Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
282
lượt xem
62
download

Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39/2005/QH11 Hà N i, ngày 14 tháng 6 năm 2005 LU T QU C PHÒNG C A QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S 39/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Lu t này quy nh v qu c phòng. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh chính sách qu c phòng, nguyên t c, n i dung cơ b n v ho t ng qu c phòng; ho t ng c a l c lư ng vũ trang nhân dân; nhi m v , quy n h n c a cơ quan, t ch c, quy n và nghĩa v c a công dân v qu c phòng. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Lu t này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, công dân Vi t Nam. 2. T ch c, cá nhân nư c ngoài cư trú, ho t ng trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam có trách nhi m tuân theo quy nh có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam v qu c phòng. i u 3. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Qu c phòng là công cu c gi nư c b ng s c m nh t ng h p c a toàn dân t c, trong ó s c m nh quân s là c trưng, l c lư ng vũ trang nhân dân làm nòng c t. 2. N n qu c phòng toàn dân là s c m nh qu c phòng c a t nư c ư c xây d ng trên n n t ng nhân l c, v t l c, tinh th n mang tính ch t toàn dân, toàn di n, c l p, t ch , t cư ng.
 2. 3. Ti m l c qu c phòng là kh năng v nhân l c, v t l c, tài chính có th huy ng th c hi n nhi m v qu c phòng. 4. Khu v c phòng th là khu v c ư c t ch c v qu c phòng, an ninh theo a gi i hành chính t nh, thành ph tr c thu c trung ương và huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh n m trong h th ng phòng th chung c a c nư c th c hi n nhi m v qu c phòng, b o v T qu c. 5. Tình tr ng chi n tranh là tr ng thái xã h i c bi t c a t nư c ư c tuyên b trong th i gian t khi nư c nhà b xâm lư c cho t i khi hành ng xâm lư c ó ư c ch m d t trên th c t . 6. T ng ng viên là bi n pháp huy ng m i ngu n l c c a t nư c ch ng chi n tranh xâm lư c. 7. ng viên c c b là bi n pháp huy ng m i ngu n l c c a m t ho c m t s a phương ph c v nhi m v qu c phòng. 8. Tình tr ng khNn c p v qu c phòng là tr ng thái xã h i c a t nư c khi có nguy cơ tr c ti p b xâm lư c ho c ã x y ra hành ng vũ trang xâm lư c ho c b o lo n, nhưng chưa n m c tuyên b tình tr ng chi n tranh. 9. Thi t quân lu t là bi n pháp qu n lý nhà nư c c bi t có th i h n do quân i th c hi n. 10. Gi i nghiêm là bi n pháp c m ngư i, phương ti n i l i và ho t ng vào nh ng gi nh t nh t i nh ng khu v c nh t nh, tr trư ng h p ư c phép theo quy nh c a ngư i có thNm quy n t ch c th c hi n l nh gi i nghiêm. i u 4. Chính sách qu c phòng 1. Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam c ng c và tăng cư ng qu c phòng xây d ng và b o v v ng ch c T qu c. 2. Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam th c hi n ch quy n toàn v n lãnh th qu c gia bao g m t li n, o, qu n o, vùng bi n, lòng t và vùng tr i; s d ng các bi n pháp chính áng, thích h p ngăn ch n, Ny lùi, ánh b i m i âm mưu và hành ng xâm lư c b ng b t kỳ hình th c nào. 3. Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam th c hi n i ngo i qu c phòng phù h p v i chính sách i ngo i c l p, t ch , r ng m , a phương hóa, a d ng hóa các quan h qu c t , s n sàng là b n, là i tác tin c y c a các nư c trong c ng ng qu c t , ph n u vì hoà bình, c l p và phát tri n, ch ng chi n tranh dư i m i hình th c; m r ng h p tác v qu c phòng v i các nư c láng gi ng và trên th gi i trên nguyên t c tôn tr ng c l p, ch quy n và toàn v n lãnh th , không can thi p vào công vi c n i b c a nhau, bình ng, cùng có l i, vì hòa bình, phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t có liên quan mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên.
 3. 4. Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ghi nh n công lao và khen thư ng thích áng nh ng t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong s nghi p c ng c , tăng cư ng qu c phòng và b o v T qu c. M i âm mưu và hành ng ch ng l i c l p, ch quy n, th ng nh t và toàn v n lãnh th c a T qu c, ch ng l i s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa u b nghiêm tr theo pháp lu t. i u 5. Nguyên t c ho t ng qu c phòng 1. Tuân th Hi n pháp và pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, t dư i s lãnh o c a ng C ng s n Vi t Nam, s qu n lý th ng nh t c a Nhà nư c. 2. Huy ng s c m nh t ng h p c a toàn dân t c và c a c h th ng chính tr , trong ó l c lư ng vũ trang nhân dân làm nòng c t. 3. K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i tăng cư ng qu c phòng; gi a tăng cư ng qu c phòng v i phát tri n kinh t - xã h i. 4. Xây d ng n n qu c phòng toàn dân, th tr n qu c phòng toàn dân g n v i th tr n an ninh nhân dân. 5. K t h p v i ho t ng an ninh và ho t ng i ngo i. i u 6. Quy n và nghĩa v c a công dân v qu c phòng 1. B o v T qu c là nghĩa v thiêng liêng và quy n cao quý c a công dân. 2. Công dân ph i trung thành v i T qu c, làm nghĩa v quân s , ư c giáo d c v qu c phòng và hu n luy n quân s ; tham gia dân quân t v , phòng th dân s ; ch p hành nghiêm ch nh các bi n pháp c a Nhà nư c và ngư i có thNm quy n khi t nư c có tình tr ng chi n tranh ho c tình tr ng khNn c p v qu c phòng theo quy nh c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. Công dân ph c v trong l c lư ng vũ trang nhân dân ho c ư c huy ng làm nhi m v trong tình tr ng chi n tranh, tình tr ng khNn c p v qu c phòng n u b thương, t n h i v s c kh e, thi t h i v tính m ng thì b n thân và gia ình ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Trưng mua, trưng d ng tài s n h p pháp c a cá nhân, t ch c vì lý do qu c phòng Trong trư ng h p th t c n thi t vì lý do qu c phòng, Nhà nư c trưng mua, trưng d ng có b i thư ng tài s n h p pháp c a cá nhân, t ch c theo th i giá th trư ng. Vi c trưng mua, trưng d ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. N i dung xây d ng n n qu c phòng toàn dân
 4. 1. Xây d ng chi n lư c b o v T qu c, k ho ch phòng th t nư c; xây d ng th c l c và ti m l c qu c phòng v ng m nh toàn di n; xây d ng kh i i oàn k t toàn dân và h th ng chính tr v ng m nh. 2. Xây d ng l c lư ng vũ trang nhân dân làm nòng c t, v ng m nh toàn di n, có s c chi n u cao; xây d ng Quân i nhân dân và Công an nhân dân cách m ng, chính quy, tinh nhu , t ng bư c hi n i. 3. Th c hi n giáo d c qu c phòng trong cơ quan, t ch c và i v i công dân. 4. u tư xây d ng cơ s v t ch t, k thu t cho n n qu c phòng toàn dân; nghiên c u hoàn thi n chi n lư c và ngh thu t quân s Vi t Nam; phát tri n công nghi p qu c phòng, khoa h c, công ngh quân s ; huy ng ti m l c khoa h c, công ngh c a Nhà nư c và nhân dân ph c v qu c phòng, ng th i ng d ng thành t u khoa h c, công ngh quân s phù h p xây d ng t nư c. 5. ChuNn b k ho ch ng viên qu c phòng và các i u ki n c n thi t b o m th c hành ng viên qu c phòng trong tình tr ng chi n tranh ho c trong tình tr ng khNn c p v qu c phòng. N i dung chuNn b k ho ch ng viên qu c phòng do Chính ph quy nh. 6. Xây d ng khu v c phòng th v ng m nh v m i m t; tăng cư ng ti m l c qu c phòng, an ninh a bàn tr ng i m, vùng dân t c, mi n núi, biên gi i, h i o. 7. Xây d ng và b o m th c hi n các ch , chính sách phù h p v i i u ki n, tính ch t ho t ng c a l c lư ng vũ trang nhân dân, các chính sách i v i gia ình c a ngư i ph c v trong l c lư ng vũ trang nhân dân. 8. Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch, bi n pháp phòng th dân s trong ph m vi c nư c. 9. Qu n lý nhà nư c v qu c phòng, xây d ng và hoàn thi n h th ng pháp lu t v b o v T qu c. i u 9. Xây d ng khu v c phòng th 1. T i t nh, thành ph tr c thu c trung ương, huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ph i xây d ng khu v c phòng th trong h th ng phòng th chung c a c nư c. 2. N i dung xây d ng khu v c phòng th , cơ ch ho t ng c a khu v c phòng th do Chính ph quy nh. i u 10. ng viên n n kinh t qu c dân cho qu c phòng 1. Qu c h i quy t nh ch trương, bi n pháp ng viên n n kinh t qu c dân cho qu c phòng. 2. Chính ph t ch c th c hi n chuNn b và ng viên ngu n l c v t ch t, tài chính, khoa h c, công ngh , t o ngu n d tr qu c gia ph c v qu c phòng.
 5. 3. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph l p k ho ch v nhu c u qu c phòng thư ng xuyên, nhu c u qu c phòng năm u chi n tranh và th i chi n trình Chính ph quy t nh. i u 11. K t h p phát tri n kinh t - xã h i v i tăng cư ng qu c phòng 1. Nhà nư c có k ho ch, chương trình k t h p phát tri n kinh t - xã h i v i tăng cư ng qu c phòng phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i và chi n lư c b o v T qu c trong t ng th i kỳ. 2. Quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i vùng, t nh, thành ph tr c thu c trung ương và khu v c tr ng i m v qu c phòng ph i ư c B Qu c phòng và cơ quan có thNm quy n c a Chính ph ph i h p thNm nh. 3. Cơ quan, t ch c, cá nhân khi ti n hành các ho t ng s n xu t, kinh doanh, u tư và nghiên c u ng d ng khoa h c, công ngh ph i tuân th yêu c u c a Nhà nư c v k t h p phát tri n kinh t v i b o m qu c phòng. 4. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph l p k ho ch v kh năng và nhu c u k t h p phát tri n kinh t - xã h i v i tăng cư ng qu c phòng th i bình và th i chi n trình Chính ph quy t nh; t ch c, xây d ng khu kinh t - qu c phòng ư c Chính ph giao; t ch c, qu n lý ho t ng c a doanh nghi p ph c v qu c phòng và ơn v quân i ư c giao làm kinh t k t h p v i qu c phòng phù h p v i yêu c u nhi m v c a Quân i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: L C LƯ NG VŨ TRANG NHÂN DÂN i u 12. L c lư ng vũ trang nhân dân 1. L c lư ng vũ trang nhân dân g m Quân i nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân t v . 2. L c lư ng vũ trang nhân dân ph i tuy t i trung thành v i T qu c và nhân dân, có nhi m v s n sàng chi n u, chi n u b o v c l p, ch quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th c a T qu c, an ninh qu c gia và tr t t , an toàn xã h i, b o v ch xã h i ch nghĩa và nh ng thành qu cách m ng, cùng toàn dân xây d ng t nư c. 3. Nghiêm c m vi c thành l p ơn v vũ trang trái pháp lu t. i u 13. Nguyên t c ho t ng và s d ng l c lư ng vũ trang nhân dân 1. L c lư ng vũ trang nhân dân t dư i s lãnh o c a ng C ng s n Vi t Nam, s th ng lĩnh c a Ch t ch nư c, s qu n lý th ng nh t c a Chính ph .
 6. 2. Vi c s d ng l c lư ng vũ trang nhân dân và áp d ng bi n pháp quân s trong tình tr ng chi n tranh, tình tr ng khNn c p v qu c phòng ư c th c hi n theo l nh c a Ch t ch nư c. 3. Trong trư ng h p có th m h a do thiên nhiên ho c con ngư i gây ra, d ch b nh nguy hi m ho c tình hình e d a nghiêm tr ng n an ninh qu c gia và tr t t , an toàn xã h i thì vi c i u ng, s d ng l c lư ng vũ trang nhân dân ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v tình tr ng khNn c p. 4. Khi chưa có l nh c a c p có thNm quy n, ngư i ch huy ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân không ư c t ý i u ng, s d ng ngư i, trang b , vũ khí c a ơn v mình ti n hành các ho t ng vũ trang không có trong k ho ch hu n luy n, di n t p s n sàng chi n u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 14. Quân i nhân dân 1. Quân i nhân dân là l c lư ng nòng c t c a l c lư ng vũ trang nhân dân trong th c hi n nhi m v qu c phòng, bao g m l c lư ng thư ng tr c và l c lư ng d b ng viên. L c lư ng thư ng tr c c a Quân i nhân dân có B i ch l c và B i a phương. Ngày 22 tháng 12 hàng năm là ngày truy n th ng c a Quân i nhân dân, ngày h i qu c phòng toàn dân. 2. T ch c, nhi m v và ch ph c v c a Quân i nhân dân do pháp lu t quy nh. i u 15. Dân quân t v 1. Dân quân t v là l c lư ng vũ trang qu n chúng không thoát ly s n xu t, công tác, có nhi m v s n sàng chi n u, chi n u, ph c v chi n u b o v a phương, cơ s ; ph i h p v i các ơn v Quân i nhân dân, Công an nhân dân và các l c lư ng khác trên a bàn tham gia xây d ng n n qu c phòng toàn dân, xây d ng khu v c phòng th , gi gìn an ninh chính tr , tr t t , an toàn xã h i, b o v ng, chính quy n, b o v tài s n c a Nhà nư c, tính m ng, tài s n c a nhân dân a phương, cơ s . 2. T ch c, nhi m v và ch ph c v c a Dân quân t v do pháp lu t v dân quân t v quy nh. i u 16. Ch huy Quân i nhân dân và Dân quân t v 1. Quân i nhân dân và Dân quân t v có h th ng ch huy ư c t ch c theo quy nh c a pháp lu t. 2. B trư ng B Qu c phòng là ngư i ch huy cao nh t trong Quân i nhân dân và Dân quân t v . i u 17. Công an nhân dân trong th c hi n nhi m v qu c phòng
 7. 1. Công an nhân dân là l c lư ng nòng c t trong th c hi n nhi m v b o v an ninh chính tr , tr t t , an toàn xã h i, có trách nhi m ph i h p v i Quân i nhân dân và Dân quân t v th c hi n nhi m v qu c phòng. 2. Vi c ph i h p gi a Công an nhân dân v i Quân i nhân dân và Dân quân t v trong th c hi n nhi m v qu c phòng do Chính ph quy nh. i u 18. B o m ho t ng c a l c lư ng vũ trang nhân dân Nhà nư c b o m nhu c u tài chính, h u c n, vũ khí, trang b k thu t, phương ti n, t s d ng vào m c ích qu c phòng và các ch , chính sách ãi ng phù h p v i tính ch t ho t ng c thù c a l c lư ng vũ trang nhân dân trong th c hi n nhi m v qu c phòng. Chương 3: GIÁO D C QU C PHÒNG i u 19. Ph m vi, i tư ng giáo d c qu c phòng 1. Giáo d c qu c phòng ư c th c hi n trong ph m vi c nư c v i n i dung, hình th c, phương pháp phù h p cho t ng i tư ng. 2. Giáo d c qu c phòng là môn h c chính khóa trong nhà trư ng t trung h c ph thông tr lên. Ki n th c qu c phòng là m t trong các tiêu chuNn b t bu c i v i ngư i gi ch c v lãnh o, qu n lý trong cơ quan, t ch c. i tư ng, tiêu chuNn c th do Chính ph quy nh. i u 20. N i dung giáo d c qu c phòng 1. Giáo d c quy n và nghĩa v c a công dân v b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; yêu c u nhi m v qu c phòng, an ninh; truy n th ng u tranh ch ng ngo i xâm c a dân t c; b i dư ng lòng yêu nư c, yêu ch nghĩa xã h i, ý th c c nh giác trư c âm mưu, th o n c a các th l c thù ch ch ng phá ch xã h i ch nghĩa và Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Giáo d c, b i dư ng ki n th c qu c phòng và k năng quân s c n thi t; rèn luy n th l c công dân s n sàng làm nghĩa v b o v T qu c. 3. B i dư ng cho cán b , công ch c và ngư i ng u cơ quan, t ch c nh ng ki n th c cơ b n v ư ng l i quân s và công tác qu n lý nhà nư c v qu c phòng. i u 21. Trách nhi m t ch c th c hi n giáo d c qu c phòng 1. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o xây d ng n i dung, chương trình giáo d c qu c phòng phù h p v i t ng i tư ng, c p h c; ch o t ch c th c hi n giáo d c qu c phòng trong ph m vi c nư c.
 8. 2. Cơ quan, t ch c trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n n i dung, chương trình giáo d c qu c phòng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Nhà nư c khuy n khích, t o i u ki n cơ quan, t ch c, cá nhân và gia ình phát tri n các hình th c giáo d c hư ng nghi p và giáo d c i chúng v qu c phòng. 4. Cơ ch , chính sách b o m i v i giáo d c qu c phòng do Chính ph quy nh. Chương 4: CÔNG NGHI P QU C PHÒNG i u 22. V trí, nhi m v công nghi p qu c phòng Công nghi p qu c phòng là b ph n c a công nghi p qu c gia có nhi m v nghiên c u phát tri n, ch t o, s n xu t, b o dư ng, s a ch a, c i ti n, hi n i hoá vũ khí, trang b k thu t, thi t b chuyên dùng và các s n phNm khác ph c v qu c phòng. i u 23. Xây d ng công nghi p qu c phòng 1. Nhà nư c ưu tiên u tư cho nghiên c u xây d ng, hi n i hóa và th c hi n quy ho ch phát tri n công nghi p qu c phòng, áp ng nhu c u tăng cư ng ti m l c qu c phòng, b o m kh năng chi n u c a l c lư ng vũ trang nhân dân. 2. Nhà nư c duy trì thư ng xuyên và t ng bư c tăng cư ng năng l c công nghi p qu c phòng b ng cơ ch , chính sách ng b , áp ng yêu c u nhi m v qu c phòng phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a t nư c. 3. Vi c th c hi n h p tác qu c t v công nghi p qu c phòng theo nhu c u trang b c a l c lư ng vũ trang nhân dân ph i tuân th nguyên t c c l p, t ch , bình ng, cùng có l i, tuy t i gi bí m t quân s và bí m t nhà nư c. i u 24. Cơ s công nghi p qu c phòng 1. Cơ s s n xu t công nghi p ư c Nhà nư c u tư xây d ng năng l c s n xu t ph c v qu c phòng theo quy nh c a pháp lu t v ng viên công nghi p. 2. Cơ s nghiên c u, s n xu t, s a ch a vũ khí, trang b k thu t quân s do B Qu c phòng tr c ti p qu n lý. i u 25. Trách nhi m qu n lý công nghi p qu c phòng 1. Chính ph th ng nh t qu n lý công nghi p qu c phòng bao g m quy ho ch, k ho ch xây d ng và phát tri n công nghi p qu c phòng. 2. B Qu c phòng th c hi n qu n lý vi c s n xu t, khai thác các s n phNm qu c phòng; tr c ti p qu n lý các cơ s công nghi p qu c phòng; th c hi n t hàng ph c v qu c phòng.
 9. 3. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng và các b , ngành có liên quan t ch c, qu n lý, ch o và b o m cho các cơ s thu c quy n ư c giao s n xu t s n phNm ph c v qu c phòng th c hi n nhi m v theo ơn t hàng c a B Qu c phòng. Vi c ph i h p gi a B Công nghi p và B Qu c phòng do Chính ph quy nh. Chương 5: PHÒNG TH DÂN S i u 26. V trí phòng th dân s Phòng th dân s là b ph n trong h th ng phòng th qu c gia, g m các bi n pháp ch ng phòng, ch ng chi n tranh ho c th m h a do thiên nhiên ho c con ngư i gây ra, d ch b nh nguy hi m; th c hi n phòng, ch ng, kh c ph c h u qu th m h a, b o v nhân dân, b o v ho t ng c a cơ quan, t ch c và n n kinh t qu c dân. i u 27. Các bi n pháp phòng th dân s 1. Các bi n pháp b o v ho t ng c a cơ quan, t ch c và n n kinh t qu c dân bao g m: a) X lý các tình hu ng khi có tình tr ng chi n tranh ho c tình tr ng khNn c p v qu c phòng; b) Sơ tán, ng y trang; b o v cơ s v t ch t, kho tàng, trang thi t b , máy móc, nguyên v t li u, công trình kinh t , văn hoá - xã h i; d tr lương th c, th c phNm, nư c s ch, thu c ch a b nh, các s n phNm công ngh sinh h c; b o v ngu n nư c, các công trình, a hình có giá tr phòng th ; c) Gi gìn và b o v môi trư ng. 2. Các bi n pháp b o v nhân dân bao g m: a) Hư ng d n, hu n luy n, di n t p cho nhân dân và các l c lư ng t i ch v bi n pháp phòng th dân s ; s d ng các phương ti n phòng tránh cá nhân; th c hi n k ho ch sơ tán nhân dân n các khu v c an toàn ho c ít nguy hi m; b) T ch c phòng không nhân dân, xây d ng các công trình phòng tránh; quy nh v chi u sáng, ng y trang, thông tin liên l c và các bi n pháp phòng v . 3. T ch c l c lư ng tìm ki m, c u h , c u n n; kh c ph c h u qu chi n tranh, d ch b nh nguy hi m ho c th m h a do thiên nhiên, con ngư i gây ra. 4. Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng vũ khí hu di t hàng lo t, ch t c, ch t phóng x , ch t cháy, ch t n . i u 28. Trách nhi m t ch c, qu n lý công tác phòng th dân s
 10. 1. Phòng th dân s là trách nhi m c a cơ quan, t ch c và công dân dư i s qu n lý th ng nh t c a Chính ph . B , cơ quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác phòng th dân s . Cơ quan quân s a phương tham mưu cho U ban nhân dân cùng c p trong công tác phòng th dân s theo ch o c a B Qu c phòng. 2. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, Ch t ch U ban nhân dân các c p tr c ti p ch huy, ch o th c hi n các bi n pháp phòng th dân s a phương; ch ng huy ng l c lư ng t i ch x lý các tình hu ng và ph i h p v i a phương có liên quan th c hi n công tác phòng th dân s t i a phương. 3. T ch c, nhi m v , cơ ch b o m u tư xây d ng, t ch c hu n luy n phòng th dân s do Chính ph quy nh. Chương 6: TÌNH TR NG CHI N TRANH, TÌNH TR NG KH N C P V QU C PHÒNG i u 29. Tuyên b tình tr ng chi n tranh 1. Khi nư c nhà b xâm lư c, Qu c h i xem xét, quy t nh tuyên b tình tr ng chi n tranh; giao cho H i ng qu c phòng và an ninh nh ng nhi m v , quy n h n c bi t. 2. Trong trư ng h p Qu c h i không th h p ư c, U ban thư ng v Qu c h i quy t nh vi c tuyên b tình tr ng chi n tranh và báo cáo Qu c h i xem xét, quy t nh t i kỳ h p g n nh t c a Qu c h i. 3. Căn c vào Ngh quy t c a Qu c h i ho c c a U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c công b quy t nh tuyên b tình tr ng chi n tranh. i u 30. T ng ng viên, ng viên c c b 1. Khi quy t nh tuyên b tình tr ng chi n tranh ho c ban b tình tr ng khNn c p v qu c phòng thì U ban thư ng v Qu c h i xem xét, quy t nh t ng ng viên ho c ng viên c c b . 2. Căn c vào Ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c ra l nh t ng ng viên ho c ng viên c c b . 3. L nh t ng ng viên ư c ban b công khai trên ph m vi c nư c; th c hi n toàn b k ho ch ng viên qu c phòng; ho t ng c a xã h i, n n kinh t qu c dân chuy n sang b o m cho nhi m v chi n u, ph c v chi n u và áp ng các nhu c u qu c phòng th i chi n; Quân i ư c t trong tr ng thái s n sàng chi n u do B trư ng B Qu c phòng quy nh và ư c b sung quân nhân d b , phương ti n k thu t.
 11. 4. L nh ng viên c c b ư c ban b công khai m t ho c m t s a phương và ư c áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan thi hành k ho ch ng viên qu c phòng; ho t ng c a xã h i và n n kinh t c a a phương thu c di n ng viên ư c chuy n sang b o m cho nhi m v chi n u, s n sàng chi n u và nhu c u qu c phòng; Quân i ư c t trong tr ng thái s n sàng chi n u do B trư ng B Qu c phòng quy nh; m t b ph n l c lư ng thư ng tr c c a Quân i ư c b sung quân nhân d b , phương ti n k thu t. i u 31. Ban b tình tr ng kh n c p v qu c phòng 1. Khi x y ra tình tr ng khNn c p v qu c phòng, U ban thư ng v Qu c h i xem xét, quy t nh ban b tình tr ng khNn c p v qu c phòng trong c nư c ho c t ng a phương. 2. Căn c vào Ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c công b quy t nh ban b tình tr ng khNn c p v qu c phòng trong c nư c ho c t ng a phương; trong trư ng h p U ban thư ng v Qu c h i không th h p ư c, Ch t ch nư c ban b tình tr ng khNn c p v qu c phòng trong c nư c ho c t ng a phương. i u 32. Thi t quân lu t 1. Khi an ninh chính tr , tr t t , an toàn xã h i m t ho c m t s a phương b xâm ph m nghiêm tr ng t i m c chính quy n ó không còn ki m soát ư c tình hình thì Ch t ch nư c ra l nh thi t quân lu t theo ngh c a Chính ph . 2. Trong l nh thi t quân lu t ph i xác nh c th a bàn thi t quân lu t, bi n pháp và hi u l c thi hành; quy nh vi c th c hi n các nghĩa v công dân, các quy t c tr t t xã h i c n thi t a phương thi t quân lu t và ư c công b liên t c trên các phương ti n thông tin i chúng. 3. Trong th i gian thi t quân lu t, vi c qu n lý nhà nư c t i a bàn thi t quân lu t ư c giao cho Quân i th c hi n. Ngư i ch huy ơn v quân i ư c giao qu n lý a bàn thi t quân lu t có quy n ra l nh áp d ng các bi n pháp c n thi t th c hi n l nh thi t quân lu t và ch u trách nhi m v vi c áp d ng các bi n pháp ó. 4. Căn c vào l nh c a Ch t ch nư c v thi t quân lu t, quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph v th c hi n l nh thi t quân lu t, B trư ng B Qu c phòng có trách nhi m ch o, ch huy các ơn v quân i ư c giao th c hi n nhi m v t i a phương thi t quân lu t ch p hành úng quy nh c a pháp lu t. 5. Vi c xét x t i ph m x y ra a phương trong th i gian thi hành l nh thi t quân lu t do Toà án quân s m nhi m. 6. Theo ngh c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c ra l nh bãi b l nh thi t quân lu t khi tình hình an ninh chính tr , tr t t , an toàn xã h i a bàn thi t quân lu t ã n nh. i u 33. Gi i nghiêm
 12. 1. L nh gi i nghiêm ư c ban b trong trư ng h p tình hình an ninh chính tr , tr t t , an toàn xã h i t i m t ho c m t s a phương di n bi n ph c t p e d a gây m t n nh nghiêm tr ng. 2. Trong l nh gi i nghiêm ph i xác nh rõ khu v c gi i nghiêm, th i gian b t u và k t thúc gi i nghiêm, nh ng quy nh mà cơ quan, t ch c, cá nhân t i khu v c gi i nghiêm ph i ch p hành. 3. L nh gi i nghiêm ch có hi u l c trong th i h n không quá 24 gi . Trong th i gian gi i nghiêm, ngoài vi c b h n ch i l i, m i quy n h p pháp khác c a công dân ư c pháp lu t b o v . 4. ThNm quy n ban b l nh gi i nghiêm ư c quy nh như sau: a) Th tư ng Chính ph ban b l nh gi i nghiêm t i m t ho c m t s t nh, thành ph tr c thu c trung ương; b) U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ban b l nh gi i nghiêm t i m t ho c m t s huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương; c) U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ban b l nh gi i nghiêm t i m t ho c m t s xã, phư ng, th tr n thu c huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. i u 34. Nhi m v , quy n h n c a H i ng qu c phòng và an ninh trong tình tr ng chi n tranh, tình tr ng kh n c p v qu c phòng 1. Quy t nh ng viên m i l c lư ng và kh năng c a nư c nhà b o v T qu c. 2. Quy t nh các bi n pháp quân s và i u ng l c lư ng vũ trang nhân dân. 3. Quy t nh các bi n pháp nh m gi n nh an ninh chính tr , tr t t , an toàn xã h i ph c v qu c phòng. 4. Ch o các ho t ng tư pháp, ngo i giao th i chi n. 5. Th c hi n nhi m v , quy n h n c bi t khác khi ư c Qu c h i giao. i u 35. Quy n h n c a B trư ng B Qu c phòng trong tình tr ng chi n tranh, tình tr ng kh n c p v qu c phòng Căn c vào quy t nh tuyên b tình tr ng chi n tranh ho c quy t nh ban b tình tr ng khNn c p v qu c phòng, l nh t ng ng viên ho c ng viên c c b , B trư ng B Qu c phòng có quy n ra m nh l nh c bi t b o m cho nhi m v chi n u t i khu v c có chi n s . Ngư i ng u chính quy n a phương, cơ quan, t ch c nơi có chi n s ph i ch p hành m nh l nh ó. i u 36. Bãi b l nh tuyên b tình tr ng chi n tranh, tình tr ng kh n c p v qu c phòng; l nh t ng ng viên ho c ng viên c c b
 13. 1. Khi không còn tình tr ng chi n tranh, tình tr ng khNn c p v qu c phòng, Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i quy t nh bãi b tình tr ng chi n tranh, tình tr ng khNn c p v qu c phòng, vi c t ng ng viên, ng viên c c b . 2. Căn c vào Ngh quy t c a Qu c h i ho c c a U ban Thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c ra l nh bãi b l nh ã công b . Chương 7: B O M QU C PHÒNG i u 37. B o m huy ng ngu n nhân l c ph c v qu c phòng 1. Công dân Vi t Nam là ngu n nhân l c cơ b n, ch y u c a qu c phòng. 2. Nhà nư c có chính sách, k ho ch xây d ng, b i dư ng ngu n nhân l c v m i m t b o m cho nhi m v qu c phòng th i bình và th i chi n. i u 38. B o m ngu n l c tài chính cho qu c phòng 1. Nhà nư c b o m ngân sách th c hi n nhi m v qu c phòng theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. 2. Các t ch c kinh t b o m kinh phí th c hi n nhi m v qu c phòng theo quy nh c a Chính ph . 3. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài óng góp tài s n cho qu c phòng trên nguyên t c t nguy n, không trái v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. i u 39. B o m tài s n ph c v qu c phòng 1. Tài s n ph c v qu c phòng là tài s n c a Nhà nư c do Nhà nư c th ng nh t qu n lý và b o m. 2. Tài s n ph c v qu c phòng bao g m: a) Vũ khí, trang thi t b , khí tài và v t ch t ph c v m c ích qu c phòng; b) t ai s d ng vào m c ích qu c phòng theo quy nh c a pháp lu t v t ai; c) Tài s n do các doanh nghi p qu c phòng qu n lý; d) Phương ti n, trang thi t b , v t ch t c a n n kinh t qu c dân do cơ quan, t ch c và công dân t o ra ư c Nhà nư c huy ng, d tr trong k ho ch ng viên qu c phòng; ) Văn b n, tài li u giáo khoa và các công trình nghiên c u v qu c phòng, quân s ;
 14. e) Phương ti n k thu t ư c huy ng, trưng mua, trưng d ng ph c v qu c phòng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Nhà nư c có k ho ch xây d ng d tr qu c gia b o m cho qu c phòng. Vi c qu n lý, s d ng d tr qu c gia b o m cho qu c phòng và các m c ích khác th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v d tr qu c gia. 4. Nghiêm c m m i hành vi s d ng, chi m gi trái pháp lu t tài s n ph c v qu c phòng và d tr qu c gia b o m cho qu c phòng. i u 40. B o m thông tin liên l c, thông tin tuyên truy n ph c v qu c phòng 1. Nhà nư c có k ho ch b o m thông tin liên l c, thông tin tuyên truy n ph c v qu c phòng. 2. B Bưu chính - Vi n thông, B Văn hoá - Thông tin, các cơ quan thông tin i chúng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Qu c phòng giúp Chính ph xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch b o m thông tin liên l c, thông tin tuyên truy n ph c v qu c phòng trong th i bình và th i chi n. 3. Nghiêm c m vi c tuyên truy n, truy n d n nh ng thông tin, thông báo v qu c phòng ngoài nhi m v ư c giao. i u 41. B o m y t ph c v qu c phòng 1. Nhà nư c có k ho ch b o m y t ph c v qu c phòng. 2. B Y t trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Qu c phòng giúp Chính ph xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch b o m y t ph c v qu c phòng trong th i bình và th i chi n. i u 42. B o m công trình qu c phòng và khu quân s 1. Nhà nư c quy ho ch và xây d ng các công trình qu c phòng, khu quân s trong ph m vi c nư c. 2. Vi c qu n lý, s d ng công trình qu c phòng, khu quân s th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 43. B o m giao thông ph c v qu c phòng 1. Nhà nư c có k ho ch b o m giao thông ph c v qu c phòng. 2. B Giao thông v n t i trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Qu c phòng giúp Chính ph xây d ng k ho ch b o m giao thông ph c v qu c phòng trong th i bình và th i chi n; t ch c th c hi n b o m giao thông ph c v qu c phòng theo quy t nh c a Chính ph . Chương 8:
 15. NHI M V , QUY N H N C A CƠ QUAN, T CH C V QU C PHÒNG i u 44. N i dung qu n lý nhà nư c v qu c phòng; nhi m v , quy n h n c a Chính ph v qu c phòng 1. N i dung qu n lý nhà nư c v qu c phòng bao g m: a) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch c ng c , tăng cư ng n n qu c phòng toàn dân, k ho ch phòng th t nư c, k ho ch ng viên qu c phòng; b) Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu c phòng; c) T ch c, ch o th c hi n nhi m v qu c phòng; thi hành l nh, quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và các bi n pháp c n thi t b o v T qu c; d) Th c hi n giáo d c qu c phòng; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v qu c phòng; ) Ki m tra, thanh tra và gi i quy t khi u n i, t cáo trong vi c th c hi n nhi m v qu c phòng; e) H p tác qu c t v qu c phòng. 2. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v qu c phòng, th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a Hi n pháp và pháp lu t v qu c phòng. i u 45. Nhi m v , quy n h n c a B Qu c phòng 1. Ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v qu c phòng trong ph m vi c nư c; giúp Chính ph xây d ng d án lu t, pháp l nh, ngh nh và các văn b n hư ng d n thi hành lu t, pháp l nh v qu c phòng. 2. Ch trì, ph i h p v i b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph xây d ng quy ho ch, k ho ch nhà nư c v qu c phòng trình Chính ph quy t nh; xây d ng, qu n lý, ch huy Quân i nhân dân và Dân quân t v trong th c hi n nhi m v qu c phòng. 3. Hư ng d n, thanh tra, ki m tra, sơ k t, t ng k t vi c th c hi n công tác qu c phòng b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và a phương theo quy nh c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 46. Nhi m v , quy n h n c a b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph v qu c phòng 1. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, ph i h p v i B Qu c phòng th c hi n qu n lý nhà nư c v qu c phòng; ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n nhi m v qu c phòng theo quy nh c a pháp lu t.
 16. 2. T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch nhà nư c v qu c phòng trong th i bình và th i chi n theo nhi m v ư c giao. 3. Th c hi n vi c k t h p ch t ch qu c phòng v i kinh t , kinh t v i qu c phòng trong xây d ng và th c hi n quy ho ch, k ho ch c a ngành, lĩnh v c ư c giao ph trách. 4. Tham gia xây d ng khu v c phòng th theo ch o c a Chính ph và hư ng d n c a B Qu c phòng. 5. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v qu c phòng theo quy nh c a pháp lu t. i u 47. Nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân các c p v qu c phòng 1. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, H i ng nhân dân các c p ra ngh quy t v các bi n pháp b o m thi hành pháp lu t và nhi m v v qu c phòng a phương; quy t nh thu, chi ngân sách b o m cho ho t ng qu c phòng a phương; quy t nh ch trương, bi n pháp nh m phát huy ti m năng c a a phương xây d ng n n qu c phòng toàn dân, xây d ng khu v c phòng th , xây d ng ti m l c qu c phòng áp ng yêu c u th i bình và th i chi n. 2. Căn c vào l nh c a Ch t ch nư c, quy t nh ch trương, bi n pháp chuy n ho t ng kinh t - xã h i c a a phương t th i bình sang th i chi n. 3. Giám sát U ban nhân dân cùng c p và các cơ quan nhà nư c a phương trong vi c th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân, các văn b n quy ph m pháp lu t v qu c phòng. 4. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v qu c phòng theo quy nh c a pháp lu t. i u 48. Nhi m v , quy n h n c a U ban nhân dân các c p v qu c phòng 1. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, U ban nhân dân các c p th c hi n qu n lý nhà nư c v qu c phòng t i a phương; ban hành văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n t ch c th c hi n nhi m v qu c phòng theo quy nh c a pháp lu t và ngh quy t c a H i ng nhân dân cùng c p v nhi m v qu c phòng a phương. 2. Ch o và t ch c xây d ng khu v c phòng th ; xây d ng l c lư ng vũ trang a phương, ti m l c qu c phòng; th c hi n công tác giáo d c qu c phòng; tuy n ch n và g i thanh niên nh p ngũ, ón ti p, t o i u ki n gi i quy t vi c làm cho quân nhân xu t ngũ. 3. T ch c, xây d ng l c lư ng và th c hi n chính sách i v i b i a phương, l c lư ng d b ng viên, dân quân t v ; xây d ng, qu n lý, b o v công trình qu c phòng và khu quân s ; thi hành các bi n pháp phòng th dân s , chính sách h u phương quân i; chi vi n v h u c n, tài chính cho l c lư ng vũ trang nhân dân ho t
 17. ng trên a bàn a phương làm nhi m v trong tình tr ng chi n tranh ho c tình tr ng khNn c p v qu c phòng và các nhi m v khác do pháp lu t quy nh. 4. Trình H i ng nhân dân cùng c p d toán thu, chi ngân sách b o m cho ho t ng qu c phòng a phương; ch o t ch c th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân v thu, chi ngân sách b o m cho ho t ng qu c phòng a phương. 5. Ch p hành và t ch c th c hi n các l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c, quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph và U ban nhân dân c p trên v qu c phòng. 6. Ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình v qu c phòng; t o i u ki n các t ch c ó th c hi n có hi u qu nhi m v qu c phòng t i a phương. 7. Ch t ch U ban nhân dân các c p ch u trách nhi m v vi c th c hi n nhi m v , quy n h n v qu c phòng c a c p mình, ôn c, ki m tra U ban nhân dân c p dư i th c hi n nhi m v qu c phòng a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 49. Trách nhi m c a M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên v qu c phòng M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n pháp lu t v qu c phòng; giám sát vi c th c hi n pháp lu t v qu c phòng c a cơ quan, t ch c, cá nhân. Chương 9: I U KHO N THI HÀNH i u 50. Hi u l c thi hành Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2006. i u 51. Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t này. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản