Luật số 57/2005/QH11 của Quốc hội

Chia sẻ: minetuyen

Luật số 57/2005/QH11 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản