Luật về giao dịch chứng khoán

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
458
lượt xem
185
download

Luật về giao dịch chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khớp lệnh liên tục: là phươn thức giao dịch thực hiện thông qua so khớp các lệnh mua và bán của khách hàng ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật về giao dịch chứng khoán

 1. Uû ban chøng kho¸n nhµ n−íc ban ch Ph¸p luËt vÒ tæ chøc giao dÞch chøng kho¸n t¹i TTGDCK, SGDCK 1
 2. Ph¸p luËt vÒ tæ chøc thÞ tr−êng giao dÞch chøng kho¸n: LuËt chøng kho¸n 2006; - NghÞ ®Þnh 14/2007/N§-CP; - NghÞ Quy chÕ giao dÞch chøng kho¸n. - 2
 3. thµnh viªn giao dÞch chøng kho¸n 1. §iÒu kiÖn lµm thµnh viªn: + §−îc UBCK cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng m«i giíi vµ tù UBCK cÊp doanh. + Cã hÖ thèng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng kÕt nèi víi Cã TTGDCK. 2. §¨ng ký lµm thµnh viªn: §¨ + Hå s¬ ®¨ng ký: (®¬n, b¶n sao giÊy phÐp kinh n, doanh, b¶n sao chøng chØ hµnh nghÒ, quy tr×nh nghiÖp quy vô). + Trong vßng 5 ngµy sau khi nhËn ®−îc hå s¬ hîp lÖ Trong ng TTGDCK cã v¨n b¶n chÊp thuËn. Tr−êng hîp tõ chèi TTGDCK cã Tr nªu râ lý do. 3
 4. thµnh viªn giao dÞch chøng kho¸n 3. QuyÒn h¹n cña thµnh viªn: QuyÒn + §−îc giao dÞch chøng kho¸n t¹i TTGDCK. + §−îc sö dông hÖ thèng thiÕt bÞ, dÞch vô cña dÞch TTGDCK. + Thu c¸c lo¹i phÝ dÞch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. phÝ + §Ò nghÞ TTGDCK lµm trung gian hoµ gi¶i khi cã nghÞ TTGDCK tranh chÊp. + §−îc rót khái t− c¸ch thµnh viªn sau khi TTGDCK chÊp thuËn TTGDCK chÊp 4
 5. thµnh viªn giao dÞch chøng kho¸n 4. NghÜa vô cña thµnh viªn: Ngh + Tu©n thñ quy ®Þnh lµm thµnh viªn cña TTGDCK. Tu + ChÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña TTGDCK. ChÞu gi + Nép c¸c lo¹i phÝ dÞch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. phÝ + §ãng gãp lËp Quü hç trî thanh to¸n. + Tu©n thñ chÕ ®é c«ng bè th«ng tin Tu + Thùc hiÖn nghÜa vô b¸o c¸o víi TTGDCK Th 5. ChÊm døt t− c¸ch thµnh viªn, khi: ChÊm khi + Kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn lµm thµnh viªn Kh + BÞ thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh. BÞ thu + Vi ph¹m nghiªm träng vµ cã hÖ thèng quy ®Þnh cña nghi TTGDCK. + Tù nguyÖn rót khái t− c¸ch thµnh viªn 5
 6. thµnh viªn giao dÞch chøng kho¸n 6. §¹i diÖn giao dÞch cña thµnh viªn: di + Do c«ng ty chøng kho¸n thµnh viªn cö, ®−îc Do TTGDCK chÊp thuËn vµ cÊp thÎ, thÎ cã gi¸ trÞ 2 n¨m. TTGDCK chÊp + Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh t¹i Trung t©m. Tu Trung + ThÎ ®¹i diÖn bÞ thu håi, khi: thµnh viªn yªu cÇu thu Th di khi th håi , bÞ rót chøng chØ hµnh nghÒ, vi ph¹m nghiªm träng bÞ nghi quy ®Þnh cña Trung t©m. + ThÎ ®¹i diÖn ®−îc cÊp l¹i sau 6 th¸ng kÓ tõ khi bÞ thu Th di sau th håi. 7. Giao dÞch chøng kho¸n cña thµnh viªn: Giao + Giao dÞch qua hÖ thèng cña Trung t©m (trõ l« lÎ). Giao qua + Ký hîp ®ång b»ng v¨n b¶n víi kh¸ch hµng khi më TK Ký + NhËn lÖnh (trùc tiÕp, gi¸n tiÕp). Nh gi + KiÓm tra ký quü cña kh¸ch hµng Ki 6
 7. thµnh viªn giao dÞch chøng kho¸n 8. Giao dÞch chøng kho¸n cña thµnh viªn: + LËp vµ l−u gi÷ sæ nhËn lÖnh (lÖnh nhËn trong ngµy; lÖnh thùc hiÖn, ch−a ®−îc thùc hiÖn). + Th«ng b¸o cho kh¸ch hµng kÕt qu¶ thùc hiÖn lÖnh Th ngay trong ngµy giao dÞch. + Thµnh viªn ph¶i l−u gi÷, b¶o mËt TK cña kh¸ch Th TK hµng. + Göi sao kª TK cho kh¸ch hµng ( hµng th¸ng hoÆc TK cho theo yªu cÇu). + Tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin TK kh¸ch hµng Tr tin kh phôc vô thanh tra, gi¸m s¸t cña c¬ quan qu¶n lý. gi 7
 8. giao dÞch chøng kho¸n trªn SGDCK 1. Thêi gian giao dÞch: Thêi + Giao dÞch tõ Thø Hai ®Õn Thø S¸u (trõ ngµy lÔ). Giao + Giê giao dÞch cô thÓ do TTGDCK quy ®Þnh sau khi ®−îc Giê do quy UBCK chÊp thuËn. UBCK chÊp + TTGDCK cã thÓ thay ®æi khi cã sù cè ( vÒ hÖ thèng, bÊt TTGDCK cã vÒ bÊt kh¶ kh¸ng…). 2. Ph−¬ng thøc giao dÞch 2. Ph + Ph−¬ng thøc khíp lÖnh. + Ph−¬ng thøc tho¶ thuËn. Ph * SGDCK cã thÓ thay ®æi ph−¬ng thøc giao dÞch ®èi víi SGDCK thay ®æ mçi lo¹i chøng kho¸n trong tõng thêi kú khi ®−îc ch khi UBCKNN chÊp thuËn. UBCKNN 8
 9. giao dÞch chøng kho¸n trªn SGDCK * Ph−¬ng thøc khíp lÖnh: - Khíp lÖnh ®Þnh kú: lµ ph−¬ng thøc giao dÞch nh giao ®−îc hÖ thèng giao dÞch thùc hiÖn th«ng qua so ng khíp c¸c lÖnh mua vµ b¸n cña kh¸ch hµng t¹i kh thêi ®iÓm x¸c ®Þnh. - Khíp lÖnh ®Þnh kú ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ më cöa hoÆc nh ®ãng cöa - Nguyªn t¸c x¸c ®Þnh: (i) Lµ møc gi¸ thùc hiÖn ®¹t ®−îc khèi l−îng lín ®¹ nhÊt; nhÊt; (ii) Møc gi¸ trïng hoÆc gÇn víi gi¸ thùc hiÖn; (iii) Møc gi¸ cao h¬n. 9
 10. giao dÞch chøng kho¸n trªn SGDCK * Ph−¬ng thøc khíp lÖnh: - Khíp lÖnh liªn tôc: lµ ph−¬ng thøc giao giao dÞch ®−îc hÖ thèng giao dÞch thùc hiÖn th«ng qua so khíp c¸c lÖnh mua vµ b¸n cña th kh¸ch hµng ngay khi lÖnh ®−îc nhËp vµo kh nh hÖ thèng giao dÞch. * Ph−¬ng thøc tháa thuËn: Lµ ph−¬ng thøc giao dÞch trong ®ã c¸c thµnh viªn giao tù tháa thuËn víi nhau vÒ c¸c ®iÒu kiÖn giao dÞch giao vµ ®−îc ®¹i diÖn giao dÞch cña thµnh viªn nhËp ®¹ th«ng tin vµo hÖ thèng ®Ó ghi nhËn. th ng ®Ó 10 10
 11. giao dÞch chøng kho¸n trªn SGDCK 3. C¸c lo¹i lÖnh giao dÞch: * LÖnh giíi h¹n (LO): - LÖnh mua hoÆc b¸n t¹i møc gi¸ x¸c ®Þnh hoÆc tèt h¬n; - LÖnh cã hiÖu lùc tõ khi nhËp vµo hÖ thèng cho cho ®Õn kÕt thóc ngµy giao dÞch hoÆc khi hñy lÖnh. - LÖnh mua cña N§TNNch−a ®−îc thùc hiÖn hoÆc phÇn cßn l¹i ch−a ®−îc khíp ë lÇn ®Þnh kú ho sÏ bÞ hñy lÖnh. - LÖnh mua cña N§TNN nhËp vµo hÖ thèng ng trong thêi gian khíp lÖnh liªn tôc nÕu kh«ng trong ng ®−îc khíp hoÆc phÇn cßn l¹i ch−a ®−îc khíp th× lÖnh mua ®ã sÏ tù ®éng bÞ hñy lÖnh. th nh 11 11
 12. giao dÞch chøng kho¸n trªn SGDCK 3. C¸c lo¹i lÖnh giao dÞch: * LÖnh thÞ tr−êng (MP): - Lµ lÖnh mua chøng kho¸n t¹i møc gi¸ b¸n thÊp thÊp nhÊt hoÆc lÖnh b¸n CK t¹i møc gi¸ mua cao nhÊt mua nhÊt (hoÆc kÕ tiÕp); nhÊt - LÖnh thÞ tr−êng ®−îc nhËp vµo hÖ thèng trong êng ng thêi gian khíp lÖnh liªn tôc; thêi - LÖnh MP nhËp vµo hÖ thèng kh«ng ghi møc gi¸ mµ ghi MP; - C¸c thµnh viªn kh«ng ®−îc nhËp lÖnh thÞ ng nh tr−êng vµo hÖ thèng giao dÞch khi ch−a cã lÖnh tr nh giíi h¹n ®èi øng víi CK ®ã. gi ®è CK - C¸c lÖnh mua thÞ tr−êng cña N§TNN nÕu TNN kh«ng ®−îc thùc hiÖn sÏ bÞ hñy bá. kh ng 12 12
 13. giao dÞch chøng kho¸n trªn SGDCK 3. C¸c lo¹i lÖnh giao dÞch: * LÖnh giao dÞch t¹i møc gi¸ më cöa (ATO): - Lµ lÖnh ®Æt mua hoÆc ®Æt b¸n chøng kho¸n t¹i ®Æ møc gi¸ më cöa. - LÖnh ATO nhËp vµo hÖ thèng kh«ng ghi møc gi¸ mµ ghi ATO. gi - LÖnh ATO ®−îc −u tiªn tr−íc lÖnh giíi h¹n nh trong khi so khíp lÖnh; trong - LÖnh ATO ®−îc nhËp vµo hÖ thèng giao dÞch nh ng trong thêi gian khíp lÖnh ®Þnh kú ®Ó x¸c ®Þnh trong nh Þnh gi¸ më cöa vµ sÏ tù ®éng bÞ hñy sau khi x¸c gi ®Þnh gi¸ më cöa nÕu lÖnh ®ã kh«ng ®−îc thùc nh ng hiÖn hoÆc kh«ng ®−îc thùc hiÖn hÕt. hi ng 13 13
 14. giao dÞch chøng kho¸n trªn SGDCK 3. C¸c lo¹i lÖnh giao dÞch: * LÖnh giao dÞch t¹i møc gi¸ ®ãng cöa (ATC): - Lµ lÖnh ®Æt mua hoÆc ®Æt b¸n chøng kho¸n t¹i ®Æ møc gi¸ ®ãng cöa. - LÖnh ATC nhËp vµo hÖ thèng kh«ng ghi møc gi¸ mµ ghi ATC. gi - LÖnh ATC ®−îc −u tiªn tr−íc lÖnh giíi h¹n nh trong khi so khíp lÖnh; trong - LÖnh ATC ®−îc nhËp vµo hÖ thèng giao dÞch nh ng trong thêi gian khíp lÖnh ®Þnh kú ®Ó x¸c ®Þnh trong nh Þnh gi¸ ®ãng cöa vµ sÏ tù ®éng bÞ hñy sau khi x¸c gi ®Þnh gi¸ ®ãng cöa nÕu lÖnh ®ã kh«ng ®−îc thùc nh ng hiÖn hoÆc kh«ng ®−îc thùc hiÖn hÕt. hi ng 14 14
 15. giao dÞch chøng kho¸n trªn SGDCK 4. §¬n vÞ giao dÞch: 4. vÞ - L« ch½n giao dÞch (cho ph−¬ng thøc khíp lÖnh) do giao do TTGDCK quy ®Þnh sau khi Chñ tÞch UBCK chÊp thuËn. UBCK chÊp - Giao dÞch tho¶ thuËn kh«ng quy ®Þnh ®¬n vÞ giao dÞch. vÞ 5. §¬n vÞ yÕt gi¸ vÞ * Theo ph−¬ng thøc khíp lÖnh: Theo ph Møc gi¸ §¬n vÞ yÕt gi¸ vÞ ≤ 49.900 100 50.000-99.500 500 ≥ 100.000 1.000 * Giao dÞch tho¶ thuËn kh«ng quy ®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸. Giao vÞ 15 15
 16. giao dÞch chøng kho¸n trªn SGDCK 6. Biªn ®é dao ®éng gi¸: Bi - TTGDCK quy ®Þnh biªn ®é dao ®éng gi¸ ®èi víi cæ phiÕu, chøng chØ Q§T sau khi Chñ tÞch UBCK chÊp ch tÞch thuËn. thu - Kh«ng ¸p dông biªn ®é dao ®éng gi¸ ®èi víi giao dÞch dông tr¸i phiÕu. 7. Gi¸ tham chiÕu: 7. Gi - Cæ phiÕu, chøng chØ Q§T ®ang giao dÞch b×nh th−êng. ch - Cæ phiÕu, chøng chØ Q§T míi niªm yÕt (*) ch - CK sau khi bÞ t¹m ngõng giao dÞch. CK sau ngõng - CK kh«ng ®−îc h−ëng cæ tøc, quyÒn kÌm theo. CK kh quyÒn - T¸ch, gép cæ phiÕu. - X¸c ®Þnh kh¸c (do UBCK chÊp thuËn). (do chÊp 16 16
 17. giao dÞch chøng kho¸n trªn SGDCK * Cæ phiÕu, chøng chØ Q§T míi niªm yÕt: ch - Tæ chøc niªm yÕt vµ tæ chøc t− vÊn ®−a ra møc vÊn gi¸ giao dÞch dù kiÕn; gi - Biªn ®é giao ®éng gi¸ trong ngµy giao dÞch ®é giao ®é giao dadµu tiªn lµ ± 20% so víi gi¸ dù kiÕn. dad - ChØ nhËn lÖnh giíi h¹n khi x¸c ®Þnh gi¸. - NÕu trong lÇn khíp lÖnh ®Þnh kú x¸c ®Þnh gi¸ nh më cöa kh«ng cã gi¸ khíp lÖnh th× ®−îc phÐpphÐp nhËn lÖnh ë lÇn khíp lÖnh ®×nh kú tiÕp theo; nh nh nh - Møc gi¸ khíp lÖnh trong ngµy giao dÞch ®Çu tiªn giao ®Ç sÏ lµ gi¸ tham chiÕu cho ngµy giao dÞch kÕ tiÕp. - NÕu trong vßng 3 ngµy giao dÞch mµ kh«ng cãng gi¸ thùc hiÖn th× sÏ ph¶i x¸c ®Þnh l¹i gi¸ dù gi kiÕn. 17 17
 18. giao dÞch chøng kho¸n trªn SGDCK 8. Ký quü giao dÞch: Ký - Cã ®ñ chøng kho¸n khi ®Æt lÖnh b¸n. - §¸p øng yªu cÇu ký quü b»ng tiÒn theo quy ®Þnh cña Chñ tÞch Uû ban khi ®Æt lÖnh mua. ban khi 9. Nguyªn t¾c khíp lÖnh: 9. Nguy kh 10. Giao dÞch CP, CCQ§T l« lín. 10. Giao - §¬n vÞ giao dÞch l« lín do Chñ tÞch quy ®Þnh. vÞ do Ch - Giao dÞch l« lín thùc hiÖn theo ph−¬ng thøc tho¶ thuËn. 11. Giao dÞch CP, CCQ§T l« lÎ. 11. Giao - Kh¸ch hµng b¸n CP, CCQ§T l« lÎ cho CTCK. - §¬n vÞ giao dÞch l« lÎ do Chñ tÞch quy ®Þnh. vÞ do Ch - Gi¸ tho¶ thuËn trong biªn ®é do Chñ tÞch quy ®Þnh. do Ch - C«ng ty chøng kho¸n thµnh viªn b¸o c¸o giao dÞch l« lÎ víi TTGDCK (hµng th¸ng hoÆc theo yªu cÇu). 18 18
 19. giao dÞch chøng kho¸n trªn SGDCK 12. Giao dÞch chøng kho¸n cña nhµ ®Çu t−: Giao - Kh«ng ®−îc ®Æt lÖnh b¸n vµ mua mét lo¹i CP, CP, CCQ§T trong mét ngµy giao dÞch. CCQ trong - ChØ cã mét tµi kho¶n giao dÞch vµ më t¹i mét c«ng ty . - NÕu më tµi kho¶n l−u ký t¹i ng©n hµng l−u ký th× ph¶i ng ®Æt lÖnh giao dÞch qua CTCK vµ thanh to¸n t¹i NHLK. 12. Giao dÞch cæ phiÕu néi bé. Giao - Thµnh viªn H§QT, BG§, KÕ to¸n tr−ëng, Ban kiÓm KÕ to Ban ki so¸t vµ ng−êi cã liªn quan cã ý ®Þnh giao dÞch cæ phiÕu cña chÝnh c«ng ty ph¶i b¸o c¸o UBCK tr−íc Ýt nhÊt 01 UBCK tr ngµy. - Trong vßng 3 ngµy kÓ tõ ngµy giao dÞch hoµn tÊt ph¶i ng b¸o c¸o TTGDCK. 19 19
 20. giao dÞch chøng kho¸n trªn SGDCK 14. Giao dÞch cæ phiÕu quü: Giao - Tæ chøc niªm yÕt muèn mua b¸n cæ phiÕu cña chÝnh m×nh ph¶i ®−îc sù chÊp thuËn cña TTGDCK. - TCNY ®−îc mua l¹i kh«ng qu¸ 30% vèn cæ phÇn cña c«ng TCNY kh 30% ty. Mçi ngµy giao dÞch ®−îc ®Æt lÖnh tèi thiÓu 3% vµ tèi ®a 5% khèi l−îng xin phÐp. NÕu v−ît qóa 5% hoÆc thùc hiÖn kh NÕu 5% ho giao dÞch l« lín ph¶i ®−îc sù chÊp thuËn cña TTGDCK, TTGDCK, nh−ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 10% khèi l−îng giao dÞch ngµy nh ng tr−íc ®ã. tr - Gi¸ ®Æt mua kh«ng lín h¬n gi¸ tham chiÕu céng 3 ®¬n vÞ ® ¬ vÞ yÕt gi¸. Gi¸ ®Æt b¸n kh«ng nhá h¬n gi¸ tham chiÕu trõ 3 ®¬n Gi ®¬ vÞ yÕt gi¸. vÞ - TCNY muèn mua l¹i cïng lóc trªn 25% th× ph¶i th«ng qua TCNY mu 25% th qua chµo mua c«ng khai. ch - TCNY ph¶i thùc hiÖn hÕt khèi l−îng cæ phiÕu ®∙ ®¨ng ký TCNY ph trong vßng 90 ngµy. 90 ng - TCNY kh«ng ®−îc b¸n ra cæ phiÕu trong vßng 6 th¸ng kÓ TCNY kh th tõ lÇn mua l¹i gÇn nhÊt. 20 20
Đồng bộ tài khoản