Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 của Quốc hội

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
123
lượt xem
11
download

Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 của Quốc hội

 1. LuËt cña Quèc héi níc céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam  sè  30/2004/QH11 ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ xuÊt b¶n C¨n cø vµo HiÕn ph¸p n íc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa   ViÖt   Nam   n¨m   1992   ®∙   ®îc   söa   ®æi,   bæ   sung   theo   NghÞ   quyÕt   sè   51/2001/QH10   ngµy   25   th¸ng   12   n¨m   2001   cña   Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ xuÊt b¶n. Ch¬ng I NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh  LuËt nµy quy  ®Þnh vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng xuÊt b¶n;  quyÒn vµ  nghÜa vô  cña c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia  ho¹t ®éng xuÊt b¶n. Ho¹t  ®éng xuÊt b¶n bao gåm c¸c lÜnh vùc xuÊt b¶n, in  vµ ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông  LuËt   nµy   ¸p   dông   ®èi   víi   c¬   quan   nhµ   níc,   tæ   chøc  chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi, tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi ­ nghÒ  nghiÖp, tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­   nghÒ nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ sù nghiÖp, ®¬n vÞ vò  trang nh©n d©n vµ c«ng d©n ViÖt Nam (sau ®©y gäi chung lµ  c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n); tæ chøc quèc tÕ, tæ chøc níc  ngoµi   ho¹t   ®éng   trªn   l∙nh   thæ   ViÖt   Nam   vµ   c¸   nh©n   níc  ngoµi c  tró  t¹i ViÖt Nam; trêng hîp  ®iÒu  íc quèc tÕ  mµ  Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp  cã quy ®Þnh kh¸c th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu  íc quèc tÕ  ®ã. §i Ò u  3.  VÞ trÝ, môc ®Ých cña ho¹t ®éng xuÊt b¶n  Ho¹t   ®éng   xuÊt   b¶n   thuéc   lÜnh   vùc   v¨n   hãa,   t  tëng  th«ng qua viÖc s¶n xuÊt, phæ biÕn nh÷ng xuÊt b¶n phÈm ®Õn   nhiÒu  ngêi   nh»m   giíi   thiÖu   tri   thøc   thuéc  c¸c  lÜnh   vùc   cña  ®êi sèng x∙ héi, gi¸ trÞ  v¨n hãa d©n téc vµ  tinh hoa   v¨n ho¸ nh©n lo¹i, ®¸p øng nhu cÇu ®êi sèng tinh thÇn cña  nh©n d©n, n©ng cao d©n trÝ, x©y dùng  ®¹o  ®øc vµ  lèi sèng  tèt  ®Ñp cña ngêi ViÖt Nam, më  réng giao lu v¨n hãa víi 
 2. 2 c¸c níc, ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi, ®Êu tranh chèng mäi  t tëng vµ  hµnh vi lµm tæn h¹i lîi  Ých quèc gia, gãp phÇn   vµo sù  nghiÖp x©y dùng vµ  b¶o vÖ  Tæ quèc ViÖt Nam x∙ héi   chñ nghÜa. §i Ò u  4.  XuÊt b¶n phÈm  XuÊt   b¶n   phÈm   lµ   t¸c   phÈm,   tµi   liÖu   vÒ   chÝnh   trÞ,  kinh tÕ, v¨n hãa, x∙ héi, gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o, khoa häc  vµ   c«ng   nghÖ,   v¨n   häc,   nghÖ   thuËt   ® îc   xuÊt   b¶n  b»ng  tiÕng ViÖt, tiÕng d©n téc thiÓu sè  ViÖt Nam, tiÕng níc  ngoµi vµ  cßn  ®îc thÓ  hiÖn b»ng h×nh ¶nh,  ©m thanh trªn  c¸c vËt liÖu, ph ¬ng tiÖn kü  thuËt kh¸c nhau.   Tµi liÖu theo quy  ®Þnh cña LuËt nµy bao gåm tµi liÖu   tuyªn   truyÒn,   cæ   ®éng,   híng   dÉn   häc   tËp,   thi   hµnh   chØ  thÞ, nghÞ  quyÕt cña §¶ng vµ  ph¸p luËt cña Nhµ  níc; híng  dÉn kü  thuËt s¶n xuÊt; phßng chèng thiªn tai, dÞch bÖnh;  kû yÕu héi th¶o. §i Ò u   5.  B¶o  ®¶m quyÒn phæ biÕn t¸c phÈm vµ  b¶o hé  quyÒn t¸c gi¶  1. Nhµ  níc b¶o  ®¶m quyÒn phæ biÕn t¸c phÈm díi h×nh  thøc xuÊt b¶n phÈm th«ng qua nhµ xuÊt b¶n vµ b¶o hé quyÒn  t¸c gi¶.  2.   Nhµ   níc   kh«ng   kiÓm   duyÖt   t¸c   phÈm   tríc   khi   xuÊt  b¶n. 3.  Kh«ng  mét c¬  quan,  tæ  chøc,  c¸ nh©n  nµo  ®îc  lîi  dông quyÒn  phæ biÕn t¸c phÈm lµm thiÖt  h¹i lîi  Ých cña  Nhµ  níc, quyÒn vµ  lîi  Ých hîp ph¸p cña c¬  quan, tæ chøc,  c¸ nh©n. §i Ò u  6.  ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn sù nghiÖp xuÊt b¶n 1. Nhµ  níc cã  chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, t¹o  ®iÒu kiÖn  x©y   dùng   ngµnh   xuÊt   b¶n   trë   thµnh   ngµnh   kinh   tÕ   ­   kü  thuËt ph¸t triÓn toµn diÖn. 2.  Nhµ  níc  cã  chÝnh  s¸ch  ®Æt hµng   ®èi víi  xuÊt  b¶n  phÈm vÒ  lý  luËn, chÝnh trÞ; xuÊt b¶n phÈm phôc vô  thiÕu  niªn,   nhi   ®ång,   ®ång   bµo   d©n   téc   thiÓu   sè,   ngêi   khiÕm  thÞ;   xuÊt   b¶n   phÈm   cÇn   phæ   biÕn   réng   r∙i   nh»m   phôc   vô  nhiÖm   vô   chÝnh   trÞ,   x∙   héi   träng   yÕu   vµ   th«ng   tin   ®èi  ngo¹i; trî  cíc vËn chuyÓn  ®èi víi xuÊt b¶n phÈm cho vïng  cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ ­ x∙ héi khã kh¨n, vïng cã ®iÒu kiÖn   kinh tÕ ­ x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n; xuÊt b¶n phÈm phôc vô   nhiÖm vô  th«ng tin  ®èi ngo¹i; xuÊt b¶n phÈm phôc vô   ®ång  bµo miÒn nói, h¶i ®¶o.
 3. 3 3. Nhµ níc mua b¶n th¶o ®èi víi nh÷ng t¸c phÈm cã gi¸  trÞ  nhng thêi  ®iÓm xuÊt b¶n cha thÝch hîp hoÆc  ®èi tîng  sö  dông h¹n chÕ; hç  trî  mua b¶n quyÒn  ®èi víi t¸c phÈm  trong níc vµ níc ngoµi cã gi¸ trÞ phôc vô ph¸t triÓn kinh  tÕ, v¨n ho¸, x∙ héi.  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh cô  thÓ  viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh  s¸ch quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §i Ò u   7.  C¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  ho¹t  ®éng xuÊt  b¶n 1. ChÝnh phñ  thèng nhÊt qu¶n lý  nhµ  n íc vÒ  ho¹t  ®éng  xuÊt b¶n trong ph¹m vi c¶ níc. 2. Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin chÞu tr¸ch nhiÖm gióp ChÝnh   phñ   thùc   hiÖn   thèng   nhÊt   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   ho¹t   ®éng  xuÊt b¶n.    C¸c bé, c¬  quan ngang bé  phèi hîp víi Bé  V¨n ho¸ ­   Th«ng tin thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng xuÊt b¶n  theo thÈm quyÒn. 3. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ­ ¬ng (sau  ®©y gäi chung lµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh) thùc  hiÖn qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  ho¹t  ®éng xuÊt b¶n t¹i  ®Þa ph¬ng  theo sù ph©n cÊp cña ChÝnh phñ. §i Ò u   8.  Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng xuÊt  b¶n  1. X©y dùng chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn  sù  nghiÖp xuÊt b¶n; ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c v¨n b¶n  quy ph¹m ph¸p luËt, chÝnh s¸ch vÒ ho¹t ®éng xuÊt b¶n. 2. Qu¶n lý  c«ng t¸c nghiªn  cøu khoa häc vµ  øng dông  c«ng nghÖ  trong  ho¹t  ®éng xuÊt b¶n;  ®µo t¹o vµ  båi dìng  chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ ho¹t ®éng xuÊt b¶n.  3. Qu¶n lý hîp t¸c quèc tÕ trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n. 4. Tæ chøc ®äc xuÊt b¶n phÈm lu chiÓu. 5. Thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o  vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n. 6. Thùc hiÖn c«ng t¸c khen thëng, kû  luËt trong ho¹t  ®éng xuÊt b¶n; tuyÓn chän vµ trao gi¶i thëng ®èi víi xuÊt  b¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao. §i Ò u  9.  KhiÕu n¹i, tè c¸o trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n  1. C¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã  quyÒn khiÕu n¹i c¸c  quyÕt  ®Þnh, hµnh vi tr¸i ph¸p luËt; c¸ nh©n cã  quyÒn tè 
 4. 4 c¸o c¸c hµnh vi tr¸i ph¸p luËt trong ho¹t  ®éng xuÊt b¶n.  C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt  vÒ viÖc khiÕu n¹i, tè c¸o cña m×nh. 2.   C¬   quan,   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   quyÒn   yªu   cÇu   nhµ  xuÊt b¶n, c¬ quan, tæ chøc ®îc phÐp xuÊt b¶n, t¸c gi¶ c¶i  chÝnh trªn b¸o chÝ, båi thêng thiÖt h¹i, khëi kiÖn vÒ d©n  sù  hoÆc yªu cÇu c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn khëi tè  vÒ  h×nh   sù   khi   xuÊt   b¶n   phÈm   cã   néi   dung   sai   sù   thËt,   vu  khèng, xóc ph¹m danh dù, nh©n phÈm hoÆc lµm thiÖt h¹i ®Õn   quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. §i Ò u   10.  Nh÷ng hµnh vi bÞ cÊm trong ho¹t ®éng xuÊt   b¶n 1. Tuyªn truyÒn chèng l¹i Nhµ níc Céng hoµ x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam; ph¸ ho¹i khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. 2. Tuyªn truyÒn, kÝch  ®éng chiÕn tranh x©m lîc, g©y  hËn thï  gi÷a c¸c d©n téc vµ  nh©n d©n c¸c níc; kÝch  ®éng  b¹o lùc; truyÒn b¸ t tëng ph¶n  ®éng, lèi sèng d©m «,  ®åi  trôy, hµnh vi téi ¸c, tÖ  n¹n x∙ héi, mª tÝn dÞ   ®oan, ph¸   ho¹i thuÇn phong mü tôc. 3. TiÕt lé  bÝ  mËt cña §¶ng, Nhµ  níc, bÝ  mËt qu©n sù,  an ninh, kinh tÕ,  ®èi ngo¹i, bÝ  mËt  ®êi t  cña c¸ nh©n vµ  bÝ mËt kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. 4. Xuyªn t¹c sù thËt lÞch sö; phñ nhËn thµnh tùu c¸ch   m¹ng;   xóc   ph¹m   d©n   téc,   vÜ   nh©n,   anh   hïng   d©n   téc;   vu  khèng, xóc ph¹m uy tÝn cña c¬  quan, tæ chøc, danh dù  vµ  nh©n phÈm cña c¸ nh©n. Ch¬ng II LÜnh vùc xuÊt b¶n §i Ò u  11.  §èi tîng ®îc thµnh lËp nhµ xuÊt b¶n  C¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi vµ  c¸c tæ chøc kh¸c do ChÝnh phñ  quy  ®Þnh  ®îc  thµnh lËp nhµ xuÊt b¶n. Nhµ   xuÊt   b¶n   tæ   chøc   vµ   ho¹t   ®éng   theo   lo¹i   h×nh   doanh   nghiÖp   kinh   doanh   cã   ®iÒu   kiÖn   hoÆc   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp cã thu. §i Ò u  12.  §iÒu kiÖn thµnh lËp nhµ xuÊt b¶n  ViÖc thµnh lËp nhµ  xuÊt b¶n ph¶i cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn  sau ®©y:
 5. 5 1. Cã t«n chØ, môc ®Ých, ®èi tîng phôc vô phï hîp víi  chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¬ quan chñ qu¶n; 2. Cã  ngêi l∙nh  ®¹o nhµ  xuÊt b¶n  ®ñ  tiªu chuÈn quy  ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   14   vµ   ®éi   ngò   biªn   tËp   viªn   ®ñ  tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 15 cña LuËt nµy; 3. Trong c¸c chøc danh l∙nh  ®¹o nhµ  xuÊt b¶n ph¶i cã  Ýt nhÊt mét ngêi ho¹t  ®éng trong lÜnh vùc xuÊt b¶n tõ  ba  n¨m trë lªn; 4.   Cã   trô   së   ho¹t   ®éng,   vèn   vµ   c¸c   ®iÒu   kiÖn   cÇn  thiÕt kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 5.   Phï   hîp   víi   quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   sù   nghiÖp   xuÊt  b¶n toµn quèc, quy ho¹ch cña tõng ngµnh, tõng ®Þa ph¬ng. §i Ò u  13.  NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¬ quan chñ qu¶n  nhµ xuÊt b¶n  C¬   quan   chñ   qu¶n   nhµ   xuÊt   b¶n   lµ   c¬   quan,   tæ   chøc  ®øng tªn xin phÐp thµnh lËp nhµ  xuÊt b¶n, cã  nhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n sau ®©y:  1.  X¸c  ®Þnh  vµ  chØ  ®¹o viÖc  thùc  hiÖn t«n  chØ,  môc  ®Ých, ph¬ng híng ho¹t ®éng cña nhµ xuÊt b¶n; xÐt duyÖt kÕ   ho¹ch xuÊt b¶n cña nhµ xuÊt b¶n; 2. CÊp vèn ban ®Çu vµ b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt  kh¸c ®Ó nhµ xuÊt b¶n ho¹t ®éng; 3.   Bæ   nhiÖm,   miÔn   nhiÖm,   c¸ch   chøc   gi¸m   ®èc,   tæng   biªn tËp nhµ  xuÊt b¶n sau khi cã  v¨n b¶n tháa thuËn cña  Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin; 4.   Thanh   tra,   kiÓm   tra   ho¹t   ®éng   cña   nhµ   xuÊt   b¶n  theo thÈm quyÒn;  5.   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   nh÷ng   vi   ph¹m   ph¸p   luËt   cña  nhµ   xuÊt   b¶n   trong   ho¹t   ®éng   xuÊt   b¶n   theo   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n cña m×nh. §i Ò u   14.   Tiªu   chuÈn,   nhiÖm   vô   vµ   quyÒn   h¹n   cña  gi¸m ®èc, tæng biªn tËp nhµ xuÊt b¶n  1. Gi¸m  ®èc, tæng biªn tËp nhµ  xuÊt b¶n lµ  c«ng d©n  ViÖt Nam; cã   ®¨ng ký  hé  khÈu thêng tró  t¹i ViÖt Nam; cã  tr×nh  ®é   ®¹i häc, tr×nh  ®é  qu¶n lý, tr×nh  ®é  chuyªn m«n,  nghiÖp   vô   vÒ   xuÊt   b¶n   vµ   phÈm   chÊt   chÝnh   trÞ,   ®¹o   ®øc  tèt. 2. Gi¸m ®èc nhµ xuÊt b¶n cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau  ®©y:
 6. 6 a) B¶o  ®¶m thùc hiÖn  ®óng t«n chØ, môc  ®Ých cña nhµ  xuÊt b¶n;  b) X©y dùng bé  m¸y tæ chøc vµ  nh©n lùc cña nhµ  xuÊt  b¶n; c) X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch xuÊt b¶n; d) Ký  quyÕt  ®Þnh xuÊt b¶n  ®èi víi tõng b¶n th¶o trªn  c¬ së kÕ ho¹ch xuÊt b¶n ®∙ ®¨ng ký; ®) Ký  duyÖt b¶n th¶o tríc khi  ®a in vµ  ký  duyÖt xuÊt  b¶n phÈm tríc khi ph¸t hµnh; e) §Þnh gi¸, ®iÒu chØnh gi¸ b¸n lΠxuÊt b¶n phÈm theo   quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kÓ c¶ xuÊt b¶n phÈm liªn kÕt; g)   Qu¶n   lý   tµi   s¶n   vµ   c¬   së   vËt   chÊt   cña   nhµ   xuÊt  b¶n; h)   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   c¬   quan   chñ   qu¶n   vµ   tríc  ph¸p luËt vÒ  xuÊt b¶n phÈm vµ  mäi ho¹t  ®éng cña nhµ  xuÊt  b¶n. 3.  Tæng biªn  tËp  nhµ  xuÊt  b¶n cã   nhiÖm  vô  vµ  quyÒn  h¹n sau ®©y: a) Gióp gi¸m  ®èc nhµ  xuÊt b¶n x©y dùng kÕ  ho¹ch xuÊt  b¶n; b) Tæ chøc b¶n th¶o; c) Tæ chøc biªn tËp b¶n th¶o; d)   §äc   duyÖt   b¶n   th¶o   tríc   khi   tr×nh   gi¸m   ®èc   nhµ  xuÊt b¶n vµ  liªn  ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  néi dung xuÊt b¶n phÈm cña nhµ xuÊt b¶n. §i Ò u   15.  Tiªu chuÈn, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña biªn  tËp viªn nhµ xuÊt b¶n  1. Biªn tËp viªn nhµ  xuÊt b¶n lµ  c«ng d©n ViÖt Nam;  cã   ®¨ng ký  hé  khÈu thêng tró  t¹i ViÖt Nam; cã  tr×nh  ®é  ®¹i häc, tr×nh   ®é  chuyªn  m«n,  nghiÖp  vô  vÒ  xuÊt b¶n vµ  phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc tèt. 2.  Biªn tËp  viªn  nhµ  xuÊt  b¶n cã   nhiÖm  vô  vµ  quyÒn  h¹n sau ®©y: a) §îc  ®øng tªn trªn xuÊt b¶n phÈm theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 26 cña LuËt nµy;  b) §îc khíc tõ biªn tËp nh÷ng t¸c phÈm mµ néi dung cã  dÊu hiÖu vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña LuËt nµy vµ b¸o   c¸o víi gi¸m ®èc, tæng biªn tËp nhµ xuÊt b¶n;  c) ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc nhµ xuÊt b¶n vµ tr­ íc ph¸p luËt vÒ néi dung xuÊt b¶n phÈm do m×nh biªn tËp.
 7. 7 § i Ò u  16.  CÊp giÊy phÐp thµnh lËp nhµ xuÊt b¶n  1. Tríc khi thµnh lËp nhµ  xuÊt b¶n, c¬  quan chñ  qu¶n   ph¶i cã  hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp göi Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng  tin. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp gåm: a)  §¬n xin  cÊp giÊy  phÐp  ghi tªn  gäi, t«n  chØ,  môc  ®Ých,  ®èi tîng phôc vô, gi¸m  ®èc, tæng biªn tËp, trô  së  vµ vèn cña nhµ xuÊt b¶n; b) Lý lÞch trÝch ngang cña gi¸m ®èc, tæng biªn tËp vµ   danh s¸ch biªn tËp viªn nhµ xuÊt b¶n. 2. Trong thêi h¹n ba m¬i ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬ hîp lÖ, Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin ph¶i cÊp giÊy phÐp; tr ­ êng hîp kh«ng cÊp giÊy phÐp ph¶i cã v¨n b¶n nªu râ lý do. 3. Sau khi  ®îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp nhµ  xuÊt b¶n,  c¬  quan chñ  qu¶n ra quyÕt  ®Þnh thµnh lËp nhµ  xuÊt b¶n vµ  hoµn thµnh c¸c thñ  tôc cÇn thiÕt kh¸c theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. §i Ò u   17.  Thay ®æi c¬ quan chñ  qu¶n, tªn gäi cña c¬  quan chñ qu¶n; thay ®æi tªn gäi, t«n chØ, môc ®Ých, ®èi t ­ îng phôc vô vµ trô së cña nhµ xuÊt b¶n 1. Khi thay  ®æi c¬  quan chñ  qu¶n, t«n chØ, môc  ®Ých  cña nhµ  xuÊt b¶n th×  c¬  quan chñ  qu¶n míi ph¶i lµm thñ  tôc   xin   cÊp   giÊy   phÐp   thµnh   lËp   nhµ   xuÊt   b¶n   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 16 cña LuËt nµy. 2. Khi thay ®æi tªn gäi cña c¬ quan chñ qu¶n hoÆc nhµ  xuÊt b¶n, thay  ®æi  ®èi tîng phôc vô  cña nhµ  xuÊt b¶n th×  c¬  quan chñ  qu¶n ph¶i cã  v¨n b¶n göi Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng  tin xin ®æi giÊy phÐp.  3. Khi thay  ®æi trô  së, nhµ  xuÊt b¶n ph¶i th«ng b¸o  b»ng   v¨n   b¶n   víi   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   ho¹t   ®éng  xuÊt b¶n chËm nhÊt lµ b¶y ngµy, kÓ tõ ngµy chuyÓn ®Õn trô  së míi. §i Ò u  18.  §¨ng ký kÕ ho¹ch xuÊt b¶n  H»ng n¨m, nhµ xuÊt b¶n ph¶i ®¨ng ký kÕ ho¹ch xuÊt b¶n   víi Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin tríc khi xuÊt b¶n. §i Ò u  19.  QuyÒn t¸c gi¶ trong lÜnh vùc xuÊt b¶n ViÖc xuÊt b¶n t¸c phÈm, t¸i b¶n xuÊt b¶n phÈm chØ ® îc  thùc hiÖn sau khi cã hîp ®ång víi t¸c gi¶ hoÆc chñ së h÷u   t¸c phÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 8. 8 § i Ò u  20.  Liªn kÕt trong lÜnh vùc xuÊt b¶n  1. Nhµ  xuÊt b¶n  ®îc liªn kÕt víi t¸c gi¶, chñ  së  h÷u   t¸c phÈm, c¸ nh©n cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vÒ  in hoÆc ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm vµ  tæ chøc cã  t  c¸ch ph¸p  nh©n  ®Ó  tæ chøc b¶n th¶o, in vµ  ph¸t hµnh tõng xuÊt b¶n  phÈm. 2. Gi¸m  ®èc nhµ  xuÊt b¶n tæ chøc biªn tËp hoµn chØnh  vµ  ký  duyÖt b¶n th¶o tríc khi  ®a in, ký  duyÖt xuÊt b¶n  phÈm liªn kÕt tríc khi ph¸t hµnh. 3.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   liªn   kÕt   víi   nhµ   xuÊt   b¶n   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®îc ®øng tªn trªn xuÊt b¶n phÈm  vµ  liªn  ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt  ®èi víi xuÊt  b¶n phÈm liªn kÕt. §i Ò u   21.   T¸c phÈm cÇn thÈm  ®Þnh néi dung tríc khi  t¸i b¶n   Nh÷ng t¸c phÈm sau  ®©y nÕu néi dung cã  dÊu hiÖu vi  ph¹m quy  ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña LuËt nµy th×  nhµ  xuÊt b¶n  ph¶i   tæ   chøc   thÈm   ®Þnh   tríc   khi   ®¨ng   ký   kÕ   ho¹ch   xuÊt  b¶n: 1.   T¸c   phÈm   xuÊt   b¶n   tríc   C¸ch   m¹ng   Th¸ng   T¸m   n¨m  1945;  t¸c  phÈm  xuÊt b¶n tõ  n¨m 1945  ®Õn n¨m 1954 trong  vïng bÞ t¹m chiÕm; 2. T¸c phÈm xuÊt b¶n tõ  n¨m 1954  ®Õn ngµy 30 th¸ng 4  n¨m 1975 ë miÒn Nam ViÖt Nam kh«ng do ChÝnh phñ C¸ch m¹ng  l©m thêi Céng hoµ miÒn Nam ViÖt Nam cho phÐp;  3. T¸c phÈm xuÊt b¶n ë níc ngoµi. §i Ò u   22.   XuÊt b¶n tµi liÖu kh«ng kinh doanh cña c¬  quan, tæ chøc ViÖt Nam  1.   ViÖc   xuÊt   b¶n   tµi   liÖu   kh«ng   kinh   doanh   cña   c¬  quan, tæ chøc ViÖt Nam kh«ng thùc hiÖn qua nhµ  xuÊt b¶n  ph¶i  ®îc c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  ho¹t  ®éng xuÊt b¶n  cÊp giÊy phÐp theo quy ®Þnh sau ®©y: a) Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin cÊp giÊy phÐp cho c¬ quan, tæ  chøc ë trung ¬ng; b)   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   cÊp   giÊy   phÐp   cho   c¬  quan,   tæ   chøc   cña   ®Þa   ph¬ng,   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i  diÖn,   ®¬n  vÞ  trùc  thuéc  c¬  quan, tæ chøc cña trung  ¬ng  t¹i ®Þa ph¬ng. 2. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp gåm:
 9. 9 a) §¬n xin phÐp xuÊt b¶n ghi tªn c¬ quan, tæ chøc xin  phÐp, tªn tµi liÖu, sè  lîng in, khu«n khæ, sè  trang, néi  dung tãm t¾t, ®èi tîng vµ ph¹m vi ph¸t hµnh, cam kÕt thùc  hiÖn ®óng néi dung ghi trong giÊy phÐp; b)   Hai   b¶n   th¶o   tµi   liÖu;   trêng   hîp   tµi   liÖu   b»ng  tiÕng níc ngoµi, tiÕng d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam ph¶i kÌm   theo b¶n dÞch b»ng tiÕng ViÖt. 3. Trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng xuÊt b¶n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i cÊp giÊy phÐp; trêng hîp  kh«ng cÊp giÊy phÐp ph¶i cã v¨n b¶n nªu râ lý do. §i Ò u   23.  XuÊt b¶n t¸c phÈm, tµi liÖu cña tæ chøc,  c¸ nh©n níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam  1.  ViÖc xuÊt  b¶n  t¸c phÈm  cña tæ  chøc,  c¸ nh©n  níc  ngoµi, tæ chøc quèc tÕ ®Ó kinh doanh t¹i ViÖt Nam ph¶i ®­ îc nhµ  xuÊt b¶n cña ViÖt Nam cã  chøc n¨ng t¬ng øng thùc  hiÖn. 2.   ViÖc   xuÊt   b¶n   tµi   liÖu   kh«ng   kinh   doanh   cña   tæ  chøc níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ  t¹i ViÖt Nam kh«ng thùc  hiÖn qua nhµ  xuÊt b¶n cña ViÖt Nam ph¶i  ® îc Bé  V¨n hãa ­  Th«ng tin cÊp giÊy phÐp.  Hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 2 §iÒu 22 cña LuËt nµy;  ®èi víi chi nh¸nh, v¨n  phßng ®¹i diÖn cña tæ chøc níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ xin  phÐp   xuÊt   b¶n   ph¶i   kÌm   theo   b¶n   sao   cã   c«ng   chøng   giÊy   phÐp  ®Æt chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn do c¬ quan qu¶n lý  nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp. 3. Trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬  hîp lÖ, Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin ph¶i cÊp giÊy phÐp; tr ­ êng hîp kh«ng cÊp giÊy phÐp ph¶i cã  v¨n b¶n nªu râ  lý  do. §i Ò u   24.  §Æt v¨n phßng  ®¹i diÖn cña nhµ  xuÊt b¶n  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam  1. ViÖc  ®Æt v¨n phßng  ®¹i diÖn cña nhµ  xuÊt b¶n níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ViÖt   Nam   vµ   ph¶i   ®îc   Bé   V¨n   ho¸   ­   Th«ng   tin   cÊp   giÊy  phÐp.  2. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp gåm: a) §¬n xin ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn ghi môc ®Ých, nhiÖm   vô,   ph¹m   vi   ho¹t   ®éng,   trô   së,   tªn   ngêi   ®øng   ®Çu   v¨n  phßng ®¹i diÖn vµ cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña  ph¸p luËt ViÖt Nam;
 10. 10 b) V¨n b¶n x¸c nhËn t c¸ch ph¸p nh©n cña nhµ xuÊt b¶n  do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cña níc ngoµi cÊp. 3. Trong thêi h¹n ba m¬i ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬ hîp lÖ, Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin ph¶i cÊp giÊy phÐp; tr ­ êng hîp kh«ng cÊp giÊy phÐp ph¶i cã v¨n b¶n nªu râ lý do. 4. V¨n phßng  ®¹i diÖn cña nhµ  xuÊt b¶n níc ngoµi t¹i  ViÖt Nam ®îc giíi thiÖu vÒ nhµ xuÊt b¶n, s¶n phÈm cña nhµ  xuÊt b¶n; xóc tiÕn c¸c giao dÞch vÒ b¶n quyÒn vµ xuÊt b¶n  phÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §i Ò u   25.   XuÊt   b¶n   trªn   m¹ng   th«ng   tin   m¸y   tÝnh  (Internet)  1. ViÖc xuÊt b¶n trªn m¹ng th«ng tin m¸y tÝnh ph¶i do   nhµ   xuÊt   b¶n   thùc   hiÖn   vµ   ph¶i   tu©n   theo   quy   ®Þnh   cña  LuËt nµy. Nh÷ng xuÊt b¶n phÈm lu hµnh hîp ph¸p ®îc ®a lªn m¹ng  th«ng tin m¸y tÝnh. 2. ViÖc  ®a xuÊt b¶n phÈm lªn m¹ng th«ng tin m¸y tÝnh   ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.  §i Ò u  26.   Th«ng tin ghi trªn xuÊt b¶n phÈm  1. §èi víi s¸ch vµ  tµi liÖu díi d¹ng s¸ch, viÖc ghi  th«ng tin ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: a)  B×a mét  ghi tªn  s¸ch,  tªn t¸c  gi¶, nhµ  xuÊt  b¶n  hoÆc c¬  quan, tæ chøc  ®îc phÐp xuÊt b¶n, sè  thø tù  cña  tËp; b) Trang tªn s¸ch, ngoµi c¸c th«ng tin quy  ®Þnh t¹i   ®iÓm a kho¶n nµy cßn ph¶i ghi thªm tªn ngêi chñ biªn hoÆc  ngêi dÞch, ngêi hiÖu ®Ýnh, sè lÇn t¸i b¶n, n¨m xuÊt b¶n;  c) §èi víi s¸ch dÞch, mÆt sau cña trang tªn s¸ch ph¶i   ghi   ®Çy   ®ñ   tªn   nguyªn   b¶n,   t¸c   gi¶,   nhµ   xuÊt   b¶n   níc  ngoµi, n¨m xuÊt b¶n; nÕu s¸ch dÞch tõ  ng«n ng÷  kh¸c víi  ng«n ng÷ nguyªn b¶n ph¶i ghi râ ng«n ng÷ vµ tªn ngêi dÞch  b¶n ®ã; d) Trang cuèi s¸ch ghi tªn ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt  b¶n, tªn ngêi biªn tËp néi dung, tªn ngêi tr×nh bµy b×a,  minh   häa;   khu«n   khæ;   sè   ®¨ng   ký   kÕ   ho¹ch   xuÊt   b¶n;   sè  quyÕt   ®Þnh   xuÊt   b¶n   cña   gi¸m   ®èc   nhµ   xuÊt   b¶n   hoÆc   sè  giÊy phÐp xuÊt b¶n cña c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  ho¹t  ®éng   xuÊt   b¶n,   sè   lîng   in,   tªn   c¬   së   in,   ngµy   nép   lu  chiÓu;  ®) B×a bèn ghi gi¸ b¸n lÎ; ®èi víi s¸ch ®Æt hµng ph¶i  ghi lµ  s¸ch  ®Æt hµng;  ®èi víi s¸ch kh«ng kinh doanh ph¶i 
 11. 11 ghi lµ kh«ng b¸n; ®èi víi s¸ch liªn kÕt ph¶i ghi tªn, ®Þa  chØ cña ®èi t¸c liªn kÕt xuÊt b¶n, in hoÆc ph¸t hµnh. 2. §èi víi xuÊt b¶n phÈm kh«ng ph¶i lµ s¸ch, tµi liÖu   díi d¹ng  s¸ch  ph¶i ghi tªn xuÊt b¶n phÈm,  tªn nhµ  xuÊt  b¶n hoÆc c¬  quan, tæ chøc  ®îc phÐp xuÊt b¶n; sè  lîng in,  tªn   c¬   së   in;   sè   quyÕt   ®Þnh   xuÊt   b¶n   cña   gi¸m   ®èc   nhµ  xuÊt b¶n hoÆc sè  giÊy phÐp xuÊt b¶n cña c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  ho¹t  ®éng xuÊt b¶n; gi¸ b¸n lÎ;  ®èi víi xuÊt  b¶n phÈm  ®Æt hµng ph¶i ghi lµ   ®Æt hµng;  ®èi víi xuÊt b¶n  phÈm kh«ng kinh doanh ph¶i ghi lµ kh«ng b¸n; ®èi víi xuÊt   b¶n phÈm liªn kÕt ph¶i ghi tªn,  ®Þa chØ cña  ®èi t¸c liªn  kÕt xuÊt b¶n, in hoÆc ph¸t hµnh. §i Ò u   27.   Nép   xuÊt   b¶n   phÈm   lu   chiÓu   vµ   nép   xuÊt  b¶n phÈm cho Th viÖn Quèc gia ViÖt Nam 1.  TÊt c¶ xuÊt  b¶n  phÈm ph¶i   ®îc nép  lu chiÓu  tríc  khi ph¸t hµnh. ViÖc nép lu chiÓu xuÊt b¶n phÈm  ®îc thùc  hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: a) Ýt nhÊt mêi ngµy tríc khi ph¸t hµnh, nhµ xuÊt b¶n,  c¬ quan, tæ chøc ®îc phÐp xuÊt b¶n ph¶i nép ba b¶n cho Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin; trêng hîp sè lîng in díi ba tr¨m b¶n  th× nép hai b¶n; b) C¬  quan, tæ chøc cã  tµi liÖu do Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh cÊp giÊy  phÐp  xuÊt b¶n, ngoµi  sè  b¶n  ph¶i  nép  theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n nµy cßn ph¶i nép hai b¶n  cho Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 2. Sau khi xuÊt b¶n phÈm ®îc ph¸t hµnh, nhµ xuÊt b¶n,  c¬  quan, tæ chøc  ®îc phÐp xuÊt b¶n ph¶i nép n¨m b¶n cho  Th  viÖn Quèc gia ViÖt Nam; trêng hîp sè  lîng in díi ba  tr¨m b¶n th× nép hai b¶n. §i Ò u  28.  §äc xuÊt b¶n phÈm lu chiÓu 1. Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin tæ chøc  ®äc xuÊt b¶n phÈm  lu chiÓu; Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh tæ chøc  ®äc xuÊt b¶n  phÈm lu chiÓu do m×nh cÊp giÊy phÐp xuÊt b¶n.  Trong trêng hîp ph¸t hiÖn xuÊt b¶n phÈm vi ph¹m quy   ®Þnh cña LuËt nµy th× Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin, Uû ban nh©n   d©n cÊp tØnh cã v¨n b¶n yªu cÇu nhµ xuÊt b¶n, c¬ quan, tæ   chøc  ®îc phÐp xuÊt b¶n tæ chøc thÈm  ®Þnh néi dung vµ  ¸p  dông c¸c biÖn ph¸p xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh chÕ   ®é  thï  lao cho ngêi  ®äc xuÊt b¶n  phÈm lu chiÓu.
 12. 12 § i Ò u  29.  Qu¶ng c¸o trªn xuÊt b¶n phÈm  1.   §èi   víi   s¸ch   chØ   ®îc   qu¶ng   c¸o   vÒ   t¸c   gi¶,   t¸c  phÈm,   nhµ   xuÊt   b¶n   trªn   b×a   hai,   ba   vµ   bèn,   trõ   s¸ch  chuyªn vÒ qu¶ng c¸o.  2.   §èi   víi   tµi   liÖu   kh«ng   kinh   doanh   chØ   ®îc   qu¶ng  c¸o   vÒ   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   vµ   ho¹t   ®éng   cña   c¬   quan,   tæ  chøc xuÊt b¶n tµi liÖu ®ã. 3. Kh«ng  ®îc qu¶ng c¸o hµng ho¸, dÞch vô  mµ  ph¸p luËt  cÊm qu¶ng c¸o. §i Ò u  30.  Xö lý vi ph¹m trong lÜnh vùc xuÊt b¶n  1. Nhµ  xuÊt b¶n, c¬  quan, tæ chøc  ®îc phÐp xuÊt b¶n  cã  xuÊt b¶n phÈm vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÒu 10, 18,  19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 vµ 29 cña LuËt nµy th× tïy  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  ph¶i söa ch÷a míi  ®îc  ph¸t hµnh hoÆc bÞ  t¹m  ®×nh chØ ph¸t hµnh, thu håi, tÞch  thu, cÊm lu hµnh, tiªu huû; trêng hîp g©y thiÖt h¹i cho  c¬   quan,   tæ   chøc,   c¸   nh©n   kh¸c   th×   ph¶i   c«ng   khai   xin  lçi, c¶i chÝnh trªn b¸o chÝ, båi thêng thiÖt h¹i theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Nhµ xuÊt b¶n, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia trong lÜnh  vùc xuÊt b¶n cã xuÊt b¶n phÈm vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 10  cña LuËt nµy th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ  t¹m ®×nh chØ ho¹t ®éng, thu håi giÊy phÐp hoÆc bÞ truy cøu   tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th êng  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng xuÊt b¶n ph¶i  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh xö lý cña m×nh. Ch¬ng III LÜnh vùc In xuÊt b¶n phÈm §i Ò u  31.  CÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng in xuÊt b¶n phÈm  1. §iÒu kiÖn  ®Ó  cÊp giÊy phÐp ho¹t  ®éng in xuÊt b¶n  phÈm gåm:  a) Gi¸m  ®èc hoÆc chñ  c¬  së  in lµ  c«ng d©n ViÖt Nam;  cã   ®¨ng ký  hé  khÈu thêng tró  t¹i ViÖt Nam; cã  nghiÖp vô  vÒ  in vµ   ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn kh¸c theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt; b)   Cã   mÆt   b»ng   s¶n   xuÊt,   thiÕt   bÞ   ®Ó   in   xuÊt   b¶n  phÈm; c) B¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn vÒ an ninh, trËt tù;
 13. 13 d) Phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn in xuÊt b¶n phÈm. 2. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp gåm:   §¬n  xin cÊp  giÊy phÐp  ghi  tªn,  ®Þa  chØ c¬   së  in,  môc ®Ých, s¶n phÈm chñ yÕu; Tµi   liÖu   chøng   minh   vÒ   viÖc   cã   mÆt   b»ng   s¶n   xuÊt,   danh môc thiÕt bÞ chÝnh, lý lÞch trÝch ngang cña gi¸m ®èc   hoÆc chñ c¬ së in; c) B¶n sao giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cña c¬ së  in cã c«ng chøng; d)  B¶n cam  kÕt thùc  hiÖn  c¸c  ®iÒu  kiÖn  vÒ  an ninh,  trËt tù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. ThÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin cÊp giÊy phÐp cho c¬  së  in   cña c¬ quan, tæ chøc ë trung ¬ng; b) Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh cÊp giÊy phÐp cho c¬  së  in cña ®Þa ph¬ng. 4. Trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng xuÊt b¶n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy ph¶i cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng in  xuÊt b¶n phÈm; trêng hîp kh«ng cÊp giÊy phÐp ph¶i cã  v¨n   b¶n nªu râ lý do. §i Ò u  32.  §iÒu kiÖn nhËn in xuÊt b¶n phÈm  1. ViÖc in xuÊt b¶n phÈm  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  sau ®©y: a) §èi víi xuÊt b¶n phÈm cña nhµ xuÊt b¶n th× ph¶i cã  quyÕt ®Þnh xuÊt b¶n cña gi¸m ®èc nhµ xuÊt b¶n; b) §èi víi tµi liÖu kh«ng kinh doanh cña c¬  quan, tæ  chøc ViÖt Nam kh«ng thùc hiÖn qua nhµ  xuÊt b¶n th×  ph¶i  cã giÊy phÐp xuÊt b¶n cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n íc vÒ ho¹t  ®éng xuÊt b¶n; c) §èi víi tµi liÖu kh«ng kinh doanh cña tæ chøc níc  ngoµi, tæ chøc quèc tÕ  t¹i ViÖt Nam kh«ng thùc hiÖn qua  nhµ  xuÊt b¶n cña ViÖt Nam th×  ph¶i cã  giÊy phÐp xuÊt b¶n  do Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin cÊp; d)  §èi víi  xuÊt b¶n  phÈm  in gia c«ng  cho  níc ngoµi  t¹i c¬ së in cña c¬ quan, tæ chøc ë trung ¬ng th× ph¶i cã  giÊy phÐp in gia c«ng do Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin cÊp;  ®èi   víi xuÊt b¶n phÈm in gia c«ng cho n íc ngoµi t¹i c¬  së  in  cña ®Þa ph¬ng th× ph¶i cã giÊy phÐp in gia c«ng do Uû ban   nh©n d©n cÊp tØnh cÊp.
 14. 14 2.  ViÖc in  xuÊt b¶n  phÈm  ph¶i cã   hîp  ®ång.  ViÖc  in  nèi b¶n xuÊt b¶n phÈm ph¶i ®îc sù ®ång ý cña nhµ xuÊt b¶n  vµ ph¶i cã hîp ®ång. §i Ò u  33.  Ho¹t ®éng cña c¬ së in xuÊt b¶n phÈm  1. C¬  së  in chØ  ®îc in xuÊt b¶n phÈm sau khi  ®îc cÊp  giÊy phÐp ho¹t ®éng in xuÊt b¶n phÈm. 2. C¬  së  in chØ  ®îc nhËn in xuÊt b¶n phÈm theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña LuËt nµy. 3.  Khi thay   ®æi tªn  gäi,  ®Þa chØ,  chñ  së   h÷u, chia  t¸ch hoÆc s¸p nhËp th× c¬ së in ph¶i lµm thñ tôc ®æi giÊy   phÐp ho¹t ®éng in xuÊt b¶n phÈm. 4. Khi thay  ®æi gi¸m  ®èc hoÆc chñ  c¬  së  in, c¬  së  in   ph¶i   th«ng   b¸o   b»ng   v¨n   b¶n   víi   c¬   quan   cÊp   giÊy   phÐp  ho¹t  ®éng in xuÊt b¶n phÈm kÌm theo lý  lÞch trÝch ngang  cña gi¸m ®èc hoÆc chñ míi cña c¬ së in. §i Ò u  34.  In gia c«ng xuÊt b¶n phÈm cho níc ngoµi  1. C¬  së  in xuÊt b¶n phÈm  ®îc in gia c«ng xuÊt b¶n  phÈm cho níc ngoµi. ViÖc in gia c«ng xuÊt b¶n phÈm cho n­ íc ngoµi ph¶i ®îc Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin hoÆc Uû ban nh©n   d©n cÊp tØnh cÊp giÊy phÐp. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp gåm: a) §¬n xin cÊp giÊy phÐp ghi tªn, quèc tÞch ngêi  ®¹i  diÖn cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi  ®Æt in, tªn xuÊt b¶n  phÈm ®Æt in, sè lîng in, cöa khÈu xuÊt;  b) Hai b¶n mÉu xuÊt b¶n phÈm ®Æt in; c)  B¶n sao  giÊy phÐp  ho¹t   ®éng  in xuÊt  b¶n phÈm  cã  c«ng chøng. 2. Trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬  hîp   lÖ,   Bé   V¨n   ho¸   ­   Th«ng   tin,   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh ph¶i cÊp giÊy phÐp; tr êng hîp kh«ng cÊp giÊy phÐp  ph¶i cã v¨n b¶n nªu râ lý do. §i Ò u   35.  Ph¸t hiÖn xuÊt b¶n phÈm vi ph¹m trong qu¸  tr×nh in  1. Khi ph¸t hiÖn xuÊt b¶n phÈm cã néi dung vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña LuËt nµy th×  c¬  së  in ph¶i b¸o c¸o  ngay víi c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  ho¹t  ®éng xuÊt b¶n,  ®ång thêi th«ng b¸o víi nhµ xuÊt b¶n, c¬ quan, tæ chøc, c¸   nh©n ®Æt in. 2.   Trêng   hîp   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   ho¹t   ®éng  xuÊt   b¶n   quyÕt   ®Þnh   ®×nh   chØ   in   xuÊt   b¶n   phÈm   th×   nhµ 
 15. 15 xuÊt b¶n, c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã  xuÊt b¶n phÈm bÞ  ®×nh chØ in ph¶i båi thêng thiÖt h¹i cho c¬  së  in; nÕu  quyÕt  ®Þnh sai th×  c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  ho¹t  ®éng  xuÊt b¶n ph¶i  båi  thêng  thiÖt  h¹i cho nhµ  xuÊt b¶n,  c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã xuÊt b¶n phÈm bÞ ®×nh chØ in. §i Ò u   36.  Xö  lý  vi ph¹m trong lÜnh vùc in xuÊt b¶n  phÈm C¬ së in, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia trong lÜnh vùc in  xuÊt b¶n phÈm cã  hµnh vi sau  ®©y th×  tuú  theo tÝnh chÊt,  møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ   ®×nh chØ in xuÊt b¶n phÈm  ®ang in,  t¹m   ®×nh   chØ   ho¹t   ®éng   in   xuÊt   b¶n   phÈm,   thu   håi   giÊy  phÐp ho¹t   ®éng  in xuÊt  b¶n phÈm hoÆc bÞ  truy cøu tr¸ch  nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th×  ph¶i båi thêng theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt: 1. In xuÊt b¶n phÈm kh«ng cã  giÊy phÐp ho¹t  ®éng in  xuÊt b¶n phÈm; 2. In xuÊt b¶n phÈm kh«ng cã  quyÕt  ®Þnh xuÊt b¶n cña  nhµ xuÊt b¶n hoÆc giÊy phÐp xuÊt b¶n;  3. In xuÊt b¶n phÈm gia c«ng cho níc ngoµi kh«ng cã  giÊy phÐp in gia c«ng; 4. In xuÊt b¶n phÈm ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ in, thu  håi, tÞch thu, cÊm lu hµnh, tiªu huû; 5.  In xuÊt  b¶n phÈm  kh«ng   ®óng  víi b¶n  th¶o  ®∙  ®îc  nhµ   xuÊt   b¶n,   c¬   quan,   tæ   chøc   ®îc   phÐp   xuÊt   b¶n   ký  duyÖt; kh«ng cã  hîp  ®ång in hoÆc in vît qu¸ sè  lîng ghi  trong hîp ®ång. Ch¬ng IV LÜnh vùc Ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm §i Ò u  37.  Ho¹t ®éng ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm  1. Ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm bao gåm c¸c h×nh thøc mua,   b¸n, ph©n ph¸t, cho thuª, triÓn l∙m, héi chî, xuÊt khÈu,  nhËp   khÈu   xuÊt   b¶n   phÈm   vµ   ®a   xuÊt   b¶n   phÈm   lªn   m¹ng  th«ng tin m¸y tÝnh (Internet) ®Ó phæ biÕn ®Õn nhiÒu ngêi. 2.   C¬   së   ph¸t   hµnh   xuÊt   b¶n   phÈm   lµ   c¬   së   cña   tæ  chøc, c¸ nh©n kinh doanh xuÊt b¶n phÈm.  Nhµ  xuÊt b¶n  ®îc thµnh lËp c¬  së  ph¸t hµnh xuÊt b¶n  phÈm. 3. C¬  së  kinh doanh nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm (sau  ®©y  gäi lµ  c¬  së  nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm) ph¶i cã  giÊy phÐp 
 16. 16 ho¹t  ®éng nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm do Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng  tin cÊp. §i Ò u   38.   CÊp giÊy phÐp ho¹t  ®éng kinh doanh nhËp  khÈu xuÊt b¶n phÈm  1. §iÒu kiÖn ®Ó c¬ së ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm ®îc cÊp  giÊy   phÐp  ho¹t   ®éng   kinh   doanh   nhËp   khÈu   xuÊt  b¶n  phÈm   gåm:  a) Lµ doanh nghiÖp nhµ níc; b)  Cã  nh©n  lùc  ®ñ  tr×nh   ®é   ngo¹i  ng÷, nghiÖp   vô  vÒ  nhËp khÈu. 2. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp gåm: a) §¬n xin phÐp ho¹t ®éng nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm;  b) V¨n b¶n ®Ò nghÞ cña c¬ quan chñ qu¶n. 3. Trong  thêi h¹n mêi ngµy,  kÓ  tõ  ngµy  nhËn   ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin ph¶i cÊp giÊy phÐp;  trêng hîp kh«ng cÊp giÊy phÐp ph¶i cã  v¨n b¶n nªu râ  lý  do. §i Ò u  39.  Kinh doanh nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm  1. ViÖc nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm  ®îc thùc hiÖn th«ng  qua c¸c c¬ së nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm. 2. H»ng n¨m, c¬  së  nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm ph¶i  ®¨ng  ký   danh   môc   xuÊt   b¶n   phÈm   nhËp   khÈu   víi   Bé   V¨n   ho¸   ­  Th«ng tin tríc khi nhËp khÈu. 3.   Gi¸m   ®èc   c¬   së   nhËp   khÈu   xuÊt   b¶n   phÈm   ph¶i   tæ  chøc kiÓm tra néi dung xuÊt b¶n phÈm nhËp khÈu tríc khi  ph¸t hµnh vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  néi dung  xuÊt b¶n phÈm mµ m×nh nhËp khÈu. §i Ò u  40.  NhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm kh«ng kinh doanh  ViÖc nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm kh«ng kinh doanh cña c¬  quan,   tæ   chøc,   c¸   nh©n   ViÖt   Nam,   tæ   chøc,   c¸   nh©n   níc  ngoµi,   tæ   chøc   quèc   tÕ   vµ   ngêi   ViÖt   Nam   ®Þnh   c  ë   níc  ngoµi ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §i Ò u  41.  XuÊt khÈu xuÊt b¶n phÈm  XuÊt b¶n phÈm cña nhµ  xuÊt b¶n lu hµnh hîp ph¸p khi  xuÊt khÈu ra níc ngoµi kh«ng ph¶i xin phÐp c¬  quan qu¶n  lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng xuÊt b¶n.
 17. 17 § i Ò u   42.   Ho¹t   ®éng   triÓn   l∙m,   héi   chî   xuÊt   b¶n  phÈm 1. ViÖc tæ chøc triÓn l∙m, héi chî  xuÊt b¶n phÈm t¹i  ViÖt Nam cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam, tæ chøc,  c¸ nh©n níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ  ph¶i  ®îc c¬  quan qu¶n  lý  nhµ  níc vÒ  ho¹t  ®éng xuÊt b¶n cÊp giÊy phÐp theo quy  ®Þnh sau ®©y: a) Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin cÊp giÊy phÐp cho c¬  quan,  tæ chøc  ë  trung ¬ng, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, tæ chøc  quèc tÕ; b)   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   cÊp   giÊy   phÐp   cho   c¬  quan,   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cña   ®Þa   ph¬ng,   chi   nh¸nh,   v¨n  phßng   ®¹i  diÖn,   ®¬n vÞ  trùc thuéc  c¬  quan,  tæ chøc  cña  trung ¬ng t¹i ®Þa ph¬ng. 2. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp gåm: a) §¬n xin cÊp giÊy phÐp ghi môc ®Ých, thêi gian, ®Þa   ®iÓm vµ tªn c¸c ®¬n vÞ tham gia triÓn l∙m, héi chî; b) Danh môc xuÊt b¶n phÈm ®Ó triÓn l∙m, héi chî. 3. Trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng xuÊt b¶n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i cÊp giÊy phÐp; trêng hîp  kh«ng cÊp giÊy phÐp ph¶i cã v¨n b¶n nªu râ lý do. 4. C¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n tæ chøc triÓn l∙m, héi  chî kh«ng cã giÊy phÐp hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng néi dung   ghi trong giÊy phÐp th× bÞ ®×nh chØ viÖc tæ chøc hoÆc thu  håi giÊy phÐp. §i Ò u   43.   Hîp t¸c víi níc ngoµi vÒ  ph¸t hµnh xuÊt  b¶n phÈm  1. C¬  së  ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm cã  t c¸ch ph¸p nh©n  ®îc hîp t¸c víi tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi díi h×nh thøc  hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh hoÆc liªn doanh ®Ó kinh doanh   xuÊt b¶n phÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ViÖc  ®Æt v¨n phßng  ®¹i diÖn cña tæ chøc níc ngoµi  t¹i ViÖt Nam trong lÜnh vùc ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm thùc  hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ  ph¶i  ®îc Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin cÊp giÊy phÐp theo quy ®Þnh sau ®©y: a) Hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp gåm  ®¬n xin cÊp giÊy phÐp  ho¹t  ®éng ghi môc  ®Ých, nhiÖm vô, ph¹m vi ho¹t  ®éng, trô  së, tªn ngêi  ®øng  ®Çu v¨n phßng  ®¹i diÖn vµ  cam kÕt thùc  hiÖn  ®óng  c¸c  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt ViÖt  Nam;  v¨n b¶n  x¸c nhËn t  c¸ch ph¸p nh©n cña tæ chøc xin  ®Æt v¨n phßng  ®¹i diÖn do c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cña níc ngoµi  cÊp;
 18. 18 b) Trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin ph¶i cÊp giÊy phÐp; trêng  hîp kh«ng cÊp giÊy phÐp ph¶i cã v¨n b¶n nªu râ lý do. 3. V¨n phßng  ®¹i diÖn cña tæ chøc níc ngoµi t¹i ViÖt  Nam trong lÜnh vùc ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm  ®îc giíi thiÖu  vÒ tæ chøc vµ s¶n phÈm cña m×nh, xóc tiÕn c¸c giao dÞch vÒ  ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt  Nam. §i Ò u   44.   Xö   lý   vi   ph¹m   trong   lÜnh   vùc   ph¸t   hµnh  xuÊt b¶n phÈm  1.  Khi ph¸t  hiÖn  xuÊt b¶n  phÈm  cã  néi dung  vi ph¹m  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   10   cña   LuËt   nµy   th×   c¬   së   ph¸t   hµnh  xuÊt b¶n phÈm ph¶i b¸o c¸o víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n íc vÒ  ho¹t ®éng xuÊt b¶n.  2.  C¬  së  ph¸t  hµnh  xuÊt b¶n  phÈm,  tæ chøc,  c¸ nh©n  tham gia trong lÜnh vùc ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm cã  hµnh  vi sau  ®©y th×  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  t¹m ®×nh chØ ph¸t hµnh, ®×nh chØ ph¸t hµnh, thu håi, tÞch   thu,   cÊm   lu   hµnh,   tiªu   huû   xuÊt   b¶n   phÈm   vi   ph¹m,   t¹m  ®×nh chØ ho¹t ®éng nhËp khÈu, thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng   nhËp khÈu hoÆc bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y  thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: a)   Ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm mµ  viÖc xuÊt b¶n, in, nhËp  khÈu kh«ng hîp ph¸p; b) Ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  in, cÊm lu hµnh, thu håi, tÞch thu, tiªu huû; c) B¸n xuÊt b¶n phÈm thuéc lo¹i kh«ng kinh doanh; d) Tiªu thô, phæ biÕn xuÊt b¶n phÈm in gia c«ng cho  níc ngoµi trªn l∙nh thæ ViÖt Nam;  ®)   NhËp   khÈu   xuÊt   b¶n   phÈm   kh«ng   ®¨ng   ký   danh   môc  nhËp khÈu hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng danh môc ®∙ ®¨ng ký. 3.   Trêng   hîp   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   ho¹t   ®éng  xuÊt b¶n quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ ph¸t hµnh, ®×nh chØ ph¸t   hµnh,   thu   håi,   tÞch   thu   xuÊt   b¶n   phÈm   vi   ph¹m   th×   nhµ  xuÊt b¶n, c¬  së  nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm cã  xuÊt b¶n phÈm  vi ph¹m ph¶i båi thêng thiÖt h¹i cho c¬ së ph¸t hµnh; nÕu  quyÕt  ®Þnh sai th×  c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  ho¹t  ®éng  xuÊt b¶n ph¶i båi thêng thiÖt h¹i cho nhµ  xuÊt b¶n hoÆc  c¬ së nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm.
 19. 19 Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  45.  HiÖu lùc thi hµnh  1. LuËt nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh tõ  ngµy 01 th¸ng 7  n¨m 2005. 2.  LuËt nµy  thay  thÕ  LuËt  xuÊt  b¶n ngµy  07 th¸ng  7  n¨m 1993.  §i Ò u  46.  Híng dÉn thi hµnh  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt  nµy. LuËt   nµy   ®∙   ®îc   Quèc   héi   níc   Céng   hoµ   x∙   héi   chñ   nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú  häp thø 6 th«ng qua ngµy 03   th¸ng 12 n¨m 2004. Chñ tÞch quèc héi NguyÔn V¨n An
Đồng bộ tài khoản