Luật số 24/2008/QH12 về việc quốc tịch Việt Nam do Quốc hội ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
98
lượt xem
15
download

Luật số 24/2008/QH12 về việc quốc tịch Việt Nam do Quốc hội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luật số 24/2008/qh12 về việc quốc tịch việt nam do quốc hội ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 24/2008/QH12 về việc quốc tịch Việt Nam do Quốc hội ban hành

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- Lu t s : 24/2008/QH12 Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 LU T QU C TNCH VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t qu c t ch Vi t Nam. CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Qu c t ch Vi t Nam Qu c t ch Vi t Nam th hi n m i quan h g n bó c a cá nhân v i Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, làm phát sinh quy n, nghĩa v c a công dân Vi t Nam i v i Nhà nư c và quy n, trách nhi m c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam i v i công dân Vi t Nam. i u 2. Quy n i v i qu c t ch 1. nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, m i cá nhân u có quy n có qu c t ch. Công dân Vi t Nam không b tư c qu c t ch Vi t Nam, tr trư ng h p quy nh t i i u 31 c a Lu t này. 2. Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là Nhà nư c th ng nh t c a các dân t c cùng sinh s ng trên lãnh th Vi t Nam, m i thành viên c a các dân t c u bình ng v quy n có qu c t ch Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Qu c t ch nư c ngoài là qu c t ch c a m t nư c khác không ph i là qu c t ch Vi t Nam. 2. Ngư i không qu c t ch là ngư i không có qu c t ch Vi t Nam và cũng không có qu c t ch nư c ngoài. 3. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài là công dân Vi t Nam và ngư i g c Vi t Nam cư trú, sinh s ng lâu dài nư c ngoài.
 2. 4. Ngư i g c Vi t Nam nh cư nư c ngoài là ngư i Vi t Nam ã t ng có qu c t ch Vi t Nam mà khi sinh ra qu c t ch c a h ư c xác nh theo nguyên t c huy t th ng và con, cháu c a h ang cư trú, sinh s ng lâu dài nư c ngoài. 5. Ngư i nư c ngoài cư trú Vi t Nam là công dân nư c ngoài và ngư i không qu c t ch thư ng trú ho c t m trú Vi t Nam. i u 4. Nguyên t c qu c t ch Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam công nh n công dân Vi t Nam có m t qu c t ch là qu c t ch Vi t Nam, tr trư ng h p Lu t này có quy nh khác. i u 5. Quan h gi a Nhà nư c và công dân 1. Ngư i có qu c t ch Vi t Nam là công dân Vi t Nam. 2. Công dân Vi t Nam ư c Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam b o m các quy n công dân và ph i làm tròn các nghĩa v công dân i v i Nhà nư c và xã h i theo quy nh c a pháp lu t. 3. Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có chính sách công dân Vi t Nam nư c ngoài có i u ki n hư ng các quy n công dân và làm các nghĩa v công dân phù h p v i hoàn c nh s ng xa t nư c. 4. Quy n và nghĩa v c a công dân Vi t Nam ng th i có qu c t ch nư c ngoài ang nh cư nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 6. B o h i v i công dân Vi t Nam nư c ngoài Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam b o h quy n l i chính áng c a công dân Vi t Nam nư c ngoài. Các cơ quan nhà nư c trong nư c, cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m thi hành m i bi n pháp c n thi t, phù h p v i pháp lu t c a nư c s t i, pháp lu t và t p quán qu c t th c hi n s b o h ó. i u 7. Chính sách i v i ngư i g c Vi t Nam nh cư nư c ngoài 1. Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có chính sách khuy n khích và t o i u ki n thu n l i ngư i g c Vi t Nam nh cư nư c ngoài gi quan h g n bó v i gia ình và quê hương, góp ph n xây d ng quê hương, t nư c. 2. Nhà nư c có chính sách t o i u ki n thu n l i cho ngư i ã m t qu c t ch Vi t Nam ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam. i u 8. H n ch tình tr ng không qu c t ch Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam t o i u ki n cho tr em sinh ra trên lãnh th Vi t Nam u có qu c t ch và nh ng ngư i không qu c t ch thư ng trú Vi t Nam ư c nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a Lu t này.
 3. i u 9. Gi qu c t ch khi k t hôn, ly hôn, h y vi c k t hôn trái pháp lu t Vi c k t hôn, ly hôn và h y vi c k t hôn trái pháp lu t gi a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài không làm thay i qu c t ch Vi t Nam c a ương s và con chưa thành niên c a h (n u có). i u 10. Gi qu c t ch khi qu c t ch c a v ho c ch ng thay i Vi c v ho c ch ng nh p, tr l i ho c m t qu c t ch Vi t Nam không làm thay i qu c t ch c a ngư i kia. i u 11. Gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam M t trong các gi y t sau ây có giá tr ch ng minh ngư i có qu c t ch Vi t Nam: 1. Gi y khai sinh; trư ng h p Gi y khai sinh không th hi n rõ qu c t ch Vi t Nam thì ph i kèm theo gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam c a cha m ; 2. Gi y ch ng minh nhân dân; 3. H chi u Vi t Nam; 4. Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam, Quy t nh cho tr l i qu c t ch Vi t Nam, Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi i v i tr em là ngư i nư c ngoài, Quy t nh cho ngư i nư c ngoài nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi. i u 12. Gi i quy t v n phát sinh t tình tr ng công dân Vi t Nam ng th i có qu c t ch nư c ngoài 1. V n phát sinh t tình tr ng công dân Vi t Nam ng th i có qu c t ch nư c ngoài ư c gi i quy t theo i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên, trư ng h p chưa có i u ư c qu c t thì ư c gi i quy t theo t p quán và thông l qu c t . 2. Căn c vào quy nh c a Lu t này, Chính ph ký k t ho c xu t vi c ký k t, quy t nh gia nh p i u ư c qu c t gi i quy t v n phát sinh t tình tr ng công dân Vi t Nam ng th i có qu c t ch nư c ngoài. CHƯƠNG II CÓ QU C TNCH VI T NAM M c 1. QUY NNH CHUNG i u 13. Ngư i có qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i có qu c t ch Vi t Nam bao g m ngư i ang có qu c t ch Vi t Nam cho n ngày Lu t này có hi u l c và ngư i có qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a Lu t này.
 4. 2. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mà chưa m t qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam trư c ngày Lu t này có hi u l c thì v n còn qu c t ch Vi t Nam và trong th i h n 5 năm, k t ngày Lu t này có hi u l c, ph i ăng ký v i cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài gi qu c t ch Vi t Nam. Chính ph quy nh trình t , th t c ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam. i u 14. Căn c xác nh ngư i có qu c t ch Vi t Nam Ngư i ư c xác nh có qu c t ch Vi t Nam, n u có m t trong nh ng căn c sau ây: 1. Do sinh ra theo quy nh t i các i u 15, 16 và 17 c a Lu t này; 2. ư c nh p qu c t ch Vi t Nam; 3. ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam; 4. Theo quy nh t i các i u 18, 35 và 37 c a Lu t này; 5. Theo i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. i u 15. Qu c t ch c a tr em khi sinh ra có cha m là công dân Vi t Nam Tr em sinh ra trong ho c ngoài lãnh th Vi t Nam mà khi sinh ra có cha m u là công dân Vi t Nam thì có qu c t ch Vi t Nam. i u 16. Qu c t ch c a tr em khi sinh ra có cha ho c m là công dân Vi t Nam 1. Tr em sinh ra trong ho c ngoài lãnh th Vi t Nam mà khi sinh ra có cha ho c m là công dân Vi t Nam còn ngư i kia là ngư i không qu c t ch ho c có m là công dân Vi t Nam còn cha không rõ là ai thì có qu c t ch Vi t Nam. 2. Tr em khi sinh ra có cha ho c m là công dân Vi t Nam còn ngư i kia là công dân nư c ngoài thì có qu c t ch Vi t Nam, n u có s th a thu n b ng văn b n c a cha m vào th i i m ăng ký khai sinh cho con. Trư ng h p tr em ư c sinh ra trên lãnh th Vi t Nam mà cha m không th a thu n ư c vi c l a ch n qu c t ch cho con thì tr em ó có qu c t ch Vi t Nam. i u 17. Qu c t ch c a tr em khi sinh ra có cha m là ngư i không qu c t ch 1. Tr em sinh ra trên lãnh th Vi t Nam mà khi sinh ra có cha m u là ngư i không qu c t ch, nhưng có nơi thư ng trú t i Vi t Nam thì có qu c t ch Vi t Nam. 2. Tr em sinh ra trên lãnh th Vi t Nam mà khi sinh ra có m là ngư i không qu c t ch, nhưng có nơi thư ng trú t i Vi t Nam, còn cha không rõ là ai thì có qu c t ch Vi t Nam. i u 18. Qu c t ch c a tr sơ sinh b b rơi, tr em ư c tìm th y trên lãnh th Vi t Nam
 5. 1. Tr sơ sinh b b rơi, tr em ư c tìm th y trên lãnh th Vi t Nam mà không rõ cha m là ai thì có qu c t ch Vi t Nam. 2. Tr em quy nh t i kho n 1 i u này chưa 15 tu i không còn qu c t ch Vi t Nam trong các trư ng h p sau ây: a) Tìm th y cha m mà cha m ch có qu c t ch nư c ngoài; b) Ch tìm th y cha ho c m mà ngư i ó ch có qu c t ch nư c ngoài. M c 2. NH P QU C TNCH VI T NAM i u 19. i u ki n ư c nh p qu c t ch Vi t Nam 1. Công dân nư c ngoài và ngư i không qu c t ch ang thư ng trú Vi t Nam có ơn xin nh p qu c t ch Vi t Nam thì có th ư c nh p qu c t ch Vi t Nam, n u có các i u ki n sau ây: a) Có năng l c hành vi dân s y theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; b) Tuân th Hi n pháp và pháp lu t Vi t Nam; tôn tr ng truy n th ng, phong t c, t p quán c a dân t c Vi t Nam; c) Bi t ti ng Vi t hoà nh p vào c ng ng Vi t Nam; d) ã thư ng trú Vi t Nam t 5 năm tr lên tính n th i i m xin nh p qu c t ch Vi t Nam; ) Có kh năng b o m cu c s ng t i Vi t Nam. 2. Ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam có th ư c nh p qu c t ch Vi t Nam mà không ph i có các i u ki n quy nh t i các i m c, d và kho n 1 i u này, n u thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Là v , ch ng, cha ,m ho c con c a công dân Vi t Nam; b) Có công lao c bi t óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam; c) Có l i cho Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3. Ngư i nh p qu c t ch Vi t Nam thì ph i thôi qu c t ch nư c ngoài, tr nh ng ngư i quy nh t i kho n 2 i u này, trong trư ng h p c bi t, n u ư c Ch t ch nư c cho phép. 4. Ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam ph i có tên g i Vi t Nam. Tên g i này do ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam l a ch n và ư c ghi rõ trong Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam.
 6. 5. Ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam không ư c nh p qu c t ch Vi t Nam, n u vi c ó làm phương h i n l i ích qu c gia c a Vi t Nam. 6. Chính ph quy nh c th các i u ki n ư c nh p qu c t ch Vi t Nam. i u 20. H sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam 1. H sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam g m có các gi y t sau ây: a) ơn xin nh p qu c t ch Vi t Nam; b) B n sao Gi y khai sinh, H chi u ho c gi y t khác có giá tr thay th ; c) B n khai lý l ch; d) Phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p i v i th i gian ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam cư trú Vi t Nam, Phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p i v i th i gian ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam cư trú nư c ngoài. Phi u lý l ch tư pháp ph i là phi u ư c c p không quá 90 ngày tính n ngày n p h sơ; ) Gi y t ch ng minh trình Ti ng Vi t; e) Gi y t ch ng minh v ch , th i gian thư ng trú Vi t Nam; g) Gi y t ch ng minh b o m cu c s ng Vi t Nam. 2. Nh ng ngư i ư c mi n m t s i u ki n nh p qu c t ch Vi t Nam quy nh t i kho n 2 i u 19 c a Lu t này thì ư c mi n các gi y t tương ng v i i u ki n ư c mi n. 3. Chính ph quy nh c th các gi y t trong h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam. i u 21. Trình t , th t c gi i quy t h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam n p h sơ cho S Tư pháp nơi cư trú. Trong trư ng h p h sơ không có y các gi y t quy nh t i kho n 1 i u 20 c a Lu t này ho c không h p l thì S Tư pháp thông báo ngay ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam b sung, hoàn ch nh h sơ. 2. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Tư pháp g i văn b n ngh cơ quan Công an t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) xác minh v nhân thân c a ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a S Tư pháp, cơ quan Công an c p t nh có trách nhi m xác minh và g i k t qu n S Tư pháp. Trong th i gian này, S Tư pháp ph i ti n hành thNm tra gi y t trong h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam.
 7. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c k t qu xác minh, S Tư pháp có trách nhi m hoàn t t h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ngh c a S Tư pháp, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m xem xét, k t lu n và xu t ý ki n g i B Tư pháp. 3. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c xu t c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, B Tư pháp có trách nhi m ki m tra l i h sơ, n u xét th y có i u ki n nh p qu c t ch Vi t Nam thì g i thông báo b ng văn b n cho ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam làm th t c xin thôi qu c t ch nư c ngoài, tr trư ng h p ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam xin gi qu c t ch nư c ngoài ho c là ngư i không qu c t ch. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c gi y cho thôi qu c t ch nư c ngoài c a ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam, B trư ng B Tư pháp báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. Trư ng h p ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam xin gi qu c t ch nư c ngoài, ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam là ngư i không qu c t ch thì trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c xu t c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, B Tư pháp có trách nhi m ki m tra l i h sơ, n u xét th y ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam có i u ki n ư c nh p qu c t ch Vi t Nam thì báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 4. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. i u 22. Trình t , th t c và h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam i v i ngư i không qu c t ch ã cư trú n nh t i Vi t Nam Ngư i không qu c t ch mà không có y các gi y t v nhân thân, nhưng ã cư trú n nh trên lãnh th Vi t Nam t 20 năm tr lên tính n ngày Lu t này có hi u l c và tuân th Hi n pháp, pháp lu t Vi t Nam thì ư c nh p qu c t ch Vi t Nam theo trình t , th t c và h sơ do Chính ph quy nh. M c 3. TR L I QU C TNCH VI T NAM i u 23. Các trư ng h p ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i ã m t qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i i u 26 c a Lu t này có ơn xin tr l i qu c t ch Vi t Nam thì có th ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam, n u thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Xin h i hương v Vi t Nam; b) Có v , ch ng, cha ,m ho c con là công dân Vi t Nam; c) Có công lao c bi t óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam; d) Có l i cho Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam;
 8. ) Th c hi n u tư t i Vi t Nam; e) ã thôi qu c t ch Vi t Nam nh p qu c t ch nư c ngoài, nhưng không ư c nh p qu c t ch nư c ngoài. 2. Ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam không ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam, n u vi c ó làm phương h i n l i ích qu c gia c a Vi t Nam. 3. Trư ng h p ngư i b tư c qu c t ch Vi t Nam xin tr l i qu c t ch Vi t Nam thì ph i sau ít nh t 5 năm, k t ngày b tư c qu c t ch m i ư c xem xét cho tr l i qu c t ch Vi t Nam. 4. Ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam ph i l y l i tên g i Vi t Nam trư c ây, tên g i này ph i ư c ghi rõ trong Quy t nh cho tr l i qu c t ch Vi t Nam. 5. Ngư i ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam thì ph i thôi qu c t ch nư c ngoài, tr nh ng ngư i sau ây, trong trư ng h p c bi t, n u ư c Ch t ch nư c cho phép: a) Là v , ch ng, cha ,m ho c con c a công dân Vi t Nam; b) Có công lao c bi t óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam; c) Có l i cho Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam.6. Chính ph quy nh c th các i u ki n ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam. i u 24. H sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam 1. H sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam g m có các gi y t sau ây: a) ơn xin tr l i qu c t ch Vi t Nam; b) B n sao Gi y khai sinh, H chi u ho c gi y t khác có giá tr thay th ; c) B n khai lý l ch; d) Phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p i v i th i gian ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam cư trú Vi t Nam, Phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p i v i th i gian ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam cư trú nư c ngoài. Phi u lý l ch tư pháp ph i là phi u ư c c p không quá 90 ngày tính n ngày n p h sơ; ) Gi y t ch ng minh ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam ã t ng có qu c t ch Vi t Nam; e) Gi y t ch ng minh i u ki n tr l i qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i kho n 1 i u 23 c a Lu t này. 2. Chính ph quy nh c th các gi y t trong h sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam.
 9. i u 25. Trình t , th t c gi i quy t h sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam n u cư trú trong nư c thì n p h sơ cho S Tư pháp nơi cư trú, n u cư trú nư c ngoài thì n p h sơ cho cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i. Trong trư ng h p h sơ không có y các gi y t quy nh t i i u 24 c a Lu t này ho c không h p l thì cơ quan ti p nh n h sơ thông báo ngay ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam b sung, hoàn ch nh h sơ. 2. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Tư pháp g i văn b n ngh cơ quan Công an c p t nh xác minh v nhân thân c a ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a S Tư pháp, cơ quan Công an c p t nh có trách nhi m xác minh và g i k t qu n S Tư pháp. Trong th i gian này, S Tư pháp ph i ti n hành thNm tra gi y t trong h sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam.Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c k t qu xác minh, S Tư pháp có trách nhi m hoàn t t h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ngh c a S Tư pháp, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m xem xét, k t lu n và xu t ý ki n g i B Tư pháp. 3. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m thNm tra và chuy n h sơ kèm theo ý ki n xu t v vi c xin tr l i qu c t ch Vi t Nam v B Ngo i giao chuy n n B Tư pháp. Trong trư ng h p c n thi t, B Tư pháp ngh B Công an xác minh v nhân thân c a ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam. 4. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n xu t c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ho c c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, B Tư pháp có trách nhi m ki m tra l i h sơ, n u xét th y ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam có i u ki n ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam thì g i thông báo b ng văn b n cho ngư i ó làm th t c xin thôi qu c t ch nư c ngoài, tr trư ng h p ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam xin gi qu c t ch nư c ngoài ho c là ngư i không qu c t ch. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c gi y xác nh n thôi qu c t ch nư c ngoài c a ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam, B trư ng B Tư pháp báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. Trư ng h p ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam xin gi qu c t ch nư c ngoài, ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam là ngư i không qu c t ch thì trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n xu t c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ho c c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, B Tư pháp có trách nhi m ki m tra l i h sơ, n u xét th y ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam có i u ki n ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam thì báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 5. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c xem xét, quy t nh.
 10. CHƯƠNG III M T QU C TNCH VI T NAM M c 1. QUY NNH CHUNG i u 26. Căn c m t qu c t ch Vi t Nam 1. ư c thôi qu c t ch Vi t Nam. 2. B tư c qu c t ch Vi t Nam. 3. Không ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i kho n 2 i u 13 c a Lu t này. 4. Theo quy nh t i kho n 2 i u 18 và i u 35 c a Lu t này. 5. Theo i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. M c 2. THÔI QU C TNCH VI T NAM i u 27. Căn c thôi qu c t ch Vi t Nam 1. Công dân Vi t Nam có ơn xin thôi qu c t ch Vi t Nam nh p qu c t ch nư c ngoài thì có th ư c thôi qu c t ch Vi t Nam. 2. Ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam chưa ư c thôi qu c t ch Vi t Nam, n u thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây: a) ang n thu i v i Nhà nư c ho c ang có nghĩa v tài s n i v i cơ quan, t ch c ho c cá nhân Vi t Nam; b) ang b truy c u trách nhi m hình s ; c) ang ch p hành b n án, quy t nh c a Toà án Vi t Nam; d) ang b t m giam ch thi hành án; ) ang ch p hành quy t nh áp d ng bi n pháp x lý hành chính ưa vào cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh, trư ng giáo dư ng. 3. Ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam không ư c thôi qu c t ch Vi t Nam, n u vi c ó làm phương h i n l i ích qu c gia c a Vi t Nam. 4. Cán b , công ch c và nh ng ngư i ang ph c v trong l c lư ng vũ trang nhân dân Vi t Nam không ư c thôi qu c t ch Vi t Nam. 5. Chính ph quy nh c th các i u ki n ư c thôi qu c t ch Vi t Nam. i u 28. H sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam
 11. 1. H sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam bao g m: a) ơn xin thôi qu c t ch Vi t Nam; b) B n khai lý l ch; c) B n sao H chi u Vi t Nam, Gi y ch ng minh nhân dân ho c gi y t khác quy nh t i i u 11 c a Lu t này; d) Phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p. Phi u lý l ch tư pháp ph i là phi u ư c c p không quá 90 ngày tính n ngày n p h sơ; ) Gi y t xác nh n v vi c ngư i ó ang làm th t c nh p qu c t ch nư c ngoài, tr trư ng h p pháp lu t nư c ó không quy nh v vi c c p gi y này; e) Gi y xác nh n không n thu do C c thu nơi ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam cư trú c p; g) i v i ngư i trư c ây là cán b , công ch c, viên ch c ho c ph c v trong l c lư ng vũ trang nhân dân Vi t Nam ã ngh hưu, thôi vi c, b mi n nhi m, bãi nhi m, cách ch c ho c gi i ngũ, ph c viên chưa quá 5 năm thì còn ph i n p gi y c a cơ quan, t ch c, ơn v ã ra quy t nh cho ngh hưu, cho thôi vi c, mi n nhi m, bãi nhi m, cách ch c ho c gi i ngũ, ph c viên xác nh n vi c thôi qu c t ch Vi t Nam c a ngư i ó không phương h i n l i ích qu c gia c a Vi t Nam. 2. Trư ng h p công dân Vi t Nam không thư ng trú trong nư c thì không ph i n p các gi y t quy nh t i các i m d, e và g kho n 1 i u này. 3. Chính ph quy nh c th các gi y t trong h sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam. i u 29. Trình t , th t c gi i quy t h sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam n u cư trú trong nư c thì n p h sơ cho S Tư pháp nơi cư trú, n u cư trú nư c ngoài thì n p h sơ cho cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i. Trong trư ng h p h sơ không có y các gi y t quy nh t i i u 28 c a Lu t này ho c không h p l thì cơ quan ti p nh n h sơ thông báo ngay ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam b sung, hoàn ch nh h sơ. 2. Trư ng h p ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam cư trú trong nư c thì trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Tư pháp có trách nhi m ăng thông báo v vi c xin thôi qu c t ch Vi t Nam trên m t t báo vi t ho c báo i nt a phương trong ba s liên ti p và g i ăng trên Trang thông tin i n t c a B Tư pháp; trư ng h p ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam cư trú nư c ngoài thì trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m ăng thông báo v vi c xin thôi qu c t ch Vi t Nam trên Trang thông tin i n t c a mình. Thông báo trên Trang thông tin i n t ph i ư c lưu gi trên ó trong th i gian ít nh t là 30 ngày, k t ngày ăng thông báo.
 12. 3. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Tư pháp g i văn b n ngh cơ quan Công an c p t nh xác minh v nhân thân c a ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a S Tư pháp, cơ quan Công an c p t nh có trách nhi m xác minh và g i k t qu n S Tư pháp. Trong th i gian này, S Tư pháp ph i ti n hành thNm tra gi y t trong h sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c k t qu xác minh, S Tư pháp có trách nhi m hoàn t t h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ngh c a S Tư pháp, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m xem xét, k t lu n và xu t ý ki n g i B Tư pháp. 4. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m thNm tra và chuy n h sơ kèm theo ý ki n xu t v vi c xin thôi qu c t ch Vi t Nam v B Ngo i giao chuy n n B Tư pháp. Trong trư ng h p c n thi t, B Tư pháp ngh B Công an xác minh v nhân thân c a ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam. 5. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n xu t c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ho c c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, B Tư pháp có trách nhi m ki m tra l i h sơ, n u xét th y ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam có i u ki n ư c thôi qu c t ch Vi t Nam thì báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 6. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. i u 30. Mi n th t c xác minh v nhân thân H sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam c a nh ng ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau ây không ph i qua th t c xác minh v nhân thân: 1. Ngư i dư i 14 tu i; 2. Ngư i sinh ra và nh cư nư c ngoài; 3. Ngư i ã nh cư nư c ngoài t 10 năm tr lên; 4. Ngư i ã ư c xu t c nh theo di n oàn t gia ình. M c 3. TƯ C QU C TNCH VI T NAM i u 31. Căn c tư c qu c t ch Vi t Nam
 13. 1. Công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài có th b tư c qu c t ch Vi t Nam, n u có hành vi gây phương h i nghiêm tr ng n n n c l p dân t c, n s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam ho c n uy tín c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Ngư i ã nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i i u 19 c a Lu t này dù cư trú trong ho c ngoài lãnh th Vi t Nam cũng có th b tư c qu c t ch Vi t Nam, n u có hành vi quy nh t i kho n 1 i u này. i u 32. Trình t , th t c tư c qu c t ch Vi t Nam 1. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày phát hi n ho c nh n ư c ơn, thư t cáo v hành vi quy nh t i kho n 1 i u 31 c a Lu t này, y ban nhân dân c p t nh, cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m xác minh, n u có y căn c thì l p h sơ ki n ngh Ch t ch nư c tư c qu c t ch Vi t Nam c a ngư i có hành vi ó. Tòa án ã xét x i v i b cáo có hành vi quy nh t i kho n 1 i u 31 c a Lu t này l p h sơ ki n ngh Ch t ch nư c tư c qu c t ch Vi t Nam c a ngư i có hành vi ó. Chính ph quy nh c th các gi y t trong h sơ ki n ngh tư c qu c t ch Vi t Nam. 2. H sơ ki n ngh tư c qu c t ch Vi t Nam ư c g i n B Tư pháp. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ki n ngh c a y ban nhân dân c p t nh, cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài ho c c a Tòa án, B Tư pháp có trách nhi m ch trì ph i h p v i B Công an, B Ngo i giao và các b , ngành khác có liên quan thNm tra h sơ ki n ngh tư c qu c t ch Vi t Nam và báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 3. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. M c 4. H Y B QUY T NNH CHO NH P QU C TNCH VI T NAM i u 33. Căn c h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i ã nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i i u 19 c a Lu t này, dù cư trú trong ho c ngoài lãnh th Vi t Nam mà c ý khai báo không úng s th t ho c gi m o gi y t khi xin nh p qu c t ch Vi t Nam thì Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam có th b h y b , n u ư c c p chưa quá 5 năm. 2. Vi c h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam c a v ho c ch ng không làm thay i qu c t ch Vi t Nam c a ngư i kia. i u 34. Trình t , th t c h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam 1. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày phát hi n ho c nh n ư c ơn, thư t cáo v hành vi quy nh t i kho n 1 i u 33 c a Lu t này, y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m xác minh, n u có y căn c thì l p h sơ ki n ngh Ch t ch nư c h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam c a ngư i có hành vi ó.
 14. Tòa án ã xét x i v i b cáo có hành vi quy nh t i kho n 1 i u 33 c a Lu t này l p h sơ ki n ngh Ch t ch nư c h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam c a ngư i có hành vi ó. Chính ph quy nh c th các gi y t trong h sơ ki n ngh h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam. 2. H sơ ki n ngh v vi c h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam ư c g i n B Tư pháp. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ki n ngh c a y ban nhân dân c p t nh ho c c a Tòa án, B Tư pháp có trách nhi m thNm tra h sơ ki n ngh h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam và báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 3. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. CHƯƠNG IV THAY I QU C TNCH C A NGƯ I CHƯA THÀNH NIÊN VÀ C A CON NUÔI i u 35. Qu c t ch c a con chưa thành niên khi cha m ư c nh p, tr l i ho c thôi qu c t ch Vi t Nam 1. Khi có s thay i v qu c t ch do nh p, tr l i ho c thôi qu c t ch Vi t Nam c a cha m thì qu c t ch c a con chưa thành niên sinh s ng cùng v i cha m cũng ư c thay i theo qu c t ch c a h . 2. Khi ch cha ho c m ư c nh p, tr l i ho c thôi qu c t ch Vi t Nam thì con chưa thành niên sinh s ng cùng v i ngư i ó cũng có qu c t ch Vi t Nam ho c m t qu c t ch Vi t Nam, n u có s th a thu n b ng văn b n c a cha m . Trư ng h p cha ho c m ư c nh p, tr l i qu c t ch Vi t Nam thì con chưa thành niên sinh s ng cùng v i ngư i ó cũng có qu c t ch Vi t Nam, n u cha m không th a thu n b ng văn b n v vi c gi qu c t ch nư c ngoài c a ngư i con. 3. S thay i qu c t ch c a ngư i t 15 tu i n chưa 18 tu i theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a ngư i ó. i u 36. Qu c t ch c a con chưa thành niên khi cha m b tư c qu c t ch Vi t Nam ho c b h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam Khi cha m ho c m t trong hai ngư i b tư c qu c t ch Vi t Nam ho c b h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam thì qu c t ch c a con chưa thành niên không thay i. i u 37. Qu c t ch c a con nuôi chưa thành niên
 15. 1. Tr em là công dân Vi t Nam ư c ngư i nư c ngoài nh n làm con nuôi thì v n gi qu c t ch Vi t Nam. 2. Tr em là ngư i nư c ngoài ư c công dân Vi t Nam nh n làm con nuôi thì có qu c t ch Vi t Nam, k t ngày ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam công nh n vi c nuôi con nuôi. 3. Tr em là ngư i nư c ngoài ư c cha m mà m t ngư i là công dân Vi t Nam, còn ngư i kia là ngư i nư c ngoài nh n làm con nuôi thì ư c nh p qu c t ch Vi t Nam theo ơn xin nh p qu c t ch Vi t Nam c a cha m nuôi và ư c mi n các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 19 c a Lu t này. 4. S thay i qu c t ch c a con nuôi t 15 tu i n chưa 18 tu i ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a ngư i ó. CHƯƠNG V TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C V QU C TNCH i u 38. Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch nư c v qu c t ch 1. Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam, cho tr l i qu c t ch Vi t Nam, cho thôi qu c t ch Vi t Nam, tư c qu c t ch Vi t Nam, h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam. 2. Quy t nh vi c àm phán, ký i u ư c qu c t v qu c t ch theo quy nh c a Lu t này và Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . i u 39. Trách nhi m c a Chính ph v qu c t ch 1. Th ng nh t qu n lý nhà nư c v qu c t ch. 2. àm phán, ký i u ư c qu c t ho c trình Ch t ch nư c quy t nh vi c àm phán, ký i u ư c qu c t v qu c t ch theo quy nh c a Lu t này và Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . 3. Ch o công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v qu c t ch. 4. Quy nh m c phí, l phí gi i quy t các vi c v qu c t ch. 5. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v qu c t ch. 6. Th c hi n h p tác qu c t v qu c t ch. i u 40. Trách nhi m c a các b , cơ quan ngang b , y ban nhân dân c p t nh, cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài 1. B Tư pháp ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v qu c t ch, ban hành các m u gi y t gi i quy t các vi c v qu c t ch, th ng kê nhà nư c
 16. các vi c ã gi i quy t v qu c t ch báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c. 2. B Ngo i giao ph i h p v i B Tư pháp hư ng d n các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài gi i quy t các vi c v qu c t ch, th ng kê nhà nư c các vi c v qu c t ch do cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài gi i quy t g i n B Tư pháp. 3. Các b , cơ quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Tư pháp trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v qu c t ch. 4. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m xem xét và xu t ý ki n v các trư ng h p xin nh p qu c t ch Vi t Nam, xin tr l i qu c t ch Vi t Nam, xin thôi qu c t ch Vi t Nam, tư c qu c t ch Vi t Nam và h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a Lu t này; h ng năm, th ng kê các vi c ã gi i quy t v qu c t ch Vi t Nam báo cáo v i B Tư pháp. 5. Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m xem xét và xu t ý ki n v các trư ng h p xin tr l i qu c t ch Vi t Nam, xin thôi qu c t ch Vi t Nam, tư c qu c t ch Vi t Nam; h ng năm, th ng kê các vi c ã gi i quy t v qu c t ch Vi t Nam báo cáo v i B Ngo i giao và B Tư pháp. i u 41. Thông báo và ăng t i k t qu gi i quy t các vi c v qu c t ch B Tư pháp có trách nhi m thông báo cho ngư i xin nh p, xin tr l i, xin thôi qu c t ch Vi t Nam, ngư i b tư c qu c t ch Vi t Nam, b h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam v k t qu gi i quy t các vi c v qu c t ch có liên quan và ăng trên Trang thông tin i n t c a B Tư pháp. Văn phòng Ch t ch nư c có trách nhi m g i ăng Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam quy t nh cho nh p, cho tr l i, cho thôi, tư c qu c t ch Vi t Nam, h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam. CHƯƠNG VI I U KHO N THI HÀNH i u 42. i u kho n chuy n ti p K t ngày Lu t này có hi u l c thi hành, h sơ các vi c v qu c t ch ã ư c ti p nh n trư c ó ư c ti p t c gi i quy t theo quy nh c a Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998 và các văn b n quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành. i u 43. Hi u l c thi hành Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2009. Lu t này thay th Lu t qu c t ch Vi t Nam ngày 20 tháng 5 năm 1998. i u 44. Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành
 17. Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành các i u, kho n ư c giao trong Lu t; hư ng d n nh ng n i dung c n thi t khác c a Lu t này áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản