Lực ma sát

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

1
1.051
lượt xem
139
download

Lực ma sát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để biểu diễn lực ma sát trên hình vẽ, ta biểu diễn ở đâu? - ở chỗ tiếp xúc giữa vật và mặt tiếp xúc. - vai trò của lực ma sát nghỉ: nhờ có lực ma sát nghỉ, ta mới cầm, nắm được các vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lực ma sát

 1. TRƯỜNG THPT GIO LINH LỚP 10 CƠ BẢN GV :PHẠM CÔNG ĐỨC
 2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ CAÂU 1 : Löïc ñaøn hoài xuaát hieän ôû ñaâu khi loø xo bò keùo ? Höôùng cuûa noù nhö theá naøo ? CAÂU 2 : Phaùt bieåu ñònh luaät HOOKE ? Neâu coâng thöùc . CAÂU 3 : Neâu vaøi öùng duïng cuûa löïc ñaøn hoài ?
 3. BAØI : 13 LÖÏC MA SAÙT Hình aûnh
 4. LÖÏC MA SAÙT Höôùng cuûa löïc ma saùt taùc duïng vaøo vaät ? ? Taùc duïng cuûa löïc ma saùt nhö theá naøo ? Xem minh hoaï
 5. LÖÏC MA SAÙT Fk Fms Fms Ngöôïc vôùi höôùng chuyeån ñoäng cuûa vaät vaø caûn trôû chuyeån ñoäng cuûa vaät back
 6. LÖÏC MA SAÙT I ) LÖÏC MA SAÙT TRÖÔÏT : 1) Ño ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït nhö theá naøo ? * ) Thí nghieäm :
 7. LÖÏC MA SAÙT 2) Ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït phuï thuoäc nhöõng yeáu toá naøo ? a) Khoâng phuï thuoäc vaøo dieän tích tieáp xuùc vaø toác ñoä cuûa vaät . b ) Tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa aùp löïc . c ) Phuï thuoäc vaøo vaät lieäu vaø tình traïng cuûa hai maët tieáp xuùc.
 8. LÖÏC MA SAÙT 3) Heä soá ma saùt tröôït : Heä soá tæ leä giöõa ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït vaø ñoä lôùn cuûa aùp löïc . Kí hieäu : μ t Fmst μt = N Fmst : löïc ma saùt tröôït ( N ) N : Aùp löïc ( N )
 9. LÖÏC MA SAÙT 4 ) Coâng thöùc cuûa löïc ma saùt tröôït : Fmst = μ t .N
 10. LÖÏC MA SAÙT II ) LÖÏC MA SAÙT LAÊN : Löïc ma saùt laên xuaát hieän khi moät vaät laên treân maët moät vaät khaùc, caûn laïi chuyeån ñoäng laên cuûa vaät . Löïc ma saùt laên raát nhoû so vôùi löïc ma saùt tröôït . Ma saùt tröôït coù haïi caàn giaûm , ta thöôøng Duøng con laên hoaëc oå bi ñaët xen giöõa 2 laøm gì ? maët tieáp xuùc .
 11. LÖÏC MA SAÙT III ) LÖÏC MA SAÙT NGHÆ : 1 ) Theá naøo laø löïc ma saùt nghæ ? . Neáu keùo löïc keá vôùi moät löïc nhoû thì khoái goå chöa chuyeån ñoäng . Xuaát hieän löïc ma saùt nghæ caân baèng vôùi löïc keùo , laøm khoái goå ñöùng yeân .
 12. LÖÏC MA SAÙT 2 ) Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa löïc ma saùt nghæ : a)Löïc ma saùt nghæ ngöôïc höôùng vôùi löïc taùc duïng . b ) Löïc taùc duïng // maët tieáp xuùc > moät giaù trò naøo ñoù => vaät seõ tröôït Löïc ma saùt nghæ coù ñoä lôùn cöïc ñaïi baèng giaù trò naøy . Khi vaät tröôït , löïc ma saùt tröôït < löïc ma saùt nghæ cöïc ñaïi .
 13. LÖÏC MA SAÙT 3 ) Vai troø cuûa löïc ma saùt nghæ : Nhôø coù löïc ma saùt nghæ , ta môùi caàm,naém ñöôïc caùc vaät …….. Löïc ma saùt nghæ ñoùng vai troø löïc phaùt ñoäng laøm cho caùc vaät chuyeån ñoäng ñöôïc .
 14. LÖÏC MA SAÙT Ñeå bieåu dieãn Ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt löïc ma saùt? ? treân hình veõ , ta bieåu dieãn ôû ñaâu ? Fmst = μt N ÔÛ choå tieáp xuùc giöõa vaät vaø maët tieáp xuùc.
 15. LÖÏC MA SAÙT Ta vaän duïng caùc kieán thöùc vöøa hoïc ñeå giaûi baøi taäp ví duï Quan saùt thí nghieäm
 16. Back Ma saùt laên Ma saùt tröôït
 17. Back Khi khoâng haõm phanh Khi haõm g haõm phanh khoânphanh
 18. LÖÏC MA SAÙT Ta thaáy löïc ma saùt laøm cho xe chuyeån ñoäng chaäm daàn roài döøng haún Vaäy löïc ma saùt coù aûnh höôûng ñeán vieäc taêng toác cuûa vaät hay khoâng ? Xem minh hoaï Khi coù löïc ma saùt lôùn toa xe taêng toác theá naøo ?
 19. Back Ma saùt nhoû Ma saùt lôùn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản