Luật Xuất bản (quốc hội ban hành)

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
83
lượt xem
8
download

Luật Xuất bản (quốc hội ban hành)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Xuất bản do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Xuất bản (quốc hội ban hành)

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LUËT  XUÊT   ¶N   B §Ó   b¶o  ¶m   Òn  ® quy s¸ng  ¹ovµ  t   phæ   Õn    È m   ña  bi t¸cph c c«ng  ©n,  ¬   d c quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi,kinh tÕ, lùc l ng  ò  ch tr            î v trang díih×nh     thøc xuÊtb¶n  È m,  ãp  Çn      ph g ph b¶o  ¶m   Òn  ùdo  ® quy t   ng«n  Ën;lu § Ó     êng  t¨ng c qu¶n  ýnhµ  íc,ph¸thuy      ña  ¹t®éng  Êt b¶n  l  n    vaitrß c ho   xu   trongsù    nghiÖp  ©y  ùng  µ  xd v b¶o  Ö     èc; v Tæ qu C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; LuËt nµy    quy  nh  Õ     ¹t®éng  Êtb¶n. ®Þ ch ®é ho   xu   CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1. Ho¹t ®éng  Êt b¶n  µ ho¹t®éng  éc  Ünh  ùc    xu   l    thu l v v¨n ho¸,t t ng      ë th«ng  qua  Öc  vi s¶n  Êt,phæ   Õn  ÷ng  Êt b¶n  È m   n   Òu  êi,kh«ng  xu   bi nh xu   ph ®Õ nhi ng   ph¶ilµho¹t®éng  n  Çn       ®¬ thu kinh doanh.   Ho¹t®éng  Êtb¶n    xu   nh»m   ôc  ch: m ®Ý 1­  Phæ   Õn  ÷ng    È m   Ò   Ýnh  Þ,kinh  Õ, v¨n  bi nh t¸c ph v ch tr   t  ho¸,x∙ héi,      khoa  äc, c«ng  h  nghÖ, v¨n  äc, nghÖ   Ët;gií  Öu  ÷ng    h  thu   i thi nh di s¶n v¨n    ho¸ d©n  éc,tinhhoa  ho¸  Õ  í   ©ng  t    v¨n  th gi in ; cao  ©n  Ý,®¸p  d tr   øng  nhu  Çu  i  c ®ê sèng    Çn  ña  ©n  ©n,  ë   éng  tinhth c nh d mr giao l v¨n ho¸ víic¸c níc,gãp  Çn   u            ph vµo  ù  s nghiÖp  ©y  ùng  µ  xd v b¶o  Ö     èc  ÖtNam     éichñ  Üa. v Tæ qu Vi   x∙h   ngh 2­  Êu  § tranh chèng  äi   ëng  µ  µnh    µm    m tt vh vil tæn  ¹ilî Ých  èc    h   i qu gia, ph¸ ho¹inh©n     c¸ch,®¹o  øc  µ  èi èng  èt®Ñ p   ña  êiViÖtNam.   ® v l  s t  c ng     §i Ò u 2. Nhµ   íc b¶o  ¶m   Òn  n  ® quy phæ   Õn    È m   íih×nh  bi t¸cph d  thøc  Êt    xu b¶n phÈ m   ña  c c«ng  ©n, c¬  d   quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,x∙héi,kinh tÕ,lùc ch tr           l ng vò  î   trang,sau  y  äichung  µc«ng  ©n, tæ    ®© g   l  d   chøc. Nhµ   íckh«ng  Óm  Öt    È m   íckhixuÊt b¶n,trõtr ng  îp cÇn  n  ki duy t¸cph tr          ê h   thiÕtdo  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   Th t   ph quy   §i Ò u 3. Nhµ   ícthèng  Êt qu¶n  ýho¹t®éng  Êtb¶n  n  nh   l    xu   trong c¶  íc.  n Nhµ   íccã  Ýnh  n   ch s¸ch tµitrî® Æt  µng,mua      , h   b¶n th¶o ®èi víi Öc       vi s¸ng  t¹o vµ    phæ   Õn    È m   ã    Þ;®Ç u     bi t¸cph c gi¸tr   t cho  Öc  vi øng  ông  d khoa  äc    h­ c«ng  Ö   Ön  i®Ó   ©ng  ngh hi ®¹   n cao  Êtl ng ho¹t®éng  Êtb¶n. ch  î     xu  
 2. 2 §i Ò u 4. Ho¹t®éng  Êt b¶n    xu   quy  nh  ¹  Ët nµy  ®Þ ti Lu   bao  å m     Ünh  ùc  Êt g c¸c l v xu   b¶n,in,ph¸thµnh  Êtb¶n  È m.      xu   ph XuÊt b¶n  È m   ph quy  nh  ¹  Ët nµy  µ t¸cphÈ m   Ò   Ýnh  Þ,kinh ®Þ ti Lu   l    v ch tr     tÕ, v¨n    ho¸,x∙ héi,khoa  äc, c«ng       h  nghÖ, v¨n  äc, nghÖ   Ët vµ  h  thu   c¸c    s¶n phÈ m   kh¸c® îcxuÊt b¶n,in,nh©n          b¶n b»ng    Ët liÖu,ph¬ng  Ön kü  Ët c¸cv     ti   thu   kh¸c nhau,b»ng  Õng  Öt,tiÕng    ©n  éc thiÓu  è,tiÕng  ícngoµi,® îc     ti Vi   c¸c d t  s  n     xuÊtb¶n    kh«ng  nh  ú  ®Þ k nh»m  phæ   Õn  bi cho  Òu  êi. nhi ng CH ¬NG   II QUY Ò N,  NGH Ü A   ô   ñ A   VC C«NG   © N   µ     D V Tæ CHøC ®èI  íIHO¹T  NG   Ê T   V  ®é XU B¶N  §i Ò u 5. C«ng  ©n,  chøc  ã  Òn  d tæ  c quy phæ   Õn    È m   íih×nh  bi t¸cph d  thøc  Êt xu   b¶n  È m   ph th«ng qua  µ  Êt b¶n, chÞu  nh xu     tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   éi   tr   lu   n   dung  Êtb¶n  È m   ña  × nh  µ  îcNhµ   ícb¶o  é  Òn    xu   ph cm v®  n  h quy t¸cgi¶. §i Ò u 6. C«ng  ©n  ã  Òn  ëng  ô nh÷ng    Þ v¨n ho¸,nghÖ   Ët,thµnh  d c quy h th   gi¸tr       thu   tùu khoa  äc, c«ng  h  nghÖ   ña  ©n   éc  µ  Õ  í  íih×nh  cd t v th gi id   thøc  Êt    xu b¶n phÈ m. Nhµ   íc ®Ç u    n  t ph¸ttr Ón h Ö   èng    Ön;khuyÕn  Ých  µ  ¹o®iÒu    i   th th vi   kh v t  kiÖn  Êt b¶n      È m   ã    Þ;cã  Ýnh  xu   c¸c t¸cph c gi¸tr   ch s¸ch  ®∙i®èi  íic¸c xuÊt u    v      b¶n  È m   ôc  ô    ©n  éc thiÓu  è, thiÕu  ph ph v c¸c d t  s  niªn,nhi®ång  µ  ùc l ng  ò     v l  î v trang. §i Ò u 7. C«ng  ©n,  chøc  ã  Òn  d tæ  c quy phª  ×nh  ¹t®éng  Êt b¶n, xuÊt b¶n  b ho   xu       phÈ m;  Õu  ¹i  èc¸o tæ  khi n ,     chøc,c¸nh©n    ¹m    t    viph c¸cquy  nh  ña  Ët nµy; ®Þ c Lu     chÞu tr¸chnhiÖ m  Ò   Öc    ×nh,khiÕu  ¹i, èc¸o cña  ×nh.   v vi phª b   n      t m C«ng  ©n,  chøc  ã  Òn  d tæ  c quy yªu  Çu  µ  Êt b¶n, t¸cgi¶ c¶ichÝnh  c nh xu        trªnb¸o  Ý, khëi kiÖn  Ò   ©n  ù    ch     vd s hoÆc   yªu  Çu  ¬  c c quan  ã  Èm   Òn   c th quy khëitèvÒ   ×nh  ù,khixuÊtb¶n  È m   ã  éidung    ù  Ët, khèng,xóc     h s      ph cn  sais th   vu    ph¹m danh  ù,nh©n  È m   µ  µm  Öth¹ilîÝch  ña  × nh. d  ph v l thi       i cm §i Ò u 8. Kh«ng  ét  chøc, c¸  ©n   µo  îc c¶n  ë quyÒn   m tæ    nh n ®  tr   phæ   Õn    bi t¸c phÈ m,  Òn  ¹t®éng  Êt b¶n  îp  quy ho   xu   h ph¸p  ña  µ  Êt b¶n  c nh xu   hoÆc   î dông  l i quyÒn  phæ   Õn    È m,  Òn  ¹t®éng  Êt b¶n  µm  Öth¹i®Õ n   î bi t¸cph quy ho   xu   l thi     l  i Ých  µ   íc,lîÝch  îp ph¸p cña  chøc,c«ng  ©n. Nh n     i h    tæ    d
 3. 3 Nhµ   Êt b¶n  xu   kh«ng  îc xuÊt b¶n, t¸  ®     i b¶n    È m   Õu  t¸cph n kh«ng  îc sù  ®  ®ång    ña      ý c t¸cgi¶ hoÆc   êi® îcthõa  Õ   îp ph¸p  ng     kh  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËtvÒ   Òn      quy t¸cgi¶. CH ¬NG   I II Tæ   CHøC   µ   ¹T  NG   Ê T   V HO ®é XU B¶N Mô C     ÊT   1:XU B¶N §i Ò u 9. Nhµ   Êt b¶n  µtæ  xu   l   chøc  éc c¬  thu   quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ­ x∙ ch tr       héi,ho¹t®éng      theo  ng  Ýnh  Êt vµ  ôc  ch  ®ó t ch   m ®Ý quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 1  LuËt nµy.   §i Ò u 10. C¬  quan  ñ  ch qu¶n  ña  µ   Êt  c nh xu b¶n  µ tæ  l   chøc  øng       Ðp  ® tªn xin ph thµnh  Ëp nhµ  Êt b¶n  µ  l  xu   v qu¶n  ýtrùctiÕp nhµ  Êt b¶n.C¬   l      xu     quan  ñ  ch qu¶n  cã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n: nhi v v quy h 1­ X¸c  nh  µ  Þu    ®Þ v ch tr¸chnhiÖ m     chØ  o  Öc  ùc hiÖn    ®¹ vi th   t«n chØ,  ôc   m ®Ých  ña  µ  Êt b¶n, xÐt duyÖt  Õ   ¹ch    µi  Õ   ¹ch  Êt b¶n    c nh xu      k ho ®Ò t , ho k xu   trªn c¬  ë  ∙  ã  s ® c b¶n  th¶o;b¶o  ¶m   ÷ng  iÒu  Ön  Çn  Õt®Ó   µ  Êt b¶n    ® nh ® ki c thi   nh xu   ho¹t®éng  ng      ®ó t«n chØ,  ôc  ch; m ®Ý 2­    Öm,  Ôn   Öm,  Bæ nhi mi nhi c¸ch chøc gi¸m  c,  ®è tæng  biªn tËp  µ    nh xuÊtb¶n    sau    khitho¶ thuËn  íi ¬    v   quan  c qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êtb¶n. l  n   xu   §i Ò u 11. Gi¸m  c, tæng    Ëp  µ  Êt b¶n  ®è   biªn t nh xu   ph¶ilµ c«ng  ©n  Öt Nam,  ã     d Vi   c ®Þa  chØ  êng  ót¹ ViÖt Nam,  ã      Èn  th tr   i     c ®ñ tiªuchu theo  quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ. Gi¸m  c  ã  ®è c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  Êt b¶n  Ò   äi  Æt;  l  xu   vm m b¶o  ¶m   ® thùc hiÖn      t«n chØ,  ôc  ch, phôc  ô  ng  i t ng cña  µ  Êt b¶n;x©y  m ®Ý   v ®ó ®è  î   nh xu     dùng  i ngò    Ëp  ®é   biªnt viªn;ký  Öt    duy b¶n  th¶o,b¶n  É u   íckhi® a    Þu    m tr     in;ch tr¸chnhiÖ m  Ò   äi  ¹t®éng  ña  µ  Êtb¶n.   v m ho   c nh xu   Gi¸m  c, tæng    Ëp  µ  Êt b¶n  Þu  ®è   biªn t nh xu   ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ët   tr   lu   vÒ   Êt b¶n  È m   ña  µ  Êt b¶n. C¬   xu   ph c nh xu     quan  ñ  ch qu¶n, c¬    quan  qu¶n  ý l  nhµ  íc vÒ   Êt b¶n  ªn®íichÞu  n   xu   li     tr¸chnhiÖ m     theo  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  nhi v v quy h cña  × nh. m §i Ò u 12. Muèn  µnh  Ëp  µ  Êt b¶n, c¬  th l nh xu     quan  ñ  ch qu¶n  ph¶icã  n  öití c¬    ®¬ g     i quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  ã  Èm  Òn  îcquy  nh  ¹  Òu    l  n   xu   c th quy ®  ®Þ ti§i 33 cña  Ët nµy.Trong  n  Lu     ®¬ ph¶ighirâ:   
 4. 4 1­ Tªn  äi,     g   chØ,  ôc  ch, ®èi t ng phôc  ô,ph¹m      µnh  Êt t«n m ®Ý    î   v  viph¸th xu   b¶n  È m   ïhîp víi ph ph       chøc  n¨ng,nhiÖm  ô  ña  ¬    v c c quan  ñ  ch qu¶n; 2­ Danh    s¸ch gi¸m  c, tæng    Ëp;   ®è   biªnt 3­  ô  ë  ña  µ  Êt b¶n, vèn  µ    iÒu  Ön  Çn  Õtkh¸c b¶o  Tr s c nh xu     v c¸c ® ki c thi     ®¶m   cho  ¹t®éng  Êtb¶n. ho   xu   §i Ò u 13. Sau    îc c¬  khi ®   quan  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   Êt b¶n  Êp  Êy  Ðp,  ¬  l  n   xu   c gi ph c quan  ñ  ch qu¶n  µn  µnh    ñ  ôc thµnh  Ëp  µ  Êt b¶n  ×  µ  Êt ho th c¸c th t   l nh xu   th nh xu   b¶n  íi® îcphÐp  ¹t®éng. m    ho   §i Ò u 14. Trong  êih¹n  ét  th   m tr¨m  t¸m  ¬i ngµy, kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp  m    t  ®  gi ph thµnh  Ëp nhµ  Êt b¶n,n Õu  l  xu     kh«ng  ã  Êt b¶n  È m   ép u  Óu  × giÊy c xu   ph n l chi th     phÐp  kh«ng cßn  Öu  ùcvµ  Þ    åi. hi l   b thu h §i Ò u 15. §èi víinhµ  Êt b¶n  ang  ¹t®éng  µ      xu   ® ho   m trong thêih¹n  Ýn  ¬i ngµy     ch m   kh«ng  ã  Êt b¶n  È m   ép u  Óu  × giÊy phÐp  µnh  Ëp nhµ  Êt b¶n  c xu   ph n l chi th     th l  xu   kh«ng  cßn  Öu  ùcvµ  Þ    åi. hi l   b thu h Khi nhµ  Êt b¶n    xu   kh«ng  ùc hiÖn  ng    th   ®ó t«n chØ,  ôc  ch  m ®Ý quy  nh   ®Þ trong giÊy phÐp  × c¬      th   quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  Õt  nh  nh  l  n   xu   quy ®Þ ®× chØ  ¹t®éng, th«ng  cho  ¬  ho     b¸o  c quan  ñ  ch qu¶n  µ    åigiÊy  Ðp  µnh  v thu h   ph th lËp nhµ  Êtb¶n.   xu   §i Ò u 16. C¬   quan  ñ  ch qu¶n  èn  mu thay ® æi    äi,t«n chØ,  ôc  ch  ña  µ    tªng     m ®Ý c nh xuÊt b¶n,ph¶ixinphÐp  ¹         l ithay ® æi  ;  gi¸m  c, tæng    Ëp,ph¶itu©n  ®è   biªnt     theo  kho¶n    Òu  cña  Ët nµy;thay ® æi  ôsë  µ  Êt b¶n  × chË m   Êt 2, §i 10  Lu       tr   nh xu   th   nh   lµhaingµy     sau    n   ôsë  íi,ph¶ib¸o  khi®Õ tr   m     cho  ¬  c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n  xuÊtb¶n.   §i Ò u 17. ViÖc  Êt  xu b¶n, t¸    ib¶n, nh©n     b¶n  ÷ng  nh v¨n  Ön, tµiliÖu, s¸ch    ki       gi¸o khoa, gi¸otr×nh,b¨ng  m        © thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh, ®Ü a   ×nh  ña    h   h c t¸cgi¶,tæ      chøc  µo n ph¶i® îct¸cgi¶,tæ          chøc    ng  . ®ã ®å ý §èi víinh÷ng    È m   íc C¸ch  ¹ng     t¸c ph tr   m th¸ng T¸m, trong  ïng  ¹m  Þ   v tb chiÕm  ò  µ  c v s¸ch dÞch  ña  ícngoµicÇn    c n    ph¶ithÈm  nh  éidung  × nhµ    ®Þ n  th   xuÊt b¶n  µ  ¬    v c quan  ñ  ch qu¶n  ña  µ  Êt b¶n  c nh xu   ph¶icã  Ën  Ðt,®Ò   Þ    nh x   ngh c¬ quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  ã  Èm  Òn  chøc  Èm  nh  µ  l  n   xu   c th quy tæ  th ®Þ v quyÕt ®Þnh  Öc  Êtb¶n,t¸ b¶n.   vi xu     i
 5. 5 Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    ¹ t¸cphÈ m   Çn  Èm  nh. ®Þ c¸clo     i c th ®Þ §i Ò u 18. Nhµ   Êt b¶n  ùc hiÖn  Öc  Êt b¶n, t¸  xu   th   vi xu    i b¶n    È m   t¸cph theo  îp ®ång  h  ®∙  ý  Õt  íi   k k v   gi¶. t¸c Nhµ   Êt b¶n  ã  xu   c tr¸chnhiÖ m   Êt b¶n  ÷ng    È m   ña    xu   nh t¸cph c c«ng  ©n,  d tæ chøc  ã  éi dung  ï hîp  íit«n  cn  ph   v  chØ,  ôc   ch  ña  µ  Êt  m ®Ý c nh xu b¶n  µ  v kh«ng    ¹m  viph quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy. ®Þ t i 22  Lu   C¬   quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  ã  Èm  Òn  l  n   xu   c th quy quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th nhµ  Êt b¶n  µm  Öm   ô  Êt b¶n  xu   l nhi v xu   kinh bæn   µ      È m       ña    v c¸c t¸cph t«n gi¸oc c¸ctæ    chøc      ét  t«n gi¸om c¸ch thuËn  Ön.   ti Nh÷ng  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       kh«ng  ã  µ  Êt b¶n  µ   c nh xu   m cã  µiliÖu cÇn  Êt b¶n  t    xu   kh«ng  nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh  ×    Þ  íi   th ®Ò ngh v   c¬ quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  ã  Èm  Òn  l  n   xu   c th quy xem   Ðt vµ    Õt  x   gi¶iquy theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph ViÖc  Êt  xu b¶n, in,nh©n     b¶n    µiliÖu,c«ng  ×nh  c¸c t     tr nghiªn cøu, gi¸o      tr×nh l hµnh  éibé  ña    chøc  ChÝnh  ñ   u  n   c c¸ctæ  do  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 19. ViÖc  ªndoanh  íic¸c tæ  li   v     chøc, c¸ nh©n     trong níc vÒ     µ      in v ph¸thµnh;     viÖc  îp t¸cvíi ícngoµivÒ   Êt b¶n,in,ph¸thµnh  h      n   xu        ph¶i® îcc¬      quan  qu¶n  ý l  nhµ  íc vÒ   Êt b¶n  ã  Èm   Òn  n   xu   c th quy cho  Ðp  µ  ph v ph¶i tu©n    theo      c¸c quy ®Þnh  kh¸ccña    ph¸p luËt.   §i Ò u 20. 1­ XuÊt    b¶n  È m     Êy ph¶ighi: ph trªngi     ­Tªn  Êtb¶n    xu   ph¶m,    t¸cgi¶; ­Tªn  µ  Êtb¶n;   nh xu   ­ Ng êi chÞu      tr¸chnhiÖ m   Êt b¶n, ngêi biªn tËp, ngêi tr×nh  µy, ngêi   xu             b    söa b¶n  in; ­Sè  ¨ng  ý  Õ   ¹ch xuÊtb¶n;  ® k k ho     ­Tªn  ¬  ë    ¾p  ÷,chÕ     c s in, s ch   b¶n; ­Sè îng b¶n    µy     l  in,ng inxong,ngµy  ép u  Óu,gi¸b¸n lÎ   n l chi       ; ­M∙  è  ©n  ¹ .   s ph lo i §èivíi Êtb¶n  È m        xu   ph t¸ b¶n,ghithªm  è  tùcña  Çn    i    s thø    l t¸ b¶n. i §èi víis¸ch  Þch, ghi thªm       d    tªn nguyªn b¶n, t¸c gi¶,ng«n  ÷  ña         ng c t¸c phÈ m   îcdÞch,nhµ  Êt b¶n  ícngoµi,n¨m  Êt b¶n,ngêidÞch,ngêihiÖu  ®    xu   n    xu           ®Ýnh. 2­ XuÊt    b¶n  È m     ph trªnb¨ng  m   © thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh,®Ü a     h   h×nh,trªnc¸cvËtliÖu kh¸cph¶ighi:           
 6. 6 ­Tªn  Êtb¶n  È m,      xu   ph t¸cgi¶; ­Tªn  chøc  Êtb¶n;   tæ  xu   ­Ng êichÞu      tr¸chnhiÖ m  Êtb¶n,ngêibiªntËp;   xu        ­Ch ¬ng  ×nh gèc;   tr   ­Sè  ¨ng  ý  Õ   ¹ch xuÊtb¶n;  ® k k ho     ­Sè îng b¶n    µy     l  in,ng inxong,ngµy  ép u  Óu,gi¸b¸n lÎ   n l chi       ; ­M∙  è  ©n  ¹ .   s ph lo i §i Ò u 21. Trong  êih¹n    µy  Ó   õ khi in xong, c¬  ë    th   hai ng k t         s in ph¶i nép u  Óu    l chi xuÊtb¶n  È m;  t  Êt lµb¶y  µy  íckhiph¸thµnh,nhµ  Êtb¶n    ph Ý nh     ng tr         xu   ph¶inép    l chiÓu  Êt b¶n  È m   u  xu   ph theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ. C¬   ®Þ c Ch ph   quan  qu¶n  ý l  nhµ  ícvÒ   Êt b¶n  Ën  Êt b¶n  È m  u  Óu  ã  n   xu   nh xu   ph l chi c tr¸chnhiÖ m   Óm      ki tra néidung  µ  ö  ýkÞp  êin Õu    Ön  Êy    ¹m  Òu  cña  Ët nµy.   v x l  th   ph¸thi th viph §i 22  Lu   §i Ò u 22. Nghiªm  Ê m     Êtb¶n  È m   ã  éidung: c c¸cxu   ph cn  1­ Chèng  ¹Nhµ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;    ¹ikhèi   l  i n  ho x∙h   ngh Vi   ph¸ ho     ®oµn  Õt  µn  ©n; k to d 2­ Tuyªn    truyÒn  ¹o  ùc,chiÕn  bl  tranh x© m  îc,g©y  Ën  ïgi÷a c¸c d©n     l  h th      técvµ  ©n  ©n    íc;truyÒn    ëng,v¨n ho¸ ph¶n  ng, lèi èng  © m       nh d c¸cn   b¸ tt     ®é     s d « ®åi  ôy,c¸c hµnh    éi¸c,tÖ  ¹n    éi,mª  Ýn  Þ   oan,  tr     vi t     n x∙ h   t d ® ph¸  ¹ithuÇn  ho   phong  ü   ôc; mt 3­ TiÕtlébÝ  Ët  ña        m c §¶ng,Nhµ   íc,bÝ  Ët  ©n  ù,an    n   m qu s   ninh,kinh tÕ,      ®èi ngo¹i  Ý  Ët  i tcña    , m ®ê    b c«ng  ©n  µ  Ý  Ët  d v b m kh¸cdo    ph¸p luËtquy  nh;    ®Þ 4­ Xuyªn  ¹clÞch sö,phñ  Ën  µnh  ùu c¸ch m¹ng,xóc  ¹m  Ü  ©n,    t     nh th t      ph v nh anh  ïng  ©n  éc,vu  èng,xóc  ¹m  tÝn  ña  chøc,danh  ù  µ  ©n   h d t   kh   ph uy  c tæ    d v nh phÈ m   ña  c c«ng  ©n. d Mô C     2:IN §i Ò u 23. C¬   ë    ©n  s in,nh b¶n  ña  chøc, c¸ nh©n  c tæ     chØ   îc thµnh  Ëp  µ  ¹t ®  l v ho   ®éng sau    ã  Êy  Ðp  ña  ¬  khi c gi ph c c quan  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   Êt  l  n   xu b¶n  ã  c thÈm  Òn  µ  µn  µnh    ñ tôckh¸ctheo quy  nh  ña  quy v ho th c¸cth         ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 24. C¬   ë    ©n  s in,nh b¶n chØ  îcin,nh©n  ®   b¶n  Êt b¶n  È m   ã  Êy phÐp  xu   ph c gi   hîp ph¸p.Kh«ng  îcin,nh©n      ®   b¶n  Êt b¶n  È m   µ   ¬  xu   ph m c quan  qu¶n  ýnhµ  ­ l  n
 7. 7 íc vÒ   Êt b¶n  ã  Èm   Òn  ∙  ã  Õt  nh    xu   c th quy ® c quy ®Þ thu  åi,tÞch  h  thu hoÆc   cÊ m  u  µnh. lh §i Ò u 25. C¬   ë    ©n  s in,nh b¶n  chØ  îcin,nh©n  ®   b¶n  Êt b¶n  È m   xu   ph sau    ∙  ý  khi® k kÕt  îp  ng  h ®å kinh tÕ  íinhµ  Êt b¶n    v  xu   theo quy  nh  ña  Ët  µy  µ    ®Þ c Lu n v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtvÒ   îp ®ång.     h  ViÖc    ©n  in,nh b¶n    c¸cs¶n  È m   ph kh¸cdo  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 26. C¬   ë    ©n  s in,nh b¶n      Ön    È m,  µiliÖu cã  éidung    ¹m  khiph¸thi t¸cph t    n   viph nh÷ng  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy  ®Þ ti   22  Lu   ph¶ib¸o      c¸o ngay  íi ¬  v   quan  c qu¶n  lýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n.Trong  êng  îp c¬    n   xu     tr h   quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  l  n   xu   cã  Õt  nh  nh  quy ®Þ ®× chØ    × nhµ  Êt b¶n  ã    È m,  µiliÖu bÞ  nh   inth   xu   c t¸cph t     ®× chØ     in ph¶i båi th ng  Öth¹icho  ¬  ë    ©n      ê thi     c s in,nh b¶n. Trêng  îp  ¬    h c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  Õt  nh    ×  l  n   xu   quy ®Þ saith ph¶ibåith ng  Öth¹icho      ê thi     nhµ  Êtb¶n. xu   Mô C     3:PH¸T  µ NH   Ê T   H XU B¶N   È M PH §i Ò u 27. Tæ   chøc ph¸t hµnh  ña  µ   íc cã    c Nh n   tr¸ch nhiÖ m     ph¸t hµnh  Êt      xu b¶n phÈ m   ña    µ  Êt b¶n  í ngêisö  ông.Ch Ýnh  ñ  ã  Ýnh  c c¸cnh xu   t  i  d   ph c ch s¸ch tµitrî     cho  Öc  vi ph¸thµnh  Êt    xu b¶n  È m   í  ïng  ©n  éc thiÓu  è, vïng  ói,h¶i ph tiv d t  s  n   ®¶o, vïng xa    Îo l¸nh.     x«ih   §i Ò u 28. Nhµ   Êt b¶n,ngoµiviÖc  ý  îp ®ång  íi chøc    µnh  ña  µ   ­ xu       kh  v  tæ  ph¸th c Nh n íc,® îctù ph¸thµnh  Êt b¶n  È m   ña  × nh         xu   ph cm hoÆc   û    u th¸ccho  chøc,c¸ tæ     nh©n  îcphÐp  ®  kinhdoanh    µnh  Êtb¶n  È m.   ph¸th xu   ph §i Ò u 29. Tæ  chøc,c¸ nh©n     kinh doanh    trong lÜnh  ùc    µnh  Êt b¶n  È m     v ph¸th xu   ph chØ  îc phÐp  ¹t®éng  ®  ho   sau    ã  Êy  Ðp  ña  ¬  khic gi ph c c quan qu¶n  ýnhµ  íc l  n  vÒ   Êt b¶n  ã  Èm  Òn  µ  µn  µnh    ñ  ôc kh¸c theo  xu   c th quy v ho th c¸c th t     quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   §i Ò u 30. ViÖc  Êt khÈu, nhËp  Èu  Êt b¶n  È m   xu     kh xu   ph ph¶itu©n    theo quy  nh   ®Þ cña  Ët nµy  µ    Lu   v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtvÒ   ÊtkhÈu,nhËp  Èu.     xu     kh
 8. 8 §i Ò u 31. Kh«ng  ét  chøc, c¸ nh©n  µo  îc ph¸thµnh  Êt b¶n  È m   ∙  ã  m tæ     n ®    xu   ph ®c quyÕt  nh    åi,tÞch    ®Þ thu h   thu hoÆc   Ê m  u  µnh  ña  ¬  c lh c c quan  qu¶n  ýnhµ  ­ l  n ícvÒ   Êtb¶n.   xu   Tæ  chøc, c¸ nh©n     ph¸thµnh, khi ph¸thiÖn  Êt b¶n  È m          xu   ph kh«ng  îp h  ph¸p,xuÊt b¶n  È m   ã  éi dung    ¹m  ÷ng      ph cn  viph nh quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 22  LuËt nµy    ph¶ib¸o  víic¬    c¸o    quan  qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   Êt b¶n. Trong  êng  l  n   xu     tr hîp  ¬  c quan  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   Êt  l  n   xu b¶n  ã  c quyÕt  nh   nh  ®Þ ®× chØ  ph¸t   hµnh, thu  åi,tÞch    Êt b¶n  È m   ×  µ  Êt b¶n  ã  Êt b¶n  È m     h  thu xu   ph th nh xu   c xu   ph ph¶ibåi th ng  Öth¹icho  chøc, c¸ nh©n      ê thi     tæ     ph¸thµnh. Trêng  îp  ¬      h c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  Õt  nh    ×  l  n   xu   quy ®Þ saith ph¶ibåith ng  Öth¹icho      ê thi     nhµ  Êtb¶n. xu   CH ¬NG   IV QU¶N   ý  µ   íC  Ò   Ê T   L NH N V XU B¶N §i Ò u 32. Ch Ýnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ¹t®éng  Êt b¶n  ph th nh   l  n   ho   xu   trong c¶    níc;tr×nh dù    Ët,ph¸p  Önh  Ò   ¹t®éng  Êt b¶n; quyÕt  nh  Ò         ¸n lu   l v ho   xu     ®Þ v quy ho¹ch,kÕ   ¹ch ph¸ttr Ón sù    ho     i   nghiÖp  Êt b¶n,chÝnh  xu     s¸ch ®Ç u  ,tµitrî hîp   t        , t¸cvíi ícngoµi;ban  µnh  Õt  nh  Ò       n   h quy ®Þ v qu¶n  ýnhµ  ícvµ    Ýnh  l  n   c¸c ch s¸ch  kh¸cvÒ   Êt b¶n,in,ph¸thµnh    xu        theo  Èm  Òn  th quy quy  nh  ¹ LuËt Tæ   ®Þ t  i   chøc  ChÝnh  ñ. ph §i Ò u 33. Bé  V¨n    ho¸ Th«ng    µ c¬  tinl   quan  ña  Ýnh  ñ  ùc hiÖn  Öc  èng  c Ch ph th   vi th nhÊt qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   ¹t®éng  Êt b¶n  l  n   ho   xu   trong  níc,cã  Ö m   ô  µ  c¶    nhi vv quyÒn  ¹n: h 1­  èng  Êt  Th nh qu¶n  ý,x©y  ùng  l  d quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  ho   ho ph¸t tr Ón  ù   i s nghiÖp  ¹t®éng  Êt b¶n  µi h¹n  µ  µng  ho   xu   d  vh n¨m; qu¶n  ýviÖc  ùc hiÖn  Õ     l  th   k ho¹ch xuÊtb¶n;tæ        chøc  Öc  o  ¹ovµ  åidìng c¸n bé  ¹t®éng  Êtb¶n; vi ®µ t   b       ho   xu   2­  ©y   ùng  ù  luËt,ph¸p  Önh  µ    ù  kh¸c cña  Ýnh  ñ  X d d ¸n    l v c¸c d ¸n    Ch ph trong lÜnh  ùc  ¹t®éng  Êt b¶n; ban  µnh  Õt  nh,    v ho   xu     h quy ®Þ th«ng ,chØ  Þ  t  th vÒ   ¹t®éng  Êtb¶n; ho   xu   3­  Êp,    åigiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  Êt b¶n, c¬  ë    ¬  ë    C thu h   ph th l nh xu     s in,c s s¶n xuÊt b¨ng  m   © thanh, ®Ü a   m     © thanh, b¨ng  ×nh, ®Ü a   ×nh, tæ    h   h   chøc  ph¸t   hµnh  ña  µ   íc thuéc  é, ban, ngµnh, ®oµn  Ó  c Nh n   b      th trung  ng  µ    ¬ v c¸c tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng; ph tr       C Êp,    åigiÊy  Êp  Ën  ¨ng  ý  Õ   ¹ch  Êt b¶n  ña  µ  Êt thu h   ch nh ® k k ho xu   c nh xu   b¶n; Quy Õt  nh    åi, Þch    Ê m  u  µnh,tiªuhuû  Êtb¶n  È m; ®Þ thu h  t thu,c lh    xu   ph
 9. 9 §×nh chØ   ¹t®éng  ña  µ  Êt b¶n, c¬  ë    ¬  ë  ho   c nh xu     s in,c s s¶n  Êt b¨ng  xu   ©m  thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh,®Ü a   ×nh,tæ    h   h   chøc    µnh  ña    ph¸th c c¸c c¬  quan  ãitrªnkhiviph¹m  n        ph¸p luËt;   Quy Õt  nh  Öc  ®Þ vi cho  chøc, c¸ nh©n  tæ     trong níc li       ªndoanh  trong c¸c    lÜnh  ùc      µnh  µ  Öc  îp t¸cvíi ícngoµivÒ     Ünh  ùc  Êt b¶n, v in,ph¸th v vi h         n   c¸c l v xu     in,ph¸thµnh;    4­  íng  Én, thanh    Óm     Öc  ùc hiÖn  ¬ng  íng,nhiÖ m   ô  H d  tra,ki travi th   ph h   v ho¹t®éng  Êt b¶n  µ      xu   v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   ¹t®éng  Êt b¶n; lu   ho   xu     thihµnh    Ön    c¸c bi ph¸p   ®Ó ng¨n  chÆn   ÷ng  ¹t®éng  Êt  nh ho   xu b¶n    tr¸ ph¸p  i luËt;  khen  ëng  µ  ö  ýviph¹m  th v x l    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 34. Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ùc hiÖn  Öc    ph tr       th   vi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ¹t®éng  Êt b¶n    a  ¬ng,cã  Öm   ô  µ  Òn  l  n   ho   xu   ë ®Þ ph   nhi v v quy h¹n: 1­  ©y  ùng  X d quy  ¹ch,kÕ   ¹ch    iÓn sù  ho   ho ph¸ttr   nghiÖp  Êt b¶n, in vµ  xu      ph¸thµnh  ña  a  ¬ng;   c ®Þ ph 2­ C Êp,    åigiÊy phÐp  i víi ¬  ë    ©n    thu h     ®è     s in,nh c b¶n,ph¸thµnh  ña  Ëp     ct thÓ,c¸nh©n    a  ¬ng     ë ®Þ ph theo quy  nh  ña  é    ®Þ c B V¨n    ho¸ Th«ng  tin; 3­ H íng dÉn, thanh    Óm    Öc  Êt b¶n,in,nh©n        tra,ki travi xu      b¶n,ph¸thµnh     trªn®Þa   µn      b l∙nhthæ;  ¹m  nh  t ®× chØ  Öc  ùc hiÖn  Êy  Ðp  c¬  vi th   gi ph do  quan  qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   Êt b¶n  ã  Èm   Òn  Êp, n Õu  l  n   xu   c th quy c  ph¸thiÖn  Êy  ã      th c vi ph¹m  µ      v b¸o c¸o ngay  íi é  v   V¨n    B ho¸ Th«ng    Þch      åi,cÊ m  u  µnh  tin;t thu,thu h   lh hoÆc   quyÕt  nh     û   Êt  ®Þ tiªu hu xu b¶n  È m   éc  Èm   ph thu th quyÒn  theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Së  V¨n ho¸ Th«ng    Þu  tinch tr¸ch nhiÖm   íc Uû     tr   ban  ©n  ©n   nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ùc hiÖn  Öc  ph tr       th   vi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ¹t®éng  l  n   ho   xuÊtb¶n    a  ¬ng.   ë ®Þ ph §i Ò u 35. Trong  êih¹n    ¬i ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  å  ¬    µnh  Ëp  µ  th   s¸u m     t  nh h s xin th l nh xuÊtb¶n,c¬  ë    ©n      s in,nh b¶n,tæ    chøc    µnh,c¬  ph¸th   quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n  xuÊt b¶n    ph¶itr¶lêi  Õu    ; n kh«ng cho  Ðp  µnh  Ëp  ph th l ph¶i nªu  â  ýdo. Tæ     r l    chøc  Þ   õ chèicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  Êt b¶n  µ  chøc,tËp  Ó, b t    gi ph th l nh xu   v tæ    th   c¸  ©n   Þ   õ  èi thµnh  Ëp  ¬  ë    ©n   nh b t ch   l c s in,nh b¶n, tæ    chøc  ph¸t hµnh  ã    c quyÒn  Õu  ¹itheo quy  nh  ña  khi n     ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 36. Bé  V¨n ho¸ Th«ng    ©y  ùng  Ö   èng  chøc  tin x d h th tæ  thanh    tra chuyªn  ngµnh  Ò   ¹t®éng  Êtb¶n  v ho   xu   trongc¶  íc.  n NhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  chøc  v  h c tæ  thanh      Êp  µ  ña  trac¸c c v c thanh    tra viªntheo quy  nh  ña      ®Þ c Ph¸p  Önh  l thanh  tra. Néi dung    thanh    trabao  å m: g
 10. 10 ­Thanh    Öc    travi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êtb¶n,in, l  n   xu         µnh; ph¸th ­ Thanh    Öc  ùc hiÖn  Êy phÐp  ña  µ  Êt b¶n,c¬  ë    ©n     travi th   gi   c nh xu     s in,nh b¶n,tæ    chøc    µnh; ph¸th ­Thanh    Öc    µnh  Ët xuÊtb¶n.   travi thih Lu     §i Ò u 37. Tæ  chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng     ho   trong c¸c lÜnh  ùc  Êt b¶n,in,ph¸thµnh     v xu        cã tr¸chnhiÖ m   ¸p    ® øng  cÇu  ña  oµn  yªu  c® thanh    tra,thanh        traviªnkhithanh  trac¬  ë  ×nh;  ã  Òn  Õu  ¹ivíic¬    sm c quy khi n     quan  thanh    trachuyªn  µnh  Ò   ng v xuÊtb¶n    hoÆc   ¬  c quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êtb¶n  Êp    ÷ng  Õt  Ën  l  n   xu   c trªnnh k lu vµ  ö  ýcña  oµn  x l  ® thanh    trahoÆc  thanh    traviªn. Tæ  chøc,c¸ nh©n  ã  Òn  Õu  ¹i, è c¸o víi ¬     c quy khi n         quan  t c qu¶n  ýnhµ  ­ l  n ícvÒ   Êt b¶n    xu   hoÆc   ¬  c quan thanh    trachuyªn ngµnh  Ò   Êt b¶n  ÷ng      v xu   nh vi ph¹m ph¸p luËtcña  chøc,c¸nh©n     tæ     trong ho¹t®éng  Êtb¶n.    xu   C¬  quan  Ën  îckhiÕu  ¹i  è c¸o cã  nh ®   n ,     tr¸chnhiÖ m   t   xem   Ðt,gi¶iquyÕt  x   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   CH ¬NG   V KHEN   ëNG   µ   ö   ý  PH¹ M TH V X L VI  §i Ò u 38. Tæ   chøc,c¸nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong ho¹t®éng  Êtb¶n,in,ph¸thµnh     xu        ® îckhen  ëng    th theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n §i Ò u 39. Gi¸m  c, tæng    Ëp  µ  Êt b¶n,t¸cgi¶,ngêi® øng  u   ¬  ®è   biªnt nh xu          ®Ç c quan  chñ qu¶n  ña  µ  Êt b¶n, c¬  c nh xu     quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n, c¬  ë    l  n   xu     s in, nh©n  b¶n,tæ    chøc    µnh  µ  chøc,c¸nh©n  ph¸th v tæ     kh¸cviph¹m       c¸cquy  nh   ®Þ cña  Ët nµy,th× tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   Lu       t ch   ®é viph m ph¶ic¶ichÝnh       trªn b¸o  Ý,  Þ   ö  ý kû  Ët,xö  ¹thµnh  Ýnh  ch b x l   lu   ph   ch hoÆc     truy cøu tr¸ch nhiÖm     h×nh  ù. s §i Ò u 40. §èi víixuÊt b¶n  È m     ¹m       ph viph quy  nh  ¹    iÒu    cña  Ët  ®Þ ti ® c¸c 20, 21  Lu nµy  × tuú theo møc      ¹m  µ   Þ  ¹m  nh  th       ®é viph m b t ®× chØ u  µnh,cÊ m  u  µnh, lh   lh   thu håihoÆc   Þch     t thu. §èivíixuÊt b¶n  È m        ph kh«ng  ã  Êy  Ðp  Êt b¶n  c gi ph xu   hoÆc   ã  éidung  cn  viph¹m  Òu  cña  Ët  µy  ×  Þ   Ê m  u  µnh, thu  åi,tÞch  hoÆc     §i 22  Lu n th b c lh   h  thu  tiªuhuû.  
 11. 11 §i Ò u 41. Tæ  chøc, c¸ nh©n  ¹t®éng  Êt     ho   xu b¶n  ©y  Öth¹icho  chøc, c¸ g thi     tæ     nh©n kh¸cth× ph¶ibåith ng  Öth¹itheo quy  nh  ña         ê thi       ®Þ c ph¸p luËtd©n  ù.    s CH ¬NG   VI §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u 42. C¨n  vµo  Ët  µy, ChÝnh  ñ  cø  Lu n   ph quy  nh  Öc  ®Þ vi phæ   Õn    È m   bi t¸cph cña  chøc,c«ng  ©n  ÖtNam     ícngoµivµ  Öc  Êtb¶n,in, tæ    d Vi   ra n     vi xu         µnh  ph¸th cña  chøc,ngêinícngoµië  ÖtNam. tæ         Vi   §i Ò u 43. LuËt nµy    thay thÕ  ¾ c   Ëtsè    S lu   003­SLt,ngµy  th¸ng 6    18    n¨m  1957,quy    ®Þnh  Õ     Êtb¶n. ch ®é xu   Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi Ët nµy  u     á. ®Þ tr   tr¸v   i Lu   ®Ò b∙ib §i Ò u 44. Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët nµy. ®Þ chiti    h Lu   §i Ò u 45. LuËt nµy  ã  Öu  ùctõngµy    c hi l     ban  µnh. h LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam,   n ®®  h    ho x∙ h   ngh Vi   kho¸IX,kú  äp  ba,th«ng      h thø    qua  µy  th¸ng7  ng 7    n¨m 1993.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản