Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai số 10/1998/QH10

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
235
lượt xem
61
download

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai số 10/1998/QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai số 10/1998/QH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai số 10/1998/QH10

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Lu Ët  c ñ a Q u è c  h é i s è  10/1998/Q H 10 n g µ y  2 th¸ng 12 n¨ m  1998 s ö a  æ i, b æ  s u n g  m é t s è  ® i Ò u   ñ a L u Ë t  Ê t  ai ® c ® ®                                                   C¨n    µo  Õn  cø  v Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; LuËt  µy  öa  æi, bæ   ns®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  t  ai  îc Quèc   m s® c Lu ®Ê ® ®   héinícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam      ho x∙h   ngh Vi   th«ng qua  µy  th¸ng 7  ng 14    n¨m   1993. §i Ò u 1 Söa  æi,bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Êt  ai. m s® c Lu   ® 1.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     1    ®   sung    nh sau:   "§Êt®ai thuéc së  ÷u  µn  ©n  Nhµ   ícthèng  Êt qu¶n  ý.      h to d do  n  nh   l Nhµ   ícgiao ®Êt  n    cho    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ,®¬n  Þ  ò     v v trang nh©n  ©n,    d c¬ quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi (gäichung  µ tæ  ch tr         l   chøc),hé      gia ®×nh  µ    ©n  ö  ông    nh  ©u  µidíi ×nh  v c¸nh sd æn ®Þ l d   h thøc giao ®Êt      kh«ng    thu tiÒn  ö  ông  t  µ  sd ®Ê v giao  t  ã    Òn  ö  ông  t.Nhµ   íc cßn  ®Ê c thu ti s d ®Ê   n  cho    tæ chøc,hé    nh, c¸ nh©n thuª®Êt.Tæ     gia ®×          chøc,hé    nh  µ    ©n  îc   gia ®× v c¸ nh ®  Nhµ   ícgiao ®Êt,cho  n      thuª®Êt,nhËn  Òn  ö  ông  t  õ ngêikh¸c trong     quy sd ®Ê t         LuËt nµy  äichung  µngêisö  ông  t.   g  l   d ®Ê Nhµ   íccho  chøc,c¸nh©n  ícngoµithuª®Êt." n  tæ     n     2.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     3    ®   sung    nh sau: "1.Nhµ   ícb¶o  é  Òn  µ  îÝch  îp ph¸p cña  êisö  ông  t.   n  h quy v l  i h    ng   d ®Ê 2. Tæ     chøc,hé    nh, c¸ nh©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho    gia ®×    ®  n      thuª®Êt,     nhËn  Òn  ö  ông  t  õngêikh¸ccã    Òn  µ  Üa  ô  ña  êisö  quy sd ®Ê t       c¸cquy v ngh v c ng   dông  t  ®Ê theo quy  nh  ña  Ët nµy  µ      ®Þ c Lu   v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   3. Hé     nh, c¸ nh©n  îc Nhµ   íc giao  t  ã  Òn    gia ®×    ®  n  ®Ê c quy chuyÓn  æi, ®   chuyÓn  îng,cho  nh   thuª, õa kÕ,  Õ  Êp  Òn  ö  ông  t.   th   th ch quy s d ®Ê 4. C¸c  Òn, nghÜa  ô  ña  êisö  ông  t    quy   v c ng   d ®Ê chØ  îcthùc hiÖn  ®    trong  thêih¹n giao ®Êt,thuª®Êt  µ  ng  ôc  ch  ö  ông  ña  t  îcgiao,® îc         v ®ó m ®Ý s d c ®Ê ®      thuªtheo quy  nh  ña  Ët nµy  µ        ®Þ c Lu   v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt."   3.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     19    ®   sung    nh sau: "C¸cc¨n cø    Õt ®Þnh      ®Ó quy   giao ®Êt,cho    t:     thuª®Ê 1. Quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ∙  îc c¬  ho   ho sd ®Ê ® ® ®   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  Ðt duyÖt; quy x   2.Yªu  Çu  ö  ông  t      c sd ®Ê ghitrong luËn    chøng  kinh tÕ   ü  Ëtvµ    ­k thu   trong  thiÕtkÕ   ∙  îc c¬    ® ®   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ðt  Öt  nh n   th quy x duy hoÆc   n    ®¬ xin giao ®Êt,thuª®Êt."      4.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     20    ®   sung    nh sau:  
  2. 2   µ  ícgiao ®Êt  "Nh n     cho    chøc,hé    nh, c¸ nh©n  ö  ông    c¸c tæ    gia ®×    sd æn ®Þnh  ©u  µi. ld Thêi h¹n    giao  t  ö  ông    nh  ©u  µi ®Ó   ång c©y  µng  ®Ê s d æn ®Þ l d  tr   h n¨m,   nu«itrång thuû      s¶n  µ20  l   n¨m, ®Ó   ång c©y  ©u    tr   l n¨m  µ50  l   n¨m. Khi h Õt  êi    th   h¹n,n Õu  êisö  ông  t  ã    ng   d ®Ê c nhu  Çu  Õp tôcsö  ông  µ  c ti     d v trong qu¸ tr×nh sö       dông  t  Êp  µnh  ng  ®Ê ch h ®ó ph¸p luËtvÒ   t  ai th× ® îcNhµ   ícgiao ®Êt        ®Ê ®       n    ®ã ®Ó   Õp tôcsö  ông. ti     d Nhµ   íc giao  t  ö  ông  ©u  µi cho  é    nh,    ©n    µm  n  ®Ê s d l d  h gia ®× c¸ nh ®Ó l nhµ    µ  ë v chØ    åitrong c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  thu h      ê h   ®Þ t  i 26  §i 27  LuËt ®Êt  ai.   ® Thêih¹n    giao ®Êt  ö  ông    nh  ©u  µi®èi víic¸c lo¹  t    sd æn ®Þ l d       i ®Ê kh¸c do    ChÝnh  ñ  ph quy  nh. ®Þ Thêi h¹n    cho thuª®Êt  îcx¸c ®Þnh    ®   theo  ù    ∙  îcc¬  d ¸n ® ®   quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  th quy phª  Öt  ng  duy nh kh«ng    n¨m; ®èi víi ù    Çn  êih¹n  qu¸ 50        ¸n c th   d thuª ®Êt  µi h¬n  ×    d  th c¨n  vµo  cø  quy  nh  ña  û   ®Þ c U ban  êng  ô  èc  éi, th v Qu h  ChÝnh  ñ  Õt  nh  êih¹n  ph quy ®Þ th   cho  thuª®èi víitõng  ù    ng       d ¸n,nh kh«ng    qu¸ 70 n¨m." 5.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     22    ®   sung    nh sau: "Nhµ  íc giao  t  n  ®Ê kh«ng thu  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê trong c¸c  êng  îp tr h  sau  y: ®© 1. Hé     nh, c¸ nh©n  ùctiÕp    ng    gia ®×    tr   lao ®é n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp,   nu«itrång thuû      s¶n,lµm  èi m µ   ån  èng  ñ  Õu  µthu nhËp  ã  îctõ   mu   ngu s ch y l    c ®    c¸c ho¹t®éng      s¶n  Êt  ,  îc Uû   xu ®ã ®   ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên    nh d x∙,ph   tr x¸c nhËn, sö  ông  t  µo  ôc  ch   d ®Ê v m ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«i     trångthuû s¶n,lµm  èi trong h¹n møc  t  îcNhµ   ícgiao.       mu      ®Ê ®   n  Hé     nh  ang  ö  ông  t  gia ®× ® sd ®Ê n«ng  nghiÖp  îth¹n  v   møc  ícngµy  Ët tr   Lu   nµy  ã  Öu  ùc,th× ® îctiÕp tôcsö  ông  Ön  Ých  t  îth¹n møc  c hi l         d di t ®Ê v     theo  êi th   h¹n b»ng  ét  Çn    êih¹n  m ph hai th   giao  t  µ  ®Ê v ph¶inép  Õ      thu bæ sung  i  íi ®è v   diÖn  Ých  t    t ®Ê ®ã theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;sau  êih¹n  µy  ×  lu   th   n th ph¶i   chuyÓn  sang thuª ®Êt. §èi víidiÖn  Ých  t  îth¹n         t ®Ê v   møc   ã  c sau  µy  Ët ng Lu   nµy  ã  Öu  ùc,th× ngêisö  ông  t    c hi l      d ®Ê ®ã ph¶ithuª®Êt;    2.     Tæ chøc  ö  ông  t    ång  µ  sd ®Ê ®Ó tr v b¶o  Ö   õng  vr phßng  é, rõng  h  ® Æc   ông; d 3. C¬      quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­    éi, ch tr   x∙ h   ®¬n  Þ   ò  v v trang nh©n  ©n  ö  ông  t    ©y  ùng  ô së  µm  Öc,sö    d sd ®Ê ®Ó x d tr   l vi   dông  t  µo  ôc  ch  èc  ®Ê v m ®Ý qu phßng,an    ninh; 4. C¬     quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi,®¬n   ch tr         vÞ  ò  v trang nh©n  ©n  ö  ông  t    ©y  ùng      d sd ®Ê ®Ó x d c¸c c«ng  ×nh  éc    tr thu c¸c ngµnh  µ  Ünh  ùc  ù  vl v s nghiÖp  Ò   v kinh tÕ,v¨n ho¸,x∙héi,khoa  äc,kü  Ët,            h   thu   ngo¹igiao;   5. Tæ     chøc  ö  ông  t  µo  ôc  ch  sd ®Ê v m ®Ý c«ng  éng    ©y  ùng  êng  c ®Ó x d ® giao th«ng,cÇu, cèng,vØa  Ì,h Ö   èng  Êp,tho¸t íc,s«ng,hå,®ª,®Ëp,  ­         h   th c     n     tr êng  äc,b Önh  Ön,chî,c«ng  h  vi     viªn,vên    hoa, khu    ¬icho  Î   vuich   tr em, qu¶ng  tr ng, s©n  Ën  ng, s©n  ê  v ®é   bay,b Õn    c¶ng  µ    v c¸c c«ng  ×nh c«ng  éng  tr   c kh¸c  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ."   ®Þ c Ch ph 6.Bæ     sung  Òu  §i 22a    nh sau:
  3. 3 "1.Nhµ   íc giao  t  ã    n  ®Ê c thu  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê trong    êng  îp    c¸c tr h sau ®©y: a) Hé     nh, c¸nh©n  ã    gia®×     c nhu  Çu  ö  ông  t  µm  µ    c sd ®Ê l nh ë ; b) Tæ     chøc  kinhtÕ  u    ©y  ùng  µ          ®Ç tx d nh ë ®Ó b¸n hoÆc   cho  thuª; c)      Tæ chøc kinh tÕ  u    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng      ®Ç tx d k c h  ®Ó chuyÓn  îng nh   hoÆc   cho    Òn  ö  ông  t  ¾n  Òn víi Õt  Êu  ¹ tÇng  ; thuªquy sd ®Ê g li     k c h  ®ã d) Giao  t  ã    Òn sö  ông  t  i víi ét  è  êng  îp ®Ó   ¹ovèn    ®Ê c thu ti   d ®Ê ®è    m s tr h   t  x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  d c s h  theo dù    ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.   ¸n do  ph quy   2. ViÖc    giao ®Êt  ã    Òn sö  ông  t    c thu ti   d ®Ê quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    ®Þ ti   d  1 §iÒu  µy  n ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c® ki sau  y: ®© a)  Ng êi sö  ông  t     d ®Ê ph¶icã  ù  kh¶    ∙  îc c¬    d ¸n  thi® ®   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn    Öt; quy phª duy b)   ö  ông  t   S d ®Ê ph¶itheo ®óng      quy  ¹ch; ho c)  êisö  ông  t   Ng   d ®Ê ph¶icã  iÒu  Ön  Ò   èn  µ  ü  Ët.  ® ki v v v k thu TiÒn  thu  îc tõ viÖc  ®    giao  t, tiÒn  ©y  ùng  ®Ê   x d c«ng  ×nh  ã  îc t ng  tr c ®  ¬ øng  íigi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  îc giao  v      sd ®Ê ®   ph¶i ® îc h¹ch     to¸n ®Çy     µo    ®ñ v ng©n s¸ch Nhµ   íctheo quy  nh  ña    n    ®Þ c ph¸p luËt."   7.Bæ     sung  Òu  §i 22b    nh sau: "Nhµ  íccho    t  n  thuª®Ê trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© 1. Tæ     chøc  kinh tÕ  ö  ông  t      sd ®Ê ®Ó s¶n  Êt,kinh doanh  xu     theo  ù    ­ d ¸n ® îcc¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy phª  Öt,trõc¸c doanh  duy       nghiÖp  µ  íc nh n   ®ang  ö  ông  t  µo  sd ®Ê v s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n, lµm  èi  Nhµ   íc giao  íc ngµy  Ët  µy  ã  Öu  ùc th×    mu do  n  tr   Lu n c hi l   kh«ng  ph¶ichuyÓn    sang thuª®Êt.     Nhµ   íc thu  åi ®Êt  ∙  n  h  ® giao cho  doanh nghiÖp  µ  íc sö  ông  µo  nh n   d v m ôc   ch   ®Ý s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, nu«i trång  û      thu s¶n, lµm    muèi,nhng    kh«ng  ö  ông, sö  ông  sd  d kh«ng  ng  ôc  ch  ®ó m ®Ý hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶    ®Ó giao  hoÆc  cho  êi kh¸c thuª theo  ng       quy  nh   ña  ®Þ c LuËt nµy;   2. Hé     nh,    ©n  ã    gia ®× c¸ nh c nhu  Çu  ö  ông  t    c sd ®Ê ®Ó s¶n  Êt,kinh xu     doanh; 3. Hé     nh, c¸ nh©n  ã    gia ®×    c nhu  Çu  ö  ông  t  éc  ü  t  c sd ®Ê thu qu ®Ê c«ng  Ých        êng, thÞ  Ên;thêih¹n  5% ë x∙,ph   tr     thuª®Êt  i víic¸c tr ng  îp cho      ®è       ê h   thuª tr cngµy  Ët nµy  ã  Öu  ùc® îcthùc hiÖn  í  Lu   c hi l       theo hîp ®ång     cho    t;sau  thuª®Ê   ngµy  Ët nµy  ã  Öu  ùcth× thêih¹n thuª®Êt  Lu   c hi l           kh«ng    n¨m." qu¸ 5  8.Bæ     sung  Òu  §i 22c    nh sau: "1.Tæ     chøc,hé    nh, c¸ nh©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt  ã    Òn sö    gia ®×    ®  n    c thu ti   dông  t,cho    t  îcmiÔn, gi¶m  Òn sö  ông  t  ®Ê   thuª®Ê ®     ti   d ®Ê hoÆc   Òn thuª®Êt  ti     trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a) Thùc  Ön    ù    éc lÜnh  ùc  ®∙i®Ç u  ;   hi c¸cd ¸n thu   v u    t b) Thùc  Ön  ù    u    ¹    a   µn  ã  iÒu  Ön    hi d ¸n ®Ç tt i ®Þ b c ® c¸c ki kinh tÕ      éi   ­ x∙h   khã  kh¨n,®iÒu  Ön    ki kinhtÕ     éi® Æc   Ötkhã    ­x∙h   bi   kh¨n;
  4. 4 c)Thùc  Ön  Ýnh    hi ch s¸ch nhµ  ,®Êt  ;   ë  ë d) C¸c  êng  îp kh¸ctheo quy  nh  ña    tr h      ®Þ c ph¸p luËt.    2.ChÝnh  ñ    ph quy  nh  ô  Ó  Öc  Ôn, gi¶m  Òn sö  ông  t,tiÒn  ®Þ c th vi mi   ti   d ®Ê   thuª®Êt”.   9.Bæ     sung  Òu  §i 78a    nh sau: "1.Hé     nh, c¸ nh©n  îcNhµ   íccho    t  µ     Òn thuª®Êt    gia ®×     ®  n  thuª®Ê m tr¶ti     hµng  n¨m  ã  Òn: c quy a) Th Õ   Êp  µis¶n  éc së  ÷u  ña  ×nh  ¾n  Òn víi t    ¹ tæ    ch t   thu   h c m g li     ®Ê thuªt i  chøc  Ýn  ông  Öt Nam     td Vi   ®Ó vay  èn  v s¶n  Êt,kinh doanh  xu     theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   b) ChuyÓn  îng tµis¶n  éc së  ÷u  ña  × nh  ¾n   Òn víi®Êt    nh     thu   h c m g li     thuª;   ngêi nhËn  µis¶n  îc Nhµ   íc tiÕp  ôc cho    t  ®  n  t  thuª ®Êt  µ  ã    Òn      v c c¸c quy quy ®Þnh  ¹ kho¶n  µy. t i n 2. Hé     nh,    ©n  îc Nhµ   íc cho    gia ®× c¸ nh ®  n  thuª ®Êt  µ   ∙    Òn    m ® tr¶ti thuª  ®Êt  cho  thêigian thuªcã  Òn: c¶        quy a)  Õ   Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  Th ch gi¸tr   sd ®Ê thuª vµ  µis¶n  éc  ë  ÷u    t  thu s h cña  ×nh  ¾n   Òn víi®Êt  m g li     thuªtrong thêih¹n        thuªt¹  chøc  Ýn  ông  Öt  itæ  td Vi   Nam     ®Ó vay  èn s¶n  Êt,kinhdoanh  v  xu     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b) Chuy Ón  îng quyÒn  ö  ông  t    nh   sd ®Ê thuªcïng víitµis¶n  éc së  ÷u        thu   h cña  × nh  ¾n   Òn víi®Êt  m g li     thuª,®Ó   õa  Õ   Òn  ö  ông  t    th k quy sd ®Ê thuªtrong     thêih¹n thuªtheo quy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËt. êinhËn      Ng   chuyÓn  îng,ngêi® îc nh      thõa kÕ   Òn  ö  ông  t    ã    Òn    quy sd ®Ê thuªc c¸cquy quy  nh  ¹ kho¶n  µy; ®Þ t i n c) G ãp  èn    v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê thuª cïng  íitµis¶n  éc   v    thu   së  ÷u  ña  ×nh   ¾n   Òn  íi®Êt  hcm g li v   thuª trong  êih¹n    th   thuª ®Ó   îp        h t¸cs¶n xuÊt,kinhdoanh  íi chøc,c¸nh©n      v  tæ     trongníctheo quy  nh  ña       ®Þ c ph¸p luËt;   d)  Cho    thuª l¹ quyÒn  ö  ông  t   i   sd ®Ê trong  êih¹n  th   thuª ®Êt. ViÖc        cho thuªl¹chØ  îcthùc hiÖn    t    ∙  îc®Ç u       i ®    khi®Ê ®ã ® ®   ttheo dù      ¸n hoÆc   theo ®¬n     xinthuª®Êt  µ  êithuªl¹ph¶isö  ông  t  ng  ôc  ch.    v ng       i  d ®Ê ®ó m ®Ý 3. Hé     nh, c¸ nh©n  îc Nhµ   íc cho    gia ®×    ®  n  thuª®Êt,®∙    íc tiÒn        tr¶tr   thuª ®Êt  cho  Òu  nhi n¨m, n Õu  êih¹n    th   thuª®Êt  ∙  îctr¶tiÒn cßn  ¹ Ýt  Êt lµ5    ®®     l   nh     i n¨m  × cã    Òn  th   c¸cquy quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy." ®Þ t i 2  n 10.Bæ     sung  Òu  §i 78b    nh sau: "1.Tæ     chøc  trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt      n    kh«ng    Òn sö  ông  t  thu ti   d ®Ê cã  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê theo  ôc   ch  îc giao,kh«ng  ã  Òn  m ®Ý ®    c quy chuyÓn  ® æi, chuyÓn  îng,cho    nh   thuª quyÒn  ö  ông  t, thÕ  Êp, gãp  èn    sd ®Ê   ch   v b»ng  gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t,trõc¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.    sd ®Ê       ê h   ®Þ t  i 2  n 2. Tæ     chøc kinh tÕ  îcNhµ   ícgiao ®Êt   ®  n    kh«ng    Òn  ö  ông  t  thu ti s d ®Ê ®Ó   ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«i trång       thuû s¶n,lµm  èi ® îcthÕ  Êp  µis¶n  éc së  ÷u  ña  × nh  ¾n  Òn víi   mu     ch t   thu   h c m g li     quyÒn  ö  ông  t    ¹ tæ  sd ®Ê ®ã t i chøc  Ýn  ông  Öt Nam       td Vi   ®Ó vay  èn  v s¶n  Êt, xu   kinh doanh; ® îc gãp  èn     v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t    îp      gi¸tr   sd ®Ê ®Ó h t¸c s¶n xuÊt,kinh doanh  íitæ      v   chøc,c¸ nh©n     trong níc,tæ      chøc,c¸ nh©n  íc ngoµi    n    ®Ó   Õp tôcsö  ông  µo  ôc  ch  ti     d vm ®Ý s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«i     trång  û  thu s¶n, lµm  èi,m ë   éng    mu   r c«ng  nghiÖp  Õ   Õn, dÞch  ô  ch bi   v nh»m   ph¸ttr Óns¶n  Êttheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ."  i   xu     ®Þ c Ch ph
  5. 5 11.Bæ     sung  Òu  §i 78c    nh sau: “Tæ  chøc kinh  Õ  îc Nhµ   íc giao  t  ã  t®  n  ®Ê c thu  Òn  ö  ông  t  ã  ti s d ®Ê c quyÒn: 1. Chuy Ón  îng quyÒn  ö  ông  t  ¾n  Òn víi   nh   sd ®Ê g li    c«ng  ×nh kiÕn  óc, tr   tr   víi Õt  Êu  ¹ tÇng  ∙  îcx©y  ùng    t  ;  k c h  ®®   d trªn®Ê ®ã 2. Cho    thuª quyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn  íic«ng  ×nh  Õn  óc,víi   sd ®Ê g li v   tr ki tr     kÕt  Êu  ¹ tÇng  ∙  îcx©y  ùng    t  ; c h  ®®   d trªn®Ê ®ã 3. Th Õ   Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  ¹ tæ    ch gi¸tr   sd ®Ê t i chøc  Ýn  ông  Öt Nam     td Vi   ®Ó   vay  èn  v s¶n  Êt,kinh doanh  xu     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;     4.G ãp  èn    v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  ïng víi µis¶n  éc së  ÷u  gi¸tr   sd ®Ê c      t thu   h cña  × nh  ¾n   Òn víi®Êt      îp    m g li     ®ã ®Ó h t¸cs¶n  Êt,kinh doanh  íitæ  xu     v   chøc,   c¸nh©n    trong níc,tæ      chøc,c¸nh©n  ícngoµitheo quy  nh  ña     n      ®Þ c ph¸p luËt."   §i 78d    : 12.Bæ     sung  Òu  nh sau “1.Tæ     chøc  kinh tÕ  îcNhµ   íccho    t  µ     Òn thuª®Êt  µng   ®  n  thuª®Ê m tr¶ti     h n¨m  ã  Òn: c quy a) Th Õ   Êp  µis¶n  éc së  ÷u  ña  ×nh  ¾n  Òn víi t    ¹ tæ    ch t   thu   h c m g li     ®Ê thuªt i  chøc  Ýn  ông  Öt Nam     td Vi   ®Ó vay  èn  v s¶n  Êt,kinh doanh  xu     theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   b) ChuyÓn  îng tµis¶n  éc së  ÷u  ña  × nh  ¾n   Òn víi®Êt    nh     thu   h c m g li     thuª;   ngêi nhËn  µis¶n  îc Nhµ   íc tiÕp  ôc cho    t  ®  n  t  thuª ®Êt  µ  ã    Òn      v c c¸c quy quy ®Þnh  ¹ kho¶n  µy; t i n c) §èivíic¸c doanh         nghiÖp  µ  íc th×  ã  Òn  ãp  èn  nh n   c quy g v b»ng    Þ gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê thuª ®Ó   îp      h t¸c s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  íitæ  v   chøc, c¸    nh©n trongníc,tæ      chøc,c¸nh©n  ícngoµitheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.    n      ®Þ c Ch ph 2. Tæ     chøc kinh tÕ  îc Nhµ   íc cho   ®  n  thuª ®Êt  µ   ∙    Òn    m ® tr¶ti thuª ®Êt    cho  thêigian thuªcã  Òn: c¶        quy a)  Õ   Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  µ  µis¶n  éc  ë  ÷u  ña  Th ch gi¸tr   sd ®Ê v t   thu s h c m × nh  ¾n  Òn víi t    g li    ®Ê thuªtrong thêih¹n    ¹ tæ      thuªt i chøc  Ýn  ông  Öt Nam     td Vi   ®Ó   vay  èn  v s¶n  Êt,kinh doanh  xu     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b) Chuy Ón  îng quyÒn  ö  ông  t    nh   sd ®Ê thuªcïng víitµis¶n  éc së  ÷u        thu   h cña  × nh  ¾n   Òn víi®Êt  m g li     thuªtrong thêih¹n       thuªtheo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt.Ng êinhËn      chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  ã    Òn  nh   sd ®Ê c c¸c quy quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  µy; n c) G ãp  èn    v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t    gi¸tr   sd ®Ê thuªtrong thêih¹n    ïng      thuªc víi µis¶n  éc së  ÷u  ña  × nh  ¾n   Òn víi®Êt      îp t¸cs¶n  Êt,    t thu   h c m g li     thuª®Ó h     xu   kinh doanh  íitæ    v   chøc, c¸ nh©n     trong níc,tæ      chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi theo    n      quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   d) Cho thuªl¹ quyÒn  ö  ông  t    i sd ®Ê trong thêih¹n     thuª.ViÖc    cho thuªl¹  i   chØ  îcthùc hiÖn    t    ∙  îc®Ç u    ®    khi®Ê ®ã ® ®   ttheo  ù    µ  êithuªl¹ ph¶isö  d ¸n v ng       i   dông  t  ng  ôc  ch. ®Ê ®ó m ®Ý 3. Tæ     chøc kinh tÕ  îc Nhµ   íc cho   ®  n  thuª ®Êt, ®∙    íc tiÒn      tr¶tr   thuª ®Êt    cho  Òu  nhi n¨m, n Õu  êih¹n    t  ∙  îctr¶tiÒn cßn  ¹ Ýt  Êt lµ5      th   thuª®Ê ® ®       l   nh     n¨m i th× cã    Òn    c¸cquy quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy." ®Þ t i 2  n 13.Bæ     sung  Òu  ®     §i 78 nh sau:
  6. 6 "ViÖc  ùc hiÖn    Òn  ña  chøc,hé    nh, c¸ nh©n  îcquy  th   c¸c quy c tæ    gia ®×    ®  ®Þnh  ¹    iÒu  ti ® c¸c 78a,78b,78c  µ      v 78d  ña  Ët nµy  c Lu   ph¶i® îclµm  ñ tôc t¹    th     i   c¬  quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.”   14.Bæ     sung  Òu  §i 78e    nh sau: “§èivíitæ      chøc  kinh tÕ  ∙  Ën    ® nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îp nh   sd ®Ê h   ph¸p  õ  êi kh¸c  t ng   hoÆc   ∙  îc Nhµ   íc giao  t  ã  ®®  n  ®Ê c thu  Òn  µ   Òn    ti m ti ®ã kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n  c ngu g t   s¸ch Nhµ   ícth×    n   kh«ng  ph¶ichuyÓn    sang    thuª ®Êt.Tæ     chøc  µy  ã    Òn  n c c¸cquy quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t  i 78c  ña  Ët nµy. c Lu     Trong  êng  îp  Ën  tr h nh chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê n«ng  nghiÖp,   l©m nghiÖp  Ìm  k theo chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  îcc¬    m ®Ý s d ®Ê ®   quan  µ  íccã  nh n   thÈm  Òn  quy cho  Ðp, th×  êih¹n  ö  ông  t  îc tÝnh  ph   th   sd ®Ê ®   theo  êih¹n  ña  th   c dù  ® îc c¬  ¸n    quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy phª  Öt  ng   duy nh kh«ng  qu¸    50 n¨m”. §i Ò u 2 1. Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc    l v quy v ngh v c tæ  trong níc® îcNhµ   íc     n  giao ®Êt,cho      thuª®Êt  ∙  îcUû     ® ®   ban  êng  ô  èc  éith«ng  th v Qu h   qua  µy    ng 14 th¸ng10    n¨m  1994;Ph¸p  Önh  öa  æi,bæ     l s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  l vÒ   Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc  quy v ngh v c tæ  trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho        n      thuª ®Êt  ∙  îc Uû   ® ®   ban  êng  ô  èc  éi th«ng  th v Qu h  qua  µy  th¸ng 8  ng 27    n¨m 1996  h Õt  Öu  ùckÓ   õngµy  Ët nµy  ã  Öu  ùcthi µnh. hi l   t   Lu   c hi l     h 2.LuËt nµy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  th¸ng01      c hi l     h t  01    n¨m  1999. 3. ChÝnh  ñ  öa  æi, bæ     ph s ®   sung      c¸c v¨n b¶n  quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     LuËt ®Êt  ai cho  ïhîp víi Ët nµy.   ®  ph       Lu   LuËt  µy  ∙  îc Qu èc  éi níc C éng  µ    éi chñ  n ®®  h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   kho¸ X,  ú  äp    k h thø   tth«ng  qua  µy  th¸ng 12  ng 02    n¨m  1998.   Chñ  Þch Quèc  éi t  h  N«ng  §øc  ¹nh M

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản