Luật số 29/2001/QH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
56
lượt xem
6
download

Luật số 29/2001/QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 29/2001/QH10 về Hải quan do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 29/2001/QH10

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2001/QH10 Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 2001 LU T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S 29/2001/QH10 V H I QUAN Đ góp ph n b o đ m th c hi n chính sách c a Nhà nư c v phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c và công ngh ; h p tác và giao lưu qu c t ; b o v ch quy n và an ninh qu c gia, l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Lu t này quy đ nh v h i quan. Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Chính sách v h i quan Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam t o đi u ki n thu n l i v h i quan đ i v i ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, xu t c nh, nh p c nh, quá c nh lãnh th Vi t Nam. Đi u 2. Ph m vi đi u ch nh Lu t này quy đ nh qu n lý nhà nư c v h i quan đ i v i hàng hoá đư c xu t kh u, nh p kh u, quá c nh, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh c a t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài; v t ch c và ho t đ ng c a H i quan. Đi u 3. Đ i tư ng áp d ng Lu t này áp d ng đ i v i: 1. T ch c, cá nhân th c hi n xu t kh u, nh p kh u, quá c nh hàng hoá, xu t c nh, nh p c nh, quá c nh phương ti n v n t i; 2. Cơ quan h i quan, công ch c h i quan; 3. Cơ quan khác c a Nhà nư c trong vi c ph i h p qu n lý nhà nư c v h i quan. Đi u 4. Gi i thích t ng
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong Lu t này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Hàng hoá bao g m hàng hoá xu t kh u, nh p kh u, quá c nh; hành lý, ngo i h i, ti n Vi t Nam c a ngư i xu t c nh, nh p c nh; v t d ng trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh; kim khí quí, đá quí, c v t, văn hoá ph m, bưu ph m, các tài s n khác xu t kh u, nh p kh u, quá c nh ho c lưu gi trong đ a bàn ho t đ ng h i quan. 2. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u, quá c nh bao g m t t c đ ng s n có mã s và tên g i theo quy đ nh c a pháp lu t đư c xu t kh u, nh p kh u, quá c nh ho c lưu gi trong đ a bàn ho t đ ng h i quan. 3. Hành lý c a ngư i xu t c nh, nh p c nh là v t d ng c n thi t cho nhu c u sinh ho t ho c m c đích chuy n đi c a ngư i xu t c nh, nh p c nh, bao g m hành lý mang theo ngư i, hành lý g i trư c ho c g i sau chuy n đi. 4. Phương ti n v n t i bao g m phương ti n v n t i đư ng b , đư ng s t, đư ng hàng không, đư ng bi n, đư ng sông xu t c nh, nh p c nh, quá c nh. 5. V t d ng trên phương ti n v n t i bao g m tài s n s d ng trên phương ti n v n t i; nguyên li u, nhiên li u ph c v ho t đ ng c a phương ti n v n t i; lương th c, th c ph m và các đ dùng khác tr c ti p ph c v sinh ho t c a ngư i làm vi c và hành khách trên phương ti n v n t i. 6. Th t c h i quan là các công vi c mà ngư i khai h i quan và công ch c h i quan ph i th c hi n theo quy đ nh c a Lu t này đ i v i hàng hoá, phương ti n v n t i. 7. Ngư i khai h i quan bao g m ch hàng hoá, ch phương ti n v n t i ho c ngư i đư c ch hàng hoá, ch phương ti n v n t i u quy n. 8. Ki m tra h i quan là vi c ki m tra h sơ h i quan, các ch ng t liên quan và ki m tra th c t hàng hoá, phương ti n v n t i do cơ quan h i quan th c hi n. 9. Giám sát h i quan là bi n pháp nghi p v do cơ quan h i quan áp d ng đ b o đ m s nguyên tr ng c a hàng hoá, phương ti n v n t i đang thu c đ i tư ng qu n lý h i quan. 10. Ki m soát h i quan là các bi n pháp tu n tra, đi u tra ho c bi n pháp nghi p v khác do cơ quan h i quan áp d ng đ phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan. 11. Thông quan là vi c cơ quan h i quan quy t đ nh hàng hoá đư c xu t kh u, nh p kh u, phương ti n v n t i đư c xu t c nh, nh p c nh. 12. Kho b o thu là kho c a ch hàng dùng đ ch a hàng hoá nh p kh u đã đư c thông quan nhưng chưa n p thu . 13. Kho ngo i quan là kho lưu gi hàng hoá sau đây: a) Hàng hoá đã làm th t c h i quan đư c g i đ ch xu t kh u;
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Hàng hoá t nư c ngoài đưa vào g i đ ch xu t ra nư c ngoài ho c nh p kh u vào Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t. 14. Quá c nh là vi c chuy n hàng hoá, phương ti n v n t i t m t nư c qua c a kh u vào lãnh th Vi t Nam đ n m t nư c khác ho c tr v nư c đó. 15. Tài s n di chuy n là đ dùng, v t d ng ph c v sinh ho t, làm vi c c a cá nhân, gia đình, t ch c đư c mang theo khi thôi cư trú, ch m d t ho t đ ng Vi t Nam ho c nư c ngoài. 16. Chuy n t i là vi c chuy n hàng hoá t phương ti n v n t i nh p c nh sang phương ti n v n t i xu t c nh đ xu t kh u ho c t phương ti n v n t i nh p c nh xu ng kho, bãi trong khu v c c a kh u, sau đó x p lên phương ti n v n t i khác đ xu t kh u. 17. Chuy n c a kh u là vi c chuy n hàng hoá, phương ti n v n t i đang ch u s ki m tra, giám sát h i quan t c a kh u này t i c a kh u khác; t m t c a kh u t i m t đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u ho c ngư c l i; t đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u này đ n đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u khác. Đi u 5. Áp d ng đi u ư c qu c t , t p quán và thông l qu c t v h i quan 1. Trong trư ng h p đi u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác v i quy đ nh c a Lu t này thì áp d ng quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó. 2. Đ i v i nh ng trư ng h p mà Lu t này, các văn b n pháp lu t khác c a Vi t Nam, đi u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩaVi t Nam ký k t ho c tham gia chưa có quy đ nh thì có th áp d ng t p quán và thông l qu c t v h i quan, n u vi c áp d ng t p quán và thông l qu c t đó không trái v i nh ng nguyên t c cơ b n c a pháp lu t Vi t Nam. Đi u 6. Đ a bàn ho t đ ng h i quan Đ a bàn ho t đ ng h i quan bao g m các khu v c c a kh u đư ng b , ga đư ng s t liên v n qu c t , c ng bi n qu c t , c ng sông qu c t , c ng hàng không dân d ng qu c t , các đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u, khu ch xu t, kho ngo i quan, kho b o thu , khu v c ưu đãi h i quan, bưu đi n qu c t , các đ a đi m ki m tra hàng hoá xu t kh u, nh p kh u trong lãnh th và trên vùng bi n th c hi n quy n ch quy n c a Vi t Nam, tr s doanh nghi p khi ti n hành ki m tra sau thông quan và các đ a bàn ho t đ ng h i quan khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Trong đ a bàn ho t đ ng h i quan, cơ quan h i quan ch u trách nhi m ki m tra, giám sát, ki m soát đ i v i hàng hoá, phương ti n v n t i. Chính ph quy đ nh c th ph m vi đ a bàn ho t đ ng h i quan. Đi u 7. Xây d ng l c lư ng H i quan
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. H i quan Vi t Nam đư c xây d ng thành m t l c lư ng trong s ch, v ng m nh, có trình đ chuyên môn sâu, đư c trang b và làm ch k thu t hi n đ i, ho t đ ng có hi u l c và hi u qu . Đi u 8. Hi n đ i hoá qu n lý h i quan 1. Nhà nư c ưu tiên đ u tư phát tri n công ngh và phương ti n k thu t tiên ti n đ b o đ m áp d ng phương pháp qu n lý h i quan hi n đ i; khuy n khích t ch c, cá nhân có ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u tham gia xây d ng, n i m ng, khai thác h th ng thông tin máy tính c a H i quan. 2. Chính ph quy đ nh c th v h th ng tiêu chu n k thu t trao đ i s li u đi n t , giá tr pháp lý các ch ng t đi n t , trách nhi m và quy n h n c a cơ quan nhà nư c h u quan, t ch c, cá nhân ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, xu t c nh, nh p c nh trong vi c xây d ng, phát tri n, khai thác h th ng thông tin máy tính h i quan. Đi u 9. Ph i h p th c hi n pháp lu t h i quan 1. Cơ quan h i quan có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan nhà nư c, t ch c h u quan, đơn v vũ trang nhân dân. 2. Cơ quan nhà nư c, t ch c h u quan, đơn v vũ trang nhân dân trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p, t o đi u ki n đ cơ quan h i quan hoàn thành nhi m v . Đi u 10. Giám sát thi hành pháp lu t h i quan 1. H i đ ng nhân dân các c p trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình giám sát vi c thi hành pháp lu t h i quan. 2. M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên c a M t tr n đ ng viên nhân dân nghiêm ch nh thi hành pháp lu t h i quan; giám sát vi c thi hành pháp lu t h i quan theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Khi th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình, cơ quan h i quan, công ch c h i quan ph i tuân theo pháp lu t, d a vào nhân dân và ch u s giám sát c a nhân dân. Chương 2: NHI M V , T CH C C A H I QUAN Đi u 11. Nhi m v c a H i quan H i quan Vi t Nam có nhi m v th c hi n ki m tra, giám sát hàng hoá, phương ti n v n t i; phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i; t ch c th c hi n pháp lu t v thu đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u; ki n ngh ch trương, bi n pháp qu n lý nhà nư c v h i quan đ i v i ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, xu t c nh, nh p c nh, quá c nh và chính sách thu đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 12. Nguyên t c t ch c và ho t đ ng c a H i quan 1. H i quan Vi t Nam đư c t ch c và ho t đ ng theo nguyên t c t p trung, th ng nh t. 2. T ng c c trư ng T ng c c H i quan th ng nh t qu n lý, đi u hành ho t đ ng c a H i quan các c p; H i quan c p dư i ch u s qu n lý, ch đ o c a H i quan c p trên. Đi u 13. H th ng t ch c H i quan 1. H th ng t ch c c a H i quan Vi t Nam g m có: a) T ng c c H i quan là cơ quan thu c Chính ph ; b) C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c trung ương; c) Chi c c H i quan c a kh u, Đ i ki m soát h i quan và đơn v tương đương. 2. Chính ph quy đ nh c th nhi m v , t ch c, ho t đ ng c a H i quan các c p; ch đ ph c v , ch c danh, tiêu chu n, lương, ph c p thâm niên, ch đ đãi ng khác đ i v i công ch c h i quan; h i quan hi u, c hi u, c p hi u, trang ph c, gi y ch ng minh h i quan. Đi u 14. Công ch c h i quan 1. Công ch c h i quan là ngư i đư c tuy n d ng, đào t o và s d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. 2. Công ch c h i quan ph i có ph m ch t chính tr t t, th c hi n nhi m v đúng quy đ nh c a pháp lu t, trung th c, liêm khi t, có tính k lu t, thái đ văn minh, l ch s , nghiêm ch nh ch p hành quy t đ nh đi u đ ng và phân công công tác. Chương 3: TH T C H I QUAN, CH Đ KI M TRA, GIÁM SÁT H I QUAN M c 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 15. Nguyên t c ti n hành th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan 1. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u, quá c nh, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh ph i đư c làm th t c h i quan, ch u s ki m tra, giám sát h i quan, v n chuy n đúng tuy n đư ng, qua c a kh u theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Hàng hoá, phương ti n v n t i đư c thông quan sau khi đã làm th t c h i quan. 3. Th t c h i quan ph i đư c th c hi n công khai, nhanh chóng, thu n ti n và theo đúng quy đ nh c a pháp lu t.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Vi c b trí nhân l c, th i gian làm vi c ph i đáp ng yêu c u ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, xu t c nh, nh p c nh, quá c nh. Đi u 16. Th t c h i quan 1. Khi làm th t c h i quan, ngư i khai h i quan ph i: a) Khai và n p t khai h i quan; n p, xu t trình ch ng t thu c h sơ h i quan; b) Đưa hàng hoá, phương ti n v n t i đ n đ a đi m đư c quy đ nh cho vi c ki m tra th c t hàng hoá, phương ti n v n t i; c) N p thu và th c hi n các nghĩa v tài chính khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Khi làm th t c h i quan, công ch c h i quan ph i: a) Ti p nh n và đăng ký h sơ h i quan; b) Ki m tra h sơ h i quan và ki m tra th c t hàng hoá, phương ti n v n t i; c) Thu thu và các kho n thu khác theo quy đ nh c a pháp lu t; d) Quy t đ nh vi c thông quan hàng hoá, phương ti n v n t i. Đi u 17. Đ a đi m làm th t c h i quan Đ a đi m làm th t c h i quan là tr s H i quan c a kh u, tr s H i quan ngoài c a kh u. Trong trư ng h p c n thi t, vi c ki m tra th c t hàng hoá xu t kh u, nh p kh u có th đư c th c hi n t i đ a đi m khác do T ng c c H i quan quy đ nh. Đi u 18. Th i h n khai và n p t khai h i quan Ngư i khai h i quan ph i khai và n p t khai h i quan đ i v i hàng hoá, phương ti n v n t i trong th i h n sau đây: 1. Hàng hoá nh p kh u đư c th c hi n trong th i h n 30 ngày, k t ngày hàng hoá đ n c a kh u; 2. Hàng hoá xu t kh u đư c th c hi n ch m nh t là 08 gi trư c khi phương ti n v n t i xu t c nh; 3. Hành lý mang theo c a ngư i nh p c nh, xu t c nh đư c th c hi n ngay khi phương ti n v n t i đ n c a kh u nh p và trư c khi t ch c v n t i ch m d t vi c làm th t c nh n hành khách lên phương ti n v n t i xu t c nh. Hành lý g i trư c ho c g i sau chuy n đi c a ngư i nh p c nh đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này;
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Hàng hoá, phương ti n v n t i quá c nh đư c th c hi n ngay khi hàng hoá, phương ti n v n t i t i c a kh u nh p đ u tiên và trư c khi hàng hoá, phương ti n v n t i qua c a kh u xu t cu i cùng; 5. Phương ti n v n t i đư ng bi n xu t c nh, nh p c nh đư c th c hi n ch m nh t 02 gi sau khi c ng v thông báo phương ti n v n t i đã đ n v trí đón tr hoa tiêu và 01 gi trư c khi phương ti n v n t i xu t c nh; 6. Phương ti n v n t i đư ng hàng không xu t c nh, nh p c nh đư c th c hi n ngay khi phương ti n v n t i đ n c a kh u và trư c khi t ch c v n t i ch m d t vi c làm th t c nh n hàng hoá xu t kh u, hành khách xu t c nh; 7. Phương ti n v n t i đư ng s t, đư ng b và đư ng sông xu t c nh, nh p c nh đư c th c hi n ngay sau khi phương ti n v n t i đ n c a kh u nh p đ u tiên và trư c khi phương ti n v n t i qua c a kh u xu t cu i cùng đ xu t c nh. Đi u 19. Th i h n công ch c h i quan làm th t c h i quan 1. Công ch c h i quan ti p nh n, đăng ký, ki m tra h sơ h i quan ngay sau khi ngư i khai h i quan n p, xu t trình h sơ h i quan đúng quy đ nh c a pháp lu t; trong trư ng h p không ch p nh n đăng ký h sơ h i quan thì ph i thông báo lý do cho ngư i khai h i quan bi t. 2. Sau khi ngư i khai h i quan đã th c hi n đ y đ các yêu c u v vi c làm th t c h i quan quy đ nh t i đi m a và đi m b kho n 1 Đi u 16 c a Lu t này, th i h n công ch c h i quan hoàn thành ki m tra th c t hàng hoá, phương ti n v n t i đư c quy đ nh như sau: a) Ch m nh t là 08 gi làm vi c đ i v i lô hàng xu t kh u, nh p kh u áp d ng hình th c ki m tra th c t m t ph n hàng hoá theo xác su t; b) Ch m nh t là 02 ngày làm vi c đ i v i lô hàng xu t kh u, nh p kh u áp d ng hình th c ki m tra th c t toàn b hàng hoá. Trong trư ng h p áp d ng hình th c ki m tra th c t toàn b hàng hoá mà lô hàng xu t kh u, nh p kh u có s lư ng l n, vi c ki m tra ph c t p thì th i h n ki m tra có th đư c gia h n nhưng không quá 08 gi làm vi c; c) Vi c ki m tra phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh ph i b o đ m k p th i vi c x p d hàng hoá xu t kh u, nh p kh u và vi c xu t c nh, nh p c nh c a hành khách; d) Vi c thông quan hàng hoá, phương ti n v n t i đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 25 c a Lu t này. Đi u 20. Khai h i quan 1. Khai h i quan đư c th c hi n th ng nh t theo m u t khai h i quan do T ng c c H i quan quy đ nh.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Ngư i khai h i quan ph i khai đ y đ , chính xác, rõ ràng theo n i dung trên t khai h i quan. 3. Ngư i khai h i quan đư c s d ng hình th c khai đi n t . Đi u 21. Đ i lý làm th t c h i quan 1. Ngư i đ i lý làm th t c h i quan là ngư i khai h i quan theo u quy n c a ngư i có quy n và nghĩa v trong vi c làm th t c h i quan đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. 2. Ngư i đ i lý làm th t c h i quan ph i hi u bi t pháp lu t h i quan, nghi p v khai h i quan và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t trong ph m vi đư c u quy n. Chính ph quy đ nh c th đi u ki n đăng ký và ho t đ ng c a đ i lý làm th t c h i quan. Đi u 22. H sơ h i quan 1. H sơ h i quan g m có: a) T khai h i quan; b) Hoá đơn thương m i; c) H p đ ng mua bán hàng hoá; d) Gi y phép c a cơ quan nhà nư c có th m quy n đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u, quá c nh, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh mà theo quy đ nh c a pháp lu t ph i có gi y phép; đ) Các ch ng t khác theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i t ng m t hàng mà ngư i khai h i quan ph i n p ho c xu t trình cho cơ quan h i quan. 2. H sơ h i quan đư c n p, xu t trình cho cơ quan h i quan t i tr s H i quan. Trong trư ng h p có lý do chính đáng, đư c Chi c c trư ng H i quan c a kh u ho c Chi c c trư ng H i quan đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u đ ng ý, ngư i khai h i quan đư c gia h n th i gian ph i n p, xu t trình m t s ch ng t thu c h sơ h i quan; b sung, s a ch a, thay th t khai h i quan đã đăng ký đ n trư c th i đi m ki m tra th c t hàng hoá, phương ti n v n t i. Đi u 23. Quy n và nghĩa v c a ngư i khai h i quan 1. Ngư i khai h i quan có quy n: a) Đư c cơ quan h i quan cung c p thông tin liên quan đ n vi c khai h i quan đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u, quá c nh, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh và hư ng d n làm th t c h i quan;
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Xem trư c hàng hoá, l y m u hàng hoá dư i s giám sát c a công ch c h i quan trư c khi khai h i quan đ b o đ m vi c khai h i quan đư c chính xác; c) Đ ngh cơ quan h i quan ki m tra l i th c t hàng hoá đã ki m tra, n u không đ ng ý v i quy t đ nh c a cơ quan h i quan, trong trư ng h p hàng hoá chưa đư c thông quan; d) Khi u n i, t cáo vi c làm trái pháp lu t c a cơ quan h i quan, công ch c h i quan; đ) Yêu c u b i thư ng thi t h i phát sinh do cơ quan h i quan, công ch c h i quan gây ra theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ngư i khai h i quan có nghĩa v : a) Khai h i quan và th c hi n đúng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 16, các đi u 18, 20 và 68 c a Lu t này; b) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s xác th c c a n i dung đã khai và các ch ng t đã n p, xu t trình; c) Th c hi n các quy t đ nh và yêu c u c a cơ quan h i quan, công ch c h i quan trong vi c làm th t c h i quan đ i v i hàng hoá, phương ti n v n t i theo quy đ nh c a Lu t này; d) Lưu gi s sách, ch ng t k toán và các ch ng t khác có liên quan đ n hàng hoá xu t kh u, nh p kh u đã đư c thông quan trong th i h n 5 năm, k t ngày đăng ký t khai h i quan; cung c p thông tin, ch ng t liên quan khi cơ quan h i quan yêu c u ki m tra theo quy đ nh t i các đi u 28, 32 và 68 c a Lu t này; đ) B trí ngư i ph c v vi c ki m tra th c t hàng hoá, phương ti n v n t i; e) N p thu và th c hi n các nghĩa v tài chính khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 24. Trách nhi m ki m tra hàng hoá, phương ti n v n t i trong đ a bàn ho t đ ng h i quan 1. Trong ph m vi đ a bàn ho t đ ng h i quan, cơ quan h i quan ch u trách nhi m ki m tra hàng hoá xu t kh u, nh p kh u, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh. 2. Trư ng h p theo quy đ nh c a pháp lu t ph i ki m tra chuyên ngành v ch t lư ng, y t , văn hoá, ki m d ch đ ng v t, th c v t đ i v i hàng hoá, phương ti n v n t i thì cơ quan nhà nư c có th m quy n ki m tra chuyên ngành th c hi n. 3. Chi c c trư ng H i quan c a kh u ch trì ph i h p các cơ quan nhà nư c có th m quy n ki m tra chuyên ngành t i c a kh u đ b o đ m thông quan nhanh chóng hàng hoá, phương ti n v n t i. Chính ph quy đ nh c th v trách nhi m và quan h ph i h p c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n t i c a kh u.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 25. Thông quan hàng hoá, phương ti n v n t i 1. Hàng hoá, phương ti n v n t i đư c thông quan sau khi đã làm xong th t c h i quan. 2. Hàng hoá, phương ti n v n t i chưa làm xong th t c h i quan có th đư c thông quan n u thu c m t trong các trư ng h p sau đây: a) Thi u m t s ch ng t thu c h sơ h i quan nhưng đư c cơ quan h i quan đ ng ý cho ch m n p có th i h n; b) Chưa n p, n p chưa đ s ti n thu ph i n p trong th i h n quy đ nh mà đư c t ch c tín d ng ho c t ch c khác đư c phép th c hi n m t s ho t đ ng ngân hàng b o lãnh v s ti n thu ph i n p, tr trư ng h p hàng hoá xu t kh u, nh p kh u đư c hư ng ân h n n p thu theo quy đ nh c a pháp lu t v thu . 3. Trư ng h p ch hàng hoá, phương ti n v n t i b x ph t vi ph m hành chính v h i quan b ng hình th c ph t ti n thì hàng hoá, phương ti n v n t i có th đư c thông quan n u đã n p ph t ho c đư c t ch c tín d ng ho c t ch c khác đư c phép th c hi n m t s ho t đ ng ngân hàng b o lãnh v s ti n ph i n p đ th c hi n quy t đ nh x ph t c a cơ quan h i quan ho c cơ quan nhà nư c có th m quy n. 4. Đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u có trưng c u giám đ nh thì cơ quan h i quan căn c k t qu giám đ nh đ quy t đ nh thông quan. Trong trư ng h p ch k t qu giám đ nh mà ch hàng có yêu c u đưa hàng hoá v b o qu n thì cơ quan h i quan ch ch p nh n trong trư ng h p đã đáp ng các đi u ki n v giám sát h i quan do T ng c c H i quan quy đ nh. 5. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ph c v yêu c u kh n c p đư c thông quan theo quy đ nh t i Đi u 35 c a Lu t này. Đi u 26. Giám sát h i quan 1. Giám sát h i quan đ i v i hàng hoá, phương ti n v n t i đư c th c hi n b ng các phương th c sau đây: a) Niêm phong h i quan ho c b ng phương ti n k thu t khác; b) Giám sát tr c ti p do công ch c h i quan th c hi n. 2. Th i gian giám sát h i quan: a) T khi hàng hoá nh p kh u, phương ti n v n t i nh p c nh t i đ a bàn ho t đ ng h i quan đ n khi đư c thông quan; b) T khi b t đ u ki m tra th c t hàng hoá xu t kh u đ n khi th c xu t kh u; c) T khi hàng hoá, phương ti n v n t i quá c nh t i đ a bàn ho t đ ng h i quan đ n khi ra kh i lãnh th Vi t Nam.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Ch hàng hoá, ngư i ch huy ho c ngư i đi u khi n phương ti n v n t i, ngư i đ i lý làm th t c h i quan có nghĩa v b o đ m nguyên tr ng hàng hoá và niêm phong h i quan; trong trư ng h p b t kh kháng mà không gi đư c nguyên tr ng hàng hoá ho c niêm phong h i quan thì sau khi áp d ng bi n pháp c n thi t đ h n ch và ngăn ng a t n th t có th x y ra, ph i báo ngay v i cơ quan h i quan ho c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi g n nh t đ xác nh n. Đi u 27. Nhi m v và quy n h n c a công ch c h i quan Khi làm th t c h i quan, công ch c h i quan có nhi m v và quy n h n sau đây: 1. Nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t, quy trình nghi p v h i quan và ch u trách nhi m v vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình; 2. Hư ng d n ngư i khai h i quan khi có yêu c u; 3. Th c hi n ki m tra, giám sát h i quan; trong trư ng h p phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t h i quan thì yêu c u ch hàng hoá, ngư i ch huy phương ti n v n t i ho c ngư i đư c u quy n th c hi n các yêu c u đ ki m tra, khám xét hàng hoá, phương ti n v n t i theo quy đ nh c a pháp lu t; 4. L y m u hàng hoá v i s có m t c a ngư i khai h i quan đ cơ quan h i quan phân tích ho c trưng c u giám đ nh ph c v ki m tra hàng hoá; s d ng k t qu phân tích, k t qu giám đ nh đ xác đ nh đúng mã s và ch t lư ng hàng hoá; 5. Yêu c u ngư i khai h i quan cung c p thông tin, ch ng t liên quan đ n hàng hoá, phương ti n v n t i đ xác đ nh đúng mã s , tr giá c a hàng hoá ph c v vi c thu thu và các kho n thu khác theo quy đ nh c a pháp lu t; 6. Giám sát vi c m , đóng, chuy n t i, x p d hàng hoá t i đ a đi m làm th t c h i quan và đ a đi m ki m tra hàng hoá xu t kh u, nh p kh u; 7. Yêu c u ngư i ch huy, ngư i đi u khi n phương ti n v n t i đi đúng tuy n đư ng, d ng đúng nơi quy đ nh; 8. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy đ nh c a pháp lu t. M c 2: KI M TRA, GIÁM SÁT H I QUAN Đ I V I HÀNG HOÁ Đi u 28. Ki m tra, đăng ký h sơ h i quan Khi ti p nh n h sơ h i quan, công ch c h i quan ki m tra vi c khai theo n i dung yêu c u trên t khai h i quan, ch ng t thu c h sơ h i quan, s phù h p c a n i dung khai h i quan và ch ng t thu c h sơ h i quan; đăng ký h sơ h i quan theo đúng quy đ nh c a pháp lu t; trong trư ng h p không ch p nh n đăng ký h sơ h i quan thì ph i thông báo lý do cho ngư i khai h i quan bi t. Đi u 29. Căn c và th m quy n quy t đ nh hình th c ki m tra th c t hàng hoá xu t kh u, nh p kh u đ thông quan
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Căn c đ quy t đ nh hình th c ki m tra th c t hàng hoá xu t kh u, nh p kh u là quá trình ch p hành pháp lu t c a ch hàng; chính sách qu n lý hàng hoá xu t kh u, nh p kh u c a Nhà nư c; tính ch t, ch ng lo i, ngu n g c hàng hoá xu t kh u, nh p kh u; h sơ h i quan và các thông tin khác có liên quan đ n hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. 2. Chi c c trư ng H i quan c a kh u, Chi c c trư ng H i quan đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u quy t đ nh hình th c ki m tra th c t hàng hoá xu t kh u, nh p kh u và vi c thay đ i hình th c ki m tra đư c quy đ nh t i Đi u 30 c a Lu t này. Đi u 30. Các hình th c ki m tra th c t hàng hoá xu t kh u, nh p kh u đ thông quan 1. Các hình th c ki m tra th c t hàng hoá xu t kh u nh p kh u bao g m: a) Mi n ki m tra th c t hàng hoá xu t kh u, nh p kh u c a ch hàng có quá trình ch p hành t t pháp lu t h i quan đ i v i các trư ng h p m t hàng xu t kh u, nh p kh u thư ng xuyên, hàng nông s n, h i s n xu t kh u, hàng xu t kh u, nh p kh u c a khu ch xu t, hàng g i kho ngo i quan, hàng đưa vào khu v c ưu đãi h i quan và hàng hoá khác theo danh m c do Chính ph quy đ nh. Đ i v i hàng hoá đã quy t đ nh mi n ki m tra mà phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t h i quan thì áp d ng hình th c ki m tra quy đ nh t i đi m c kho n này; b) Ki m tra xác su t th c t hàng hoá không quá 10% đ i v i m i lô hàng xu t kh u, nh p kh u là nguyên li u, v t tư nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u và gia công xu t kh u, hàng cùng ch ng lo i, hàng đóng gói đ ng nh t, hàng xu t kh u, nh p kh u không thu c các trư ng h p đư c mi n ki m tra quy đ nh t i đi m a kho n này. Trong quá trình ki m tra, n u phát hi n có vi ph m pháp lu t h i quan thì áp d ng hình th c ki m tra quy đ nh t i đi m c kho n này; c) Ki m tra th c t toàn b lô hàng xu t kh u, nh p kh u c a ch hàng đã nhi u l n vi ph m pháp lu t h i quan; lô hàng mà phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t h i quan. 2. Vi c ki m tra th c t hàng hoá do công ch c h i quan ki m tra tr c ti p ho c ki m tra b ng máy móc, thi t b k thu t, các bi n pháp nghi p v khác, v i s có m t c a ngư i khai h i quan ho c ngư i đ i di n h p pháp c a h , sau khi đăng ký h sơ h i quan và hàng hoá đã đư c đưa đ n đ a đi m ki m tra. Hàng hoá là đ ng v t, th c v t s ng, khó b o qu n, hàng hoá đ c bi t khác đư c ưu tiên ki m tra trư c. Đi u 31. Ki m tra th c t hàng hoá xu t kh u, nh p kh u trong trư ng h p v ng m t ngư i khai h i quan
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Vi c ki m tra v ng m t ngư i khai h i quan do Chi c c trư ng H i quan c a kh u, Chi c c trư ng H i quan đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u quy t đ nh và thông báo cho ch hàng hoá trong các trư ng h p sau đây: a) Đ b o v an ninh; b) Đ b o v v sinh, môi trư ng; c) Có d u hi u vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng; d) Quá th i h n quy đ nh mà ngư i khai h i quan không đ n làm th t c h i quan; đ) Theo đ ngh c a ngư i khai h i quan. 2. Vi c ki m tra v ng m t ngư i khai h i quan đư c ti n hành v i s ch ng ki n c a đ i di n t ch c v n t i ho c đ i di n U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi g n nh t. Đi u 32. Ki m tra sau thông quan 1. Trong trư ng h p phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t h i quan đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u đã đư c thông quan, cơ quan h i quan đư c áp d ng bi n pháp ki m tra sau thông quan. 2. Trong th i h n 5 năm, k t ngày hàng hoá xu t kh u, nh p kh u đư c thông quan, C c trư ng C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c trung ương đư c quy n ra quy t đ nh ki m tra sau thông quan. Trong trư ng h p c n thi t, T ng c c trư ng T ng c c H i quan ra quy t đ nh ki m tra sau thông quan. 3. Căn c quy t đ nh ki m tra sau thông quan, công ch c h i quan tr c ti p ki m tra s sách, ch ng t k toán và các ch ng t khác có liên quan đ n lô hàng xu t kh u, nh p kh u đã đư c thông quan t i doanh nghi p đ đ i chi u v i t khai h i quan và các ch ng t thu c h sơ h i quan; trong trư ng h p c n thi t và còn đi u ki n thì ki m tra th c t hàng hoá. 4. Trong quá trình ki m tra, theo yêu c u c a cơ quan h i quan, các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan t o đi u ki n, cung c p ch ng t k toán, các thông tin, tài li u c n thi t ph c v cho vi c ki m tra c a cơ quan h i quan. Chính ph quy đ nh c th v ki m tra sau thông quan. Đi u 33. Hàng hoá t m xu t kh u, t m nh p kh u 1. Hàng hoá t m xu t kh u, t m nh p kh u ch u s ki m tra, giám sát h i quan bao g m: a) Hàng hoá tham d h i ch , tri n lãm, gi i thi u s n ph m; b) Máy móc, thi t b , d ng c ngh nghi p đ ph c v công vi c trong th i h n nh t đ nh;
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Linh ki n, ph tùng đ ph c v vi c thay th , s a ch a c a tàu bi n, tàu bay nư c ngoài; d) Hàng hoá khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Hàng hoá t m xu t kh u ph i tái nh p kh u, hàng hoá t m nh p kh u ph i tái xu t kh u trong th i h n quy đ nh và ph i đư c làm th t c h i quan. 3. Hàng hoá t m xu t kh u mà không tái nh p kh u, hàng hoá t m nh p kh u mà không tái xu t kh u n u đư c bán, t ng, trao đ i thì ph i làm th t c h i quan như đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u; n u thu c danh m c hàng hoá xu t kh u, nh p kh u có đi u ki n thì ph i th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v hàng hoá xu t kh u, nh p kh u có đi u ki n. Đi u 34. Quà bi u, t ng 1. Hàng hoá là quà bi u, t ng ph i đư c làm th t c h i quan; n u thu c danh m c hàng hoá xu t kh u, nh p kh u có đi u ki n thì ph i th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v hàng hoá xu t kh u, nh p kh u có đi u ki n. 2. Nghiêm c m vi c bi u, t ng hàng hoá thu c danh m c hàng hoá c m xu t kh u, c m nh p kh u. 3. Đ nh m c hàng hoá là quà bi u, t ng đư c mi n thu do Chính ph quy đ nh. Đi u 35. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ph c v các yêu c u kh n c p 1. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ph c v các yêu c u kh n c p bao g m: a) Hàng hoá ph c v vi c kh c ph c ngay các h u qu c a thiên tai; b) Hàng hoá ph c v các yêu c u c u tr kh n c p; c) Hàng hoá ph c v các yêu c u v an ninh, qu c phòng và hàng hoá ph c v các yêu c u kh n c p khác theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ph c v yêu c u kh n c p đư c thông quan trư c khi n p t khai h i quan và ch ng t thu c h sơ h i quan. Đi u 36. Hàng hoá mua bán, trao đ i c a cư dân biên gi i 1. Hàng hoá mua bán, trao đ i c a cư dân biên gi i là hàng hoá ph c v sinh ho t, s n xu t bình thư ng c a cư dân biên gi i. 2. Vi c mua bán, trao đ i hàng hoá c a cư dân biên gi i c a Vi t Nam v i cư dân biên gi i c a nư c có chung đư ng biên gi i qu c gia v i Vi t Nam ph i ch u s ki m tra, giám sát h i quan; nơi không có cơ quan h i quan thì ch u s ki m tra, giám sát c a B đ i Biên phòng theo quy đ nh c a pháp lu t.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Chính ph quy đ nh trách nhi m c a chính quy n đ a phương, s ph i h p c a các cơ quan nhà nư c, chính sách v mua bán, trao đ i hàng hoá c a cư dân biên gi i. Đi u 37. Hàng hoá đư c xu t kh u, nh p kh u theo đư ng bưu chính 1. Hàng hoá đư c xu t kh u, nh p kh u theo đư ng bưu chính ph i đư c làm th t c h i quan theo quy đ nh c a Lu t này. 2. Trong trư ng h p ngư i đư c u quy n khai h i quan là doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính thì ph i th c hi n đ y đ trách nhi m c a ngư i khai h i quan theo quy đ nh c a Lu t này; ch đư c chuy n, phát hàng hoá sau khi đư c thông quan. Đi u 38. Hàng hoá trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh 1. Hàng hoá là v t d ng trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh không ph i làm th t c h i quan nhưng ph i ch u s giám sát h i quan. 2. Hàng hoá mua t phương ti n v n t i nh p c nh ph i làm th t c h i quan như đ i v i hàng hoá nh p kh u. Hàng hoá bán cho ngư i làm vi c và hành khách trên phương ti n v n t i xu t c nh, quá c nh ph i làm th t c h i quan như đ i v i hàng hoá xu t kh u. Đi u 39. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u b ng phương th c thương m i đi n t 1. Hàng hóa xu t kh u, nh p kh u b ng phương th c thương m i đi n t ph i ch u s ki m tra, giám sát h i quan. 2. Chính ph quy đ nh vi c ki m tra, giám sát h i quan đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u b ng phương th c thương m i đi n t . Đi u 40. Hàng hoá quá c nh 1. Hàng hoá quá c nh ph i đư c làm th t c h i quan t i c a kh u nh p đ u tiên và c a kh u xu t cu i cùng; ph i ch u s giám sát h i quan trong quá trình v n chuy n trên lãnh th Vi t Nam. 2. Hàng hoá quá c nh không qua lãnh th đ t li n, quá c nh có lưu kho trong khu v c c a kh u không ph i xin gi y phép quá c nh. Trong trư ng h p hàng hoá quá c nh qua lãnh th đ t li n, có lưu kho ngoài khu v c c a kh u ho c hàng hoá quá c nh theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam ph i có gi y phép thì ph i xu t trình gi y phép c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. 3. Vi c ki m tra hàng hoá quá c nh ch áp d ng trong trư ng h p có d u hi u vi ph m pháp lu t. 4. Hàng hoá quá c nh ch đư c bán t i Vi t Nam khi đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n c a Vi t Nam cho phép và ph i đư c làm th t c h i quan như đ i v i hàng hoá nh p kh u.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 41. Hàng hoá chuy n c a kh u 1. Hàng hoá chuy n c a kh u bao g m: a) Hàng hoá xu t kh u đã làm th t c h i quan v n chuy n t đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u đ n c a kh u xu t; b) Hàng hoá nh p kh u v n chuy n t c a kh u nh p đ n đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u; c) Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u v n chuy n t đ a đi m làm th t c h i quan này đ n đ a đi m làm th t c h i quan khác. 2. Hàng hoá chuy n c a kh u ph i ch u s ki m tra, giám sát h i quan. 3. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u di chuy n gi a hai đ a đi m mà nh ng đ a đi m đó là đ a đi m ki m tra th c t hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ngoài đ a đi m làm th t c h i quan thì đư c áp d ng ch đ chuy n c a kh u, n u C c trư ng C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c trung ương đ ng ý b ng văn b n. Đi u 42. Tuy n đư ng, th i gian quá c nh, chuy n c a kh u Hàng hoá quá c nh, chuy n c a kh u ph i đư c v n chuy n đúng tuy n đư ng, qua c a kh u quy đ nh, đúng th i h n và ph i ch u s giám sát h i quan. B Giao thông v n t i quy đ nh tuy n đư ng v n chuy n hàng hoá quá c nh; T ng c c H i quan quy đ nh tuy n đư ng v n chuy n hàng hoá chuy n c a kh u. Đi u 43. Tài s n di chuy n Cá nhân, gia đình, t ch c có tài s n di chuy n ph i có gi y t xác nh n quy n s h u tài s n đó, tr đ dùng, v t d ng ph c v sinh ho t bình thư ng. Chính ph quy đ nh c th v tài s n di chuy n. Đi u 44. Hành lý c a ngư i xu t c nh, nh p c nh 1. Hành lý c a ngư i xu t c nh, nh p c nh ph i đư c làm th t c h i quan t i c a kh u. 2. Hành lý c a ngư i xu t c nh, nh p c nh vư t quá đ nh m c mi n thu ph i đư c làm th t c h i quan như đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. Ngư i xu t c nh, nh p c nh có th g i hành lý vào kho t i c a kh u và đư c nh n l i khi nh p c nh, xu t c nh. 3. Chính ph quy đ nh v tiêu chu n hành lý, đ nh m c hành lý đư c mi n thu . Đi u 45. X lý hàng hoá b t b , th t l c, nh m l n, quá th i h n khai h i quan mà chưa có ngư i đ n nh n
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Hàng hoá mà ch hàng hoá tuyên b công khai t b ho c th c hi n hành vi ch ng t vi c t b thì đư c bán, ti n bán hàng đư c n p vào ngân sách nhà nư c sau khi tr các chi phí phát sinh. Không th a nh n vi c ch hàng hoá t b đ i v i hàng hoá có d u hi u vi ph m pháp lu t. 2. Hàng hoá b th t l c, nh m l n thì trong th i h n 180 ngày mà ch hàng hoá ch ng minh hàng hoá đó thu c s h u c a mình do b g i nh m t nư c ngoài ho c th t l c đ n Vi t Nam thì đư c tái xu t; n u g i nh m đ a ch ngư i nh n thì đư c đi u ch nh đ a ch ngư i nh n; n u th t l c qua nư c khác sau đó đưa v Vi t Nam thì đư c làm th t c h i quan đ nh n l i sau khi n p các chi phí phát sinh; quá 180 ngày mà không có ngư i đ n nh n, hàng hoá đư c x lý theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u này. 3. Trong trư ng h p cơ quan h i quan có căn c đ xác đ nh hàng hoá b t b , th t l c, nh m l n là hàng hoá buôn l u thì hàng hoá đó b x lý như đ i v i hàng hoá buôn l u. 4. Hàng hoá nh p kh u quá 90 ngày, k t ngày hàng hoá t i c a kh u d hàng mà không có ngư i đ n nh n thì cơ quan h i quan thông báo công khai trên phương ti n thông tin đ i chúng. Trong th i h n 180 ngày, k t ngày thông báo, n u ch hàng hoá đ n nh n thì đư c làm th t c nh p kh u và ph i n p ti n ph t, các chi phí phát sinh do vi c ch m làm th t c h i quan; n u không có ngư i đ n nh n thì hàng hoá đư c x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. M c 3: KI M TRA, GIÁM SÁT H I QUAN Đ I V I HÀNG HOÁ T I KHO NGO I QUAN, KHO B O THU Đi u 46. Hàng hoá t i kho ngo i quan, kho b o thu 1. Hàng hoá c a t ch c, cá nhân trong nư c ho c nư c ngoài g i kho ngo i quan ph i ch u s ki m tra, giám sát h i quan. 2. Ch nh ng hàng hoá nh p kh u là nguyên li u s n xu t c a ch kho b o thu m i đư c đưa vào kho b o thu . 3. Chính ph quy đ nh c th ho t đ ng c a kho ngo i quan, kho b o thu . Đi u 47. Quy n và nghĩa v c a ch kho ngo i quan, ch hàng hoá g i kho ngo i quan 1. Ch kho ngo i quan đư c th c hi n h p đ ng nh n hàng hoá g i kho ngo i quan theo quy đ nh c a pháp lu t; đư c di chuy n hàng hoá trong kho ngo i quan theo tho thu n v i ch hàng, nhưng ph i thông báo trư c v i cơ quan h i quan. Đ nh kỳ 45 ngày m t l n, ch kho ngo i quan ph i thông báo b ng văn b n v i C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c trung ương v hi n tr ng hàng hoá và tình hình ho t đ ng c a kho ngo i quan.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch kho ngo i quan có trách nhi m th c hi n yêu c u c a cơ quan h i quan v ki m tra hàng hoá theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ch hàng hoá g i kho ngo i quan đư c gia c bao bì, phân lo i hàng hoá, l y m u hàng hoá dư i s giám sát c a công ch c h i quan; đư c chuy n quy n s h u hàng hoá theo quy đ nh c a pháp lu t. Vi c chuy n hàng hoá t kho ngo i quan này sang kho ngo i quan khác ph i đư c s đ ng ý b ng văn b n c a C c trư ng C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Trong th i gian g i hàng hoá t i kho ngo i quan, ch hàng hoá ph i th c hi n đúng các quy đ nh c a pháp lu t v ho t đ ng c a kho ngo i quan. Đi u 48. Th i h n g i hàng hoá t i kho ngo i quan Th i h n g i hàng hoá t i kho ngo i quan không quá 12 tháng, k t ngày hàng hoá đư c g i vào kho ngo i quan; trong trư ng h p có lý do chính đáng và đư c s đ ng ý b ng văn b n c a C c trư ng C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c trung ương thì đư c gia h n, nhưng t i đa không quá 6 tháng. Đi u 49. Th m quy n thành l p, ch m d t ho t đ ng kho ngo i quan, kho b o thu T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy t đ nh thành l p, ch m d t ho t đ ng kho ngo i quan. C c trư ng C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t đ nh thành l p, ch m d t ho t đ ng kho b o thu . M c 4: KI M TRA, GIÁM SÁT H I QUAN Đ I V I PHƯƠNG TI N V N T I Đi u 50. Đ a đi m làm th t c h i quan đ i v i phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh 1. Phương ti n v n t i khi xu t c nh, nh p c nh ph i qua c a kh u c a Vi t Nam. Phương ti n v n t i nh p c nh ph i đư c làm th t c h i quan t i c a kh u nh p đ u tiên. Phương ti n v n t i xu t c nh ph i đư c làm th t c h i quan t i c a kh u xu t cu i cùng. 2. Vi c xu t c nh, nh p c nh c a phương ti n v n t i qua các đ a đi m khác do Chính ph quy đ nh. Đi u 51. Tuy n đư ng, th i gian ch u s giám sát h i quan đ i v i phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh, chuy n c a kh u 1. Phương ti n v n t i nư c ngoài nh p c nh, xu t c nh, quá c nh, chuy n c a kh u ph i di chuy n theo đúng tuy n đư ng quy đ nh, ch u s giám sát h i quan t khi đ n đ a bàn ho t đ ng h i quan, quá trình di chuy n cho đ n khi ra kh i lãnh th Vi t Nam.
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Phương ti n v n t i Vi t Nam nh p c nh ch u s giám sát h i quan t khi t i đ a bàn ho t đ ng h i quan cho đ n khi toàn b hàng hoá nh p kh u chuyên ch trên phương ti n v n t i đư c d h t kh i phương ti n đ làm th t c nh p kh u. Phương ti n v n t i Vi t Nam xu t c nh ch u s giám sát h i quan t khi b t đ u x p hàng hoá xu t kh u cho đ n khi ra kh i lãnh th Vi t Nam. 3. Khi có căn c đ nh n đ nh trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh, chuy n c a kh u có c t gi u hàng hoá trái phép, có d u hi u vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng thì Chi c c trư ng H i quan c a kh u, Chi c c trư ng H i quan đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u, Đ i trư ng Đ i ki m soát h i quan quy t đ nh t m hoãn vi c kh i hành ho c d ng phương ti n v n t i đ khám xét. Vi c khám xét ph i th c hi n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t; ngư i ra quy t đ nh ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t đ nh c a mình. Đi u 52. Khai báo và ki m tra đ i v i phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh 1. Khi làm th t c h i quan đ i v i phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh, ch phương ti n v n t i ho c ngư i đi u khi n phương ti n v n t i ph i khai h i quan; n p, xu t trình các ch ng t v n t i đ làm th t c h i quan; cung c p các thông tin, ch ng t v hàng hoá xu t kh u, nh p kh u, v t d ng trên phương ti n v n t i. Th i h n khai h i quan đư c th c hi n theo quy đ nh t i các kho n 5, 6 và 7 Đi u 18 c a Lu t này. 2. Vi c ki m tra h sơ h i quan, ki m tra th c t phương ti n v n t i c a công ch c h i quan đư c th c hi n theo quy đ nh t i đi m c và đi m d kho n 2 Đi u 19, Đi u 20 và Đi u 22 c a Lu t này. Trong trư ng h p các ch ng t v n t i đã đáp ng yêu c u c a vi c ki m tra h i quan thì ch phương ti n v n t i ho c ngư i đi u khi n phương ti n v n t i không ph i làm t khai h i quan, tr hành lý, hàng hoá xu t kh u, nh p kh u c a ngư i xu t c nh, nh p c nh trên phương ti n v n t i. Đi u 53. Chuy n t i, chuy n c a kh u, sang toa, c t toa, x p d hàng hoá trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh Vi c chuy n t i, chuy n c a kh u, sang toa, c t toa, x p d hàng hoá xu t kh u, nh p kh u, hành lý trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh đang trong th i gian ch u s ki m tra, giám sát h i quan ch đư c ti n hành khi có s đ ng ý c a cơ quan h i quan. Hàng hoá chuy n t i, chuy n c a kh u, sang toa, c t toa ph i đư c gi nguyên tr ng bao bì, thùng, ki n. Đi u 54. V n chuy n qu c t k t h p v n chuy n n i đ a, v n chuy n n i đ a k t h p v n chuy n hàng hoá xu t kh u, nh p kh u
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Phương ti n v n t i v n chuy n qu c t , n u đư c phép c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và đáp ng các đi u ki n v giám sát h i quan do T ng c c H i quan quy đ nh thì đư c k t h p v n chuy n hàng hoá n i đ a. 2. Phương ti n v n t i v n chuy n n i đ a, n u đư c phép c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và đáp ng các đi u ki n v giám sát h i quan do T ng c c H i quan quy đ nh thì đư c k t h p v n chuy n hàng hoá xu t kh u, nh p kh u đang ch u s giám sát h i quan. Đi u 55. Phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh vì m c đích qu c phòng, an ninh Phương ti n v n t i quân s , phương ti n v n t i khác đư c s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh ph i làm th t c h i quan, ch u s ki m tra, giám sát h i quan theo quy đ nh c a Chính ph . Đi u 56. Trách nhi m ph i h p c a ngư i đ ng đ u c ng v sân bay, c ng bi n, ga đư ng s t liên v n qu c t v i cơ quan h i quan Ngư i đ ng đ u c ng v sân bay, c ng bi n, ga đư ng s t liên v n qu c t có trách nhi m thông báo trư c v i Chi c c trư ng H i quan c a kh u v th i gian đ n và đi, đ a đi m đ , th i gian x p, d hàng hoá lên, xu ng tàu bi n, tàu bay, tàu ho liên v n qu c t . M c 5: T M D NG LÀM TH T C H I QUAN Đ I V I HÀNG HOÁ NH P KH U, XU T KH U CÓ YÊU C U B O V QUY N S H U TRÍ TU Đi u 57. Nguyên t c t m d ng làm th t c h i quan 1. Ch s h u quy n s h u trí tu đã đư c b o h theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam có quy n đ ngh cơ quan h i quan t m d ng làm th t c h i quan đ i v i hàng hoá nh p kh u, xu t kh u mà mình có căn c cho r ng có vi ph m quy n s h u trí tu . 2. Cơ quan h i quan ch đư c quy t đ nh t m d ng làm th t c h i quan đ i v i hàng hoá nh p kh u, xu t kh u khi có đ các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 58 c a Lu t này. Đi u 58. Đi u ki n đ ngh t m d ng làm th t c h i quan Khi đ ngh t m d ng làm th t c h i quan, ch s h u quy n s h u trí tu ph i: 1. G i cho cơ quan h i quan đơn đ ngh , b ng ch ng v s h u h p pháp quy n s h u trí tu , b ng ch ng v vi c vi ph m quy n s h u trí tu c a mình; 2. N p m t kho n ti n t m ng ho c ch ng t b o lãnh c a t ch c tín d ng ho c t ch c khác đư c phép th c hi n m t s ho t đ ng ngân hàng đ b o đ m b i thư ng thi t h i và các chi phí phát sinh theo quy đ nh c a pháp lu t do đ ngh t m d ng làm th t c h i quan không đúng.
Đồng bộ tài khoản