Luật số 43/2005/QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
176
lượt xem
9
download

Luật số 43/2005/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 43/2005/QH11 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 43/2005/QH11

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/2005/QH11 Hà N i, ngày 14 tháng 06 năm 2005 LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T NGHĨA V QUÂN S C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S 43/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Lu t này s a i, b sung m t s i u c a Lu t nghĩa v quân s ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1981, ã ư c s a i, b sung l n th nh t ngày 21 tháng 12 năm 1990, l n th hai ngày 22 tháng 6 năm 1994. i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Lu t nghĩa v quân s : 1. i u 12 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 12 Công dân nam mư i tám tu i ư c g i nh p ngũ; tu i g i nh p ngũ trong th i bình t mư i tám tu i n h t hai mươi lăm tu i”. 2. i u 14 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 14 Th i h n ph c v t i ngũ trong th i bình c a h sĩ quan và binh sĩ là mư i tám tháng. Th i h n ph c v t i ngũ trong th i bình c a h sĩ quan ch huy, h sĩ quan và binh sĩ chuyên môn k thu t do quân i ào t o, h sĩ quan và binh sĩ trên tàu h i quân là hai mươi b n tháng”. 3. i u 16 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 16 Vi c tính th i i m b t u và k t thúc th i h n ph c v t i ngũ c a h sĩ quan và binh sĩ do B trư ng B Qu c phòng quy nh.
  2. Th i gian ào ngũ không ư c tính vào th i h n ph c v t i ngũ”. 4. i u 22 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 22 Công dân ư c g i nh p ngũ ph i có m t úng th i gian và a i m ghi trong l nh g i nh p ngũ, n u có lý do chính áng không th n úng th i gian và a i m thì ph i có gi y xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là U ban nhân dân c p xã) nơi cư trú”. 5. i u 24 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 24 1. U ban nhân dân các c p thành l p H i ng nghĩa v quân s c p mình giúp U ban nhân dân t ch c th c hi n công tác nghĩa v quân s a phương. 2. Thành ph n c a H i ng nghĩa v quân s các c p ư c quy nh như sau: a) H i ng nghĩa v quân s t nh, thành ph tr c thu c trung ương, huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh g m có Ch t ch là Ch t ch U ban nhân dân, Phó Ch t ch là Ch huy trư ng cơ quan quân s a phương, các u viên là ngư iph trách các ngành công an, tư pháp, k ho ch, lao ng - thương binh và xã h i, y t , giáo d c, văn hoá - thông tin, tài chính và i di n U ban M t tr n T qu c, Liên oàn lao ng, oàn thanh niên, H i liên hi p ph n , H i nông dân, H i c u chi n binh; b) H i ng nghĩa v quân s xã, phư ng, th tr n g m có Ch t ch là Ch t ch U ban nhân dân, Phó Ch t ch là xã i trư ng, các u viên là ngư i ph trách các ngành công an, tư pháp, y t , tài chính và i di n U ban M t tr n T qu c, oàn thanh niên, H i liên hi p ph n , H i c u chi n binh, m t s thành viên khác do Ch t ch U ban nhân dân cùng c p quy t nh. 3. H i ng nghĩa v quân s làm vi c theo nguyên t c t p th ; ngh quy t c a H i ng ph i ư c quá n a t ng s thành viên H i ng bi u quy t tán thành”. 6. i u 29 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 29 1. Nh ng công dân sau ây ư c t m hoãn g i nh p ngũ trong th i bình: a) Chưa s c kho ph c v t i ngũ theo k t lu n c a H i ng khám s c kho ; b) Là lao ng duy nh t ph i tr c ti p nuôi ngư i khác trong gia ình không còn s c lao ng ho c chưa n tu i lao ng; c) Có anh, ch ho c em ru t là h sĩ quan, binh sĩ ang ph c v t i ngũ;
  3. d) Giáo viên, nhân viên y t , thanh niên xung phong ang làm vi c vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, vùng c bi t khó khăn; cán b , công ch c, viên ch c ư c i u ng n làm vi c nh ng vùng này; ) ang nghiên c u công trình khoa h c c p Nhà nư c ư c B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b ho c ngư i có ch c v tương ương ch ng nh n; e) ang h c các trư ng ph thông, trư ng d y ngh , trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng cao ng, trư ng i h c do Chính ph quy nh; g) i xây d ng vùng kinh t m i trong ba năm u. H ng năm, nh ng công dân thu c di n t m hoãn g i nh p ngũ quy nh t i kho n này ph i ư c ki m tra, n u không còn lý do t m hoãn thì ư c g i nh p ngũ. 2. Nh ng công dân sau ây ư c mi n g i nh p ngũ trong th i bình: a) Con c a li t sĩ, con c a thương binh h ng m t, con c a b nh binh h ng m t; b) M t ngư i anh ho c em trai c a li t sĩ; c) M t con trai c a thương binh h ng hai; d) Thanh niên xung phong, cán b , công ch c, viên ch c quy nh t i i m d kho n 1 i u này ã ph c v t hai mươi b n tháng tr lên. 3. Công dân thu c di n ư c t m hoãn g i nh p ngũ ho c ư c mi n g i nh p ngũ quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này n u tình nguy n thì có th ư c tuy n ch n, g i nh p ngũ. 4. Chính ph quy nh c th vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, vùng c bi t khó khăn”. 7. i u 37 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 37 H sĩ quan và binh sĩ d b ư c chia thành quân nhân d b h ng m t và quân nhân d b h ng hai. Quân nhân d b h ng m t g m h sĩ quan và binh sĩ ã ph c v t i ngũ th i h n ho c trên h n nh; h sĩ quan và binh sĩ xu t ngũ trư c th i h n, nhưng ã ph c v t i ngũ trên sáu tháng; h sĩ quan và binh sĩ ã tr i qua chi n u; nam quân nhân d b h ng hai ã qua hu n luy n t p trung sáu tháng. Quân nhân d b h ng hai g m h sĩ quan và binh sĩ xu t ngũ trư c th i h n nhưng ã ph c v t i ngũ dư i sáu tháng; công dân nam chưa ph c v t i ngũ t hai mươi sáu tu i tr lên ư c chuy n sang ng ch d b ; công dân n ã ăng ký nghĩa v quân s theo quy nh t i i u 4 c a Lu t này.”
  4. 8. i u 39 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 39 Căn c vào tu i, h sĩ quan và binh sĩ d b m i h ng ư c chia thành hai nhóm: Nhóm A: Nam n h t ba mươi lăm tu i; n n h t ba mươi tu i; Nhóm B: Nam t ba mươi sáu tu i n h t b n mươi lăm tu i; n t ba mươi m t tu i n h t b n mươi tu i”. 9. i u 52 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 52 Quân nhân chuyên nghi p d b ; h sĩ quan và binh sĩ d b trong th i gian t p trung hu n luy n, di n t p và ki m tra s n sàng chi n u, b n thân và gia ình ư c hư ng ch chính sách do Chính ph quy nh”. 10. Kho n 3 i u 53 ư c s a i, b sung như sau: “3. T tháng th mư i chín tr i ư c hư ng thêm 200% ph c p quân hàm hi n hư ng hàng tháng, t tháng th hai mươi lăm tr i ư c hư ng thêm 250% ph c p quân hàm hi n hư ng hàng tháng;” i u 2. S a i, b sung v t ng trong m t s i u c a Lu t nghĩa v quân s như sau: 1. B t “gi i” trong c m t “nam gi i” t i các i u 3, 13, 17, 19, 20 và 38; b t “gi i” trong c m t “n gi i” t i i u 38; 2. Thay c m t “ph n ” t i i u 4 b ng c m t “công dân n ”; thay t “ngư i” t i các i u 20, 26, 28, 31, 58, 59, 60 và 62 b ng c m t “công dân”; thay t “ngư i” trong c m t “ngư i s n sàng nh p ngũ” t i i u 61 b ng c m t “công dân”; 3. B t “v ” trong c m t “Lu t v sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam” t i i u 6 và i u 7; 4. B sung c m t “(sau ây g i là Ch t ch U ban nhân dân c p xã)” vào sau c m t “Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n” t i i u 17; thay c m t “Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n” t i i u 19 và i u 61 b ng c m t “Ch t ch U ban nhân dân c p xã”; 5. Thay c m t “U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n” t i các i u 23, 36, 54 và 64 b ng c m t “U ban nhân dân c p xã”; 6. B sung c m t “(sau ây g i là U ban nhân dân c p huy n)” vào sau c m t “U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh” t i i u 19; thay c m t “U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh” t i các i u 27, 31 và 32 b ng c m t “U ban nhân dân c p huy n”;
  5. 7. Thay c m t “ i m 2 và i m 3 i u 29 c a Lu t này” t i i u 33 b ng c m t “t i i m b kho n 1, các i m a, b và c kho n 2 i u 29 c a Lu t này”. i u 3. Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t này. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản