Luật số 77/2006/QH11

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
78
lượt xem
8
download

Luật số 77/2006/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 77/2006/QH11 về Thể dục, Thể thao do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 77/2006/QH11

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ************ Lu t s : 77/2006/QH 11 Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2006 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Khoá XI, kỳ h p th 10 (T ngày 17 tháng 10 n ngày 29 tháng 11 năm 2006) LU T TH D C, TH THAO Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Lu t này quy nh v th d c, th thao. Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh v t ch c và ho t ng th d c, th thao; quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân tham gia ho t ng th d c, th thao. i u 2. i tư ng áp d ng Lu t này áp d ng i v i t ch c, cá nhân tham gia ho t ng th d c, th thao; t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng th d c, th thao t i Vi t Nam. i u 3. Áp d ng Lu t th d c, th thao 1. Ho t ng th d c, th thao và qu n lý ho t ng th d c, th thao ph i tuân th quy nh c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh c a Lu t này thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 4. Chính sách c a Nhà nư c v phát tri n th d c, th thao 1. Phát tri n s nghi p th d c, th thao nh m nâng cao s c kho , th l c, t m vóc ngư i Vi t Nam, góp ph n c i thi n i s ng văn hoá, tinh th n cho nhân dân, tăng cư ng h p tác, giao lưu qu c t v th thao, nâng cao s hi u bi t gi a các qu c gia, dân t c ph c v s nghi p xây d ng và b o v T qu c.
 2. Tăng d n u tư ngân sách nhà nư c, dành qu t và có chính sách phát huy ngu n l c xây d ng cơ s v t ch t, ào t o b i dư ng nhân l c, phát hi n và b i dư ng năng khi u th thao ào t o thành nh ng tài năng th thao, nghiên c u, ng d ng khoa h c và công ngh nh m nâng cao ch t lư ng ho t ng th d c, th thao, phát tri n m t s môn th thao t trình th gi i. 2. Khuy n khích t ch c, cá nhân tham gia phát tri n s nghi p th d c, th thao, thành l p cơ s d ch v ho t ng th thao áp ng nhu c u t p luy n, vui chơi, gi i trí c a nhân dân, b o m các cơ s th thao công l p và tư nhân ư c bình ng trong vi c hư ng ưu ãi v thu , tín d ng, t ai theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ưu tiên u tư phát tri n th d c, th thao vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, b o t n và phát tri n các môn th thao dân t c. i u 5. Cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v th d c th thao. 2. U ban Th d c th thao ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v th d c th thao. 3. B , cơ quan ngang b ph i h p v i U ban Th d c th thao th c hi n qu n lý nhà nư c v th d c th thao theo thNm quy n. 4. U ban nhân dân các c p th c hi n qu n lý nhà nư c v th d c th thao a phương theo phân c p c a Chính ph . i u 6. N i dung qu n lý nhà nư c v th d c, th thao 1. Xây d ng, ban hành và t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n th d c, th thao, các văn b n quy ph m pháp lu t v th d c, th thao. 2. T ch c, ch o công tác ào t o, b i dư ng nhân l c cho th d c, th thao. 3. Ki m tra, ánh giá phát tri n th d c, th thao qu n chúng và ho t ng thi u th thao. 4. T ch c, ch o ho t ng nghiên c u, ng d ng khoa h c và công ngh trong lĩnh v c th d c, th thao. 5. Huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c phát tri n s nghi p th d c, th thao. 6. T ch c, ch o công tác thi ua, khen thư ng trong ho t ng th d c, th thao. 7. T ch c, ch o th c hi n h p tác qu c t v th thao. 8. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v th d c, th thao. i u 7. Thanh tra th d c, th thao
 3. 1. Thanh tra th d c, th thao th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh v c th d c, th thao. 2. T ch c và ho t ng c a thanh tra th d c, th thao ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra. i u 8. Khi u n i, t cáo trong ho t ng th d c, th thao Vi c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo trong ho t ng th d c, th thao ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Thông tin, tuyên truy n v th d c, th thao 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao các c p có trách nhi m ph i h p v i cơ quan, t ch c có liên quan tuyên truy n v l i ích, tác d ng c a th d c, th thao, v n ng m i ngư i tham gia ho t ng th d c, th thao. 2. ài phát thanh, truy n hình có trách nhi m phát sóng hàng ngày chương trình th d c bu i sáng. 3. Các cơ quan thông tin i chúng có trách nhi m thông tin, tuyên truy n v ho t ng th d c, th thao trong nư c và qu c t ph c v i s ng tinh th n c a nhân dân. i u 10. Nh ng hành vi b nghiêm c m trong ho t ng th d c, th thao 1. L i d ng ho t ng th d c, th thao xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân; gây thi t h i n s c kho , tính m ng con ngư i, trái v i o c, thu n phong m t c và b n s c văn hoá dân t c. 2. S d ng ch t kích thích, phương pháp b c m trong t p luy n và thi u th thao. 3. Gian l n trong ho t ng th thao. 4. B o l c trong ho t ng th thao. 5. C n tr ho t ng th d c, th thao h p pháp c a t ch c, cá nhân. 6. L i d ng ch c v , quy n h n làm sai l ch k t qu thi u th thao. Chương II TH D C, TH THAO CHO M I NGƯ I M c1 TH D C, TH THAO QU N CHÚNG i u 11. Phát tri n th d c, th thao qu n chúng
 4. 1. Nhà nư c có chính sách u tư và khuy n khích t ch c, cá nhân tham gia phát tri n th d c, th thao qu n chúng, t o cơ h i cho m i ngư i không phân bi t l a tu i, gi i tính, s c kho , tình tr ng khuy t t t ư c th c hi n quy n ho t ng th d c, th thao nâng cao s c kho , vui chơi, gi i trí. 2. U ban nhân dân các c p có trách nhi m xây d ng các công trình th thao công c ng, b o m nhân l c v chuyên môn, nghi p v th d c, th thao; xây d ng m ng lư i c ng tác viên th d c, th thao cơ s áp ng yêu c u ho t ng th d c, th thao c a c ng ng dân cư. 3. M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n có trách nhi m v n ng h i viên tham gia ho t ng th d c, th thao nh m rèn luy n thân th , nâng cao s c kho ; ph i h p v i cơ quan qu n lýý nhà nư c v th d c th thao t ch c bi u di n và thi u th thao qu n chúng. 4. Cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao các c p ph i h p v i t ch c xã h i - ngh nghi p v th thao v n ng m i ngư i tham gia phát tri n phong trào th d c, th thao, ph bi n ki n th c, hư ng d n t p luy n th d c, th thao phù h p v i s thích, l a tu i, gi i tính, ngh nghi p; b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho c ng tác viên th d c, th thao cơ s . 5. Cơ quan nhà nư c, t ch c, doanh nghi p có trách nhi m t o i u ki n công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong ơn v mình ư c tham gia ho t ng th d c, th thao. i u 12. Phong trào th d c, th thao qu n chúng 1. Nhà nư c phát ng phong trào th d c, th thao qu n chúng nh m ng viên, khuy n khích m i ngư i tham gia t p luy n th d c, bi u di n và thi u th thao, hình thành thói quen rèn luy n thân th cho m i ngư i. 2. Phong trào th d c, th thao qu n chúng ư c ánh giá b ng ch tiêu s ngư i t p luy n thư ng xuyên và gia ình th thao. Vi c t ch c, ánh giá phong trào th d c, th thao qu n chúng t i a phương ư c th c hi n theo hư ng d n c a U ban Th d c th thao. i u 13. Thi u th thao qu n chúng 1. U ban Th d c th thao ch o t ch c thi u th thao qu n chúng c p qu c gia. 2. U ban nhân dân các c p ch o t ch c thi u th thao qu n chúng t i a phương mình. 3. Cơ quan, t ch c ư c t ch c thi u th thao qu n chúng trong ph m vi quy n h n c a mình. 4. Cơ quan, t ch c quy t nh t ch c gi i thi u th thao qu n chúng ph i tuân theo quy nh c a Lu t này và có trách nhi m quy nh n i dung, hình th c, ch b i dư ng, gi i thư ng và b o m kinh phí cho vi c t ch c gi i thi u.
 5. i u 14. Th d c, th thao cho ngư i khuy t t t 1. Nhà nư c t o i u ki n cho ngư i khuy t t t tham gia ho t ng th d c, th thao nh m nâng cao s c kho , hoà nh p c ng ng; b o m cơ s v t ch t và ch , chính sách cho v n ng viên th thao khuy t t t t p luy n và thi u các gi i th thao qu c gia, qu c t . 2. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân h tr ngư i khuy t t t tham gia ho t ng th d c, th thao. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao các c p ph i h p v i t ch c xã h i - ngh nghi p v th thao, cơ quan, t ch c có liên quan t o i u ki n, hư ng d n ngư i khuy t t t tham gia các ho t ng th d c, th thao. 4. Công trình th thao ph i ư c thi t k phù h p ngư i khuy t t t tham gia ho t ng th d c, th thao. i u 15. Th d c, th thao cho ngư i cao tu i 1. Nhà nư c t o i u ki n và khuy n khích t ch c, cá nhân chăm lo vi c t p luy n, bi u di n và thi u th thao cho ngư i cao tu i. 2. M t tr n T qu c Vi t Nam, H i ngư i cao tu i có trách nhi m tuyên truy n, v n ng ngư i cao tu i tham gia ho t ng th d c, th thao. i u 16. Th d c phòng b nh, ch a b nh 1. Cơ quan, doanh nghi p có trách nhi m t ch c t p luy n th d c phòng ch ng b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng trong cơ quan và doanh nghi p c a mình. 2. U ban Th d c th thao ph i h p v i B Y t t ch c biên so n các bài t p th d c phòng b nh, ch a b nh và ph bi n r ng rãi trong nhân dân. 3. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân thành l p cơ s y t , cơ s i u dư ng, ph c h i ch c năng s d ng phương pháp ch a b nh b ng th d c, th thao. i u 17. Các môn th thao dân t c 1. Nhà nư c có chính sách b o v và phát huy các môn th thao dân t c theo quy nh c a Lu t di s n văn hoá và Lu t này; khuy n khích t ch c, cá nhân tham gia khai thác và phát tri n các môn th thao dân t c, chú tr ng các lo i hình th thao c a các dân t c thi u s . 2. Cơ quan qu n lýýý nhà nư c v th d c th thao có trách nhi m t ch c hư ng d n t p luy n, bi u di n và thi u các môn th thao dân t c; ph i h p v i cơ quan, t ch c có liên quan ph bi n các môn th thao dân t c ra nư c ngoài. ý i u 18. Th thao gi i trí
 6. 1. Nhà nư c t o i u ki n phát tri n các môn th thao gi i trí nh m áp ng nhu c u gi i trí c a xã h i. 2. Cơ quan qu n lýý nhà nư c v th d c th thao có trách nhi m t ch c hư ng d n ho t ng th thao gi i trí. i u 19. Th thao qu c phòng B Qu c phòng ch trì ph i h p v i U ban Th d c th thao hư ng d n vi c t ch c ho t ng th thao qu c phòng trong nhân dân. M c2 GIÁO D C TH CH T VÀ TH THAO TRONG NHÀ TRƯ NG i u 20. Giáo d c th ch t và th thao trong nhà trư ng 1. Giáo d c th ch t là môn h c chính khoá thu c chương trình giáo d c nh m cung c p ki n th c, k năng v n ng cơ b n cho ngư i h c thông qua các bài t p và trò chơi v n ng, góp ph n th c hi n m c tiêu giáo d c toàn di n. 2. Ho t ng th thao trong nhà trư ng là ho t ng t nguy n c a ngư i h c ư c t ch c theo phương th c ngo i khoá phù h p v i s thích, gi i tính, l a tu i và s c kho nh m t o i u ki n cho ngư i h c th c hi n quy n vui chơi, gi i trí, phát tri n năng khi u th thao. i u 21. Trách nhi m c a Nhà nư c i v i giáo d c th ch t và th thao trong nhà trư ng 1. Nhà nư c có chính sách dành t ai, u tư xây d ng cơ s v t ch t cho giáo d c th ch t và th thao trong nhà trư ng, b o m giáo viên, gi ng viên th d c th thao cho các b c h c. 2. B trư ng B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao xây d ng chương trình giáo d c th ch t, ào t o, b i dư ng giáo viên, gi ng viên th d c th thao, hư ng d n n i dung ho t ng th thao ngo i khoá trong nhà trư ng. 3. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m ch o, t ch c th c hi n vi c xây d ng cơ s v t ch t, b trí giáo viên, gi ng viên th d c th thao cho các trư ng thu c ph m vi qu n lý c a mình. 4. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) có trách nhi m sau ây: a) Quy ho ch t ai, xây d ng cơ s v t ch t, nhà t p a năng, b o m trang thi t b , d ng c th thao, ch tiêu biên ch giáo viên, gi ng viên th d c th thao cho các trư ng công l p thu c a phương;
 7. b) Th c hi n chính sách ưu ãi v t ai theo quy nh c a pháp lu t i v i trư ng tư th c, trư ng dân l p các trư ng này có i u ki n xây d ng cơ s v t ch t ph c v giáo d c th ch t và th thao trong nhà trư ng. i u 22. Trách nhi m c a nhà trư ng 1. T ch c th c hi n chương trình môn h c giáo d c th ch t theo quy nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. 2. Qu n lý và s d ng có hi u qu cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v giáo d c th ch t và th thao trong nhà trư ng. 3. T ch c cho ngư i h c tham gia các ho t ng th thao ngo i khoá. 4. B o m an toàn cho ngư i d y và ngư i h c trong các ho t ng th d c, th thao. 5. Phát hi n, b i dư ng năng khi u th thao. i u 23. Quy n và nghĩa v c a giáo viên, gi ng viên th d c th thao 1. Gi ng d y môn h c giáo d c th ch t theo úng chương trình. 2. T ch c ho t ng th thao ngo i khoá, phát hi n và b i dư ng năng khi u th thao. 3. Tôn tr ng, i x công b ng và th c hi n các quy nh b o m an toàn cho ngư i h c. 4. ư c hư ng ch ph c p c thù theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . i u 24. Quy n và nghĩa v c a ngư i h c 1. Th c hi n nhi m v h c t p môn h c giáo d c th ch t. 2. ư c tham gia ho t ng th thao theo s thích. 3. ư c tuy n ch n vào các trư ng năng khi u th thao. 4. ư c s d ng cơ s v t ch t, trang thi t b , phương ti n ph c v giáo d c th ch t và th thao trong nhà trư ng. i u 25. Thi u th thao trong nhà trư ng 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v giáo d c và ào t o các c p, nhà trư ng có trách nhi m t ch c thi u th thao ng viên phong trào th d c, th thao trong h c sinh, sinh viên. 2. N i dung, hình th c và các quy nh v thi u th thao ph i phù h p v i c i m tâm sinh lý l a tu i c a ngư i h c và i u ki n cơ s v t ch t.
 8. i u 26. Trách nhi m c a oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh và các t ch c xã h i – ngh nghi p v th thao oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, các t ch c xã h i - ngh nghi p v th thao có trách nhi m ph i h p v i nhà trư ng t ch c các ho t ng th thao ngo i khoá cho ngư i h c. M c3 TH D C, TH THAO TRONG L C LƯ NG VŨ TRANG i u 27. Ho t ng th d c, th thao trong l c lư ng vũ trang 1. Hu n luy n th l c nh m nâng cao s c kho cho cán b , chi n s áp ng yêu c u xây d ng l c lư ng vũ trang. 2. T ch c ho t ng th thao t nguy n cho cán b , chi n s . 3. T ch c hu n luy n và thi u th thao thành tích cao. i u 28. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c i v i th d c, th thao trong l c lư ng vũ trang 1. Nhà nư c b o m các i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b , ào t o v n ng viên, hu n luy n viên cho ho t ng th d c, th thao trong l c lư ng vũ trang. 2. B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an có trách nhi m sau ây: a) T ch c ch o xây d ng cơ s v t ch t, b o m trang thi t b ph c v t p luy n và thi u th thao trong l c lư ng vũ trang; b) Ph i h p v i B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ban hành và áp d ng tiêu chuNn rèn luy n th l c; t ch c ào t o, b i dư ng hu n luy n viên, v n ng viên, quy nh các gi i th thao trong l c lư ng vũ trang. i u 29. Trách nhi m c a các ơn v trong l c lư ng vũ trang 1. T ch c th c hi n chương trình hu n luy n th l c cho cán b , chi n s . 2. T ch c và t o i u ki n cho cán b , chi n s tham gia ho t ng th thao. 3. Qu n lý và s d ng có hi u qu cơ s v t ch t, trang thi t b th d c, th thao. i u 30. Quy n và nghĩa v c a cán b , chi n s 1. Th c hi n chương trình hu n luy n th l c theo quy nh c a B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an. 2. ư c tham gia ho t ng th thao.
 9. 3. ư c tuy n ch n vào các i tuy n th thao tham gia thi u các gi i th thao qu c gia, qu c t . Chương III TH THAO THÀNH TÍCH CAO M c1 TH THAO THÀNH TÍCH CAO i u 31. Phát tri n th thao thành tích cao Nhà nư c có chính sách phát tri n th thao thành tích cao, u tư t p trung xây d ng cơ s v t ch t, trang thi t b hi n i; ào t o, b i dư ng v n ng viên, hu n luy n viên t trình qu c gia, qu c t ; t ch c thi u th thao thành tích cao, tham gia các gi i th thao qu c t ; khuy n khích t ch c, cá nhân tham gia phát tri n th thao thành tích cao. i u 32. Quy n và nghĩa v c a v n ng viên th thao thành tích cao 1. Trong th i gian t p luy n và thi u, v n ng viên có các quy n và nghĩa v sau ây: a) ư c b o m trang thi t b , phương ti n t p luy n và thi u th thao; b) ư c chăm sóc và ch a tr ch n thương; c) ư c hư ng ch dinh dư ng c thù, ti n công theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ; d) Th c hi n các bi n pháp b o m an toàn; ) Th c hi n chương trình, giáo án t p luy n c a hu n luy n viên; e) Ch p hành quy nh c a lu t thi u th thao và i u l gi i th thao. 2. ư c tham gia b o hi m y t , b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t; ư c h c t p văn hoá, chính tr , chuyên môn. 3. Rèn luy n, tu dư ng phNm ch t, o c; nâng cao ý chí, lòng t hào dân t c. 4. V n ng viên t thành tích xu t s c trong các gi i th thao qu c gia và qu c t ư c hư ng các ch ưu ãi v ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v , chăm sóc s c kho , ti n thư ng và các ch khác theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . 5. V n ng viên không còn kh năng thi u th thao ư c Nhà nư c t o i u ki n h c ngh và gi i quy t vi c làm theo quy nh c a pháp lu t.
 10. i u 33. Quy n và nghĩa v c a hu n luy n viên th thao thành tích cao 1. Trong th i gian làm nhi m v hu n luy n thi u, hu n luy n viên có các quy n và nghĩa v sau ây: a) ư c hư ng ch dinh dư ng c thù, ti n công theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ; b) Xây d ng và th c hi n k ho ch, chương trình hu n luy n th thao; c) Tuy n ch n v n ng viên; d) Qu n lý, giáo d c v n ng viên; ) Th c hi n các bi n pháp b o m an toàn cho v n ng viên; e) Ch p hành quy nh c a lu t thi u th thao và i u l gi i th thao. 2. ư c h c t p nâng cao trình chính tr , chuyên môn; ư c tham gia b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Hu n luy n viên hu n luy n v n ng viên t thành tích xu t s c trong các gi i th thao qu c gia và qu c t ư c hư ng ch ưu ãi v ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v , chăm sóc s c kho , ti n thư ng và các ch khác theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . i u 34. Quy n và nghĩa v c a tr ng tài th thao thành tích cao 1. ư c b o m an toàn trong quá trình làm nhi m v . 2. ư c b i dư ng chuyên môn nghi p v theo quy nh. 3. ư c hư ng thù lao theo quy nh c a pháp lu t. 4. i u hành thi u theo quy nh c a lu t thi u th thao và i u l gi i th thao. 5. Trung th c, khách quan trong i u hành thi u. i u 35. i th thao qu c gia, oàn th thao qu c gia 1. i th thao qu c gia là t p th cán b , hu n luy n viên, v n ng viên t ng môn th thao và nhân viên y t ư c thành l p t p hu n và thi u qu c t . 2. oàn th thao qu c gia g m các i th thao qu c gia ư c thành l p thi ut i các i h i th thao khu v c và th gi i. 3. Kinh phí t p hu n và thi u c a i th thao qu c gia, oàn th thao qu c gia ư c b o m b ng ngân sách nhà nư c, kinh phí do U ban Ô-lim-pích Vi t Nam, liên oàn th thao qu c gia, hi p h i th thao qu c gia (sau ây g i chung là liên oàn th thao qu c gia) c p và các ngu n thu h p pháp khác.
 11. 4. U ban Ô-lim-pích Vi t Nam ch u trách nhi m qu n lý oàn th thao qu c gia; liên oàn th thao qu c gia ch u trách nhi m qu n lý i th thao qu c gia. B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao quy nh trình t , th t c thành l p oàn th thao qu c gia, i th thao qu c gia. i u 36. Tiêu chu n v n ng viên i th thao qu c gia 1. V n ng viên ư c tuy n ch n vào i th thao qu c gia ph i có các tiêu chuNn sau ây: a) Là công dân Vi t Nam; b) Có trình chuyên môn áp ng yêu c u tuy n ch n c a ban hu n luy n i tuy n; c) Có phNm ch t o c t t. 2. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có các tiêu chuNn quy nh t i kho n 1 i u này ư c tuy n ch n vào i th thao qu c gia phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và quy nh c a các t ch c th thao qu c t . i u 37. Gi i thi u th thao thành tích cao 1. i h i th thao khu v c, châu l c và th gi i; gi i vô ch t ng môn th thao khu v c, châu l c và th gi i t ch c t i Vi t Nam. 2. i h i th d c th thao toàn qu c. 3. Gi i thi u vô ch qu c gia, gi i tr qu c gia hàng năm t ng môn th thao. 4. Gi i thi u vô ch t ng môn th thao c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương. i u 38. Th m quy n t ch c gi i th thao thành tích cao 1. Th tư ng Chính ph quy t nh t ch c các gi i th thao quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 37 c a Lu t này theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao. 2. B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao quy t nh t ch c các gi i th thao quy nh t i kho n 3 i u 37 c a Lu t này theo ngh c a các liên oàn th thao qu c gia. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh t ch c gi i th thao quy nh t i kho n 4 i u 37 c a Lu t này. i u 39. Th m quy n ban hành i u l gi i th thao thành tích cao 1. i u l gi i th thao quy nh t i kho n 1 i u 37 c a Lu t này ư c th c hi n theo quy nh c a các t ch c th thao qu c t .
 12. 2. B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao phê duy t i u l i h i th d c th thao toàn qu c. 3. Ch t ch liên oàn th thao qu c gia phê duy t i u l gi i th thao quy nh t i kho n 3 i u 37 c a Lu t này. 4. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t i u l gi i th thao quy nh t i kho n 4 i u 37 c a Lu t này. i u 40. Th t c ăng cai t ch c gi i th thao thành tích cao 1. H sơ xin phép ăng cai t ch c gi i th thao bao g m: a) ơn xin ăng cai t ch c gi i th thao, trong ó nêu rõ m c ích t ch c, ngu n tài chính, cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t; b) i u l gi i th thao; c) Danh sách ban t ch c gi i th thao; d) Chương trình thi u và các ho t ng khác c a gi i th thao; ) Tên gi i thi u; huy chương, huy hi u, c hi u, bi u tư ng c a gi i. 2. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , ngư i có thNm quy n quy t nh t ch c gi i th thao quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 38 c a Lu t này có trách nhi m tr l i b ng văn b n, n u không cho phép ph i nêu rõ lý do. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , ngư i có thNm quy n quy t nh t ch c gi i th thao quy nh t i kho n 3 i u 38 c a Lu t này có trách nhi m tr l i b ng văn b n, n u không cho phép ph i nêu rõ lý do. i u 41. Công nh n thành tích thi u th thao thành tích cao Liên oàn th thao qu c gia công nh n k l c qu c gia các môn th thao, k t qu thi u th thao trong nư c và qu c t . i u 42. ng c p v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao thành tích cao 1. ng c p v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao nh m ánh giá trình chuyên môn c a v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao. 2. Liên oàn th thao qu c gia công nh n ng c p cho v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao. 3. B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao quy nh tiêu chuNn phong ng c p v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao.
 13. i u 43. Tiêu chu n cơ s v t ch t, trang thi t b cho t p luy n và thi u th thao thành tích cao Cơ s v t ch t, trang thi t b cho t p luy n và thi u th thao thành tích cao ph i b o m úng tiêu chuNn Vi t Nam và phù h p v i quy nh c a các t ch c th thao qu c t ho c t tiêu chuNn qu c t . M c2 TH THAO CHUYÊN NGHI P i u 44. Phát tri n th thao chuyên nghi p 1. Th thao chuyên nghi p là ho t ng th thao, trong ó hu n luy n viên, v n ng viên l y hu n luy n, bi u di n, thi u th thao là ngh c a mình. 2. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân thành l p các câu l c b th thao chuyên nghi p. i u 45. Quy n và nghĩa v c a v n ng viên chuyên nghi p 1. V n ng viên chuyên nghi p ph i ký h p ng lao ng v i câu l c b th thao chuyên nghi p. 2. Quy n và nghĩa v c a v n ng viên chuyên nghi p ư c th c hi n theo h p ng lao ng ã ký v i câu l c b th thao chuyên nghi p. 3. H p ng lao ng ký gi a v n ng viên chuyên nghi p v i câu l c b th thao chuyên nghi p theo quy nh c a pháp lu t v lao ng và phù h p v i quy nh c a t ch c th thao qu c t tương ng. i u 46. Quy n và nghĩa v c a hu n luy n viên chuyên nghi p 1. Hu n luy n viên chuyên nghi p ph i ký h p ng lao ng v i câu l c b th thao chuyên nghi p ho c liên oàn th thao qu c gia. 2. Quy n và nghĩa v c a hu n luy n viên chuyên nghi p ư c th c hi n theo h p ng lao ng ã ký v i câu l c b th thao chuyên nghi p ho c v i liên oàn th thao qu c gia. 3. H p ng lao ng ký gi a hu n luy n viên chuyên nghi p v i câu l c b th thao chuyên nghi p ho c v i liên oàn th thao qu c gia theo quy nh c a pháp lu t v lao ng và phù h p v i quy nh c a t ch c th thao qu c t tương ng. i u 47. Chuy n như ng v n ng viên chuyên nghi p 1. Vi c chuy n như ng v n ng viên chuyên nghi p gi a hai câu l c b th thao chuyên nghi p trong nư c ư c th c hi n b ng h p ng khi h p ng lao ng c a v n ng viên chuyên nghi p còn hi u l c.
 14. 2. Vi c chuy n như ng v n ng viên chuyên nghi p gi a câu l c b th thao chuyên nghi p Vi t Nam và câu l c b th thao chuyên nghi p nư c ngoài ph i tuân th quy nh c a Lu t này và các quy nh v chuy n như ng c a liên oàn th thao qu c t . 3. Trình t , th t c chuy n như ng v n ng viên chuyên nghi p do liên oàn th thao qu c gia quy nh phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và các quy nh c a liên oàn th thao qu c t mà mình là thành viên. i u 48. H p ng chuy n như ng v n ng viên chuyên nghi p 1. H p ng chuy n như ng v n ng viên chuyên nghi p ph i tuân th pháp lu t Vi t Nam, i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên và thông l qu c t . 2. H p ng chuy n như ng v n ng viên chuyên nghi p do các bên tho thu n b ng văn b n, bao g m nh ng n i dung sau ây: a) i tư ng chuy n như ng; b) Các bên tham gia chuy n như ng; c) Hình th c và ph m vi chuy n như ng; d) Th i gian chuy n như ng; ) Giá chuy n như ng và phương th c thanh toán; e) Quy n và nghĩa v c a các bên trong h p ng; g) Trách nhi m và m c b i thư ng c a m i bên khi vi ph m h p ng; h) Cơ quan gi i quy t tranh ch p; i) Các n i dung khác do các bên tho thu n. i u 49. Câu l c b th thao chuyên nghi p Câu l c b th thao chuyên nghi p là doanh nghi p do t ch c, cá nhân thành l p th c hi n ào t o, hu n luy n v n ng viên và t ch c thi u th thao chuyên nghi p; kinh doanh, d ch v trong lĩnh v c th thao và các lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t. Câu l c b th thao chuyên nghi p là thành viên c a liên oàn th thao qu c gia. i u 50. i u ki n kinh doanh ho t ng th thao c a câu l c b th thao chuyên nghi p 1. Có i ngũ cán b , nhân viên th thao áp ng yêu c u c a ho t ng th thao chuyên nghi p.
 15. 2. Có v n ng viên chuyên nghi p, hu n luy n viên chuyên nghi p. 3. Có cơ s v t ch t, trang thi t b phù h p v i ho t ng th thao chuyên nghi p. 4. Có ngu n tài chính b o m cho ho t ng c a câu l c b . i u 51. Trình t , th t c ăng ký kinh doanh, t m ng ng kinh doanh, chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, gi i th , phá s n câu l c b th thao chuyên nghi p 1. Trình t , th t c ăng ký kinh doanh, t m ng ng kinh doanh, chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, gi i th câu l c b th thao chuyên nghi p ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t doanh nghi p; vi c phá s n câu l c b th thao chuyên nghi p ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t phá s n. 2. Cơ quan ăng kýý kinh doanh c p gi y ch ng nh n ăng kýý kinh doanh cho câu l c b th thao chuyên nghi p theo quy nh c a Lu t doanh nghi p. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, cơ quan ăng ký kinh doanh ph i g i b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao cùng c p. 3. Câu l c b th thao chuyên nghi p ch ư c kinh doanh ho t ng th thao khi ã ư c U ban nhân dân c p t nh c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo quy nh t i i u 50 c a Lu t này. 4. Th t c c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ho t ng th thao bao g m: a) ơn ngh c p gi y ch ng nh n; b) B n tóm t t tình hình chuNn b các i u ki n kinh doanh theo quy nh t i i u 50 c a Lu t này. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân dân c p t nh ph i ki m tra các i u ki n kinh doanh ho t ng th thao c a câu l c b th thao chuyên nghi p theo quy nh t i i u 50 c a Lu t này c p gi y ch ng nh n; trư ng h p không c p gi y ch ng nh n ph i có văn b n nêu rõ lý do. i u 52. Nhi m v , quy n h n c a câu l c b th thao chuyên nghi p 1. Tham gia thi u gi i th thao chuyên nghi p do liên oàn th thao qu c gia, liên oàn th thao qu c t t ch c. 2. ào t o, hu n luy n v n ng viên chuyên nghi p. 3. Phát hi n, tuy n ch n, b i dư ng năng khi u th thao. 4. Ký h p ng lao ng v i v n ng viên chuyên nghi p, hu n luy n viên chuyên nghi p.
 16. 5. B o m cơ s v t ch t, trang thi t b t p luy n và thi u th thao. 6. B o m ngu n tài chính ho t ng c a câu l c b . 7. ư c s n xu t, kinh doanh, d ch v theo quy nh c a pháp lu t. 8. ư c hư ng chính sách ưu ãi trong s d ng cơ s v t ch t, trang thi t b do Nhà nư c qu n lý. 9. ư c Nhà nư c t o i u ki n tăng ngu n thu h p pháp. 10. ư c ti p nh n, s d ng các ngu n tài tr , ng h c a t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài. i u 53. Quy n s h u i v i gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p 1. Vi c b o h quy n s h u i v i gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p ư c th c hi n theo pháp lu t v dân s và pháp lu t v s h u trí tu . 2. Liên oàn th thao qu c gia, câu l c b th thao chuyên nghi p và các t ch c, cá nhân khác t ch c gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p là ch s h u gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p do mình t ch c. 3. Ch s h u gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p ư c chuy n như ng quy n s h u i v i gi i th thao cho t ch c, cá nhân theo h p ng do các bên tho thu n. 4. Chính ph quy nh chi ti t v quy n s h u i v i gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p. Chương IV CƠ S TH THAO i u 54. Lo i hình cơ s th thao 1. Cơ s th thao bao g m: a) Trung tâm ào t o, hu n luy n v n ng viên th thao; b) Trung tâm ho t ng th thao; c) Cơ s d ch v ho t ng th thao; d) Câu l c b th thao chuyên nghi p; ) Trư ng năng khi u th thao.
 17. 2. Các lo i hình ho t ng c a cơ s th thao bao g m doanh nghi p th thao và ơn v s nghi p th thao. i u 55. Doanh nghi p th thao 1. Doanh nghi p th thao ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a Lu t doanh nghi p, Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. i u ki n ho t ng c a doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao bao g m: a) Có i ngũ cán b , nhân viên chuyên môn phù h p v i n i dung ho t ng; b) Có cơ s v t ch t, trang thi t b áp ng yêu c u ho t ng th thao; c) Có ngu n tài chính b o m ho t ng kinh doanh. 3. Cơ quan ăng kýý kinh doanh c p gi y ch ng nh n ăng kýý kinh doanh cho doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao theo quy nh c a Lu t doanh nghi p. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, cơ quan ăng ký kinh doanh ph i g i b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao cùng c p. 4. Doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao ch ư c ho t ng kinh doanh khi ã ư c U ban nhân dân c p có thNm quy n c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh quy nh t i kho n 2 c a i u này. 5. Th t c c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh c a doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao bao g m: a) ơn ngh c p gi y ch ng nh n; b) B n tóm t t tình hình chuNn b các i u ki n kinh doanh theo quy nh t i kho n 2 i u này. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân dân c p có thNm quy n ph i ki m tra các i u ki n ho t ng c a doanh nghi p quy nh t i kho n 2 i u này c p gi y ch ng nh n; trư ng h p không c p gi y ch ng nh n thì ph i có văn b n nêu rõ lý do. 6. Vi c thành l p và ho t ng c a câu l c b th thao chuyên nghi p ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 49, 50, 51 và 52 c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 7. Vi c thành l p và ho t ng c a doanh nghi p th thao do t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t doanh nghi p, Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan.
 18. 8. Trình t , th t c ăng ký kinh doanh, t m ng ng kinh doanh, chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, gi i th doanh nghi p th thao ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t doanh nghi p; vi c phá s n doanh nghi p th thao ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t phá s n. i u 56. H kinh doanh ho t ng th thao 1. H kinh doanh ho t ng th thao th c hi n theo quy nh c a Lu t này và pháp lu t v doanh nghi p. 2. H kinh doanh ho t ng th thao s d ng thư ng xuyên t mư i lao ng tr lên ph i ăng ký thành l p doanh nghi p. i u 57. ơn v s nghi p th thao 1. ơn v s nghi p th thao ư c t ch c và ho t ng theo quy nh c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. ThNm quy n thành l p, cho phép thành l p ơn v s nghi p th thao: a) B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao quy t nh thành l p trung tâm ào t o, hu n luy n v n ng viên qu c gia; b) B trư ng, th trư ng cơ quan ngang b , th trư ng cơ quan thu c Chính ph quy t nh thành l p trung tâm ào t o, hu n luy n v n ng viên th thao, trung tâm ho t ng th thao, cơ s d ch v ho t ng th thao tr c thu c; c) Ch t ch U ban nhân dân các c p quy t nh thành l p, cho phép thành l p trung tâm ào t o, hu n luy n v n ng viên th thao, trung tâm ho t ng th thao, cơ s d ch v ho t ng th thao trên a bàn. i u 58. ình ch ho t ng, sáp nh p, chia, tách, h p nh t, gi i th ơn v s nghi p th thao 1. ơn v s nghi p th thao b ình ch ho t ng trong các trư ng h p sau ây: a) Vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v t ch c và th c hi n nhi m v ; b) Không b o m quy nh v cơ s v t ch t, trang thi t b và i ngũ cán b , nhân viên chuyên môn; c) Vi ph m quy nh v qu n lýý tài chính. 2. ơn v s nghi p th thao b gi i th trong các trư ng h p sau ây: a) Không kh c ph c ư c tình tr ng theo quy nh t i kho n 1 i u này trong th i h n sáu tháng k t ngày b ình ch ; b) Theo ngh c a t ch c, cá nhân xin thành l p ơn v s nghi p th thao.
 19. 3. Ngư i quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p thì có thNm quy n ình ch ho t ng, chia, tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th ơn v s nghi p th thao. i u 59. Nhi m v , quy n h n c a trung tâm ào t o, hu n luy n v n ng viên th thao 1. T ch c hu n luy n, thi u th thao. 2. Chăm sóc, nuôi dư ng, t ch c h c t p văn hóa, giáo d c o c cho v n ng viên. 3. Tuy n d ng, qu n lý, s d ng nhân s . 4. Qu n lý, khai thác, s d ng cơ s v t ch t, trang thi t b . 5. B o m an toàn cho v n ng viên. 6. ư c ti p nh n, s d ng các ngu n tài tr , ng h c a t ch c, cá nhân. i u 60. Nhi m v , quy n h n c a trung tâm ho t ng th thao, cơ s d ch v ho t ng th thao 1. T ch c ho t ng th d c, th thao theo úng n i dung ã ăng ký. 2. Cung c p các d ch v ph c v ngư i t p. 3. B o m an toàn cho ngư i t p trong quá trình t p luy n, thi u t i cơ s . 4. Tuy n d ng, s d ng, qu n lý nhân s . 5. Qu n lý, s d ng t ai, cơ s v t ch t, trang thi t b . 6. ư c ti p nh n, s d ng các ngu n tài tr , ng h c a t ch c, cá nhân. 7. Giúp , t o i u ki n cho tr em, ngư i cao tu i, ngư i khuy t t t tham gia ho t ng th d c, th thao. i u 61. Trư ng năng khi u th thao 1. Trư ng năng khi u th thao là lo i trư ng chuyên bi t ư c thành l p phát tri n năng khi u c a h c sinh trong lĩnh v c th thao. T ch c và ho t ng c a trư ng năng khi u th thao ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t giáo d c và Lu t này. 2. i u ki n thành l p trư ng năng khi u th thao: a) Có chương trình giáo d c ào t o chuyên môn, nghi p v v các môn th thao do hi u trư ng nhà trư ng t ch c xây d ng và quy t nh;
 20. b) Có i ngũ cán b qu n lýý và nhà giáo v s lư ng và ng b v cơ c u, t tiêu chuNn v phNm ch t và trình chuyên môn, nghi p v , b o m th c hi n m c tiêu, chương trình giáo d c v th thao và văn hoá; c) Có trư ng s , thi t b và tài chính b o m áp ng yêu c u ho t ng c a nhà trư ng. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p trư ng năng khi u th thao. 4. B trư ng B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao quy nh chương trình văn hoá ph thông gi ng d y trong trư ng năng khi u th thao trên cơ s b o m ki n th c văn hoá ph thông cho h c sinh, t o i u ki n cho nhà trư ng th c hi n nhi m v ào t o, b i dư ng năng khi u th thao. i u 62. Nhi m v , quy n h n c a trư ng năng khi u th thao 1. T ch c th c hi n chương trình giáo d c ào t o chuyên môn, nghi p v v các môn th thao theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 61 c a Lu t này. 2. T ch c gi ng d y chương trình văn hoá ph thông theo quy nh t i kho n 4 i u 61 c a Lu t này. 3. Tham gia thi u th thao. 4. T ch c giáo d c o c, nhân cách, l i s ng cho h c sinh. 5. Chăm sóc s c kh e, nuôi dư ng, b o m sinh ho t văn hóa, vui chơi, gi i trí cho h c sinh. 6. Tuy n d ng, qu n lý, s d ng nhân s . 7. Qu n lý, khai thác, s d ng cơ s v t ch t, trang thi t b . 8. ư c ti p nh n, s d ng các ngu n tài tr , ng h c a t ch c, cá nhân. i u 63. Quy n và nghĩa v c a h c sinh trư ng năng khi u th thao 1. ư c h c văn hoá. 2. ư c t p luy n môn th thao theo năng khi u. 3. ư c ăn, n i trú. 4. ư c hư ng ch dinh dư ng c thù theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . 5. ư c chăm sóc s c kho và b o m an toàn trong t p luy n, thi u th thao. 6. ư c tham gia các gi i thi u th thao.
Đồng bộ tài khoản