Luật số 26/2001/QH10

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
60
lượt xem
7
download

Luật số 26/2001/QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 26/2001/QH10 về Giao thông đường bộ do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 26/2001/QH10

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2001/QH10 Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 2001 LU T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S 26/2001/QH10 GIAO THÔNG Ư NG B tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c, cao ý th c trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân nh m b o m giao thông ư ng b thông su t, tr t t , an toàn, thu n l i, ph c v nhu c u i l i c a nhân dân và s nghi p xây d ng, b o v T qu c; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Lu t này quy nh v giao thông ư ng b . Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh quy t c giao thông ư ng b ; các i u ki n b o m an toàn giao thông ư ng b c a k t c u h t ng, phương ti n và ngư i tham gia giao thông ư ng b , ho t ng v n t i ư ng b . i u 2. i tư ng áp d ng Lu t này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân ho t ng, sinh s ng trên lãnh th C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i Lu t này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ư ng b g m ư ng, c u ư ng b , h m ư ng b , b n phà ư ng b . 2. Công trình ư ng b g m ư ng b , nơi d ng xe, xe trên ư ng, h th ng thoát nư c, èn tín hi u, c c tiêu, bi n báo hi u, d i phân cách và công trình, thi t b ph tr khác. 3. t c a ư ng b là ph n t trên ó công trình ư ng b ư c xây d ng.
 2. 4. Hành lang an toàn ư ng b là d i t d c hai bên ư ng b o m an toàn giao thông và b o v công trình ư ng b . 5. Ph n ư ng xe ch y là ph n c a ư ng b ư c s d ng cho các phương ti n giao thông qua l i. 6. Làn ư ng là m t ph n c a ph n ư ng xe ch y ư c chia theo chi u d c c a ư ng, có b r ng cho xe ch y an toàn. 7. Kh gi i h n c a ư ng b là kho ng tr ng có kích thư c gi i h n v chi u cao, chi u r ng c a ư ng, c u, h m trên ư ng b các xe k c hàng hoá x p trên xe i qua ư c an toàn. 8. ư ng ph là ư ng b trong ô th g m lòng ư ng và hè ph . 9. D i phân cách là b ph n c a ư ng phân chia m t ư ng thành hai chi u xe ch y riêng bi t ho c phân chia ph n ư ng c a xe cơ gi i và xe thô sơ. D i phân cách g m lo i c nh và lo i di ng. 10. ư ng cao t c là ư ng ch dành cho xe cơ gi i ch y v i t c cao, có d i phân cách chia ư ng cho xe ch y theo hai chi u ngư c nhau riêng bi t và không giao c t cùng m c v i ư ng khác. 11. B o trì ư ng b là th c hi n các công vi c b o dư ng và s a ch a nh m duy trì tiêu chuNn k thu t c a ư ng ang khai thác. 12. Phương ti n giao thông ư ng b g m phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , phương ti n giao thông thô sơ ư ng b . 13. Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (sau ây g i là xe cơ gi i) g m xe ô tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy và các lo i xe tương t , k c xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t. 14. Phương ti n giao thông thô sơ ư ng b (sau ây g i là xe thô sơ) g m các lo i xe không di chuy n b ng s c ng cơ như xe p, xe xích lô, xe súc v t kéo và các lo i xe tương t . 15. Xe máy chuyên dùng g m xe máy thi công, xe máy nông nghi p, lâm nghi p có tham gia giao thông ư ng b . 16. Phương ti n tham gia giao thông ư ng b g m phương ti n giao thông ư ng b và xe máy chuyên dùng. 17. Ngư i tham gia giao thông ư ng b g m ngư i i u khi n, ngư i s d ng phương ti n tham gia giao thông ư ng b ; ngư i i u khi n, d n d t súc v t và ngư i i b trên ư ng b . 18. Ngư i i u khi n phương ti n tham gia giao thông g m ngư i i u khi n xe cơ gi i, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông ư ng b .
 3. 19. Ngư i lái xe là ngư i i u khi n xe cơ gi i. 20. Ngư i i u khi n giao thông là c nh sát giao thông ho c ngư i ư c giao nhi m v hư ng d n giao thông t i nơi thi công, nơi ùn t c giao thông, b n phà, t i c u ư ng b i chung v i ư ng s t. 21. Hàng nguy hi m là hàng khi ch trên ư ng có kh năng gây nguy h i t i tính m ng, s c kho con ngư i, môi trư ng, an toàn và an ninh qu c gia. i u 4. Nguyên t c b o m an toàn giao thông ư ng b 1. B o m an toàn giao thông ư ng b là trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân và c a toàn xã h i. 2. Ngư i tham gia giao thông ph i nghiêm ch nh ch p hành quy t c giao thông, gi gìn an toàn cho mình và cho ngư i khác. Ch phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c b o m các i u ki n an toàn c a phương ti n tham gia giao thông. 3. Vi c b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng b ph i th c hi n ng b v k thu t và an toàn c a k t c u h t ng giao thông ư ng b , phương ti n giao thông ư ng b , ý th c ch p hành pháp lu t c a ngư i tham gia giao thông và các lĩnh v c khác liên quan n an toàn giao thông ư ng b . 4. M i hành vi vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b ph i ư c x lý nghiêm minh, k p th i, úng pháp lu t. 5. Ngư i nào vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b mà gây tai n n thì ph i ch u trách nhi m v hành vi vi ph m c a mình; n u gây thi t h i cho ngư i khác thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Chính sách phát tri n giao thông ư ng b 1. Nhà nư c ưu tiên phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng b mi n núi, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, vùng dân t c thi u s , vùng kinh t tr ng i m. 2. Nhà nư c có chính sách ưu tiên phát tri n v n t i khách công c ng, h n ch s d ng phương ti n giao thông cá nhân các thành ph l n. 3. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư, ng d ng khoa h c công ngh tiên ti n vào lĩnh v c giao thông ư ng b . i u 6. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t giao thông ư ng b 1. Các cơ quan thông tin, tuyên truy n có trách nhi m t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t giao thông ư ng b thư ng xuyên, r ng rãi n toàn dân. 2. Các cơ quan, t ch c và gia ình có trách nhi m tuyên truy n, giáo d c pháp lu t giao thông ư ng b cho m i ngư i trong ph m vi qu n lý c a mình.
 4. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v giáo d c và ào t o có trách nhi m ưa pháp lu t giao thông ư ng b vào chương trình gi ng d y trong nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác phù h p v i t ng ngành h c, c p h c. i u 7. Trách nhi m c a M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c và ph i h p v i cơ quan ch c năng tuyên truy n, v n ng nhân dân nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t giao thông ư ng b ; giám sát vi c th c hi n pháp lu t giao thông ư ng b c a cơ quan, t ch c, cá nhân. i u 8. Các hành vi b nghiêm c m 1. Phá ho i công trình ư ng b . 2. ào, khoan, x ư ng trái phép; t, các chư ng ng i v t trái phép trên ư ng; m ư ng trái phép; l n chi m hành lang an toàn ư ng b ; tháo d , di chuy n trái phép ho c làm sai l ch công trình báo hi u ư ng b . 3. S d ng lòng ư ng, hè ph trái phép. 4. ưa xe cơ gi i không b o m tiêu chuNn an toàn k thu t vào ho t ng trên ư ng b . 5. Thay i t ng thành, linh ki n, ph ki n xe cơ gi i t m th i t tiêu chuNn k thu t c a xe khi i ki m nh. 6. ua xe, t ch c ua xe trái phép. 7. Ngư i lái xe s d ng ch t ma tuý. 8. Ngư i lái xe ang i u khi n xe trên ư ng mà trong máu có n ng c n vư t quá 80 miligam/100 mililít máu ho c 40 miligam/1lít khí th ho c có các ch t kích thích khác mà pháp lu t c m s d ng. 9. Ngư i i u khi n xe cơ gi i không có gi y phép lái xe theo quy nh. 10. i u khi n xe cơ gi i ch y quá t c quy nh. 11. B m còi và rú ga liên t c; b m còi trong th i gian t 22 gi n 5 gi , b m còi hơi, s d ng èn chi u xa trong ô th và khu ông dân cư, tr các xe ưu tiên ang i làm nhi m v theo quy nh c a Lu t này. 12. V n chuy n trái phép hàng nguy hi m ho c không th c hi n y các quy nh v v n chuy n hàng nguy hi m. 13. Chuy n t i ho c các th o n khác tr n tránh phát hi n xe ch quá t i, quá kh . 14. Ngư i gây tai n n r i b tr n tr n tránh trách nhi m.
 5. 15. Ngư i có i u ki n mà c ý không c u giúp ngư i b tai n n giao thông. 16. L i d ng vi c x y ra tai n n giao thông hành hung, e do , xúi gi c, gây s c ép, làm m t tr t t , c n tr vi c x lý. 17. L i d ng ch c v , quy n h n, ngh nghi p vi ph m Lu t giao thông ư ng b . 18. Các hành vi khác gây nguy hi m cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông ư ng b . Chương 2: QUY T C GIAO THÔNG Ư NG B i u 9. Quy t c chung 1. Ngư i tham gia giao thông ph i i bên ph i theo chi u i c a mình, i úng ph n ư ng quy nh và ph i ch p hành h th ng báo hi u ư ng b . 2. Xe ô tô có trang b dây an toàn thì ngư i lái xe và ngư i ng i hàng gh phía trư c trong xe ô tô ph i th t dây an toàn. i u 10. H th ng báo hi u ư ng b 1. H th ng báo hi u ư ng b g m hi u l nh c a ngư i i u khi n giao thông, tín hi u èn giao thông, bi n báo hi u, v ch k ư ng, c c tiêu ho c tư ng b o v , hàng rào ch n. 2. Hi u l nh c a c nh sát i u khi n giao thông: a) Tay giơ th ng ng báo hi u cho ngư i tham gia giao thông ph i d ng l i; b) Hai tay ho c m t tay giang ngang báo hi u cho ngư i tham gia giao thông phía trư c và phía sau ngư i i u khi n giao thông ph i d ng l i; ngư i tham gia giao thông phía bên ph i và bên trái ngư i i u khi n ư c i th ng và r ph i; c) Tay ph i giơ v phía trư c báo hi u cho ngư i tham gia giao thông phía sau và bên ph i ngư i i u khi n ph i d ng l i; ngư i tham gia giao thông phía trư c ngư i i u khi n ư c r ph i; ngư i tham gia giao thông phía bên trái ngư i i u khi n ư c i t t c các hư ng; ngư i i b qua ư ng ph i i sau lưng ngư i i u khi n giao thông. 3. èn tín hi u giao thông có ba m u, ý nghĩa t ng m u như sau: a) Tín hi u xanh là ư c i; b) Tín hi u là c m i;
 6. c) Tín hi u vàng là báo hi u s thay i tín hi u. Khi èn vàng b t sáng, ngư i i u khi n phương ti n ph i cho xe d ng l i trư c v ch d ng, tr trư ng h p ã i quá v ch d ng thì ư c i ti p; d) Tín hi u vàng nh p nháy là ư c i nhưng c n chú ý. 4. Bi n báo hi u ư ng b g m 5 nhóm, ý nghĩa t ng nhóm như sau: a) Bi n báo c m bi u th các i u c m; b) Bi n báo nguy hi m c nh báo các tình hu ng nguy hi m có th x y ra; c) Bi n hi u l nh báo các hi u l nh ph i thi hành; d) Bi n ch d n ch d n hư ng i ho c các i u c n bi t; ) Bi n ph thuy t minh b sung các lo i bi n báo c m, bi n báo nguy hi m, bi n hi u l nh và bi n ch d n. 5. V ch k ư ng là v ch ch s phân chia làn ư ng, v trí ho c hư ng i, v trí d ng l i. 6. C c tiêu ho c tư ng b o v ư c t mép các o n ư ng nguy hi m hư ng d n cho ngư i tham gia giao thông bi t ph m vi an toàn c a n n ư ng và hư ng i c a ư ng. 7. Hàng rào ch n ư c t nơi n n ư ng b th t h p, u c u, u c ng, u các o n ư ng c m, ư ng c t không cho xe, ngư i qua l i ho c t nh ng nơi c n i u khi n, ki m soát s i l i. 8. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh c th v báo hi u ư ng b . i u 11. Ch p hành báo hi u ư ng b 1. Ngư i tham gia giao thông ph i ch p hành hi u l nh và ch d n c a h th ng báo hi u ư ng b . 2. Khi có ngư i i u khi n giao thông thì ngư i tham gia giao thông ph i ch p hành theo hi u l nh c a ngư i i u khi n giao thông. 3. T i nơi có bi n báo hi u c nh l i có báo hi u t m th i thì ngư i tham gia giao thông ư ng b ph i ch p hành hi u l nh c a báo hi u t m th i. i u 12. T c xe và kho ng cách gi a các xe 1. Ngư i lái xe ph i tuân th quy nh v t c xe ch y trên ư ng. B trư ng B giao thông v n t i quy nh c th t c c a xe cơ gi i và vi c t bi n báo t c .
 7. 2. Ngư i lái xe ph i gi m t kho ng cách an toàn i v i xe ch y li n trư c xe c a mình; nơi có bi n báo "C ly t i thi u gi a hai xe" ph i gi kho ng cách không nh hơn s ghi trên bi n báo. i u 13. S d ng làn ư ng 1. Trên ư ng có nhi u làn ư ng cho xe ch y cùng chi u ư c phân bi t b ng v ch k phân làn ư ng, ngư i lái xe ph i cho xe ch y trong m t làn ư ng và ch ư c chuy n làn ư ng nh ng nơi cho phép; khi chuy n làn ư ng ph i có tín hi u báo trư c và ph i b o m an toàn. 2. Trên ư ng m t chi u có v ch k phân làn ư ng, xe thô sơ ph i i trên làn ư ng bên ph i trong cùng, xe cơ gi i i trên làn ư ng bên trái. 3. Các lo i phương ti n tham gia giao thông ư ng b có t c th p hơn ph i i v bên ph i. i u 14. Vư t xe 1. Xe xin vư t ph i có báo hi u b ng èn ho c còi; trong ô th và khu ông dân cư t 22 gi n 5 gi ch ư c báo hi u xin vư t b ng èn. 2. Xe xin vư t ch ư c vư t khi không có chư ng ng i v t phía trư c, không có xe ch y ngư c chi u trong o n ư ng nh vư t, xe ch y trư c không có tín hi u vư t xe khác và ã tránh v bên ph i. 3. Khi có xe xin vư t, n u i u ki n an toàn, ngư i i u khi n phương ti n phía trư c ph i gi m t c , i sát v bên ph i c a ph n ư ng xe ch y cho n khi xe sau ã vư t qua, không ư c gây tr ng i i v i xe xin vư t. 4. Khi vư t, các xe ph i vư t v bên trái, tr các trư ng h p sau ây thì ư c phép vư t bên ph i: a) Khi xe phía trư c có tín hi u r trái ho c ang r trái; b) Khi xe i n ang ch y gi a ư ng; c) Khi xe chuyên dùng ang làm vi c trên ư ng mà không th vư t bên trái ư c. 5. C m vư t xe khi có m t trong các trư ng h p sau ây: a) Không b o m các i u ki n quy nh t i kho n 2 i u này; b) Trên c u h p có m t làn xe; c) Dư i g m c u vư t, ư ng vòng, u d c và các v trí khác có t m nhìn h n ch ; d) Nơi ư ng giao nhau, ư ng b giao c t ư ng s t; ) Khi i u ki n th i ti t ho c ư ng không b o m an toàn cho vi c vư t;
 8. e) Xe ưu tiên ang phát tín hi u ưu tiên i làm nhi m v . i u 15. Chuy n hư ng xe 1. Khi mu n chuy n hư ng, ngư i i u khi n phương ti n ph i gi m t c và có tín hi u báo hư ng r . 2. Trong khi chuy n hư ng, ngư i lái xe ph i như ng quy n i trư c cho ngư i i b , ngư i i xe p ang i trên ph n ư ng dành riêng cho h , như ng ư ng cho các xe i ngư c chi u và ch cho xe chuy n hư ng khi quan sát th y không gây tr ng i ho c nguy hi m cho ngư i và phương ti n khác. 3. Trong khu dân cư, ngư i lái xe ch ư c quay u xe nơi ư ng giao nhau và nơi có bi n báo cho phép quay u xe. 4. C m quay u xe ph n ư ng dành cho ngư i i b qua ư ng, trên c u, u c u, g m c u vư t, ng m, trong h m ư ng b , t i nơi ư ng b giao c t ư ng s t, ư ng h p, o n ư ng cong t m nhìn b che khu t. i u 16. Lùi xe 1. Khi lùi xe, ngư i i u khi n phương ti n ph i quan sát phía sau, có tín hi u c n thi t và ch khi nào th y không nguy hi m m i ư c lùi. 2. C m lùi xe khu v c c m d ng, trên ph n ư ng dành cho ngư i i b qua ư ng, nơi ư ng b giao nhau, ư ng b giao c t ư ng s t, nơi t m nhìn b che khu t, trong h m ư ng b . i u 17. Tránh xe i ngư c chi u 1. Trên ư ng không phân chia thành hai chi u xe ch y riêng bi t, hai xe i ngư c chi u tránh nhau, ngư i i u khi n ph i gi m t c và cho xe i v bên ph i theo chi u xe ch y c a mình. 2. Các trư ng h p như ng ư ng khi tránh nhau: a) Nơi ư ng h p ch cho m t xe ch y và có ch tránh xe thì xe nào g n ch tránh hơn ph i vào v trí tránh, như ng ư ng cho xe kia i; b) Xe xu ng d c ph i như ng ư ng cho xe ang lên d c; c) Xe nào có chư ng ng i v t phía trư c ph i như ng ư ng cho xe kia i. 3. Ban êm, xe cơ gi i i ngư c chi u g p nhau ph i chuy n t èn chi u xa sang èn chi u g n. i u 18. D ng xe, xe trên ư ng ngoài ô th 1. Khi d ng xe, xe trên ư ng ngoài ô th , ngư i i u khi n phương ti n ph i th c hi n các quy nh sau ây:
 9. a) Có tín hi u báo cho ngư i i u khi n phương ti n khác bi t; b) Cho xe d ng, nơi có l ư ng r ng ho c khu t bên ngoài ph n ư ng xe ch y; trư ng h p l ư ng h p ho c không có l ư ng thì ph i cho xe d ng, sát mép ư ng phía bên ph i theo chi u i c a mình; c) Trư ng h p trên ư ng ã xây d ng nơi d ng xe, xe ho c quy nh các i m d ng xe, xe thì ngư i i u khi n xe ph i cho xe d ng, t i các v trí ó; d) Sau khi xe, ngư i i u khi n ch ư c r i kh i xe khi ã th c hi n các bi n pháp an toàn, n u xe chi m m t ph n ư ng xe ch y, ph i t ngay báo hi u ngư i i u khi n phương ti n khác bi t; ) Không m c a xe, c a xe m ho c bư c xu ng xe khi chưa b o m i u ki n an toàn; e) Xe cơ gi i khi d ng, ngư i lái xe không ư c r i kh i v trí lái; g) Xe trên o n ư ng d c ph i ư c chèn bánh. 2. C m d ng xe, xe t i các v trí sau ây: a) Bên trái ư ng m t chi u; b) Trên các o n ư ng cong và g n u d c t m nhìn b che khu t; c) Trên c u, g m c u vư t; d) Song song v i m t xe khác ang d ng, ; ) Trên ph n ư ng dành cho ngư i i b qua ư ng; e) Nơi ư ng giao nhau; g) Nơi d ng c a xe buýt; h) Trư c c ng và trong ph m vi 5 mét hai bên c ng tr s cơ quan, t ch c; i) T i nơi ph n ư ng có b r ng ch cho m t làn xe; k) Trong ph m vi an toàn c a ư ng s t; l) Che khu t các bi n báo hi u ư ng b . i u 19. D ng xe, xe trên ư ng trong ô th Khi d ng xe, xe trên ư ng trong ô th , ngư i i u khi n phương ti n ph i tuân theo quy nh t i i u 18 c a Lu t này và các quy nh sau ây:
 10. 1. Ph i cho xe d ng, sát hè ph phía bên ph i theo chi u i c a mình; trư ng h p ư ng ph h p, ph i d ng xe, xe v trí cách xe ô tô ang bên kia ư ng t i thi u 20 mét; 2. Không ư c d ng xe, xe trên ư ng xe i n. Không ư c phương ti n giao thông lòng ư ng, hè ph trái quy nh. i u 20. Quy n ưu tiên c a m t s xe 1. Nh ng xe sau ây ư c quy n ưu tiên i trư c xe khác khi qua ư ng giao nhau t b t kỳ hư ng nào t i theo th t : a) Xe ch a cháy i làm nhi m v ; b) Xe quân s , xe công an i làm nhi m v khNn c p; c) Xe c u thương ang th c hi n nhi m v c p c u; d) Xe h ê, xe ang làm nhi m v kh c ph c s c thiên tai ho c tình tr ng khNn c p theo quy nh c a pháp lu t; ) oàn xe có xe c nh sát d n ư ng; e) oàn xe tang; g) Các xe khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Xe quy nh t i các i m a, b, c, d và kho n 1 i u này i làm nhi m v khNn c p ph i có tín hi u còi, c , èn theo quy nh; không b h n ch t c ; ư c phép i vào ư ng ngư c chi u, các ư ng khác có th i ư c, k c khi có tín hi u èn và ch ph i tuân theo ch d n c a ngư i i u khi n giao thông. Chính ph quy nh c th tín hi u c a xe ưu tiên. 3. Khi có tín hi u c a xe ưu tiên, m i ngư i tham gia giao thông ph i nhanh chóng gi m t c , tránh ho c d ng l i sát l ư ng bên ph i như ng ư ng. C m các hành vi gây c n tr xe ưu tiên. i u 21. Qua phà, qua c u phao 1. Khi n b n phà, c u phao, các xe ph i x p hàng tr t t , úng nơi quy nh, không làm c n tr giao thông. 2. Khi xu ng phà, ang trên phà và khi lên b n, m i ngư i ph i xu ng xe, tr ngư i i u khi n xe cơ gi i, xe máy chuyên dùng, ngư i b nh, ngư i già y u và ngư i tàn t t. 3. Các lo i xe cơ gi i ph i xu ng phà trư c, xe thô sơ, ngư i xu ng phà sau; khi lên b n, ngư i lên trư c, các phương ti n giao thông lên sau theo hư ng d n c a ngư i i u khi n giao thông.
 11. 4. Th t ưu tiên qua phà, qua c u phao: a) Các xe ưu tiên quy nh t i kho n 1 i u 20 c a Lu t này; b) Xe ch thư báo; c) Xe ch th c phNm tươi s ng; d) Xe ch khách công c ng. Trong trư ng h p các xe cùng lo i ưu tiên n b n phà, c u phao thì xe nào n trư c ư c qua trư c. i u 22. Như ng ư ng t i nơi ư ng giao nhau Khi n g n ư ng giao nhau, ngư i i u khi n phương ti n ph i cho xe gi m t c và như ng ư ng theo quy nh sau ây: 1. T i nơi ư ng giao nhau không có báo hi u i theo vòng xuy n, ph i như ng ư ng cho xe i n t bên ph i; 2. T i nơi ư ng giao nhau có báo hi u i theo vòng xuy n, ph i như ng ư ng cho xe i bên trái; 3. T i nơi ư ng giao nhau gi a ư ng không ưu tiên và ư ng ưu tiên ho c gi a ư ng nhánh và ư ng chính thì xe i t ư ng không ưu tiên ho c ư ng nhánh ph i như ng ư ng cho xe i trên ư ng ưu tiên ho c ư ng chính t b t kỳ hư ng nào t i. i u 23. i trên o n ư ng b giao c t ư ng s t 1. T i nơi ư ng b giao c t ư ng s t có èn tín hi u, rào ch n và chuông báo hi u, khi èn tín hi u màu ã b t sáng, có ti ng chuông báo hi u, rào ch n ang d ch chuy n ho c ã óng, ngư i tham gia giao thông ư ng b ph i d ng l i phía ph n ư ng c a mình và cách rào ch n m t kho ng cách an toàn; khi èn tín hi u ã t t, rào ch n m h t, ti ng chuông báo hi u ng ng m i ư c i qua. 2. T i nơi ư ng b giao c t ư ng s t ch có èn tín hi u ho c chuông báo hi u, khi èn tín hi u m u ã b t sáng ho c có ti ng chuông báo hi u, ngư i tham gia giao thông ư ng b ph i d ng ngay l i và gi kho ng cách t i thi u 5 mét tính t ray g n nh t; khi èn tín hi u ã t t ho c chuông báo hi u ã ng ng m i ư c i qua. 3. T i nơi ư ng b giao c t ư ng s t không có èn tín hi u, rào ch n và chuông báo hi u, ngư i tham gia giao thông ư ng b ph i quan sát c hai phía, khi th y ch c ch n không có phương ti n ư ng s t ang i t i m i ư c i qua, n u th y có phương ti n ư ng s t ang i t i thì ph i d ng l i và gi kho ng cách t i thi u 5 mét tính t ray g n nh t và ch khi phương ti n ư ng s t ã i qua m i ư c i. 4. Khi phương ti n tham gia giao thông ư ng b b hư h ng ngay t i nơi ư ng b giao c t ư ng s t và trong ph m vi an toàn ư ng s t thì ngư i i u khi n phương
 12. ti n ph i b ng m i cách nhanh nh t t báo hi u trên ư ng s t cách t i thi u 500 mét v hai phía báo cho ngư i i u khi n phương ti n ư ng s t và tìm cách báo cho ngư i qu n lý ư ng s t, nhà ga nơi g n nh t, ng th i ph i b ng m i bi n pháp nhanh chóng ưa phương ti n ra kh i ph m vi an toàn ư ng s t. 5. Nh ng ngư i có m t t i nơi phương ti n tham gia giao thông b hư h ng trên o n ư ng b giao c t ư ng s t có trách nhi m giúp ngư i i u khi n ưa phương ti n ra kh i ph m vi an toàn ư ng s t. i u 24. Giao thông trên ư ng cao t c 1. Ngư i lái xe trên ư ng cao t c ngoài vi c tuân th các quy t c giao thông quy nh t i Lu t này còn ph i th c hi n các quy nh sau ây: a) Khi vào ư ng cao t c ph i có tín hi u xin vào và ph i như ng ư ng cho xe ang ch y trên ư ng, ch khi th y an toàn m i cho xe nh p vào dòng xe làn ư ng sát mép ngoài, n u có làn ư ng tăng t c thì ph i cho xe ch y trên làn ư ng ó trư c khi vào các làn ư ng c a ư ng cao t c; b) Khi ra kh i ư ng cao t c ph i th c hi n chuy n d n sang các làn ư ng phía bên ph i, n u có làn ư ng gi m t c thì ph i cho xe ch y trên làn ư ng ó trư c khi r i kh i ư ng cao t c; c) Không ư c cho xe ch y ph n l ư ng; d) Không ư c quay u xe, lùi xe; ) Không ư c cho xe ch y quá t c t i a và dư i t c t i thi u ghi trên bi n báo, sơn k trên m t ư ng. 2. Ngư i lái xe ph i cho xe ch y cách nhau m t kho ng cách an toàn. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh kho ng cách an toàn gi a các xe ang ch y trên ư ng. 3. Ch ư c d ng xe, xe nơi quy nh; trư ng h p bu c ph i d ng xe, xe không úng nơi quy nh thì ngư i lái xe ph i ưa xe ra kh i ph n ư ng xe ch y, n u không th ư c thì ph i báo hi u các lái xe khác bi t. i u 25. Giao thông trong h m ư ng b Ngư i i u khi n phương ti n tham gia giao thông trong h m ư ng b ngoài vi c tuân th các quy t c giao thông quy nh t i Lu t này còn ph i th c hi n các quy nh sau ây: 1. Xe cơ gi i ph i b t èn ngay c khi ư ng h m sáng, xe thô sơ ph i có èn ho c v t phát sáng báo hi u; 2. Ch ư c d ng xe, xe nh ng nơi quy nh; 3. Không ư c quay u xe, lùi xe.
 13. i u 26. B o m t i tr ng và kh gi i h n c a ư ng b 1. Ngư i i u khi n phương ti n tham gia giao thông ư ng b ph i tuân th các quy nh v t i tr ng, kh gi i h n c a ư ng b và ch u s ki m tra c a cơ quan có thNm quy n. 2. Trong trư ng h p c bi t, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a ư ng b , xe bánh xích gây hư h i m t ư ng có th ư c lưu hành trên ư ng nhưng ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n c p gi y phép và ph i th c hi n các bi n pháp b t bu c b o v c u ư ng, b o m an toàn giao thông. 3. B trư ng B Giao thông v n t i công b t i tr ng, kh gi i h n c a ư ng b ; quy nh v t ch c, ho t ng c a các tr m ki m tra t i tr ng xe trên ư ng b và vi c c p gi y phép cho xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a ư ng b , xe bánh xích gây hư h i m t ư ng. i u 27. Xe kéo xe và xe kéo rơ moóc 1. M t xe ô tô ch ư c kéo theo m t xe khác khi xe này không t ch y ư c và ph i b o m các quy nh sau ây: a) Xe ư c kéo ph i có ngư i i u khi n và h th ng lái c a xe ó ph i còn hi u l c; b) Vi c n i xe kéo v i xe ư c kéo ph i b o m ch c ch n, an toàn; trư ng h p h th ng hãm c a xe ư c kéo không còn hi u l c thì xe kéo nhau ph i n i b ng thanh n i c ng; c) Phía trư c c a xe kéo và phía sau c a xe ư c kéo ph i có bi n báo hi u. 2. Xe kéo rơ moóc ph i có t ng tr ng lư ng l n hơn t ng tr ng lư ng c a rơ moóc ho c ph i có h th ng hãm có hi u l c cho rơ moóc. 3. C m các hành vi sau ây: a) Xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moóc kéo theo rơ moóc ho c xe khác; b) Ch ngư i trên xe ư c kéo; c) Xe ô tô kéo theo xe thô sơ, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy ho c kéo lê v t trên ư ng. i u 28. Ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy 1. Ngư i i u khi n xe mô tô hai bánh, xe g n máy ch ư c ch t i a m t ngư i l n và m t tr em; trư ng h p ch ngư i b nh i c p c u ho c áp gi i ngư i ph m t i thì ư c ch hai ngư i l n. 2. Vi c i mũ b o hi m i v i ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy do Chính ph quy nh.
 14. 3. C m ngư i ang i u khi n xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy có các hành vi sau ây: a) i xe dàn hàng ngang; b) i xe l ng lách, ánh võng; c) i xe vào ph n ư ng dành cho ngư i i b và phương ti n khác; d) S d ng ô, i n tho i di ng; ) S d ng xe kéo, Ny các xe khác, v t khác, mang, vác và ch v t c ng k nh; e) Buông c hai tay ho c i xe b ng m t bánh i v i xe hai bánh, b ng hai bánh i v i xe ba bánh; g) S d ng xe không có b ph n gi m thanh và làm ô nhi m môi trư ng; h) Các hành vi khác gây m t tr t t , an toàn giao thông. 4. C m ngư i ng i trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy có các hành vi sau ây: a) Mang, vác v t c ng k nh; b) S d ng ô; c) Bám, kéo ho c Ny các phương ti n khác; d) ng trên yên, giá èo hàng ho c ng i trên tay lái; ) Các hành vi khác gây m t tr t t , an toàn giao thông. i u 29. Ngư i i u khi n và ngư i ng i trên xe p, ngư i i u khi n xe thô sơ khác 1. Ngư i i u khi n xe p khi tham gia giao thông ph i th c hi n các quy nh t i kho n 1, các i m a, b, c, d, , e và h kho n 3 i u 28 c a Lu t này; ngư i ng i trên xe p khi tham gia giao thông ph i th c hi n các quy nh t i kho n 4 i u 28 c a Lu t này. 2. Ngư i i u khi n xe thô sơ khác ph i cho xe i hàng m t, nơi có ph n ư ng dành cho xe thô sơ thì ph i i úng ph n ư ng quy nh; khi i ban êm ph i có báo hi u phía trư c và phía sau xe. 3. Hàng hoá x p trên xe thô sơ ph i b o m an toàn, không gây c n tr giao thông và che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n. i u 30. Ngư i i b
 15. 1. Ngư i i b ph i i trên hè ph , l ư ng; trư ng h p ư ng không có hè ph , l ư ng thì ngư i i b ph i i sát mép ư ng. 2. Nơi không có èn tín hi u, không có v ch k ư ng dành cho ngư i i b thì khi qua ư ng ngư i i b ph i quan sát các xe ang i t i qua ư ng an toàn, như ng ư ng cho các phương ti n giao thông ang i trên ư ng và ch u trách nhi m b o m an toàn khi qua ư ng. 3. Nơi có èn tín hi u, có v ch k ư ng ho c có c u vư t, h m dành cho ngư i i b qua ư ng thì ngư i i b ph i tuân th tín hi u ch d n và qua ư ng úng các v trí ó. 4. Trên ư ng có d i phân cách, ngư i i b không ư c vư t qua d i phân cách. 5. Tr em dư i 7 tu i khi i qua ư ng ô th , ư ng thư ng xuyên có xe cơ gi i qua l i ph i có ngư i l n d t. i u 31. Ngư i tàn t t, ngư i già y u tham gia giao thông 1. Ngư i tàn t t s d ng xe lăn không có ng cơ ư c i trên hè ph và nơi có v ch k ư ng dành cho ngư i i b . 2. Ngư i khi m th khi i trên ư ng b ph i có ngư i d t ho c có công c báo hi u cho ngư i khác nh n bi t ó là ngư i khi m th . 3. M i ngư i có trách nhi m giúp ngư i tàn t t, ngư i già y u khi i qua ư ng. i u 32. Ngư i i u khi n, d n d t súc v t i trên ư ng b 1. Ngư i i u khi n, d n d t súc v t i trên ư ng b ph i cho súc v t i sát mép ư ng và ph i b o m v sinh trên ư ng; trong trư ng h p c n cho súc v t i ngang qua ư ng thì ph i quan sát và ch ư c cho i qua ư ng khi có i u ki n an toàn. 2. C m i u khi n, d n d t súc v t i vào ph n ư ng xe cơ gi i. i u 33. Các ho t ng khác trên ư ng b 1. Vi c t ch c các ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i trên ư ng b ph i th c hi n theo quy nh c a Chính ph . 2. Vi c t bi n qu ng cáo trên t hành lang an toàn ư ng b ph i ư c cơ qu n qu n lý ư ng b có thNm quy n ng ý b ng văn b n. 3. C m các hành vi sau ây: a) H p ch trên ư ng b ; b) T t p ông ngư i trái phép trên ư ng b ; c) Th rông súc v t trên ư ng b ;
 16. d) trái phép v t li u, ph th i; phơi thóc, lúa, rơm, r , nông s n và các v t khác trên ư ng b ; ) t các bi n qu ng cáo trên t c a ư ng b ; e) Che khu t bi n báo, èn tín hi u giao thông. i u 34. S d ng ư ng ph ô th 1. Lòng ư ng và hè ph ch ư c s d ng cho m c ích giao thông; trư ng h p c bi t, vi c s d ng t m th i vào m c ích khác do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy nh nhưng không ư c làm nh hư ng n tr t t , an toàn giao thông. 2. C m các hành vi sau ây: a) rác ho c ph th i ra ư ng ph không úng nơi quy nh; b) Xây, t b c, b trái phép trên ư ng ph ; c) T ý tháo m n p c ng trên ư ng ph ; d) Các hành vi khác gây c n tr giao thông. i u 35. T ch c giao thông và i u khi n giao thông 1. T ch c giao thông g m các n i dung sau ây: a) Phân làn, phân lu ng, phân tuy n và quy nh th i gian i l i cho ngư i và các lo i phương ti n tham gia giao thông; b) Quy nh các o n ư ng c m i, ư ng i m t chi u, nơi c m d ng, c m ,c m quay u xe; l p t báo hi u ư ng b ; c) Thông báo khi có s thay i v vi c phân lu ng, phân tuy n, th i gian i l i t m th i ho c lâu dài; th c hi n các bi n pháp ng c u khi có s c x y ra và các bi n pháp khác v i l i trên ư ng b b o m giao thông thông su t và an toàn. 2. Trách nhi m v vi c t ch c giao thông : a) B trư ng B Giao thông v n t i ch u trách nhi m t ch c giao thông trên h th ng qu c l ; b) U ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m t ch c giao thông ư ng b và ư ng ô th thu c ph m vi qu n lý. 3. Trách nhi m i u khi n giao thông c a c nh sát giao thông: a) Ch huy, i u khi n giao thông trên ư ng; hư ng d n, b t bu c ngư i tham gia giao thông ch p hành quy t c giao thông;
 17. b) Khi có tình hu ng t xu t gây ách t c giao thông ho c có yêu c u c n thi t khác v b o m an ninh, tr t t ư c t m th i ình ch i l i m t s o n ư ng nh t nh, phân l i lu ng, phân l i tuy n và nơi t m d ng xe, xe. i u 36. Trách nhi m c a cá nhân, cơ quan, t ch c khi x y ra tai n n giao thông 1. Ngư i lái xe và nh ng ngư i liên quan tr c ti p n v tai n n ph i có trách nhi m: a) D ng ngay xe l i; gi nguyên hi n trư ng; c p c u ngư i b n n và ph i có m t khi cơ quan có thNm quy n yêu c u; b) l i nơi x y ra tai n n cho n khi ngư i c a cơ quan công an n, tr trư ng h p ngư i lái xe cũng b thương ph i ưa i c p c u ho c trư ng h p vì lý do b e do n tính m ng, nhưng ph i n trình báo ngay v i cơ quan công an nơi g n nh t; c) Cung c p thông tin xác th c v v tai n n cho cơ quan công an. 2. Nh ng ngư i có m t t i nơi x y ra v tai n n ph i có trách nhi m: a) B o v hi n trư ng; b) Giúp , c u ch a k p th i ngư i b n n; c) Báo tin ngay cho cơ quan công an ho c U ban nhân dân nơi g n nh t; d) B o v tài s n c a ngư i b n n; ) Cung c p thông tin xác th c v v tai n n theo yêu c u c a cơ quan công an. 3. Ngư i lái xe khác khi i qua nơi x y ra v tai n n có trách nhi m ch ngư i b n n i c p c u. Các xe ưu tiên, xe c a i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr ngo i giao không b t bu c ph i th c hi n quy nh t i kho n này. 4. Cơ quan công an khi nh n ư c tin v v tai n n có trách nhi m nhanh chóng c ngư i t i hi n trư ng i u tra v tai n n, ph i h p v i cơ quan qu n lý ư ng b và U ban nhân dân a phương b o m giao thông thông su t, an toàn. 5. U ban nhân dân nơi x y ra tai n n có trách nhi m k p th i thông báo cho cơ quan công an n gi i quy t v tai n n; t ch c c u ch a, giúp ngư i b n n, b o v hi n trư ng, b o v tài s n c a ngư i b n n; trư ng h p có ngư i ch t, sau khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n ã hoàn t t các công vi c theo quy nh c a pháp lu t và ng ý cho chôn c t, n u ngư i ch t không rõ tung tích, không có thân nhân ho c thân nhân không có kh năng chôn c t thì U ban nhân dân có trách nhi m t ch c chôn c t. 6. C m các hành vi xâm ph m n tính m ng, tài s n c a ngư i b n n và ngư i gây tai n n. Chương 3:
 18. K T C U H T NG GIAO THÔNG Ư NG B i u 37. K t c u h t ng giao thông ư ng b và phân lo i ư ng b 1. K t c u h t ng giao thông ư ng b g m công trình ư ng b , b n xe, bãi xe và hành lang an toàn ư ng b . 2. M ng lư i ư ng b g m qu c l , ư ng t nh, ư ng huy n, ư ng xã, ư ng ô th và ư ng chuyên dùng. 3. ư ng b ư c t tên ho c s hi u và phân thành các c p ư ng. 4. Chính ph quy nh vi c phân lo i, t tên ho c s hi u ư ng và tiêu chuNn k thu t c a các c p ư ng b . i u 38. Quy ho ch k t c u h t ng giao thông ư ng b 1. Quy ho ch k t c u h t ng giao thông ư ng b ph i căn c vào chi n lư c, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh và ph c v nhu c u i l i c a nhân dân. 2. Quy ho ch k t c u h t ng giao thông ư ng b ô th là b ph n quan tr ng c a quy ho ch phát tri n ô th ph i ng b v i quy ho ch các công trình ng m và công trình k thu t h t ng khác c a ô th . Qu t dành cho xây d ng k t c u h t ng giao thông ư ng b ô th ph i b o m t l thích h p, áp ng yêu c u phát tri n lâu dài c a giao thông ô th . 3. Quy ho ch k t c u h t ng giao thông ư ng b sau khi phê duy t ph i ư c công b r ng rãi nhân dân bi t. Chính ph quy nh trình t , th t c l p, phê duy t và công b quy ho ch k t c u h t ng giao thông ư ng b . i u 39. Ph m vi t dành cho ư ng b 1. Ph m vi t dành cho ư ng b g m t c a ư ng b và t hành lang an toàn ư ng b . 2. Trong ph m vi t dành cho ư ng b , nghiêm c m xây d ng các công trình khác, tr m t s công trình thi t y u không th b trí ngoài ph m vi ó. Trên t hành lang an toàn ư ng b ư c t m th i s d ng, khai thác nhưng không ư c làm nh hư ng n an toàn công trình và an toàn giao thông ư ng b . 3. Chính ph quy nh c th ph m vi t dành cho ư ng b , vi c s d ng, khai thác t hành lang an toàn ư ng b và vi c xây d ng các công trình thi t y u trong ph m vi t dành cho ư ng b .
 19. i u 40. B o m yêu c u k thu t và an toàn giao thông c a công trình ư ng b Công trình ư ng b xây d ng m i, nâng c p và c i t o ph i b o m tiêu chuNn k thu t và i u ki n an toàn giao thông cho m i i tư ng tham gia giao thông, trong ó có ngư i tàn t t. Công trình ư ng b ph i ư c thNm nh v an toàn giao thông ngay t khi l p d án, thi t k , thi công và c trong quá trình khai thác theo quy nh c a pháp lu t. i u 41. Công trình báo hi u ư ng b 1. Công trình báo hi u ư ng b g m: a) èn tín hi u giao thông; b) Bi n báo hi u; c) C c tiêu, rào ch n ho c tư ng b o v ; d) V ch k ư ng; ) C t cây s ; e) Các báo hi u khác. 2. ư ng b trư c khi ưa vào khai thác ph i ư c l p t y công trình báo hi u ư ng b theo thi t k ư c phê duy t. i u 42. Thi công công trình trên ư ng b ang khai thác 1. Vi c thi công công trình trên ư ng b ang khai thác ch ư c ti n hành khi ã có gi y phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Trong quá trình thi công, ơn v thi công ph i b trí báo hi u, rào ch n t m th i và th c hi n các bi n pháp b o m giao thông an toàn, thông su t. 3. Thi công các công trình trên ư ng ô th ph i tuân th các quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này và các quy nh sau ây: a) Ch ư c ào ư ng s a ch a các công trình ho c xây d ng m i h m k thu t ngang qua ư ng nhưng ph i có k ho ch hàng năm th ng nh t trư c v i cơ quan qu n lý ư ng ô th , tr trư ng h p có s c t xu t; b) Ph i có phương án thi công và th i gian thi công thích h p v i c i m t ng ư ng ph không gây ùn t c giao thông; c) Khi thi công xong ph i hoàn tr ph n ư ng theo nguyên tr ng; i v i công trình ng m ph i l p h sơ hoàn công và chuy n cho cơ quan qu n lý ư ng ô th .
 20. i u 43. Qu n lý, b o trì ư ng b 1. ư ng b ưa vào khai thác ph i ư c qu n lý, b o trì v i các n i dung sau ây: a) Theo dõi tình tr ng công trình ư ng b ; t ch c giao thông; ki m tra, thanh tra vi c b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; b) B o dư ng thư ng xuyên, s a ch a nh kỳ và s a ch a t xu t. 2. Trách nhi m t ch c qu n lý, b o trì ư ng b ư c quy nh như sau: a) H th ng qu c l do B Giao thông v n t i ch u trách nhi m; b) H th ng ư ng t nh, ư ng ô th do U ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m. Vi c qu n lý, b o trì h th ng ư ng huy n, ư ng xã do U ban nhân dân c p t nh quy nh; c) ư ng chuyên dùng, ư ng ư c u tư xây d ng không b ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c do ch u tư t ch c qu n lý, b o trì. i u 44. Ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng b 1. Ngu n tài chính b o m cho vi c qu n lý, b o trì ư ng b bao g m: a) Ngân sách nhà nư c c p; b) Các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chính ph quy nh c th vi c qu n lý, s d ng ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng b . i u 45. Xây d ng o n ư ng giao c t gi a ư ng b v i ư ng s t Vi c xây d ng o n ư ng giao c t gi a ư ng b v i ư ng s t ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép; có thi t k b o m tiêu chuNn k thu t và i u ki n an toàn giao thông ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 46. B n xe, bãi xe, nơi xe 1. B n xe, bãi xe ph i xây d ng theo quy ho ch ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và ph i b o m tiêu chuNn k thu t theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. 2. Trong ô th , vi c xây d ng tr s cơ quan, trư ng h c, b nh vi n, trung tâm d ch v thương m i, văn hoá và khu dân cư ph i có nơi xe phù h p v i quy mô c a công trình. i u 47. B o v k t c u h t ng giao thông ư ng b
Đồng bộ tài khoản