Luật số 39-L/CTN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
63
lượt xem
3
download

Luật số 39-L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 39-L/CTN về Luật Hàng không dân dụng do Quốc hội ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 39-L/CTN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 39-L/CTN

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39-L/CTN Hà N i, ngày 20 tháng 4 năm 1995 LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Lu t này s a i, b sung m t s i u c a Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 26 tháng 12 năm 1991. Đi u 1 S a i, b sung m t s i u c a Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam như sau: 1- i u 6 ư c s a i, b sung như sau: " i u6 1- Qu n lý Nhà nư c v hàng không dân d ng bao g m: a) L p quy ho ch, k ho ch và chính sách phát tri n ngành hàng không dân d ng; b) Ban hành các văn b n pháp quy; ký k t, tham gia và b o m th c hi n các i u ư c qu c t v hàng không dân d ng; h p tác qu c t trong lĩnh v c hàng không dân d ng; c) Thi t l p, qu n lý và t ch c khai thác các ư ng hàng không; qu n lý vùng thông báo bay và qu n lý bay; quy ho ch và qu n lý h th ng k thu t thông tin ph c v ho t ng hàng không dân d ng; d) Quy ho ch, thành l p, ăng ký, qu n lý và t ch c khai thác c ng hàng không, sân bay dân d ng; ) Qu n lý v n chuy n hàng không; qu n lý các án thành l p, sáp nh p, gi i th các doanh nghi p v n chuy n hàng không và các d án h p tác, u tư nư c ngoài trong lĩnh v c hàng không dân d ng; e) ăng ký t u bay; qu n lý vi c nh p khNu, xu t khNu t u bay, trang b , thi t b , v t tư ph c v hàng không dân d ng; qu n lý, giám sát vi c s a ch a, b o dư ng t u bay,
  2. ng cơ t u bay, vi c s n xu t trang b , thi t b c a t u bay và các trang b , thi t b , v t tư khác ph c v ho t ng hàng không dân d ng; g) C p, ình ch , gia h n, s a i, thu h i ho c hu b các ch ng ch , b ng, gi y phép và các gi y t , tài li u khác liên quan t i ho t ng hàng không dân d ng; h) T ch c và b o m th c hi n an ninh, an toàn hàng không, an ninh qu c gia; t ch c và b o m an ninh, an toàn các chuy n bay chuyên cơ và các chuy n bay c bi t; i) T ch c vi c tìm ki m - c u nguy và i u tra tai n n hàng không; k) Qu n lý vi c ào t o, tuy n ch n và phát tri n nhân l c c a ngành hàng không dân d ng; l) Qu n lý ho t ng khoa h c, công ngh trong lĩnh v c hàng không dân d ng; b o v môi trư ng trong ho t ng hàng không dân d ng; m) Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m hành chính trong ho t ng hàng không dân d ng. 2- Chính ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c v hàng không dân d ng trong c nư c. Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng là cơ quan thu c Chính ph , giúp Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v hàng không dân d ng theo quy nh c a pháp lu t. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và chính quy n a phương th c hi n vi c qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c hàng không dân d ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n do pháp lu t quy nh". 2- Kho n 1 i u 9 ư c s a i, b sung như sau: "1. T u bay thu c s h u c a công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam, t u bay c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không có i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 55 c a Lu t này và c a các pháp nhân Vi t Nam khác có tr s ho t ng chính t i Vi t Nam thì ư c phép ăng ký t i Vi t Nam. T u bay c a t ch c, cá nhân nư c ngoài và t u bay c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, tr doanh nghi p v n chuy n hàng không nói t i kho n 1 i u 55 c a Lu t này, có th ư c ăng ký t i Vi t Nam theo i u ki n do Chính ph quy nh". 3- i u 27 ư c s a i, b sung như sau: " i u 27 1- C ng v hàng không tr c thu c cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng, ng u là Giám c, th c hi n ch c năng qu n lý c ng hàng không, sân bay; b o m an ninh, an toàn t i c ng hàng không, sân bay; thu l phí, phí s d ng c ng hàng không, sân bay.
  3. Giám c C ng v hàng không có trách nhi m ch trì ph i h p ho t ng c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n khác t i c ng hàng không, sân bay; b o m duy trì tr t t công c ng, an ninh, an toàn hàng không, v sinh môi trư ng; cung ng các d ch v hàng không, d ch v công c ng ti n l i, văn minh, l ch s t i c ng hàng không, sân bay. 2- T ch c, nhi m v , quy n h n c a C ng v hàng không và quy ch ph i h p ho t ng gi a các cơ quan qu n lý Nhà nư c t i c ng hàng không, sân bay do Chính ph quy nh. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c ho t ng thư ng xuyên t i c ng hàng không, sân bay ư c Giám c C ng v hàng không b trí nơi làm vi c thích h p t i c ng hàng không, sân bay. Trong trư ng h p có s c x y ra nh hư ng tr c ti p và t c th i t i an ninh và an toàn t i c ng hàng không, sân bay, Giám c C ng v hàng không có quy n quy t nh t m th i óng c a c ng hàng không, sân bay dân d ng không quá 24 gi , ng th i ph i báo cáo ngay cho Th trư ng cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng. 3- Giám c C ng v hàng không t i c ng hàng không, sân bay có liên quan n qu c phòng có trách nhi m ph i h p v i cơ quan quân s trong vi c qu n lý, b o v và khai thác c ng hàng không, sân bay". 4- i u 43 ư c b sung kho n 3 như sau: "3. Cơ quan qu n lý bay có trách nhi m duy trì liên l c và ph i h p ch t ch v i các trung tâm qu n lý bay c a các qu c gia lân c n trong vi c i u hành bay b o m an toàn cho các t u bay bay theo các ư ng hàng không và các vùng thông báo bay c a Vi t Nam". 5- i u 53 ư c s a i, b sung như sau: " i u 53 1- Trong trư ng h p x y ra tai n n t u bay gây h u qu ít nghiêm tr ng, Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng có trách nhi m sau ây: a) i u tra nh m làm rõ s ki n, i u ki n, hoàn c nh, nguyên nhân và m c thi t h i c a v tai n n; b) áp d ng các bi n pháp nh m h n ch t i m c th p nh t thi t h i có th xNy ra; c) Công b k p th i thông tin, tài li u có liên quan n v tai n n; d) Ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan và chính quy n a phương trong vi c i u tra tai n n t u bay và hư ng d n ho t ng phòng, ch ng tai n n.
  4. 2- N u tai n n liên quan n t u bay công v Nhà nư c, thì Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng ph i ph i h p v i cơ quan ch qu n t u bay ó ti n hành i u tra theo các quy nh c a pháp lu t. 3- Trong trư ng h p x y ra tai n n t u bay gây h u qu nghiêm tr ng, thì Chính ph thành l p U ban i u tra tai n n t u bay. 4- Trong vi c ti n hành i u tra tai n n t u bay, Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng, U ban i u tra tai n n t u bay có quy n ki m tra, khám nghi m t u bay, trang b , thi t b , v t tư c a t u bay, tài s n ư c v n chuy n trên t u bay b tai n n và t u bay có liên quan n v tai n n. Trong trư ng h p tai n n gây t vong, thì t ch c chuyên môn do Chính ph quy nh có quy n gi t thi khám nghi m, b o m cho vi c i u tra tai n n. 5- Ch s h u, ngư i khai thác t u bay, các t ch c, cá nhân khác có liên quan n ho t ng hàng không dân d ng ph i cung c p k p th i, y và chính xác các thông tin c n thi t liên quan n tai n n t u bay cho Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng, U ban i u tra tai n n t u bay. 6- Trong trư ng h p t u bay dân d ng nư c ngoài b tai n n trên lãnh th Vi t Nam, thì Chính ph Vi t Nam có th ch p nh n ngư i ư c qu c gia nơi ăng ký t u bay ch nh làm quan sát viên trong quá trình i u tra tai n n." 6- i u 55 ư c s a i, b sung như sau: " i u 55 1- Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam nói t i Lu t này là doanh nghi p v n chuy n hàng không ư c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam, có tr s ho t ng chính t i Vi t Nam; trong trư ng h p doanh nghi p v n chuy n hàng không là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, thì Bên Vi t Nam ph i có i u ki n v v n và quy n ki m soát th c t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, phù h p v i pháp lu t và thông l qu c t . 2- Ch có doanh nghi p v n chuy n hàng không quy nh t i kho n 1 i u này m i ư c v n chuy n công c ng b ng t u bay. 3- Gi y phép thành l p doanh nghi p v n chuy n hàng không do Th trư ng Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng c p, sau khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép thành l p. 4- Th trư ng Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng quy nh i u ki n i v i chuy n bay thư ng l , i u ki n và gi i h n th c hi n chuy n bay không thư ng l ; c p, gia h n gi y phép khai thác i v i v n chuy n thư ng l và không thư ng l cho doanh nghi p v n chuy n hàng không. 5- Gi y phép thành l p, gi y phép khai thác có th b hu b , thu h i ho c ình ch s d ng khi doanh nghi p v n chuy n hàng không có vi ph m thu c m t trong các trư ng h p sau ây:
  5. a) Vi ph m các quy nh v thành l p doanh nghi p; vi ph m i u ki n kinh doanh, i u ki n khai thác ho c các quy nh c a pháp lu t v an ninh, an toàn hàng không; b) Không b t u kinh doanh trong th i h n sáu tháng, k t ngày ăng ký kinh doanh ho c k t ngày ư c c p gi y phép khai thác; c) Ng ng ho t ng kinh doanh quá sáu tháng. Th trư ng Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng có quy n hu b , thu h i ho c ình ch s d ng gi y phép thành l p, gi y phép khai thác c a doanh nghi p v n chuy n hàng không. 6- Chính ph quy nh th t c, i u ki n c p, gia h n, hu b , thu h i ho c ình ch s d ng gi y phép thành l p, ăng ký kinh doanh, gi y phép khai thác c a doanh nghi p v n chuy n hàng không. 7- Ngoài các quy nh c a Lu t này, vi c thành l p, ho t ng, gi i th c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam". 7- Kho n 1 và kho n 2 i u 58 ư c ánh s thành kho n 2 và kho n 3 và i u này ư c b sung kho n 1 như sau: " 1- Vi c trao i quy n thông thương hàng không gi a Vi t Nam và qu c gia khác ư c th c hi n trên cơ s tôn tr ng c l p, ch quy n và pháp lu t c a nhau; b o m s công b ng, bình ng v cơ h i khai thác, v quy n l i và nghĩa v gi a các hãng hàng không c a Vi t Nam và c a qu c gia khác ư c ch nh th c hi n các quy n thông thương hàng không". 8- Quy nh t i i u 70 ư c ánh s thành kho n 1 và i u này ư c b sung kho n 2 và kho n 3 như sau: "2- M i tranh ch p gi a hành khách và ngư i v n chuy n x y ra trong chuy n bay ư c gi i quy t t i c ng hàng không, sân bay. 3- Khi t i c ng hàng không, sân bay, hành khách ph i r i kh i t u bay theo s ch d n c a nhân viên ho c i lý c a ngư i v n chuy n. Hành khách không ư c l i trong t u bay vì lý do tranh ch p v i ngư i v n chuy n x y ra trong chuy n bay." 9- i u 71 ư c s a i, b sung như sau: " i u 71 Nguyên t c xây d ng, i u ki n áp d ng giá cư c, khung giá cư c v n chuy n hàng không do Chính ph quy nh. Giá cư c v n chuy n thư ng l do các doanh nghi p v n chuy n hàng không trình Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng phê duy t." 10- Kho n 1 i u 78 ư c s a i, b sung như sau:
  6. "1- Ngư i v n chuy n không ư c hư ng m c gi i h n trách nhi m dân s trong trư ng h p ngư i v n chuy n, nhân viên ho c i lý c a ngư i v n chuy n có l i c ý ho c vô ý nghiêm tr ng gây ra thi t h i khi th c hi n nhi m v . Ngư i v n chuy n ch ư c hư ng m c gi i h n trách nhi m dân s như m c gi i h n trách nhi m dân s trong vi c v n chuy n qu c t b ng t u bay theo các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia". 11- i u 90 ư c s a i, b sung như sau: " i u 90 1. T ch c, cá nhân nư c ngoài s d ng t u bay gây thi t h i cho ngư i th ba m t t trong lãnh th Vi t Nam ph i b i thư ng thi t h i, nhưng không vư t quá m c gi i h n 1.000 ô-la M i v i m i kilôgram tr ng lư ng t u bay cho m i t u bay và m i s ki n gây thi t h i. 2- Tr ng lư ng t u bay nói t i kho n 1 i u này là tr ng lư ng c t cánh t i a ư c phép c a t u bay theo ch ng ch i u ki n bay, tr s nh hư ng c a vi c bơm hơi ho c khí khi s d ng. 3- Trách nhi m b i thư ng thi t h i i v i vi c gây t vong ho c t n h i s c kho không vư t quá 150.000 ô-la M i v i m i ngư i ch t ho c b thương." 12- Tên c a Chương VIII ư c s a i, b sung thành "Thanh tra an toàn hàng không và b o m an ninh hàng không". Đi u 2 1- B sung i u 93a như sau: " i u 93a Các quy nh t i M c này cũng ư c áp d ng i v i t u bay ang bay gây thi t h i cho t u, thuy n và các công trình c a Vi t Nam các vùng nư c trong lãnh th Vi t Nam, các vùng bi n thu c ch quy n, quy n ch quy n, quy n tài phán qu c gia c a Vi t Nam, các vùng bi n và các vùng t, vùng nư c không thu c ch quy n và quy n tài phán c a b t kỳ qu c gia nào". 2- B sung i u 97a như sau: " i u 97a 1. Trong lĩnh v c b o m an ninh hàng không, Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng có các nhi m v , quy n h n sau ây: a) Ph i h p v i B Qu c phòng, B N i v , các cơ quan Nhà nư c h u quan khác và chính quy n a phương nơi có c ng hàng không, sân bay ho c nơi l p t các trang b , thi t b ph c v hàng không so n th o Chương trình an ninh hàng không qu c gia và các bi n pháp b o m an ninh hàng không trình Chính ph ban hành;
  7. b) Phê duy t Chương trình an ninh hàng không c a các c ng hàng không, sân bay và c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không; c) Ch o, ki m tra vi c th c hi n các Chương trình an ninh hàng không và các bi n pháp b o m an ninh hàng không; d) Xây d ng Chương trình hu n luy n v an ninh hàng không; ) Cung c p k p th i các thông tin v an ninh hàng không; e) H p tác qu c t trong lĩnh v c an ninh hàng không. 2- C ng v hàng không ph i t ch c th c hi n các Chương trình an ninh hàng không; ph i h p v i các ơn v thu c B Qu c phòng, B N i v , T ng c c H i quan, các cơ quan khác có liên quan và chính quy n a phương áp d ng các bi n pháp thích h p ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t v an ninh trong ho t ng hàng không dân d ng; b o m an ninh cho t u bay dân d ng, t u bay công v Nhà nư c, t u bay nư c ngoài i và n các c ng hàng không, sân bay dân d ng Vi t Nam. 3- Các doanh nghi p v n chuy n hàng không và các cơ quan, ơn v thu c ngành hàng không dân d ng ph i m b o th c hi n nghiêm ch nh các Chương trình an ninh hàng không; áp d ng các bi n pháp thích h p nh m m b o an toàn cho t u bay, hành khách và t bay khi có hành vi cư p, phá ho c các hành vi trái pháp lu t khác trong khi bay. 4- Hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n và các v t ph c v chuy n bay ph i ư c ki m tra an ninh trư c khi ư c ưa lên t u bay. Trong trư ng h p phát hi n hành khách ho c hành lý, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n, v t khác có d u hi u vi ph m quy nh v an ninh hàng không, an ninh qu c gia, thì hành khách ho c hành lý, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n, v t ó có th b ình ch v n chuy n trong chuy n bay ó." Đi u 3 1- Các c m t "H i ng B trư ng" và "Ch t ch H i ng B trư ng" nói t i Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam ư c thay th b ng các c m t tương ng là "Chính ph " và "Th tư ng Chính ph ". 2- Các c m t "B Giao thông v n t i và Bưu i n" và "B trư ng B Giao thông v n t i và Bưu i n" nói t i Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam ư c thay th b ng các c m t tương ng là "Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng" và "Th trư ng Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng". 3- Các c m t "Cơ quan không lưu" nói t i Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam ư c thay th b ng các c m t "Cơ quan qu n lý bay". Đi u 4 Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t này.
  8. Lu t này ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th 7 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995. Lê c Anh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản