Luật thương mại (2005)

Chia sẻ: quanghoa

Luật thương mại ký ngày 14/06/2005, có hiệu lực từ 1/1/2006 - Thu hẹp khoảng cách với thế giới.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Thể loại:

  Văn Bản Luật  » Thương mại

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Luật thương mại (2005)

Quèc héi Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
LuËt sè: 36/2005/QH11


Quèc héi
n−íc céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Kho¸ XI, kú häp thø 7
(Tõ ng y 05 th¸ng 5 ®Õn ng y 14 th¸ng 6 n¨m 2005)


LuËt
th−¬ng m¹i
C¨n cø v o HiÕn ph¸p n−íc Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m
1992 ® ®−îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ng y 25 th¸ng
12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10;
LuËt n y quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i.

Ch−¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung

Môc 1
Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t−îng ¸p dông

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i thùc hiÖn trªn l nh thæ n−íc Céng ho x héi chñ
nghÜa ViÖt Nam.
2. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i thùc hiÖn ngo i l nh thæ n−íc Céng ho x héi
chñ nghÜa ViÖt Nam trong tr−êng hîp c¸c bªn tho¶ thuËn chän ¸p dông LuËt n y
hoÆc luËt n−íc ngo i, ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam
l th nh viªn cã quy ®Þnh ¸p dông LuËt n y.
3. Ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lîi cña mét bªn trong giao dÞch
víi th−¬ng nh©n thùc hiÖn trªn l nh thæ n−íc Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt
Nam trong tr−êng hîp bªn thùc hiÖn ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lîi ®ã
chän ¸p dông LuËt n y.
§iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông
1. Th−¬ng nh©n ho¹t ®éng th−¬ng m¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt n y.
2. Tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i.
3. C¨n cø v o nh÷ng nguyªn t¾c cña LuËt n y, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ
viÖc ¸p dông LuËt n y ®èi víi c¸ nh©n ho¹t ®éng th−¬ng m¹i mét c¸ch ®éc lËp,
2

th−êng xuyªn kh«ng ph¶i ®¨ng ký kinh doanh.
§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong LuËt n y, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau:
1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi, bao gåm
mua b¸n h ng ho¸, cung øng dÞch vô, ®Çu t−, xóc tiÕn th−¬ng m¹i v c¸c ho¹t
®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi kh¸c.
2. H ng hãa bao gåm:
a) TÊt c¶ c¸c lo¹i ®éng s¶n, kÓ c¶ ®éng s¶n h×nh th nh trong t−¬ng lai;
b) Nh÷ng vËt g¾n liÒn víi ®Êt ®ai.
3. Thãi quen trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i l quy t¾c xö sù cã néi dung râ
r ng ®−îc h×nh th nh v lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong mét thêi gian d i gi÷a c¸c bªn,
®−îc c¸c bªn mÆc nhiªn thõa nhËn ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn v nghÜa vô cña c¸c bªn
trong hîp ®ång th−¬ng m¹i.
4. TËp qu¸n th−¬ng m¹i l thãi quen ®−îc thõa nhËn réng r i trong ho¹t
®éng th−¬ng m¹i trªn mét vïng, miÒn hoÆc mét lÜnh vùc th−¬ng m¹i, cã néi dung
râ r ng ®−îc c¸c bªn thõa nhËn ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn v nghÜa vô cña c¸c bªn trong
ho¹t ®éng th−¬ng m¹i.
5. Th«ng ®iÖp d÷ liÖu l th«ng tin ®−îc t¹o ra, göi ®i, nhËn v l−u gi÷ b»ng
ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö.
6. V¨n phßng ®¹i diÖn cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam l ®¬n vÞ
phô thuéc cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i, ®−îc th nh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu thÞ tr−êng v thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng xóc tiÕn
th−¬ng m¹i m ph¸p luËt ViÖt Nam cho phÐp.
7. Chi nh¸nh cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam l ®¬n vÞ phô thuéc
cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i, ®−îc th nh lËp v ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt
Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa
x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn.
8. Mua b¸n h ng ho¸ l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã bªn b¸n cã nghÜa vô
giao h ng, chuyÓn quyÒn së h÷u h ng hãa cho bªn mua v nhËn thanh to¸n; bªn
mua cã nghÜa vô thanh to¸n cho bªn b¸n, nhËn h ng v quyÒn së h÷u h ng ho¸
theo tháa thuËn.
9. Cung øng dÞch vô l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã mét bªn (sau ®©y
gäi l bªn cung øng dÞch vô) cã nghÜa vô thùc hiÖn dÞch vô cho mét bªn kh¸c
v nhËn thanh to¸n; bªn sö dông dÞch vô (sau ®©y gäi l kh¸ch h ng) cã nghÜa
vô thanh to¸n cho bªn cung øng dÞch vô v sö dông dÞch vô theo tháa thuËn.
10. Xóc tiÕn th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng thóc ®Èy, t×m kiÕm c¬ héi mua b¸n
h ng ho¸ v cung øng dÞch vô, bao gåm ho¹t ®éng khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o
th−¬ng m¹i, tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô v héi chî, triÓn l m
th−¬ng m¹i.
11. C¸c ho¹t ®éng trung gian th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng cña th−¬ng nh©n ®Ó
3

thùc hiÖn c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i cho mét hoÆc mét sè th−¬ng nh©n ®−îc x¸c
®Þnh, bao gåm ho¹t ®éng ®¹i diÖn cho th−¬ng nh©n, m«i giíi th−¬ng m¹i, uû th¸c
mua b¸n h ng ho¸ v ®¹i lý th−¬ng m¹i.
12. Vi ph¹m hîp ®ång l viÖc mét bªn kh«ng thùc hiÖn, thùc hiÖn kh«ng ®Çy
®ñ hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô theo tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn hoÆc theo quy
®Þnh cña LuËt n y.
13. Vi ph¹m c¬ b¶n l sù vi ph¹m hîp ®ång cña mét bªn g©y thiÖt h¹i cho bªn
kia ®Õn møc l m cho bªn kia kh«ng ®¹t ®−îc môc ®Ých cña viÖc giao kÕt hîp ®ång.
14. XuÊt xø h ng ho¸ l n−íc hoÆc vïng l nh thæ n¬i s¶n xuÊt ra to n bé
h ng ho¸ hoÆc n¬i thùc hiÖn c«ng ®o¹n chÕ biÕn c¬ b¶n cuèi cïng ®èi víi h ng
ho¸ trong tr−êng hîp cã nhiÒu n−íc hoÆc vïng l nh thæ tham gia v o qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt h ng ho¸ ®ã.
15. C¸c h×nh thøc cã gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng v¨n b¶n bao gåm ®iÖn b¸o, telex,
fax, th«ng ®iÖp d÷ liÖu v c¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 4. ¸p dông LuËt th−¬ng m¹i v ph¸p luËt cã liªn quan
1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ph¶i tu©n theo LuËt th−¬ng m¹i v ph¸p luËt cã
liªn quan.
2. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ®Æc thï ®−îc quy ®Þnh trong luËt kh¸c th× ¸p dông
quy ®Þnh cña luËt ®ã.
3. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i kh«ng ®−îc quy ®Þnh trong LuËt th−¬ng m¹i v
trong c¸c luËt kh¸c th× ¸p dông quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù.
§iÒu 5. ¸p dông ®iÒu −íc quèc tÕ, ph¸p luËt n−íc ngo i v tËp qu¸n
th−¬ng m¹i quèc tÕ
1. Tr−êng hîp ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l
th nh viªn cã quy ®Þnh ¸p dông ph¸p luËt n−íc ngo i, tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc
tÕ hoÆc cã quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh cña LuËt n y th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu
−íc quèc tÕ ®ã.
2. C¸c bªn trong giao dÞch th−¬ng m¹i cã yÕu tè n−íc ngo i ®−îc tho¶
thuËn ¸p dông ph¸p luËt n−íc ngo i, tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ nÕu ph¸p luËt
n−íc ngo i, tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ ®ã kh«ng tr¸i víi c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n
cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
§iÒu 6. Th−¬ng nh©n
1. Th−¬ng nh©n bao gåm tæ chøc kinh tÕ ®−îc th nh lËp hîp ph¸p, c¸ nh©n
ho¹t ®éng th−¬ng m¹i mét c¸ch ®éc lËp, th−êng xuyªn v cã ®¨ng ký kinh doanh.
2. Th−¬ng nh©n cã quyÒn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i trong c¸c ng nh nghÒ, t¹i
c¸c ®Þa b n, d−íi c¸c h×nh thøc v theo c¸c ph−¬ng thøc m ph¸p luËt kh«ng
cÊm.
3. QuyÒn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i hîp ph¸p cña th−¬ng nh©n ®−îc Nh n−íc
b¶o hé.
4. Nh n−íc thùc hiÖn ®éc quyÒn Nh n−íc cã thêi h¹n vÒ ho¹t ®éng
4

th−¬ng m¹i ®èi víi mét sè h ng hãa, dÞch vô hoÆc t¹i mét sè ®Þa b n ®Ó b¶o ®¶m
lîi Ých quèc gia. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc h ng hãa, dÞch vô, ®Þa b n
®éc quyÒn Nh n−íc.
§iÒu 7. NghÜa vô ®¨ng ký kinh doanh cña th−¬ng nh©n
Th−¬ng nh©n cã nghÜa vô ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Tr−êng hîp ch−a ®¨ng ký kinh doanh, th−¬ng nh©n vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ
mäi ho¹t ®éng cña m×nh theo quy ®Þnh cña LuËt n y v quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p
luËt.
§iÒu 8. C¬ quan qu¶n lý nh n−íc vÒ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i
1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nh n−íc vÒ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i.
2. Bé Th−¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý
nh n−íc vÒ ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa v c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i cô thÓ
®−îc quy ®Þnh t¹i LuËt n y.
3. Bé, c¬ quan ngang bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã
tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nh n−íc vÒ c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i trong
lÜnh vùc ®−îc ph©n c«ng.
4. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nh n−íc vÒ c¸c ho¹t
®éng th−¬ng m¹i t¹i ®Þa ph−¬ng theo sù ph©n cÊp cña ChÝnh phñ.
§iÒu 9. HiÖp héi th−¬ng m¹i
1. HiÖp héi th−¬ng m¹i ®−îc th nh lËp ®Ó b¶o vÖ quyÒn v lîi Ých hîp ph¸p
cña th−¬ng nh©n, ®éng viªn th−¬ng nh©n tham gia ph¸t triÓn th−¬ng m¹i, tuyªn
truyÒn, phæ biÕn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i.
2. HiÖp héi th−¬ng m¹i ®−îc tæ chøc v ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt vÒ héi.

Môc 2
Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i

§iÒu 10. Nguyªn t¾c b×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt cña th−¬ng nh©n trong
ho¹t ®éng th−¬ng m¹i
Th−¬ng nh©n thuéc mäi th nh phÇn kinh tÕ b×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt trong
ho¹t ®éng th−¬ng m¹i.
§iÒu 11. Nguyªn t¾c tù do, tù nguyÖn tho¶ thuËn trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i
1. C¸c bªn cã quyÒn tù do tho¶ thuËn kh«ng tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña
ph¸p luËt, thuÇn phong mü tôc v ®¹o ®øc x héi ®Ó x¸c lËp c¸c quyÒn v nghÜa
vô cña c¸c bªn trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. Nh n−íc t«n träng v b¶o hé c¸c
quyÒn ®ã.
2. Trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, c¸c bªn ho n to n tù nguyÖn, kh«ng bªn
5

n o ®−îc thùc hiÖn h nh vi ¸p ®Æt, c−ìng Ðp, ®e do¹, ng¨n c¶n bªn n o.
§iÒu 12. Nguyªn t¾c ¸p dông thãi quen trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i
®−îc thiÕt lËp gi÷a c¸c bªn
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, c¸c bªn ®−îc coi l mÆc nhiªn ¸p dông
thãi quen trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ® ®−îc thiÕt lËp gi÷a c¸c bªn ®ã m c¸c
bªn ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt nh−ng kh«ng ®−îc tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 13. Nguyªn t¾c ¸p dông tËp qu¸n trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i
Tr−êng hîp ph¸p luËt kh«ng cã quy ®Þnh, c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn v
kh«ng cã thãi quen ® ®−îc thiÕt lËp gi÷a c¸c bªn th× ¸p dông tËp qu¸n th−¬ng
m¹i nh−ng kh«ng ®−îc tr¸i víi nh÷ng nguyªn t¾c quy ®Þnh trong LuËt n y v
trong Bé luËt d©n sù.
§iÒu 14. Nguyªn t¾c b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng−êi tiªu dïng
1. Th−¬ng nh©n thùc hiÖn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i cã nghÜa vô th«ng tin ®Çy
®ñ, trung thùc cho ng−êi tiªu dïng vÒ h ng ho¸ v dÞch vô m m×nh kinh doanh
v ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin ®ã.
2. Th−¬ng nh©n thùc hiÖn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ
chÊt l−îng, tÝnh hîp ph¸p cña h ng ho¸, dÞch vô m m×nh kinh doanh.
§iÒu 15. Nguyªn t¾c thõa nhËn gi¸ trÞ ph¸p lý cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu
trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i
Trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, c¸c th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn,
tiªu chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ®−îc thõa nhËn cã gi¸ trÞ ph¸p
lý t−¬ng ®−¬ng v¨n b¶n.

Môc 3
th−¬ng nh©n n−íc ngoµi ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam

§iÒu 16. Th−¬ng nh©n n−íc ngo i ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam
1. Th−¬ng nh©n n−íc ngo i l th−¬ng nh©n ®−îc th nh lËp, ®¨ng ký kinh
doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt n−íc ngo i hoÆc ®−îc ph¸p luËt n−íc ngo i
c«ng nhËn.
2. Th−¬ng nh©n n−íc ngo i ®−îc ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh t¹i
ViÖt Nam; th nh lËp t¹i ViÖt Nam doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i theo
c¸c h×nh thøc do ph¸p luËt ViÖt Nam quy ®Þnh.
3. V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i t¹i ViÖt
Nam cã c¸c quyÒn v nghÜa vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Th−¬ng
nh©n n−íc ngo i ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ to n bé
ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh cña m×nh t¹i ViÖt Nam.
4. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i ®−îc th−¬ng nh©n n−íc ngo i
th nh lËp t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu −íc
6

quèc tÕ m Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn th× ®−îc coi l
th−¬ng nh©n ViÖt Nam.
§iÒu 17. QuyÒn cña V¨n phßng ®¹i diÖn
1. Ho¹t ®éng ®óng môc ®Ých, ph¹m vi v thêi h¹n ®−îc quy ®Þnh trong giÊy
phÐp th nh lËp V¨n phßng ®¹i diÖn.
2. Thuª trô së, thuª, mua c¸c ph−¬ng tiÖn, vËt dông cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng
cña V¨n phßng ®¹i diÖn.
3. TuyÓn dông lao ®éng l ng−êi ViÖt Nam, ng−êi n−íc ngo i ®Ó l m viÖc
t¹i V¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
4. Më t i kho¶n b»ng ngo¹i tÖ, b»ng ®ång ViÖt Nam cã gèc ngo¹i tÖ t¹i
ng©n h ng ®−îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam v chØ ®−îc sö dông t i kho¶n n y
v o ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn.
5. Cã con dÊu mang tªn V¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
ViÖt Nam.
6. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 18. NghÜa vô cña V¨n phßng ®¹i diÖn
1. Kh«ng ®−îc thùc hiÖn ho¹t ®éng sinh lîi trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam.
2. ChØ ®−îc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i trong ph¹m vi m
LuËt n y cho phÐp.
3. Kh«ng ®−îc giao kÕt hîp ®ång, söa ®æi, bæ sung hîp ®ång ® giao kÕt
cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i, trõ tr−êng hîp Tr−ëng V¨n phßng ®¹i diÖn cã giÊy
uû quyÒn hîp ph¸p cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i hoÆc c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i
c¸c kho¶n 2, 3 v 4 §iÒu 17 cña LuËt n y.
4. Nép thuÕ, phÝ, lÖ phÝ v thùc hiÖn c¸c nghÜa vô t i chÝnh kh¸c theo quy
®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
5. B¸o c¸o ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
ViÖt Nam.
6. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 19. QuyÒn cña Chi nh¸nh
1. Thuª trô së, thuª, mua c¸c ph−¬ng tiÖn, vËt dông cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng
cña Chi nh¸nh.
2. TuyÓn dông lao ®éng l ng−êi ViÖt Nam, ng−êi n−íc ngo i ®Ó l m viÖc
t¹i Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
3. Giao kÕt hîp ®ång t¹i ViÖt Nam phï hîp víi néi dung ho¹t ®éng ®−îc
quy ®Þnh trong giÊy phÐp th nh lËp Chi nh¸nh v theo quy ®Þnh cña LuËt n y.
4. Më t i kho¶n b»ng ®ång ViÖt Nam, b»ng ngo¹i tÖ t¹i ng©n h ng ®−îc
phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam.
5. ChuyÓn lîi nhuËn ra n−íc ngo i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
7

6. Cã con dÊu mang tªn Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
7. Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa v c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i
kh¸c phï hîp víi giÊy phÐp th nh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam v ®iÒu
−íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn.
8. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 20. NghÜa vô cña Chi nh¸nh
1. Thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; tr−êng
hîp cÇn ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n th«ng dông kh¸c th× ph¶i ®−îc Bé T i chÝnh n−íc
Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam chÊp thuËn.
2. B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt
Nam.
3. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 21. QuyÒn v nghÜa vô cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i
QuyÒn v nghÜa vô cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i ®−îc x¸c
®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa
x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn.
§iÒu 22. ThÈm quyÒn cho phÐp th−¬ng nh©n n−íc ngo i ho¹t ®éng
th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam
1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý viÖc cho phÐp th−¬ng nh©n n−íc ngo i
ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam.
2. Bé KÕ ho¹ch v §Çu t− chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ qu¶n lý viÖc
cÊp giÊy phÐp cho th−¬ng nh©n n−íc ngo i ®Çu t− v o ViÖt Nam theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
3. Bé Th−¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy
phÐp th nh lËp V¨n phßng ®¹i diÖn cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam;
th nh lËp Chi nh¸nh, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn n−íc
ngo i t¹i ViÖt Nam trong tr−êng hîp th−¬ng nh©n ®ã chuyªn thùc hiÖn ho¹t ®éng
mua b¸n h ng hãa v c¸c ho¹t ®éng liªn quan trùc tiÕp ®Õn mua b¸n h ng hãa
theo ph¸p luËt ViÖt Nam v phï hîp víi ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ
nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn.
4. Tr−êng hîp ph¸p luËt chuyªn ng nh cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ thÈm quyÒn
cña bé, c¬ quan ngang bé chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy
phÐp cho th−¬ng nh©n n−íc ngo i ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam th× thùc
hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt chuyªn ng nh ®ã.
§iÒu 23. ChÊm døt ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i
1. Th−¬ng nh©n n−íc ngo i chÊm døt ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam trong c¸c
tr−êng hîp sau ®©y:
a) HÕt thêi h¹n ho¹t ®éng ghi trong giÊy phÐp;
8

b) Theo ®Ò nghÞ cña th−¬ng nh©n v ®−îc c¬ quan qu¶n lý nh n−íc cã
thÈm quyÒn chÊp nhËn;
c) Theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý nh n−íc cã thÈm quyÒn do vi
ph¹m ph¸p luËt v quy ®Þnh cña giÊy phÐp;
d) Do th−¬ng nh©n bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n;
®) Khi th−¬ng nh©n n−íc ngo i chÊm døt ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt n−íc ngo i ®èi víi h×nh thøc V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh v tham gia hîp
®ång hîp t¸c kinh doanh víi bªn ViÖt Nam;
e) C¸c tr−êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. Tr−íc khi chÊm døt ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, th−¬ng nh©n n−íc ngo i cã
nghÜa vô thanh to¸n c¸c kho¶n nî v c¸c nghÜa vô kh¸c víi Nh n−íc, tæ chøc, c¸
nh©n cã liªn quan t¹i ViÖt Nam.

Ch−¬ng II
mua b¸n hµng hãa

Môc 1
c¸c quy ®Þnh chung ®èi víi ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa

§iÒu 24. H×nh thøc hîp ®ång mua b¸n h ng ho¸
1. Hîp ®ång mua b¸n h ng ho¸ ®−îc thÓ hiÖn b»ng lêi nãi, b»ng v¨n b¶n
hoÆc ®−îc x¸c lËp b»ng h nh vi cô thÓ.
2. §èi víi c¸c lo¹i hîp ®ång mua b¸n h ng ho¸ m ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i
®−îc lËp th nh v¨n b¶n th× ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ®ã.
§iÒu 25. H ng ho¸ cÊm kinh doanh, h ng ho¸ h¹n chÕ kinh doanh,
h ng hãa kinh doanh cã ®iÒu kiÖn
1. C¨n cø v o ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x héi cña tõng thêi kú v ®iÒu −íc quèc
tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô
thÓ danh môc h ng ho¸ cÊm kinh doanh, h ng ho¸ h¹n chÕ kinh doanh, h ng ho¸
kinh doanh cã ®iÒu kiÖn v ®iÒu kiÖn ®Ó ®−îc kinh doanh h ng hãa ®ã.
2. §èi víi h ng ho¸ h¹n chÕ kinh doanh, h ng ho¸ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn,
viÖc mua b¸n chØ ®−îc thùc hiÖn khi h ng ho¸ v c¸c bªn mua b¸n h ng hãa ®¸p
øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 26. ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi h ng hãa l−u th«ng trong n−íc
1. H ng hãa ®ang ®−îc l−u th«ng hîp ph¸p trong n−íc bÞ ¸p dông mét hoÆc
c¸c biÖn ph¸p buéc ph¶i thu håi, cÊm l−u th«ng, t¹m ngõng l−u th«ng, l−u th«ng
cã ®iÒu kiÖn hoÆc ph¶i cã giÊy phÐp ®èi víi mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y:
a) H ng hãa ®ã l nguån gèc hoÆc ph−¬ng tiÖn l©y truyÒn c¸c lo¹i dÞch bÖnh;
b) Khi x¶y ra t×nh tr¹ng khÈn cÊp.
9

2. C¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ, tr×nh tù, thñ tôc v thÈm quyÒn c«ng bè viÖc ¸p
dông biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi h ng hãa l−u th«ng trong n−íc ®−îc thùc hiÖn
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 27. Mua b¸n h ng ho¸ quèc tÕ
1. Mua b¸n h ng ho¸ quèc tÕ ®−îc thùc hiÖn d−íi c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu,
nhËp khÈu, t¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i nhËp v chuyÓn khÈu.
2. Mua b¸n h ng ho¸ quèc tÕ ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së hîp ®ång b»ng
v¨n b¶n hoÆc b»ng h×nh thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng.
§iÒu 28. XuÊt khÈu, nhËp khÈu h ng ho¸
1. XuÊt khÈu h ng hãa l viÖc h ng ho¸ ®−îc ®−a ra khái l nh thæ ViÖt
Nam hoÆc ®−a v o khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l nh thæ ViÖt Nam ®−îc coi l khu
vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. NhËp khÈu h ng hãa l viÖc h ng ho¸ ®−îc ®−a v o l nh thæ ViÖt Nam tõ
n−íc ngo i hoÆc tõ khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l nh thæ ViÖt Nam ®−îc coi l khu
vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
3. C¨n cø v o ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x héi cña tõng thêi kú v ®iÒu −íc quèc
tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô
thÓ danh môc h ng hãa cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu, danh môc h ng hãa xuÊt
khÈu, nhËp khÈu theo giÊy phÐp cña c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn v thñ tôc
cÊp giÊy phÐp.
§iÒu 29. T¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i nhËp h ng ho¸
1. T¹m nhËp, t¸i xuÊt h ng hãa l viÖc h ng ho¸ ®−îc ®−a tõ n−íc ngo i
hoÆc tõ c¸c khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l nh thæ ViÖt Nam ®−îc coi l khu vùc h¶i
quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt v o ViÖt Nam, cã l m thñ tôc nhËp khÈu
v o ViÖt Nam v l m thñ tôc xuÊt khÈu chÝnh h ng ho¸ ®ã ra khái ViÖt Nam.
2. T¹m xuÊt, t¸i nhËp h ng hãa l viÖc h ng ho¸ ®−îc ®−a ra n−íc ngo i
hoÆc ®−a v o c¸c khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l nh thæ ViÖt Nam ®−îc coi l khu
vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã l m thñ tôc xuÊt khÈu ra khái
ViÖt Nam v l m thñ tôc nhËp khÈu l¹i chÝnh h ng ho¸ ®ã v o ViÖt Nam.
3. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng t¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i
nhËp h ng hãa.
§iÒu 30. ChuyÓn khÈu h ng ho¸
1. ChuyÓn khÈu h ng hãa l viÖc mua h ng tõ mét n−íc, vïng l nh thæ
®Ó b¸n sang mét n−íc, vïng l nh thæ ngo i l nh thæ ViÖt Nam m kh«ng l m
thñ tôc nhËp khÈu v o ViÖt Nam v kh«ng l m thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt
Nam.
2. ChuyÓn khÈu h ng hãa ®−îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc sau ®©y:
a) H ng hãa ®−îc vËn chuyÓn th¼ng tõ n−íc xuÊt khÈu ®Õn n−íc nhËp khÈu
kh«ng qua cöa khÈu ViÖt Nam;
10

b) H ng hãa ®−îc vËn chuyÓn tõ n−íc xuÊt khÈu ®Õn n−íc nhËp khÈu cã
qua cöa khÈu ViÖt Nam nh−ng kh«ng l m thñ tôc nhËp khÈu v o ViÖt Nam v
kh«ng l m thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam;
c) H ng hãa ®−îc vËn chuyÓn tõ n−íc xuÊt khÈu ®Õn n−íc nhËp khÈu cã
qua cöa khÈu ViÖt Nam v ®−a v o kho ngo¹i quan, khu vùc trung chuyÓn h ng
ho¸ t¹i c¸c c¶ng ViÖt Nam, kh«ng l m thñ tôc nhËp khÈu v o ViÖt Nam v kh«ng
l m thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam.
3. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng chuyÓn khÈu h ng hãa.

§iÒu 31. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi ho¹t ®éng mua b¸n
h ng hãa quèc tÕ
Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, ®Ó b¶o vÖ an ninh quèc gia v c¸c lîi Ých quèc gia
kh¸c phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt Nam v ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ
nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn, Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn
ph¸p khÈn cÊp ®èi víi ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa quèc tÕ.
§iÒu 32. Nh n h ng hãa l−u th«ng trong n−íc v h ng hãa xuÊt khÈu,
nhËp khÈu
1. Nh n h ng ho¸ l b¶n viÕt, b¶n in, b¶n vÏ, b¶n chôp cña ch÷, h×nh vÏ,
h×nh ¶nh ®−îc d¸n, in, ®Ýnh, ®óc, ch¹m, kh¾c trùc tiÕp trªn h ng ho¸, bao b×
th−¬ng phÈm cña h ng ho¸ hoÆc trªn c¸c chÊt liÖu kh¸c ®−îc g¾n lªn h ng ho¸,
bao b× th−¬ng phÈm cña h ng ho¸.
2. H ng hãa l−u th«ng trong n−íc, h ng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu ph¶i cã
nh n h ng hãa, trõ mét sè tr−êng hîp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
3. C¸c néi dung cÇn ghi trªn nh n h ng hãa v viÖc ghi nh n h ng hãa ®−îc
thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.
§iÒu 33. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø h ng ho¸ v quy t¾c xuÊt xø h ng hãa
1. H ng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ph¶i cã giÊy chøng nhËn xuÊt xø trong
c¸c tr−êng hîp sau ®©y:
a) H ng hãa ®−îc h−ëng −u ® i vÒ thuÕ hoÆc −u ® i kh¸c;
b) Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng
hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ quy t¾c xuÊt xø h ng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu.

Môc 2
quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong
hîp ®ång mua b¸n hµng hãa

§iÒu 34. Giao h ng v chøng tõ liªn quan ®Õn h ng hãa
1. Bªn b¸n ph¶i giao h ng, chøng tõ theo tháa thuËn trong hîp ®ång vÒ sè
l−îng, chÊt l−îng, c¸ch thøc ®ãng gãi, b¶o qu¶n v c¸c quy ®Þnh kh¸c trong hîp
®ång.
11

2. Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn cô thÓ, bªn b¸n cã nghÜa vô giao h ng
v chøng tõ liªn quan theo quy ®Þnh cña LuËt n y.
§iÒu 35. §Þa ®iÓm giao h ng
1. Bªn b¸n cã nghÜa vô giao h ng ®óng ®Þa ®iÓm ® tho¶ thuËn.
2. Tr−êng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ ®Þa ®iÓm giao h ng th× ®Þa ®iÓm giao
h ng ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau:
a) Tr−êng hîp h ng ho¸ l vËt g¾n liÒn víi ®Êt ®ai th× bªn b¸n ph¶i giao
h ng t¹i n¬i cã h ng ho¸ ®ã;
b) Tr−êng hîp trong hîp ®ång cã quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn h ng ho¸ th× bªn
b¸n cã nghÜa vô giao h ng cho ng−êi vËn chuyÓn ®Çu tiªn;
c) Tr−êng hîp trong hîp ®ång kh«ng cã quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn h ng ho¸,
nÕu v o thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång, c¸c bªn biÕt ®−îc ®Þa ®iÓm kho chøa h ng,
®Þa ®iÓm xÕp h ng hoÆc n¬i s¶n xuÊt, chÕ t¹o h ng ho¸ th× bªn b¸n ph¶i giao h ng
t¹i ®Þa ®iÓm ®ã;
d) Trong c¸c tr−êng hîp kh¸c, bªn b¸n ph¶i giao h ng t¹i ®Þa ®iÓm kinh
doanh cña bªn b¸n, nÕu kh«ng cã ®Þa ®iÓm kinh doanh th× ph¶i giao h ng t¹i n¬i
c− tró cña bªn b¸n ®−îc x¸c ®Þnh t¹i thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång mua b¸n.
§iÒu 36. Tr¸ch nhiÖm khi giao h ng cã liªn quan ®Õn ng−êi vËn chuyÓn
1. Tr−êng hîp h ng hãa ®−îc giao cho ng−êi vËn chuyÓn nh−ng kh«ng
®−îc x¸c ®Þnh râ b»ng ký m hiÖu trªn h ng hãa, chøng tõ vËn chuyÓn hoÆc c¸ch
thøc kh¸c th× bªn b¸n ph¶i th«ng b¸o cho bªn mua vÒ viÖc ® giao h ng cho ng−êi
vËn chuyÓn v ph¶i x¸c ®Þnh râ tªn v c¸ch thøc nhËn biÕt h ng ho¸ ®−îc vËn
chuyÓn.
2. Tr−êng hîp bªn b¸n cã nghÜa vô thu xÕp viÖc chuyªn chë h ng ho¸ th×
bªn b¸n ph¶i ký kÕt c¸c hîp ®ång cÇn thiÕt ®Ó viÖc chuyªn chë ®−îc thùc hiÖn tíi
®Ých b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn chuyªn chë thÝch hîp víi ho n c¶nh cô thÓ v theo c¸c
®iÒu kiÖn th«ng th−êng ®èi víi ph−¬ng thøc chuyªn chë ®ã.
3. Tr−êng hîp bªn b¸n kh«ng cã nghÜa vô mua b¶o hiÓm cho h ng ho¸
trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, nÕu bªn mua cã yªu cÇu th× bªn b¸n ph¶i cung cÊp
cho bªn mua nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn h ng ho¸ v viÖc vËn
chuyÓn h ng ho¸ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn mua mua b¶o hiÓm cho h ng ho¸ ®ã.
§iÒu 37. Thêi h¹n giao h ng
1. Bªn b¸n ph¶i giao h ng v o ®óng thêi ®iÓm giao h ng ® tho¶ thuËn
trong hîp ®ång.
2. Tr−êng hîp chØ cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n giao h ng m kh«ng x¸c ®Þnh
thêi ®iÓm giao h ng cô thÓ th× bªn b¸n cã quyÒn giao h ng v o bÊt kú thêi ®iÓm
n o trong thêi h¹n ®ã v ph¶i th«ng b¸o tr−íc cho bªn mua.
3. Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n giao h ng th× bªn b¸n ph¶i
giao h ng trong mét thêi h¹n hîp lý sau khi giao kÕt hîp ®ång.
12

§iÒu 38. Giao h ng tr−íc thêi h¹n ® tháa thuËn
Tr−êng hîp bªn b¸n giao h ng tr−íc thêi h¹n ® tháa thuËn th× bªn mua cã
quyÒn nhËn hoÆc kh«ng nhËn h ng nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c.
§iÒu 39. H ng ho¸ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång
1. Tr−êng hîp hîp ®ång kh«ng cã quy ®Þnh cô thÓ th× h ng ho¸ ®−îc coi l
kh«ng phï hîp víi hîp ®ång khi h ng ho¸ ®ã thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y:
a) Kh«ng phï hîp víi môc ®Ých sö dông th«ng th−êng cña c¸c h ng ho¸
cïng chñng lo¹i;
b) Kh«ng phï hîp víi bÊt kú môc ®Ých cô thÓ n o m bªn mua ® cho
bªn b¸n biÕt hoÆc bªn b¸n ph¶i biÕt v o thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång;
c) Kh«ng b¶o ®¶m chÊt l−îng nh− chÊt l−îng cña mÉu h ng ho¸ m bªn
b¸n ® giao cho bªn mua;
d) Kh«ng ®−îc b¶o qu¶n, ®ãng gãi theo c¸ch thøc th«ng th−êng ®èi víi lo¹i
h ng ho¸ ®ã hoÆc kh«ng theo c¸ch thøc thÝch hîp ®Ó b¶o qu¶n h ng ho¸ trong
tr−êng hîp kh«ng cã c¸ch thøc b¶o qu¶n th«ng th−êng.
2. Bªn mua cã quyÒn tõ chèi nhËn h ng nÕu h ng ho¸ kh«ng phï hîp víi
hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y.
§iÒu 40. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi h ng ho¸ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång
Trõ tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c, tr¸ch nhiÖm ®èi víi h ng hãa
kh«ng phï hîp víi hîp ®ång ®−îc quy ®Þnh nh− sau:
1. Bªn b¸n kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt kú khiÕm khuyÕt n o cña h ng
ho¸ nÕu v o thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång bªn mua ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ nh÷ng
khiÕm khuyÕt ®ã;
2. Trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y, trong thêi h¹n khiÕu n¹i
theo quy ®Þnh cña LuËt n y, bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt kú khiÕm
khuyÕt n o cña h ng ho¸ ® cã tr−íc thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro cho bªn mua, kÓ c¶
tr−êng hîp khiÕm khuyÕt ®ã ®−îc ph¸t hiÖn sau thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro;
3. Bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ khiÕm khuyÕt cña h ng hãa ph¸t sinh
sau thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro nÕu khiÕm khuyÕt ®ã do bªn b¸n vi ph¹m hîp ®ång.
§iÒu 41. Kh¾c phôc trong tr−êng hîp giao thiÕu h ng, giao h ng kh«ng
phï hîp víi hîp ®ång
1. Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, nÕu hîp ®ång chØ quy ®Þnh thêi h¹n
giao h ng v kh«ng x¸c ®Þnh thêi ®iÓm giao h ng cô thÓ m bªn b¸n giao h ng
tr−íc khi hÕt thêi h¹n giao h ng v giao thiÕu h ng hoÆc giao h ng kh«ng phï hîp
víi hîp ®ång th× bªn b¸n vÉn cã thÓ giao phÇn h ng cßn thiÕu hoÆc thay thÕ h ng
ho¸ cho phï hîp víi hîp ®ång hoÆc kh¾c phôc sù kh«ng phï hîp cña h ng ho¸
trong thêi h¹n cßn l¹i.
2. Khi bªn b¸n thùc hiÖn viÖc kh¾c phôc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y m
g©y bÊt lîi hoÆc l m ph¸t sinh chi phÝ bÊt hîp lý cho bªn mua th× bªn mua cã
13

quyÒn yªu cÇu bªn b¸n kh¾c phôc bÊt lîi hoÆc chÞu chi phÝ ®ã.
§iÒu 42. Giao chøng tõ liªn quan ®Õn h ng ho¸
1. Tr−êng hîp cã tháa thuËn vÒ viÖc giao chøng tõ th× bªn b¸n cã nghÜa vô
giao chøng tõ liªn quan ®Õn h ng ho¸ cho bªn mua trong thêi h¹n, t¹i ®Þa ®iÓm v
b»ng ph−¬ng thøc ® tháa thuËn.
2. Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n, ®Þa ®iÓm giao chøng tõ liªn
quan ®Õn h ng ho¸ cho bªn mua th× bªn b¸n ph¶i giao chøng tõ liªn quan ®Õn h ng
ho¸ cho bªn mua trong thêi h¹n v t¹i ®Þa ®iÓm hîp lý ®Ó bªn mua cã thÓ nhËn h ng.
3. Tr−êng hîp bªn b¸n ® giao chøng tõ liªn quan ®Õn h ng ho¸ tr−íc thêi
h¹n tháa thuËn th× bªn b¸n vÉn cã thÓ kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt cña c¸c chøng tõ
n y trong thêi h¹n cßn l¹i.
4. Khi bªn b¸n thùc hiÖn viÖc kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt quy ®Þnh t¹i kho¶n
3 §iÒu n y m g©y bÊt lîi hoÆc l m ph¸t sinh chi phÝ bÊt hîp lý cho bªn mua th×
bªn mua cã quyÒn yªu cÇu bªn b¸n kh¾c phôc bÊt lîi hoÆc chÞu chi phÝ ®ã.
§iÒu 43. Giao thõa h ng
1. Tr−êng hîp bªn b¸n giao thõa h ng th× bªn mua cã quyÒn tõ chèi hoÆc
chÊp nhËn sè h ng thõa ®ã.
2. Tr−êng hîp bªn mua chÊp nhËn sè h ng thõa th× ph¶i thanh to¸n theo
gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c.
§iÒu 44. KiÓm tra h ng ho¸ tr−íc khi giao h ng
1. Tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn ®Ó bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn
mua tiÕn h nh kiÓm tra h ng ho¸ tr−íc khi giao h ng th× bªn b¸n ph¶i b¶o ®¶m
cho bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua cã ®iÒu kiÖn tiÕn h nh viÖc kiÓm tra.
2. Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua
trong tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y ph¶i kiÓm tra h ng hãa trong mét
thêi gian ng¾n nhÊt m ho n c¶nh thùc tÕ cho phÐp; tr−êng hîp hîp ®ång cã quy
®Þnh vÒ viÖc vËn chuyÓn h ng hãa th× viÖc kiÓm tra h ng ho¸ cã thÓ ®−îc ho n l¹i
cho tíi khi h ng ho¸ ®−îc chuyÓn tíi ®Þa ®iÓm ®Õn.
3. Tr−êng hîp bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua kh«ng thùc hiÖn viÖc
kiÓm tra h ng hãa tr−íc khi giao h ng theo tháa thuËn th× bªn b¸n cã quyÒn giao
h ng theo hîp ®ång.
4. Bªn b¸n kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng khiÕm khuyÕt cña h ng
ho¸ m bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt nh−ng kh«ng
th«ng b¸o cho bªn b¸n trong thêi h¹n hîp lý sau khi kiÓm tra h ng ho¸.
5. Bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng khiÕm khuyÕt cña h ng ho¸ m
bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua ® kiÓm tra nÕu c¸c khiÕm khuyÕt cña h ng
ho¸ kh«ng thÓ ph¸t hiÖn ®−îc trong qu¸ tr×nh kiÓm tra b»ng biÖn ph¸p th«ng
th−êng v bªn b¸n ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ c¸c khiÕm khuyÕt ®ã nh−ng kh«ng
th«ng b¸o cho bªn mua.
§iÒu 45. NghÜa vô b¶o ®¶m quyÒn së h÷u ®èi víi h ng ho¸
14
Bªn b¸n ph¶i b¶o ®¶m:
1. QuyÒn së h÷u cña bªn mua ®èi víi h ng hãa ® b¸n kh«ng bÞ tranh chÊp
bëi bªn thø ba;
2. H ng hãa ®ã ph¶i hîp ph¸p;
3. ViÖc chuyÓn giao h ng ho¸ l hîp ph¸p.
§iÒu 46. NghÜa vô b¶o ®¶m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®èi víi h ng ho¸
1. Bªn b¸n kh«ng ®−îc b¸n h ng hãa vi ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. Bªn b¸n
ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trong tr−êng hîp cã tranh chÊp liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u
trÝ tuÖ ®èi víi h ng hãa ® b¸n.
2. Tr−êng hîp bªn mua yªu cÇu bªn b¸n ph¶i tu©n theo b¶n vÏ kü thuËt,
thiÕt kÕ, c«ng thøc hoÆc nh÷ng sè liÖu chi tiÕt do bªn mua cung cÊp th× bªn mua
ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c khiÕu n¹i liªn quan ®Õn nh÷ng vi ph¹m quyÒn së h÷u
trÝ tuÖ ph¸t sinh tõ viÖc bªn b¸n ® tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu cña bªn mua.
§iÒu 47. Yªu cÇu th«ng b¸o
1. Bªn b¸n mÊt quyÒn viÖn dÉn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 46 cña LuËt n y
nÕu bªn b¸n kh«ng th«ng b¸o ngay cho bªn mua vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba ®èi
víi h ng ho¸ ®−îc giao sau khi bªn b¸n ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i ®ã, trõ
tr−êng hîp bªn mua ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba.
2. Bªn mua mÊt quyÒn viÖn dÉn quy ®Þnh t¹i §iÒu 45 v kho¶n 1 §iÒu 46 cña
LuËt n y nÕu bªn mua kh«ng th«ng b¸o ngay cho bªn b¸n vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø
ba ®èi víi h ng ho¸ ®−îc giao sau khi bªn mua ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i
®ã, trõ tr−êng hîp bªn b¸n biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba.
§iÒu 48. NghÜa vô cña bªn b¸n trong tr−êng hîp h ng hãa l ®èi t−îng
cña biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù
Tr−êng hîp h ng ho¸ ®−îc b¸n l ®èi t−îng cña biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc
hiÖn nghÜa vô d©n sù th× bªn b¸n ph¶i th«ng b¸o cho bªn mua vÒ biÖn ph¸p b¶o
®¶m v ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña bªn nhËn b¶o ®¶m vÒ viÖc b¸n h ng hãa ®ã.
§iÒu 49. NghÜa vô b¶o h nh h ng ho¸
1. Tr−êng hîp h ng ho¸ mua b¸n cã b¶o h nh th× bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch
nhiÖm b¶o h nh h ng ho¸ ®ã theo néi dung v thêi h¹n ® tháa thuËn.
2. Bªn b¸n ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô b¶o h nh trong thêi gian ng¾n nhÊt m
ho n c¶nh thùc tÕ cho phÐp.
3. Bªn b¸n ph¶i chÞu c¸c chi phÝ vÒ viÖc b¶o h nh, trõ tr−êng hîp cã tho¶
thuËn kh¸c.
§iÒu 50. Thanh to¸n
1. Bªn mua cã nghÜa vô thanh to¸n tiÒn mua h ng v nhËn h ng theo tháa
thuËn.
2. Bªn mua ph¶i tu©n thñ c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n, thùc hiÖn viÖc thanh
to¸n theo tr×nh tù, thñ tôc ® tháa thuËn v theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
15

3. Bªn mua vÉn ph¶i thanh to¸n tiÒn mua h ng trong tr−êng hîp h ng ho¸
mÊt m¸t, h− háng sau thêi ®iÓm rñi ro ®−îc chuyÓn tõ bªn b¸n sang bªn mua, trõ
tr−êng hîp mÊt m¸t, h− háng do lçi cña bªn b¸n g©y ra.
§iÒu 51. ViÖc ngõng thanh to¸n tiÒn mua h ng
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, viÖc ngõng thanh to¸n tiÒn mua h ng
®−îc quy ®Þnh nh− sau:
1. Bªn mua cã b»ng chøng vÒ viÖc bªn b¸n lõa dèi th× cã quyÒn t¹m ngõng
viÖc thanh to¸n;
2. Bªn mua cã b»ng chøng vÒ viÖc h ng hãa ®ang l ®èi t−îng bÞ tranh chÊp
th× cã quyÒn t¹m ngõng thanh to¸n cho ®Õn khi viÖc tranh chÊp ® ®−îc gi¶i quyÕt;
3. Bªn mua cã b»ng chøng vÒ viÖc bªn b¸n ® giao h ng kh«ng phï hîp víi
hîp ®ång th× cã quyÒn t¹m ngõng thanh to¸n cho ®Õn khi bªn b¸n ® kh¾c phôc
sù kh«ng phï hîp ®ã;
4. Tr−êng hîp t¹m ngõng thanh to¸n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 v kho¶n 3
§iÒu n y m b»ng chøng do bªn mua ®−a ra kh«ng x¸c thùc, g©y thiÖt h¹i cho
bªn b¸n th× bªn mua ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i ®ã v chÞu c¸c chÕ t i kh¸c theo
quy ®Þnh cña LuËt n y.
§iÒu 52. X¸c ®Þnh gi¸
Tr−êng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ gi¸ h ng ho¸, kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ
ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ v còng kh«ng cã bÊt kú chØ dÉn n o kh¸c vÒ gi¸ th× gi¸
cña h ng ho¸ ®−îc x¸c ®Þnh theo gi¸ cña lo¹i h ng ho¸ ®ã trong c¸c ®iÒu kiÖn
t−¬ng tù vÒ ph−¬ng thøc giao h ng, thêi ®iÓm mua b¸n h ng ho¸, thÞ tr−êng ®Þa
lý, ph−¬ng thøc thanh to¸n v c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c cã ¶nh h−ëng ®Õn gi¸.
§iÒu 53. X¸c ®Þnh gi¸ theo träng l−îng
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh theo träng l−îng
cña h ng ho¸ th× träng l−îng ®ã l träng l−îng tÞnh.
§iÒu 54. §Þa ®iÓm thanh to¸n
Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ ®Þa ®iÓm thanh to¸n cô thÓ th× bªn mua
ph¶i thanh to¸n cho bªn b¸n t¹i mét trong c¸c ®Þa ®iÓm sau ®©y:
1. §Þa ®iÓm kinh doanh cña bªn b¸n ®−îc x¸c ®Þnh v o thêi ®iÓm giao kÕt
hîp ®ång, nÕu kh«ng cã ®Þa ®iÓm kinh doanh th× t¹i n¬i c− tró cña bªn b¸n;
2. §Þa ®iÓm giao h ng hoÆc giao chøng tõ, nÕu viÖc thanh to¸n ®−îc tiÕn
h nh ®ång thêi víi viÖc giao h ng hoÆc giao chøng tõ.
§iÒu 55. Thêi h¹n thanh to¸n
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, thêi h¹n thanh to¸n ®−îc quy ®Þnh nh−
sau:
1. Bªn mua ph¶i thanh to¸n cho bªn b¸n v o thêi ®iÓm bªn b¸n giao h ng
hoÆc giao chøng tõ liªn quan ®Õn h ng ho¸;
16

2. Bªn mua kh«ng cã nghÜa vô thanh to¸n cho ®Õn khi cã thÓ kiÓm tra
xong h ng ho¸ trong tr−êng hîp cã tháa thuËn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 44 cña
LuËt n y.
§iÒu 56. NhËn h ng
Bªn mua cã nghÜa vô nhËn h ng theo tho¶ thuËn v thùc hiÖn nh÷ng c«ng
viÖc hîp lý ®Ó gióp bªn b¸n giao h ng.
§iÒu 57. ChuyÓn rñi ro trong tr−êng hîp cã ®Þa ®iÓm giao h ng x¸c ®Þnh
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu bªn b¸n cã nghÜa vô giao h ng
cho bªn mua t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng h ng
ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua khi h ng ho¸ ® ®−îc giao cho bªn mua hoÆc
ng−êi ®−îc bªn mua uû quyÒn ® nhËn h ng t¹i ®Þa ®iÓm ®ã, kÓ c¶ trong tr−êng
hîp bªn b¸n ®−îc uû quyÒn gi÷ l¹i c¸c chøng tõ x¸c lËp quyÒn së h÷u ®èi víi
h ng ho¸.
§iÒu 58. ChuyÓn rñi ro trong tr−êng hîp kh«ng cã ®Þa ®iÓm giao h ng
x¸c ®Þnh
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu hîp ®ång cã quy ®Þnh vÒ viÖc vËn
chuyÓn h ng ho¸ v bªn b¸n kh«ng cã nghÜa vô giao h ng t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt
®Þnh th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng h ng ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua khi
h ng ho¸ ® ®−îc giao cho ng−êi vËn chuyÓn ®Çu tiªn.
§iÒu 59. ChuyÓn rñi ro trong tr−êng hîp giao h ng cho ng−êi nhËn
h ng ®Ó giao m kh«ng ph¶i l ng−êi vËn chuyÓn
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu h ng ho¸ ®ang ®−îc ng−êi nhËn
h ng ®Ó giao n¾m gi÷ m kh«ng ph¶i l ng−êi vËn chuyÓn th× rñi ro vÒ mÊt m¸t
hoÆc h− háng h ng ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp
sau ®©y:
1. Khi bªn mua nhËn ®−îc chøng tõ së h÷u h ng ho¸;
2. Khi ng−êi nhËn h ng ®Ó giao x¸c nhËn quyÒn chiÕm h÷u h ng ho¸ cña
bªn mua.
§iÒu 60. ChuyÓn rñi ro trong tr−êng hîp mua b¸n h ng ho¸ ®ang trªn
®−êng vËn chuyÓn
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, nÕu ®èi t−îng cña hîp ®ång l h ng
ho¸ ®ang trªn ®−êng vËn chuyÓn th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng h ng ho¸
®−îc chuyÓn cho bªn mua kÓ tõ thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång.
§iÒu 61. ChuyÓn rñi ro trong c¸c tr−êng hîp kh¸c
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, viÖc chuyÓn rñi ro trong c¸c tr−êng hîp
kh¸c ®−îc quy ®Þnh nh− sau:
1. Trong tr−êng hîp kh«ng ®−îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 57, 58, 59 v 60 cña
LuËt n y th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng h ng ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua,
kÓ tõ thêi ®iÓm h ng hãa thuéc quyÒn ®Þnh ®o¹t cña bªn mua v bªn mua vi ph¹m
17

hîp ®ång do kh«ng nhËn h ng;
2. Rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng h ng ho¸ kh«ng ®−îc chuyÓn cho bªn
mua, nÕu h ng ho¸ kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh râ r ng b»ng ký m hiÖu, chøng tõ vËn
t¶i, kh«ng ®−îc th«ng b¸o cho bªn mua hoÆc kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng bÊt kú
c¸ch thøc n o kh¸c.
§iÒu 62. Thêi ®iÓm chuyÓn quyÒn së h÷u h ng ho¸
Trõ tr−êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c hoÆc c¸c bªn cã tháa thuËn
kh¸c, quyÒn së h÷u ®−îc chuyÓn tõ bªn b¸n sang bªn mua kÓ tõ thêi ®iÓm h ng
hãa ®−îc chuyÓn giao.

Môc 3
Mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng hãa

§iÒu 63. Mua b¸n h ng hãa qua Së giao dÞch h ng hãa
1. Mua b¸n h ng hãa qua Së giao dÞch h ng hãa l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i,
theo ®ã c¸c bªn tháa thuËn thùc hiÖn viÖc mua b¸n mét l−îng nhÊt ®Þnh cña mét
lo¹i h ng hãa nhÊt ®Þnh qua Së giao dÞch h ng ho¸ theo nh÷ng tiªu chuÈn cña Së
giao dÞch h ng ho¸ víi gi¸ ®−îc tháa thuËn t¹i thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång v
thêi gian giao h ng ®−îc x¸c ®Þnh t¹i mét thêi ®iÓm trong t−¬ng lai.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa qua Së giao
dÞch h ng hãa.

§iÒu 64. Hîp ®ång mua b¸n h ng hãa qua Së giao dÞch h ng ho¸
1. Hîp ®ång mua b¸n h ng hãa qua Së giao dÞch h ng ho¸ bao gåm hîp
®ång kú h¹n v hîp ®ång quyÒn chän.
2. Hîp ®ång kú h¹n l tháa thuËn, theo ®ã bªn b¸n cam kÕt giao v bªn
mua cam kÕt nhËn h ng ho¸ t¹i mét thêi ®iÓm trong t−¬ng lai theo hîp ®ång.
3. Hîp ®ång vÒ quyÒn chän mua hoÆc quyÒn chän b¸n l tháa thuËn, theo
®ã bªn mua quyÒn cã quyÒn ®−îc mua hoÆc ®−îc b¸n mét h ng hãa x¸c ®Þnh víi
møc gi¸ ®Þnh tr−íc (gäi l gi¸ giao kÕt) v ph¶i tr¶ mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh ®Ó
mua quyÒn n y (gäi l tiÒn mua quyÒn). Bªn mua quyÒn cã quyÒn chän thùc hiÖn
hoÆc kh«ng thùc hiÖn viÖc mua hoÆc b¸n h ng hãa ®ã.

§iÒu 65. QuyÒn v nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång kú h¹n
1. Tr−êng hîp ng−êi b¸n thùc hiÖn viÖc giao h ng theo hîp ®ång th× bªn
mua cã nghÜa vô nhËn h ng v thanh to¸n.
2. Tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn vÒ viÖc bªn mua cã thÓ thanh to¸n
b»ng tiÒn v kh«ng nhËn h ng th× bªn mua ph¶i thanh to¸n cho bªn b¸n mét
kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång v gi¸ thÞ
tr−êng do Së giao dÞch h ng ho¸ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®−îc thùc hiÖn.
3. Tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn vÒ viÖc bªn b¸n cã thÓ thanh to¸n
18

b»ng tiÒn v kh«ng giao h ng th× bªn b¸n ph¶i thanh to¸n cho bªn mua mét kho¶n
tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ thÞ tr−êng do Së giao dÞch h ng ho¸ c«ng bè
t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®−îc thùc hiÖn v gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång.
§iÒu 66. QuyÒn v nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång quyÒn chän
1. Bªn mua quyÒn chän mua hoÆc quyÒn chän b¸n ph¶i tr¶ tiÒn mua quyÒn
chän ®Ó ®−îc trë th nh bªn gi÷ quyÒn chän mua hoÆc gi÷ quyÒn chän b¸n. Sè tiÒn
ph¶i tr¶ cho viÖc mua quyÒn chän do c¸c bªn tho¶ thuËn.
2. Bªn gi÷ quyÒn chän mua cã quyÒn mua nh−ng kh«ng cã nghÜa vô ph¶i
mua h ng ho¸ ® giao kÕt trong hîp ®ång. Tr−êng hîp bªn gi÷ quyÒn chän mua
quyÕt ®Þnh thùc hiÖn hîp ®ång th× bªn b¸n cã nghÜa vô ph¶i b¸n h ng ho¸ cho bªn
gi÷ quyÒn chän mua. Tr−êng hîp bªn b¸n kh«ng cã h ng ho¸ ®Ó giao th× ph¶i
thanh to¸n cho bªn gi÷ quyÒn chän mua mét kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch
gi÷a gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång v gi¸ thÞ tr−êng do Së giao dÞch h ng ho¸
c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®−îc thùc hiÖn.
3. Bªn gi÷ quyÒn chän b¸n cã quyÒn b¸n nh−ng kh«ng cã nghÜa vô ph¶i
b¸n h ng ho¸ ® giao kÕt trong hîp ®ång. Tr−êng hîp bªn gi÷ quyÒn chän b¸n
quyÕt ®Þnh thùc hiÖn hîp ®ång th× bªn mua cã nghÜa vô ph¶i mua h ng ho¸ cña
bªn gi÷ quyÒn chän b¸n. Tr−êng hîp bªn mua kh«ng mua h ng th× ph¶i thanh
to¸n cho bªn gi÷ quyÒn chän b¸n mét kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸
thÞ tr−êng do Së giao dÞch h ng ho¸ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®−îc thùc
hiÖn v gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång.
4. Tr−êng hîp bªn gi÷ quyÒn chän mua hoÆc gi÷ quyÒn chän b¸n quyÕt
®Þnh kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång trong thêi h¹n hîp ®ång cã hiÖu lùc th× hîp ®ång
®−¬ng nhiªn hÕt hiÖu lùc.
§iÒu 67. Së giao dÞch h ng ho¸
1. Së giao dÞch h ng ho¸ cã c¸c chøc n¨ng sau ®©y:
a) Cung cÊp c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt - kü thuËt cÇn thiÕt ®Ó giao dÞch mua b¸n
h ng ho¸;
b) §iÒu h nh c¸c ho¹t ®éng giao dÞch;
c) Niªm yÕt c¸c møc gi¸ cô thÓ h×nh th nh trªn thÞ tr−êng giao dÞch t¹i tõng
thêi ®iÓm.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt ®iÒu kiÖn th nh lËp Së giao dÞch h ng hãa,
quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Së giao dÞch h ng hãa v viÖc phª chuÈn §iÒu lÖ ho¹t
®éng cña Së giao dÞch h ng hãa.
§iÒu 68. H ng ho¸ giao dÞch t¹i Së giao dÞch h ng hãa
Danh môc h ng ho¸ giao dÞch t¹i Së giao dÞch h ng hãa do Bé tr−ëng Bé
Th−¬ng m¹i quy ®Þnh.
§iÒu 69. Th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n h ng ho¸ qua Së Giao dÞch
h ng ho¸
19

1. Th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸ chØ
®−îc phÐp ho¹t ®éng t¹i Së Giao dÞch h ng ho¸ khi ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo
quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña th−¬ng
nh©n m«i giíi mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸.
2. Th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸ chØ
®−îc phÐp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng m«i giíi mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch
h ng ho¸ v kh«ng ®−îc phÐp l mét bªn cña hîp ®ång mua b¸n h ng ho¸ qua Së
giao dÞch h ng ho¸.
3. Th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸ cã
nghÜa vô ®ãng tiÒn ký quü t¹i Së giao dÞch h ng ho¸ ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c
nghÜa vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng m«i giíi mua b¸n h ng ho¸. Møc
tiÒn ký quü do Së giao dÞch h ng ho¸ quy ®Þnh.
§iÒu 70. C¸c h nh vi bÞ cÊm ®èi víi th−¬ng nh©n m«i giíi h ng ho¸ qua
Së giao dÞch h ng ho¸
1. L«i kÐo kh¸ch h ng ký kÕt hîp ®ång b»ng c¸ch høa båi th−êng to n bé
hoÆc mét phÇn thiÖt h¹i ph¸t sinh hoÆc b¶o ®¶m lîi nhuËn cho kh¸ch h ng.
2. Ch o h ng hoÆc m«i giíi m kh«ng cã hîp ®ång víi kh¸ch h ng.
3. Sö dông gi¸ gi¶ t¹o hoÆc c¸c biÖn ph¸p gian lËn kh¸c khi m«i giíi cho
kh¸ch h ng.
4. Tõ chèi hoÆc tiÕn h nh chËm trÔ mét c¸ch bÊt hîp lý viÖc m«i giíi hîp
®ång theo c¸c néi dung ® tho¶ thuËn víi kh¸ch h ng.
5. C¸c h nh vi bÞ cÊm kh¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 71 cña LuËt n y.
§iÒu 71. C¸c h nh vi bÞ cÊm trong ho¹t ®éng mua b¸n h ng ho¸ qua Së
giao dÞch h ng hãa
1. Nh©n viªn cña Së giao dÞch h ng ho¸ kh«ng ®−îc phÐp m«i giíi, mua
b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸.
2. C¸c bªn liªn quan ®Õn ho¹t ®éng mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch
h ng ho¸ kh«ng ®−îc thùc hiÖn c¸c h nh vi sau ®©y:
a) Gian lËn, lõa dèi vÒ khèi l−îng h ng hãa trong c¸c hîp ®ång kú h¹n
hoÆc hîp ®ång quyÒn chän ®−îc giao dÞch hoÆc cã thÓ ®−îc giao dÞch v gian lËn,
lõa dèi vÒ gi¸ thùc tÕ cña lo¹i h ng ho¸ trong c¸c hîp ®ång kú h¹n hoÆc hîp ®ång
quyÒn chän;
b) §−a tin sai lÖch vÒ c¸c giao dÞch, thÞ tr−êng hoÆc gi¸ h ng ho¸ mua b¸n
qua Së giao dÞch h ng hãa;
c) Dïng c¸c biÖn ph¸p bÊt hîp ph¸p ®Ó g©y rèi lo¹n thÞ tr−êng h ng hãa t¹i
Së giao dÞch h ng ho¸;
d) C¸c h nh vi bÞ cÊm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 72. Thùc hiÖn biÖn ph¸p qu¶n lý trong tr−êng hîp khÈn cÊp
1. Tr−êng hîp khÈn cÊp l tr−êng hîp x¶y ra hiÖn t−îng rèi lo¹n thÞ tr−êng
20

h ng ho¸ l m cho giao dÞch qua Së giao dÞch h ng hãa kh«ng ph¶n ¸nh ®−îc
chÝnh x¸c quan hÖ cung cÇu.
2. Trong tr−êng hîp khÈn cÊp, Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i cã quyÒn thùc
hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®©y:
a) T¹m ngõng viÖc giao dÞch qua Së giao dÞch h ng ho¸;
b) H¹n chÕ c¸c giao dÞch ë mét khung gi¸ hoÆc mét sè l−îng h ng hãa nhÊt
®Þnh;
c) Thay ®æi lÞch giao dÞch;
d) Thay ®æi §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña Së giao dÞch h ng ho¸;
®) C¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.
§iÒu 73. QuyÒn ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa qua Së giao dÞch h ng hãa
ë n−íc ngo i
Th−¬ng nh©n ViÖt Nam ®−îc quyÒn ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa qua Së
giao dÞch h ng hãa ë n−íc ngo i theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.

Ch−¬ng III
cung øng dÞch vô

Môc 1
c¸c quy ®Þnh chung ®èi víi ho¹t ®éng cung øng dÞch vô

§iÒu 74. H×nh thøc hîp ®ång dÞch vô
1. Hîp ®ång dÞch vô ®−îc thÓ hiÖn b»ng lêi nãi, b»ng v¨n b¶n hoÆc ®−îc
x¸c lËp b»ng h nh vi cô thÓ.
2. §èi víi c¸c lo¹i hîp ®ång dÞch vô m ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i ®−îc lËp
th nh v¨n b¶n th× ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ®ã.
§iÒu 75. QuyÒn cung øng v sö dông dÞch vô cña th−¬ng nh©n
1. Trõ tr−êng hîp ph¸p luËt hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ
nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn cã quy ®Þnh kh¸c, th−¬ng nh©n cã c¸c quyÒn cung
øng dÞch vô sau ®©y:
a) Cung øng dÞch vô cho ng−êi c− tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l nh thæ
ViÖt Nam;
b) Cung øng dÞch vô cho ng−êi kh«ng c− tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l nh
thæ ViÖt Nam;
c) Cung øng dÞch vô cho ng−êi c− tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l nh thæ
n−íc ngo i;
d) Cung øng dÞch vô cho ng−êi kh«ng c− tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l nh
thæ n−íc ngo i.
21

2. Trõ tr−êng hîp ph¸p luËt hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ
nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn cã quy ®Þnh kh¸c, th−¬ng nh©n cã c¸c quyÒn sö dông
dÞch vô sau ®©y:
a) Sö dông dÞch vô do ng−êi c− tró t¹i ViÖt Nam cung øng trªn l nh thæ
ViÖt Nam;
b) Sö dông dÞch vô do ng−êi kh«ng c− tró t¹i ViÖt Nam cung øng trªn l nh
thæ ViÖt Nam;
c) Sö dông dÞch vô do ng−êi c− tró t¹i ViÖt Nam cung øng trªn l nh thæ
n−íc ngo i;
d) Sö dông dÞch vô do ng−êi kh«ng c− tró t¹i ViÖt Nam cung øng trªn l nh
thæ n−íc ngo i.
3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ ®èi t−îng ng−êi c− tró, ng−êi kh«ng c− tró ®Ó
thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch thuÕ, qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®èi víi c¸c lo¹i h×nh
dÞch vô.
§iÒu 76. DÞch vô cÊm kinh doanh, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh v dÞch
vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn
1. C¨n cø v o ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x héi cña tõng thêi kú v ®iÒu −íc quèc
tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô
thÓ danh môc dÞch vô cÊm kinh doanh, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh, dÞch vô kinh
doanh cã ®iÒu kiÖn v ®iÒu kiÖn ®Ó ®−îc kinh doanh dÞch vô ®ã.
2. §èi víi dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn,
viÖc cung øng dÞch vô chØ ®−îc thùc hiÖn khi dÞch vô v c¸c bªn tham gia ho¹t ®éng
cung øng dÞch vô ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 77. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi ho¹t ®éng cung øng
hoÆc sö dông dÞch vô
Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, ®Ó b¶o vÖ an ninh quèc gia v c¸c lîi Ých quèc
gia kh¸c phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt Nam v ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi
chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn, Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c
biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi ho¹t ®éng cung øng hoÆc sö dông dÞch vô, bao gåm
viÖc t¹m thêi cÊm cung øng hoÆc sö dông ®èi víi mét hoÆc mét sè lo¹i dÞch vô
hoÆc c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp kh¸c ®èi víi mét hoÆc mét sè thÞ tr−êng cô thÓ trong
mét thêi gian nhÊt ®Þnh.

Môc 2
quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång dÞch vô

§iÒu 78. NghÜa vô cña bªn cung øng dÞch vô
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn cung øng dÞch vô cã c¸c nghÜa vô
sau ®©y:
1. Cung øng c¸c dÞch vô v thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cã liªn quan mét
c¸ch ®Çy ®ñ, phï hîp víi tho¶ thuËn v theo quy ®Þnh cña LuËt n y;
22

2. B¶o qu¶n v giao l¹i cho kh¸ch h ng t i liÖu v ph−¬ng tiÖn ®−îc giao ®Ó
thùc hiÖn dÞch vô sau khi ho n th nh c«ng viÖc;
3. Th«ng b¸o ngay cho kh¸ch h ng trong tr−êng hîp th«ng tin, t i liÖu
kh«ng ®Çy ®ñ, ph−¬ng tiÖn kh«ng b¶o ®¶m ®Ó ho n th nh viÖc cung øng dÞch vô;
4. Gi÷ bÝ mËt vÒ th«ng tin m m×nh biÕt ®−îc trong qu¸ tr×nh cung øng dÞch
vô nÕu cã tho¶ thuËn hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh.
§iÒu 79. NghÜa vô cña bªn cung øng dÞch vô theo kÕt qu¶ c«ng viÖc
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu tÝnh chÊt cña lo¹i dÞch vô ®−îc
cung øng yªu cÇu bªn cung øng dÞch vô ph¶i ®¹t ®−îc mét kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh th×
bªn cung øng dÞch vô ph¶i thùc hiÖn viÖc cung øng dÞch vô víi kÕt qu¶ phï hîp
víi c¸c ®iÒu kho¶n v môc ®Ých cña hîp ®ång. Trong tr−êng hîp hîp ®ång kh«ng
cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ tiªu chuÈn kÕt qu¶ cÇn ®¹t ®−îc, bªn cung øng dÞch vô ph¶i
thùc hiÖn viÖc cung øng dÞch vô víi kÕt qu¶ phï hîp víi tiªu chuÈn th«ng th−êng
cña lo¹i dÞch vô ®ã.
§iÒu 80. NghÜa vô cña bªn cung øng dÞch vô theo nç lùc v kh¶ n¨ng
cao nhÊt
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu tÝnh chÊt cña lo¹i dÞch vô ®−îc
cung øng yªu cÇu bªn cung øng dÞch vô ph¶i nç lùc cao nhÊt ®Ó ®¹t ®−îc kÕt qu¶
mong muèn th× bªn cung øng dÞch vô ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô cung øng dÞch vô
®ã víi nç lùc v kh¶ n¨ng cao nhÊt.
§iÒu 81. Hîp t¸c gi÷a c¸c bªn cung øng dÞch vô
Tr−êng hîp theo tháa thuËn hoÆc dùa v o t×nh h×nh cô thÓ, mét dÞch vô do
nhiÒu bªn cung øng dÞch vô cïng tiÕn h nh hoÆc phèi hîp víi bªn cung øng dÞch
vô kh¸c th× mçi bªn cung øng dÞch vô cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. Trao ®æi, th«ng tin cho nhau vÒ tiÕn ®é c«ng viÖc v yªu cÇu cña m×nh cã
liªn quan ®Õn viÖc cung øng dÞch vô, ®ång thêi ph¶i cung øng dÞch vô v o thêi
gian v theo ph−¬ng thøc phï hîp ®Ó kh«ng g©y c¶n trë ®Õn ho¹t ®éng cña bªn
cung øng dÞch vô ®ã;
2. TiÕn h nh bÊt kú ho¹t ®éng hîp t¸c cÇn thiÕt n o víi c¸c bªn cung øng
dÞch vô kh¸c.
§iÒu 82. Thêi h¹n ho n th nh dÞch vô
1. Bªn cung øng dÞch vô ph¶i ho n th nh dÞch vô ®óng thêi h¹n ® tho¶
thuËn trong hîp ®ång.
2. Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n ho n th nh dÞch vô th× bªn
cung øng dÞch vô ph¶i ho n th nh dÞch vô trong mét thêi h¹n hîp lý trªn c¬ së
tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn v ho n c¶nh m bªn cung øng dÞch vô biÕt ®−îc v o
thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång, bao gåm bÊt kú nhu cÇu cô thÓ n o cña kh¸ch h ng
cã liªn quan ®Õn thêi gian ho n th nh dÞch vô.
3. Tr−êng hîp mét dÞch vô chØ cã thÓ ®−îc ho n th nh khi kh¸ch h ng hoÆc
bªn cung øng dÞch vô kh¸c ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh th× bªn cung øng dÞch
23

vô ®ã kh«ng cã nghÜa vô ho n th nh dÞch vô cña m×nh cho ®Õn khi c¸c ®iÒu kiÖn
®ã ®−îc ®¸p øng.
§iÒu 83. Yªu cÇu cña kh¸ch h ng liªn quan ®Õn nh÷ng thay ®æi trong
qu¸ tr×nh cung øng dÞch vô
1. Trong qu¸ tr×nh cung øng dÞch vô, bªn cung øng dÞch vô ph¶i tu©n thñ
nh÷ng yªu cÇu hîp lý cña kh¸ch h ng liªn quan ®Õn nh÷ng thay ®æi trong qu¸
tr×nh cung øng dÞch vô.
2. Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, kh¸ch h ng ph¶i chÞu nh÷ng chi phÝ
hîp lý cho viÖc thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu thay ®æi cña m×nh.
§iÒu 84. TiÕp tôc cung øng dÞch vô sau khi hÕt thêi h¹n ho n th nh viÖc
cung øng dÞch vô
Sau khi hÕt thêi h¹n ho n th nh viÖc cung øng dÞch vô m dÞch vô vÉn ch−a
ho n th nh, nÕu kh¸ch h ng kh«ng ph¶n ®èi th× bªn cung øng dÞch vô ph¶i tiÕp
tôc cung øng theo néi dung ® tho¶ thuËn v ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i, nÕu cã.
§iÒu 85. NghÜa vô cña kh¸ch h ng
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, kh¸ch h ng cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. Thanh to¸n tiÒn cung øng dÞch vô nh− ® tho¶ thuËn trong hîp ®ång;
2. Cung cÊp kÞp thêi c¸c kÕ ho¹ch, chØ dÉn v nh÷ng chi tiÕt kh¸c ®Ó viÖc
cung øng dÞch vô ®−îc thùc hiÖn kh«ng bÞ tr× ho n hay gi¸n ®o¹n;
3. Hîp t¸c trong tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt kh¸c ®Ó bªn cung øng cã thÓ
cung øng dÞch vô mét c¸ch thÝch hîp;
4. Tr−êng hîp mét dÞch vô do nhiÒu bªn cung øng dÞch vô cïng tiÕn h nh
hoÆc phèi hîp víi bªn cung øng dÞch vô kh¸c, kh¸ch h ng cã nghÜa vô ®iÒu phèi
ho¹t ®éng cña c¸c bªn cung øng dÞch vô ®Ó kh«ng g©y c¶n trë ®Õn c«ng viÖc cña
bÊt kú bªn cung øng dÞch vô n o.
§iÒu 86. Gi¸ dÞch vô
Tr−êng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ gi¸ dÞch vô, kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ
ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ dÞch vô v còng kh«ng cã bÊt kú chØ dÉn n o kh¸c vÒ
gi¸ dÞch vô th× gi¸ dÞch vô ®−îc x¸c ®Þnh theo gi¸ cña lo¹i dÞch vô ®ã trong c¸c
®iÒu kiÖn t−¬ng tù vÒ ph−¬ng thøc cung øng, thêi ®iÓm cung øng, thÞ tr−êng
®Þa lý, ph−¬ng thøc thanh to¸n v c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c cã ¶nh h−ëng ®Õn gi¸
dÞch vô.
§iÒu 87. Thêi h¹n thanh to¸n
Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn v gi÷a c¸c bªn kh«ng cã bÊt kú thãi quen
n o vÒ viÖc thanh to¸n th× thêi h¹n thanh to¸n l thêi ®iÓm viÖc cung øng dÞch vô
®−îc ho n th nh.

Ch−¬ng IV
24

xóc tiÕn th−¬ng m¹i

Môc 1
khuyÕn m¹i

§iÒu 88. KhuyÕn m¹i
1. KhuyÕn m¹i l ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i cña th−¬ng nh©n nh»m
xóc tiÕn viÖc mua b¸n h ng ho¸, cung øng dÞch vô b»ng c¸ch d nh cho kh¸ch
h ng nh÷ng lîi Ých nhÊt ®Þnh.
2. Th−¬ng nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i l th−¬ng nh©n thuéc mét trong c¸c
tr−êng hîp sau ®©y:
a) Th−¬ng nh©n trùc tiÕp khuyÕn m¹i h ng hãa, dÞch vô m m×nh kinh
doanh;
b) Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô khuyÕn m¹i thùc hiÖn khuyÕn m¹i cho
h ng hãa, dÞch vô cña th−¬ng nh©n kh¸c theo tháa thuËn víi th−¬ng nh©n ®ã.
§iÒu 89. Kinh doanh dÞch vô khuyÕn m¹i
Kinh doanh dÞch vô khuyÕn m¹i l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã mét
th−¬ng nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i cho h ng hãa, dÞch vô cña th−¬ng nh©n kh¸c
trªn c¬ së hîp ®ång.
§iÒu 90. Hîp ®ång dÞch vô khuyÕn m¹i
Hîp ®ång dÞch vô khuyÕn m¹i ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n b¶n hoÆc b»ng h×nh
thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng.
§iÒu 91. QuyÒn khuyÕn m¹i cña th−¬ng nh©n
1. Th−¬ng nh©n ViÖt Nam, Chi nh¸nh cña th−¬ng nh©n ViÖt Nam, Chi
nh¸nh cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam cã quyÒn tù tæ chøc khuyÕn m¹i
hoÆc thuª th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô khuyÕn m¹i thùc hiÖn viÖc khuyÕn m¹i
cho m×nh.
2. V¨n phßng ®¹i diÖn cña th−¬ng nh©n kh«ng ®−îc khuyÕn m¹i hoÆc thuª
th−¬ng nh©n kh¸c thùc hiÖn khuyÕn m¹i t¹i ViÖt Nam cho th−¬ng nh©n m m×nh
®¹i diÖn.
§iÒu 92. C¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i
1. §−a h ng ho¸ mÉu, cung øng dÞch vô mÉu ®Ó kh¸ch h ng dïng thö
kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn.
2. TÆng h ng ho¸ cho kh¸ch h ng, cung øng dÞch vô kh«ng thu tiÒn.
3. B¸n h ng, cung øng dÞch vô víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ b¸n h ng, gi¸ cung øng
dÞch vô tr−íc ®ã, ®−îc ¸p dông trong thêi gian khuyÕn m¹i ® ®¨ng ký hoÆc th«ng
b¸o. Tr−êng hîp h ng hãa, dÞch vô thuéc diÖn Nh n−íc qu¶n lý gi¸ th× viÖc
khuyÕn m¹i theo h×nh thøc n y ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.
25

4. B¸n h ng, cung øng dÞch vô cã kÌm theo phiÕu mua h ng, phiÕu sö dông
dÞch vô ®Ó kh¸ch h ng ®−îc h−ëng mét hay mét sè lîi Ých nhÊt ®Þnh.
5. B¸n h ng, cung øng dÞch vô cã kÌm phiÕu dù thi cho kh¸ch h ng ®Ó chän
ng−êi trao th−ëng theo thÓ lÖ v gi¶i th−ëng ® c«ng bè.
6. B¸n h ng, cung øng dÞch vô kÌm theo viÖc tham dù c¸c ch−¬ng tr×nh
mang tÝnh may rñi m viÖc tham gia ch−¬ng tr×nh g¾n liÒn víi viÖc mua h ng hãa,
dÞch vô v viÖc tróng th−ëng dùa trªn sù may m¾n cña ng−êi tham gia theo thÓ lÖ
v gi¶i th−ëng ® c«ng bè.
7. Tæ chøc ch−¬ng tr×nh kh¸ch h ng th−êng xuyªn, theo ®ã viÖc tÆng
th−ëng cho kh¸ch h ng c¨n cø trªn sè l−îng hoÆc trÞ gi¸ mua h ng hãa, dÞch vô
m kh¸ch h ng thùc hiÖn ®−îc thÓ hiÖn d−íi h×nh thøc thÎ kh¸ch h ng, phiÕu ghi
nhËn sù mua h ng ho¸, dÞch vô hoÆc c¸c h×nh thøc kh¸c.
8. Tæ chøc cho kh¸ch h ng tham gia c¸c ch−¬ng tr×nh v¨n hãa, nghÖ thuËt,
gi¶i trÝ v c¸c sù kiÖn kh¸c v× môc ®Ých khuyÕn m¹i.
9. C¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i kh¸c nÕu ®−îc c¬ quan qu¶n lý nh n−íc vÒ
th−¬ng m¹i chÊp thuËn.
§iÒu 93. H ng hãa, dÞch vô ®−îc khuyÕn m¹i
1. H ng hãa, dÞch vô ®−îc khuyÕn m¹i l h ng hãa, dÞch vô ®−îc th−¬ng
nh©n sö dông c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i ®Ó xóc tiÕn viÖc b¸n, cung øng h ng hãa,
dÞch vô ®ã.
2. H ng hãa, dÞch vô ®−îc khuyÕn m¹i ph¶i l h ng hãa, dÞch vô ®−îc kinh
doanh hîp ph¸p.
§iÒu 94. H ng ho¸, dÞch vô dïng ®Ó khuyÕn m¹i, møc gi¶m gi¸ khuyÕn m¹i
1. H ng ho¸, dÞch vô dïng ®Ó khuyÕn m¹i l h ng ho¸, dÞch vô ®−îc th−¬ng
nh©n dïng ®Ó tÆng, th−ëng, cung øng kh«ng thu tiÒn cho kh¸ch h ng.
2. H ng ho¸, dÞch vô ®−îc th−¬ng nh©n dïng ®Ó khuyÕn m¹i cã thÓ l h ng
ho¸, dÞch vô m th−¬ng nh©n ®ã ®ang kinh doanh hoÆc h ng ho¸, dÞch vô kh¸c.
3. H ng hãa, dÞch vô ®−îc dïng ®Ó khuyÕn m¹i ph¶i l h ng hãa, dÞch vô
®−îc kinh doanh hîp ph¸p.
4. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ h¹n møc tèi ®a vÒ gi¸ trÞ cña h ng hãa, dÞch
vô dïng ®Ó khuyÕn m¹i, møc gi¶m gi¸ tèi ®a ®èi víi h ng hãa, dÞch vô ®−îc
khuyÕn m¹i m th−¬ng nh©n ®−îc thùc hiÖn trong ho¹t ®éng khuyÕn m¹i.
§iÒu 95. QuyÒn cña th−¬ng nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i
1. Lùa chän h×nh thøc, thêi gian, ®Þa ®iÓm khuyÕn m¹i, h ng hãa, dÞch vô
dïng ®Ó khuyÕn m¹i.
2. Quy ®Þnh c¸c lîi Ých cô thÓ m kh¸ch h ng ®−îc h−ëng phï hîp víi
kho¶n 4 §iÒu 94 cña LuËt n y.
3. Thuª th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô khuyÕn m¹i thùc hiÖn viÖc khuyÕn
m¹i cho m×nh.
26

4. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i quy ®Þnh t¹i §iÒu 92 cña
LuËt n y.
§iÒu 96. NghÜa vô cña th−¬ng nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i
1. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c tr×nh tù, thñ tôc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó
thùc hiÖn c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i.
2. Th«ng b¸o c«ng khai c¸c néi dung th«ng tin vÒ ho¹t ®éng khuyÕn m¹i
cho kh¸ch h ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 97 cña LuËt n y.
3. Thùc hiÖn ®óng ch−¬ng tr×nh khuyÕn m¹i ® th«ng b¸o v c¸c cam kÕt
víi kh¸ch h ng.
4. §èi víi mét sè h×nh thøc khuyÕn m¹i quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 92 cña
LuËt n y, th−¬ng nh©n ph¶i trÝch 50% gi¸ trÞ gi¶i th−ëng ® c«ng bè v o ng©n
s¸ch nh n−íc trong tr−êng hîp kh«ng cã ng−êi tróng th−ëng.
Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i quy ®Þnh c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i cô thÓ thuéc
c¸c ch−¬ng tr×nh mang tÝnh may rñi ph¶i thùc hiÖn quy ®Þnh n y.
5. Tu©n thñ c¸c tháa thuËn trong hîp ®ång dÞch vô khuyÕn m¹i nÕu th−¬ng
nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i l th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô khuyÕn m¹i.
§iÒu 97. Th«ng tin ph¶i th«ng b¸o c«ng khai
1. §èi víi tÊt c¶ h×nh thøc khuyÕn m¹i quy ®Þnh t¹i §iÒu 92 cña LuËt n y,
th−¬ng nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i ph¶i th«ng b¸o c«ng khai c¸c th«ng tin sau
®©y:
a) Tªn cña ho¹t ®éng khuyÕn m¹i;
b) Gi¸ b¸n h ng hãa, gi¸ cung øng dÞch vô khuyÕn m¹i v c¸c chi phÝ cã
liªn quan ®Ó giao h ng hãa, dÞch vô ®−îc khuyÕn m¹i cho kh¸ch h ng;
c) Tªn, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i cña th−¬ng nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i;
d) Thêi gian khuyÕn m¹i, ng y b¾t ®Çu, ng y kÕt thóc v ®Þa b n ho¹t ®éng
khuyÕn m¹i;
®) Tr−êng hîp lîi Ých cña viÖc tham gia khuyÕn m¹i g¾n víi c¸c ®iÒu kiÖn
cô thÓ th× trong th«ng b¸o ph¶i nªu râ ho¹t ®éng khuyÕn m¹i ®ã cã kÌm theo ®iÒu
kiÖn v néi dung cô thÓ cña c¸c ®iÒu kiÖn.
2. Ngo i c¸c th«ng tin quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y, th−¬ng nh©n cßn ph¶i
th«ng b¸o c«ng khai c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng khuyÕn m¹i sau ®©y:
a) Gi¸ b¸n h ng hãa, gi¸ cung øng dÞch vô ®−îc tÆng cho kh¸ch h ng ®èi
víi h×nh thøc khuyÕn m¹i quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 92 cña LuËt n y;
b) TrÞ gi¸ tuyÖt ®èi hoÆc phÇn tr¨m thÊp h¬n gi¸ b¸n h ng hãa, gi¸ cung
øng dÞch vô b×nh th−êng tr−íc thêi gian khuyÕn m¹i ®èi víi h×nh thøc khuyÕn m¹i
quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 92 cña LuËt n y;
c) Gi¸ trÞ b»ng tiÒn hoÆc lîi Ých cô thÓ m kh¸ch h ng ®−îc h−ëng tõ phiÕu
mua h ng, phiÕu sö dông dÞch vô; ®Þa ®iÓm b¸n h ng, cung øng dÞch vô v c¸c lo¹i
h ng hãa, dÞch vô m kh¸ch h ng cã thÓ nhËn ®−îc tõ phiÕu mua h ng, phiÕu sö dông
27

dÞch vô ®èi víi h×nh thøc khuyÕn m¹i quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 92 cña LuËt n y;
d) Lo¹i gi¶i th−ëng v gi¸ trÞ cña tõng lo¹i gi¶i th−ëng; thÓ lÖ tham gia c¸c
ch−¬ng tr×nh khuyÕn m¹i, c¸ch thøc lùa chän ng−êi tróng th−ëng ®èi víi c¸c h×nh
thøc khuyÕn m¹i quy ®Þnh t¹i kho¶n 5, kho¶n 6 §iÒu 92 cña LuËt n y;
®) C¸c chi phÝ m kh¸ch h ng ph¶i tù chÞu ®èi víi c¸c h×nh thøc khuyÕn
m¹i quy ®Þnh t¹i kho¶n 7, kho¶n 8 §iÒu 92 cña LuËt n y.

§iÒu 98. C¸ch thøc th«ng b¸o
1. ViÖc th«ng b¸o khuyÕn m¹i h ng ho¸ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 97 cña LuËt
n y ®−îc thùc hiÖn b»ng mét trong c¸c c¸ch thøc sau ®©y:
a) T¹i ®Þa ®iÓm b¸n h ng hãa v n¬i ®Ó h ng ho¸ b y b¸n;
b) Trªn h ng ho¸ hoÆc bao b× h ng hãa;
c) D−íi bÊt kú c¸ch thøc n o kh¸c nh−ng ph¶i ®−îc ®Ýnh kÌm víi h ng hãa
khi h ng hãa ®−îc b¸n.
2. ViÖc th«ng b¸o khuyÕn m¹i dÞch vô theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 97 cña LuËt
n y ph¶i ®−îc thùc hiÖn d−íi mét trong c¸c c¸ch thøc sau ®©y:
a) T¹i ®Þa ®iÓm cung øng dÞch vô;
b) C¸ch thøc kh¸c nh−ng ph¶i ®−îc cung cÊp kÌm víi dÞch vô khi dÞch vô
®ã ®−îc cung øng.

§iÒu 99. B¶o ®¶m bÝ mËt th«ng tin vÒ ch−¬ng tr×nh, néi dung khuyÕn m¹i
Tr−êng hîp ch−¬ng tr×nh khuyÕn m¹i ph¶i ®−îc sù chÊp thuËn cña c¬ quan
nh n−íc cã thÈm quyÒn th× c¬ quan ®ã ph¶i gi÷ bÝ mËt ch−¬ng tr×nh, néi dung
khuyÕn m¹i do th−¬ng nh©n cung cÊp cho ®Õn khi ch−¬ng tr×nh ®−îc c¬ quan nh
n−íc cã thÈm quyÒn chÊp thuËn.

§iÒu 100. C¸c h nh vi bÞ cÊm trong ho¹t ®éng khuyÕn m¹i
1. KhuyÕn m¹i cho h ng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh; h ng hãa, dÞch vô
h¹n chÕ kinh doanh; h ng ho¸ ch−a ®−îc phÐp l−u th«ng, dÞch vô ch−a ®−îc phÐp
cung øng.
2. Sö dông h ng hãa, dÞch vô dïng ®Ó khuyÕn m¹i l h ng hãa, dÞch vô cÊm
kinh doanh; h ng hãa, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh; h ng hãa ch−a ®−îc phÐp l−u
th«ng, dÞch vô ch−a ®−îc phÐp cung øng.
3. KhuyÕn m¹i hoÆc sö dông r−îu, bia ®Ó khuyÕn m¹i cho ng−êi d−íi 18 tuæi.
4. KhuyÕn m¹i hoÆc sö dông thuèc l¸, r−îu cã ®é cån tõ 30 ®é trë lªn ®Ó
khuyÕn m¹i d−íi mäi h×nh thøc.
5. KhuyÕn m¹i thiÕu trung thùc hoÆc g©y hiÓu lÇm vÒ h ng ho¸, dÞch vô ®Ó
lõa dèi kh¸ch h ng.
6. KhuyÕn m¹i ®Ó tiªu thô h ng ho¸ kÐm chÊt l−îng, l m ph−¬ng h¹i ®Õn
28

m«i tr−êng, søc khoÎ con ng−êi v lîi Ých c«ng céng kh¸c.
7. KhuyÕn m¹i t¹i tr−êng häc, bÖnh viÖn, trô së cña c¬ quan nh n−íc, tæ
chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x héi, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n.
8. Høa tÆng, th−ëng nh−ng kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng.
9. KhuyÕn m¹i nh»m c¹nh tranh kh«ng l nh m¹nh.
10. Thùc hiÖn khuyÕn m¹i m gi¸ trÞ h ng hãa, dÞch vô dïng ®Ó khuyÕn m¹i
v−ît qu¸ h¹n møc tèi ®a hoÆc gi¶m gi¸ h ng hãa, dÞch vô ®−îc khuyÕn m¹i qu¸
møc tèi ®a theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 94 cña LuËt n y.
§iÒu 101. §¨ng ký ho¹t ®éng khuyÕn m¹i, th«ng b¸o kÕt qu¶ khuyÕn m¹i
víi c¬ quan qu¶n lý nh n−íc vÒ th−¬ng m¹i
1. Tr−íc khi thùc hiÖn ho¹t ®éng khuyÕn m¹i, th−¬ng nh©n ph¶i ®¨ng ký v
sau khi kÕt thóc ho¹t ®éng khuyÕn m¹i, th−¬ng nh©n ph¶i th«ng b¸o kÕt qu¶ víi
c¬ quan qu¶n lý nh n−íc vÒ th−¬ng m¹i.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc ®¨ng ký ho¹t ®éng khuyÕn m¹i v th«ng
b¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng khuyÕn m¹i cña c¸c th−¬ng nh©n víi c¬ quan qu¶n lý nh
n−íc vÒ th−¬ng m¹i.

Môc 2
Qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i

§iÒu 102. Qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
Qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i cña th−¬ng nh©n ®Ó
giíi thiÖu víi kh¸ch h ng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh h ng ho¸, dÞch vô cña m×nh.

§iÒu 103. QuyÒn qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
1. Th−¬ng nh©n ViÖt Nam, Chi nh¸nh cña th−¬ng nh©n ViÖt Nam, Chi
nh¸nh cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i ®−îc phÐp ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam
cã quyÒn qu¶ng c¸o vÒ ho¹t ®éng kinh doanh h ng ho¸, dÞch vô cña m×nh hoÆc
thuª th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô qu¶ng c¸o thùc hiÖn viÖc qu¶ng c¸o th−¬ng
m¹i cho m×nh.
2. V¨n phßng ®¹i diÖn cña th−¬ng nh©n kh«ng ®−îc trùc tiÕp thùc hiÖn ho¹t
®éng qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i. Trong tr−êng hîp ®−îc th−¬ng nh©n ñy quyÒn, V¨n
phßng ®¹i diÖn cã quyÒn ký hîp ®ång víi th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô qu¶ng
c¸o th−¬ng m¹i ®Ó thùc hiÖn qu¶ng c¸o cho th−¬ng nh©n m m×nh ®¹i diÖn.
3. Th−¬ng nh©n n−íc ngo i muèn qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng kinh
doanh h ng ho¸, dÞch vô cña m×nh t¹i ViÖt Nam ph¶i thuª th−¬ng nh©n kinh
doanh dÞch vô qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i ViÖt Nam thùc hiÖn.

§iÒu 104. Kinh doanh dÞch vô qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
29

Kinh doanh dÞch vô qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i cña
th−¬ng nh©n ®Ó thùc hiÖn viÖc qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i cho th−¬ng nh©n kh¸c.
§iÒu 105. S¶n phÈm qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
S¶n phÈm qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i gåm nh÷ng th«ng tin b»ng h×nh ¶nh, h nh
®éng, ©m thanh, tiÕng nãi, ch÷ viÕt, biÓu t−îng, m u s¾c, ¸nh s¸ng chøa ®ùng néi
dung qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i.
§iÒu 106. Ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
1. Ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i l c«ng cô ®−îc sö dông ®Ó giíi thiÖu
c¸c s¶n phÈm qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i.
2. Ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i bao gåm:
a) C¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng;
b) C¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn tin;
c) C¸c lo¹i xuÊt b¶n phÈm;
d) C¸c lo¹i b¶ng, biÓn, b¨ng, pa-n«, ¸p-phÝch, vËt thÓ cè ®Þnh, c¸c ph−¬ng
tiÖn giao th«ng hoÆc c¸c vËt thÓ di ®éng kh¸c;
®) C¸c ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i kh¸c.
§iÒu 107. Sö dông ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
1. ViÖc sö dông ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i quy ®Þnh t¹i §iÒu 106 cña
LuËt n y ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý nh n−íc cã thÈm quyÒn.
2. ViÖc sö dông ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu
cÇu sau ®©y:
a) Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¸o chÝ, xuÊt b¶n, th«ng tin,
ch−¬ng tr×nh ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao, héi chî, triÓn l m;
b) Tu©n thñ quy ®Þnh vÒ ®Þa ®iÓm qu¶ng c¸o, kh«ng g©y ¶nh h−ëng xÊu ®Õn
c¶nh quan, m«i tr−êng, trËt tù an to n giao th«ng, an to n x héi;
c) §óng møc ®é, thêi l−îng, thêi ®iÓm quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i ph−¬ng
tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.
§iÒu 108. B¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®èi víi s¶n phÈm qu¶ng c¸o
th−¬ng m¹i
Th−¬ng nh©n cã quyÒn ®¨ng ký b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®èi víi s¶n
phÈm qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 109. C¸c qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i bÞ cÊm
1. Qu¶ng c¸o l m tiÕt lé bÝ mËt nh n−íc, ph−¬ng h¹i ®Õn ®éc lËp, chñ
quyÒn, an ninh quèc gia v trËt tù, an to n x héi.
2. Qu¶ng c¸o cã sö dông s¶n phÈm qu¶ng c¸o, ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o tr¸i
víi truyÒn thèng lÞch sö, v¨n ho¸, ®¹o ®øc, thuÇn phong mü tôc ViÖt Nam v tr¸i
víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
30

3. Qu¶ng c¸o h ng ho¸, dÞch vô m Nh n−íc cÊm kinh doanh, h¹n chÕ
kinh doanh hoÆc cÊm qu¶ng c¸o.
4. Qu¶ng c¸o thuèc l¸, r−îu cã ®é cån tõ 30 ®é trë lªn v c¸c s¶n phÈm,
h ng ho¸ ch−a ®−îc phÐp l−u th«ng, dÞch vô ch−a ®−îc phÐp cung øng trªn thÞ
tr−êng ViÖt Nam t¹i thêi ®iÓm qu¶ng c¸o.
5. Lîi dông qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña Nh n−íc,
tæ chøc, c¸ nh©n.
6. Qu¶ng c¸o b»ng viÖc sö dông ph−¬ng ph¸p so s¸nh trùc tiÕp ho¹t ®éng
s¶n xuÊt, kinh doanh h ng ho¸, dÞch vô cña m×nh víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh
doanh h ng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i cña th−¬ng nh©n kh¸c.
7. Qu¶ng c¸o sai sù thËt vÒ mét trong c¸c néi dung sè l−îng, chÊt l−îng,
gi¸, c«ng dông, kiÓu d¸ng, xuÊt xø h ng hãa, chñng lo¹i, bao b×, ph−¬ng thøc
phôc vô, thêi h¹n b¶o h nh cña h ng ho¸, dÞch vô.
8. Qu¶ng c¸o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh b»ng c¸ch sö dông s¶n
phÈm qu¶ng c¸o vi ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ; sö dông h×nh ¶nh cña tæ chøc, c¸
nh©n kh¸c ®Ó qu¶ng c¸o khi ch−a ®−îc tæ chøc, c¸ nh©n ®ã ®ång ý.
9. Qu¶ng c¸o nh»m c¹nh tranh kh«ng l nh m¹nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 110. Hîp ®ång dÞch vô qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
Hîp ®ång dÞch vô qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n b¶n hoÆc
b»ng h×nh thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng.
§iÒu 111. QuyÒn cña bªn thuª qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn thuª qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i cã c¸c
quyÒn sau ®©y:
1. Lùa chän ng−êi ph¸t h nh qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i, h×nh thøc, néi dung,
ph−¬ng tiÖn, ph¹m vi v thêi gian qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i;
2. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång dÞch vô qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i.
§iÒu 112. NghÜa vô cña bªn thuª qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn thuª qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i cã c¸c
nghÜa vô sau ®©y:
1. Cung cÊp cho bªn cung øng dÞch vô qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i th«ng tin
trung thùc, chÝnh x¸c vÒ ho¹t ®éng kinh doanh h ng ho¸, dÞch vô th−¬ng m¹i v
chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c th«ng tin n y;
2. Tr¶ thï lao dÞch vô qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c.
§iÒu 113. QuyÒn cña bªn cung øng dÞch vô qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn cung øng dÞch vô qu¶ng c¸o th−¬ng
m¹i cã c¸c quyÒn sau ®©y:
1. Yªu cÇu bªn thuª qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i cung cÊp th«ng tin qu¶ng c¸o
31

trung thùc, chÝnh x¸c v theo ®óng tho¶ thuËn trong hîp ®ång;
2. NhËn thï lao dÞch vô qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c.
§iÒu 114. NghÜa vô cña bªn cung øng dÞch vô qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn cung øng dÞch vô qu¶ng c¸o th−¬ng
m¹i cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. Thùc hiÖn sù lùa chän cña bªn thuª qu¶ng c¸o vÒ ng−êi ph¸t h nh qu¶ng
c¸o th−¬ng m¹i, h×nh thøc, néi dung, ph−¬ng tiÖn, ph¹m vi v thêi gian qu¶ng c¸o
th−¬ng m¹i;
2. Tæ chøc qu¶ng c¸o trung thùc, chÝnh x¸c vÒ ho¹t ®éng kinh doanh h ng
ho¸, dÞch vô th−¬ng m¹i theo th«ng tin m bªn thuª qu¶ng c¸o ® cung cÊp;
3. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c ® tho¶ thuËn trong hîp ®ång dÞch vô
qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i.
§iÒu 115. Ng−êi ph¸t h nh qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
Ng−êi ph¸t h nh qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i l ng−êi trùc tiÕp ph¸t h nh s¶n
phÈm qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i.
§iÒu 116. NghÜa vô cña ng−êi ph¸t h nh qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
Ng−êi ph¸t h nh qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i
quy ®Þnh t¹i §iÒu 107 cña LuËt n y;
2. Thùc hiÖn hîp ®ång ph¸t h nh qu¶ng c¸o ® giao kÕt víi bªn thuª ph¸t
h nh qu¶ng c¸o;
3. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

Môc 3
tr−ng bµy, giíi thiÖu hµng hãa, dÞch vô

§iÒu 117. Tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô
Tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô l ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i
cña th−¬ng nh©n dïng h ng ho¸, dÞch vô v t i liÖu vÒ h ng ho¸, dÞch vô ®Ó giíi
thiÖu víi kh¸ch h ng vÒ h ng ho¸, dÞch vô ®ã.
§iÒu 118. QuyÒn tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô
1. Th−¬ng nh©n ViÖt Nam, Chi nh¸nh cña th−¬ng nh©n ViÖt Nam, Chi
nh¸nh cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam cã quyÒn tr−ng b y, giíi thiÖu
h ng ho¸, dÞch vô; lùa chän c¸c h×nh thøc tr−ng b y, giíi thiÖu phï hîp; tù m×nh
tæ chøc hoÆc thuª th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸,
dÞch vô ®Ó tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô cña m×nh.
2. V¨n phßng ®¹i diÖn cña th−¬ng nh©n kh«ng ®−îc trùc tiÕp tr−ng b y,
giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô cña th−¬ng nh©n do m×nh ®¹i diÖn, trõ viÖc tr−ng b y,
32

giíi thiÖu t¹i trô së cña V¨n phßng ®¹i diÖn ®ã. Trong tr−êng hîp ®−îc th−¬ng
nh©n ñy quyÒn, V¨n phßng ®¹i diÖn cã quyÒn ký hîp ®ång víi th−¬ng nh©n kinh
doanh dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu h ng hãa, dÞch vô ®Ó thùc hiÖn tr−ng b y, giíi
thiÖu h ng hãa, dÞch vô cho th−¬ng nh©n m m×nh ®¹i diÖn.
3. Th−¬ng nh©n n−íc ngo i ch−a ®−îc phÐp ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt
nam muèn tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô cña m×nh t¹i ViÖt Nam ph¶i
thuª th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô ViÖt
Nam thùc hiÖn.
§iÒu 119. Kinh doanh dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô
Kinh doanh dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô l ho¹t ®éng
th−¬ng m¹i, theo ®ã mét th−¬ng nh©n thùc hiÖn cung øng dÞch vô tr−ng b y, giíi
thiÖu h ng ho¸, dÞch vô cho th−¬ng nh©n kh¸c.
§iÒu 120. C¸c h×nh thøc tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô
1. Më phßng tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô.
2. Tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô t¹i c¸c trung t©m th−¬ng m¹i
hoÆc trong c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ, thÓ thao, v¨n ho¸, nghÖ thuËt.
3. Tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o cã tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô.
4. Tr−ng b y, giíi thiÖu h ng hãa, dÞch vô trªn Internet v c¸c h×nh thøc
kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 121. §iÒu kiÖn ®èi víi h ng ho¸, dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu
1. H ng ho¸, dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu ph¶i l nh÷ng h ng ho¸, dÞch vô
kinh doanh hîp ph¸p trªn thÞ tr−êng.
2. H ng ho¸, dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña
ph¸p luËt vÒ chÊt l−îng h ng hãa v ghi nh n h ng ho¸.
§iÒu 122. §iÒu kiÖn ®èi víi h ng ho¸ nhËp khÈu v o ViÖt Nam ®Ó tr−ng
b y, giíi thiÖu
H ng ho¸ nhËp khÈu v o ViÖt Nam ®Ó tr−ng b y, giíi thiÖu t¹i ViÖt Nam,
ngo i viÖc ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 121 cña LuËt n y cßn ph¶i ®¸p
øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:
1. L h ng ho¸ ®−îc phÐp nhËp khÈu v o ViÖt Nam;
2. H ng ho¸ t¹m nhËp khÈu ®Ó tr−ng b y, giíi thiÖu ph¶i t¸i xuÊt khÈu sau
khi kÕt thóc viÖc tr−ng b y, giíi thiÖu nh−ng kh«ng qu¸ s¸u th¸ng, kÓ tõ ng y
t¹m nhËp khÈu; nÕu qu¸ thêi h¹n trªn th× ph¶i l m thñ tôc gia h¹n t¹i h¶i quan
n¬i t¹m nhËp khÈu;
3. H ng hãa t¹m nhËp khÈu ®Ó tr−ng b y, giíi thiÖu nÕu tiªu thô t¹i ViÖt
Nam th× ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam ®èi víi h ng hãa
nhËp khÈu.
§iÒu 123. C¸c tr−êng hîp cÊm tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô
33

1. Tæ chøc tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô hoÆc sö dông h×nh thøc,
ph−¬ng tiÖn tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô l m ph−¬ng h¹i ®Õn an ninh
quèc gia, trËt tù, an to n x héi, c¶nh quan, m«i tr−êng, søc khoÎ con ng−êi.
2. Tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô hoÆc sö dông h×nh thøc, ph−¬ng
tiÖn tr−ng b y, giíi thiÖu tr¸i víi truyÒn thèng lÞch sö, v¨n ho¸, ®¹o ®øc, thuÇn
phong mü tôc ViÖt Nam.
3. Tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô l m lé bÝ mËt nh n−íc.
4. Tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸ cña th−¬ng nh©n kh¸c ®Ó so s¸nh víi
h ng ho¸ cña m×nh, trõ tr−êng hîp h ng ho¸ ®em so s¸nh l h ng gi¶, h ng vi
ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
5. Tr−ng b y, giíi thiÖu mÉu h ng ho¸ kh«ng ®óng víi h ng ho¸ ®ang kinh
doanh vÒ chÊt l−îng, gi¸, c«ng dông, kiÓu d¸ng, chñng lo¹i, bao b×, thêi h¹n b¶o
h nh v c¸c chØ tiªu chÊt l−îng kh¸c nh»m lõa dèi kh¸ch h ng.

§iÒu 124. Hîp ®ång dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô
Hîp ®ång dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô ph¶i ®−îc lËp
th nh v¨n b¶n hoÆc b»ng h×nh thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng.

§iÒu 125. QuyÒn cña bªn thuª dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸,
dÞch vô
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn thuª dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu
h ng ho¸, dÞch vô cã c¸c quyÒn sau ®©y:
1. Yªu cÇu bªn cung øng dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô
thùc hiÖn tho¶ thuËn trong hîp ®ång;
2. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång tr−ng b y, giíi thiÖu h ng
ho¸, dÞch vô.
§iÒu 126. NghÜa vô cña bªn thuª dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸,
dÞch vô
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn thuª dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu
h ng ho¸, dÞch vô cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. Cung cÊp ®Çy ®ñ h ng ho¸, dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu hoÆc ph−¬ng
tiÖn cho bªn cung øng dÞch vô theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång;
2. Cung cÊp th«ng tin vÒ h ng ho¸, dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu v chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c th«ng tin n y;
3. Tr¶ thï lao dÞch vô v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c.
§iÒu 127. QuyÒn cña bªn cung øng dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu h ng
ho¸, dÞch vô
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn cung øng dÞch vô tr−ng b y, giíi
thiÖu h ng ho¸, dÞch vô cã c¸c quyÒn sau ®©y:
34

1. Yªu cÇu bªn thuª dÞch vô cung cÊp h ng ho¸, dÞch vô tr−ng b y, giíi
thiÖu theo thêi h¹n ® tho¶ thuËn trong hîp ®ång;
2. Yªu cÇu bªn thuª dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ h ng ho¸, dÞch vô tr−ng
b y, giíi thiÖu v c¸c ph−¬ng tiÖn cÇn thiÕt kh¸c theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång;
3. NhËn thï lao dÞch vô v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c.
§iÒu 128. NghÜa vô cña bªn cung øng dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu h ng
ho¸, dÞch vô
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn cung øng dÞch vô tr−ng b y, giíi
thiÖu h ng ho¸, dÞch vô cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. Thùc hiÖn viÖc tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô theo tho¶ thuËn
trong hîp ®ång;
2. B¶o qu¶n h ng ho¸ tr−ng b y, giíi thiÖu, t i liÖu, ph−¬ng tiÖn ®−îc giao
trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång; khi kÕt thóc viÖc tr−ng b y, giíi thiÖu h ng
ho¸, dÞch vô, ph¶i giao l¹i ®Çy ®ñ h ng ho¸, t i liÖu, ph−¬ng tiÖn tr−ng b y, giíi
thiÖu cho bªn thuª dÞch vô;
3. Thùc hiÖn viÖc tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô theo nh÷ng néi dung
® ®−îc tho¶ thuËn víi bªn thuª dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô.
Môc 4
héi trî, triÓn l·m th−¬ng m¹i

§iÒu 129. Héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i
Héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i ®−îc
thùc hiÖn tËp trung trong mét thêi gian v t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh ®Ó th−¬ng
nh©n tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô nh»m môc ®Ých thóc ®Èy, t×m
kiÕm c¬ héi giao kÕt hîp ®ång mua b¸n h ng ho¸, hîp ®ång dÞch vô.
§iÒu 130. Kinh doanh dÞch vô héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i
1. Kinh doanh dÞch vô héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng th−¬ng
m¹i, theo ®ã th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô n y cung øng dÞch vô tæ chøc hoÆc
tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i cho th−¬ng nh©n kh¸c ®Ó nhËn thï lao
dÞch vô tæ chøc héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i.
2. Hîp ®ång dÞch vô tæ chøc, tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i ph¶i
®−îc lËp th nh v¨n b¶n hoÆc b»ng h×nh thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng.
§iÒu 131. QuyÒn tæ chøc, tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i
1. Th−¬ng nh©n ViÖt Nam, Chi nh¸nh cña th−¬ng nh©n ViÖt Nam, Chi
nh¸nh cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam cã quyÒn trùc tiÕp tæ chøc,
tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i vÒ h ng hãa, dÞch vô m m×nh kinh
doanh hoÆc thuª th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i
thùc hiÖn.
2. V¨n phßng ®¹i diÖn cña th−¬ng nh©n kh«ng ®−îc trùc tiÕp tæ chøc, tham
35

gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i. Trong tr−êng hîp ®−îc th−¬ng nh©n ñy quyÒn,
V¨n phßng ®¹i diÖn cã quyÒn ký hîp ®ång víi th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô
héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i ®Ó tæ chøc, tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i
cho th−¬ng nh©n m m×nh ®¹i diÖn.
3. Th−¬ng nh©n n−íc ngo i cã quyÒn trùc tiÕp tham gia hoÆc thuª th−¬ng
nh©n kinh doanh dÞch vô héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i ViÖt Nam thay mÆt m×nh
tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam. Trong tr−êng hîp muèn tæ
chøc héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam th× th−¬ng nh©n n−íc ngo i ph¶i
thuª th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i ViÖt Nam
thùc hiÖn.
§iÒu 132. Tæ chøc héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam
1. Héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i tæ chøc t¹i ViÖt Nam ph¶i ®−îc ®¨ng ký
v ph¶i ®−îc x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan qu¶n lý nh n−íc vÒ th−¬ng m¹i
tØnh, th nh phè trùc thuéc trung −¬ng n¬i tæ chøc héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ tr×nh tù, thñ tôc, néi dung ®¨ng ký v x¸c
nhËn viÖc tæ chøc héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam quy ®Þnh t¹i kho¶n
1 §iÒu n y.
§iÒu 133. Tæ chøc, tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i ë n−íc ngo i
1. Th−¬ng nh©n kh«ng kinh doanh dÞch vô héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i
khi trùc tiÕp tæ chøc hoÆc tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i ë n−íc ngo i vÒ
h ng ho¸, dÞch vô m m×nh kinh doanh ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ xuÊt khÈu
h ng ho¸.
2. Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i khi tæ
chøc cho th−¬ng nh©n kh¸c tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i ph¶i ®¨ng ký
víi Bé Th−¬ng m¹i.
3. Th−¬ng nh©n kh«ng ®¨ng ký kinh doanh dÞch vô héi chî, triÓn l m
th−¬ng m¹i kh«ng ®−îc tæ chøc cho th−¬ng nh©n kh¸c tham gia héi chî, triÓn l m
th−¬ng m¹i ë n−íc ngo i.
4. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ tr×nh tù, thñ tôc, néi dung ®¨ng ký tæ chøc,
tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i ë n−íc ngo i quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 v
kho¶n 2 §iÒu n y.
§iÒu 134. H ng ho¸, dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu t¹i héi chî, triÓn l m
th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam
1. H ng ho¸, dÞch vô kh«ng ®−îc phÐp tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng
m¹i bao gåm:
a) H ng hãa, dÞch vô thuéc diÖn cÊm kinh doanh, h¹n chÕ kinh doanh, ch−a
®−îc phÐp l−u th«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
b) H ng hãa, dÞch vô do th−¬ng nh©n ë n−íc ngo i cung øng thuéc diÖn
cÊm nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
c) H ng gi¶, h ng vi ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, trõ tr−êng hîp tr−ng b y,
36

giíi thiÖu ®Ó so s¸nh víi h ng thËt.
2. Ngo i viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i cña
LuËt n y, h ng hãa, dÞch vô thuéc diÖn qu¶n lý chuyªn ng nh ph¶i tu©n thñ c¸c
quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chuyªn ng nh ®èi víi h ng ho¸, dÞch vô ®ã.
3. H ng hãa t¹m nhËp khÈu ®Ó tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i t¹i
ViÖt Nam ph¶i ®−îc t¸i xuÊt khÈu trong thêi h¹n ba m−¬i ng y, kÓ tõ ng y kÕt
thóc héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i.
4. ViÖc t¹m nhËp, t¸i xuÊt h ng hãa tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i
t¹i ViÖt Nam ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ h¶i quan v c¸c quy
®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan.
§iÒu 135. H ng hãa, dÞch vô tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i ë
n−íc ngo i
1. TÊt c¶ c¸c lo¹i h ng hãa, dÞch vô ®Òu ®−îc tham gia héi chî, triÓn l m
th−¬ng m¹i ë n−íc ngo i, trõ h ng hãa, dÞch vô thuéc diÖn cÊm xuÊt khÈu theo
quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. H ng hãa, dÞch vô thuéc diÖn cÊm xuÊt khÈu chØ ®−îc tham gia héi chî,
triÓn l m th−¬ng m¹i ë n−íc ngo i khi ®−îc sù chÊp thuËn cña Thñ t−íng ChÝnh phñ.
3. Thêi h¹n t¹m xuÊt khÈu h ng hãa ®Ó tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng
m¹i ë n−íc ngo i l mét n¨m kÓ tõ ng y h ng hãa ®−îc t¹m xuÊt khÈu; nÕu qu¸
thêi h¹n nãi trªn m ch−a ®−îc t¸i nhËp khÈu th× h ng hãa ®ã ph¶i chÞu thuÕ v
c¸c nghÜa vô t i chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
4. ViÖc t¹m xuÊt, t¸i nhËp h ng hãa tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i
ë n−íc ngo i ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ h¶i quan v c¸c quy
®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan.
§iÒu 136. B¸n, tÆng h ng ho¸, cung øng dÞch vô t¹i héi chî, triÓn l m
th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam
1. H ng ho¸, dÞch vô tr−ng b y, giíi thiÖu t¹i héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i
t¹i ViÖt Nam ®−îc phÐp b¸n, tÆng, cung øng t¹i héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i; ®èi
víi h ng hãa nhËp khÈu ph¶i ®¨ng ký víi h¶i quan, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i
kho¶n 2 §iÒu n y.
2. H ng hãa thuéc diÖn nhËp khÈu ph¶i cã giÊy phÐp cña c¬ quan nh n−íc
cã thÈm quyÒn chØ ®−îc b¸n, tÆng sau khi ®−îc c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn
chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n.
3. ViÖc b¸n, tÆng h ng ho¸ t¹i héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i quy ®Þnh t¹i
kho¶n 2 §iÒu 134 cña LuËt n y ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chuyªn
ng nh nhËp khÈu ®èi víi h ng hãa ®ã.
4. H ng hãa ®−îc b¸n, tÆng, dÞch vô ®−îc cung øng t¹i héi chî, triÓn l m
th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam ph¶i chÞu thuÕ v c¸c nghÜa vô t i chÝnh kh¸c theo quy
®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 137. B¸n, tÆng h ng hãa, cung øng dÞch vô cña ViÖt Nam tham gia
37

héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i ë n−íc ngo i
1. H ng hãa, dÞch vô cña ViÖt Nam tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i
ë n−íc ngo i ®−îc phÐp b¸n, tÆng, cung øng t¹i héi chî, triÓn l m, trõ tr−êng hîp
quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 v kho¶n 3 §iÒu n y.
2. ViÖc b¸n, tÆng h ng hãa thuéc diÖn cÊm xuÊt khÈu nh−ng ® ®−îc t¹m
xuÊt khÈu ®Ó tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i ë n−íc ngo i chØ ®−îc thùc
hiÖn sau khi cã sù chÊp thuËn cña Thñ t−íng ChÝnh phñ.
3. H ng hãa thuéc diÖn xuÊt khÈu ph¶i cã giÊy phÐp cña c¬ quan nh n−íc
cã thÈm quyÒn chØ ®−îc b¸n, tÆng sau khi ®−îc c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn
chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n.
4. H ng hãa, dÞch vô cña ViÖt Nam tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i
ë n−íc ngo i ®−îc b¸n, tÆng, cung øng ë n−íc ngo i ph¶i chÞu thuÕ v c¸c nghÜa
vô t i chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 138. QuyÒn v nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n tham gia héi chî,
triÓn l m th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam
1. Thùc hiÖn c¸c quyÒn v nghÜa vô theo tháa thuËn víi th−¬ng nh©n tæ
chøc héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i.
2. B¸n, tÆng h ng ho¸, cung øng dÞch vô ®−îc tr−ng b y, giíi thiÖu t¹i héi
chî, triÓn l m th−¬ng m¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
3. §−îc t¹m nhËp, t¸i xuÊt h ng ho¸, t i liÖu vÒ h ng ho¸, dÞch vô ®Ó tr−ng
b y t¹i héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i.
4. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam.
§iÒu 139. QuyÒn v nghÜa vô cña th−¬ng nh©n tæ chøc, tham gia héi
chî, triÓn l m th−¬ng m¹i ë n−íc ngo i
1. §−îc t¹m xuÊt, t¸i nhËp h ng ho¸ v t i liÖu vÒ h ng ho¸, dÞch vô ®Ó
tr−ng b y, giíi thiÖu t¹i héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i.
2. Ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc tæ chøc, tham gia héi chî, triÓn l m
th−¬ng m¹i ë n−íc ngo i.
3. §−îc b¸n, tÆng h ng ho¸ tr−ng b y, giíi thiÖu t¹i héi chî, triÓn l m
th−¬ng m¹i ë n−íc ngo i; ph¶i nép thuÕ v thùc hiÖn c¸c nghÜa vô t i chÝnh kh¸c
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
§iÒu 140. QuyÒn v nghÜa vô cña th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô héi
chî, triÓn l m th−¬ng m¹i
1. Niªm yÕt chñ ®Ò, thêi gian tiÕn h nh héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i t¹i
n¬i tæ chøc héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i ®ã tr−íc ng y khai m¹c héi chî, triÓn
l m th−¬ng m¹i.
2. Yªu cÇu bªn thuª dÞch vô cung cÊp h ng ho¸ ®Ó tham gia héi chî, triÓn
l m th−¬ng m¹i theo thêi h¹n ® tho¶ thuËn trong hîp ®ång.
3. Yªu cÇu bªn thuª dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ h ng ho¸, dÞch vô ®Ó
38

tham gia héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i v c¸c ph−¬ng tiÖn cÇn thiÕt kh¸c theo
tho¶ thuËn trong hîp ®ång.
4. NhËn thï lao dÞch vô v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c.
5. Thùc hiÖn viÖc tæ chøc héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i theo tho¶ thuËn
trong hîp ®ång.

Ch−¬ng V
c¸c ho¹t ®éng trung gian th−¬ng m¹i

Môc 1
§¹I DIÖN CHO TH¦¥NG NH¢N

§iÒu 141. §¹i diÖn cho th−¬ng nh©n
1. §¹i diÖn cho th−¬ng nh©n l viÖc mét th−¬ng nh©n nhËn uû nhiÖm (gäi l
bªn ®¹i diÖn) cña th−¬ng nh©n kh¸c (gäi l bªn giao ®¹i diÖn) ®Ó thùc hiÖn c¸c
ho¹t ®éng th−¬ng m¹i víi danh nghÜa, theo sù chØ dÉn cña th−¬ng nh©n ®ã v
®−îc h−ëng thï lao vÒ viÖc ®¹i diÖn.
2. Trong tr−êng hîp th−¬ng nh©n cö ng−êi cña m×nh ®Ó l m ®¹i diÖn cho
m×nh th× ¸p dông quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù.
§iÒu 142. Hîp ®ång ®¹i diÖn cho th−¬ng nh©n
Hîp ®ång ®¹i diÖn cho th−¬ng nh©n ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n b¶n hoÆc b»ng
h×nh thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng.
§iÒu 143. Ph¹m vi ®¹i diÖn
C¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn vÒ viÖc bªn ®¹i diÖn ®−îc thùc hiÖn mét phÇn hoÆc
to n bé ho¹t ®éng th−¬ng m¹i thuéc ph¹m vi ho¹t ®éng cña bªn giao ®¹i diÖn.
§iÒu 144. Thêi h¹n ®¹i diÖn cho th−¬ng nh©n
1. Thêi h¹n ®¹i diÖn do c¸c bªn tho¶ thuËn.
2. Tr−êng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn, thêi h¹n ®¹i diÖn chÊm døt khi bªn
giao ®¹i diÖn th«ng b¸o cho bªn ®¹i diÖn vÒ viÖc chÊm døt hîp ®ång ®¹i diÖn hoÆc
bªn ®¹i diÖn th«ng b¸o cho bªn giao ®¹i diÖn vÒ viÖc chÊm døt hîp ®ång.
3. Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu bªn giao ®¹i diÖn ®¬n ph−¬ng
th«ng b¸o chÊm døt hîp ®ång ®¹i diÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu n y th× bªn
®¹i diÖn cã quyÒn yªu cÇu bªn giao ®¹i diÖn tr¶ mét kho¶n thï lao do viÖc bªn
giao ®¹i diÖn giao kÕt c¸c hîp ®ång víi kh¸ch h ng m bªn ®¹i diÖn ® giao dÞch
v nh÷ng kho¶n thï lao kh¸c m ®¸ng lÏ m×nh ®−îc h−ëng.
4. Tr−êng hîp thêi h¹n ®¹i diÖn chÊm døt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu n y
theo yªu cÇu cña bªn ®¹i diÖn th× bªn ®¹i diÖn bÞ mÊt quyÒn h−ëng thï lao ®èi víi
c¸c giao dÞch m ®¸ng lÏ m×nh ®−îc h−ëng nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c.
39

§iÒu 145. NghÜa vô cña bªn ®¹i diÖn
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn ®¹i diÖn cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i víi danh nghÜa v v× lîi Ých cña bªn
giao ®¹i diÖn;
2. Th«ng b¸o cho bªn giao ®¹i diÖn vÒ c¬ héi v kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c ho¹t
®éng th−¬ng m¹i ® ®−îc uû quyÒn;
3. Tu©n thñ chØ dÉn cña bªn giao ®¹i diÖn nÕu chØ dÉn ®ã kh«ng vi ph¹m
quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
4. Kh«ng ®−îc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i víi danh nghÜa cña
m×nh hoÆc cña ng−êi thø ba trong ph¹m vi ®¹i diÖn;
5. Kh«ng ®−îc tiÕt lé hoÆc cung cÊp cho ng−êi kh¸c c¸c bÝ mËt liªn quan
®Õn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i cña bªn giao ®¹i diÖn trong thêi gian l m ®¹i diÖn v
trong thêi h¹n hai n¨m, kÓ tõ khi chÊm døt hîp ®ång ®¹i diÖn;
6. B¶o qu¶n t i s¶n, t i liÖu ®−îc giao ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng ®¹i diÖn.
§iÒu 146. NghÜa vô cña bªn giao ®¹i diÖn
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn giao ®¹i diÖn cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. Th«ng b¸o ngay cho bªn ®¹i diÖn vÒ viÖc giao kÕt hîp ®ång m bªn ®¹i
diÖn ® giao dÞch, viÖc thùc hiÖn hîp ®ång m bªn ®¹i diÖn ® giao kÕt, viÖc chÊp
nhËn hay kh«ng chÊp nhËn c¸c ho¹t ®éng ngo i ph¹m vi ®¹i diÖn m bªn ®¹i diÖn
thùc hiÖn;
2. Cung cÊp t i s¶n, t i liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó bªn ®¹i diÖn thùc hiÖn
ho¹t ®éng ®¹i diÖn;
3. Tr¶ thï lao v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c cho bªn ®¹i diÖn;
4. Th«ng b¸o kÞp thêi cho bªn ®¹i diÖn vÒ kh¶ n¨ng kh«ng giao kÕt ®−îc,
kh«ng thùc hiÖn ®−îc hîp ®ång trong ph¹m vi ®¹i diÖn.
§iÒu 147. QuyÒn h−ëng thï lao ®¹i diÖn
1. Bªn ®¹i diÖn ®−îc h−ëng thï lao ®èi víi hîp ®ång ®−îc giao kÕt trong
ph¹m vi ®¹i diÖn. QuyÒn ®−îc h−ëng thï lao ph¸t sinh tõ thêi ®iÓm do c¸c bªn
tho¶ thuËn trong hîp ®ång ®¹i diÖn.
2. Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn, møc thï lao cho bªn ®¹i diÖn ®−îc x¸c
®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 86 cña LuËt n y.
§iÒu 148. Thanh to¸n chi phÝ ph¸t sinh
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn ®¹i diÖn cã quyÒn yªu cÇu ®−îc
thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh hîp lý ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng ®¹i diÖn.
§iÒu 149. QuyÒn cÇm gi÷
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn ®¹i diÖn cã quyÒn cÇm gi÷ t i s¶n, t i
liÖu ®−îc giao ®Ó b¶o ®¶m viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n thï lao v chi phÝ ® ®Õn h¹n.
40
Môc 2
m«i giíi th−¬ng m¹i

§iÒu 150. M«i giíi th−¬ng m¹i
M«i giíi th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã mét th−¬ng nh©n
l m trung gian (gäi l bªn m«i giíi) cho c¸c bªn mua b¸n h ng ho¸, cung øng
dÞch vô (gäi l bªn ®−îc m«i giíi) trong viÖc ® m ph¸n, giao kÕt hîp ®ång
mua b¸n h ng ho¸, dÞch vô v ®−îc h−ëng thï lao theo hîp ®ång m«i giíi.
§iÒu 151. NghÜa vô cña bªn m«i giíi th−¬ng m¹i
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn m«i giíi th−¬ng m¹i cã c¸c nghÜa
vô sau ®©y:
1. B¶o qu¶n c¸c mÉu h ng ho¸, t i liÖu ®−îc giao ®Ó thùc hiÖn viÖc m«i giíi
v ph¶i ho n tr¶ cho bªn ®−îc m«i giíi sau khi ho n th nh viÖc m«i giíi;
2. Kh«ng ®−îc tiÕt lé, cung cÊp th«ng tin l m ph−¬ng h¹i ®Õn lîi Ých cña
bªn ®−îc m«i giíi;
3. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t− c¸ch ph¸p lý cña c¸c bªn ®−îc m«i giíi, nh−ng
kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä;
4. Kh«ng ®−îc tham gia thùc hiÖn hîp ®ång gi÷a c¸c bªn ®−îc m«i giíi, trõ
tr−êng hîp cã uû quyÒn cña bªn ®−îc m«i giíi.
§iÒu 152. NghÜa vô cña bªn ®−îc m«i giíi
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn ®−îc m«i giíi cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. Cung cÊp c¸c th«ng tin, t i liÖu, ph−¬ng tiÖn cÇn thiÕt liªn quan ®Õn h ng
ho¸, dÞch vô;
2. Tr¶ thï lao m«i giíi v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c cho bªn m«i giíi.
§iÒu 153. QuyÒn h−ëng thï lao m«i giíi
1. Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, quyÒn h−ëng thï lao m«i giíi ph¸t
sinh tõ thêi ®iÓm c¸c bªn ®−îc m«i giíi ® ký hîp ®ång víi nhau.
2. Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn, møc thï lao m«i giíi ®−îc x¸c ®Þnh
theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 86 cña LuËt n y.
§iÒu 154. Thanh to¸n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc m«i giíi
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn ®−îc m«i giíi ph¶i thanh to¸n c¸c
chi phÝ ph¸t sinh hîp lý liªn quan ®Õn viÖc m«i giíi, kÓ c¶ khi viÖc m«i giíi
kh«ng mang l¹i kÕt qu¶ cho bªn ®−îc m«i giíi.

Môc 3
ñy th¸c mua b¸n hµng hãa

§iÒu 155. Uû th¸c mua b¸n h ng hãa
Uû th¸c mua b¸n h ng ho¸ l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã bªn nhËn uû
41

th¸c thùc hiÖn viÖc mua b¸n h ng ho¸ víi danh nghÜa cña m×nh theo nh÷ng ®iÒu
kiÖn ® tho¶ thuËn víi bªn uû th¸c v ®−îc nhËn thï lao uû th¸c.
§iÒu 156. Bªn nhËn uû th¸c
Bªn nhËn uû th¸c mua b¸n h ng ho¸ l th−¬ng nh©n kinh doanh mÆt h ng
phï hîp víi h ng ho¸ ®−îc uû th¸c v thùc hiÖn mua b¸n h ng ho¸ theo nh÷ng
®iÒu kiÖn ® tho¶ thuËn víi bªn uû th¸c.
§iÒu 157. Bªn uû th¸c
Bªn uû th¸c mua b¸n h ng ho¸ l th−¬ng nh©n hoÆc kh«ng ph¶i l th−¬ng
nh©n giao cho bªn nhËn uû th¸c thùc hiÖn mua b¸n h ng ho¸ theo yªu cÇu cña
m×nh v ph¶i tr¶ thï lao uû th¸c.
§iÒu 158. H ng ho¸ uû th¸c
TÊt c¶ h ng ho¸ l−u th«ng hîp ph¸p ®Òu cã thÓ ®−îc uû th¸c mua b¸n.
§iÒu 159. Hîp ®ång uû th¸c
Hîp ®ång uû th¸c mua b¸n h ng ho¸ ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n b¶n hoÆc
b»ng h×nh thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng.
§iÒu 160. Uû th¸c l¹i cho bªn thø ba
Bªn nhËn uû th¸c kh«ng ®−îc uû th¸c l¹i cho bªn thø ba thùc hiÖn hîp
®ång uû th¸c mua b¸n h ng ho¸ ® ký, trõ tr−êng hîp cã sù chÊp thuËn b»ng v¨n
b¶n cña bªn uû th¸c.
§iÒu 161. NhËn uû th¸c cña nhiÒu bªn
Bªn nhËn uû th¸c cã thÓ nhËn uû th¸c mua b¸n h ng ho¸ cña nhiÒu bªn uû
th¸c kh¸c nhau.
§iÒu 162. QuyÒn cña bªn uû th¸c
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn uû th¸c cã c¸c quyÒn sau ®©y:
1. Yªu cÇu bªn nhËn uû th¸c th«ng b¸o ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn hîp
®ång uû th¸c;
2. Kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm trong tr−êng hîp bªn nhËn uû th¸c vi ph¹m
ph¸p luËt, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 163 cña LuËt n y.
§iÒu 163. NghÜa vô cña bªn uû th¸c
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn uû th¸c cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. Cung cÊp th«ng tin, t i liÖu v ph−¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn
hîp ®ång uû th¸c;
2. Tr¶ thï lao uû th¸c v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c cho bªn nhËn ñy th¸c;
3. Giao tiÒn, giao h ng theo ®óng tho¶ thuËn;
4. Liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm trong tr−êng hîp bªn nhËn uû th¸c vi ph¹m
42

ph¸p luËt m nguyªn nh©n do bªn uû th¸c g©y ra hoÆc do c¸c bªn cè ý l m tr¸i
ph¸p luËt.
§iÒu 164. QuyÒn cña bªn nhËn uû th¸c
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn nhËn uû th¸c cã c¸c quyÒn sau ®©y:
1. Yªu cÇu bªn uû th¸c cung cÊp th«ng tin, t i liÖu cÇn thiÕt cho viÖc thùc
hiÖn hîp ®ång uû th¸c;
2. NhËn thï lao uû th¸c v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c;
3. Kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ h ng ho¸ ® b n giao ®óng tho¶ thuËn cho
bªn uû th¸c.
§iÒu 165. NghÜa vô cña bªn nhËn uû th¸c
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn nhËn uû th¸c cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. Thùc hiÖn mua b¸n h ng ho¸ theo tháa thuËn;
2. Th«ng b¸o cho bªn uû th¸c vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn
hîp ®ång uû th¸c;
3. Thùc hiÖn c¸c chØ dÉn cña bªn uû th¸c phï hîp víi tho¶ thuËn;
4. B¶o qu¶n t i s¶n, t i liÖu ®−îc giao ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång uû th¸c;
5. Gi÷ bÝ mËt vÒ nh÷ng th«ng tin cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång
uû th¸c;
6. Giao tiÒn, giao h ng theo ®óng tho¶ thuËn;
7. Liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña bªn ñy th¸c,
nÕu nguyªn nh©n cña h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt ®ã cã mét phÇn do lçi cña m×nh
g©y ra.

Môc 4
§¹I Lý TH¦¥NG M¹I

§iÒu 166. §¹i lý th−¬ng m¹i
§¹i lý th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã bªn giao ®¹i lý v bªn
®¹i lý tho¶ thuËn viÖc bªn ®¹i lý nh©n danh chÝnh m×nh mua, b¸n h ng ho¸ cho
bªn giao ®¹i lý hoÆc cung øng dÞch vô cña bªn giao ®¹i lý cho kh¸ch h ng ®Ó
h−ëng thï lao.
§iÒu 167. Bªn giao ®¹i lý, bªn ®¹i lý
1. Bªn giao ®¹i lý l th−¬ng nh©n giao h ng ho¸ cho ®¹i lý b¸n hoÆc giao
tiÒn mua h ng cho ®¹i lý mua hoÆc l th−¬ng nh©n uû quyÒn thùc hiÖn dÞch vô
cho ®¹i lý cung øng dÞch vô.
2. Bªn ®¹i lý l th−¬ng nh©n nhËn h ng ho¸ ®Ó l m ®¹i lý b¸n, nhËn tiÒn
43

mua h ng ®Ó l m ®¹i lý mua hoÆc l bªn nhËn uû quyÒn cung øng dÞch vô.
§iÒu 168. Hîp ®ång ®¹i lý
Hîp ®ång ®¹i lý ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n b¶n hoÆc b»ng h×nh thøc kh¸c cã
gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng.
§iÒu 169. C¸c h×nh thøc ®¹i lý
1. §¹i lý bao tiªu l h×nh thøc ®¹i lý m bªn ®¹i lý thùc hiÖn viÖc mua, b¸n
trän vÑn mét khèi l−îng h ng ho¸ hoÆc cung øng ®Çy ®ñ mét dÞch vô cho bªn
giao ®¹i lý.
2. §¹i lý ®éc quyÒn l h×nh thøc ®¹i lý m t¹i mét khu vùc ®Þa lý nhÊt ®Þnh
bªn giao ®¹i lý chØ giao cho mét ®¹i lý mua, b¸n mét hoÆc mét sè mÆt h ng hoÆc
cung øng mét hoÆc mét sè lo¹i dÞch vô nhÊt ®Þnh.
3. Tæng ®¹i lý mua b¸n h ng ho¸, cung øng dÞch vô l h×nh thøc ®¹i lý m
bªn ®¹i lý tæ chøc mét hÖ thèng ®¹i lý trùc thuéc ®Ó thùc hiÖn viÖc mua b¸n h ng
ho¸, cung øng dÞch vô cho bªn giao ®¹i lý.
Tæng ®¹i lý ®¹i diÖn cho hÖ thèng ®¹i lý trùc thuéc. C¸c ®¹i lý trùc thuéc
ho¹t ®éng d−íi sù qu¶n lý cña tæng ®¹i lý v víi danh nghÜa cña tæng ®¹i lý.
4. C¸c h×nh thøc ®¹i lý kh¸c m c¸c bªn tháa thuËn.
§iÒu 170. QuyÒn së h÷u trong ®¹i lý th−¬ng m¹i
Bªn giao ®¹i lý l chñ së h÷u ®èi víi h ng ho¸ hoÆc tiÒn giao cho bªn ®¹i lý.
§iÒu 171. Thï lao ®¹i lý
1. Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, thï lao ®¹i lý ®−îc tr¶ cho bªn ®¹i lý
d−íi h×nh thøc hoa hång hoÆc chªnh lÖch gi¸.
2. Tr−êng hîp bªn giao ®¹i lý Ên ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n h ng hãa hoÆc gi¸
cung øng dÞch vô cho kh¸ch h ng th× bªn ®¹i lý ®−îc h−ëng hoa hång tÝnh theo tû
lÖ phÇn tr¨m trªn gi¸ mua, gi¸ b¸n h ng hãa hoÆc gi¸ cung øng dÞch vô.
3. Tr−êng hîp bªn giao ®¹i lý kh«ng Ên ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n h ng ho¸
hoÆc gi¸ cung øng dÞch vô cho kh¸ch h ng m chØ Ên ®Þnh gi¸ giao ®¹i lý cho bªn
®¹i lý th× bªn ®¹i lý ®−îc h−ëng chªnh lÖch gi¸. Møc chªnh lÖch gi¸ ®−îc x¸c
®Þnh l møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua, gi¸ b¸n, gi¸ cung øng dÞch vô cho kh¸ch
h ng so víi gi¸ do bªn giao ®¹i lý Ên ®Þnh cho bªn ®¹i lý.
4. Tr−êng hîp c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ møc thï lao ®¹i lý th× møc
thï lao ®−îc tÝnh nh− sau:
a) Møc thï lao thùc tÕ m c¸c bªn ® ®−îc tr¶ tr−íc ®ã;
b) Tr−êng hîp kh«ng ¸p dông ®−îc ®iÓm a kho¶n n y th× møc thï lao ®¹i lý
l møc thï lao trung b×nh ®−îc ¸p dông cho cïng lo¹i h ng ho¸, dÞch vô m bªn
giao ®¹i lý ® tr¶ cho c¸c ®¹i lý kh¸c;
c) Tr−êng hîp kh«ng ¸p dông ®−îc ®iÓm a v ®iÓm b kho¶n n y th× møc
thï lao ®¹i lý l møc thï lao th«ng th−êng ®−îc ¸p dông cho cïng lo¹i h ng ho¸,
dÞch vô trªn thÞ tr−êng.
44

§iÒu 172. QuyÒn cña bªn giao ®¹i lý
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn giao ®¹i lý cã c¸c quyÒn sau ®©y:
1. Ên ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n h ng ho¸, gi¸ cung øng dÞch vô ®¹i lý cho
kh¸ch h ng;
2. Ên ®Þnh gi¸ giao ®¹i lý;
3. Yªu cÇu bªn ®¹i lý thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
4. Yªu cÇu bªn ®¹i lý thanh to¸n tiÒn hoÆc giao h ng theo hîp ®ång ®¹i lý;
5. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cña bªn ®¹i lý.
§iÒu 173. NghÜa vô cña bªn giao ®¹i lý
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn giao ®¹i lý cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. H−íng dÉn, cung cÊp th«ng tin, t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn ®¹i lý thùc hiÖn
hîp ®ång ®¹i lý;
2. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng h ng hãa cña ®¹i lý mua b¸n h ng hãa,
chÊt l−îng dÞch vô cña ®¹i lý cung øng dÞch vô;
3. Tr¶ thï lao v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c cho bªn ®¹i lý;
4. Ho n tr¶ cho bªn ®¹i lý t i s¶n cña bªn ®¹i lý dïng ®Ó b¶o ®¶m (nÕu cã)
khi kÕt thóc hîp ®ång ®¹i lý;
5. Liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña bªn ®¹i lý,
nÕu nguyªn nh©n cña h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt ®ã cã mét phÇn do lçi cña m×nh
g©y ra.
§iÒu 174. QuyÒn cña bªn ®¹i lý
Trõ tr−êng hîp c¸c bªn cã tháa thuËn kh¸c, bªn ®¹i lý cã c¸c quyÒn sau ®©y:
1. Giao kÕt hîp ®ång ®¹i lý víi mét hoÆc nhiÒu bªn giao ®¹i lý, trõ tr−êng
hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu 175 cña LuËt n y;
2. Yªu cÇu bªn giao ®¹i lý giao h ng hoÆc tiÒn theo hîp ®ång ®¹i lý; nhËn
l¹i t i s¶n dïng ®Ó b¶o ®¶m (nÕu cã) khi kÕt thóc hîp ®ång ®¹i lý;
3. Yªu cÇu bªn giao ®¹i lý h−íng dÉn, cung cÊp th«ng tin v c¸c ®iÒu kiÖn
kh¸c cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång ®¹i lý;
4. QuyÕt ®Þnh gi¸ b¸n h ng hãa, cung øng dÞch vô cho kh¸ch h ng ®èi víi
®¹i lý bao tiªu;
5. H−ëng thï lao, c¸c quyÒn v lîi Ých hîp ph¸p kh¸c do ho¹t ®éng ®¹i lý
mang l¹i.
§iÒu 175. NghÜa vô cña bªn ®¹i lý
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn ®¹i lý cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. Mua, b¸n h ng hãa, cung øng dÞch vô cho kh¸ch h ng theo gi¸ h ng hãa,
gi¸ cung øng dÞch vô do bªn giao ®¹i lý Ên ®Þnh;
2. Thùc hiÖn ®óng c¸c tháa thuËn vÒ giao nhËn tiÒn, h ng víi bªn giao ®¹i lý;
45

3. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù theo quy
®Þnh cña ph¸p luËt;
4. Thanh to¸n cho bªn giao ®¹i lý tiÒn b¸n h ng ®èi víi ®¹i lý b¸n; giao h ng
mua ®èi víi ®¹i lý mua; tiÒn cung øng dÞch vô ®èi víi ®¹i lý cung øng dÞch vô;
5. B¶o qu¶n h ng ho¸ sau khi nhËn ®èi víi ®¹i lý b¸n hoÆc tr−íc khi giao ®èi
víi ®¹i lý mua; liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng h ng hãa cña ®¹i lý mua
b¸n h ng hãa, chÊt l−îng dÞch vô cña ®¹i lý cung øng dÞch vô trong tr−êng hîp cã
lçi do m×nh g©y ra;
6. ChÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña bªn giao ®¹i lý v b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t
®éng ®¹i lý víi bªn giao ®¹i lý;
7. Tr−êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc bªn ®¹i lý chØ ®−îc giao
kÕt hîp ®ång ®¹i lý víi mét bªn giao ®¹i lý ®èi víi mét lo¹i h ng hãa hoÆc dÞch
vô nhÊt ®Þnh th× ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®ã.
§iÒu 176. Thanh to¸n trong ®¹i lý
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, viÖc thanh to¸n tiÒn h ng, tiÒn cung øng
dÞch vô v thï lao ®¹i lý ®−îc thùc hiÖn theo tõng ®ît sau khi bªn ®¹i lý ho n
th nh viÖc mua, b¸n mét khèi l−îng h ng ho¸ hoÆc cung øng mét khèi l−îng dÞch
vô nhÊt ®Þnh.
§iÒu 177. Thêi h¹n ®¹i lý
1. Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, thêi h¹n ®¹i lý chØ chÊm døt sau mét
thêi gian hîp lý nh−ng kh«ng sím h¬n s¸u m−¬i ng y, kÓ tõ ng y mét trong hai
bªn th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn kia vÒ viÖc chÊm døt hîp ®ång ®¹i lý.
2. Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, nÕu bªn giao ®¹i lý th«ng b¸o chÊm
døt hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y th× bªn ®¹i lý cã quyÒn yªu cÇu
bªn giao ®¹i lý båi th−êng mét kho¶n tiÒn cho thêi gian m m×nh ® l m ®¹i lý
cho bªn giao ®¹i lý ®ã.
Gi¸ trÞ cña kho¶n båi th−êng l mét th¸ng thï lao ®¹i lý trung b×nh trong
thêi gian nhËn ®¹i lý cho mçi n¨m m bªn ®¹i lý l m ®¹i lý cho bªn giao ®¹i lý.
Trong tr−êng hîp thêi gian ®¹i lý d−íi mét n¨m th× kho¶n båi th−êng ®−îc tÝnh l
mét th¸ng thï lao ®¹i lý trung b×nh trong thêi gian nhËn ®¹i lý.
3. Tr−êng hîp hîp ®ång ®¹i lý ®−îc chÊm døt trªn c¬ së yªu cÇu cña bªn
®¹i lý th× bªn ®¹i lý kh«ng cã quyÒn yªu cÇu bªn giao ®¹i lý båi th−êng cho thêi
gian m m×nh ® l m ®¹i lý cho bªn giao ®¹i lý.

Ch−¬ng VI
mét sè ho¹t ®éng th−¬ng m¹i cô thÓ kh¸c

Môc 1
Gia c«ng trong th−¬ng m¹i

§iÒu 178. Gia c«ng trong th−¬ng m¹i
Gia c«ng trong th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã bªn nhËn gia
46

c«ng sö dông mét phÇn hoÆc to n bé nguyªn liÖu, vËt liÖu cña bªn ®Æt gia c«ng ®Ó
thùc hiÖn mét hoÆc nhiÒu c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo yªu cÇu cña
bªn ®Æt gia c«ng ®Ó h−ëng thï lao.
§iÒu 179. Hîp ®ång gia c«ng
Hîp ®ång gia c«ng ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n b¶n hoÆc b»ng h×nh thøc kh¸c
cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng.
§iÒu 180. H ng hãa gia c«ng
1. TÊt c¶ c¸c lo¹i h ng hãa ®Òu cã thÓ ®−îc gia c«ng, trõ tr−êng hîp h ng
hãa thuéc diÖn cÊm kinh doanh.
2. Tr−êng hîp gia c«ng h ng hãa cho th−¬ng nh©n n−íc ngo i ®Ó tiªu thô ë
n−íc ngo i th× h ng hãa thuéc diÖn cÊm kinh doanh, cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp
khÈu cã thÓ ®−îc gia c«ng nÕu ®−îc c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn cho phÐp.
§iÒu 181. QuyÒn v nghÜa vô cña bªn ®Æt gia c«ng
1. Giao mét phÇn hoÆc to n bé nguyªn liÖu, vËt liÖu gia c«ng theo ®óng hîp
®ång gia c«ng hoÆc giao tiÒn ®Ó mua vËt liÖu theo sè l−îng, chÊt l−îng v møc gi¸
tho¶ thuËn.
2. NhËn l¹i to n bé s¶n phÈm gia c«ng, m¸y mãc, thiÕt bÞ cho thuª hoÆc
cho m−în, nguyªn liÖu, phô liÖu, vËt t−, phÕ liÖu sau khi thanh lý hîp ®ång gia
c«ng, trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c.
3. B¸n, tiªu huû, tÆng biÕu t¹i chç s¶n phÈm gia c«ng, m¸y mãc, thiÕt bÞ
cho thuª hoÆc cho m−în, nguyªn liÖu, phô liÖu, vËt t− d− thõa, phÕ phÈm, phÕ liÖu
theo tho¶ thuËn v phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
4. Cö ng−êi ®¹i diÖn ®Ó kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc gia c«ng t¹i n¬i nhËn gia
c«ng, cö chuyªn gia ®Ó h−íng dÉn kü thuËt s¶n xuÊt v kiÓm tra chÊt l−îng s¶n
phÈm gia c«ng theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång gia c«ng.
5. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi tÝnh hîp ph¸p vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cña h ng
ho¸ gia c«ng, nguyªn liÖu, vËt liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ dïng ®Ó gia c«ng chuyÓn
cho bªn nhËn gia c«ng.
§iÒu 182. QuyÒn v nghÜa vô cña bªn nhËn gia c«ng
1. Cung øng mét phÇn hoÆc to n bé nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Ó gia c«ng theo
tháa thuËn víi bªn ®Æt gia c«ng vÒ sè l−îng, chÊt l−îng, tiªu chuÈn kü thuËt v gi¸.
2. NhËn thï lao gia c«ng v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c.
3. Tr−êng hîp nhËn gia c«ng cho tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngo i, bªn nhËn gia
c«ng ®−îc xuÊt khÈu t¹i chç s¶n phÈm gia c«ng, m¸y mãc, thiÕt bÞ thuª hoÆc
m−în, nguyªn liÖu, phô liÖu, vËt t− d− thõa, phÕ phÈm, phÕ liÖu theo uû quyÒn cña
bªn ®Æt gia c«ng.
4. Tr−êng hîp nhËn gia c«ng cho tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngo i, bªn nhËn gia
c«ng ®−îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, phô liÖu,
vËt t− t¹m nhËp khÈu theo ®Þnh møc ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng theo quy
47

®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ.
5. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp ph¸p cña ho¹t ®éng gia c«ng h ng ho¸
trong tr−êng hîp h ng ho¸ gia c«ng thuéc diÖn cÊm kinh doanh, cÊm xuÊt khÈu,
cÊm nhËp khÈu.
§iÒu 183. Thï lao gia c«ng
1. Bªn nhËn gia c«ng cã thÓ nhËn thï lao gia c«ng b»ng tiÒn hoÆc b»ng s¶n
phÈm gia c«ng, m¸y mãc, thiÕt bÞ dïng ®Ó gia c«ng.
2. Tr−êng hîp gia c«ng h ng hãa cho tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngo i, nÕu bªn
nhËn gia c«ng nhËn thï lao gia c«ng b»ng s¶n phÈm gia c«ng, m¸y mãc, thiÕt bÞ
dïng ®Ó gia c«ng th× ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ nhËp khÈu ®èi víi s¶n phÈm,
m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ã.

§iÒu 184. ChuyÓn giao c«ng nghÖ trong gia c«ng víi tæ chøc, c¸ nh©n
n−íc ngo i
ViÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ trong gia c«ng víi tæ chøc, c¸ nh©n n−íc
ngo i ®−îc thùc hiÖn theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång gia c«ng v ph¶i phï hîp
víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ.

Môc 2
§ÊU GI¸ HµNG HãA

§iÒu 185. §Êu gi¸ h ng ho¸
1. §Êu gi¸ h ng ho¸ l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã ng−êi b¸n h ng tù
m×nh hoÆc thuª ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ thùc hiÖn viÖc b¸n h ng ho¸ c«ng khai ®Ó
chän ng−êi mua tr¶ gi¸ cao nhÊt.
2. ViÖc ®Êu gi¸ h ng ho¸ ®−îc thùc hiÖn theo mét trong hai ph−¬ng thøc
sau ®©y:
a) Ph−¬ng thøc tr¶ gi¸ lªn l ph−¬ng thøc b¸n ®Êu gi¸, theo ®ã ng−êi tr¶ gi¸
cao nhÊt so víi gi¸ khëi ®iÓm l ng−êi cã quyÒn mua h ng;
b) Ph−¬ng thøc ®Æt gi¸ xuèng l ph−¬ng thøc b¸n ®Êu gi¸, theo ®ã ng−êi
®Çu tiªn chÊp nhËn ngay møc gi¸ khëi ®iÓm hoÆc møc gi¸ ®−îc h¹ thÊp h¬n møc
gi¸ khëi ®iÓm l ng−êi cã quyÒn mua h ng.
§iÒu 186. Ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸, ng−êi b¸n h ng
1. Ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ l th−¬ng nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh dÞch vô ®Êu
gi¸ hoÆc l ng−êi b¸n h ng cña m×nh trong tr−êng hîp ng−êi b¸n h ng tù tæ chøc ®Êu
gi¸.
2. Ng−êi b¸n h ng l chñ së h÷u h ng ho¸, ng−êi ®−îc chñ së h÷u h ng ho¸
uû quyÒn b¸n hoÆc ng−êi cã quyÒn b¸n h ng ho¸ cña ng−êi kh¸c theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt.
48

§iÒu 187. Ng−êi tham gia ®Êu gi¸, ng−êi ®iÒu h nh ®Êu gi¸
1. Ng−êi tham gia ®Êu gi¸ h ng ho¸ l tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký tham gia
cuéc ®Êu gi¸.
2. Ng−êi ®iÒu h nh ®Êu gi¸ l ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ hoÆc ng−êi ®−îc ng−êi
tæ chøc ®Êu gi¸ uû quyÒn ®iÒu h nh b¸n ®Êu gi¸.
§iÒu 188. Nguyªn t¾c ®Êu gi¸
ViÖc ®Êu gi¸ h ng ho¸ trong th−¬ng m¹i ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo nguyªn
t¾c c«ng khai, trung thùc, b¶o ®¶m quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c bªn tham gia.
§iÒu 189. QuyÒn cña ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ cã c¸c quyÒn sau ®©y:
1. Yªu cÇu ng−êi b¸n h ng cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c th«ng
tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn h ng ho¸ ®Êu gi¸, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng−êi tæ chøc ®Êu
gi¸ hoÆc ng−êi tham gia ®Êu gi¸ kiÓm tra h ng ho¸ ®Êu gi¸ v giao h ng ho¸ ®−îc
b¸n ®Êu gi¸ cho ng−êi mua h ng trong tr−êng hîp ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ kh«ng
ph¶i l ng−êi b¸n h ng ®Êu gi¸;
2. X¸c ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm trong tr−êng hîp ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ l ng−êi
b¸n h ng ®Êu gi¸ hoÆc ®−îc ng−êi b¸n h ng uû quyÒn;
3. Tæ chøc cuéc ®Êu gi¸;
4. Yªu cÇu ng−êi mua h ng thùc hiÖn viÖc thanh to¸n;
5. NhËn thï lao dÞch vô ®Êu gi¸ do ng−êi b¸n h ng tr¶ theo quy ®Þnh t¹i
§iÒu 211 cña LuËt n y.
§iÒu 190. NghÜa vô cña ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸
1. Tæ chøc ®Êu gi¸ h ng ho¸ theo ®óng nguyªn t¾c, thñ tôc do ph¸p luËt quy
®Þnh v theo ph−¬ng thøc ®Êu gi¸ tho¶ thuËn víi ng−êi b¸n h ng.
2. Th«ng b¸o, niªm yÕt c«ng khai, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cÇn thiÕt
cã liªn quan ®Õn h ng ho¸ ®Êu gi¸.
3. B¶o qu¶n h ng ho¸ ®Êu gi¸ khi ®−îc ng−êi b¸n h ng giao gi÷.
4. Tr−ng b y h ng ho¸, mÉu h ng hãa hoÆc t i liÖu giíi thiÖu vÒ h ng hãa
cho ng−êi tham gia ®Êu gi¸ xem xÐt.
5. LËp v¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ h ng ho¸ v göi ®Õn ng−êi b¸n h ng, ng−êi mua
h ng v c¸c bªn cã liªn quan quy ®Þnh t¹i §iÒu 203 cña LuËt n y.
6. Giao h ng hãa ®Êu gi¸ cho ng−êi mua phï hîp víi hîp ®ång tæ chøc dÞch
vô ®Êu gi¸ h ng ho¸.
7. L m thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u ®èi víi h ng ho¸ b¸n ®Êu gi¸ ph¶i
®¨ng ký quyÒn së h÷u theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn
kh¸c víi ng−êi b¸n h ng.
49

8. Thanh to¸n cho ng−êi b¸n h ng tiÒn h ng ® b¸n, kÓ c¶ kho¶n tiÒn chªnh
lÖch thu ®−îc tõ ng−êi rót l¹i gi¸ ® tr¶ quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 204 cña LuËt
n y hoÆc tr¶ l¹i h ng ho¸ kh«ng b¸n ®−îc cho ng−êi b¸n h ng theo tho¶ thuËn.
Tr−êng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn th× ph¶i thanh to¸n tiÒn cho ng−êi b¸n h ng
chËm nhÊt l ba ng y l m viÖc sau khi nhËn ®−îc tiÒn cña ng−êi mua h ng hoÆc
ph¶i tr¶ l¹i ngay h ng ho¸ trong thêi h¹n hîp lý sau cuéc ®Êu gi¸.
§iÒu 191. QuyÒn cña ng−êi b¸n h ng kh«ng ph¶i l ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, ng−êi b¸n h ng cã c¸c quyÒn sau ®©y:
1. NhËn tiÒn h ng ® b¸n ®Êu gi¸ v kho¶n chªnh lÖch thu ®−îc trong tr−êng
hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 204 cña LuËt n y hoÆc nhËn l¹i h ng ho¸ trong
tr−êng hîp ®Êu gi¸ kh«ng th nh;
2. Gi¸m s¸t viÖc tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ h ng ho¸.
§iÒu 192. NghÜa vô cña ng−êi b¸n h ng kh«ng ph¶i l ng−êi tæ chøc
®Êu gi¸
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, ng−êi b¸n h ng cã c¸c nghÜa vô sau
®©y:
1. Giao h ng ho¸ cho ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng−êi tæ chøc
®Êu gi¸, ng−êi tham gia ®Êu gi¸ xem xÐt h ng ho¸ v cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c,
kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn h ng ho¸ ®Êu gi¸;
2. Tr¶ thï lao dÞch vô tæ chøc ®Êu gi¸ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 211 cña LuËt n y.
§iÒu 193. Hîp ®ång dÞch vô tæ chøc ®Êu gi¸ h ng ho¸
1. Hîp ®ång dÞch vô tæ chøc ®Êu gi¸ h ng ho¸ ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n b¶n
hoÆc b»ng h×nh thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng.
2. Tr−êng hîp h ng ho¸ ®−îc ®Êu gi¸ l ®èi t−îng cÇm cè, thÕ chÊp th× hîp
®ång dÞch vô tæ chøc ®Êu gi¸ ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña bªn nhËn cÇm cè, thÕ chÊp
v bªn b¸n ph¶i th«ng b¸o cho c¸c bªn tham gia ®Êu gi¸ vÒ h ng hãa ®ang bÞ cÇm
cè, thÕ chÊp.
3. Tr−êng hîp trong hîp ®ång cÇm cè, thÕ chÊp cã tho¶ thuËn vÒ viÖc b¸n ®Êu
gi¸ m ng−êi cÇm cè, thÕ chÊp v¾ng mÆt kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng hoÆc tõ chèi
giao kÕt hîp ®ång dÞch vô tæ chøc ®Êu gi¸ h ng ho¸ th× hîp ®ång dÞch vô tæ chøc ®Êu
gi¸ ®−îc giao kÕt gi÷a ng−êi nhËn cÇm cè, thÕ chÊp víi ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸.
§iÒu 194. X¸c ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm
1. Ng−êi b¸n h ng ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm. Trong tr−êng hîp ng−êi tæ
chøc ®Êu gi¸ ®−îc uû quyÒn x¸c ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm th× ph¶i th«ng b¸o cho ng−êi
b¸n h ng tr−íc khi niªm yÕt viÖc b¸n ®Êu gi¸.
2. Tr−êng hîp h ng ho¸ ®Êu gi¸ l ®èi t−îng cÇm cè, thÕ chÊp th× ng−êi
nhËn cÇm cè, thÕ chÊp ph¶i tho¶ thuËn víi ng−êi cÇm cè, thÕ chÊp x¸c ®Þnh gi¸
khëi ®iÓm.
3. Tr−êng hîp trong hîp ®ång cÇm cè, thÕ chÊp cã tho¶ thuËn vÒ viÖc b¸n
50

®Êu gi¸ m ng−êi cÇm cè, thÕ chÊp v¾ng mÆt kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng hoÆc tõ
chèi giao kÕt hîp ®ång dÞch vô tæ chøc ®Êu gi¸ h ng ho¸ th× gi¸ khëi ®iÓm do ng−êi
nhËn cÇm cè, thÕ chÊp x¸c ®Þnh.
§iÒu 195. Th«ng b¸o cho ng−êi cã quyÒn lîi v nghÜa vô liªn quan ®Õn
h ng hãa l ®èi t−îng cÇm cè, thÕ chÊp
Tr−êng hîp h ng ho¸ l ®èi t−îng cÇm cè, thÕ chÊp, th× ®ång thêi víi viÖc
niªm yÕt ®Êu gi¸ h ng ho¸, ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ ph¶i th«ng b¸o cho nh÷ng ng−êi cã
quyÒn lîi v nghÜa vô liªn quan trong thêi h¹n chËm nhÊt l b¶y ng y l m viÖc tr−íc
khi tiÕn h nh b¸n ®Êu gi¸ h ng hãa ®ã theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 197 cña LuËt n y.
§iÒu 196. Thêi h¹n th«ng b¸o v niªm yÕt ®Êu gi¸ h ng ho¸
1. ChËm nhÊt l b¶y ng y l m viÖc tr−íc khi tiÕn h nh b¸n ®Êu gi¸ h ng
ho¸, ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ ph¶i niªm yÕt viÖc b¸n ®Êu gi¸ t¹i n¬i tæ chøc ®Êu gi¸,
n¬i tr−ng b y h ng ho¸ v n¬i ®Æt trô së cña ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ theo quy ®Þnh
t¹i §iÒu 197 cña LuËt n y.
2. Tr−êng hîp ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ h ng hãa l ng−êi b¸n h ng th× thêi
h¹n niªm yÕt ®Êu gi¸ h ng hãa do ng−êi b¸n h ng tù quyÕt ®Þnh.
§iÒu 197. Néi dung th«ng b¸o v niªm yÕt ®Êu gi¸ h ng hãa
Th«ng b¸o v niªm yÕt ®Êu gi¸ h ng hãa ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c néi dung sau ®©y:
1. Thêi gian, ®Þa ®iÓm ®Êu gi¸;
2. Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸;
3. Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi b¸n h ng;
4. Danh môc h ng ho¸, sè l−îng, chÊt l−îng h ng hãa;
5. Gi¸ khëi ®iÓm;
6. Th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn h ng ho¸;
7. §Þa ®iÓm, thêi gian tr−ng b y h ng ho¸;
8. §Þa ®iÓm, thêi gian tham kh¶o hå s¬ h ng ho¸;
9. §Þa ®iÓm, thêi gian ®¨ng ký mua h ng ho¸.
§iÒu 198. Nh÷ng ng−êi kh«ng ®−îc tham gia ®Êu gi¸
1. Ng−êi kh«ng cã n¨ng lùc h nh vi d©n sù, ng−êi mÊt n¨ng lùc h nh vi d©n
sù, ng−êi bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc h nh vi d©n sù theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù hoÆc
ng−êi t¹i thêi ®iÓm ®Êu gi¸ kh«ng nhËn thøc, l m chñ ®−îc h nh vi cña m×nh.
2. Nh÷ng ng−êi l m viÖc trong tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ h ng ho¸; cha, mÑ, vî,
chång, con cña nh÷ng ng−êi ®ã.
3. Ng−êi ® trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc gi¸m ®Þnh h ng ho¸ b¸n ®Êu gi¸; cha,
mÑ, vî, chång, con cña ng−êi ®ã.
4. Nh÷ng ng−êi kh«ng cã quyÒn mua h ng ho¸ ®Êu gi¸ theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt.
51

§iÒu 199. §¨ng ký tham gia ®Êu gi¸
1. Ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ cã thÓ yªu cÇu ng−êi muèn tham gia ®Êu gi¸ ph¶i
®¨ng ký tham gia tr−íc khi b¸n ®Êu gi¸.
2. Ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ cã thÓ yªu cÇu ng−êi tham gia ®Êu gi¸ nép mét
kho¶n tiÒn ®Æt tr−íc, nh−ng kh«ng qu¸ 2% gi¸ khëi ®iÓm cña h ng ho¸ ®−îc ®Êu gi¸.
3. Tr−êng hîp ng−êi tham gia ®Êu gi¸ mua ®−îc h ng ho¸ b¸n ®Êu gi¸ th×
kho¶n tiÒn ®Æt tr−íc ®−îc trõ v o gi¸ mua, nÕu kh«ng mua ®−îc th× kho¶n tiÒn ®Æt
tr−íc ®−îc tr¶ l¹i cho ng−êi ® nép kho¶n tiÒn ®Æt tr−íc ®ã ngay sau khi cuéc ®Êu
gi¸ kÕt thóc.
4. Tr−êng hîp ng−êi ®¨ng ký tham gia ®Êu gi¸ ® nép mét kho¶n tiÒn ®Æt
tr−íc nh−ng sau ®ã kh«ng dù cuéc ®Êu gi¸ th× ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ cã quyÒn thu
kho¶n tiÒn ®Æt tr−íc ®ã.
§iÒu 200. Tr−ng b y h ng ho¸ ®Êu gi¸
H ng ho¸, mÉu h ng ho¸, t i liÖu giíi thiÖu vÒ h ng ho¸ v c¸c th«ng tin
cÇn thiÕt kh¸c vÒ h ng ho¸ ®ã ph¶i ®−îc tr−ng b y t¹i ®Þa ®iÓm ®−îc th«ng b¸o tõ
khi niªm yÕt.
§iÒu 201. TiÕn h nh cuéc ®Êu gi¸
Cuéc ®Êu gi¸ ®−îc tiÕn h nh theo tr×nh tù sau ®©y:
1. Ng−êi ®iÒu h nh ®Êu gi¸ ®iÓm danh ng−êi ® ®¨ng ký tham gia ®Êu gi¸
h ng ho¸;
2. Ng−êi ®iÒu h nh ®Êu gi¸ giíi thiÖu tõng h ng ho¸ b¸n ®Êu gi¸, nh¾c l¹i
gi¸ khëi ®iÓm, tr¶ lêi c¸c c©u hái cña ng−êi tham gia ®Êu gi¸ v yªu cÇu ng−êi
tham gia ®Êu gi¸ tr¶ gi¸;
3. §èi víi ph−¬ng thøc tr¶ gi¸ lªn, ng−êi ®iÒu h nh ®Êu gi¸ ph¶i nh¾c l¹i
mét c¸ch râ r ng, chÝnh x¸c gi¸ ® tr¶ sau cïng cao h¬n gi¸ ng−êi tr−íc ® tr¶ Ýt
nhÊt l ba lÇn, mçi lÇn c¸ch nhau Ýt nhÊt ba m−¬i gi©y. Ng−êi ®iÒu h nh ®Êu gi¸
chØ ®−îc c«ng bè ng−êi mua h ng ho¸ b¸n ®Êu gi¸, nÕu sau ba lÇn nh¾c l¹i gi¸
ng−êi ®ã ® tr¶ m kh«ng cã ng−êi n o tr¶ gi¸ cao h¬n;
4. §èi víi ph−¬ng thøc ®Æt gi¸ xuèng, ng−êi ®iÒu h nh ®Êu gi¸ ph¶i nh¾c
l¹i mét c¸ch râ r ng, chÝnh x¸c tõng møc gi¸ ®−îc h¹ xuèng thÊp h¬n gi¸ khëi
®iÓm Ýt nhÊt l ba lÇn, mçi lÇn c¸ch nhau Ýt nhÊt ba m−¬i gi©y. Ng−êi ®iÒu h nh
®Êu gi¸ ph¶i c«ng bè ngay ng−êi ®Çu tiªn chÊp nhËn møc gi¸ khëi ®iÓm hoÆc møc
gi¸ h¹ thÊp h¬n møc gi¸ khëi ®iÓm l ng−êi cã quyÒn mua h ng hãa ®Êu gi¸;
5. Tr−êng hîp cã nhiÒu ng−êi ®ång thêi tr¶ møc gi¸ cuèi cïng ®èi víi
ph−¬ng thøc tr¶ gi¸ lªn hoÆc møc gi¸ ®Çu tiªn ®èi víi ph−¬ng thøc ®Æt gi¸ xuèng,
ng−êi ®iÒu h nh ®Êu gi¸ ph¶i tæ chøc rót th¨m gi÷a nh÷ng ng−êi ®ã v c«ng bè
ng−êi rót tróng th¨m ®−îc mua l ng−êi mua h ng ho¸ b¸n ®Êu gi¸;
6. Ng−êi ®iÒu h nh ®Êu gi¸ ph¶i lËp v¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ h ng ho¸ ngay t¹i
cuéc ®Êu gi¸, kÓ c¶ trong tr−êng hîp ®Êu gi¸ kh«ng th nh. V¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸
ph¶i ghi râ kÕt qu¶ ®Êu gi¸, cã ch÷ ký cña ng−êi ®iÒu h nh ®Êu gi¸, ng−êi mua
h ng v hai ng−êi chøng kiÕn trong sè nh÷ng ng−êi tham gia ®Êu gi¸; ®èi víi
52

h ng ho¸ b¸n ®Êu gi¸ ph¶i cã c«ng chøng nh n−íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
th× v¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ còng ph¶i ®−îc c«ng chøng.
§iÒu 202. §Êu gi¸ kh«ng th nh
Cuéc ®Êu gi¸ ®−îc coi l kh«ng th nh trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y:
1. Kh«ng cã ng−êi tham gia ®Êu gi¸, tr¶ gi¸;
2. Gi¸ cao nhÊt ® tr¶ thÊp h¬n møc gi¸ khëi ®iÓm ®èi víi ph−¬ng thøc tr¶
gi¸ lªn.
§iÒu 203. V¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ h ng ho¸
1. V¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ h ng ho¸ l v¨n b¶n x¸c nhËn viÖc mua b¸n. V¨n
b¶n b¸n ®Êu gi¸ h ng ho¸ ph¶i cã c¸c néi dung sau ®©y:
a) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸;
b) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi ®iÒu h nh ®Êu gi¸;
c) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi b¸n h ng;
d) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi mua h ng;
®) Thêi gian, ®Þa ®iÓm ®Êu gi¸;
e) H ng ho¸ b¸n ®Êu gi¸;
g) Gi¸ ® b¸n;
h) Tªn, ®Þa chØ cña hai ng−êi chøng kiÕn.
2. V¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ h ng ho¸ ph¶i ®−îc göi ®Õn ng−êi b¸n h ng, ng−êi
mua h ng v c¸c bªn cã liªn quan.
3. Tr−êng hîp ®Êu gi¸ kh«ng th nh, trong v¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ h ng ho¸
ph¶i nªu râ kÕt qu¶ l ®Êu gi¸ kh«ng th nh v ph¶i cã c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i
c¸c ®iÓm a, b, c, ®, e v h kho¶n 1 §iÒu n y.
§iÒu 204. Rót l¹i gi¸ ® tr¶
1. Tr−êng hîp ®Êu gi¸ theo ph−¬ng thøc tr¶ gi¸ lªn, nÕu ng−êi tr¶ gi¸ cao
nhÊt rót ngay l¹i gi¸ ® tr¶ th× cuéc ®Êu gi¸ vÉn ®−îc tiÕp tôc tõ gi¸ cña ng−êi tr¶
gi¸ liÒn kÒ tr−íc ®ã. Tr−êng hîp b¸n ®Êu gi¸ theo ph−¬ng thøc ®Æt gi¸ xuèng, nÕu
ng−êi ®Çu tiªn chÊp nhËn møc gi¸ rót ngay l¹i gi¸ ® chÊp nhËn th× cuéc ®Êu gi¸
vÉn ®−îc tiÕp tôc tõ gi¸ ® ®Æt liÒn kÒ tr−íc ®ã.
2. Ng−êi rót l¹i gi¸ ® tr¶ hoÆc ng−êi rót l¹i viÖc chÊp nhËn gi¸ kh«ng ®−îc
tiÕp tôc tham gia ®Êu gi¸.
3. Tr−êng hîp gi¸ b¸n h ng ho¸ thÊp h¬n gi¸ m ng−êi rót l¹i gi¸ ® tr¶ ®èi
víi ph−¬ng thøc tr¶ gi¸ lªn hoÆc gi¸ m ng−êi rót l¹i viÖc chÊp nhËn ®èi víi
ph−¬ng thøc ®Æt gi¸ xuèng th× ng−êi ®ã ph¶i tr¶ kho¶n tiÒn chªnh lÖch cho ng−êi
tæ chøc ®Êu gi¸, nÕu h ng ho¸ b¸n ®−îc gi¸ cao h¬n th× ng−êi rót l¹i kh«ng ®−îc
h−ëng kho¶n tiÒn chªnh lÖch ®ã.
4. Tr−êng hîp cuéc ®Êu gi¸ kh«ng th nh th× ng−êi rót l¹i gi¸ ® tr¶ ph¶i
chÞu chi phÝ cho viÖc b¸n ®Êu gi¸ v kh«ng ®−îc ho n tr¶ kho¶n tiÒn ®Æt tr−íc.
53

§iÒu 205. Tõ chèi mua
1. Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, sau khi tuyªn bè kÕt thóc cuéc ®Êu
gi¸, ng−êi mua h ng bÞ r ng buéc tr¸ch nhiÖm; nÕu sau ®ã ng−êi mua h ng tõ
chèi mua h ng th× ph¶i ®−îc ng−êi b¸n h ng chÊp thuËn, nh−ng ph¶i chÞu mäi chi
phÝ liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc b¸n ®Êu gi¸.
2. Trong tr−êng hîp ng−êi mua ®−îc h ng ho¸ ®Êu gi¸ ® nép mét kho¶n
tiÒn ®Æt tr−íc m tõ chèi mua th× kh«ng ®−îc ho n tr¶ kho¶n tiÒn ®Æt tr−íc ®ã.
Kho¶n tiÒn ®Æt tr−íc ®ã thuéc vÒ ng−êi b¸n h ng.
§iÒu 206. §¨ng ký quyÒn së h÷u
1. V¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ h ng ho¸ ®−îc dïng l m c¨n cø ®Ó chuyÓn quyÒn
së h÷u ®èi víi h ng ho¸ ®Êu gi¸ m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i ®¨ng ký
quyÒn së h÷u.
2. C¨n cø v o v¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ h ng ho¸ v c¸c giÊy tê hîp lÖ kh¸c, c¬
quan nh n−íc cã thÈm quyÒn cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký quyÒn së h÷u h ng ho¸ cho
ng−êi mua h ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
3. Ng−êi b¸n h ng v ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ cã nghÜa vô l m thñ tôc chuyÓn
quyÒn së h÷u h ng ho¸ cho ng−êi mua h ng. Chi phÝ l m thñ tôc chuyÓn quyÒn së
h÷u ®−îc trõ v o tiÒn b¸n h ng ho¸, trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c.
§iÒu 207. Thêi ®iÓm thanh to¸n tiÒn mua h ng ho¸
Thêi ®iÓm thanh to¸n tiÒn mua h ng ho¸ do ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ v ng−êi
mua h ng ho¸ ®Êu gi¸ tho¶ thuËn; nÕu kh«ng cã tho¶ thuËn th× thêi ®iÓm thanh
to¸n tiÒn mua h ng ho¸ l thêi ®iÓm theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 55 cña LuËt n y.
§iÒu 208. §Þa ®iÓm thanh to¸n tiÒn mua h ng ho¸
§Þa ®iÓm thanh to¸n tiÒn mua h ng ho¸ do ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ v ng−êi
mua h ng tho¶ thuËn; nÕu kh«ng cã tho¶ thuËn th× ®Þa ®iÓm thanh to¸n l trô së
kinh doanh cña ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸.
§iÒu 209. Thêi h¹n giao h ng ho¸ b¸n ®Êu gi¸
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c gi÷a ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ v ng−êi
mua h ng, thêi h¹n giao h ng ho¸ b¸n ®Êu gi¸ ®−îc quy ®Þnh nh− sau:
1. §èi víi h ng ho¸ kh«ng ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u th× ng−êi tæ chøc
®Êu gi¸ ph¶i giao ngay h ng ho¸ cho ng−êi mua h ng sau khi lËp v¨n b¶n b¸n ®Êu
gi¸;
2. §èi víi h ng ho¸ cã ®¨ng ký quyÒn së h÷u th× ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ ph¶i
tiÕn h nh ngay viÖc l m thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u v giao h ng cho ng−êi mua
h ng ngay sau khi ho n th nh thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u.
§iÒu 210. §Þa ®iÓm giao h ng ho¸ b¸n ®Êu gi¸
1. Tr−êng hîp h ng ho¸ l nh÷ng vËt g¾n liÒn víi ®Êt ®ai th× ®Þa ®iÓm giao
h ng l n¬i cã h ng hãa ®ã.
54

2. Tr−êng hîp h ng ho¸ l ®éng s¶n th× ®Þa ®iÓm giao h ng l n¬i tæ chøc
®Êu gi¸, trõ tr−êng hîp ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ v ng−êi mua h ng cã tho¶ thuËn
kh¸c.
§iÒu 211. Thï lao dÞch vô ®Êu gi¸ h ng ho¸
Tr−êng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ møc thï lao dÞch vô ®Êu gi¸ h ng hãa
th× thï lao ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau:
1. Tr−êng hîp cuéc ®Êu gi¸ th nh c«ng th× thï lao dÞch vô ®Êu gi¸ ®−îc x¸c
®Þnh theo §iÒu 86 cña LuËt n y;
2. Tr−êng hîp ®Êu gi¸ kh«ng th nh th× ng−êi b¸n h ng ph¶i tr¶ møc thï lao
b»ng 50% cña møc thï lao quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y.
§iÒu 212. Chi phÝ liªn quan ®Õn ®Êu gi¸ h ng ho¸
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c gi÷a ng−êi b¸n h ng v ng−êi tæ chøc
®Êu gi¸, chi phÝ liªn quan ®Õn ®Êu gi¸ h ng hãa ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau:
1. Ng−êi b¸n h ng ph¶i chÞu chi phÝ vËn chuyÓn h ng ho¸ ®Õn ®Þa ®iÓm ®
tho¶ thuËn v chi phÝ b¶o qu¶n h ng ho¸ trong tr−êng hîp kh«ng giao h ng ho¸
cho ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ b¶o qu¶n;
2. Ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ chÞu chi phÝ b¶o qu¶n h ng ho¸ ®−îc giao, chi phÝ
niªm yÕt, th«ng b¸o, tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ v c¸c chi phÝ cã liªn quan kh¸c.
§iÒu 213. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi h ng hãa b¸n ®Êu gi¸ kh«ng phï hîp víi
th«ng b¸o, niªm yÕt
1. Trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 318 cña LuËt n y, ng−êi mua h ng cã
quyÒn tr¶ l¹i h ng hãa cho ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ v yªu cÇu båi th−êng thiÖt h¹i
nÕu h ng hãa b¸n ®Êu gi¸ kh«ng phï hîp víi th«ng b¸o, niªm yÕt.
2. Tr−êng hîp ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y kh«ng
ph¶i l ng−êi b¸n h ng v néi dung th«ng b¸o, niªm yÕt kh«ng phï hîp l do lçi
cña ng−êi b¸n h ng th× ng−êi tæ chøc ®Êu gi¸ cã quyÒn tr¶ l¹i h ng hãa v yªu
cÇu ng−êi b¸n h ng båi th−êng thiÖt h¹i.

Môc 3
§ÊU THÇU HµNG hãa, DÞCH Vô

§iÒu 214. §Êu thÇu h ng ho¸, dÞch vô
1. §Êu thÇu h ng ho¸, dÞch vô l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã mét bªn
mua h ng ho¸, dÞch vô th«ng qua mêi thÇu (gäi l bªn mêi thÇu) nh»m lùa chän
trong sè c¸c th−¬ng nh©n tham gia ®Êu thÇu (gäi l bªn dù thÇu) th−¬ng nh©n ®¸p
øng tèt nhÊt c¸c yªu cÇu do bªn mêi thÇu ®Æt ra v ®−îc lùa chän ®Ó ký kÕt v
thùc hiÖn hîp ®ång (gäi l bªn tróng thÇu).
2. C¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu trong LuËt n y kh«ng ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu
mua s¾m c«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
55

§iÒu 215. H×nh thøc ®Êu thÇu
1. ViÖc ®Êu thÇu h ng ho¸, dÞch vô ®−îc thùc hiÖn theo mét trong hai h×nh
thøc sau ®©y:
a) §Êu thÇu réng r i l h×nh thøc ®Êu thÇu m bªn mêi thÇu kh«ng h¹n chÕ
sè l−îng c¸c bªn dù thÇu;
b) §Êu thÇu h¹n chÕ l h×nh thøc ®Êu thÇu m bªn mêi thÇu chØ mêi mét sè
nh thÇu nhÊt ®Þnh dù thÇu.
2. ViÖc chän h×nh thøc ®Êu thÇu réng r i hoÆc ®Êu thÇu h¹n chÕ do bªn mêi
thÇu quyÕt ®Þnh.
§iÒu 216. Ph−¬ng thøc ®Êu thÇu
1. Ph−¬ng thøc ®Êu thÇu bao gåm ®Êu thÇu mét tói hå s¬ v ®Êu thÇu hai tói
hå s¬. Bªn mêi thÇu cã quyÒn lùa chän ph−¬ng thøc ®Êu thÇu v ph¶i th«ng b¸o
tr−íc cho c¸c bªn dù thÇu.
2. Trong tr−êng hîp ®Êu thÇu theo ph−¬ng thøc ®Êu thÇu mét tói hå s¬, bªn
dù thÇu nép hå s¬ dù thÇu gåm ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt, ®Ò xuÊt vÒ t i chÝnh trong mét
tói hå s¬ theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu v viÖc më thÇu ®−îc tiÕn h nh mét lÇn.
3. Trong tr−êng hîp ®Êu thÇu theo ph−¬ng thøc ®Êu thÇu hai tói hå s¬ th×
bªn dù thÇu nép hå s¬ dù thÇu gåm ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt, ®Ò xuÊt vÒ t i chÝnh
trong tõng tói hå s¬ riªng biÖt ®−îc nép trong cïng mét thêi ®iÓm v viÖc më
thÇu ®−îc tiÕn h nh hai lÇn. Hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt sÏ ®−îc më tr−íc.
§iÒu 217. S¬ tuyÓn c¸c bªn dù thÇu
Bªn mêi thÇu cã thÓ tæ chøc s¬ tuyÓn c¸c bªn dù thÇu nh»m lùa chän nh÷ng
bªn dù thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn m bªn mêi thÇu ®−a ra.
§iÒu 218. Hå s¬ mêi thÇu
1. Hå s¬ mêi thÇu bao gåm:
a) Th«ng b¸o mêi thÇu;
b) C¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn h ng hãa, dÞch vô ®−îc ®Êu thÇu;
c) Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸, so s¸nh, xÕp h¹ng v lùa chän nh thÇu;
d) Nh÷ng chØ dÉn kh¸c liªn quan ®Õn viÖc ®Êu thÇu.
2. Chi phÝ vÒ viÖc cung cÊp hå s¬ cho bªn dù thÇu do bªn mêi thÇu quy
®Þnh.
§iÒu 219. Th«ng b¸o mêi thÇu
1. Th«ng b¸o mêi thÇu gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y:
a) Tªn, ®Þa chØ cña bªn mêi thÇu;
b) Tãm t¾t néi dung ®Êu thÇu;
c) Thêi h¹n, ®Þa ®iÓm v thñ tôc nhËn hå s¬ mêi thÇu;
56

d) Thêi h¹n, ®Þa ®iÓm, thñ tôc nép hå s¬ dù thÇu;
®) Nh÷ng chØ dÉn ®Ó t×m hiÓu hå s¬ mêi thÇu.
2. Bªn mêi thÇu cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o réng r i trªn c¸c ph−¬ng tiÖn
th«ng tin ®¹i chóng ®èi víi tr−êng hîp ®Êu thÇu réng r i hoÆc göi th«ng b¸o mêi
®¨ng ký dù thÇu ®Õn c¸c nh thÇu ®ñ ®iÒu kiÖn trong tr−êng hîp ®Êu thÇu h¹n chÕ.
§iÒu 220. ChØ dÉn cho bªn dù thÇu
Bªn mêi thÇu cã tr¸ch nhiÖm chØ dÉn cho bªn dù thÇu vÒ c¸c ®iÒu kiÖn dù
thÇu, c¸c thñ tôc ®−îc ¸p dông trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu v gi¶i ®¸p c¸c c©u hái cña
bªn dù thÇu.
§iÒu 221. Qu¶n lý hå s¬ dù thÇu
Bªn mêi thÇu cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý hå s¬ dù thÇu.
§iÒu 222. B¶o ®¶m dù thÇu
1. B¶o ®¶m dù thÇu ®−îc thùc hiÖn d−íi h×nh thøc ®Æt cäc, ký quü hoÆc b¶o
l nh dù thÇu.
2. Bªn mêi thÇu cã thÓ yªu cÇu bªn dù thÇu nép tiÒn ®Æt cäc, ký quü hoÆc
b¶o l nh dù thÇu khi nép hå s¬ dù thÇu. Tû lÖ tiÒn ®Æt cäc, ký quü dù thÇu do bªn
mêi thÇu quy ®Þnh, nh−ng kh«ng qu¸ 3% tæng gi¸ trÞ −íc tÝnh cña h ng ho¸, dÞch
vô ®Êu thÇu.
3. Bªn mêi thÇu quy ®Þnh h×nh thøc, ®iÒu kiÖn ®Æt cäc, ký quü hoÆc b¶o
l nh dù thÇu. Trong tr−êng hîp ®Æt cäc, ký quü th× tiÒn ®Æt cäc, ký quü dù thÇu
®−îc tr¶ l¹i cho bªn dù thÇu kh«ng tróng thÇu trong thêi h¹n b¶y ng y l m viÖc,
kÓ tõ ng y c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu.
4. Bªn dù thÇu kh«ng ®−îc nhËn l¹i tiÒn ®Æt cäc, ký quü dù thÇu trong
tr−êng hîp rót hå s¬ dù thÇu sau thêi ®iÓm hÕt h¹n nép hå s¬ dù thÇu (gäi l thêi
®iÓm ®ãng thÇu), kh«ng ký hîp ®ång hoÆc tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång trong
tr−êng hîp tróng thÇu.
5. Bªn nhËn b¶o l nh cho bªn dù thÇu cã nghÜa vô b¶o ®¶m dù thÇu cho
bªn ®−îc b¶o l nh trong ph¹m vi gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng víi sè tiÒn ®Æt cäc, ký quü.
§iÒu 223. B¶o mËt th«ng tin ®Êu thÇu
1. Bªn mêi thÇu ph¶i b¶o mËt hå s¬ dù thÇu.
2. Tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc ®Êu thÇu v xÐt chän thÇu
ph¶i gi÷ bÝ mËt th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc ®Êu thÇu.
§iÒu 224. Më thÇu
1. Më thÇu l viÖc tæ chøc më hå s¬ dù thÇu t¹i thêi ®iÓm ® ®−îc Ên ®Þnh
hoÆc trong tr−êng hîp kh«ng cã thêi ®iÓm ®−îc Ên ®Þnh tr−íc th× thêi ®iÓm më
thÇu l ngay sau khi ®ãng thÇu.
2. Nh÷ng hå s¬ dù thÇu nép ®óng h¹n ph¶i ®−îc bªn mêi thÇu më c«ng
57

khai. C¸c bªn dù thÇu cã quyÒn tham dù më thÇu.
3. Nh÷ng hå s¬ dù thÇu nép kh«ng ®óng h¹n kh«ng ®−îc chÊp nhËn v
®−îc tr¶ l¹i cho bªn dù thÇu d−íi d¹ng ch−a më.
§iÒu 225. XÐt hå s¬ dù thÇu khi më thÇu
1. Bªn mêi thÇu xÐt tÝnh hîp lÖ cña hå s¬ dù thÇu.
2. Bªn mêi thÇu cã thÓ yªu cÇu c¸c bªn dù thÇu gi¶i thÝch nh÷ng néi dung
ch−a râ trong hå s¬ dù thÇu. ViÖc yªu cÇu v gi¶i thÝch hå s¬ dù thÇu ph¶i ®−îc
lËp th nh v¨n b¶n.
§iÒu 226. Biªn b¶n më thÇu
1. Khi më thÇu, bªn mêi thÇu v c¸c bªn dù thÇu cã mÆt ph¶i ký v o biªn
b¶n më thÇu.
2. Biªn b¶n më thÇu ph¶i cã c¸c néi dung sau ®©y:
a) Tªn h ng ho¸, dÞch vô ®Êu thÇu;
b) Ng y, giê, ®Þa ®iÓm më thÇu;
c) Tªn, ®Þa chØ cña bªn mêi thÇu, c¸c bªn dù thÇu;
d) Gi¸ bá thÇu cña c¸c bªn dù thÇu;
®) C¸c néi dung söa ®æi, bæ sung v c¸c néi dung cã liªn quan, nÕu cã.
§iÒu 227. §¸nh gi¸ v so s¸nh hå s¬ dù thÇu
1. Hå s¬ dù thÇu ®−îc ®¸nh gi¸ v so s¸nh theo tõng tiªu chuÈn l m c¨n cø
®Ó ®¸nh gi¸ to n diÖn.
C¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu do bªn mêi thÇu quy ®Þnh.
2. C¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng
ph−¬ng ph¸p cho ®iÓm theo thang ®iÓm hoÆc ph−¬ng ph¸p kh¸c ® ®−îc Ên ®Þnh
tr−íc khi më thÇu.
§iÒu 228. Söa ®æi hå s¬ dù thÇu
1. C¸c bªn dù thÇu kh«ng ®−îc söa ®æi hå s¬ dù thÇu sau khi ® më thÇu.
2. Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ v so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu, bªn mêi thÇu cã
thÓ yªu cÇu bªn dù thÇu l m râ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn hå s¬ dù thÇu. Yªu
cÇu cña bªn mêi thÇu v ý kiÕn tr¶ lêi cña bªn dù thÇu ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n
b¶n.
3. Tr−êng hîp bªn mêi thÇu söa ®æi mét sè néi dung trong hå s¬ mêi thÇu,
bªn mêi thÇu ph¶i göi néi dung ® söa ®æi b»ng v¨n b¶n ®Õn tÊt c¶ c¸c bªn dù
thÇu tr−íc thêi h¹n cuèi cïng nép hå s¬ dù thÇu Ýt nhÊt l m−êi ng y ®Ó c¸c bªn
dù thÇu cã ®iÒu kiÖn ho n chØnh thªm hå s¬ dù thÇu cña m×nh.
§iÒu 229. XÕp h¹ng v lùa chän nh thÇu
1. C¨n cø v o kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, bªn mêi thÇu ph¶i xÕp h¹ng
58

v lùa chän c¸c bªn dù thÇu theo ph−¬ng ph¸p ® ®−îc Ên ®Þnh.
2. Trong tr−êng hîp cã nhiÒu bªn tham gia dù thÇu cã sè ®iÓm, tiªu chuÈn
tróng thÇu ngang nhau th× bªn mêi thÇu cã quyÒn chän nh thÇu.
§iÒu 230. Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu v ký kÕt hîp ®ång
1. Ngay sau khi cã kÕt qu¶ ®Êu thÇu, bªn mêi thÇu cã tr¸ch nhiÖm th«ng
b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu cho bªn dù thÇu.
2. Bªn mêi thÇu tiÕn h nh ho n thiÖn v ký kÕt hîp ®ång víi bªn tróng thÇu
trªn c¬ së sau ®©y:
a) KÕt qu¶ ®Êu thÇu;
b) C¸c yªu cÇu nªu trong hå s¬ mêi thÇu;
c) Néi dung nªu trong hå s¬ dù thÇu.
§iÒu 231. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång
1. C¸c bªn cã thÓ tháa thuËn bªn tróng thÇu ph¶i ®Æt cäc, ký quü hoÆc ®−îc
b¶o l nh ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång. Sè tiÒn ®Æt cäc, ký quü do bªn mêi thÇu
quy ®Þnh, nh−ng kh«ng qu¸ 10% gi¸ trÞ hîp ®ång.
2. BiÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång cã hiÖu lùc cho ®Õn thêi ®iÓm
bªn tróng thÇu ho n th nh nghÜa vô hîp ®ång.
3. Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn tróng thÇu ®−îc nhËn l¹i tiÒn ®Æt
cäc, ký quü b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång khi thanh lý hîp ®ång. Bªn tróng thÇu
kh«ng ®−îc nhËn l¹i tiÒn ®Æt cäc, ký quü b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång nÕu tõ chèi
thùc hiÖn hîp ®ång sau khi hîp ®ång ®−îc giao kÕt.
4. Sau khi nép tiÒn ®Æt cäc, ký quü b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång, bªn tróng
thÇu ®−îc ho n tr¶ tiÒn ®Æt cäc, ký quü dù thÇu.
§iÒu 232. §Êu thÇu l¹i
ViÖc ®Êu thÇu l¹i ®−îc tæ chøc khi cã mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y:
1. Cã sù vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu;
2. C¸c bªn dù thÇu ®Òu kh«ng ®¹t yªu cÇu ®Êu thÇu.

Môc 4
dÞCH Vô logistics

§iÒu 233. DÞch vô logistics
DÞch vô logistics l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã th−¬ng nh©n tæ chøc
thùc hiÖn mét hoÆc nhiÒu c«ng viÖc bao gåm nhËn h ng, vËn chuyÓn, l−u kho, l−u
b i, l m thñ tôc h¶i quan, c¸c thñ tôc giÊy tê kh¸c, t− vÊn kh¸ch h ng, ®ãng gãi
bao b×, ghi ký m hiÖu, giao h ng hoÆc c¸c dÞch vô kh¸c cã liªn quan ®Õn h ng
ho¸ theo tho¶ thuËn víi kh¸ch h ng ®Ó h−ëng thï lao. DÞch vô logistics ®−îc
phiªn ©m theo tiÕng ViÖt l dÞch vô l«-gi-stÝc.
59

§iÒu 234. §iÒu kiÖn kinh doanh dÞch vô logistics
1. Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics l doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu
kiÖn kinh doanh dÞch vô logistics theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt ®iÒu kiÖn kinh doanh dÞch vô logistics.

§iÒu 235. QuyÒn v nghÜa vô cña th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô
logistics
1. Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô
logistics cã c¸c quyÒn v nghÜa vô sau ®©y:
a) §−îc h−ëng thï lao dÞch vô v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c;
b) Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu cã lý do chÝnh ®¸ng v× lîi Ých
cña kh¸ch h ng th× th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics cã thÓ thùc hiÖn
kh¸c víi chØ dÉn cña kh¸ch h ng, nh−ng ph¶i th«ng b¸o ngay cho kh¸ch h ng;
c) Khi x¶y ra tr−êng hîp cã thÓ dÉn ®Õn viÖc kh«ng thùc hiÖn ®−îc mét
phÇn hoÆc to n bé nh÷ng chØ dÉn cña kh¸ch h ng th× ph¶i th«ng b¸o ngay cho
kh¸ch h ng ®Ó xin chØ dÉn;
d) Tr−êng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ thêi h¹n cô thÓ thùc hiÖn nghÜa vô
víi kh¸ch h ng th× ph¶i thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña m×nh trong thêi h¹n hîp lý.
2. Khi thùc hiÖn viÖc vËn chuyÓn h ng hãa, th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch
vô logistics ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt v tËp qu¸n vËn t¶i.

§iÒu 236. QuyÒn v nghÜa vô cña kh¸ch h ng
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, kh¸ch h ng cã c¸c quyÒn v nghÜa vô
sau ®©y:
1. H−íng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång;
2. Cung cÊp ®Çy ®ñ chØ dÉn cho th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics;
3. Th«ng tin chi tiÕt, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c v kÞp thêi vÒ h ng ho¸ cho th−¬ng
nh©n kinh doanh dÞch vô logistics;
4. §ãng gãi, ghi ký m hiÖu h ng ho¸ theo hîp ®ång mua b¸n h ng ho¸, trõ
tr−êng hîp cã tháa thuËn ®Ó th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics ®¶m nhËn
c«ng viÖc n y;
5. Båi th−êng thiÖt h¹i, tr¶ c¸c chi phÝ hîp lý ph¸t sinh cho th−¬ng nh©n
kinh doanh dÞch vô logistics nÕu ng−êi ®ã ® thùc hiÖn ®óng chØ dÉn cña m×nh
hoÆc trong tr−êng hîp do lçi cña m×nh g©y ra;
6. Thanh to¸n cho th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics mäi kho¶n tiÒn
® ®Õn h¹n thanh to¸n.
§iÒu 237. C¸c tr−êng hîp miÔn tr¸ch nhiÖm ®èi víi th−¬ng nh©n kinh
doanh dÞch vô logistics
1. Ngo i nh÷ng tr−êng hîp miÔn tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh t¹i §iÒu 294 cña
60

LuËt n y, th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm
vÒ nh÷ng tæn thÊt ®èi víi h ng ho¸ ph¸t sinh trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y:
a) Tæn thÊt l do lçi cña kh¸ch h ng hoÆc cña ng−êi ®−îc kh¸ch h ng uû
quyÒn;
b) Tæn thÊt ph¸t sinh do th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics l m ®óng
theo nh÷ng chØ dÉn cña kh¸ch h ng hoÆc cña ng−êi ®−îc kh¸ch h ng uû quyÒn;
c) Tæn thÊt l do khuyÕt tËt cña h ng ho¸;
d) Tæn thÊt ph¸t sinh trong nh÷ng tr−êng hîp miÔn tr¸ch nhiÖm theo quy
®Þnh cña ph¸p luËt v tËp qu¸n vËn t¶i nÕu th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô
logistics tæ chøc vËn t¶i;
®) Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics kh«ng nhËn ®−îc th«ng b¸o
vÒ khiÕu n¹i trong thêi h¹n m−êi bèn ng y, kÓ tõ ng y th−¬ng nh©n kinh doanh
dÞch vô logistics giao h ng cho ng−êi nhËn;
e) Sau khi bÞ khiÕu n¹i, th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics kh«ng
nhËn ®−îc th«ng b¸o vÒ viÖc bÞ kiÖn t¹i Träng t i hoÆc To ¸n trong thêi h¹n chÝn
th¸ng, kÓ tõ ng y giao h ng.
2. Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm
vÒ viÖc mÊt kho¶n lîi ®¸ng lÏ ®−îc h−ëng cña kh¸ch h ng, vÒ sù chËm trÔ hoÆc
thùc hiÖn dÞch vô logistics sai ®Þa ®iÓm kh«ng do lçi cña m×nh.
§iÒu 238. Giíi h¹n tr¸ch nhiÖm
1. Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, to n bé tr¸ch nhiÖm cña th−¬ng nh©n
kinh doanh dÞch vô logistics kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm ®èi víi tæn thÊt
to n bé h ng ho¸.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt giíi h¹n tr¸ch nhiÖm ®èi víi th−¬ng nh©n
kinh doanh dÞch vô logistics phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt v tËp qu¸n
quèc tÕ.
3. Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics kh«ng ®−îc h−ëng quyÒn giíi
h¹n tr¸ch nhiÖm båi th−êng thiÖt h¹i, nÕu ng−êi cã quyÒn v lîi Ých liªn quan
chøng minh ®−îc sù mÊt m¸t, h− háng hoÆc giao tr¶ h ng chËm l do th−¬ng nh©n
kinh doanh dÞch vô logistics cè ý h nh ®éng hoÆc kh«ng h nh ®éng ®Ó g©y ra mÊt
m¸t, h− háng, chËm trÔ hoÆc ® h nh ®éng hoÆc kh«ng h nh ®éng mét c¸ch m¹o
hiÓm v biÕt r»ng sù mÊt m¸t, h− háng, chËm trÔ ®ã ch¾c ch¾n x¶y ra.
§iÒu 239. QuyÒn cÇm gi÷ v ®Þnh ®o¹t h ng ho¸
1. Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics cã quyÒn cÇm gi÷ mét sè
l−îng h ng ho¸ nhÊt ®Þnh v c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn sè l−îng h ng ho¸ ®ã ®Ó
®ßi tiÒn nî ® ®Õn h¹n cña kh¸ch h ng nh−ng ph¶i th«ng b¸o ngay b»ng v¨n b¶n
cho kh¸ch h ng.
2. Sau thêi h¹n bèn m−¬i l¨m ng y kÓ tõ ng y th«ng b¸o cÇm gi÷ h ng ho¸
hoÆc chøng tõ liªn quan ®Õn h ng ho¸, nÕu kh¸ch h ng kh«ng tr¶ tiÒn nî th×
th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics cã quyÒn ®Þnh ®o¹t h ng ho¸ hoÆc
61

chøng tõ ®ã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; trong tr−êng hîp h ng ho¸ cã dÊu hiÖu
bÞ h− háng th× th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics cã quyÒn ®Þnh ®o¹t h ng
ho¸ ngay khi cã bÊt kú kho¶n nî ®Õn h¹n n o cña kh¸ch h ng.
3. Tr−íc khi ®Þnh ®o¹t h ng ho¸, th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics
ph¶i th«ng b¸o ngay cho kh¸ch h ng biÕt vÒ viÖc ®Þnh ®o¹t h ng ho¸ ®ã.
4. Mäi chi phÝ cÇm gi÷, ®Þnh ®o¹t h ng ho¸ do kh¸ch h ng chÞu.
5. Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics ®−îc sö dông sè tiÒn thu ®−îc
tõ viÖc ®Þnh ®o¹t h ng ho¸ ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n m kh¸ch h ng nî m×nh v
c¸c chi phÝ cã liªn quan; nÕu sè tiÒn thu ®−îc tõ viÖc ®Þnh ®o¹t v−ît qu¸ gi¸ trÞ
c¸c kho¶n nî th× sè tiÒn v−ît qu¸ ph¶i ®−îc tr¶ l¹i cho kh¸ch h ng. KÓ tõ thêi
®iÓm ®ã, th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm
®èi víi h ng ho¸ hoÆc chøng tõ ® ®−îc ®Þnh ®o¹t.
§iÒu 240. NghÜa vô cña th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics khi
cÇm gi÷ h ng ho¸
Khi ch−a thùc hiÖn quyÒn ®Þnh ®o¹t h ng ho¸ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 239
cña LuËt n y, th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics thùc hiÖn quyÒn cÇm gi÷
h ng ho¸ cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. B¶o qu¶n, gi÷ g×n h ng ho¸;
2. Kh«ng ®−îc sö dông h ng ho¸ nÕu kh«ng ®−îc bªn cã h ng ho¸ bÞ cÇm
gi÷ ®ång ý;
3. Tr¶ l¹i h ng ho¸ khi c¸c ®iÒu kiÖn cÇm gi÷, ®Þnh ®o¹t h ng ho¸ quy ®Þnh
t¹i §iÒu 239 cña LuËt n y kh«ng cßn;
4. Båi th−êng thiÖt h¹i cho bªn cã h ng ho¸ bÞ cÇm gi÷ nÕu l m mÊt m¸t
hoÆc h− háng h ng ho¸ cÇm gi÷.

Môc 5
Qu¸ C¶NH HµNG hãa QUA L·NH THæ VIÖT NAM
Vµ DÞCH Vô QU¸ C¶NH HµNG hãa

§iÒu 241. Qu¸ c¶nh h ng hãa
Qu¸ c¶nh h ng hãa l viÖc vËn chuyÓn h ng hãa thuéc së h÷u cña tæ chøc,
c¸ nh©n n−íc ngo i qua l nh thæ ViÖt Nam, kÓ c¶ viÖc trung chuyÓn, chuyÓn t¶i,
l−u kho, chia t¸ch l« h ng, thay ®æi ph−¬ng thøc vËn t¶i hoÆc c¸c c«ng viÖc kh¸c
®−îc thùc hiÖn trong thêi gian qu¸ c¶nh.
§iÒu 242. QuyÒn qu¸ c¶nh h ng hãa
1. Mäi h ng hãa thuéc së h÷u cña tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngo i ®Òu ®−îc
qu¸ c¶nh l nh thæ ViÖt Nam v chØ cÇn l m thñ tôc h¶i quan t¹i cöa khÈu nhËp v
cöa khÈu xuÊt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, trõ c¸c tr−êng hîp sau ®©y:
62

a) H ng hãa l c¸c lo¹i vò khÝ, ®¹n d−îc, vËt liÖu næ v c¸c lo¹i h ng hãa
cã ®é nguy hiÓm cao kh¸c, trõ tr−êng hîp ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ cho phÐp;
b) H ng hãa thuéc diÖn cÊm kinh doanh, cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu
chØ ®−îc qu¸ c¶nh l nh thæ ViÖt Nam khi ®−îc Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i cho
phÐp.
2. H ng hãa qu¸ c¶nh khi xuÊt khÈu, ph−¬ng tiÖn vËn t¶i chë h ng qu¸ c¶nh
khi xuÊt c¶nh khái l nh thæ ViÖt Nam ph¶i ®óng l to n bé h ng hãa ® nhËp
khÈu, ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ® nhËp c¶nh v o l nh thæ ViÖt Nam.
3. Tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngo i muèn qu¸ c¶nh h ng ho¸ qua l nh thæ
ViÖt Nam ph¶i thuª th−¬ng nh©n ViÖt Nam kinh doanh dÞch vô qu¸ c¶nh thùc
hiÖn, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu n y.
4. ViÖc tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngo i tù m×nh thùc hiÖn qu¸ c¶nh h ng hãa
qua l nh thæ ViÖt Nam, thuª th−¬ng nh©n n−íc ngo i thùc hiÖn qu¸ c¶nh h ng
ho¸ qua l nh thæ ViÖt Nam ®−îc thùc hiÖn theo ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x
héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn v ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt
ViÖt Nam vÒ xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh v giao th«ng vËn t¶i.
§iÒu 243. TuyÕn ®−êng qu¸ c¶nh
1. H ng hãa chØ ®−îc qu¸ c¶nh qua c¸c cöa khÈu quèc tÕ v theo ®óng
nh÷ng tuyÕn ®−êng nhÊt ®Þnh trªn l nh thæ ViÖt Nam.
2. C¨n cø ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l
th nh viªn, Bé tr−ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i quy ®Þnh cô thÓ tuyÕn ®−êng ®−îc
vËn chuyÓn h ng ho¸ qu¸ c¶nh.
3. Trong thêi gian qu¸ c¶nh, viÖc thay ®æi tuyÕn ®−êng ®−îc vËn chuyÓn
h ng ho¸ qu¸ c¶nh ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña Bé tr−ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i.
§iÒu 244. Qu¸ c¶nh b»ng ®−êng h ng kh«ng
Qu¸ c¶nh b»ng ®−êng h ng kh«ng ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ®iÒu
−íc quèc tÕ vÒ h ng kh«ng m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh
viªn.
§iÒu 245. Gi¸m s¸t h ng hãa qu¸ c¶nh
H ng hãa qu¸ c¶nh l nh thæ ViÖt Nam ph¶i chÞu sù gi¸m s¸t cña c¬ quan
H¶i quan ViÖt Nam trong to n bé thêi gian qu¸ c¶nh.
§iÒu 246. Thêi gian qu¸ c¶nh
1. Thêi gian qu¸ c¶nh l nh thæ ViÖt Nam tèi ®a l ba m−¬i ng y kÓ tõ
ng y ho n th nh thñ tôc h¶i quan t¹i cöa khÈu nhËp, trõ tr−êng hîp h ng hãa
®−îc l−u kho t¹i ViÖt Nam hoÆc bÞ h− háng, tæn thÊt trong qu¸ tr×nh qu¸ c¶nh.
2. §èi víi tr−êng hîp h ng hãa ®−îc l−u kho t¹i ViÖt Nam hoÆc bÞ h− háng,
tæn thÊt trong thêi gian qu¸ c¶nh cÇn ph¶i cã thªm thêi gian ®Ó l−u kho, kh¾c
phôc h− háng, tæn thÊt th× thêi gian qu¸ c¶nh ®−îc gia h¹n t−¬ng øng víi thêi gian
cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®ã v ph¶i ®−îc c¬ quan H¶i quan n¬i l m
63

thñ tôc qu¸ c¶nh chÊp thuËn; tr−êng hîp h ng hãa qu¸ c¶nh theo giÊy phÐp cña
Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i th× ph¶i ®−îc Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i chÊp thuËn.
3. Trong thêi gian l−u kho v kh¾c phôc h− háng, tæn thÊt quy ®Þnh t¹i
kho¶n 2 §iÒu n y, h ng hãa v ph−¬ng tiÖn vËn t¶i chë h ng qu¸ c¶nh vÉn ph¶i
chÞu sù gi¸m s¸t cña c¬ quan H¶i quan ViÖt Nam.
§iÒu 247. H ng ho¸ qu¸ c¶nh tiªu thô t¹i ViÖt Nam

1. H ng ho¸ qu¸ c¶nh thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm a v ®iÓm b kho¶n 1
§iÒu 242 cña LuËt n y kh«ng ®−îc phÐp tiªu thô t¹i ViÖt Nam.
2. Trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y, h ng ho¸ qu¸ c¶nh ®−îc
phÐp tiªu thô t¹i ViÖt Nam nÕu ®−îc sù chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña Bé tr−ëng
Bé Th−¬ng m¹i.
3. ViÖc tiªu thô h ng ho¸ qu¸ c¶nh t¹i ViÖt Nam ph¶i tu©n theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ nhËp khÈu h ng ho¸, thuÕ, phÝ, lÖ phÝ v c¸c nghÜa vô
t i chÝnh kh¸c.
§iÒu 248. Nh÷ng h nh vi bÞ cÊm trong qu¸ c¶nh
1. Thanh to¸n thï lao qu¸ c¶nh b»ng h ng hãa qu¸ c¶nh.
2. Tiªu thô tr¸i phÐp h ng hãa, ph−¬ng tiÖn vËn t¶i chë h ng qu¸ c¶nh.
§iÒu 249. DÞch vô qu¸ c¶nh h ng hãa
DÞch vô qu¸ c¶nh h ng hãa l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã th−¬ng nh©n
thùc hiÖn viÖc qu¸ c¶nh cho h ng hãa thuéc së h÷u cña tæ chøc, c¸ nh©n n−íc
ngo i qua l nh thæ ViÖt Nam ®Ó h−ëng thï lao.
§iÒu 250. §iÒu kiÖn kinh doanh dÞch vô qu¸ c¶nh
Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô qu¸ c¶nh ph¶i l doanh nghiÖp cã ®¨ng ký
kinh doanh dÞch vô vËn t¶i, kinh doanh dÞch vô logistics theo quy ®Þnh t¹i §iÒu
234 cña LuËt n y.

§iÒu 251. Hîp ®ång dÞch vô qu¸ c¶nh
Hîp ®ång dÞch vô qu¸ c¶nh ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n b¶n hoÆc b»ng h×nh
thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng.

§iÒu 252. QuyÒn v nghÜa vô cña bªn thuª dÞch vô qu¸ c¶nh
1. Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn thuª dÞch vô qu¸ c¶nh cã c¸c
quyÒn sau ®©y:
a) Yªu cÇu bªn cung øng dÞch vô qu¸ c¶nh tiÕp nhËn h ng hãa t¹i cöa khÈu
nhËp theo thêi gian ® tháa thuËn;
b) Yªu cÇu bªn cung øng dÞch vô qu¸ c¶nh th«ng b¸o kÞp thêi vÒ t×nh tr¹ng
cña h ng hãa qu¸ c¶nh trong thêi gian qu¸ c¶nh l nh thæ ViÖt Nam;
64

c) Yªu cÇu bªn cung øng dÞch vô qu¸ c¶nh thùc hiÖn mäi thñ tôc cÇn thiÕt
®Ó h¹n chÕ nh÷ng tæn thÊt, h− háng ®èi víi h ng hãa qu¸ c¶nh trong thêi gian qu¸
c¶nh l nh thæ ViÖt Nam.
2. Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn thuª dÞch vô qu¸ c¶nh cã c¸c
nghÜa vô sau ®©y:
a) §−a h ng hãa ®Õn cöa khÈu nhËp cña ViÖt Nam theo ®óng thêi gian ®
tháa thuËn;
b) Cung cÊp ®Çy ®ñ cho bªn cung øng dÞch vô qu¸ c¶nh c¸c th«ng tin cÇn
thiÕt vÒ h ng hãa;
c) Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ cÇn thiÕt ®Ó bªn cung øng dÞch vô qu¸
c¶nh l m thñ tôc nhËp khÈu, vËn chuyÓn trong l nh thæ ViÖt Nam v l m thñ tôc
xuÊt khÈu;
d) Thanh to¸n thï lao qu¸ c¶nh v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c cho bªn cung
øng dÞch vô qu¸ c¶nh.
§iÒu 253. QuyÒn v nghÜa vô cña bªn cung øng dÞch vô qu¸ c¶nh
1. Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn cung øng dÞch vô qu¸ c¶nh cã
c¸c quyÒn sau ®©y:
a) Yªu cÇu bªn thuª dÞch vô qu¸ c¶nh ®−a h ng hãa ®Õn cöa khÈu nhËp cña
ViÖt Nam theo ®óng thêi gian ® tháa thuËn;
b) Yªu cÇu bªn thuª dÞch vô qu¸ c¶nh cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cÇn thiÕt
vÒ h ng hãa;
c) Yªu cÇu bªn thuª dÞch vô qu¸ c¶nh cung cÊp ®Çy ®ñ chøng tõ cÇn thiÕt
®Ó l m thñ tôc nhËp khÈu, vËn chuyÓn trong l nh thæ ViÖt Nam v l m thñ tôc
xuÊt khÈu;
d) §−îc nhËn thï lao qu¸ c¶nh v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c.
2. Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn cung øng dÞch vô qu¸ c¶nh cã
c¸c nghÜa vô sau ®©y:
a) TiÕp nhËn h ng hãa t¹i cöa khÈu nhËp theo thêi gian ® tháa thuËn;
b) L m thñ tôc nhËp khÈu v xuÊt khÈu h ng hãa qu¸ c¶nh ra khái l nh thæ
ViÖt Nam;
c) ChÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi h ng hãa qu¸ c¶nh trong thêi gian qu¸ c¶nh
l nh thæ ViÖt Nam;
d) Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó h¹n chÕ nh÷ng tæn thÊt, h− háng ®èi
víi h ng hãa qu¸ c¶nh trong thêi gian qu¸ c¶nh l nh thæ ViÖt Nam;
®) Nép phÝ, lÖ phÝ v thùc hiÖn c¸c nghÜa vô t i chÝnh kh¸c ®èi víi h ng hãa
qu¸ c¶nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam;
e) Cã tr¸ch nhiÖm hîp t¸c víi c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn cña ViÖt
Nam ®Ó xö lý nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn h ng hãa qu¸ c¶nh.
65

Môc 6
DÞCH Vô GI¸M §ÞNH

§iÒu 254. DÞch vô gi¸m ®Þnh
DÞch vô gi¸m ®Þnh l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã mét th−¬ng nh©n thùc
hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng thùc tÕ cña h ng ho¸, kÕt
qu¶ cung øng dÞch vô v nh÷ng néi dung kh¸c theo yªu cÇu cña kh¸ch h ng.
§iÒu 255. Néi dung gi¸m ®Þnh
Gi¸m ®Þnh bao gåm mét hoÆc mét sè néi dung vÒ sè l−îng, chÊt l−îng, bao
b×, gi¸ trÞ h ng ho¸, xuÊt xø h ng ho¸, tæn thÊt, ®é an to n, tiªu chuÈn vÖ sinh,
phßng dÞch, kÕt qu¶ thùc hiÖn dÞch vô, ph−¬ng ph¸p cung øng dÞch vô v c¸c néi
dung kh¸c theo yªu cÇu cña kh¸ch h ng.
§iÒu 256. Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh th−¬ng m¹i
ChØ c¸c th−¬ng nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt v ®−îc
cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh th−¬ng m¹i míi ®−îc
phÐp thùc hiÖn dÞch vô gi¸m ®Þnh v cÊp chøng th− gi¸m ®Þnh.
§iÒu 257. §iÒu kiÖn kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh th−¬ng m¹i
Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh th−¬ng m¹i ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu
kiÖn sau ®©y:
1. L doanh nghiÖp ®−îc th nh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
2. Cã gi¸m ®Þnh viªn ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 259 cña LuËt n y;
3. Cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn quy tr×nh, ph−¬ng ph¸p gi¸m ®Þnh h ng ho¸, dÞch
vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, tiªu chuÈn quèc tÕ hoÆc ® ®−îc c¸c n−íc ¸p
dông mét c¸ch phæ biÕn trong gi¸m ®Þnh h ng ho¸, dÞch vô ®ã.
§iÒu 258. Ph¹m vi kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh th−¬ng m¹i
Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh th−¬ng m¹i chØ ®−îc cung cÊp
dÞch vô gi¸m ®Þnh trong c¸c lÜnh vùc gi¸m ®Þnh khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh
t¹i kho¶n 2 v kho¶n 3 §iÒu 257 cña LuËt n y.
§iÒu 259. Tiªu chuÈn gi¸m ®Þnh viªn
1. Gi¸m ®Þnh viªn ph¶i cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn sau ®©y:
a) Cã tr×nh ®é ®¹i häc hoÆc cao ®¼ng phï hîp víi yªu cÇu cña lÜnh vùc
gi¸m ®Þnh;
b) Cã chøng chØ chuyªn m«n vÒ lÜnh vùc gi¸m ®Þnh trong tr−êng hîp ph¸p
luËt quy ®Þnh ph¶i cã chøng chØ chuyªn m«n;
c) Cã Ýt nhÊt ba n¨m c«ng t¸c trong lÜnh vùc gi¸m ®Þnh h ng ho¸, dÞch vô.
66

2. C¨n cø v o c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y, gi¸m ®èc
doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh c«ng nhËn gi¸m ®Þnh viªn v chÞu
tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh.
§iÒu 260. Chøng th− gi¸m ®Þnh
1. Chøng th− gi¸m ®Þnh l v¨n b¶n x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng thùc tÕ cña h ng
hãa, dÞch vô theo c¸c néi dung gi¸m ®Þnh ®−îc kh¸ch h ng yªu cÇu.
2. Chøng th− gi¸m ®Þnh ph¶i cã ch÷ ký cña ng−êi ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn
cña th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh, ch÷ ký, hä tªn cña gi¸m ®Þnh
viªn v ph¶i ®−îc ®ãng dÊu nghiÖp vô ®−îc ®¨ng ký t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn.
3. Chøng th− gi¸m ®Þnh chØ cã gi¸ trÞ ®èi víi nh÷ng néi dung ®−îc gi¸m
®Þnh.
4. Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh
chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ v kÕt luËn trong Chøng th− gi¸m ®Þnh.
§iÒu 261. Gi¸ trÞ ph¸p lý cña chøng th− gi¸m ®Þnh ®èi víi bªn yªu cÇu
gi¸m ®Þnh
Chøng th− gi¸m ®Þnh cã gi¸ trÞ ph¸p lý ®èi víi bªn yªu cÇu gi¸m ®Þnh nÕu
bªn yªu cÇu gi¸m ®Þnh kh«ng chøng minh ®−îc kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh kh«ng kh¸ch
quan, kh«ng trung thùc hoÆc sai vÒ kü thuËt, nghiÖp vô gi¸m ®Þnh.
§iÒu 262. Gi¸ trÞ ph¸p lý cña chøng th− gi¸m ®Þnh ®èi víi c¸c bªn trong
hîp ®ång
1. Trong tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn vÒ viÖc sö dông chøng th− gi¸m
®Þnh cña mét th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh cô thÓ th× chøng th−
gi¸m ®Þnh ®ã cã gi¸ trÞ ph¸p lý ®èi víi tÊt c¶ c¸c bªn nÕu kh«ng chøng minh ®−îc
kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh kh«ng kh¸ch quan, kh«ng trung thùc hoÆc sai vÒ kü thuËt,
nghiÖp vô gi¸m ®Þnh.
2. Trong tr−êng hîp c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ viÖc sö dông chøng
th− gi¸m ®Þnh cña mét th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh cô thÓ th×
chøng th− gi¸m ®Þnh chØ cã gi¸ trÞ ph¸p lý ®èi víi bªn yªu cÇu gi¸m ®Þnh theo quy
®Þnh t¹i §iÒu 261 cña LuËt n y. Bªn kia trong hîp ®ång cã quyÒn yªu cÇu gi¸m
®Þnh l¹i.
3. Khi chøng th− gi¸m ®Þnh l¹i cã kÕt qu¶ kh¸c víi chøng th− gi¸m ®Þnh
ban ®Çu th× xö lý nh− sau:
a) Tr−êng hîp th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh cÊp chøng th−
gi¸m ®Þnh ban ®Çu thõa nhËn kÕt qu¶ cña chøng th− gi¸m ®Þnh l¹i th× kÕt qu¶ cña
chøng th− gi¸m ®Þnh l¹i cã gi¸ trÞ ph¸p lý víi tÊt c¶ c¸c bªn;
b) Tr−êng hîp th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh cÊp chøng th−
gi¸m ®Þnh ban ®Çu kh«ng thõa nhËn kÕt qu¶ cña chøng th− gi¸m ®Þnh l¹i th× c¸c
bªn tho¶ thuËn lùa chän mét th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh kh¸c
gi¸m ®Þnh l¹i lÇn thø hai. KÕt qu¶ gi¸m ®Þnh l¹i lÇn thø hai cã gi¸ trÞ ph¸p lý víi
tÊt c¶ c¸c bªn.
67

§iÒu 263. QuyÒn v nghÜa vô cña th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh
1. Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh cã c¸c quyÒn sau ®©y:
a) Yªu cÇu kh¸ch h ng cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c t i liÖu cÇn
thiÕt ®Ó thùc hiÖn dÞch vô gi¸m ®Þnh;
b) NhËn thï lao dÞch vô gi¸m ®Þnh v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c.
2. Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
a) ChÊp h nh c¸c tiªu chuÈn v c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn
quan ®Õn dÞch vô gi¸m ®Þnh;
b) Gi¸m ®Þnh trung thùc, kh¸ch quan, ®éc lËp, kÞp thêi, ®óng quy tr×nh,
ph−¬ng ph¸p gi¸m ®Þnh;
c) CÊp chøng th− gi¸m ®Þnh;
d) Tr¶ tiÒn ph¹t vi ph¹m, båi th−êng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 266
cña LuËt n y.
§iÒu 264. QuyÒn cña kh¸ch h ng
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, kh¸ch h ng cã c¸c quyÒn sau ®©y:
1. Yªu cÇu th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh thùc hiÖn viÖc gi¸m
®Þnh theo néi dung ® tho¶ thuËn;
2. Yªu cÇu gi¸m ®Þnh l¹i nÕu cã lý do chÝnh ®¸ng ®Ó cho r»ng th−¬ng nh©n
kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu cña m×nh hoÆc
thùc hiÖn gi¸m ®Þnh thiÕu kh¸ch quan, trung thùc hoÆc sai vÒ kü thuËt, nghiÖp vô
gi¸m ®Þnh;
3. Yªu cÇu tr¶ tiÒn ph¹t vi ph¹m, båi th−êng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh t¹i
§iÒu 266 cña LuËt n y.
§iÒu 265. NghÜa vô cña kh¸ch h ng
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, kh¸ch h ng cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
1. Cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c t i liÖu cÇn thiÕt cho th−¬ng
nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh khi cã yªu cÇu;
2. Tr¶ thï lao dÞch vô gi¸m ®Þnh v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c.
§iÒu 266. Ph¹t vi ph¹m, båi th−êng thiÖt h¹i trong tr−êng hîp kÕt qu¶
gi¸m ®Þnh sai
1. Tr−êng hîp th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh cÊp chøng th−
gi¸m ®Þnh cã kÕt qu¶ sai do lçi v« ý cña m×nh th× ph¶i tr¶ tiÒn ph¹t cho kh¸ch
h ng. Møc ph¹t do c¸c bªn tháa thuËn, nh−ng kh«ng v−ît qu¸ m−êi lÇn thï lao
dÞch vô gi¸m ®Þnh.
2. Tr−êng hîp th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh cÊp chøng th−
gi¸m ®Þnh cã kÕt qu¶ sai do lçi cè ý cña m×nh th× ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i ph¸t
sinh cho kh¸ch h ng trùc tiÕp yªu cÇu gi¸m ®Þnh.
3. Kh¸ch h ng cã nghÜa vô chøng minh kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh sai v lçi cña
th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh.
68

§iÒu 267. Uû quyÒn gi¸m ®Þnh
Tr−êng hîp th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh n−íc ngo i ®−îc
thuª thùc hiÖn gi¸m ®Þnh m ch−a ®−îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam th× th−¬ng
nh©n ®ã ®−îc ñy quyÒn cho th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh ® ®−îc
phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn dÞch vô gi¸m ®Þnh nh−ng vÉn ph¶i chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh.
§iÒu 268. Gi¸m ®Þnh theo yªu cÇu cña c¬ quan nh n−íc
1. Th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh cã ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn
phï hîp víi yªu cÇu gi¸m ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm gi¸m ®Þnh theo yªu cÇu cña c¬
quan nh n−íc.
2. C¬ quan nh n−íc yªu cÇu gi¸m ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm tr¶ thï lao gi¸m
®Þnh cho th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh theo tháa thuËn gi÷a hai bªn
trªn c¬ së gi¸ thÞ tr−êng.

Môc 7
Cho THU£ HµNG hãa

§iÒu 269. Cho thuª h ng ho¸
Cho thuª h ng ho¸ l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã mét bªn chuyÓn quyÒn
chiÕm h÷u v sö dông h ng ho¸ (gäi l bªn cho thuª) cho bªn kh¸c (gäi l bªn
thuª) trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh ®Ó nhËn tiÒn cho thuª.
§iÒu 270. QuyÒn v nghÜa vô cña bªn cho thuª
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn cho thuª cã c¸c quyÒn v nghÜa vô
sau ®©y:
1. Giao h ng ho¸ cho thuª theo ®óng hîp ®ång cho thuª víi bªn thuª;
2. B¶o ®¶m cho bªn thuª quyÒn chiÕm h÷u v sö dông h ng ho¸ cho thuª
kh«ng bÞ tranh chÊp bëi bªn thø ba liªn quan trong thêi gian thuª;
3. B¶o ®¶m h ng ho¸ cho thuª phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña bªn thuª
theo tho¶ thuËn cña c¸c bªn;
4. B¶o d−ìng v söa ch÷a h ng hãa cho thuª trong thêi h¹n hîp lý. Tr−êng
hîp viÖc söa ch÷a v b¶o d−ìng h ng hãa cho thuª g©y ph−¬ng h¹i ®Õn viÖc sö
dông h ng hãa ®ã cña bªn thuª th× ph¶i cã tr¸ch nhiÖm gi¶m gi¸ thuª hoÆc kÐo
d i thêi h¹n cho thuª t−¬ng øng víi thêi gian b¶o d−ìng, söa ch÷a;
5. NhËn tiÒn cho thuª theo tho¶ thuËn hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
6. NhËn l¹i h ng ho¸ cho thuª khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª.
§iÒu 271. QuyÒn v nghÜa vô cña bªn thuª
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn thuª cã c¸c quyÒn v nghÜa vô sau
®©y:
69

1. ChiÕm h÷u v sö dông h ng ho¸ cho thuª theo hîp ®ång cho thuª v theo
quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trong tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn cô thÓ vÒ c¸ch
thøc sö dông h ng hãa cho thuª th× h ng hãa cho thuª ph¶i ®−îc sö dông theo
c¸ch thøc phï hîp víi tÝnh chÊt cña h ng hãa ®ã;
2. Gi÷ g×n v b¶o qu¶n h ng ho¸ cho thuª trong thêi h¹n thuª v tr¶ l¹i
h ng ho¸ ®ã cho bªn cho thuª khi hÕt thêi h¹n;
3. Yªu cÇu bªn cho thuª thùc hiÖn viÖc b¶o d−ìng, söa ch÷a h ng hãa; nÕu
bªn cho thuª kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô n y trong mét thêi h¹n hîp lý th× bªn thuª
cã thÓ tiÕn h nh b¶o d−ìng, söa ch÷a h ng hãa cho thuª v bªn cho thuª ph¶i chÞu
c¸c chi phÝ hîp lý cña viÖc b¶o d−ìng, söa ch÷a ®ã;
4. Tr¶ tiÒn thuª h ng ho¸ theo tho¶ thuËn hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
5. Kh«ng ®−îc b¸n, cho thuª l¹i h ng ho¸ ® thuª.
§iÒu 272. Söa ch÷a, thay ®æi t×nh tr¹ng ban ®Çu cña h ng hãa cho thuª
1. Bªn thuª kh«ng ®−îc söa ch÷a, thay ®æi t×nh tr¹ng ban ®Çu cña h ng hãa
cho thuª nÕu kh«ng ®−îc bªn cho thuª chÊp thuËn.
2. Tr−êng hîp bªn thuª thùc hiÖn viÖc söa ch÷a, thay ®æi t×nh tr¹ng ban ®Çu
cña h ng hãa cho thuª m kh«ng cã sù chÊp thuËn cña bªn cho thuª th× bªn cho
thuª cã quyÒn yªu cÇu bªn thuª kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu cña h ng hãa cho
thuª hoÆc yªu cÇu båi th−êng thiÖt h¹i.
§iÒu 273. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi tæn thÊt trong thêi h¹n thuª
1. Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn cho thuª ph¶i chÞu tæn thÊt ®èi
víi h ng ho¸ cho thuª trong thêi h¹n thuª nÕu bªn thuª kh«ng cã lçi g©y ra tæn
thÊt ®ã.
2. Trong tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y, bªn cho thuª cã tr¸ch
nhiÖm söa ch÷a h ng ho¸ cho thuª trong thêi h¹n hîp lý ®Ó b¶o ®¶m môc ®Ých sö
dông cña bªn thuª.
§iÒu 274. ChuyÓn rñi ro ®èi víi h ng hãa cho thuª
Tr−êng hîp c¸c bªn cã tháa thuËn vÒ viÖc chuyÓn rñi ro cho bªn thuª
nh−ng kh«ng x¸c ®Þnh thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro th× thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro ®−îc
x¸c ®Þnh nh− sau:
1. Tr−êng hîp hîp ®ång cho thuª cã liªn quan ®Õn viÖc vËn chuyÓn h ng
ho¸:
a) NÕu hîp ®ång kh«ng yªu cÇu giao h ng ho¸ cho thuª t¹i mét ®Þa ®iÓm cô
thÓ th× rñi ro sÏ chuyÓn cho bªn thuª khi h ng ho¸ cho thuª ®−îc giao cho ng−êi
vËn chuyÓn ®Çu tiªn;
b) NÕu hîp ®ång yªu cÇu ph¶i giao h ng ho¸ cho thuª t¹i mét ®Þa ®iÓm cô
thÓ th× rñi ro chuyÓn cho bªn thuª hoÆc ng−êi ®−îc bªn thuª ñy quyÒn nhËn h ng
t¹i ®Þa ®iÓm ®ã;
2. Tr−êng hîp h ng ho¸ cho thuª ®−îc nhËn bëi ng−êi nhËn h ng ®Ó giao
70

m kh«ng ph¶i l ng−êi vËn chuyÓn th× rñi ro chuyÓn cho bªn thuª khi ng−êi nhËn
h ng x¸c nhËn quyÒn chiÕm h÷u h ng ho¸ cho thuª cña bªn thuª;
3. Trong c¸c tr−êng hîp kh¸c kh«ng ®−îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 v kho¶n 2
§iÒu n y th× rñi ro ®−îc chuyÓn cho bªn thuª khi bªn thuª nhËn h ng ho¸ cho
thuª.
§iÒu 275. H ng ho¸ cho thuª kh«ng phï hîp víi hîp ®ång
Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn cô thÓ, h ng ho¸ ®−îc coi l kh«ng phï
hîp víi hîp ®ång khi h ng ho¸ ®ã thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y:
1. Kh«ng phï hîp víi môc ®Ých sö dông th«ng th−êng cña c¸c h ng ho¸
cïng chñng lo¹i;
2. Kh«ng phï hîp víi môc ®Ých cô thÓ m bªn thuª ® cho bªn cho thuª
biÕt hoÆc bªn cho thuª ph¶i biÕt v o thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång;
3. Kh«ng b¶o ®¶m chÊt l−îng nh− chÊt l−îng cña mÉu h ng m bªn cho
thuª ® giao cho bªn thuª.
§iÒu 276. Tõ chèi nhËn h ng
1. Bªn cho thuª ph¶i d nh cho bªn thuª mét thêi gian hîp lý sau khi nhËn
®−îc h ng ho¸ ®Ó kiÓm tra.
2. Bªn thuª cã quyÒn tõ chèi nhËn h ng ho¸ trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y:
a) Bªn cho thuª kh«ng d nh cho bªn thuª ®iÒu kiÖn, thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm
tra h ng ho¸;
b) Khi kiÓm tra h ng hãa, bªn thuª ph¸t hiÖn thÊy h ng ho¸ kh«ng phï hîp
víi hîp ®ång.
§iÒu 277. Kh¾c phôc, thay thÕ h ng ho¸ cho thuª kh«ng phï hîp víi
hîp ®ång
1. Trong tr−êng hîp bªn thuª tõ chèi nhËn h ng ho¸ cho thuª do kh«ng phï
hîp víi hîp ®ång, nÕu thêi h¹n thùc hiÖn viÖc giao h ng vÉn cßn th× bªn cho thuª
cã thÓ th«ng b¸o ngay cho bªn thuª vÒ viÖc kh¾c phôc hoÆc thay thÕ h ng ho¸ v
thùc hiÖn viÖc kh¾c phôc hoÆc thay thÕ h ng ho¸ ®ã trong kho¶ng thêi gian cßn l¹i.
2. Khi bªn cho thuª thùc hiÖn viÖc kh¾c phôc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu
n y m g©y bÊt lîi hoÆc l m ph¸t sinh chi phÝ bÊt hîp lý cho bªn thuª th× bªn thuª
cã quyÒn yªu cÇu bªn cho thuª kh¾c phôc bÊt lîi hoÆc tr¶ chi phÝ ph¸t sinh ®ã.
§iÒu 278. ChÊp nhËn h ng ho¸ cho thuª
1. Bªn thuª ®−îc coi l ® chÊp nhËn h ng ho¸ cho thuª sau khi bªn thuª cã
c¬ héi hîp lý ®Ó kiÓm tra h ng ho¸ cho thuª v thùc hiÖn mét trong c¸c h nh vi
sau ®©y:
a) Kh«ng tõ chèi h ng ho¸ cho thuª;
b) X¸c nhËn sù phï hîp cña h ng ho¸ cho thuª víi tho¶ thuËn trong hîp
®ång;
71

c) X¸c nhËn viÖc sÏ nhËn h ng ho¸ ®ã, dï kh«ng phï hîp víi tho¶ thuËn
trong hîp ®ång.
2. Tr−êng hîp bªn thuª ph¸t hiÖn ra sù kh«ng phï hîp víi hîp ®ång cña
h ng hãa sau khi ® chÊp nhËn h ng hãa m sù kh«ng phï hîp ®ã cã thÓ ®−îc x¸c
®Þnh th«ng qua viÖc kiÓm tra mét c¸ch hîp lý tr−íc khi chÊp nhËn h ng hãa th×
bªn thuª kh«ng ®−îc dùa v o sù kh«ng phï hîp ®ã ®Ó tr¶ l¹i h ng.
§iÒu 279. Rót l¹i chÊp nhËn
1. Bªn thuª cã thÓ rót l¹i chÊp nhËn ®èi víi mét phÇn hoÆc to n bé h ng
ho¸ cho thuª nÕu sù kh«ng phï hîp cña h ng ho¸ cho thuª l m cho bªn thuª
kh«ng ®¹t ®−îc môc ®Ých giao kÕt hîp ®ång v thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp
sau ®©y:
a) Bªn cho thuª kh«ng kh¾c phôc mét c¸ch hîp lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu
277 cña LuËt n y;
b) Bªn thuª kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc sù kh«ng phï hîp cña h ng ho¸ xuÊt
ph¸t tõ b¶o ®¶m cña bªn cho thuª.
2. ViÖc rót l¹i chÊp nhËn ph¶i ®−îc thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian hîp lý,
nh−ng kh«ng qu¸ ba th¸ng, kÓ tõ thêi ®iÓm bªn thuª chÊp nhËn h ng ho¸.
§iÒu 280. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi khiÕm khuyÕt cña h ng ho¸ cho thuª
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, tr¸ch nhiÖm ®èi víi khiÕm khuyÕt cña
h ng ho¸ cho thuª ®−îc quy ®Þnh nh− sau:
1. Trong thêi h¹n thuª, bªn cho thuª ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt kú khiÕm
khuyÕt n o cña h ng ho¸ cho thuª ® cã v o thêi ®iÓm h ng hãa ®−îc giao cho
bªn thuª, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 v kho¶n 3 §iÒu n y;
2. Bªn cho thuª kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt kú khiÕm khuyÕt n o cña
h ng ho¸ ® cã tr−íc thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång m bªn thuª ® biÕt hoÆc ph¶i
biÕt vÒ nh÷ng khiÕm khuyÕt ®ã;
3. Bªn cho thuª kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng khiÕm khuyÕt cña
h ng ho¸ ®−îc ph¸t hiÖn sau khi bªn thuª chÊp nhËn h ng ho¸ cho thuª m khiÕm
khuyÕt ®ã cã thÓ ®−îc bªn thuª ph¸t hiÖn nÕu thùc hiÖn viÖc kiÓm tra mét c¸ch
hîp lý tr−íc khi chÊp nhËn h ng hãa;
4. Bªn cho thuª ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt kú khiÕm khuyÕt n o ph¸t
sinh sau thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro nÕu khiÕm khuyÕt ®ã xuÊt ph¸t tõ viÖc bªn cho
thuª vi ph¹m nghÜa vô ® cam kÕt cña m×nh.
§iÒu 281. Cho thuª l¹i
1. Bªn thuª chØ ®−îc cho thuª l¹i h ng ho¸ khi cã sù chÊp thuËn cña bªn
cho thuª. Bªn thuª ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ h ng ho¸ cho thuª l¹i trõ tr−êng hîp
cã tho¶ thuËn kh¸c víi bªn cho thuª.
2. Trong tr−êng hîp bªn thuª cho thuª l¹i h ng hãa cho thuª m kh«ng cã
sù chÊp thuËn cña bªn cho thuª th× bªn cho thuª cã quyÒn hñy hîp ®ång cho thuª.
Ng−êi thuª l¹i ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ l¹i ngay h ng hãa cho bªn cho thuª.
72

§iÒu 282. Lîi Ých ph¸t sinh trong thêi h¹n thuª
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, mäi lîi Ých ph¸t sinh tõ h ng hãa cho
thuª trong thêi h¹n thuª thuéc vÒ bªn thuª.
§iÒu 283. Thay ®æi quyÒn së h÷u trong thêi h¹n thuª
Mäi thay ®æi vÒ quyÒn së h÷u ®èi víi h ng hãa cho thuª kh«ng ¶nh h−ëng
®Õn hiÖu lùc cña hîp ®ång cho thuª.

Môc 8
Nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i

§iÒu 284. Nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i
Nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã bªn nh−îng
quyÒn cho phÐp v yªu cÇu bªn nhËn quyÒn tù m×nh tiÕn h nh viÖc mua b¸n h ng
ho¸, cung øng dÞch vô theo c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:
1. ViÖc mua b¸n h ng ho¸, cung øng dÞch vô ®−îc tiÕn h nh theo c¸ch thøc
tæ chøc kinh doanh do bªn nh−îng quyÒn quy ®Þnh v ®−îc g¾n víi nh n hiÖu
h ng ho¸, tªn th−¬ng m¹i, bÝ quyÕt kinh doanh, khÈu hiÖu kinh doanh, biÓu t−îng
kinh doanh, qu¶ng c¸o cña bªn nh−îng quyÒn;
2. Bªn nh−îng quyÒn cã quyÒn kiÓm so¸t v trî gióp cho bªn nhËn quyÒn
trong viÖc ®iÒu h nh c«ng viÖc kinh doanh.
§iÒu 285. Hîp ®ång nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i
Hîp ®ång nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n b¶n hoÆc
b»ng h×nh thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng.
§iÒu 286. QuyÒn cña th−¬ng nh©n nh−îng quyÒn
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, th−¬ng nh©n nh−îng quyÒn cã c¸c quyÒn
sau ®©y:
1. NhËn tiÒn nh−îng quyÒn;
2. Tæ chøc qu¶ng c¸o cho hÖ thèng nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i v m¹ng l−íi
nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i;
3. KiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt ho¹t ®éng cña bªn nhËn quyÒn nh»m b¶o
®¶m sù thèng nhÊt cña hÖ thèng nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i v sù æn ®Þnh vÒ chÊt
l−îng h ng ho¸, dÞch vô.
§iÒu 287. NghÜa vô cña th−¬ng nh©n nh−îng quyÒn
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, th−¬ng nh©n nh−îng quyÒn cã c¸c
nghÜa vô sau ®©y:
1. Cung cÊp t i liÖu h−íng dÉn vÒ hÖ thèng nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i cho
bªn nhËn quyÒn;
73

2. § o t¹o ban ®Çu v cung cÊp trî gióp kü thuËt th−êng xuyªn cho th−¬ng
nh©n nhËn quyÒn ®Ó ®iÒu h nh ho¹t ®éng theo ®óng hÖ thèng nh−îng quyÒn
th−¬ng m¹i;
3. ThiÕt kÕ v s¾p xÕp ®Þa ®iÓm b¸n h ng, cung øng dÞch vô b»ng chi phÝ
cña th−¬ng nh©n nhËn quyÒn;
4. B¶o ®¶m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®èi víi ®èi t−îng ®−îc ghi trong hîp ®ång
nh−îng quyÒn;
5. §èi xö b×nh ®¼ng víi c¸c th−¬ng nh©n nhËn quyÒn trong hÖ thèng
nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i.
§iÒu 288. QuyÒn cña th−¬ng nh©n nhËn quyÒn
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, th−¬ng nh©n nhËn quyÒn cã c¸c quyÒn
sau ®©y:
1. Yªu cÇu th−¬ng nh©n nh−îng quyÒn cung cÊp ®Çy ®ñ trî gióp kü thuËt
cã liªn quan ®Õn hÖ thèng nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i;
2. Yªu cÇu th−¬ng nh©n nh−îng quyÒn ®èi xö b×nh ®¼ng víi c¸c th−¬ng
nh©n nhËn quyÒn kh¸c trong hÖ thèng nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i.
§iÒu 289. NghÜa vô cña th−¬ng nh©n nhËn quyÒn
Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, th−¬ng nh©n nhËn quyÒn cã c¸c nghÜa vô
sau ®©y:
1. Tr¶ tiÒn nh−îng quyÒn v c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c theo hîp ®ång
nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i;
2. §Çu t− ®ñ c¬ së vËt chÊt, nguån t i chÝnh v nh©n lùc ®Ó tiÕp nhËn c¸c
quyÒn v bÝ quyÕt kinh doanh m bªn nh−îng quyÒn chuyÓn giao;
3. ChÊp nhËn sù kiÓm so¸t, gi¸m s¸t v h−íng dÉn cña bªn nh−îng quyÒn;
tu©n thñ c¸c yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ, s¾p xÕp ®Þa ®iÓm b¸n h ng, cung øng dÞch vô cña
th−¬ng nh©n nh−îng quyÒn;
4. Gi÷ bÝ mËt vÒ bÝ quyÕt kinh doanh ® ®−îc nh−îng quyÒn, kÓ c¶ sau khi
hîp ®ång nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i kÕt thóc hoÆc chÊm døt;
5. Ngõng sö dông nh n hiÖu h ng ho¸, tªn th−¬ng m¹i, khÈu hiÖu kinh
doanh, biÓu t−îng kinh doanh v c¸c quyÒn së h÷u trÝ tuÖ kh¸c (nÕu cã) hoÆc hÖ
thèng cña bªn nh−îng quyÒn khi kÕt thóc hoÆc chÊm døt hîp ®ång nh−îng quyÒn
th−¬ng m¹i;
6. §iÒu h nh ho¹t ®éng phï hîp víi hÖ thèng nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i;
7. Kh«ng ®−îc nh−îng quyÒn l¹i trong tr−êng hîp kh«ng cã sù chÊp thuËn
cña bªn nh−îng quyÒn.
§iÒu 290. Nh−îng quyÒn l¹i cho bªn thø ba
1. Bªn nhËn quyÒn cã quyÒn nh−îng quyÒn l¹i cho bªn thø ba (gäi l bªn
nhËn l¹i quyÒn) nÕu ®−îc sù chÊp thuËn cña bªn nh−îng quyÒn.
2. Bªn nhËn l¹i quyÒn cã c¸c quyÒn v nghÜa vô cña bªn nhËn quyÒn quy
74

®Þnh t¹i §iÒu 288 v §iÒu 289 cña LuËt n y.
§iÒu 291. §¨ng ký nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i
1. Tr−íc khi nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i, bªn dù kiÕn nh−îng quyÒn ph¶i
®¨ng ký víi Bé Th−¬ng m¹i.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt ®iÒu kiÖn kinh doanh theo ph−¬ng thøc nh−îng
quyÒn th−¬ng m¹i v tr×nh tù, thñ tôc ®¨ng ký nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i.

Ch−¬ng VII
chÕ tµi trong th−¬ng m¹i vµ
gi¶i quyÕt tranh chÊp trong th−¬ng m¹i


Môc 1
chÕ tµi trong th−¬ng m¹i

§iÒu 292. C¸c lo¹i chÕ t i trong th−¬ng m¹i
1. Buéc thùc hiÖn ®óng hîp ®ång.
2. Ph¹t vi ph¹m.
3. Buéc båi th−êng thiÖt h¹i.
4. T¹m ngõng thùc hiÖn hîp ®ång.
5. §×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång.
6. Huû bá hîp ®ång.
7. C¸c biÖn ph¸p kh¸c do c¸c bªn tho¶ thuËn kh«ng tr¸i víi nguyªn t¾c c¬
b¶n cña ph¸p luËt ViÖt Nam, ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt
Nam l th nh viªn v tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ.

§iÒu 293. ¸p dông chÕ t i trong th−¬ng m¹i ®èi víi vi ph¹m kh«ng c¬
b¶n
Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn bÞ vi ph¹m kh«ng ®−îc ¸p dông chÕ
t i t¹m ngõng thùc hiÖn hîp ®ång, ®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång hoÆc huû bá hîp
®ång ®èi víi vi ph¹m kh«ng c¬ b¶n.
§iÒu 294. C¸c tr−êng hîp miÔn tr¸ch nhiÖm ®èi víi h nh vi vi ph¹m
1. Bªn vi ph¹m hîp ®ång ®−îc miÔn tr¸ch nhiÖm trong c¸c tr−êng hîp sau
®©y:
a) X¶y ra tr−êng hîp miÔn tr¸ch nhiÖm m c¸c bªn ® tho¶ thuËn;
b) X¶y ra sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng;
c) H nh vi vi ph¹m cña mét bªn ho n to n do lçi cña bªn kia;
d) H nh vi vi ph¹m cña mét bªn do thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña c¬ quan qu¶n
75

lý nh n−íc cã thÈm quyÒn m c¸c bªn kh«ng thÓ biÕt ®−îc v o thêi ®iÓm giao
kÕt hîp ®ång.
2. Bªn vi ph¹m hîp ®ång cã nghÜa vô chøng minh c¸c tr−êng hîp miÔn
tr¸ch nhiÖm.
§iÒu 295. Th«ng b¸o v x¸c nhËn tr−êng hîp miÔn tr¸ch nhiÖm
1. Bªn vi ph¹m hîp ®ång ph¶i th«ng b¸o ngay b»ng v¨n b¶n cho bªn kia vÒ
tr−êng hîp ®−îc miÔn tr¸ch nhiÖm v nh÷ng hËu qu¶ cã thÓ x¶y ra.
2. Khi tr−êng hîp miÔn tr¸ch nhiÖm chÊm døt, bªn vi ph¹m hîp ®ång ph¶i
th«ng b¸o ngay cho bªn kia biÕt; nÕu bªn vi ph¹m kh«ng th«ng b¸o hoÆc th«ng
b¸o kh«ng kÞp thêi cho bªn kia th× ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i.
3. Bªn vi ph¹m cã nghÜa vô chøng minh víi bªn bÞ vi ph¹m vÒ tr−êng hîp
miÔn tr¸ch nhiÖm cña m×nh.
§iÒu 296. KÐo d i thêi h¹n, tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång trong tr−êng hîp
bÊt kh¶ kh¸ng
1. Trong tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng, c¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn kÐo d i thêi
h¹n thùc hiÖn nghÜa vô hîp ®ång; nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn hoÆc kh«ng
tháa thuËn ®−îc th× thêi h¹n thùc hiÖn nghÜa vô hîp ®ång ®−îc tÝnh thªm mét thêi
gian b»ng thêi gian x¶y ra tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng céng víi thêi gian hîp lý ®Ó
kh¾c phôc hËu qu¶, nh−ng kh«ng ®−îc kÐo d i qu¸ c¸c thêi h¹n sau ®©y:
a) N¨m th¸ng ®èi víi h ng ho¸, dÞch vô m thêi h¹n giao h ng, cung øng
dÞch vô ®−îc tho¶ thuËn kh«ng qu¸ m−êi hai th¸ng, kÓ tõ khi giao kÕt hîp
®ång;
b) T¸m th¸ng ®èi víi h ng ho¸, dÞch vô m thêi h¹n giao h ng, cung øng
dÞch vô ®−îc tho¶ thuËn trªn m−êi hai th¸ng, kÓ tõ khi giao kÕt hîp ®ång.
2. Tr−êng hîp kÐo d i qu¸ c¸c thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y, c¸c
bªn cã quyÒn tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång v kh«ng bªn n o cã quyÒn yªu cÇu bªn
kia båi th−êng thiÖt h¹i.
3. Tr−êng hîp tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång th× trong thêi h¹n kh«ng qu¸
m−êi ng y, kÓ tõ ng y kÕt thóc thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y bªn tõ
chèi ph¶i th«ng b¸o cho bªn kia biÕt tr−íc khi bªn kia b¾t ®Çu thùc hiÖn c¸c nghÜa
vô hîp ®ång.
4. ViÖc kÐo d i thêi h¹n thùc hiÖn nghÜa vô hîp ®ång quy ®Þnh t¹i kho¶n 1
§iÒu n y kh«ng ¸p dông ®èi víi hîp ®ång mua b¸n h ng hãa, cung øng dÞch vô
cã thêi h¹n cè ®Þnh vÒ giao h ng hoÆc ho n th nh dÞch vô.
§iÒu 297. Buéc thùc hiÖn ®óng hîp ®ång
1. Buéc thùc hiÖn ®óng hîp ®ång l viÖc bªn bÞ vi ph¹m yªu cÇu bªn vi
ph¹m thùc hiÖn ®óng hîp ®ång hoÆc dïng c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó hîp ®ång ®−îc
thùc hiÖn v bªn vi ph¹m ph¶i chÞu chi phÝ ph¸t sinh.
2. Tr−êng hîp bªn vi ph¹m giao thiÕu h ng hoÆc cung øng dÞch vô kh«ng
®óng hîp ®ång th× ph¶i giao ®ñ h ng hoÆc cung øng dÞch vô theo ®óng tho¶ thuËn
76

trong hîp ®ång. Tr−êng hîp bªn vi ph¹m giao h ng ho¸, cung øng dÞch vô kÐm
chÊt l−îng th× ph¶i lo¹i trõ khuyÕt tËt cña h ng ho¸, thiÕu sãt cña dÞch vô hoÆc
giao h ng kh¸c thay thÕ, cung øng dÞch vô theo ®óng hîp ®ång. Bªn vi ph¹m
kh«ng ®−îc dïng tiÒn hoÆc h ng kh¸c chñng lo¹i, lo¹i dÞch vô kh¸c ®Ó thay thÕ
nÕu kh«ng ®−îc sù chÊp thuËn cña bªn bÞ vi ph¹m.
3. Trong tr−êng hîp bªn vi ph¹m kh«ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2
§iÒu n y th× bªn bÞ vi ph¹m cã quyÒn mua h ng, nhËn cung øng dÞch vô cña
ng−êi kh¸c ®Ó thay thÕ theo ®óng lo¹i h ng ho¸, dÞch vô ghi trong hîp ®ång v
bªn vi ph¹m ph¶i tr¶ kho¶n tiÒn chªnh lÖch v c¸c chi phÝ liªn quan nÕu cã; cã
quyÒn tù söa ch÷a khuyÕt tËt cña h ng ho¸, thiÕu sãt cña dÞch vô v bªn vi ph¹m
ph¶i tr¶ c¸c chi phÝ thùc tÕ hîp lý.
4. Bªn bÞ vi ph¹m ph¶i nhËn h ng, nhËn dÞch vô v thanh to¸n tiÒn h ng,
thï lao dÞch vô, nÕu bªn vi ph¹m ® thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô theo quy ®Þnh t¹i
kho¶n 2 §iÒu n y.
5. Tr−êng hîp bªn vi ph¹m l bªn mua th× bªn b¸n cã quyÒn yªu cÇu bªn
mua tr¶ tiÒn, nhËn h ng hoÆc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c cña bªn mua ®−îc quy
®Þnh trong hîp ®ång v trong LuËt n y.
§iÒu 298. Gia h¹n thùc hiÖn nghÜa vô
Tr−êng hîp buéc thùc hiÖn ®óng hîp ®ång, bªn bÞ vi ph¹m cã thÓ gia h¹n
mét thêi gian hîp lý ®Ó bªn vi ph¹m thùc hiÖn nghÜa vô hîp ®ång.
§iÒu 299. Quan hÖ gi÷a chÕ t i buéc thùc hiÖn ®óng hîp ®ång v c¸c
lo¹i chÕ t i kh¸c
1. Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, trong thêi gian ¸p dông chÕ t i buéc
thùc hiÖn ®óng hîp ®ång, bªn bÞ vi ph¹m cã quyÒn yªu cÇu båi th−êng thiÖt h¹i v
ph¹t vi ph¹m nh−ng kh«ng ®−îc ¸p dông c¸c chÕ t i kh¸c.
2. Tr−êng hîp bªn vi ph¹m kh«ng thùc hiÖn chÕ t i buéc thùc hiÖn ®óng
hîp ®ång trong thêi h¹n m bªn bÞ vi ph¹m Ên ®Þnh, bªn bÞ vi ph¹m ®−îc ¸p dông
c¸c chÕ t i kh¸c ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña m×nh.
§iÒu 300. Ph¹t vi ph¹m
Ph¹t vi ph¹m l viÖc bªn bÞ vi ph¹m yªu cÇu bªn vi ph¹m tr¶ mét kho¶n tiÒn
ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång nÕu trong hîp ®ång cã tho¶ thuËn, trõ c¸c tr−êng hîp
miÔn tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh t¹i §iÒu 294 cña LuËt n y.
§iÒu 301. Møc ph¹t vi ph¹m
Møc ph¹t ®èi víi vi ph¹m nghÜa vô hîp ®ång hoÆc tæng møc ph¹t ®èi víi
nhiÒu vi ph¹m do c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång, nh−ng kh«ng qu¸ 8% gi¸ trÞ
phÇn nghÜa vô hîp ®ång bÞ vi ph¹m, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 266 cña
LuËt n y.
§iÒu 302. Båi th−êng thiÖt h¹i
1. Båi th−êng thiÖt h¹i l viÖc bªn vi ph¹m båi th−êng nh÷ng tæn thÊt do
h nh vi vi ph¹m hîp ®ång g©y ra cho bªn bÞ vi ph¹m.
77

2. Gi¸ trÞ båi th−êng thiÖt h¹i bao gåm gi¸ trÞ tæn thÊt thùc tÕ, trùc tiÕp m
bªn bÞ vi ph¹m ph¶i chÞu do bªn vi ph¹m g©y ra v kho¶n lîi trùc tiÕp m bªn bÞ
vi ph¹m ®¸ng lÏ ®−îc h−ëng nÕu kh«ng cã h nh vi vi ph¹m.
§iÒu 303. C¨n cø ph¸t sinh tr¸ch nhiÖm båi th−êng thiÖt h¹i
Trõ c¸c tr−êng hîp miÔn tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh t¹i §iÒu 294 cña LuËt n y,
tr¸ch nhiÖm båi th−êng thiÖt h¹i ph¸t sinh khi cã ®ñ c¸c yÕu tè sau ®©y:
1. Cã h nh vi vi ph¹m hîp ®ång;
2. Cã thiÖt h¹i thùc tÕ;
3. H nh vi vi ph¹m hîp ®ång l nguyªn nh©n trùc tiÕp g©y ra thiÖt h¹i.
§iÒu 304. NghÜa vô chøng minh tæn thÊt
Bªn yªu cÇu båi th−êng thiÖt h¹i ph¶i chøng minh tæn thÊt, møc ®é tæn thÊt
do h nh vi vi ph¹m g©y ra v kho¶n lîi trùc tiÕp m bªn bÞ vi ph¹m ®¸ng lÏ ®−îc
h−ëng nÕu kh«ng cã h nh vi vi ph¹m.
§iÒu 305. NghÜa vô h¹n chÕ tæn thÊt
Bªn yªu cÇu båi th−êng thiÖt h¹i ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p hîp lý ®Ó h¹n
chÕ tæn thÊt kÓ c¶ tæn thÊt ®èi víi kho¶n lîi trùc tiÕp ®¸ng lÏ ®−îc h−ëng do h nh
vi vi ph¹m hîp ®ång g©y ra; nÕu bªn yªu cÇu båi th−êng thiÖt h¹i kh«ng ¸p dông
c¸c biÖn ph¸p ®ã, bªn vi ph¹m hîp ®ång cã quyÒn yªu cÇu gi¶m bít gi¸ trÞ båi
th−êng thiÖt h¹i b»ng møc tæn thÊt ®¸ng lÏ cã thÓ h¹n chÕ ®−îc.
§iÒu 306. QuyÒn yªu cÇu tiÒn l i do chËm thanh to¸n
Tr−êng hîp bªn vi ph¹m hîp ®ång chËm thanh to¸n tiÒn h ng hay chËm
thanh to¸n thï lao dÞch vô v c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c th× bªn bÞ vi ph¹m hîp ®ång
cã quyÒn yªu cÇu tr¶ tiÒn l i trªn sè tiÒn chËm tr¶ ®ã theo l i suÊt nî qu¸ h¹n
trung b×nh trªn thÞ tr−êng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n t−¬ng øng víi thêi gian chËm
tr¶, trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c.
§iÒu 307. Quan hÖ gi÷a chÕ t i ph¹t vi ph¹m v chÕ t i båi th−êng thiÖt h¹i
1. Tr−êng hîp c¸c bªn kh«ng cã tháa thuËn ph¹t vi ph¹m th× bªn bÞ vi ph¹m
chØ cã quyÒn yªu cÇu båi th−êng thiÖt h¹i, trõ tr−êng hîp LuËt n y cã quy ®Þnh kh¸c.
2. Tr−êng hîp c¸c bªn cã tháa thuËn ph¹t vi ph¹m th× bªn bÞ vi ph¹m cã
quyÒn ¸p dông c¶ chÕ t i ph¹t vi ph¹m v buéc båi th−êng thiÖt h¹i, trõ tr−êng
hîp LuËt n y cã quy ®Þnh kh¸c.
§iÒu 308. T¹m ngõng thùc hiÖn hîp ®ång
Trõ c¸c tr−êng hîp miÔn tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh t¹i §iÒu 294 cña LuËt n y,
t¹m ngõng thùc hiÖn hîp ®ång l viÖc mét bªn t¹m thêi kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô
trong hîp ®ång thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y:
1. X¶y ra h nh vi vi ph¹m m c¸c bªn ® tho¶ thuËn l ®iÒu kiÖn ®Ó t¹m
ngõng thùc hiÖn hîp ®ång;
78

2. Mét bªn vi ph¹m c¬ b¶n nghÜa vô hîp ®ång.
§iÒu 309. HËu qu¶ ph¸p lý cña viÖc t¹m ngõng thùc hiÖn hîp ®ång
1. Khi hîp ®ång bÞ t¹m ngõng thùc hiÖn th× hîp ®ång vÉn cßn hiÖu lùc.
2. Bªn bÞ vi ph¹m cã quyÒn yªu cÇu båi th−êng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña
LuËt n y.
§iÒu 310. §×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång
Trõ c¸c tr−êng hîp miÔn tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh t¹i §iÒu 294 cña LuËt n y,
®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång l viÖc mét bªn chÊm døt thùc hiÖn nghÜa vô hîp
®ång thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y:
1. X¶y ra h nh vi vi ph¹m m c¸c bªn ® tho¶ thuËn l ®iÒu kiÖn ®Ó ®×nh
chØ hîp ®ång;
2. Mét bªn vi ph¹m c¬ b¶n nghÜa vô hîp ®ång.
§iÒu 311. HËu qu¶ ph¸p lý cña viÖc ®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång
1. Khi hîp ®ång bÞ ®×nh chØ thùc hiÖn th× hîp ®ång chÊm døt tõ thêi ®iÓm
mét bªn nhËn ®−îc th«ng b¸o ®×nh chØ. C¸c bªn kh«ng ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn
nghÜa vô hîp ®ång. Bªn ® thùc hiÖn nghÜa vô cã quyÒn yªu cÇu bªn kia thanh
to¸n hoÆc thùc hiÖn nghÜa vô ®èi øng.
2. Bªn bÞ vi ph¹m cã quyÒn yªu cÇu båi th−êng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña
LuËt n y.
§iÒu 312. Huû bá hîp ®ång
1. Huû bá hîp ®ång bao gåm hñy bá to n bé hîp ®ång v hñy bá mét phÇn
hîp ®ång.
2. Hñy bá to n bé hîp ®ång l viÖc b i bá ho n to n viÖc thùc hiÖn tÊt c¶
c¸c nghÜa vô hîp ®ång ®èi víi to n bé hîp ®ång.
3. Hñy bá mét phÇn hîp ®ång l viÖc b i bá thùc hiÖn mét phÇn nghÜa vô
hîp ®ång, c¸c phÇn cßn l¹i trong hîp ®ång vÉn cßn hiÖu lùc.
4. Trõ c¸c tr−êng hîp miÔn tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh t¹i §iÒu 294 cña LuËt
n y, chÕ t i hñy bá hîp ®ång ®−îc ¸p dông trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y:
a) X¶y ra h nh vi vi ph¹m m c¸c bªn ® tho¶ thuËn l ®iÒu kiÖn ®Ó hñy bá
hîp ®ång;
b) Mét bªn vi ph¹m c¬ b¶n nghÜa vô hîp ®ång.
§iÒu 313. Huû bá hîp ®ång trong tr−êng hîp giao h ng, cung øng dÞch
vô tõng phÇn
1. Tr−êng hîp cã tho¶ thuËn vÒ giao h ng, cung øng dÞch vô tõng phÇn, nÕu
mét bªn kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh trong viÖc giao h ng, cung øng dÞch
vô v viÖc n y cÊu th nh mét vi ph¹m c¬ b¶n ®èi víi lÇn giao h ng, cung øng dÞch
vô ®ã th× bªn kia cã quyÒn tuyªn bè huû bá hîp ®ång ®èi víi lÇn giao h ng, cung
øng dÞch vô.
79

2. Tr−êng hîp mét bªn kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi mét lÇn giao h ng,
cung øng dÞch vô l c¬ së ®Ó bªn kia kÕt luËn r»ng vi ph¹m c¬ b¶n sÏ x¶y ra ®èi víi
nh÷ng lÇn giao h ng, cung øng dÞch vô sau ®ã th× bªn bÞ vi ph¹m cã quyÒn tuyªn
bè huû bá hîp ®ång ®èi víi nh÷ng lÇn giao h ng, cung øng dÞch vô sau ®ã, víi ®iÒu
kiÖn l bªn ®ã ph¶i thùc hiÖn quyÒn n y trong thêi gian hîp lý.
3. Tr−êng hîp mét bªn ® tuyªn bè huû bá hîp ®ång ®èi víi mét lÇn giao
h ng, cung øng dÞch vô th× bªn ®ã vÉn cã quyÒn tuyªn bè huû bá hîp ®ång ®èi
víi nh÷ng lÇn giao h ng, cung øng dÞch vô ® thùc hiÖn hoÆc sÏ thùc hiÖn sau ®ã
nÕu mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a c¸c lÇn giao h ng dÉn ®Õn viÖc h ng ho¸ ® giao,
dÞch vô ® cung øng kh«ng thÓ ®−îc sö dông theo ®óng môc ®Ých m c¸c bªn ®
dù kiÕn v o thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång.
§iÒu 314. HËu qu¶ ph¸p lý cña viÖc huû bá hîp ®ång
1. Trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 313 cña LuËt n y, sau khi huû bá hîp
®ång, hîp ®ång kh«ng cã hiÖu lùc tõ thêi ®iÓm giao kÕt, c¸c bªn kh«ng ph¶i tiÕp
tôc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ® tho¶ thuËn trong hîp ®ång, trõ tháa thuËn vÒ c¸c
quyÒn v nghÜa vô sau khi huû bá hîp ®ång v vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp.
2. C¸c bªn cã quyÒn ®ßi l¹i lîi Ých do viÖc ® thùc hiÖn phÇn nghÜa vô cña
m×nh theo hîp ®ång; nÕu c¸c bªn ®Òu cã nghÜa vô ho n tr¶ th× nghÜa vô cña hä
ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®ång thêi; tr−êng hîp kh«ng thÓ ho n tr¶ b»ng chÝnh lîi Ých
® nhËn th× bªn cã nghÜa vô ph¶i ho n tr¶ b»ng tiÒn.
3. Bªn bÞ vi ph¹m cã quyÒn yªu cÇu båi th−êng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña
LuËt n y.
§iÒu 315. Th«ng b¸o t¹m ngõng thùc hiÖn hîp ®ång, ®×nh chØ thùc hiÖn
hîp ®ång hoÆc huû bá hîp ®ång
Bªn t¹m ngõng thùc hiÖn hîp ®ång, ®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång hoÆc huû
bá hîp ®ång ph¶i th«ng b¸o ngay cho bªn kia biÕt vÒ viÖc t¹m ngõng, ®×nh chØ
hoÆc huû bá hîp ®ång. Trong tr−êng hîp kh«ng th«ng b¸o ngay m g©y thiÖt h¹i
cho bªn kia th× bªn t¹m ngõng thùc hiÖn hîp ®ång, ®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång
hoÆc huû bá hîp ®ång ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i.
§iÒu 316. QuyÒn yªu cÇu båi th−êng thiÖt h¹i khi ® ¸p dông c¸c chÕ t i kh¸c
Mét bªn kh«ng bÞ mÊt quyÒn yªu cÇu båi th−êng thiÖt h¹i ®èi víi tæn thÊt
do vi ph¹m hîp ®ång cña bªn kia khi ® ¸p dông c¸c chÕ t i kh¸c.

Môc 2
gi¶i quyÕt tranh chÊp trong th−¬ng m¹i

§iÒu 317. H×nh thøc gi¶i quyÕt tranh chÊp
1. Th−¬ng l−îng gi÷a c¸c bªn.
2. Ho gi¶i gi÷a c¸c bªn do mét c¬ quan, tæ chøc hoÆc c¸ nh©n ®−îc c¸c
bªn tháa thuËn chän l m trung gian ho gi¶i.
80

3. Gi¶i quyÕt t¹i Träng t i hoÆc To ¸n.
Thñ tôc gi¶i quyÕt tranh chÊp trong th−¬ng m¹i t¹i Träng t i, To ¸n ®−îc tiÕn
h nh theo c¸c thñ tôc tè tông cña Träng t i, To ¸n do ph¸p luËt quy ®Þnh.
§iÒu 318. Thêi h¹n khiÕu n¹i
Trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® kho¶n 1 §iÒu 237 cña LuËt n y, thêi
h¹n khiÕu n¹i do c¸c bªn tháa thuËn, nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn th× thêi h¹n
khiÕu n¹i ®−îc quy ®Þnh nh− sau:
1. Ba th¸ng, kÓ tõ ng y giao h ng ®èi víi khiÕu n¹i vÒ sè l−îng h ng ho¸;
2. S¸u th¸ng, kÓ tõ ng y giao h ng ®èi víi khiÕu n¹i vÒ chÊt l−îng h ng
ho¸; trong tr−êng hîp h ng ho¸ cã b¶o h nh th× thêi h¹n khiÕu n¹i l ba th¸ng, kÓ
tõ ng y hÕt thêi h¹n b¶o h nh;
3. ChÝn th¸ng, kÓ tõ ng y bªn vi ph¹m ph¶i ho n th nh nghÜa vô theo hîp
®ång hoÆc trong tr−êng hîp cã b¶o h nh th× kÓ tõ ng y hÕt thêi h¹n b¶o h nh ®èi
víi khiÕu n¹i vÒ c¸c vi ph¹m kh¸c.
§iÒu 319. Thêi hiÖu khëi kiÖn
Thêi hiÖu khëi kiÖn ¸p dông ®èi víi c¸c tranh chÊp th−¬ng m¹i l hai n¨m,
kÓ tõ thêi ®iÓm quyÒn v lîi Ých hîp ph¸p bÞ x©m ph¹m, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh
t¹i ®iÓm e kho¶n 1 §iÒu 237 cña LuËt n y.

Ch−¬ng VIII
xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i

§iÒu 320. H nh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i
1. C¸c h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i bao gåm:
a) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký kinh doanh; giÊy phÐp kinh doanh cña
th−¬ng nh©n; th nh lËp v ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh cña
th−¬ng nh©n ViÖt Nam v cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i;
b) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ h ng hãa, dÞch vô kinh doanh trong n−íc v h ng
hãa, dÞch vô xuÊt khÈu, nhËp khÈu; t¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i nhËp; chuyÓn
khÈu; qu¸ c¶nh;
c) Vi ph¹m chÕ ®é thuÕ, hãa ®¬n, chøng tõ, sæ v b¸o c¸o kÕ to¸n;
d) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ gi¸ h ng hãa, dÞch vô;
®) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ghi nh n h ng hãa l−u th«ng trong n−íc v h ng
hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu;
e) Bu«n lËu, kinh doanh h ng nhËp lËu, bu«n b¸n h ng gi¶ hoÆc nguyªn
liÖu, vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt h ng gi¶, kinh doanh tr¸i phÐp;
g) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn chÊt l−îng h ng hãa, dÞch vô kinh
doanh trong n−íc v h ng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu, nhËp khÈu;
h) Gian lËn, lõa dèi kh¸ch h ng khi mua b¸n h ng hãa, cung øng dÞch vô;
81

i) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng−êi tiªu
dïng;
k) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®èi víi h ng hãa, dÞch vô kinh
doanh trong n−íc v xuÊt khÈu, nhËp khÈu;
l) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ xuÊt xø h ng hãa;
m) C¸c vi ph¹m kh¸c trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ c¸c h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i
®−îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y.
§iÒu 321. H×nh thøc xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i
1. Tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m v hËu qu¶ x¶y ra, tæ chøc, c¸ nh©n
bÞ xö lý theo mét trong c¸c h×nh thøc sau ®©y:
a) Xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö lý vi ph¹m h nh chÝnh;
b) Tr−êng hîp h nh vi vi ph¹m cã ®ñ yÕu tè cÊu th nh téi ph¹m th× ng−êi vi
ph¹m bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. Tr−êng hîp h nh vi vi ph¹m g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña Nh n−íc, quyÒn v
lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n th× ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt.
§iÒu 322. Xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i
ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh trong ho¹t ®éng
th−¬ng m¹i.
Ch−¬ng IX
§iÒu kho¶n thi hµnh

§iÒu 323. HiÖu lùc thi h nh
LuËt n y cã hiÖu lùc thi h nh tõ ng y 01 th¸ng 01 n¨m 2006.
LuËt n y thay thÕ LuËt th−¬ng m¹i ng y 10 th¸ng 5 n¨m 1997.
§iÒu 324. Quy ®Þnh chi tiÕt v h−íng dÉn thi h nh
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt v h−íng dÉn thi h nh LuËt n y.
LuËt n y ® ®−îc Quèc héi n−íc Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam
kho¸ XI, kú häp thø 7 th«ng qua ng y 14 th¸ng 6 n¨m 2005.
Chñ tÞch Quèc héi

NguyÔn V¨n An
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản