo ñaûm söï phoái hôïp giöõa cô quan quaûn lyù ngaønh vaø ñòa phöông trong vieäc thöïc hieän ngaân saùch Nhaø nöôùc. - Toå chöùc vaø ñieàu haønh vieäc thöïc hieän ngaân saùch do Quoác hoäi giao. - Kieåm tra nghò quyeát cuûa Hoäi ñoàng nhaân daân caáp tænh veà döï toaùn ngaân saùch, quyeát toaùn ngaân saùch vaø caùc vaán ñeà khaùc thuoäc lónh vöïc taøi chính - ngaân saùch, - Ban haønh Quy cheá xem xeùt, quyeát ñònh döï toaùn vaø phaân boå ngaân saùch ñòa phöông, pheâ chuaån quyeát toaùn ngaân saùch ñòa phöông
 12. b2. Nhieäm vuï cuûa Boä Taøi chính : - Chuaån bò caùc döï aùn luaät veà ngaân saùch trình Chính phuû, ban haønh caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät veà lónh vöïc taøi chính, ngaân saùch theo thaåm quyeàn . - Chuû trì phoái hôïp vôùi caùc cô quan caáp boä, cô quan khaùc ôû trung öông, UBND caáp tænh xaây döïng caùc ñònh möùc chi ngaân saùch Nhaø nöôùc, cheá ñoä keá toaùn, quyeát toaùn, cheá ñoä baùo caùo, coâng khai taøi chính - ngaân saùch trình Chính phuû quy ñònh hoaëc quy ñònh theo phaân caáp cuûa Chính phuû ñeå thi haønh thoáng nhaát trong caû nöôùc. - Chuû trì phoái hôïp vôùi caùc cô quan caáp boä, cô quan khaùc ôû trung öông, UBND caáp tænh laäp döï toaùn ngaân saùch vaø phöông aùn phaân boå ngaân saùch ; toå chöùc thöïc hieän ngaân saùch.
 13. - Thoáng nhaát quaûn lyù vaø chæ ñaïo coâng taùc thu thueá, phí, leä phí, caùc khoaûn thu khaùc cuûa ngaân saùch Nhaø nöôùc, caùc nguoàn vieän trôï quoác teá ; toå chöùc thöïc hieän chi ngaân saùch Nhaø nöôùc theo ñuùng döï toaùn ñöôïc giao, laäp quyeát toaùn ngaân saùch trung öông, trình Chính phuû; toå chöùc quaûn lyù, kieåm tra vieäc söû duïng taøi saûn Nhaø nöôùc. - Kieåm tra caùc quy ñònh veà taøi chính, ngaân saùch cuûa caùc CQ caáp boä, caáp tænh. - Thanh tra, kieåm tra veà vieäc thöïc hieän ngaân saùch cuûa caùc ñôn vò; kieán nghò caùc bieän phaùp xöû lyù.
 14. c1. Nhieäm vuï cuûa HÑND : - Caên cöù nhieäm vuï thu, chi ngaân saùch ñöôïc caáp treân giao vaø tình hình thöïc teá taïi ñòa phöông, quyeát ñònh: * Döï toaùn thu ngaân saùch Nhaø nöôùc treân ñòa baøn, *Döï toaùn thu ngaân saùch ñòa phöông, bao goàm caùc khoaûn thu ngaân saùch ñòa phöông höôûng 100%, phaàn ngaân saùch ñòa phöông ñöôïc höôûng töø caùc khoaûn thu phaân chia theo tyû leä phaàn traêm(%), thu boå sung töø ngaân saùch caáp treân, • * Döï toaùn chi ngaân saùch ñòa phöông, bao goàm chi ngaân saùch caáp mình vaø chi ngaân saùch ñòa phöông caáp döôùi.
 15. - Quyeát ñònh phaân boå döï toaùn ngaân saùch caáp mình. - Pheâ chuaån quyeát toaùn NS ñòa phöông . - Quyeát ñònh caùc chuû tröông, bieän phaùp ñeå trieån khai thöïc hieän NS ñòa phöông . - Quyeát ñònh ñieàu chænh döï toaùn NS ñòa phöông trong tröôøng hôïp caàn thieát. - Giaùm saùt vieäc thöïc hieän ngaân saùch ñaõ ñöôïc Hoäi ñoàng nhaân daân quyeát ñònh.
 16. c2. Nhieäm vuï cuûa UBND : - Laäp döï toaùn ngaân saùch taïi ñòa phöông, phöông aùn phaân boå ngaân saùch caáp mình theo chæ tieâu. - Laäp quyeát toaùn ngaân saùch ñòa phöông trình HÑND cuøng caáp pheâ chuaån vaø baùo caùo cô quan haønh chính Nhaø nöôùc, cô quan taøi chính caáp treân tröïc tieáp. - Kieåm tra nghò quyeát cuûa HÑND caáp döôùi veà taøi chính - ngaân saùch . - Toå chöùc thöïc hieän vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän ngaân saùch ñòa phöông. - Phoái hôïp vôùi caùc cô quan Nhaø nöôùc caáp treân trong vieäc quaûn lyù ngaân saùch Nhaø nöôùc treân ñòa baøn. - Baùo caùo veà ngaân saùch Nhaø nöôùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
 17. 3. Laäp döï toaùn ngaân saùch Nhaø nöôùc a). Caên cöù laäp döï toaùn ngaân saùch : - Nhieäm vuï vaø phöông höôùng phaùt trieån KT-XH, Quoác phoøng, An ninh - Nhieäm vuï cuï theå cuûa caùc ñôn vò - Phaân caáp nguoàn thu, nhieäm vuï chi ngaân saùch Nhaø nöôùc, tæ leä phaàn traêm (%) phaân chia caùc khoaûn thu vaø möùc boå sung caân ñoái cuûa ngaân saùch caáp treân cho ngaân saùch caáp döôùi ñaõ ñöôïc qui ñònh.
 18. - Chính saùch, cheá ñoä thu ngaân saùch; ñònh möùc phaân boå ngaân saùch, cheá ñoä, tieâu chuaån, ñònh möùc chi ngaân saùch - Chæ thò cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc xaây döïng keá hoaïch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi vaø döï toaùn ngaân saùch naêm sau; caùc vaên baûn höôùng daãn cuûa caùc boä coù lieân quan - Soá kieåm tra veà döï toaùn thu, chi ngaân saùch Nhaø nöôùc do caùc boä thoâng baùo. - Tình hình thöïc hieän ngaân saùch caùc naêm tröôùc
 19. b). Trình töï : @ Ngaân saùch ñòa phöông : Sôû Taøi chính- vaät giaù phoái hôïp Sôû KHÑT xem xeùt döï toaùn thu, chi cuûa caùc ñôn vò, toång hôïp baùo caùo UBND, trình HÑND ñòa phöông quyeát ñònh @ Ngaân saùch trung öông : Boä Taøi chính phoái hôïp Boä KHÑT xem xeùt döï toaùn thu, chi cuûa caùc ñôn vò ôû trung öông, toång hôïp vôùi döï toaùn cuûa ñòa phöông, baùo caùo Chính phuû xem xeùt, trình Quoác hoäi quyeát ñònh
 20. 4. Chaáp haønh ngaân saùch Nhaø nöôùc a). Quyeát ñònh phaân boå vaø giao döï toaùn ngaân saùch : - Döïa vaøo döï toaùn ngaân saùch ñaõ ñöôïc duyeät, Quoác hoäi hoaëc HÑND giao chæ tieâu ngaân saùch cho caùc ñôn vò thöïc hieän. b). Nhieäm vuï, quyeàn haïn cô quan thu ngaân saùch - Cô quan thu ngaân saùch goàm : * Cô quan thueá nhaø nöôùc * Cô quan haûi quan * Caùc cô quan taøi chính khaùc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản