Luật thi đấu cờ vua

Chia sẻ: ngoctamkhue

Là chương trình dạy và học cờ vua cho người chưa biết chơi, hi vọng sẽ giúp cho các bạn có thể học cờ vua một cách nhanh chóng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luật thi đấu cờ vua

Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Xe
Luật thi đấu Cờ Vua
Cách đi quân Hậu

Cách đi quân Mã
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Vua
Thạc sĩ: Bùi Ngọc
Cách đi nhập thành
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 5
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I

Các nhân tố trên bàn cờ
Trang chủ
Bàn cờ
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Xe

Cách đi quân Hậu
Đư
Cách đi quân Mã
ờn
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Vua
g ch Cộ
Cách đi nhập thành é o t
Bài tập 1 Trung
Bài tập 2
Trung tâm mở
tâm dọ
rộng
Bài tập 3 c
Bài tập 4
Bài tập 5
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit - Hàng ngang
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I

Vị trí các quân trên bàn cờ
Trang chủ
Bàn cờ
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Xe Bên Đen
Cách đi quân Hậu

Cách đi quân Mã
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Vua
Cách đi nhập thành
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 5 Bên Trắng
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ
Vị trí các quân
Cách đi của quân Tượng
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Xe Đi chéo
Cách đi quân Hậu
theo màu ô
Cách đi quân Mã
mà nó
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Vua
đứng.
Cách đi nhập thành
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 5
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ
Cách đi của quân
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng Xe
Cách đi quân Xe

Cách đi quân Hậu

Cách đi quân Mã
- Đi ngang
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Vua
Cách đi nhập thành
- Đi dọc
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 5
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ
Cách đi của quân
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Hậu
Cách đi quân Xe

Cách đi quân Hậu

Cách đi quân Mã - Đi ngang
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Vua
Cách đi nhập thành
- Đi dọc
Bài tập 1
Bài tập 2
- Đi chéo
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 5
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ
Vị trí các quân
Cách đi của quân Mã
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Xe

Cách đi quân Hậu - Đi theo
Cách đi quân Mã đường
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Vua
chéo của
Cách đi nhập thành hình chữ
Bài tập 1
Bài tập 2
nhật gồm
Bài tập 3 6 ô cờ
Bài tập 4
Bài tập 5
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ
Cách đi của quân
T ốt
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Xe

Cách đi quân Hậu
-Đi
Cách đi quân Mã thẳng: Khi
Cách đi quân Tốt
chưa di
Cách đi quân Vua
chuyển , có Tốt g2 của trắng có thể đến ô g4
Cách đi nhập thành
Bài tập 1 thể đi 1 ô
Bài tập 2 hoặc 2 ô.
- Ăn chéo Tốt f2 của trắng có
Bài tập 3
Bài tập 4 thể đến ô f3
Bài tập 5
- Bắt tốt
Ván đấu minh họa qua đường
Thi đấu
Thoát /Exit - Phong cấp
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ Cách đi của quân Vua
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Xe

Cách đi quân Hậu
Vua chỉ đi
Cách đi quân Mã được 1 ô
Cách đi quân Tốt cờ
Cách đi quân Vua
Cách đi nhập thành - Đi ngang
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3 - Đi dọc
Bài tập 4
Bài tập 5
Ván đấu minh họa
- Đi chéo
Thi đấu
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ Nước đi nhập thành
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Xe
Cách thức nhập
thành: Đặt Vua
Cách đi quân Hậu
sang 2 ô (về bên
Cách đi quân Mã muốn nhập
Cách đi quân Tốt thành) và đặt Xe
Cách đi quân Vua sang bên cạnh
Cách đi nhập thành
Bài tập 1
Bài tập 2
Nhập thành gần
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 5 Nhập thành Xa
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ
Vị trí các quân
Bài tập thực hành
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Xe

Cách đi quân Hậu
Bài tập 1
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Vua
Tượng
Cách đi nhập thành Trắng có
Bài tập 1
Bài tập 2
thể bắt
Bài tập 3 những
Bài tập 4
quân nào
Bài tập 5
Ván đấu minh họa ở hình
Thi đấu
bên?
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ
Vị trí các quân Bài tập thực hành
Cách đi quân Tượng


Bài tập 2
Cách đi quân Xe

Cách đi quân Hậu

Cách đi quân Mã
Cách đi quân Tốt
Xe Trắng
Cách đi quân Vua có thể bắt
Cách đi nhập thành
Bài tập 1
những quân
Bài tập 2 nào ở hình
Bài tập 3
Bài tập 4
bên?
Bài tập 5
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ
Vị trí các quân
Bài tập thực hành
Cách đi quân Tượng


Bài tập 3
Cách đi quân Xe

Cách đi quân Hậu

Cách đi quân Mã
Cách đi quân Tốt
Hậu Trắng
Cách đi quân Vua có thể bắt
Cách đi nhập thành
Bài tập 1
những quân
Bài tập 2 nào ở hình
Bài tập 3
Bài tập 4
bên?
Bài tập 5
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ
Vị trí các quân
Bài tập thực hành
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Xe

Cách đi quân Hậu
Bài tập 4
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Tốt
Mã Trắng
Cách đi quân Vua có thể bắt
Cách đi nhập thành
những
Bài tập 1
Bài tập 2 quân nào
Bài tập 3
ở hình
Bài tập 4
Bài tập 5 bên?
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ
Vị trí các quân
Bài tập thực hành
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Xe

Cách đi quân Hậu
Bài tập 5
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Tốt
Tốt Trắng
Cách đi quân Vua có thể bắt
Cách đi nhập thành
những quân
Bài tập 1
Bài tập 2 nào ở hình
Bài tập 3
bên?
Bài tập 4
Bài tập 5
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ
Vị trí các quânVán đấu minh họa
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Xe

Cách đi quân Hậu

Cách đi quân Mã
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Vua
Cách đi nhập thành Ví dụ: Trận tranh chức vô địch thế giới
Bài tập 1 giữa Kacpov và Kasparov
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 5
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I
Trang chủ
Bàn cờ
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Xe CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
Cách đi quân Hậu

Cách đi quân Mã
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Vua
Cách đi nhập thành
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 5
Ván đấu minh họa
Thi đấu
Thoát /Exit
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản