Luật về di sản văn hoá số 28/2001/QH10 của Quốc hội

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
345
lượt xem
148
download

Luật về di sản văn hoá số 28/2001/QH10 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật về di sản văn hoá số 28/2001/QH10 của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật về di sản văn hoá số 28/2001/QH10 của Quốc hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Lu Ët c ñ a Q u è c  h é i n íc c é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   s è  28/2001/Q H10 v Ò   s¶ n v¨n h o¸ di  Di s¶n  ho¸ ViÖt Nam   µ tµis¶n  ý    ña  éng  ng    ©n  éc  v¨n      l    qu gi¸c c ®å c¸c d t ViÖt Nam   µ  µ m ét  é  Ën  ña      v l  b ph c di s¶n  v¨n ho¸  ©n  ¹   ã        ín nh lo i c vai trß to l   , trongsù    nghiÖp  ùng  ícvµ  ÷níccña  ©n  ©n  d n   gi     nh d ta. §Ó  b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ di s¶n      ¸p  gi¸tr     v¨n ho¸,® øng nhu  Çu  Ò     c v v¨n ho¸ ngµy  µng    c cao  ña  ©n  ©n, gãp  Çn  ©y  ùng  µ    iÓn n Òn    c nh d   ph xd v ph¸ttr   v¨n ho¸ ViÖtNam     Õn,®Ë m         tiªnti   ®µ b¶n  ¾c  ©n  écvµ  ng  ãp  µo  s d t   ®ã g v kho  µng  t dis¶n      Õ  í ;   v¨n ho¸ th gi i § Ó     êng  Öu  ùcqu¶n  ýnhµ  íc,n©ng  t¨ngc hi l   l  n  cao tr¸chnhiÖ m   ña  ©n     c nh d©n  trongviÖc    tham    giab¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸; C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; LuËt nµy    quy  nh  Ò     ®Þ v dis¶n    v¨n ho¸. C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1 Di s¶n      v¨n ho¸ quy  nh  ¹ LuËt nµy  ®Þ t i   bao  å m     g dis¶n        ËtthÓ  v¨n ho¸ phiv   vµ    dis¶n      Ët thÓ, lµs¶n  È m     Çn,vËt chÊt cã    Þ lÞch sö, v¨n ho¸ v      ph tinhth       gi¸tr      v¨n ho¸,khoa  äc,® îcl truyÒn  õ thÕ  Ö   µy     h    u  t  h n qua  Õ  Ö   th h kh¸c ë  ícCéng   n   hoµ    éichñ  Üa  ÖtNam.  x∙h   ngh Vi   §i Ò u 2  LuËt nµy    quy  nh  Ò     ¹t®éng  ®Þ v c¸c ho   b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ dis¶n  gi¸tr     v¨n ho¸;x¸c®Þnh  Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc,c¸nh©n  i víi        quy v ngh v c tæ     ®è     s¶n    di v¨n ho¸ ë  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.   n   ho x∙h   ngh Vi   §i Ò u 3 LuËt nµy    ông  i víi chøc,c¸ nh©n  Öt Nam,  chøc,c¸ nh©n     ¸p d ®è     tæ     Vi   tæ     nícngoµivµ  êiViÖtNam   nh      ícngoµi®ang  ¹t®éng  ¹ ViÖt Nam;      ng     ®Þ cën     ho   t i   trong tr ng  îp  iÒu  c quèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ý   ê h ® í  tm C ho x∙ h   ngh Vi   k kÕt hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸cth× ¸p dông       quy  nh  ña  iÒu  cquèc  ®Þ c® í  tÕ  . ®ã §i Ò u 4   Trong  Ët nµy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Lu        d  ®© ®   nh sau:  
 2. 2   .Di  1   s¶n        Ët thÓ  µ s¶n  È m     Çn  ã    Þ lÞch  ö, v¨n ho¸ phiv   l  ph tinhth c gi¸tr   s  v¨n ho¸, khoa  äc, ® îc l gi÷    h    u  b»ng  Ý  í, ch÷  Õt,® îc l truyÒn  tr nh   vi    u  b»ng  truyÒn  Öng,  mi truyÒn nghÒ,  ×nh  Ôn  µ    ×nh  tr di v c¸c h thøc u  ÷,l truyÒn  l gi  u  kh¸c,bao  å m   Õng  ãi,ch÷  Õt,t¸cphÈ m     äc,nghÖ   Ët,khoa  äc,   g ti n  vi     v¨n h   thu   h  ng÷  v¨n  truyÒn  Öng,  Ôn  íng  ©n  mi di x d gian,lèisèng, n Õp   èng, lÔ  éi,bÝ        s  h  quyÕt  Ò   Ò   ñ c«ng  v ngh th   truyÒn  èng,tr  th  i thøc  Ò     îchäc    v y,d   cæ truyÒn,vÒ     v¨n ho¸ È m   ùc,vÒ      th   trang phôc    truyÒn  èng  ©n  éc vµ  ÷ng  i th d t   nh tr thøc  ©n  d gian kh¸c.     Di  2.  s¶n      Ët thÓ  µ s¶n  È m   Ët chÊt cã    Þ lÞch  ö, v¨n v¨n ho¸ v   l  ph v    gi¸tr   s    ho¸,khoa  äc, bao  å m     Ých  Þch  ö    ho¸,danh    h  g di t l s ­ v¨n    lam  ¾ng  th c¶nh, di    vËt,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc     v  v  gia. 3.Di  Ých  Þch sö        µc«ng  ×nh x©y  ùng,®Þa  iÓ m   µ       t l   ­ v¨n ho¸ l   tr   d   ® v c¸cdi vËt,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    éc c«ng  ×nh,®Þa  iÓ m     ã    ÞlÞch  v  v  giathu   tr   ® ®ã c gi¸tr     sö,v¨n ho¸,khoa  äc.      h 4.  Danh  lam  ¾ng  th c¶nh  µ c¶nh  l  quan thiªnnhiªnhoÆc   a   iÓ m   ã      ®Þ ® c sù  Õt  îp gi÷a c¶nh  k h    quan thiªnnhiªnvíic«ng  ×nh kiÕn  óccã    Þ lÞch      tr   tr   gi¸tr     sö,thÈm  ü,    m khoa  äc. h 5.Di vËtlµhiÖn  Ët® îcl truyÒn  ¹  ã    ÞlÞch sö,v¨nho¸,khoa  äc.        v    u  l ic gi¸tr   ,       h 6.    Ët  µ hiÖn  Ët ® îc l truyÒn  ¹   ã    Þ tiªubiÓu  Ò   Þch  ö, Cæ v l   v    u  l ic gi¸tr     , vl s  v¨n ho¸,khoa  äc,cã  õm ét       h   t  tr¨m n¨m tuæitrëlªn.    7.B¶o  Ëtquèc    µhiÖn  Ët® îcl truyÒn  ¹  ã    Þ® Æc   Ötquý    v  gia l   v    u  l ic gi¸tr   , bi   hiÕ m     Óu  ña  t  ícvÒ   Þch sö,v¨n ho¸,khoa  äc. tiªubi c ®Ê n   l         h 8. B¶n    sao    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    µs¶n  È m   îclµm  èng  div   v   v  gia l   ph ®  gi nh b¶n  èc  Ò   ×nh  g vh d¸ng,kÝch  íc,chÊt liÖu,m µ u   ¾c, trang trÝ vµ  ÷ng    th       s       nh ® Æc   iÓ m   ® kh¸c.  9.  u  Ëp  µ m ét  Ëp  îp      Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    S t l  t h c¸c di v   v   v  gia hoÆc     di s¶n v¨n ho¸    Ët thÓ, ® îc thu  Ëp, g×n  ÷,s ¾p   Õp  ã  Ö   èng  phi v      th   gi   x c h th theo  nh÷ng  Êu  Öu  d hi chung  Ò   ×nh  vh thøc,néidung  µ  Êt liÖu ®Ó   ¸p     v ch     ® øng    nhu cÇu  ×m  Óu  Þch sö  ùnhiªnvµ    éi. t hi l   t     x∙h 10.Th¨m      dß, khaiquËt kh¶o    µho¹t®éng      cæ l     khoa  äc  h nh»m     Ön, ph¸thi   thu thËp,nghiªncøu    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    µ  a  iÓ m         div   v   v  giav ®Þ ® kh¶o cæ. 11.B¶o    qu¶n    Ých  Þch sö       dit l   ­v¨n ho¸,danh  lam  ¾ng  th c¶nh,divËt,cæ        vËt,b¶o  Ëtquèc    µho¹t®éng    v  gia l     nh»m   phßng  õa  µ  ¹n  Õ   ÷ng  ng v h ch nh nguy  c¬  µm    áng  µ   l hh m kh«ng  µm  l thay ® æi  ÷ng  Õu  è nguyªn gèc  èn  ã  ña    nh y t    v cc ditÝch  Þch sö          l   ­ v¨n ho¸,danh  lam th¾ng    c¶nh,divËt,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc       v   v  gia. 12. Tu      Ých  Þch  ö          bæ dit l s ­ v¨n ho¸,danh lam  ¾ng  th c¶nh  µho¹t®éng  l    nh»m     öa,giacè,t«n t¹oditÝch  Þch sö       tus             l   ­v¨n ho¸,danh  lam  ¾ng  th c¶nh. 13.  ôc  åi di tÝch  Þch  ö  v¨n  Ph h    l s ­  ho¸,danh    lam  ¾ng  th c¶nh lµ ho¹t     ®éng nh»m   ôc  ùng  ¹ditÝch lÞch sö         ph d l    i     ­v¨n ho¸,danh  lam  ¾ng  th c¶nh  ∙  Þ  ®b huû  ¹itrªnc¬  ë    l Öu khoa  äc  Ò     Ých  Þch sö        ho     s c¸ccø  i   h v dit l   ­ v¨n ho¸,danh    lam th¾ng c¶nh  . ®ã §i Ò u 5  Nhµ   ícthèng  Êt qu¶n  ýdis¶n      éc së  ÷u  µn  ©n; c«ng  n  nh   l    v¨n ho¸ thu   h to d   nhËn  µ  v b¶o  Ö     ×nh  v c¸ch thøc së  ÷u  Ëp  Ó,së  ÷u    h t th   h chung  ña  éng  ng,së  cc ®å  
 3. 3 h÷u   ©n  µ    ×nh  tnh v c¸ch thøc së  ÷u    h kh¸cvÒ       dis¶n      v¨n ho¸ theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Quy Òn   ë  ÷u, quyÒn      i  íidi s¶n  ho¸  îc x¸c ®Þnh  sh   t¸cgi¶ ®è v     v¨n  ®   theo  quy  nh  ña  Ët nµy,Bé   Ëtd©n  ù  µ    ®Þ c Lu     lu   s v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  Ët lu   cã  ªnquan. li   §i Ò u 6 M äi    dis¶n        v¨n ho¸ ë trong lßng  t  éc  t  Òn,h¶i®¶o,    ïng  éi   ®Ê thu ®Ê li     ëv n  thuû,l∙nhh¶i, ïng ® Æc   Òn      v  quy kinhtÕ  µ  Ò m   ôc®Þa  ña  ícCéng  µ      v th l  c n  ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam   u   éc së  ÷u  µn  ©n.   ngh Vi   ®Ò thu   h to d   §i Ò u 7 Di  s¶n        Ön  îcm µ   v¨n ho¸ ph¸thi ®   kh«ng    nh  îcchñ  ë  ÷u,thu ® ­ x¸c®Þ ®  sh     îctrong qu¸ tr×nh th¨m           dß, khaiquËt kh¶o    u   éc së  ÷u  µn  ©n.     cæ ®Ò thu   h to d §i Ò u 8 1.  äi    M di s¶n  v¨n ho¸      trªn l∙nh thæ  Öt  Vi Nam,  ã  Êt  ë   c xu xø  trong  íc n  hoÆc   õ nícngoµi,thuéc c¸c h×nh  t         thøc  ë  ÷u,®Ò u   îcb¶o  Ö   µ      sh   ®  v v ph¸thuy gi¸trÞ.   2. Di    s¶n v¨n ho¸  ña  Öt Nam     íc ngoµi ® îc b¶o  é  c Vi   ën      h theo  Ëp  t qu¸n  quèc  Õ  µ  t v theo quy  nh  ña    iÒu  cquèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ  ®Þ c c¸c ® í  tm C ho x∙h   nghÜa  ÖtNam   ý  Õt  Vi   k k hoÆc   tham gia. §i Ò u 9 1.Nhµ   íccã  Ýnh    n   ch s¸ch b¶o  Ö   µ      v v ph¸thuy    Þdis¶n      gi¸tr     v¨n ho¸ nh»m   n©ng  cao  i sèng    Çn  ña  ©n  ©n, gãp  Çn    iÓn kinh tÕ      ®ê   tinhth c nh d   ph ph¸ttr     ­ x∙ héicña  t  íc;khuyÕn  Ých  chøc,c¸nh©n    ®Ê n   kh tæ     trong nícvµ  ícngoµi®ãng      n    gãp,tµitrî      cho  Öc  vi b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸. 2. Nhµ   ícb¶o  Ö   Òn  µ  îÝch  îp ph¸p  ña  ñ  ë  ÷u      n  v quy v l  i h  c ch s h dis¶n    v¨n ho¸.Chñ   ë  ÷u      s h di s¶n  ho¸ cã  v¨n    tr¸chnhiÖm     b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ di gi¸tr     s¶n    v¨n ho¸. 3. Nhµ   íc®Ç u      n  tcho  c«ng    o  ¹o,båidìng ®éi ngò    é,   t¸c®µ t        c¸n b  nghiªn  cøu,øng  ông    d khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ngh trong viÖc    b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ gi¸tr   dis¶n      v¨n ho¸. §i Ò u 10 C¬   quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc  x∙héi,tæ      chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,tæ    chøc kinh tÕ,®¬n  Þ  ò     v v trang nh©n     d©n  (sau ®©y  äilµtæ    g     chøc)vµ    ©n  ã    c¸nh c tr¸chnhiÖm    b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    gi¸ trÞdis¶n          v¨n ho¸.
 4. 4 §i Ò u 11 C¸c  ¬  c quan  v¨n  ho¸,th«ng    i chóng  ã    tin®¹   c tr¸chnhiÖ m     tuyªn truyÒn,     phæ   Õn  éng  i   bi r r∙  trong nícvµ  ícngoµic¸c gi¸trÞ dis¶n      ña  éng  ë     n           v¨n ho¸ c c ®ång    ©n  éc ViÖt Nam,  ãp  Çn  ©ng  c¸c d t    g ph n cao    ý thøc b¶o  Ö   µ      v v ph¸thuy gi¸trÞdis¶n           v¨n ho¸ trong nh©n  ©n.   d §i Ò u 12 Di  s¶n      ÖtNam   îcsö  ông  v¨n ho¸ Vi   ® d nh»m   ôc  ch: m ®Ý 1.Ph¸thuy    Þdis¶n      ×  îÝch  ña  µn    éi;     gi¸tr     v¨n ho¸ v l   i c to x∙h 2.Ph¸thuy      truyÒn  èng  èt®Ñ p   ña  éng  ng    ©n  écViÖtNam; th t  cc ®å c¸cd t    3. G ãp  Çn    ph s¸ng  ¹onh÷ng    Þv¨n ho¸ míi,lµm  µu kho  µng      t  gi¸tr         gi   t dis¶n v¨n ho¸ ViÖtNam   µ  ë   éng       vm r giao l v¨n ho¸ quèc  Õ.  u      t §i Ò u 13 Nghiªm  Ê m     µnh    c c¸ch visau  y: ®© 1.ChiÕ m   o¹t, µm    Öch      ®  l sail dis¶n    v¨n ho¸; 2.Huû  ¹ihoÆc   ©y    ho   g nguy  ¬  û  ¹idis¶n    c hu ho     v¨n ho¸; 3. §µo  íitr¸phÐp  a   iÓ m     b    i ®Þ ® kh¶o  cæ;  ©y  ùng    Ðp, lÊn  Õm   xd tr¸ph i   chi ®Êt  ai thuéc ditÝch  Þch sö       ®     l   ­v¨n ho¸,danh lam  ¾ng  th c¶nh; 4. Mua     b¸n,trao ® æi  µ  Ën      v v chuyÓn    Ðp    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët tr¸ ph i di v   v   v  quèc    éc ditÝch  Þch  ö        gia thu     l s ­ v¨n ho¸,danh lam  ¾ng  th c¶nh;® a    Ðp    tr¸ ph i divËt,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc      ícngoµi;   v  v  giara n   5. Lîidông  Öc     vi b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ dis¶n        ùc hiÖn  gi¸tr     v¨n ho¸ ®Ó th   nh÷ng  µnh      h vitr¸ph¸p luËt. i   C h ¬ n g  II q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a t æ  c h ø c, c¸ n h © n  ® è i v íi   di s ¶ n v¨n h o¸ §i Ò u 14 Tæ   chøc,c¸nh©n  ã    Òn  µ  Üa  ô     c c¸cquy v ngh v sau  y: ®© 1.Së  ÷u  îp ph¸p dis¶n      h h     v¨n ho¸; 2.Tham     quan,nghiªncøu        dis¶n    v¨n ho¸; 3.T«n  äng,b¶o  Ö   µ      tr   v v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸; 4. Th«ng  kÞp  êi®Þa  iÓ m     Ön    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    b¸o  th   ® ph¸thi div   v   v  gia,ditÝch  Þch  ö           l s ­ v¨n ho¸,danh lam  ¾ng  th c¶nh;giao nép    Ët,cæ   Ët,     div   v   b¶o  Ët quèc    m × nh  ×m  îccho  ¬  v  gia do  t ®  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  ¬i nh n   th quy n  gÇn  Êt; nh
 5. 5 5. Ng¨n    chÆn   hoÆc     Þ   ¬    ®Ò ngh c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy ng¨n  chÆn,  ö  ýkÞp  êinh÷ng  µnh      ¹i, Õm  o¹t, ö  ông    Ðp    x l  th   h viph¸ ho   chi ®  d s tr¸ph i di s¶n    v¨n ho¸. §i Ò u 15 Tæ   chøc,c¸ nh©n  µchñ  ë  ÷u       l  s h dis¶n      ã    Òn  µ  Üa   v¨n ho¸ c c¸c quy v ngh vô  sau  y: ®© 1.Thùc  Ön      hi c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy; ®Þ t  i 14  Lu   2. Thùc  Ön    Ön    hi c¸c bi ph¸p b¶o  Ö   µ  v v ph¸thuy    Þ di s¶n    gi¸tr     v¨n    ho¸; th«ng    Þp  êicho  ¬  b¸o k th   c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy trong tr ng  îp dis¶n   ê h     v¨n ho¸ cã      nguy  ¬  Þ  µm    Öch    Þ,bÞ  û  ¹i  Þ  Êt; c b l sail gi¸tr   hu ho , m b 3.G öi su  Ëp        t dis¶n        ËtthÓ,divËt,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    v¨n ho¸ phiv        v   v  gia vµo  b¶o  µng  µ  íchoÆc   ¬  t nh n   c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy trong tr ng  îp  ê h   kh«ng    iÒu  Ön  µ  ®ñ ® ki v kh¶ n¨ng b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ; gi¸tr 4. T¹o  iÒu  Ön  Ën  î cho  chøc, c¸ nh©n    ® ki thu l  i tæ     tham quan, du  Þch,  l   nghiªncøu      dis¶n    v¨n ho¸; 5.Thùc  Ön    Òn  µ  Üa  ô    hi c¸cquy v ngh v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 16 Tæ  chøc, c¸  ©n    nh qu¶n  ý trùc tiÕp    l    di s¶n v¨n ho¸  ã  c c¸c quyÒn  µ  v nghÜa  ô  v sau  y: ®© 1.B¶o  Ö,  ÷g×n      v gi   dis¶n    v¨n ho¸; 2. Thùc  Ön    Ön    hi c¸c bi ph¸p phßng  õa, ng¨n  ng   chÆn   Þp  êic¸c hµnh  k th     vix© m   ¹idis¶n      h   v¨n ho¸; 3. Th«ng    b¸o  Þp  êicho  ñ  ë  ÷u  k th   ch s h hoÆc   ¬  c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  ¬igÇn  Êt khidis¶n      Þ  Êt  n  nh       v¨n ho¸ b m hoÆc   ã  c nguy  ¬  Þ huû  ¹i; cb  ho 4. T¹o  iÒu  Ön  Ën  î cho  chøc, c¸ nh©n    ® ki thu l  i tæ     tham quan, du  Þch,  l   nghiªncøu      dis¶n    v¨n ho¸; 5.Thùc  Ön    Òn  µ  Üa  ô    hi c¸cquy v ngh v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.       C h ¬ n g  III b ¶ o  v Ö  v µ  p h¸t u y  gi¸ Þ di s ¶ n v¨n h o¸   h  tr p hi v Ë t th Ó §i Ò u 17 Nhµ   íc khuyÕn  Ých  µ  ¹o ®iÒu  Ön  n  kh v t  ki cho  chøc, c¸  ©n   Õn tæ    nh ti   hµnh ho¹t®éng     nghiªncøu,su  Çm,     t b¶o qu¶n,truyÒn  ¹y vµ  íthiÖu dis¶n    d   gi   i    v¨n      Ët thÓ  ho¸ phiv   nh»m   ÷ g×n, ph¸thuy  gi      b¶n  ¾c  ho¸ d©n  éc vµ  µm  s v¨n    t  l giµu kho  µng      t dis¶n      ña  éng  ng    ©n  écViÖtNam. v¨n ho¸ c c ®å c¸cd t   
 6. 6 §i Ò u 18 Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  ¬ (sau   ®©y  äilµChñ  Þch  û   g    t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh)chØ  o  Öc  chøc  Ëp    ®¹ vi tæ  l hå  ¬  s khoa  äc    h di s¶n  ho¸ phivËt thÓ    a   ¬ng    v¨n        ë ®Þ ph ®Ó b¶o  Ö   µ    v v ph¸t huy    Þ. gi¸tr   Bé   ëng  é   tr B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tinquy  nh  ñ  ôc lËp  å  ¬  ®Þ th t   h s khoa  äc  h vÒ       c¸cdis¶n        ËtthÓ. v¨n ho¸ phiv   §i Ò u 19 Thñ íng ChÝnh  ñ  t  ph xem   Ðt quyÕt  nh  Öc    Þ    x  ®Þ vi ®Ò ngh Tæ chøc  Gi¸o  dôc,Khoa  äc  µ    h v V¨n    ña    îp quèc  ho¸ c Liªnh   (UNESCO) c«ng  Ën    nh dis¶n   v¨n ho¸    Ët thÓ    Óu  ña  Öt Nam   µ Di  phi v   tiªubi c Vi   l   s¶n v¨n ho¸  Õ  í   th gi i theo    , ®Ò nghÞ  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. Hå   ¬  ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  s tr Th t Ch ph ph¶i cã    Õn  Èm   nh    ý ki th ®Þ b»ng    v¨n b¶n  ña  éi ®ång    c H  dis¶n      èc  v¨n ho¸ qu gia. §i Ò u 20 C¬  quan  µ  íc cã  Èm  Òn  nh n   th quy ph¶i¸p  ông    Ön   d c¸c bi ph¸p  Çn  Õt c thi   ®Ó  b¶o  Ö     v di s¶n        Ët thÓ, ng¨n  v¨n ho¸ phiv     chÆn  nguy  ¬  µm    Öch,bÞ   c l sail   mai  ét  m hoÆc   ÊttruyÒn. th   §i Ò u 21 Nhµ   íccã  Ýnh  n   ch s¸ch vµ  ¹o®iÒu  Ön      t  ki ®Ó b¶o  Ö   µ    iÓn tiÕng  v v ph¸ttr   nãi,ch÷  Õt cña    ©n   éc ë   Öt    vi   c¸c d t   Vi Nam.  äi  chøc, c¸  ©n  ã  M tæ    nh c tr¸ch   nhiÖ m  ÷g×n  ù  gi   s trong s¸ng cña  Õng ViÖt.     ti   §i Ò u 22 Nhµ   ícvµ    éib¶o  Ö,    n   x∙h   v ph¸thuy  ÷ng  Çn  nh thu phong  ü   ôc trong lèi m t     sèng, n Õp  èng  ña  ©n  éc;bµi trõnh÷ng  ñ  ôc cã  ¹i®Õ n   i  èng      s cd t    h t   h  ®ê s v¨n ho¸ cña  ©n  ©n.   nh d §i Ò u 23 Nhµ   íc cã  Ýnh  n   ch s¸ch  khuyÕn  Ých  Öc  u  Çm,  kh vi s t biªn so¹n, dÞch      thuËt,thèng    ©n  ¹  µ u  ÷ c¸c t¸cphÈ m     kª,ph lo i l gi       v v¨n  äc, nghÖ   Ët,khoa  h  thu   häc,ng÷      v¨n truyÒn  Öng, diÔn  íng d©n  mi   x  gian  ña  éng  ng    ©n  éc cc ®å c¸c d t  ViÖtNam    u    ®Ó l truyÒn  trongnícvµ      giao l v¨n ho¸ víi nícngoµi.  u            §i Ò u 24 Nhµ   íc cã  Ýnh  n   ch s¸ch khuyÕn  Ých  Öc  kh vi duy  ×,phôc  åi vµ    tr   h   ph¸t tr Ón c¸c nghÒ   ñ c«ng  i    th   truyÒn  èng  ã    Þ tiªubiÓu;nghiªncøu  µ    th c gi¸tr         v øng dông  ÷ng  i nh tr thøc  Ò     îc häc    v y, d   cæ truyÒn; duy  ×vµ      tr   ph¸thuy    Þ v¨n gi¸tr    
 7. 7 ho¸ È m   ùc,gi¸trÞ vÒ     th       trang phôc    truyÒn  èng  ©n  éc vµ    i th d t   c¸c tr thøc  ©n   d gian kh¸c.     §i Ò u 25 Nhµ   íct¹o®iÒu  Ön  n   ki duy  ×vµ    tr   ph¸thuy    Þ v¨n ho¸ cña    Ô  éi gi¸tr       c¸c l h   truyÒn  èng;bµi trõ c¸c hñ  ôc vµ  èng    Óu  Ön    ùc, th ng  ¹i th         t   ch c¸c bi hi tiªuc   ¬ m   ho¸ trong  chøc  µ  ¹t®éng  Ô  éi ViÖc  chøc  Ô  éi truyÒn  èng  tæ  v ho   lh. tæ  lh  th ph¶itheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 26 Nhµ   íct«n vinh vµ  ã  Ýnh  n      c ch s¸ch ®∙ingé  i víi    ®è     Ö   ©n, nghÖ   Ü   ngh nh   s n ¾ m   ÷ vµ  ã  gi   c c«ng  phæ   Õn  bi nghÖ   Ët truyÒn  èng, bÝ   thu   th   quyÕt nghÒ   nghiÖp  ã    Þ® Æc   Öt. c gi¸tr   bi §i Ò u 27 Ng êiViÖtNam   nh      ícngoµi, chøc,c¸nh©n  ícngoµi® îctiÕn     ®Þ cën     tæ     n       hµnh  nghiªncøu,su  Çm       t dis¶n        Ët thÓ    ÖtNam   v¨n ho¸ phiv   ë Vi   sau    ã  ù  khic s ®ång    ý b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy C h ¬ n g  IV b ¶ o  v Ö  v µ  p h¸t u y  gi¸ Þ di s ¶ n v¨n h o¸ v Ë t th Ó  h  tr M ô c  1 Di  Ý ch l Þ ch s ö   t ­ v¨n h o¸,  da n h  la m  th ¾ n g  c¶n h §i Ò u 28 1.Di tÝch  Þch sö          l   ­v¨n ho¸ ph¶icã  ét    m trongc¸ctiªuchÝ      sau  y: ®© a) C«ng  ×nh  ©y  ùng, ®Þa   iÓ m   ¾n   íisù  Ön  Þch  ö    Óu  tr x d   ® g v   ki l s tiªubi trongqu¸ tr×nh dùng  ícvµ  ÷níc;      n   gi   b) C«ng  ×nh x©y  ùng,®Þa  iÓ m   ¾n  íi ©n  Õ  µ  ù    tr   d   ® g v  th th v s nghiÖp  ña  c anh  ïng d©n  éc,danh  ©n  ña  t  íc; h  t  nh c ®Ê n c) C«ng  ×nh  ©y  ùng, ®Þa   iÓ m   ¾n   íisù  Ön  Þch  ö    Óu    tr x d   ® g v   ki l s tiªubi cña    êikú  c¸cth   c¸ch m¹ng,kh¸ng chiÕn;       d) §Þa  iÓ m   ã    ÞtiªubiÓu  Ò     ® c gi¸tr     v kh¶o  cæ; ®)  Ç n   Ó    Qu th c¸cc«ng  ×nh kiÕn  óchoÆc   tr   tr   c«ng  ×nh kiÕn  óc®¬n  Î tr   tr   l  cã    Þ tiªubiÓu  Ò   Õn  óc,nghÖ   Ëtcña  ét  gi¸tr     v ki tr   thu   m hoÆc   Òu    o¹n  nhi giai® lÞch sö.   2.Danh    lam  ¾ng  th c¶nh  ph¶icã  ét    m trongc¸ctiªuchÝ      sau  y: ®© a) C¶nh    quan thiªnnhiªnhoÆc   a  iÓ m   ã  ù  Õt  îp gi÷a c¶nh      ®Þ ® csk h    quan  thiªnnhiªnvíi      c«ng  ×nh kiÕn  óccã    ÞthÈm  ü     Óu; tr   tr   gi¸tr   m tiªubi  
 8. 8 b) Khu  ùc    v thiªnnhiªncã    Þ khoa  äc  Ò   a   Êt,®Þa   ¹o, ®Þa       gi¸tr   h v ®Þ ch   m  lý,®a   ¹ng   d sinh  äc, h Ö   h  sinh    Æc   ïhoÆc   th¸i® th   khu  ùc  v thiªnnhiªn chøa      ®ùng  ÷ng  Êu  Ých  ËtchÊtvÒ       o¹n    iÓncña    t. nh dt v    c¸cgiai® ph¸ttr   tr¸®Ê i §i Ò u 29 C¨n  vµo    Þ lÞch  ö,v¨n ho¸,khoa  äc,ditÝch  Þch  ö        cø  gi¸tr   s      h    l s ­ v¨n ho¸, danh  lam  ¾ng  th c¶nh (sau ®©y  äilµditÝch)® îcchiathµnh:   g          1.Di tÝch  Êp     c tØnh  µditÝch  ã    ÞtiªubiÓu  ña  a  ¬ng; l    c gi¸tr     c ®Þ ph   2.Di tÝch  èc    µditÝch  ã    ÞtiªubiÓu  ña  èc     qu gial     c gi¸tr     c qu gia; 3. Di  Ých  èc    Æc   Öt lµ di tÝch  ã    Þ ® Æc   Öt tiªubiÓu   t qu gia ® bi       c gi¸tr   bi     cña  èc  qu gia. §i Ò u 30 1.ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh  Õp  ¹ng    Ých  îcquy  nh      quy quy   x h dit ®  ®Þ nh sau:   a) Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  Õp  ¹ng    Ých  quy ®Þ x h dit cÊp  tØnh; b)  é   ëng  é   B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Õt  nh  Õp  ¹ng    Ých  èc  tinquy ®Þ x h di t qu gia; c)  ñ   íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph quyÕt  nh   Õp  ¹ng    Ých  èc  ®Þ x h di t qu gia  Æc   ® biÖt;quyÕt ®Þnh  Öc    Þ        vi ®Ò ngh Tæ chøc Gi¸odôc,Khoa  äc  µ      h v V¨n    ña  ho¸ c Liªn hîp  èc    qu xem   Ðt  a    Ých    Óu  ña  Öt Nam   µo  x ® di t tiªubi c Vi   v Danh  ôc    m di s¶n  Õ  í . th gi i 2. Trong  êng  îp ditÝch  ∙  îcxÕp  ¹ng  µ     tr h    ®®  h m sau    ã      x¸c ®ã c ®ñ c¨n cø    ®Þnh  µkh«ng      Èn  l  ®ñ tiªuchu hoÆc   Þ   û  ¹ikh«ng  ã  b hu ho   c kh¶ n¨ng  ôc  åi ph h   th×  êi cã  Èm   ng   th quyÒn  quyÕt  nh   Õp   ¹ng    Ých  µo  ã  ®Þ x h di t n c quyÒn    ra quyÕt ®Þnh  û  á  Õp  ¹ng  i víi   Ých  .   hu b x h ®è     t di ®ã §i Ò u 31 Thñ  ôcxÕp  ¹ng    Ých  îcquy  nh    t  h dit ®  ®Þ nh sau: 1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ëp  å  ¬    Ých  ×nh Bé   ­ l h s di t tr   tr ëng  é  B V¨n     ho¸ ­Th«ng    Õt ®Þnh  Õp  ¹ng    Ých  èc  tinquy   x h dit qu gia; 2.  é   ëng  é   B tr B V¨n  ho¸  Th«ng    Ëp  å  ¬    Ých  ×nh  ñ   íng ­  tinl h s di t tr Th t   ChÝnh  ñ  Õt  nh  Õp  ¹ng    Ých  èc    Æc   Öt;lËp  å  ¬    ph quy ®Þ x h di t qu gia ® bi   h s di tÝch    Óu  ña  ÖtNam   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  Öc    tiªubi c Vi   tr   t  ph quy ®Þ vi ®Ò nghÞ    Tæ chøc  Gi¸o dôc,Khoa  äc  µ      h v V¨n    ña    îp quèc  ho¸ c Liªnh   xem   Ðt ® a  x  vµo Danh  ôc    m dis¶n  Õ  í . th gi i   å   ¬  ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  H s tr   t Ch ph ph¶icã    Õn  Èm  nh    ý ki th ®Þ b»ng    v¨n b¶n  ña  éi ®ång    c H  dis¶n      èc  v¨n ho¸ qu gia. §i Ò u 32 1.C¸c    khu  ùc  v b¶o  Ö     Ých  v dit bao  å m: g
 9. 9 a) Khu  ùc  v b¶o  Ö     å m     Ých  µ  ïng  îc x¸c ®Þnh  µ yÕu  è gèc  v Ig di t vv ®   l  t  cÊu  µnh    Ých,ph¶i® îcb¶o  Ö   th dit      v nguyªn tr¹ng;   b) Khu  ùc    v b¶o  Ö     µvïng bao  v IIl     quanh khu  ùc  v b¶o  Ö    ña    Ých,cã  v Ic dit   thÓ  ©y  ùng  ÷ng  xd nh c«ng  ×nh phôc  ô  tr   v cho  Öc    vi ph¸thuy    ÞditÝch  ­ gi¸tr     nh ng kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  í kiÕn  óc, h t i tr  c¶nh quan thiªnnhiªnvµ      m«i  êng   tr ­sinh  th¸  ña    Ých. i c dit Trong  êng  îp  tr h kh«ng x¸c  nh   îc khu  ùc  ®Þ ®  v b¶o  Ö     ×  Öc    v IIth vi x¸c ®Þnh  chØ  ã  c khu  ùc  v b¶o  Ö    i víi   Ých  Êp  v I®è     tdi c tØnh  Chñ   Þch  û     do  t U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  Õt  nh, ®èi víi   Ých  èc    Bé  ëng  é    quy ®Þ     t di qu gia do  tr B V¨n ho¸    ­ Th«ng    Õt  nh,  i  íidi tÝch  èc    Æc   Öt do  ñ  íng tinquy ®Þ ®è v     qu gia ® bi   Th t   ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. ph quy   2.ViÖc  ©y  ùng      xd c¸cc«ng  ×nh ë  tr   khu  ùc  v b¶o  Ö     v IIquy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti  b kho¶n  §iÒu  µy  i  íidi tÝch  èc    µ    Ých  èc    Æc   Öt 1  n ®è v     qu gia v di t qu gia ® bi   ph¶icã  ù  ng      s ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  é   ëng  é   c B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    i víi tin,     ®è ditÝch  Êp    c tØnh  ph¶icã  ù  ng      s ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  ñ  Þch  û   c Ch t U ban  ©n   nh d©n  Êp  c tØnh. 3. C¸c    khu  ùc  v b¶o  Ö   v quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  îcx¸c®Þnh    ®Þ ti   1  n ®   trªn b¶n    a  Ýnh,kÌm  ®å ®Þ ch   theo biªnb¶n     khoanh  ïng b¶o  Ö   µ  v  v v ph¶i® îcc¸cc¬      quan  µ  íccã  Èm  Òn    Ën  nh n   th quy x¸cnh tronghå  ¬    Ých.   s dit §i Ò u 33 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  µ chñ  ë  ÷u     l  s h hoÆc   îc giao  ®  qu¶n  ý,sö  ông    l  d di tÝch  ã  c tr¸chnhiÖm     b¶o  Ö     Ých  ;  v dit ®ã trong tr ng  îp ph¸thiÖn    Ých  Þ   ê h     dit b lÊn chiÕm,  û  ¹ihoÆc   ã    hu ho   c nguy  ¬  Þ  û  ¹iph¶ikÞp  êicã  Ön  c b hu ho     th   bi ph¸p  ng¨n chÆn   µ  v th«ng  b¸o cho  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  Êp    ùc tiÕp, Uû     c trªntr     ban nh©n  ©n  a   ¬ng  d ®Þ ph hoÆc   ¬  c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò   nh n   th quy v v¨n  ho¸    ­ th«ng    ¬igÇn  Êt. tinn   nh 2.Uû     ban  ©n  ©n  a  ¬ng  nh d ®Þ ph hoÆc   ¬  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy vÒ         v¨n ho¸ ­th«ng      Ën  îcth«ng    Ò     Ých  Þ  û  ¹ihoÆc   ã  tinkhinh ®   b¸o v dit b hu ho   c nguy  ¬  Þ   û  ¹iph¶ikÞp  êi¸p dông    Ön  c b hu ho     th     c¸c bi ph¸p  ng¨n chÆn,  b¶o  Ö   v vµ      b¸o c¸o ngay  íi ¬  v   quan  Êp    ùctiÕp. c c trªntr   3. Bé    V¨n      ho¸ ­ Th«ng      Ën  îcth«ng  vÒ     Ých  Þ  û  ¹i tinkhinh ®   b¸o  dit b hu ho   hoÆc   ã  c nguy  ¬  Þ   û  ¹iph¶i kÞp  êichØ   o  µ  íng  Én  ¬  c b hu ho     th   ®¹ v h d c quan  nhµ  íccã  Èm  Òn    a  ¬ng,chñ  ë  ÷u    Ých ¸pdông  n   th quy ë ®Þ ph   s h dit     ngay    Ön  c¸cbi ph¸p ng¨n chÆn,      b¶o  Ö;  i víi   Ých  èc    Æc   Ötph¶ib¸o c¸o víi ñ  v ®è     t di qu gia® bi          Th t ngChÝnh  ñ. í  ph §i Ò u 34 ViÖc  b¶o qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åidi tÝch      v ph h     ph¶i® îc x©y  ùng  µnh  ù     d th d ¸n tr×nh c¬      quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt  µ  nh n   th quy phª duy v ph¶ib¶o  ¶m   ÷g×n    ® gi   tèi a  ÷ng  Õu  ènguyªn gèc  ña    Ých.   nh ® y t    c dit Bé   ëng  é   tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinban  µnh  h quy  Õ   Ò   ch v b¶o  qu¶n,tu bæ      vµ  ôc  åiditÝch. ph h    
 10. 10 §i Ò u 35 ThÈ m   Òn  quy phª  Öt  ù  b¶o  duy d ¸n  qu¶n,tu bæ   µ  ôc  åiditÝch  îc     v ph h     ®  thùc hiÖn    theo LuËt nµy  µ        v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ©y  ùng.   xd Khi phª  Öt  ù      duy d ¸n b¶o  qu¶n,tu bæ   µ  ôc  åiditÝch      v ph h     ph¶icã    Õn    ý ki thÈm  nh  ®Þ b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µ  íc cã  Èm  Òn  Ò         nh n   th quy v v¨n ho¸ ­ th«ng tin. §i Ò u 36 1. Khi phª  Öt  ù  c¶it¹o,x©y  ùng       duy d ¸n      d c¸c c«ng  ×nh  tr n»m   µic¸c ngo     khu  ùc  v b¶o  Ö     Ých  v di t quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët  µy  µ   Ðt  Êy  ã  ®Þ ti§i 32  Lu n m x th c kh¶ n¨ng  ¶nh  ëng  Êu  n   h x ®Õ c¶nh  quan thiªnnhiªn vµ      m«i  êng    tr ­ sinh  i th¸  cña    Ých  × ph¶icã    Õn  Èm  nh  dit th     ý ki th ®Þ b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  Ò        th quy v v¨n ho¸ ­th«ng  tin. 2. Trong  êng  îp  ñ  u    dù  c¶i t¹o,x©y  ùng  tr h ch ®Ç t ¸n      d c«ng  ×nh    tr quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy  ã    Þ  × c¬  1  n c ®Ò ngh th   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy vÒ         v¨n ho¸ ­th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m    cung  Êp  µiliÖu li   c t     ªnquan  µ  ÷ng    v nh yªu cÇu  ô  Ó  Ò   c th v b¶o  Ö     Ých    ñ  u    ùa chän      v dit ®Ó ch ®Ç tl   c¸cgi¶iph¸p thÝch  îp   h  b¶o  ¶m   ® cho  Öc  vi b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    ÞditÝch. gi¸tr     §i Ò u 37 1. Chñ  u    ù      ¹o,x©y  ùng    ®Ç td ¸n c¶it   d c«ng  ×nh ë  ¬icã  tr   n   ¶nh  ëng  í di h t    i tÝch  ã  c tr¸chnhiÖ m   èihîp vµ  ¹o®iÒu  Ön    ¬    ph     t   ki ®Ó c quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn  Ò   ho¸ ­ th«ng    v v¨n      tingi¸m      ×nh c¶it¹o,x©y  ùng  s¸tqu¸ tr       d c«ng  ×nh tr   ®ã. 2. Trong    ×nh c¶it¹o, ©y  ùng    qu¸ tr       xd c«ng  ×nh m µ   Êy  ã  tr   th c kh¶  n¨ng  ã  c ditÝch    hoÆc     Ët,cæ   Ët   div   v ,b¶o  Ët quèc    ×  ñ  ù  ph¶it¹m  õng  v  gia th ch d ¸n    ng thic«ng  µ    v th«ng  b¸o  Þp  êicho  ¬  k th   c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò     nh n   th quy v v¨n ho¸ ­th«ng       tin. Khi nhËn  îc th«ng    ®  b¸o,c¬    quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò   ho¸    nh n   th quy v v¨n  ­ th«ng    tinph¶icã  Ön    bi ph¸p xö  ýkÞp  êi®Ó     l  th   b¶o  ¶m   Õn ®é   ©y  ùng.Tr­ ® ti   x d   êng  îp xÐt  Êy  Çn  nh  h  th c ®× chØ  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh t¹  a   iÓ m       tr   i ®Þ ® ®ã ®Ó b¶o  Ö   v nguyªn tr¹ngditÝch  × c¬       th   quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò         nh n   th quy v v¨n ho¸ ­ th«ng    tinph¶ib¸o c¸o lªnc¬          quan  Êp    ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh. c trªnc th quy quy   3. Trong  êng  îp  Çn  chøc    tr hc tæ  th¨m dß, khai quËt    kh¶o    ×  cæ th kinh  phÝ  th¨m    dß, khaiquËt do  Ýnh  ñ      Ch ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 38 ViÖc th¨m dß, khai quËt    kh¶o    cæ chØ   îc tiÕn  µnh  ®  h sau    ã  Êy khi c gi   phÐp  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. Trong  êng  îp  a   iÓ m   tr h ®Þ ® kh¶o    ang  Þ   û  ¹ihoÆc   ã  cæ ® b hu ho   c nguy  c¬  Þ   û  ¹ith×  é   ëng  é   b hu ho   B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Êp  Êy  Ðp  tinc gi ph khaiquËt     khÈn  Êp. c
 11. 11 §i Ò u 39 1. Tæ     chøc  ã  c chøc n¨ng  nghiªncøu    kh¶o    èn  Õn hµnh  cæ mu ti   th¨m    dß, khaiquËt kh¶o        cæ ph¶igöihå  ¬    Ðp      s xinph th¨m    dß, khaiquËt kh¶o    n       cæ ®Õ Bé V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. 2. Bé   ëng  é     tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m   Êp  Êy  Ðp    c gi ph th¨m  dß, khaiquËt kh¶o          cæ trong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ khinhËn  îc hå  ¬       30    t    ®   s xin phÐp  th¨m    dß, khaiquËt kh¶o      cæ;  êng  îp kh«ng  Êp  Êy phÐp  tr h  c gi   ph¶inªu  â   r  lýdo    b»ng    v¨n b¶n. 3. Bé   ëng  é     tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinban  µnh  h quy  Õ   Ò   ch v th¨m    dß, khai   quËt kh¶o    cæ. §i Ò u 40 1. Ng êichñ  ×cuéc      tr   th¨m    dß, khaiquËt kh¶o        cæ ph¶icã    iÒu  Ön    c¸c ® ki sau  y: ®© a)  ã   C b»ng  ö  ©n  c nh chuyªn  µnh  ng kh¶o    äc  cæ h hoÆc  b»ng  ö  ©n   c nh chuyªn ngµnh    kh¸ccã  ªnquan  n     li   ®Õ kh¶o    äc; cæ h b) Cã   t  Êt 5    Ý nh   n¨m  ùctiÕp lµm  tr     c«ng    t¸ckh¶o  cæ; c) §îctæ      chøc    Ðp  xinph th¨m    dß, khaiquËt kh¶o      Þ      cæ ®Ò ngh b»ng    v¨n b¶n  íi é  v   V¨n     B ho¸ ­Th«ng tin. Trong  êng  îp cÇn  tr h  thay ® æi  êichñ  ×th× ph¶i® îcsù  ng      ng   tr         ®å ý b»ng  v¨n b¶n  ña  é  ëng  é    c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. 2. Tæ     chøc  ã  c chøc n¨ng nghiªncøu    kh¶o    ña  Öt Nam   îchîp t¸c cæ c Vi   ®     víi chøc,c¸ nh©n  ícngoµitiÕn hµnh   tæ     n      th¨m    dß, khaiquËt kh¶o    ¹ ViÖt     cæ t i     Nam  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   M ô c  2 di v Ë t, c æ  v Ë t,    b¶ o  v Ë t  u è c  q gia §i Ò u 41 1. M äi    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc      îctrong qu¸ tr×nh th¨m      div   v   v  gia thu ®        dß, khaiquËt kh¶o    µ  tæ      cæ v do  chøc,c¸ nh©n    Ön,giao  ép     ph¸thi   n ph¶i® îc t¹m     nhËp  µo  v kho  b¶o qu¶n  ña  c b¶o  µng  Êp  t c tØnh  ¬iph¸thiÖn.B¶o  µng  Êp  n      t c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m  Õp nhËn,qu¶n  ývµ      é    ti     l   b¸o c¸o B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. 2. C¨n  vµo    Þ vµ  cÇu    cø  gi¸tr   yªu  b¶o qu¶n    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc  div   v   v  gia quy  nh  ¹    ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy, Bé   ëng  é   1  n   tr B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Õt tinquy   ®Þnh  giao divËt,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc           v   v  gia ®ã cho b¶o  µng  µ  íccã  t nh n   chøc  n¨ng  Ých  îp. th h 3. Tæ     chøc, c¸ nh©n     ph¸thiÖn, giao  ép    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc      n di v   v   v  gia ® îc båi hoµn    Ý       chiph ph¸thiÖn, b¶o      qu¶n  µ  îc th ng  ét  v ®   ë m kho¶n  Òn ti   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 12. 12 §i Ò u 42  1. B¶o  Ët quèc    îc b¶o  Ö   µ    v  gia ®   v v b¶o  qu¶n theo  Õ     Æc   Öt. ch ®é ® bi   Nhµ   ícdµnh  ©n  n  ng s¸ch thÝch  ¸ng      ® ®Ó mua  b¶o  Ëtquèc  v  gia. 2. B¶o  Ët  èc  v qu gia  ph¶i ® îc ®¨ng  ý  íic¬     k v   quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Ò         v v¨n ho¸ ­ th«ng    µ   íckhuyÕn  Ých  chøc,c¸ nh©n  ¨ng  tin.Nh n   kh tæ     ® ký    Ët,cæ   Ët thuéc së  ÷u  ña  ×nh  íi ¬  div   v    hcm v   quan  µ  íccã  Èm  Òn  c nh n   th quy vÒ         v¨n ho¸ ­th«ng    vËt,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    ∙  ¨ng  ý  îcNhµ   ­ tin.Di    v   v  gia® ® k®   n ícthÈm  nh  Ôn  Ý, híng dÉn    ®Þ mi ph     nghiÖp  ô  v b¶o  qu¶n  µ  ¹o®iÒu  Ön    v t  ki ®Ó ph¸thuy    Þ.   gi¸tr Bé  ëng  é  tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinquy  nh  ô  Ó  ñ tôc®¨ng  ý    Ët, ®Þ c th th     k div   cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc  v  v  gia. 3. Khi thay ® æi  ñ  ë  ÷u       ch s h b¶o  Ët quèc      v  gia ë trong nícth×  ñ  ë  ÷u      ch s h cò  ph¶ith«ng  cho  ¬    b¸o  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò         nh n   th quy v v¨n ho¸ ­ th«ng    tin n¬i®¨ng  ý    k b¶o  Ët quèc    Ò   ä, tªnvµ  a  v  gia v h     ®Þ chØ  ña  ñ  ë  ÷u  íicña  c ch s h m   b¶o  Ëtquèc      v  gia®ã trong thêih¹n 15  µy,kÓ   õngµy        ng   t   thay ® æi  ñ  ë  ÷u.   ch s h §i Ò u 43  1. Di  Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    éc së  ÷u  µn  ©n,  ë  ÷u  ña   v  v  v  gia thu   h to d sh c tæ chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héiph¶i® îcqu¶n  ýtrong c¸c b¶o  ch tr            l     tµng  µ  v kh«ng  îcmua    ®  b¸n,tÆng  cho;divËt,cæ   Ët thuéc c¸ch×nh       v      thøc së    h÷u kh¸c ® îcmua       æi, tÆng     b¸n,trao®   cho  µ    õa  Õ     v ®Ó th k ë trong nícvµ  íc     n  ngoµitheo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët; lu   b¶o  Ët quèc    éc c¸c h×nh  v  gia thu     thøc së    h÷u kh¸c chØ   îc mua     ®  b¸n,trao ® æi, tÆng        cho  µ    õa  Õ     v ®Ó th k ë trong níc    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ViÖc mang    Ët,cæ   Ët ra  íc ngoµiph¶icã  Êy  Ðp  ña  ¬  di v   v   n       gi ph c c quan  nhµ  íccã  Èm  Òn  Ò        n   th quy v v¨n ho¸ ­th«ng  tin. 2. ViÖc    mua  divËt,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    îcthùc hiÖn  b¸n      v   v  gia ®     theo    gi¸ tho¶ thuËn    hoÆc   chøc  u    µ   íc® îcu    tæ  ®Ê gi¸.Nh n     tiªnmua    Ët,cæ   Ët,b¶o  div   v   vËtquèc      gia. §i Ò u 44 ViÖc  a    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc      ícngoµi®Ó   ng  µy,tr Ón ® div   v   v  giara n     tr b   i   l∙m,nghiªncøu      hoÆc  b¶o qu¶n ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c® ki sau  y: ®© 1.Cã   ù    s b¶o  Ó m  õphÝa  Õp nhËn    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    hi t  ti   div   v   v  gia; 2. Cã   Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ    quy ®Þ c Th t   ph cho  Ðp  a  ph ® b¶o  Ët quèc  v  gia ra  ícngoµi;quyÕt  nh  ña  é   ëng  é    n    ®Þ c B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tincho  Ðp  ph ® a    Ët,cæ   Ëtra nícngoµi. div   v       §i Ò u 45  C¬  quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy ph¶ib¸o    é    c¸o B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Ò   tinv nh÷ng    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    Þch  ® îc do  ×m  Õm,  di v   v   v  gia t thu    t ki mua     b¸n, vËn chuyÓn,  Êt  Èu,  Ëp  Èu  iphÐp     é   ëng  é   xu kh nh kh tr¸   ®Ó B tr B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Õt  nh  Öc  tinquy ®Þ vi giao divËt,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc           v   v  gia ®ã cho  ¬  c quan  ã  c chøc n¨ng  Ých  îp. th h
 13. 13 §i Ò u 46  ViÖc  µm  l b¶n sao    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    di v   v  v  gia ph¶i b¶o  ¶m       ® c¸c ®iÒu  Ön  ki sau: 1.Cã   ôc  ch  â rµng;  m ®Ý r   2.Cã     b¶n  èc    i chiÕu; g ®Ó ®è   3.Cã   Êu  Öu    d hi riªng®Ó   ©n  Ötvíi   ph bi     b¶n  èc; g 4.Cã   ù  ng    ña  ñ  ë  ÷u    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    s ®å ý c ch s h div   v   v  gia; 5.  ã   Êy  Ðp  ña  ¬  C gi ph c c quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Ò   v v¨n ho¸    ­ th«ng tin. M ô c  3 b¶ o    µ ng t §i Ò u 47 B¶o  µng  µ n¬ib¶o  t l    qu¶n  µ  ng  µy    u  Ëp  Ò   Þch  ö  ù nhiªnvµ  v tr b c¸c s t v l s t    x∙ héi (sau  y   äi lµ su  Ëp) nh»m   ôc  ô     ®© g     t   ph v nhu  Çu  c nghiªncøu, gi¸odôc,        tham  quan  µ  ëng  ô v¨n ho¸ cña  ©n  ©n. vh th       nh d   B¶o  µng  ÖtNam   t Vi   bao  å m: g 1. B¶o  µng  èc    µ n¬i b¶o    t qu gia l     qu¶n  µ  ng  µy    u  Ëp  ã    Þ v tr b c¸c s t c gi¸tr   tiªubiÓu    trong ph¹m    níc;   vic¶  2. B¶o  µng    t chuyªn ngµnh  µn¬ib¶o    l    qu¶n  µ  ng  µy    u  Ëp  ã    v tr b c¸c s t c gi¸ trÞtiªubiÓu  Ò   ét     v m chuyªn ngµnh;   3. B¶o  µng  Êp    t c tØnh  µ n¬i b¶o  l    qu¶n  µ  ng  µy    u  Ëp  ã    Þ v tr b c¸c s t c gi¸tr   tiªubiÓu    a  ¬ng;   ë ®Þ ph 4.B¶o  µng   ©n  µn¬ib¶o    t tnh l    qu¶n  µ  ng  µy    u  Ëp  Ò   ét  v tr b c¸cs t v m hoÆc   nhiÒu  ñ  . ch ®Ò §i Ò u 48 B¶o  µng  ã    Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau  y: t c c¸cnhi v v quy h   ®© 1.S u  Çm,  Óm     t ki kª,b¶o  qu¶n  µ  ng  µy    u  Ëp; v tr b c¸cs t 2.Nghiªncøu      khoa  äc  Ò     h v dis¶n   v¨n ho¸; 3.Tæ     chøc    ph¸thuy    Þdis¶n      ôc  ô  îÝch  ña  µn    éi; gi¸tr     v¨n ho¸ ph v l   i c to x∙h 4.X ©y  ùng  i ngò    é    d ®é   c¸n b chuyªn m«n,    nghiÖp  ô; v 5.Qu¶n  ýc¬  ë  ËtchÊtvµ    l  s v     trang thiÕtbÞ  ü  Ët;     k thu 6.Thùc  Ön  îp t¸cquèc  Õ    hi h     t theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   7. Thùc  Ön    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n    hi c¸c nhi v v quy h kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt.
 14. 14 §i Ò u 49 §iÒu  Ön    µnh  Ëp b¶o  µng  ki ®Ó th l  t bao  å m: g 1.Cã   u  Ëp theo m ét    st     hoÆc   Òu  ñ  ; nhi ch ®Ò 2.Cã   ¬itr bµy,kho  µ  ¬ng  Ön b¶o    n   ng    v ph ti   qu¶n; 3.Cã   êiam   Óu    ng   hi chuyªn m«n  ïhîp víi ¹t®éng    ph        ho b¶o  µng. t §i Ò u 50 1.ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh  µnh  Ëp b¶o  µng  îcquy  nh      quy quy   th l  t ®  ®Þ nh sau: a)  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp  Th t Ch ph quy ®Þ th l b¶o  µng  èc      t qu gia,b¶o tµng  chuyªn ngµnh;     b)  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh quyÕt  nh   µnh  Ëp    ®Þ th l b¶o tµng  Êp  c tØnh,b¶o  µng   ©n.   t tnh 2.Thñ  ôcthµnh  Ëp b¶o  µng  îcquy  nh      t  l  t ®  ®Þ nh sau: a) Tæ     chøc,c¸ nh©n  ã     c nhu  Çu  µnh  Ëp  c th l b¶o  µng  t ph¶igöihå  ¬        s ®Ò nghÞ  µnh  Ëp ®Õ n   êicã  Èm  Òn  th l  ng   th quy quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.Hå   ®Þ t i 1  n  s¬    Þ   µnh  Ëp  ®Ò ngh th l b¶o  µng  å m   t g v¨n b¶n    Þ   µnh  Ëp,giÊy    ®Ò ngh th l  x¸c nhËn  ña  ¬  c c quan  µ  íc cã  Èm  Òn  Ò     iÒu  Ön  îc quy  nh   nh n   th quy v c¸c ® ki ®   ®Þ t¹ §iÒu  cña  Ët nµy;   i 49  Lu   b) Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬, ngêi cã  Èm   th   30    t  nh ®  s    th quyÒn  Õt ®Þnh  µnh  Ëp b¶o  µng  ã  quy   th l  t c tr¸chnhiÖ m    xem  Ðt,quyÕt ®Þnh; x      tr ng  îp tõchèiph¶inªu  â lýdo  ê h        r     b»ng   v¨n b¶n.    §i Ò u 51 1.ViÖc  Õp  ¹ng    x h b¶o  µng    vµo      Èn  t c¨n cø  c¸ctiªuchu sau  y:®© a) Sè îng vµ    Þc¸csu  Ëp;   l   gi¸tr     t b) ChÊt îng b¶o    l  qu¶n  µ  ng  µy  u  Ëp; v tr b s t c)C¬   ë  ËtchÊtvµ    sv    trang thiÕtbÞ  ü  Ët;     k thu d) Møc    Èn    i ngò    é    ®é chu ho¸ ®é   c¸n b chuyªn m«n,    nghiÖp  ô. v 2. C¨n  vµo    cø  møc    t® îcc¸ctiªuchuÈn  ®é ®¹         quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ ti  1  nµy,ChÝnh  ñ    ph quy  nh  ô  Ó  Ò   Öc  Õp  ¹ng  ®Þ c th v vi x h b¶o  µng. t §i Ò u 52 Di  s¶n      ã  v¨n ho¸ c trong nhµ    truyÒn  èng,nhµ u  Ö m   th   l ni ph¶i® îcb¶o  Ö      v vµ    ph¸thuy    Þtheo quy  nh  ña  Ët nµy. gi¸tr     ®Þ c Lu     §i Ò u 53 Nhµ   íc khuyÕn  Ých  ñ  ë  ÷u  chøc  ng  µy, gií thiÖu  éng    n  kh ch s h tæ  tr b   i   r r∙i su  Ëp,divËt,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    éc së  ÷u  ña  ×nh. t      v   v  giathu   h c m   KhicÇn  Õt, ¬    thi   quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò         c nh n   th quy v v¨n ho¸ ­ th«ng    ã  tinc thÓ tho¶  Ën  íichñ  ë  ÷u  Ò   Öc  ö  ông    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc  thu v   s h v vi s d div   v   v 
 15. 15 gia ®Ó   ôc  ô    ph v cho c«ng    t¸cnghiªncøu    hoÆc   ng  µy  ¹    tr b t i b¶o  µng  µ  c¸c t nh níc.   §iÒu  Ön,néidung  µ  êih¹n sö  ông    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    ki     v th     d div   v   v  gia do  ¬  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  µ  ñ  ë  ÷u  nh n   th quy v ch s h tho¶ thuËn   b»ng    v¨n b¶n. C h ¬ n g  V q u ¶ n  l ý n h µ  n í c v Ò  di s ¶ n v¨n h o¸ M ô c  1 n é i d u n g   u ¶ n  lý  h µ  n íc   µ  c ¬  q u a n  q u ¶ n   ý n h µ   íc  q n v l n v Ò   s¶ n v¨n h o¸   di  §i Ò u 54 Néi dung    qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     l  n   dis¶n      v¨n ho¸ bao  å m: g 1.  ©y   ùng  µ  X d v chØ   o  ùc  Ön  Õn îc,quy  ¹ch, kÕ   ¹ch, ®¹ th hi chi l   ho   ho   chÝnh s¸ch ph¸ttr Ónsù      i   nghiÖp  b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸; 2. Ban  µnh  µ  chøc  ùc hiÖn        h v tæ  th   c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtvÒ         di s¶n      v¨n ho¸; 3.Tæ     chøc,chØ  o    ¹t®éng    ®¹ c¸cho   b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸;tuyªntruyÒn,phæ   Õn,gi¸odôc        bi     ph¸p luËtvÒ         dis¶n    v¨n ho¸; 4. Tæ     chøc, qu¶n  ýho¹t®éng    l    nghiªncøu    khoa  äc; ®µo  ¹o,båi dìng h  t     ®éi ngò    é    c¸n b chuyªn m«n  Ò       v dis¶n   v¨n ho¸; 5. Huy  ng, qu¶n  ý,sö  ông    ån  ùc®Ó     ®é   l  d c¸c ngu l   b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    gi¸ trÞdis¶n       v¨n ho¸; 6. Tæ     chøc,chØ  o    ®¹ khen  ëng  th trong viÖc    b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ gi¸tr   dis¶n v¨n ho¸;      7. Tæ     chøc  µ  v qu¶n  ýhîp t¸cquèc  Õ  Ò   l      t v b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ di gi¸tr     s¶n    v¨n ho¸; 8.Thanh    Óm    Öc  Êp  µnh    tra,ki travi ch h ph¸p luËt,   Õt khiÕu  ¹i, è     quy   gi¶i n    t c¸o vµ  ö  ýviph¹m    x l    ph¸p luËtvÒ         dis¶n    v¨n ho¸. §i Ò u 55 1.ChÝnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  ícvÒ       ph th nh   l  n   dis¶n      v¨n ho¸. 2. Bé     V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖ m   íc ChÝnh  ñ  ùc  Ön    tr   ph th hi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     l  n   dis¶n      v¨n ho¸. 3. C¸c  é, c¬    b   quan  ngang  é, c¬  b   quan  éc Ch Ýnh  ñ  ã  thu   ph c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     l  n   dis¶n      v¨n ho¸ theo ph©n    c«ng  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th tr¸ch nhiÖ m   ña    é, c¬    c c¸c b   quan  ngang  bé, c¬  quan  éc Ch Ýnh  ñ     thu   ph trong viÖc  èihîp víiBé     ph       V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin ®Ó   ùc hiÖn  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     th   th nh   l  n   dis¶n    v¨n ho¸. 4. Uû     ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c trong ph¹m    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña    vinhi v v quy hc m × nh  ùc  Ön  Öc  th hi vi qu¶n  ýnhµ  íc vÒ     l  n   di s¶n  v¨n ho¸    a   ¬ng  ë ®Þ ph theo  ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ. c c Ch ph
 16. 16 §i Ò u 56 Héi ®ång      dis¶n      èc    µhéi®ång   Ên  ña  ñ íng ChÝnh  v¨n ho¸ qu gia l     tv c Th t   phñ  Ò     v dis¶n    v¨n ho¸. Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph quy  nh  chøc  µ  ¹t®éng  ña  éi ®ång    ®Þ tæ  v ho   c H  di s¶n      èc  v¨n ho¸ qu gia. M ô c  2 n g u å n   ù c ch o   l c¸c h o ¹t ® é n g  b ¶ o  v Ö  v µ  p h¸t h u y   gi¸ Þ  di s¶n v¨n h o¸  tr §i Ò u 57 Nhµ   íc khuyÕn  Ých  µ  ¹o ®iÒu  Ön  n  kh v t  ki cho  c¸c  éi vÒ   h  v¨n  äc  µ  hv nghÖ   Ët, thu   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ngh tham      ¹t®éng  giac¸cho   b¶o  Ö   µ      v v ph¸thuy gi¸trÞdis¶n            v¨n ho¸. Nhµ   íckhuyÕn  Ých  Öc    éiho¸ ho¹t®éng  n  kh vi x∙h       b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    gi¸ trÞdis¶n       v¨n ho¸. §i Ò u 58 Nguån  µi Ýnh    t  ch ®Ó b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n      gi¸tr     v¨n ho¸ bao  å m:  g 1.Ng ©n    s¸ch nhµ  íc;   n 2.C¸c    kho¶n    õho¹t®éng  ö  ông  µ    thu t     sd v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸; 3.Tµitrî µ  ng  ãp  ña  chøc,c¸nh©n        ®ã g c tæ  v    trongnícvµ  ícngoµi.     n  §i Ò u 59 Nhµ   ícu    u    ©n  n   tiªn®Ç tng s¸ch cho    ¹t®éng    c¸cho   b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    gi¸ trÞ di tÝch  èc    Æc   Öt,b¶o  µng  èc       qu gia ® bi   t qu gia,b¶o  Ët quèc      Ých  v  gia,di t lÞch sö    c¸ch m¹ng  µ      v dis¶n        ËtthÓ  ã    ÞtiªubiÓu. v¨n ho¸ phiv   c gi¸tr       §i Ò u 60 Tæ  chøc, c¸ nh©n  µ chñ  ë  ÷u     l  s h hoÆc   îc giao  ®  qu¶n  ý,sö  ông    l  d di tÝch,su  Ëp,b¶o  µng  îcthu phÝ   t  t ®   tham  quan  µ  Ö  Ý  ö  ông    Ých,su  v l ph s d dit   tËp,b¶o  µng    t theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u 61 1. Nhµ   íc khuyÕn  Ých  chøc, c¸ nh©n  ng  ãp, tµitrî   n  kh tæ     ®ã g     cho  Öc  vi b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n      gi¸tr     v¨n ho¸. 2. ViÖc  ng  ãp,tµitrî   ®ã g       cho    ¹t®éng  c¸cho   b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ di gi¸tr     s¶n      îcxem   Ðt ghinhËn  v¨n ho¸ ®   x   b»ng    ×nh  c¸ch thøc thÝch  îp.   h
 17. 17 §i Ò u 62 Nguån  µi Ýnh  µnh  t  ch d cho  Öc  vi b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n      gi¸tr     v¨n ho¸ ph¶i® îcqu¶n  ý, ö  ông  ng  ôc  ch  µ  ã  Öu     l  ds ®ó m ®Ý v c hi qu¶. M ô c  3 h î p t¸c u è c t Õ   Ò  di s¶n v¨n h o¸  q v §i Ò u 63 Nhµ   íccã  Ýnh  n   ch s¸ch vµ  Ön    bi ph¸p ®Èy  ¹nh    m quan  Ö   îp t¸cvíi   ­ h h    n c¸c íc,tæ    chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi trong viÖc     n      b¶o  Ö   µ  v v ph¸thuy    Þ di s¶n    gi¸tr     v¨n ho¸ trªnc¬  ë    äng ®éc  Ëp,chñ  Òn  èc    ×nh  ng   µ          s t«n tr   l  quy qu gia,b ®¼ v c¸c bªn  ïng cã  î  ï hîp víi c   l iph       , quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  iÒu  cquèc  lu     v® í  tÕ  µ   éng  µ    éi chñ  mC ho x∙ h   nghÜa  Öt  Vi Nam   ý  Õt  k k hoÆc   tham    ãp  gia;g phÇn  ph¸thuy    Þ di s¶n  ho¸  Õ  í     gi¸tr     v¨n  th gi it¨ng cêng  ,  quan  Ö   îp    ÷u  h h t¸ch nghÞ  µ  Óu  ÕtlÉn nhau  ÷a c¸cd©n  éc. v hi bi     gi     t §i Ò u 64 Nhµ   íckhuyÕn  Ých  êiViÖt Nam   nh      ícngoµivµ  chøc, n  kh ng     ®Þ cën     tæ    c¸ nh©n  íc ngoµi tham      ¹t®éng    n    gia c¸c ho   b¶o  Ö   µ  v v ph¸thuy    Þ di s¶n    gi¸tr     v¨n ho¸ ViÖtNam        theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u 65 Néi dung  îp t¸cquèc  Õ  Ò       h   t v dis¶n      v¨n ho¸ bao  å m: g 1. X ©y  ùng  µ  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    îp t¸cquèc  Õ  Ò     d v th   ch tr   ¸n h     t v b¶o  Ö   v vµ    ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸; 2. Tham       chøc  µ  iÒu  cquèc  Õ  Ò     gia c¸c tæ  v® í  t v b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    gi¸ trÞdis¶n       v¨n ho¸; 3.Nghiªncøu      khoa  äc,øng  ông  h  d khoa  äc  µ  h v chuyÓn  giao c«ng  Ö     ngh hiÖn  i trong  Ünh  ùc  ®¹   l v b¶o  qu¶n, tu bæ     Ých,x©y  ùng     di t   d b¶o  µng,khai t     quËt kh¶o    cæ; 4.Trao  æi    éc  iÓnl∙m vÒ       ® c¸ccu tr     dis¶n    v¨n ho¸; 5.Hîp      t¸ctrong viÖc    b¶o  é    h dis¶n      ña  ÖtNam     ícngoµi; v¨n ho¸ c Vi   ën     6. §µo  ¹o,båi dìng,trao ® æi    t       th«ng    µ  tinv kinh nghiÖm     trong viÖc      b¶o vÖ   µ    v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸. M ô c  4 thanh tra v µ  gi¶i u y Õ t khi Õ u  n ¹i, è c¸o v Ò  di s¶n   q  t v¨n h o¸ §i Ò u 66 Thanh    µ  íc vÒ   ho¸ ­ th«ng    ùc hiÖn  tranh n   v¨n      tinth   chøc n¨ng thanh    tra chuyªn ngµnh  Ò       v dis¶n      ã  Ö m  ô: v¨n ho¸,c nhi v
 18. 18 1.Thanh    Öc  Êp  µnh    travi ch h ph¸p luËtvÒ         dis¶n   v¨n ho¸; 2. Thanh    Öc  ùc hiÖn    travi th   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch vÒ   ho   ho   b¶o  Ö   µ      v v ph¸thuy gi¸trÞdis¶n         v¨n ho¸; 3. Ph¸thiÖn,ng¨n        chÆn   µ  ö  ýtheo  Èm  Òn  i víi   µnh      v x l  th quy ®è     h c¸c vivi ph¹m  ph¸p luËtvÒ         dis¶n    v¨n ho¸; 4.  Õp  Ën  µ  Õn  Ti nh v ki nghÞ   Öc    vi gi¶iquy Õt  Õu  ¹i,tè  khi n   c¸o  Ò     v di s¶n    v¨n ho¸; 5. KiÕn  Þ    Ön    ngh c¸c bi ph¸p    ®Ó b¶o  ¶m     µnh  ® thih ph¸p  Ëtv Ò       lu   dis¶n v¨n ho¸.   §i Ò u 67 §èit ng thanh    ã    Òn  µ  Üa  ô   î   trac c¸cquy v ngh v sau  y: ®© 1. Yªu  Çu  oµn    c ® thanh    Êt tr×nh quyÕt  nh  traxu     ®Þ thanh    tra,thanh    tra viªnxuÊttr×nh thÎthanh      µ  ùc hiÖn  ng         traviªnv th   ®ó ph¸p luËtvÒ       thanh  tra; 2. KhiÕu  ¹i,tè c¸o,khëikiÖn  íic¬    n        v   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò   nh n   th quy v quyÕt  nh  ®Þ thanh    µnh    ña  tra,h vi c thanh      µ  Õt  Ën  tra viªn v k lu thanh      tra khi thÊy  ã    cho  µkh«ng  ng  c c¨n cø  l  ®ó ph¸p luËt;   3. Yªu  Çu  åi th ng  Öth¹ido    Ön    c b   ê thi     c¸c bi ph¸p  ö  ýkh«ng  ng  x l  ®ó ph¸p  luËtcña  oµn    ® thanh    trahoÆc   thanh      ©y  traviªng ra; 4. Thùc  Ön  cÇu  ña  oµn    hi yªu  c® thanh    tra,thanh    traviªn,t¹o®iÒu  Ön     ki ®Ó  thanh    ùc  Ön  Ö m   ô; chÊp  µnh  tra th hi nhi v  h c¸c quyÕt  nh   ö  ý cña  ®Þ x l  ®oµn  thanh    tra,thanh      traviªntheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 68 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ã  Òn  Õu  ¹i  ëikiÖn  i víi    c quy khi n ,kh   ®è     Õt  nh   quy ®Þ hµnh  Ýnh, hµnh    µnh  Ýnh  ña  ¬  ch   vi h ch c c quan, tæ    chøc, c¸ nh©n  ã  Èm      c th quyÒn trongviÖc    µnh    thih ph¸p luËtvÒ         dis¶n    v¨n ho¸. 2. C¸  ©n  ã  Òn  è c¸o c¸c hµnh      ¹m    nh c quy t      viviph ph¸p  ËtvÒ     lu   dis¶n    v¨n ho¸ víi ¬      quan,tæ  c   chøc,c¸nh©n  ã  Èm  Òn.    c th quy 3. ThÈ m   Òn,  ñ  ôc gi¶iquyÕt  Õu  ¹i,tè c¸o  µ  ëi kiÖn  îc   quy th t     khi n     v kh   ®  thùc hiÖn    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VI k h e n  thë n g  v µ  x ö   l ý vi p h ¹ m   §i Ò u 69 Tæ  chøc,c¸nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong viÖc    b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdi gi¸tr     s¶n      îckhen  ëng  v¨n ho¸ ®   th theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 19. 19 §i Ò u 70  Ng êinµo    Ön  îcdis¶n      µ     ph¸thi ®     v¨n ho¸ m kh«ng  ùgi¸ckhaib¸o,cè  ×nh  t       t chiÕm  o¹thoÆc   ã  µnh    ©y    ¹i  û  ¹ith× tuú theo  Ýnh  Êt,møc   ®  ch vig hh , hu ho       t ch   ®é     ¹m  µ   Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  viph m b x ph   ch hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù;   h s  n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith ng  g thi           ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;   lu   s¶n    di v¨n ho¸ ®ã   Þ  µ   ícthu håi.   b Nh n       §i Ò u 71 Ng êinµo    ¹m      viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ     lu   dis¶n      ×  ú  v¨n ho¸ th tu theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  t ch   ®é viph m b x ph   ch hoÆc       truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith ng    h s  g thi           ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 72 Ng êi nµo  î dông    l i chøc  ô, quyÒn  ¹n    ¹m    v  h viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ       dis¶n      × tuú theo tÝnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ  ö  ýkû  v¨n ho¸ th       ch   ®é viph m b x l   luËthoÆc       truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith ng    h s  g thi          ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     C h ¬ n g  VII ® i Ò u   k h o ¶ n   thi µ n h   h §i Ò u 73 LuËt nµy  ã  Öu  ùctõngµy  th¸ng01    c hi l     01    n¨m  2002. Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi Ët nµy  u     á. ®Þ tr   tr¸v   i Lu   ®Ò b∙ib §i Ò u 74 Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  Ët nµy. ®Þ chiti   h   thih Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  n ®®  h    hßa    éi chñ  x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   khãa  kú  äp  9  X,  h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng6  ng 29    n¨m 2001.  
Đồng bộ tài khoản