Luật số 47/2005/QH11

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
159
lượt xem
17
download

Luật số 47/2005/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 47/2005/QH11 về việc thi đua khen thưởng do Quốc hội ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 14-6-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 47/2005/QH11

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 47/2005/QH11 Hà N i, ngày 14 tháng 6 năm 2005 LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T THI UA, KHEN THƯ NG C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S 47/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Lu t này s a i, b sung m t s i u c a Lu t thi ua, khen thư ng ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. i u 1: S a i, b sung m t s i u c a Lu t thi ua, khen thư ng: 1. i u 58 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 58 1. Danh hi u vinh d nhà nư c t ng ho c truy t ng cho cá nhân, t ng cho t p th có nh ng óng góp c bi t xu t s c vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c. 2. Danh hi u vinh d nhà nư c g m: “T nh Anh hùng”, “Thành ph Anh hùng”; “Bà m Vi t Nam Anh hùng” ; “Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân”; “Anh hùng Lao ng” ; ) “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; “Th y thu c nhân dân”, “Th y thu c ưu tú”; “Ngh sĩ nhân dân”, “Ngh sĩ ưu tú”;
  2. “Ngh nhân nhân dân”, “Ngh nhân ưu tú”.” 2. B sung i u 58a vào sau i u 58 như sau: “ i u 58a Danh hi u “T nh Anh hùng”, “Thành ph Anh hùng” t ng cho t nh, thành ph tr c thu c trung ương t các tiêu chu n sau: 1. Có thành tích c bi t xu t s c và toàn di n trên các lĩnh v c chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, giáo d c, khoa h c, công ngh , qu c phòng, an ninh và i ngo i; óng góp to l n vào s nghi p u tranh gi i phóng dân t c, xây d ng và b o v T qu c; 2. Năng ng, sáng t o, x ng áng là trung tâm kinh t , văn hoá, khoa h c, công ngh , là ng l c thúc y s phát tri n c a khu v c và c nư c trong công cu c i m i, y m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c; 3. T ch c ng, chính quy n, M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th oàn k t, trong s ch, v ng m nh; 4. ã ư c t ng thư ng danh hi u “Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân” và danh hi u “Anh hùng Lao ng”.” i u 2: Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t này. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản