Lực ma sát

Chia sẻ: ntgioi1204

Để biểu diễn lực ma sát trên hình vẽ, ta biểu diễn ở đâu? - ở chỗ tiếp xúc giữa vật và mặt tiếp xúc. - vai trò của lực ma sát nghỉ: nhờ có lực ma sát nghỉ, ta mới cầm, nắm được các vật

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lực ma sát

TRƯỜNG THPT GIO LINH
LỚP 10 CƠ BẢN
GV :PHẠM CÔNG ĐỨC
KIEÅM TRA BAØI CUÕ
CAÂU 1 : Löïc ñaøn hoài xuaát
hieän ôû ñaâu khi loø xo bò keùo
? Höôùng cuûa noù nhö theá
naøo ?
CAÂU 2 : Phaùt bieåu ñònh luaät HOOKE ?
Neâu coâng thöùc .

CAÂU 3 :

Neâu vaøi öùng duïng cuûa löïc ñaøn hoài ?
BAØI : 13


LÖÏC MA SAÙT

Hình aûnh
LÖÏC MA SAÙT
Höôùng cuûa löïc ma saùt taùc
duïng vaøo vaät ?


? Taùc duïng cuûa löïc ma
saùt nhö theá naøo ?

Xem minh hoaï
LÖÏC MA SAÙT
Fk
Fms
Fms
Ngöôïc vôùi höôùng chuyeån ñoäng cuûa vaät
vaø caûn trôû chuyeån ñoäng cuûa vaät back
LÖÏC MA SAÙT

I ) LÖÏC MA SAÙT TRÖÔÏT :
1) Ño ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït nhö
theá naøo ?
* ) Thí nghieäm :
LÖÏC MA SAÙT
2) Ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït phuï thuoäc
nhöõng yeáu toá naøo ?
a) Khoâng phuï thuoäc vaøo dieän tích tieáp xuùc
vaø toác ñoä cuûa vaät .
b ) Tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa aùp löïc .
c ) Phuï thuoäc vaøo vaät lieäu vaø tình traïng cuûa
hai maët tieáp xuùc.
LÖÏC MA SAÙT
3) Heä soá ma saùt tröôït :
Heä soá tæ leä giöõa ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït
vaø ñoä lôùn cuûa aùp löïc .
Kí hieäu : μ t Fmst
μt =
N
Fmst : löïc ma saùt tröôït ( N )

N : Aùp löïc ( N )
LÖÏC MA SAÙT
4 ) Coâng thöùc cuûa löïc ma saùt tröôït :


Fmst = μ t .N
LÖÏC MA SAÙT
II ) LÖÏC MA SAÙT LAÊN :
Löïc ma saùt laên xuaát hieän khi moät vaät
laên treân maët moät vaät khaùc, caûn laïi
chuyeån ñoäng laên cuûa vaät .
Löïc ma saùt laên raát nhoû so vôùi löïc ma saùt
tröôït .
Ma saùt tröôït coù haïi caàn giaûm , ta thöôøng
Duøng con laên hoaëc oå bi ñaët xen giöõa 2
laøm gì ?
maët tieáp xuùc .
LÖÏC MA SAÙT
III ) LÖÏC MA SAÙT NGHÆ :
1 ) Theá naøo laø löïc ma saùt nghæ ? .

Neáu keùo löïc keá vôùi moät löïc nhoû thì khoái
goå chöa chuyeån ñoäng .
Xuaát hieän löïc ma saùt nghæ caân baèng vôùi
löïc keùo , laøm khoái goå ñöùng yeân .
LÖÏC MA SAÙT
2 ) Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa löïc ma saùt nghæ :
a)Löïc ma saùt nghæ ngöôïc höôùng vôùi löïc
taùc duïng .
b ) Löïc taùc duïng // maët tieáp xuùc > moät
giaù trò naøo ñoù => vaät seõ tröôït
Löïc ma saùt nghæ coù ñoä lôùn cöïc ñaïi baèng
giaù trò naøy .
Khi vaät tröôït , löïc ma saùt tröôït < löïc ma
saùt nghæ cöïc ñaïi .
LÖÏC MA SAÙT
3 ) Vai troø cuûa löïc ma saùt nghæ :
Nhôø coù löïc ma saùt nghæ , ta môùi caàm,naém
ñöôïc caùc vaät ……..

Löïc ma saùt nghæ ñoùng
vai troø löïc phaùt ñoäng
laøm cho caùc vaät chuyeån
ñoäng ñöôïc .
LÖÏC MA SAÙT

Ñeå bieåu dieãn Ñoä lôùn cuûa
löïc ma saùt löïc ma saùt?
?
treân hình veõ ,
ta bieåu dieãn
ôû ñaâu ? Fmst = μt N

ÔÛ choå tieáp xuùc giöõa
vaät vaø maët tieáp xuùc.
LÖÏC MA SAÙT
Ta vaän duïng caùc kieán thöùc vöøa hoïc ñeå
giaûi baøi taäp ví duï

Quan saùt thí nghieäm
Back
Ma saùt laên
Ma saùt tröôït
Back


Khi khoâng haõm phanh
Khi haõm g haõm phanh
khoânphanh
LÖÏC MA SAÙT
Ta thaáy löïc ma saùt laøm cho xe chuyeån ñoäng chaäm
daàn roài döøng haún
Vaäy löïc ma saùt coù aûnh höôûng ñeán vieäc taêng toác cuûa
vaät hay khoâng ?

Xem minh hoaï

Khi coù löïc ma saùt lôùn toa xe taêng toác theá naøo ?
Back
Ma saùt nhoû
Ma saùt lôùn
LÖÏC MA SAÙT
Haõy cho bieát chuyeån ñoäng cuûa xe ñieän
khi haõm phanh laø chuyeån ñoäng gì?

laø chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu .

Löïc naøo laøm cho xe ñieän chuyeån
ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu ?

löïc ma saùt taùc duïng vaøo xe ñieän .
LÖÏC MA SAÙT
Ñeà baøi taäp
Moät thuøng goå coù troïng löôïng 240 N chuyeån ñoäng
thaúng ñeàu treân maët saøn nhôø moät löïc ñaåy naèm ngang coù
ñoä lôùn 53 N .
a) Tìm heä soá ma saùt tröôït giöõa thuøng goå vaø maët saøn .
b ) Thuøng goå luùc ñaàu ñöùng yeân . Neáu ta ñaåy noù baèng
moät löïc 53 N theo phöông ngang thì noù coù chuyeån ñoäng
khoâng ? .

toùm taét ñeà baøi ?
Back
LÖÏC MA SAÙT
Fk
Fms
Fms
back
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản