Luật số 64/2006/QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
107
lượt xem
21
download

Luật số 64/2006/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 64/2006/QH11 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 64/2006/QH11

 1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ********* S : 64/2006/QH11 Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 2006 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Khoá XI, Kỳ h p th 9 (T ngày 16 tháng 5 n ngày 29 tháng 6 năm 2006) LU T PHÒNG, CH NG NHI M VI RÚT GÂY RA H I CH NG SUY GI M MI N DNCH M C PH I NGƯ I (HIV/AIDS) Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Lu t này quy nh v phòng, ch ng HIV/AIDS. Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Lu t này quy nh các bi n pháp phòng, ch ng HIV/AIDS; vi c chăm sóc, i u tr , h tr ngư i nhi m HIV và các i u ki n b o m th c hi n bi n pháp phòng, ch ng HIV/AIDS. 2. Lu t này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 2. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. HIV là ch vi t t t c a c m t ti ng Anh "Human Immunodeficiency Virus" là vi rút gây suy gi m mi n d ch ngư i, làm cho cơ th suy gi m kh năng ch ng l i các tác nhân gây b nh. 2. AIDS là ch vi t t t c a c m t ti ng Anh "Acquired Immune Deficiency Syndrome" là h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i do HIV gây ra, thư ng ư c bi u hi n thông qua các nhi m trùng cơ h i, các ung thư và có th d n n t vong. 3. Nhi m trùng cơ h i là nhi m trùng x y ra do cơ th b suy gi m mi n d ch vì b nhi m HIV.
 2. 4. Kỳ th ngư i nhi m HIV là thái khinh thư ng hay thi u tôn tr ng ngư i khác vì bi t ho c nghi ng ngư i ó nhi m HIV ho c vì ngư i ó có quan h g n gũi v i ngư i nhi m HIV ho c b nghi ng nhi m HIV. 5. Phân bi t i x v i ngư i nhi m HIV là hành vi xa lánh, t ch i, tách bi t, ngư c ãi, ph báng, có thành ki n ho c h n ch quy n c a ngư i khác vì bi t ho c nghi ng ngư i ó nhi m HIV ho c vì ngư i ó có quan h g n gũi v i ngư i nhi m HIV ho c b nghi ng nhi m HIV. 6. Hành vi nguy cơ cao là hành vi d làm lây nhi m HIV như quan h tình d c không an toàn, dùng chung bơm kim tiêm và nh ng hành vi khác d làm lây nhi m HIV. 7. Phơi nhi m v i HIV là nguy cơ b lây nhi m HIV do ti p xúc tr c ti p v i máu ho c d ch sinh h c c a cơ th ngư i nhi m HIV. 8. Giám sát d ch t h c HIV/AIDS là vi c thu th p thông tin nh kỳ và h th ng v các ch s d ch t h c HIV/AIDS c a các nhóm i tư ng có nguy cơ khác nhau bi t ư c chi u hư ng và k t qu theo th i gian nh m cung c p thông tin cho vi c l p k ho ch, d phòng, kh ng ch và ánh giá hi u qu các bi n pháp phòng, ch ng HIV/AIDS. 9. Giám sát tr ng i m HIV/AIDS là vi c thu th p thông tin thông qua xét nghi m HIV theo nh kỳ và h th ng trong các nhóm i tư ng ư c l a ch n theo dõi t l và chi u hư ng nhi m HIV qua các năm nh m cung c p thông tin cho vi c l p k ho ch, d phòng, kh ng ch và ánh giá hi u qu các bi n pháp phòng, ch ng HIV/AIDS. 10. Tư v n v HIV/AIDS là quá trình i tho i, cung c p các ki n th c, thông tin c n thi t v phòng, ch ng HIV/AIDS gi a ngư i tư v n và ngư i ư c tư v n nh m giúp ngư i ư c tư v n t quy t nh, gi i quy t các v n liên quan n d phòng lây nhi m HIV, chăm sóc và i u tr ngư i nhi m HIV. 11. Xét nghi m HIV là vi c th c hi n các k thu t chuyên môn nh m xác nh tình tr ng nhi m HIV trong m u máu, m u d ch sinh h c c a cơ th ngư i. 12. HIV dương tính là k t qu xét nghi m m u máu, m u d ch sinh h c c a cơ th ngư i ã ư c xác nh nhi m HIV. 13. Nhóm giáo d c ng ng là nh ng ngư i t nguy n t p h p thành m t nhóm th c hi n công tác tuyên truy n, v n ng và giúp nh ng ngư i có cùng c nh ng . 14. Nhóm ngư i di bi n ng là nh ng ngư i thư ng xuyên s ng xa gia ình, thay i ch và nơi làm vi c. 15. Các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV bao g m tuyên truy n, v n ng, khuy n khích s d ng bao cao su, bơm kim tiêm s ch, i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th và các bi n pháp can thi p gi m tác h i khác nh m t o i u ki n cho vi c th c hi n các hành vi an toàn phòng ng a lây nhi m HIV.
 3. i u 3. Nguyên t c phòng, ch ng HIV/AIDS 1. K t h p các bi n pháp xã h i và bi n pháp chuyên môn k thu t y t trong phòng, ch ng HIV/AIDS trên nguyên t c l y phòng ng a là chính, trong ó thông tin, giáo d c, truy n thông nh m thay i hành vi là bi n pháp ch y u. 2. Th c hi n vi c ph i h p liên ngành và huy ng xã h i trong phòng, ch ng HIV/AIDS; l ng ghép các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS trong các chương trình phát tri n kinh t - xã h i. 3. K t h p ch t ch phòng, ch ng HIV/AIDS v i phòng, ch ng ma tuý, m i dâm, chú tr ng tri n khai các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV. 4. Không kỳ th , phân bi t i x v i ngư i nhi m HIV và thành viên gia ình h ; t o i u ki n ngư i nhi m HIV và thành viên gia ình h tham gia các ho t ng xã h i, c bi t là các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS. i u 4. Quy n và nghĩa v c a ngư i nhi m HIV 1. Ngư i nhi m HIV có các quy n sau ây: a) S ng hòa nh p v i c ng ng và xã h i; b) ư c i u tr và chăm sóc s c kho ; c) H c văn hoá, h c ngh , làm vi c; d) ư c gi bí m t riêng tư liên quan n HIV/AIDS; ) T ch i khám b nh, ch a b nh khi ang i u tr b nh AIDS trong giai o n cu i; e) Các quy n khác theo quy nh c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Ngư i nhi m HIV có các nghĩa v sau ây: a) Th c hi n các bi n pháp phòng lây nhi m HIV sang ngư i khác; b) Thông báo k t qu xét nghi m HIV dương tính c a mình cho v , ch ng ho c cho ngư i chuNn b k t hôn v i mình bi t; c) Th c hi n các quy nh v i u tr b ng thu c kháng HIV; d) Các nghĩa v khác theo quy nh c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 5. Trách nhi m trong phòng, ch ng HIV/AIDS
 4. 1. Cơ quan, t ch c, ơn v vũ trang nhân dân trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao có trách nhi m xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình hành ng v phòng, ch ng HIV/AIDS. 2. M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên có trách nhi m tuyên truy n, v n ng nhân dân tham gia phòng, ch ng HIV/AIDS; tham gia và giám sát th c hi n bi n pháp phòng, ch ng HIV/AIDS; t ch c, th c hi n phong trào h tr v v t ch t, tinh th n i v i ngư i nhi m HIV. 3. Cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài t i Vi t Nam có trách nhi m th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng HIV/AIDS. 4. Gia ình có trách nhi m th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng HIV/AIDS. i u 6. Chính sách c a Nhà nư c v phòng, ch ng HIV/AIDS 1. Khuy n khích cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài h p tác, giúp dư i m i hình th c trong phòng, ch ng HIV/AIDS; phát tri n các mô hình t chăm sóc c a ngư i nhi m HIV. 2. H tr s n xu t thu c kháng HIV trong nư c; th c hi n các bi n pháp gi m giá thu c kháng HIV. 3. Khuy n khích doanh nghi p, cơ quan, ơn v vũ trang nhân dân t ch c ào t o và tuy n d ng ngư i nhi m HIV và thành viên gia ình h vào làm vi c ho c u tư ngu n l c vào phòng, ch ng HIV/AIDS. 4. Huy ng s tham gia c a toàn xã h i, s óng góp v tài chính, k thu t c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong phòng, ch ng HIV/AIDS. 5. Huy ng và i u ph i các ngu n l c cho phòng, ch ng HIV/AIDS phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t - xã h i và tình hình d ch HIV/AIDS c a t nư c trong t ng giai o n. 6. H tr nghiên c u khoa h c, trao i và ào t o chuyên gia, chuy n giao k thu t trong phòng, ch ng HIV/AIDS. 7. H tr phòng, ch ng lây nhi m HIV t m sang con, nuôi dư ng tr em dư i 6 tháng tu i sinh ra t ngư i m nhi m HIV b ng s a thay th và b nh nhân AIDS có hoàn c nh c bi t khó khăn. 8. i u tr , chăm sóc và h tr ngư i nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. i u 7. Cơ quan qu n lý nhà nư c v phòng, ch ng HIV/AIDS 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v phòng, ch ng HIV/AIDS. 2. B Y t ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v phòng, ch ng HIV/AIDS.
 5. 3. B , cơ quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Y t trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v phòng, ch ng HIV/AIDS. 4. U ban nhân dân các c p th c hi n qu n lý nhà nư c v phòng, ch ng HIV/AIDS trong ph m vi a phương mình. i u 8. Nh ng hành vi b nghiêm c m 1. C ý lây truy n ho c truy n HIV cho ngư i khác. 2. e d a truy n HIV cho ngư i khác. 3. Kỳ th , phân bi t i x v i ngư i nhi m HIV. 4. Cha, m b rơi con chưa thành niên nhi m HIV; ngư i giám h b rơi ngư i ư c mình giám h nhi m HIV. 5. Công khai tên, a ch , hình nh c a ngư i nhi m HIV ho c ti t l cho ngư i khác bi t vi c m t ngư i nhi m HIV khi chưa ư c s ng ý c a ngư i ó, tr trư ng h p quy nh t i i u 30 c a Lu t này. 6. ưa tin b a t v nhi m HIV i v i ngư i không nhi m HIV. 7. B t bu c xét nghi m HIV, tr trư ng h p quy nh t i i u 28 c a Lu t này. 8. Truy n máu, s n phNm máu, ghép mô, b ph n cơ th có HIV cho ngư i khác. 9. T ch i khám b nh, ch a b nh cho ngư i b nh vì bi t ho c nghi ng ngư i ó nhi m HIV. 10. T ch i mai táng, ho táng ngư i ch t vì lý do liên quan n HIV/AIDS. 11. L i d ng ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS tr c l i ho c th c hi n các hành vi trái pháp lu t. 12. Các hành vi b nghiêm c m khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương II CÁC BI N PHÁP XÃ H I TRONG PHÒNG, CH NG HIV/AIDS M c1 THÔNG TIN, GIÁO D C, TRUY N THÔNG V PHÒNG, CH NG HIV/AIDS i u 9. M c ích và yêu c u c a thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS
 6. 1. Thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS nh m nâng cao nh n th c, thay i thái và hành vi, ch ng kỳ th , phân bi t i x v i ngư i nhi m HIV. 2. Vi c cung c p thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS ph i b o m các yêu c u sau ây: a) Chính xác, rõ ràng, ơn gi n, thi t th c; b) Phù h p v i t ng i tư ng, trình , l a tu i, gi i tính, truy n th ng, văn hoá, b n s c dân t c, tôn giáo, o c xã h i, tín ngư ng và phong t c t p quán; c) Không phân bi t i x , không làm nh hư ng n bình ng gi i và không ưa thông tin, hình nh tiêu c c v ngư i nhi m HIV. i u 10. N i dung thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS 1. Nguyên nhân, ư ng lây truy n HIV, các bi n pháp d phòng lây nhi m HIV và các bi n pháp chăm sóc, i u tr ngư i nhi m HIV. 2. H u qu c a HIV/AIDS i v i s c kho , tính m ng con ngư i và s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. 3. Quy n, nghĩa v c a cá nhân, gia ình và c a ngư i nhi m HIV trong phòng, ch ng HIV/AIDS. 4. Các phương pháp, d ch v xét nghi m, chăm sóc, h tr và i u tr ngư i nhi m HIV. 5. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, ơn v vũ trang nhân dân và c ng ng trong phòng, ch ng HIV/AIDS. 6. Các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV. 7. Ch ng kỳ th , phân bi t i x v i ngư i nhi m HIV. 8. ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v phòng, ch ng HIV/AIDS. i u 11. i tư ng ti p c n thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS 1. M i ngư i u có quy n ti p c n thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS. 2. Ưu tiên ti p c n thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS cho các i tư ng sau ây: a) Ngư i nhi m HIV và thành viên gia ình h ;
 7. b) Ngư i s d ng ma túy, ngư i bán dâm; c) Ngư i m c các b nh lây truy n qua ư ng tình d c; d) Ngư i có quan h tình d c ng gi i; ) Nhóm ngư i di bi n ng; e) Ph n mang thai; g) Ngư i s ng vùng sâu, vùng xa, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. i u 12. Trách nhi m thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS 1. Cơ quan, t ch c, ơn v trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m thông tin, giáo d c, truy n thông ki n th c v phòng, ch ng HIV/AIDS. 2. B Y t có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong vi c cung c p chính xác và khoa h c các thông tin v HIV/AIDS. 3. B Văn hoá - Thông tin có trách nhi m ch o các cơ quan thông tin i chúng thư ng xuyên thông tin, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS, l ng ghép chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS v i các chương trình thông tin, truy n thông khác. 4. B Giáo d c và ào t o có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Y t , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các b , ngành có liên quan xây d ng chương trình, n i dung gi ng d y; k t h p giáo d c phòng, ch ng HIV/AIDS v i giáo d c gi i tính, s c kho sinh s n và ch o các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân giáo d c v phòng, ch ng HIV/AIDS. 5. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Công an, B Qu c phòng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan ch o công tác thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS t i các cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, cơ s b o tr xã h i, tr i giam, tr i t m giam. 6. U ban nhân dân các c p có trách nhi m t ch c th c hi n công tác thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS cho nhân dân trên a bàn a phương. 7. Các cơ quan thông tin i chúng có trách nhi m ưu tiên v th i i m, th i lư ng phát sóng thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS trên ài phát thanh, ài truy n hình; dung lư ng và v trí ăng trên báo in, báo hình, báo i n t theo quy nh c a B Văn hóa - Thông tin. Vi c th c hi n thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS không thu phí, tr trư ng h p th c hi n theo h p ng v i Chương trình m c tiêu qu c gia v phòng, ch ng HIV/AIDS ho c do t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài tài tr . M c2
 8. HUY NG GIA ÌNH, CƠ QUAN, T CH C, CÁ NHÂN TRONG PHÒNG, CH NG HIV/AIDS i u 13. Phòng, ch ng HIV/AIDS t i gia ình 1. Gia ình có trách nhi m tuyên truy n, giáo d c cho các thành viên trong gia ình v phòng, ch ng HIV/AIDS, ch ng th c hi n các bi n pháp phòng lây nhi m HIV. 2. Khuy n khích t nguy n xét nghi m HIV i v i ngư i trư c khi k t hôn, d nh có con, ph n mang thai. 3. Gia ình c a ngư i nhi m HIV có trách nhi m nuôi dư ng, chăm sóc, ng viên tinh th n giúp ngư i nhi m HIV s ng hoà nh p v i gia ình, c ng ng và xã h i; ph i h p v i các cơ quan, t ch c và c ng ng trong phòng, ch ng HIV/AIDS. i u 14. Phòng, ch ng HIV/AIDS t i nơi làm vi c 1. Ngư i s d ng lao ng có các trách nhi m sau ây: a) T ch c vi c tuyên truy n, giáo d c các bi n pháp phòng, ch ng HIV/AIDS, ch ng kỳ th , phân bi t i x v i ngư i nhi m HIV trong cơ quan, t ch c, ơn v vũ trang nhân dân; b) B trí công vi c phù h p v i s c kh e và trình chuyên môn c a ngư i lao ng nhi m HIV; c) T o i u ki n cho ngư i lao ng tham gia các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS; d) Các trách nhi m khác v phòng, ch ng HIV/AIDS theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i s d ng lao ng không ư c có các hành vi sau ây: a) Ch m d t h p ng lao ng, h p ng làm vi c ho c gây khó khăn trong quá trình làm vi c c a ngư i lao ng vì lý do ngư i lao ng nhi m HIV; b) Ép bu c ngư i lao ng còn s c kh e chuy n công vi c mà h ang m nhi m vì lý do ngư i lao ng nhi m HIV; c) T ch i nâng lương, b t ho c không b o m các quy n, l i ích h p pháp c a ngư i lao ng vì lý do ngư i lao ng nhi m HIV; d) Yêu c u xét nghi m HIV ho c xu t trình k t qu xét nghi m HIV i v i ngư i d tuy n lao ng, t ch i tuy n d ng vì lý do ngư i d tuy n lao ng nhi m HIV, tr trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 28 c a Lu t này. i u 15. Phòng, ch ng HIV/AIDS trong cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân
 9. 1. Cơ s giáo d c có trách nhi m t ch c gi ng d y cho h c sinh, sinh viên, h c viên v phòng, ch ng HIV/AIDS, l ng ghép v i giáo d c gi i tính, s c kho sinh s n và th c hi n các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS khác trong cơ s ó. 2. Cơ s giáo d c không ư c có các hành vi sau ây: a) T ch i ti p nh n h c sinh, sinh viên, h c viên vì lý do ngư i ó nhi m HIV; b) K lu t, u i h c h c sinh, sinh viên, h c viên vì lý do ngư i ó nhi m HIV; c) Tách bi t, h n ch , c m oán h c sinh, sinh viên, h c viên tham gia các ho t ng, d ch v c a cơ s vì lý do ngư i ó nhi m HIV; d) Yêu c u xét nghi m HIV ho c yêu c u xu t trình k t qu xét nghi m HIV iv i h c sinh, sinh viên, h c viên ho c ngư i n xin h c. i u 16. Phòng, ch ng HIV/AIDS trong các nhóm ngư i di bi n ng 1. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có trách nhi m t ch c tuyên truy n v phòng, ch ng HIV/AIDS cho ngư i nơi khác n cư trú t i a phương mình. 2. Ch , ngư i qu n lý i u hành cơ s kinh doanh d ch v lưu trú, b n bãi u xe, u tàu, thuy n, cơ s kinh doanh du l ch ho c d ch v văn hóa, xã h i khác có trách nhi m ph i h p v i cơ quan phòng, ch ng HIV/AIDS t i a phương tuyên truy n v phòng, ch ng HIV/AIDS và th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV thích h p cho ngư i s d ng d ch v t i cơ s c a mình. 3. Ngư i ng u cơ quan ki m d ch y t t i c a khNu có trách nhi m t ch c tuyên truy n v phòng, ch ng HIV/AIDS cho ngư i nh p c nh, xu t c nh và quá c nh. 4. Cơ quan, t ch c có ho t ng ưa ngư i Vi t Nam i lao ng, h c t p nư c ngoài có trách nhi m t ch c tuyên truy n, giáo d c v phòng, ch ng HIV/AIDS i v i ngư i lao ng, ngư i i h c. i u 17. Phòng, ch ng HIV/AIDS trong c ng ng dân cư 1. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có các trách nhi m sau ây: a) T ch c các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS trong c ng ng dân cư, giáo d c s thương yêu, ùm b c i v i ngư i nhi m HIV, phát huy truy n th ng t t p c a gia ình, h t c, quê hương, b n s c văn hoá dân t c c a ngư i Vi t Nam; b) T ch c chăm sóc, h tr ngư i nhi m HIV và gia ình h , t o i u ki n cho ngư i nhi m HIV s ng hòa nh p v i c ng ng và xã h i; c) Phát huy vai trò c a các t trư ng dân ph , trư ng c m dân cư, trư ng thôn, già làng, trư ng b n, trư ng làng, trư ng p, trư ng phum, trư ng sóc, trư ng ban công tác m t tr n, trư ng các dòng h , trư ng t c, các ch c s c tôn giáo, ngư i cao tu i, ngư i có uy tín trong c ng ng trong vi c v n ng nhân dân tham gia phòng, ch ng HIV/AIDS;
 10. d) Xây d ng và phát tri n mô hình gia ình văn hóa, t dân ph , c m dân cư, thôn, làng, p, b n, phum, sóc g n v i vi c phòng, ch ng HIV/AIDS; ) Tuyên truy n ch ng kỳ th , phân bi t i x v i ngư i nhi m HIV và thành viên gia ình h . 2. T dân ph , c m dân cư, thôn, làng, p, b n, phum, sóc có các trách nhi m sau ây: a) Tuyên truy n, v n ng và giáo d c các gia ình trên a bàn tham gia và th c hi n các quy nh v phòng, ch ng HIV/AIDS; b) L ng ghép ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS vào phong trào qu n chúng, ho t ng th thao, văn hoá, văn ngh t i c ng ng và các ho t ng xã h i khác; c) u tranh ch ng kỳ th , phân bi t i x v i ngư i nhi m HIV và thành viên gia ình h . 3. Nhà nư c khuy n khích dòng h , hàng xóm, b n c a ngư i nhi m HIV ng viên v tinh th n, chăm sóc, giúp và t o i u ki n cho ngư i nhi m HIV s ng hòa nh p v i c ng ng và xã h i. i u 18. Phòng, ch ng HIV/AIDS trong cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, cơ s ch a b nh, cơ s b o tr xã h i, tr i giam, tr i t m giam 1. Giám c cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, cơ s ch a b nh, cơ s b o tr xã h i và giám th tr i giam, tr i t m giam có trách nhi m t ch c tuyên truy n, qu n lý, chăm sóc, tư v n, i u tr cho ngư i nhi m HIV cơ s do mình qu n lý. 2. Th tư ng Chính ph quy nh vi c qu n lý, chăm sóc, tư v n, i u tr cho ngư i nhi m HIV và phòng lây nhi m HIV t i các cơ s quy nh t i kho n 1 i u này. i u 19. T ch c xã h i tham gia phòng, ch ng HIV/AIDS Nhà nư c t o i u ki n cho t ch c tôn giáo, t ch c phi chính ph và các t ch c xã h i khác thành l p các cơ s nhân o, t thi n chăm sóc, nuôi dư ng ngư i nhi m HIV và th c hi n các ho t ng khác trong phòng, ch ng HIV/AIDS. i u 20. Ngư i nhi m HIV tham gia phòng, ch ng HIV/AIDS 1. Ngư i nhi m HIV có quy n tham gia các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS. 2. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n cho ngư i nhi m HIV tham gia các ho t ng sau ây: a) Nhóm giáo d c ng ng, câu l c b và các hình th c t ch c sinh ho t khác c a ngư i nhi m HIV theo quy nh c a pháp lu t; b) Tuyên truy n và th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV;
 11. c) H tr , chăm sóc ngư i nhi m HIV; d) Tham gia ý ki n trong quá trình xây d ng chương trình, chính sách, pháp lu t liên quan n HIV/AIDS; ) Các ho t ng khác v phòng, ch ng HIV/AIDS. M c3 CÁC BI N PHÁP XÃ H I KHÁC TRONG PHÒNG, CH NG HIV/AIDS i u 21. Các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV 1. Các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV ư c tri n khai trong các nhóm i tư ng có hành vi nguy cơ cao thông qua các chương trình, d án phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i. 2. Chính ph quy nh vi c t ch c th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV. i u 22. Tư v n v phòng, ch ng HIV/AIDS 1. M i ngư i có quy n ti p c n v i d ch v tư v n v phòng, ch ng HIV/AIDS. 2. Các cơ s y t có trách nhi m tư v n v phòng, ch ng HIV/AIDS theo quy nh c a B trư ng B Y t . 3. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân thành l p t ch c tư v n v phòng, ch ng HIV/AIDS. i u ki n thành l p và n i dung ho t ng c a t ch c tư v n v phòng, ch ng HIV/AIDS do B trư ng B Y t quy nh. 4. Vi c tư v n v phòng, ch ng HIV/AIDS trư c và sau khi xét nghi m HIV th c hi n theo quy nh t i i u 26 c a Lu t này. i u 23. L ng ghép n i dung phòng, ch ng HIV/AIDS trong chương trình phát tri n kinh t - xã h i 1. Phòng, ch ng HIV/AIDS là m t trong nh ng m c tiêu ưu tiên c a các chương trình phát tri n kinh t - xã h i. 2. Chính ph ch o các b , ngành, chính quy n a phương l ng ghép n i dung phòng, ch ng HIV/AIDS trong các chương trình xóa ói, gi m nghèo, ào t o ngh và gi i quy t vi c làm, chương trình phòng, ch ng lao, chương trình s c kh e sinh s n, phòng, ch ng các nhi m khuNn lây truy n qua ư ng tình d c và các chương trình phát tri n kinh t - xã h i khác. Chương III
 12. CÁC BI N PHÁP CHUYÊN MÔN K THU T Y T TRONG PHÒNG, CH NG HIV/AIDS M c1 GIÁM SÁT DNCH T H C HIV/AIDS i u 24. Giám sát d ch t h c HIV/AIDS 1. Giám sát d ch t h c HIV/AIDS bao g m xét nghi m HIV và giám sát tr ng i m HIV nh m m c ích xác nh t l nhi m HIV và phân b nhi m HIV trong các nhóm dân cư, theo dõi chi u hư ng t l nhi m HIV theo th i gian, xác nh nhóm có nguy cơ nhi m HIV cao, xác nh s thay i các hình thái lây truy n HIV và d báo tình hình nhi m HIV. 2. B trư ng B Y t quy nh c th v quy trình, phương pháp giám sát d ch t h c HIV/AIDS. i u 25. Giám sát tr ng i m HIV/AIDS 1. Khi ti n hành giám sát tr ng i m HIV/AIDS, cơ s y t có thNm quy n ư c th c hi n xét nghi m HIV i v i các nhóm i tư ng theo quy nh c a B trư ng B Y t . 2. Các xét nghi m HIV trong giám sát tr ng i m HIV/AIDS ph i ư c th c hi n b ng phương pháp xét nghi m HIV gi u tên. 3. Nhân viên xét nghi m và cơ s xét nghi m HIV có trách nhi m gi bí m t k t qu xét nghi m và ch s d ng k t qu xét nghi m cho m c ích giám sát d ch t h c HIV/AIDS và nghiên c u khoa h c. M c2 TƯ V N VÀ XÉT NGHI M HIV i u 26. Tư v n trư c và sau khi xét nghi m HIV 1. Các trư ng h p xét nghi m HIV u ph i ư c tư v n trư c và sau khi xét nghi m HIV. 2. Cơ s xét nghi m HIV có trách nhi m t ch c vi c tư v n trư c và sau khi xét nghi m HIV. 3. Ch nh ng ngư i ã ư c t p hu n v tư v n phòng, ch ng HIV/AIDS m i ư c th c hi n vi c tư v n trư c và sau khi xét nghi m HIV. i u 27. Xét nghi m HIV t nguy n 1. Vi c xét nghi m HIV ư c th c hi n trên cơ s t nguy n c a ngư i ư c xét nghi m.
 13. 2. Ngư i t nguy n xét nghi m HIV ph i t 16 tu i tr lên, có năng l c hành vi dân s . 3. Vi c xét nghi m HIV i v i ngư i dư i 16 tu i, ngư i m t năng l c hành vi dân s ch ư c th c hi n khi có s ng ý b ng văn b n c a cha, m ho c ngư i giám h c a ngư i ó. i u 28. Xét nghi m HIV b t bu c 1. Xét nghi m HIV b t bu c i v i trư ng h p có trưng c u giám nh tư pháp ho c quy t nh c a Cơ quan i u tra, Vi n ki m sát nhân dân ho c Toà án nhân dân. 2. B trư ng B Y t quy nh vi c xét nghi m HIV b t bu c trong m t s trư ng h p c n thi t chNn oán và i u tr cho ngư i b nh. 3. Chính ph quy nh danh m c m t s ngh ph i xét nghi m HIV trư c khi tuy n d ng. 4. Kinh phí xét nghi m i v i các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này do ngân sách nhà nư c chi tr . i u 29. Cơ s xét nghi m HIV i u ki n kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính 1. Ch cơ s xét nghi m HIV ã ư c B Y t công nh n i u ki n kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính m i ư c quy n kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ó. 2. B trư ng B Y t quy nh c th i u ki n, th t c và trình t công nh n cơ s xét nghi m HIV ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính. i u 30. Thông báo k t qu xét nghi m HIV dương tính 1. K t qu xét nghi m HIV dương tính ch ư c thông báo cho các i tư ng sau ây: a) Ngư i ư c xét nghi m; b) V ho c ch ng c a ngư i ư c xét nghi m, cha, m ho c ngư i giám h c a ngư i ư c xét nghi m là ngư i chưa thành niên ho c m t năng l c hành vi dân s ; c) Nhân viên ư c giao nhi m v tr c ti p tư v n, thông báo k t qu xét nghi m HIV dương tính cho ngư i ư c xét nghi m; d) Ngư i có trách nhi m chăm sóc, i u tr cho ngư i nhi m HIV t i các cơ s y t , bao g m trư ng khoa, trư ng phòng, i u dư ng viên trư ng nơi ngư i nhi m HIV i u tr , nhân viên y t ư c giao trách nhi m tr c ti p i u tr , chăm sóc cho ngư i nhi m HIV t i cơ s y t ;
 14. ) Ngư i ng u, cán b ph trách y t , nhân viên y t ư c giao nhi m v tr c ti p chăm sóc s c kh e cho ngư i nhi m HIV t i cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, cơ s b o tr xã h i, tr i giam, tr i t m giam; e) Ngư i ng u và cán b , công ch c ư c giao trách nhi m c a các cơ quan quy nh t i kho n 1 i u 28 c a Lu t này. 2. Nh ng ngư i quy nh t i kho n 1 i u này có trách nhi m gi bí m t k t qu xét nghi m HIV dương tính, tr trư ng h p quy nh t i i m a kho n 1 i u này. 3. B trư ng B Y t quy nh c th trách nhi m, trình t thông báo k t qu xét nghi m HIV dương tính. M c3 CÁC BI N PHÁP CHUYÊN MÔN K THU T Y T KHÁC TRONG PHÒNG, CH NG HIV/AIDS i u 31. An toàn truy n máu 1. Các túi máu, ch phNm c a máu u ph i ư c làm xét nghi m HIV trư c khi s d ng, k c trong trư ng h p c p c u. 2. Vi c xét nghi m sàng l c HIV ph i ư c th c hi n b ng các lo i sinh phNm chNn oán ã ư c B trư ng B Y t cho phép lưu hành. 3. B trư ng B Y t quy nh c th vi c xét nghi m sàng l c HIV, lưu tr k t qu xét nghi m, lưu tr và tiêu hu các m u máu, túi máu, ch phNm máu, b nh phNm nhi m HIV. i u 32. Phòng, ch ng lây nhi m HIV trong cơ s y t 1. Cơ s y t có trách nhi m th c hi n úng quy nh c a B Y t v vô khuNn, sát khuNn, x lý ch t th i khi th c hi n ph u thu t, th thu t, tiêm thu c, châm c u phòng, ch ng lây nhi m HIV. 2. B trư ng B Y t quy nh c th ch vô khuNn, sát khuNn và x lý ch t th i có liên quan n HIV/AIDS. i u 33. Phòng, ch ng lây nhi m HIV trong cơ s d ch v xã h i Cơ s d ch v xã h i có s d ng các d ng c xuyên chích qua da, niêm m c và các d ng c khác có nguy cơ gây ch y máu tr c ti p cho ngư i s d ng d ch v có trách nhi m th c hi n các quy nh c a B trư ng B Y t v vô khuNn, sát khuNn. i u 34. Phòng, ch ng các b nh lây truy n qua ư ng tình d c 1. Vi c phòng, ch ng HIV/AIDS ph i g n v i vi c phòng, ch ng các b nh lây truy n qua ư ng tình d c.
 15. 2. B trư ng B Y t quy nh c th vi c giám sát các b nh lây truy n qua ư ng tình d c và trách nhi m c a cơ s y t trong vi c ph i h p ki m soát lây nhi m HIV qua ư ng tình d c. i u 35. Phòng, ch ng lây nhi m HIV t m sang con 1. Ph n mang thai t nguy n xét nghi m HIV ư c mi n phí. 2. Ph n nhi m HIV ư c t o i u ki n ti p c n các bi n pháp d phòng lây nhi m HIV t m sang con. 3. Ph n nhi m HIV trong th i kỳ mang thai, cho con bú ư c tư v n v phòng, ch ng HIV/AIDS. 4. Cơ s y t có trách nhi m theo dõi, i u tr và th c hi n các bi n pháp nh m gi m s lây nhi m HIV t m sang con cho ph n nhi m HIV trong th i kỳ mang thai. 5. B trư ng B Y t quy nh c th vi c chăm sóc và i u tr i v i ph n nhi m HIV trong th i kỳ mang thai, ngư i m nhi m HIV khi sinh con và các bi n pháp nh m gi m lây nhi m HIV t m sang con. i u 36. D phòng sau phơi nhi m v i HIV 1. Ngư i b phơi nhi m v i HIV ư c tư v n và hư ng d n i u tr d phòng lây nhi m HIV. 2. Ngư i b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p ư c tư v n và i u tr d phòng lây nhi m HIV theo quy nh t i i u 46 c a Lu t này. i u 37. Nghiên c u, th nghi m, s n xu t v c xin, sinh ph m và thu c i u tr HIV/AIDS 1. Nhà nư c khuy n khích, t o i u ki n thu n l i cho vi c nghiên c u, th nghi m, s n xu t v c xin, sinh phNm và thu c i u tr HIV/AIDS. 2. Ngư i t nguy n tham gia th nghi m v c xin, sinh phNm và thu c i u tr HIV/AIDS ư c b o m quy n và l i ích h p pháp theo quy nh c a pháp lu t. Chương IV I U TRN, CHĂM SÓC VÀ H TR NGƯ I NHI M HIV i u 38. Trách nhi m i u tr ngư i nhi m HIV 1. Cơ s y t có trách nhi m khám b nh, ch a b nh cho ngư i nhi m HIV; trư ng h p i u tr b ng thu c kháng HIV thì cơ s y t ph i có các i u ki n theo quy nh c a B Y t .
 16. 2. Th y thu c và nhân viên y t có trách nhi m i u tr ngư i nhi m HIV và gi i thích cho h hi u v HIV/AIDS t gi gìn s c kh e và phòng lây nhi m HIV cho ngư i khác. 3. Ngư i nhi m HIV m c các b nh nhi m trùng cơ h i ho c các b nh khác liên quan n HIV/AIDS thu c chuyên khoa nào ư c c u ch a t i chuyên khoa ó ho c t i chuyên khoa riêng và ư c i x bình ng như nh ng ngư i b nh khác. 4. B trư ng B Y t quy nh phác i u tr b ng thu c kháng HIV. i u 39. Ti p c n thu c kháng HIV 1. Ngư i nhi m HIV ư c Nhà nư c t o i u ki n ti p c n thu c kháng HIV thông qua các chương trình, d án phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i. 2. Ngư i b phơi nhi m v i HIV, b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, ngư i b nhi m HIV do r i ro c a k thu t y t , ph n nhi m HIV trong th i kỳ mang thai, tr em dư i 6 tu i nhi m HIV ư c Nhà nư c c p mi n phí thu c kháng HIV. 3. Thu c kháng HIV do ngân sách nhà nư c chi tr , thu c do t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tài tr ư c c p mi n phí cho ngư i nhi m HIV t i các cơ s i u tr HIV/AIDS theo th t ưu tiên sau ây: a) Tr em t 6 tu i n dư i 16 tu i nhi m HIV; b) Ngư i nhi m HIV tích c c tham gia phòng, ch ng HIV/AIDS; c) Ngư i nhi m HIV có hoàn c nh c bi t khó khăn; d) Nh ng ngư i khác nhi m HIV. 4. Chính ph quy nh c th vi c qu n lý, phân ph i và s d ng thu c kháng HIV. 5. Th tư ng Chính ph quy nh vi c áp d ng các bi n pháp c n thi t áp ng yêu c u v thu c kháng HIV trong trư ng h p khNn c p. i u 40. B o hi m y t i v i ngư i nhi m HIV 1. Ngư i ang tham gia b o hi m y t b nhi m HIV ư c Qu b o hi m y t chi tr các chi phí khám b nh, ch a b nh. 2. B trư ng B Y t quy nh danh m c thu c kháng HIV do b o hi m y t chi tr . i u 41. Chăm sóc ngư i nhi m HIV 1. Ngư i nhi m HIV ư c chăm sóc t i gia ình, cơ s y t c a Nhà nư c. 2. Tr em nhi m HIV b b rơi, ngư i nhi m HIV không nơi nương t a, không còn kh năng lao ng ư c chăm sóc, nuôi dư ng t i cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c.
 17. 3. T ch c tôn giáo, t ch c phi chính ph và các t ch c khác ư c thành l p cơ s chăm sóc ngư i nhi m HIV. 4. U ban nhân dân các c p có trách nhi m huy ng c ng ng tham gia t ch c các hình th c chăm sóc ngư i nhi m HIV d a vào c ng ng. 5. Chính ph quy nh ch chăm sóc ngư i nhi m HIV quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này. i u 42. Áp d ng pháp lu t hình s , t t ng hình s , x lý vi ph m hành chính i v i ngư i b x lý hình s , hành chính mà b b nh AIDS giai o n cu i 1. Ngư i ang b i u tra, truy t , xét x mà b b nh AIDS giai o n cu i ư c t m ình ch i u tra ho c t m ình ch v án theo quy nh c a pháp lu t v t t ng hình s . 2. Ngư i b Toà án k t án mà b b nh AIDS giai o n cu i ư c mi n ch p hành hình ph t ho c gi m th i h n ch p hành hình ph t, ư c hoãn ho c t m ình ch ch p hành hình ph t tù theo quy nh c a pháp lu t v hình s , t t ng hình s , thi hành án ph t tù. 3. Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng b b nh AIDS giai o n cu i ư c hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng; hoãn, t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 4. B Y t ch trì, ph i h p v i B Công an, B Tư pháp, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao quy nh c th i u ki n công nh n ngư i b b nh AIDS giai o n cu i quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này. Chương V CÁC I U KI N B O M TH C HI N BI N PHÁP PHÒNG, CH NG HIV/AIDS i u 43. Ngu n l c cho phòng, ch ng HIV/AIDS 1. Hàng năm, Nhà nư c dành m t kho n ngân sách thích h p cho phòng, ch ng HIV/AIDS. 2. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tài tr , giúp v tài chính, k thu t cho phòng, ch ng HIV/AIDS. i u 44. Qu h tr , i u tr , chăm sóc ngư i nhi m HIV 1. Qu h tr , i u tr , chăm sóc ngư i nhi m HIV ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t h tr , i u tr , chăm sóc ngư i nhi m HIV.
 18. 2. Ngu n tài chính c a Qu ư c hình thành trên cơ s óng góp, tài tr c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài. i u 45. Ch , chính sách i v i ngư i tr c ti p làm xét nghi m HIV, qu n lý, chăm sóc và i u tr ngư i nhi m HIV Ngư i tr c ti p làm xét nghi m HIV, qu n lý, chăm sóc và i u tr ngư i nhi m HIV t i cơ s b o tr xã h i và cơ s y t c a Nhà nư c, trư ng giáo dư ng, cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh, tr i giam, tr i t m giam ư c ưu tiên trang b phương ti n, d ng c c n thi t phòng lây nhi m HIV, hư ng các ch ph c p ngh nghi p và các ch ưu ãi khác theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . i u 46. Ch i v i ngư i b phơi nhi m v i HIV, ngư i nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p 1. Ngư i b phơi nhi m v i HIV, ngư i nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p ư c hư ng các ch theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p ư c khám, ch a các b nh nhi m trùng cơ h i và ư c c p thu c kháng HIV mi n phí . 3. Th tư ng Chính ph quy nh i u ki n xác nh ngư i b phơi nhi m v i HIV, ngư i nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. i u 47. ào t o, b i dư ng ngư i làm công tác phòng, ch ng HIV/AIDS 1. Th y thu c, nhân viên y t tr c ti p tư v n, làm xét nghi m HIV, chăm sóc và i u tr ngư i nhi m HIV ph i ư c ào t o, b i dư ng v chuyên môn. 2. C ng tác viên, tình nguy n viên, giáo viên gi ng d y, ngư i nhi m HIV và thành viên gia ình h tham gia phòng, ch ng HIV/AIDS ph i ư c t p hu n nâng cao trình . 3. B Y t ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và cơ quan, t ch c, ơn v có liên quan t ch c vi c ào t o, b i dư ng cho các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này. i u 48. H p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS 1. Nhà nư c m r ng h p tác v i các nư c, các t ch c qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS trên nguyên t c tôn tr ng c l p, ch quy n, toàn v n lãnh th và các bên cùng có l i. 2. Khuy n khích các t ch c, cá nhân Vi t Nam h p tác v i các t ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài trong ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS. 3. Th tư ng Chính ph qui nh vi c ph i h p gi a các b , ngành, chính quy n a phương v i cơ quan tương ng c a các nư c có chung ư ng biên gi i th c hi n phòng, ch ng HIV/AIDS qua ư ng biên gi i.
 19. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 49. Hi u l c thi hành Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2007. Pháp l nh Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) năm 1995 h t hi u l c k t ngày Lu t này có hi u l c. i u 50. Hư ng d n thi hành Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t này. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản