Luật số 11-LCT/HĐNN8

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
4
download

Luật số 11-LCT/HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 11-LCT/HĐNN8 về sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 11-LCT/HĐNN8

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11-LCT/H NN8 Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1988 LU T S A I, B SUNG LU T T CH C VI N KI M SÁT NHÂN DÂN Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Lu t này s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân ngày 4-7-1981. i u3 i m 2 m i: "2- Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c i u tra c a các cơ quan i u tra, c a B i biên phòng, H i quan và Ki m lâm". B sung i m 6 và i m 7: "6. i u tra t i ph m trong nh ng trư ng h p quy nh t i kho n 3, i u 92 B lu t t t ng hình s "; "7. Kh i t ho c tham gia t t ng nh ng v án dân s khi xét th y c n thi t". i u5 B sung vào cu i kho n 3: "Trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao có quy n ra quy t nh ình ch và bu c ph i s a ch a nh ng hành vi vi ph m pháp lu t có th gây h u qu nghiêm tr ng". B các i u 9, 10 và 11, thay b ng i u 9 m i: i u9 "Khi th c hi n công tác ki m sát i u tra, quy t nh vi c truy t , các Vi n ki m sát nhân dân có nhi m v và quy n h n quy nh t i i u 141 và i u 142 B lu t t t ng hình s ". i u 13
  2. B i m 1 quy nh v vi c trù b phiên toà. i m 3 m i: "3. Yêu c u Toà án nhân dân cùng c p và c p dư i chuy n h sơ nh ng v án c n thi t cho công tác ki m sát xét x "; i m 5 m i: "5. Kháng ngh các b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân theo th t c giám c thNm ho c tái thNm quy nh t i i u 244 và i u 263 B lu t t t ng hình s "; i m 6 m i: "6. Khi kháng ngh theo th t c giám c thNm ho c tái thNm, Vi n ki m sát nhân dân có quy n quy t nh t m ình ch thi hành b n án ho c quy t nh b kháng ngh ". B sung hai i u m i là i u 13a và i u 13b. i u 13a "Khi th c hi n công tác ki m sát xét x dân s , các Vi n ki m sát nhân dân có quy n: 1. Ki m sát vi c xét x các v án dân s , hôn nhân gia ình và lao ng; 2. Kh i t nh ng v án dân s khi Vi n trư ng xét th y c n thi t; 3. Ti n hành ki m sát vi c l p h sơ, t mình ho c yêu c u Toà án trưng c u giám nh, ki m tra xác minh nh ng v n c n làm sáng t nh m gi i quy t úng n v án; 4. Kháng ngh theo th t c phúc thNm các b n án và quy t nh sơ thNm chưa có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân cùng c p và c p dư i; 5. Kháng ngh các b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân theo th t c giám c thNm khi th y có vi ph m pháp lu t ho c theo th t c tái thNm khi th y có tình ti t m i. Trong m i trư ng h p, b n kháng ngh ph i ư c g i cho các bên ương s và nh ng ngư i có quy n và l i ích liên quan n vi c kháng ngh ". i u 13b "Nh ng ngư i sau ây có quy n kháng ngh theo th t c giám c thNm ho c tái thNm các b n án và quy t nh v dân s , hôn nhân gia ình và lao ng: a) Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao có quy n kháng ngh các b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân các c p theo th t c giám c thNm ho c tái thNm;
  3. b) Phó Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao có quy n kháng ngh các b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân c p dư i theo th t c giám c thNm; c) Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân c p t nh có quy n kháng ngh các b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân c p dư i theo th t c giám c thNm ho c tái thNm. Nh ng ngư i kháng ngh theo th t c giám c thNm ho c tái thNm có quy n t m ình ch thi hành b n án ho c quy t nh b kháng ngh ." i u 14 B sung kho n 3: "3. Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao trình H i ng Nhà nư c ý ki n c a mình v nh ng trư ng h p ngư i b án xin ân gi m án t hình." i u 16 m i "Khi th c hi n công tác ki m sát thi hành án, các Vi n ki m sát nhân dân có quy n: 1. Yêu c u cơ quan và nhân viên thi hành án: a) T ki m tra vi c thi hành các b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân và thông báo k t qu ki m tra cho Vi n ki m sát nhân dân bi t; b) Cung c p nh ng tài li u, văn b n ho c xu t trình các h sơ, s sách, gi y t có liên quan n vi c thi hành án; c) Thi hành các b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân chưa ư c thi hành. 2. Ki m sát t i ch vi c tuân theo pháp lu t c a các cơ quan và nhân viên h u quan trong vi c thi hành các b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân; ki m sát vi c tuân theo pháp lu t c a các cơ quan, nhân viên ó trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a nhân dân i v i vi c thi hành án. 3. Ki n ngh ho c kháng ngh v i các cơ quan, nhân viên h u quan, yêu c u s a i, bãi b ho c ình ch nh ng văn b n, bi n pháp ho c vi c làm vi ph m pháp lu t trong vi c thi hành án; x lý k lu t ngư i ch u trách nhi m v vi c làm vi ph m pháp lu t ó. Trong trư ng h p c n thi t thì kh i t dân s ho c truy c u trách nhi m hình s ". i u 20 B sung o n 2:
  4. " i v i các quy t nh ghi t i i m 6, i u 19 Lu t này, trong trư ng h p không nh t trí thì cơ quan ho c ngư i có trách nhi m v n ph i ch p hành ngay, nhưng có quy n khi u n i lên Vi n ki m sát c p trên tr c ti p. Trong th i h n hai mươi ngày, Vi n trư ng Vi n ki m sát c p trên tr c ti p ph i xét và gi i quy t khi u n i." i u 22 Kho n 1, o n 1 m i: "1. Vi n ki m sát nhân dân t i cao g m có Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng th nh t, các Phó Vi n trư ng, các ki m sát viên và các i u tra viên." ... Kho n 2, o n 1 m i: "2. Vi n ki m sát nhân dân t i cao có U ban ki m sát g m Vi n trư ng, các Phó Vi n trư ng và m t s ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân t i cao do Vi n trư ng ch nh và trình H i ng Nhà nư c phê chuNn." ... Kho n 3 m i: "3. Vi n ki m sát nhân dân t i cao có các C c, V , Vi n, Văn phòng và các trư ng ào t o cán b v nghi p v ki m sát." i u 23 Kho n 1, o n 1 m i: "1. Vi n ki m sát nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương g m có Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng th nh t, các Phó Vi n trư ng, các ki m sát viên và các i u tra viên." Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988. Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản