Luật số 57-LCT/HĐNN8

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
29
lượt xem
2
download

Luật số 57-LCT/HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 57-LCT/HĐNN8 về việc Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 57-LCT/HĐNN8

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57-LCT/HĐNN8 Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 1991 LU T B O V , CHĂM SÓC VÀ GIÁO D C TR EM C A QU C H I S 57- LCT/H NN8 Tr em là h nh phúc c a gia ình, tương lai c a t nư c, là l p ngư i k t c s nghi p xây d ng và b o v T qu c. nâng cao trách nhi m c a gia ình, cơ quan Nhà nư c, nhà trư ng, t ch c xã h i và công dân trong vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em, nh m b i dư ng các em tr thành công dân t t c a t nư c theo l i d y c a Ch t ch H Chí Minh; Căn c vào các i u 41, 64, 65 và 83 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Lu t này quy nh các quy n cơ b n, b n ph n c a tr em và vi c b o v , chăm sóc, giáo d c tr em. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG Đi u 1 Tr em quy nh trong Lu t này là công dân Vi t Nam dư i mư i sáu tu i. Đi u 2 Tr em, không phân bi t gái, trai, con trong giá thú, con ngoài giá thú, con , con nuôi, con riêng, con chung; không phân bi t dân t c, tôn giáo, thành ph n, a v xã h i, chính ki n c a cha m ho c c a ngư i nuôi dư ng, u ư c b o v , chăm sóc và giáo d c, ư c hư ng các quy n theo quy nh c a pháp lu t. Đi u 3 Vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em là trách nhi m c a gia ình, nhà trư ng, cơ quan Nhà nư c, t ch c xã h i và công dân. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c góp ph n vào s nghi p b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. Đi u 4 Các quy n c a tr em ph i ư c tôn tr ng và th c hi n.
  2. M i hành vi vi ph m quy n c a tr em, làm t n h i n s phát tri n bình thư ng c a tr em, u b nghiêm tr . Chương 2: CÁC QUY N CƠ B N VÀ B N PH N C A TR EM Đi u 5 1- Tr em có quy n ư c khai sinh và có qu c t ch. 2- Tr em không rõ cha, m , khi có yêu c u, ư c cơ quan có thNm quy n giúp xác nh cha, m cho mình. Đi u 6 1- Tr em có quy n ư c chăm sóc, nuôi d y phát tri n th ch t, trí tu và o c. 2- Tr em dân t c thi u s , tr em vùng cao, h i o, vùng xa xôi h o lánh, ư c Nhà nư c t o i u ki n trong vi c b o v , chăm sóc và giáo d c. 3- Tr em tàn t t, tr em có khuy t t t, ư c Nhà nư c và xã h i giúp trong vi c i u tr , ph c h i ch c năng hoà nh p vào cu c s ng xã h i; ư c thu nh n vào các trư ng, l p c bi t. 4- Tr em không nơi nương t a, ư c Nhà nư c và xã h i t ch c chăm sóc, nuôi d y. Đi u 7 Tr em có quy n s ng chung v i cha m . Không ai có quy n bu c tr em ph i cách ly cha m , tr trư ng h p vì l i ích c a a tr . Vi c giao, nh n tr em làm con nuôi ph i theo quy nh c a pháp lu t, b o m cho a tr ư c nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c t t. M i trư ng h p ưa tr em ra nư c ngoài ho c t nư c ngoài vào, ph i theo quy nh c a pháp lu t. Đi u 8 1- Tr em ư c Nhà nư c và xã h i tôn tr ng, b o v tính m ng, thân th , nhân phNm và danh d ; ư c bày t ý ki n, nguy n v ng c a mình v nh ng v n có liên quan. 2- Nghiêm c m vi c ngư c ãi, làm nh c, hành h , ru ng b tr em; b t tr m, b t cóc, mua bán, ánh tráo tr em; kích ng, lôi kéo, ép bu c tr em th c hi n nh ng hành vi vi ph m pháp lu t ho c làm nh ng vi c có h i n s phát tri n lành m nh c a tr em. Đi u 9
  3. 1- Tr em ư c chăm sóc, b o v s c kho . Tr em dư i sáu tu i ư c chăm sóc s c kho ban u, ư c khám b nh, ch a b nh không ph i tr ti n t i các cơ s y t c a Nhà nư c theo quy nh c a H i ng b trư ng. 2- Cơ quan y t Nhà nư c có trách nhi m theo dõi, hư ng d n, t ch c th c hi n vi c phòng b nh và khám s c kho nh kỳ cho tr em. 3- Nghiêm c m vi c s d ng lao ng tr em trái quy nh c a pháp lu t, có h i cho s phát tri n bình thư ng c a tr em. Đi u 10 1- Tr em có quy n ư c h c t p và có b n ph n h c h t chương trình giáo d c ph c p. Tr em h c b c ti u h c trong các trư ng, l p qu c l p không ph i tr h c phí. 2- Cha m , ngư i u có trách nhi m t o i u ki n t t cho con em h c t p. 3- Nhà nư c có chính sách b o m quy n h c t p c a tr em, khuy n khích tr em h c t p t t và t o i u ki n tr em phát tri n năng khi u. Đi u 11 1- Tr em có quy n vui chơi, gi i trí lành m nh, ư c ho t ng văn hoá, văn ngh , th d c, th thao, du l ch phù h p v i l a tu i. 2- Nhà nư c khuy n khích và b o tr vi c xây d ng, b o v , s d ng t t nh ng cơ s v t ch t, k thu t và phương ti n ph c v tr em h c t p, sinh ho t và vui chơi. 3- Nghiêm c m vi c s d ng nh ng cơ s v t ch t, phương ti n công c ng dành cho vi c h c t p, vui chơi, gi i trí c a tr em vào m c ích khác. Đi u 12 Tr em có quy n có tài s n, quy n th a k , quy n hư ng các ch b o hi m theo quy nh c a pháp lu t. Cha m , ngư i u ho c cơ quan, t ch c h u quan ph i gi gìn, qu n lý tài s n c a tr em và giao l i cho tr em khi n tu i thành niên. Đi u 13 Tr em có b n ph n: 1- Yêu quý, kính tr ng, hi u th o i v i ông bà, cha m , l phép v i ngư i l n, thương yêu em nh , oàn k t v i b n bè, giúp ngư i già y u, tàn t t, giúp gia ình làm nh ng vi c v a s c mình; 2- Chăm ch h c t p, rèn luy n thân th ; tuân theo n i quy c a nhà trư ng; 3- Tôn tr ng pháp lu t; th c hi n n p s ng văn minh, tr t t công c ng và an toàn giao thông; gi gìn c a công, tôn tr ng tài s n c a ngư i khác;
  4. 4- Yêu quê hương, t nư c, yêu ng bào, có ý th c xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. Đi u 14 1- Tr em không ư c ánh b c, u ng rư u, hút thu c và dùng các ch t kích thích khác có h i cho s c kho . 2- Nghiêm c m vi c lôi kéo tr em ánh b c, cho tr em u ng rư u, hút thu c, dùng ch t kích thích có h i cho s c kho . 3- Nghiêm c m vi c d d , d n d t tr em m i dâm, bán ho c cho tr em s d ng nh ng văn hoá phNm i tru , chơi ho c chơi trò chơi có h i cho s phát tri n lành m nh c a tr em. Đi u 15 Vi c truy c u trách nhi m hành chính, trách nhi m dân s , trách nhi m hình s i v i tr em vi ph m pháp lu t, ph i theo quy nh c a pháp lu t i v i ngư i chưa thành niên. Chương 3: TRÁCH NHI M C A GIA ÌNH, NHÀ NƯ C VÀ XÃ H I Đi u 16 1- Cha m ho c ngư i u là ngư i trư c tiên ch u trách nhi m v vi c b o v , chăm sóc, nuôi d y tr em, dành i u ki n t t nh t cho s phát tri n c a tr em. 2- Cha m , các thành viên l n tu i khác trong gia ình, ngư i u ph i làm gương t t v m i m t cho tr em noi theo; khi g p khó khăn t mình không gi i quy t ư c, có th yêu c u cơ quan ho c t ch c h u quan giúp th c hi n t t nghĩa v c a mình. 3- Trong trư ng h p ly hôn ho c trong các trư ng h p khác, ngư i cha ho c ngư i m không tr c ti p nuôi con chưa thành niên có nghĩa v óng góp nuôi dư ng, giáo d c con; có quy n và nghĩa v thăm nom, chăm sóc con theo quy nh c a pháp lu t. Nghiêm c m hành vi xúi gi c tr em thù ghét cha m , gia ình ho c ngư i u. Đi u 17 Cha m , ngư i u ph i ch u trách nhi m hành chính, trách nhi m dân s v nh ng thi t h i do hành vi c a a tr mình nuôi d y gây ra. Đi u 18
  5. 1- Nhà tr , trư ng, l p m u giáo, trư ng ph thông ph i có nh ng i u ki n c n thi t b o m ch t lư ng nuôi d y tr em, th c hi n t t m c tiêu giáo d c c a Nhà nư c. 2- Cô nuôi d y tr , giáo viên, t ng ph trách i ph i ư c ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v , ph i có s c kho , có phNm ch t, o c t t, yêu ngh , yêu tr , b o m hoàn thành nhi m v . Đi u 19 1- Nhà nư c dành m t t l ngân sách thích áng trong k ho ch hàng năm cho vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 2- Các B , U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng b trư ng, H i ng nhân dân và U ban nhân dân các c p, theo ch c năng, quy n h n c a mình, ch u trách nhi m t ch c th c hi n chương trình công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em, b o m th c hi n các quy n c a tr em. 3- Các cơ quan b o v pháp lu t, theo ch c năng c a mình, có trách nhi m th c hi n ho c ph i h p th c hi n vi c b o v các quy n và l i ích c a tr em, phòng ng a hành vi vi ph m pháp lu t c a tr em, giáo d c tr em hư và c i t o tr em vi ph m pháp lu t. Đi u 20 U ban b o v và chăm sóc tr em có nhi m v giúp H i ng b trư ng, U ban nhân dân cùng c p hư ng d n, ki m tra, ôn c và giám sát vi c th c hi n k ho ch b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; t ch c s ph i h p gi a các cơ quan Nhà nư c, t ch c xã h i, t ch c kinh t có liên quan th c hi n vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. Đi u 21 1- M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n, các cơ quan thông tin i chúng có trách nhi m: a) Tuyên truy n, giáo d c oàn viên, h i viên và nhân dân ch p hành t t pháp lu t v tr em; b) V n ng các gia ình th c hi n t t vi c chăm sóc, giáo d c tr em; c) Chăm lo, b o v quy n l i c a tr em, giám sát vi c ch p hành pháp lu t v tr em, ưa ra nh ng ki n ngh c n thi t i v i các cơ quan Nhà nư c h u quan th c hi n nh ng nhi m v ó; ngăn ng a nh ng hành vi và kháng ngh i v i nh ng quy t nh xâm ph m quy n, l i ích c a tr em. 2- H i liên hi p ph n Vi t Nam, ngoài trách nhi m quy nh t i kho n 1, i u này, có nhi m v ph i h p v i cơ quan, t ch c h u quan t ch c, hư ng d n vi c nuôi con kho , d y con ngoan.
  6. 3- oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, ngoài trách nhi m quy nh t i kho n 1, i u này, có nhi m v ph trách i thi u niên ti n phong H Chí Minh, t ch c, hư ng d n ho t ng c a thi u nhi. Đi u 22 1- Nhà nư c b o tr các công trình khoa h c và công ngh , các tác phNm văn h c, ngh thu t, m i sáng ki n, vi c làm có l i cho s nghi p b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; khuy n khích các t ch c kinh t thu c các thành ph n dành m t ph n qu phúc l i ho c l i nhu n vào vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 2- Qu b o tr tr em ư c thành l p b ng s óng góp c a các cơ quan Nhà nư c, oàn th nhân dân, t ch c kinh t , văn hoá, t ch c t thi n, t ch c nhân o và các t ch c xã h i khác, c a các cá nhân trong nư c, ngoài nư c, vi n tr qu c t cho s nghi p b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 3- Nghiêm c m vi c s d ng Qu b o tr tr em và các ngu n tài chính khác dành cho vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em vào m c ích khác. Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M Đi u 23 Cơ quan, t ch c, gia ình, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em, ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c. Đi u 24 Ngư i xâm ph m quy n c a tr em, ngư c ãi, làm nh c, hành h , ru ng b tr em; kích ng, lôi kéo, ép bu c tr em th c hi n nh ng hành vi vi ph m pháp lu t, thi u tinh th n trách nhi m trong vi c th c hi n nhi m v b o v , chăm sóc, giáo d c tr em làm h i n s phát tri n bình thư ng c a tr em ho c vi ph m các quy nh khác c a Lu t này, thì tuỳ theo m c mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . Chương 5: I U KH AN CU I CÙNG Đi u 25 Nh ng quy nh trư c ây trái Lu t này u bãi b . Đi u 26 H i ng b trư ng quy nh chi ti t thi hành Lu t này.
  7. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 9, thông qua ngày 12 tháng 8 năm 1991. Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản