Lục Vân Tiên_ Nguyễn Đình Chiểu

Chia sẻ: Kim Trong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
160
lượt xem
82
download

Lục Vân Tiên_ Nguyễn Đình Chiểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước đèn xem chuyện Tây Minh. Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le. Hỡi ai lẵng lặng mà nghe. Dữ răn việc trước, lành dà thân sau. Trai thời trung hiếu làm đầu. Gái thời tiết hạnh là câu trau mình. Có người ở quận Đông Thành. Tu nhân tích đức sớm sinh con hiền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Vân Tiên_ Nguyễn Đình Chiểu

 1. L c Vân Tiên Nguy n ình Chi u 1. Vân Tiên T Th y Xin V i Thi Trư c èn xem chuy n Tây Minh G m cư i hai ch nhân tình éo le H i ai l ng l ng mà nghe D răn vi c trư c, lành dà thân sau Trai th i trung hi u làm u Gái th i ti t h nh là câu trau mình Có ngư i qu n Ðông Thành Tu nhân tích c s m sinh con hi n Ð t tên là L c Vân Tiên Tu i v a hai tám, ngh chuyên h c hành Theo th y n u s sôi kinh Tháng ngày bao qu n sân Trình lao ao Văn à kh i ph ng ng giao Võ thêm ba lư c sáu thao ai bì X y nghe m h i khoa thi Vân Tiên vào t tôn sư xin v : "B y lâu c a Thánh d a k Ðã tươi khí tư ng l i xuê tinh th n Nay à g p h i long vân Ai ai mà ch ng l p thân bu i này. Chi lăm b n nh n ven mây Danh tôi ng r ng, ti ng th y bay xa Làm trai trong cõi ngư i ta Trư c lo báo b , sau là hi n vang" Tôn sư bàn lu n tai nàn G m trong s h khoa tràng còn xa Máy tr i ch ng dám nói ra Xui th y thương t xót xa trong lòng Sau d u t n i c trong Ph i toan m t phép phòng h thân Rày con xu ng ch n phong tr n Th y cho hai o phù th n em theo Ch ng may mà g p lúc nghèo Xu ng sông cũng v ng, lên èo cũng an Tôn sư tr l i h u àng Vân Tiên ngơ ng n lòng càng sanh nghi Ch ng hay mình m c vi c chi Tôn sư ngư i d y khoa kỳ còn xa Hay là b i r i vi c nhà Hay là c b c hay là tài sơ B y lâu ra s c công thư H i này ch ng g p còn ch h i nao Nên hư ch ng bi t làm sao Chi b ng h i l i l nào cho minh
 2. Ð ng cho rõ n i s tình Ngõ sau ngàn d m ăng trình m i an Tôn sư ng i hãy th than Ngó ra trư c án th y chàng tr vô H i r ng: V n lý trư ng Sao chưa c t gánh tr vô vi c gì Hay là con hãy h nghi Th y bàn m t vi c khoa kỳ ban trưa Vân Tiên nghe nói li n thưa Ti u sinh chưa bi t n ng mưa th nào Song ư ng tu i h c ã cao Xin th y nói l i âm hao con tư ng Tôn sư nghe nói thêm thương D t tay ra ch n ti n ư ng coi trăng Nhân cơ tàng s d n r ng: Vi c ngư i ch ng khác vi c trăng lên tr i Tuy là soi kh p nơi nơi Khi m , khi t , khi vơi, khi y Sau con cũng t l này L a là trư c ph i h i th y làm chi S con hai ch khoa kỳ Khôi tinh ã r ng, t vi thêm lòa Hi m vì ng a ch y ng xa Th v a ló bóng, gà à gáy tan Bao gi cho t i b c phang G p chu t ra àng, con m i nên danh Sau d u ng ch hi n vinh M y l i th y d y ti n trình ch ng sai Trong cơ bĩ c c thái lai Gi mình cho v n vi c ai ch s n Vân Tiên v i vã t ơn Trăm năm d c gi keo sơn m t l i. 2. Vân Tiên Lên ư ng G p Lũ Sơn Dài Ra i v a r ng chân tr i Ngùi ngùi ngó l i nh nơi h c ư ng Tiên r ng : Thiên các nh t phương Th y eo o n th m, t vương m i s u Qu n bao thân tr dãi d u Mang ai T L qu y b u Nhan Uyên Bao gi cá nư c g p duyên Ð ng cho con th o ph nguy n tôi ngay K t tách d m n nay M i mê tính ã m y ngày xông sương Ðoái nhìn phong c nh thêm thương Vơi vơi d m cũ, n o ư ng còn xa Chi b ng ki m ch lân gia Trư c là tìm b n sau là nghĩ chân Vi c chi than khóc tưng b ng Ð u em nhau ch y vào r ng lên non Tiên r ng : B chú cõng con Vi c chi nên n i bon bon ch y hoài Dân r ng: Ti u t là ai Hay là m t lũ sơn ài theo tao
 3. Tiên r ng: c s làm sao Hãy d ng gót l i mà trao m t l i Dân nghe ti ng nói khoan thai Kêu nhau ng l i vài l i phân qua Nhân rày có ng lâu la Tên là Ð D , hi u là Phong Lai Nhóm nhau ch n sơn ài Ngư i u s nó có tài khôn ương Bây gi xu ng cư p thôn hương Th y con gái t t qua ư ng b t i Xóm làng ch ng dám nói chi C m thương hai gã n nhi m c nàn. Con ai vóc ng c mình vàng Má ào mày li u dung nhan l nh lùng E khi m c ng hành hung U ng trang th c n sánh cùng th t phu Thôi thôi ch ng dám nói lâu Ch y i cho kh i k o âu t i mình Vân Tiên n i gi n lôi ình H i thăm lũ nó còn ình nơi nao Tôi xin ra s c anh hào C u ngư i cho kh i lao ao bu i này. Dân r ng: Lũ nó còn ây Qua xem tư ng b u thơ ngây ã ành E khi h a h b t thành Khi không mình l i xô mình xu ng hang. Vân Tiên ghé l i bên àng B cây làm g y nh m làng xông vô. Kêu r ng: B ng hung Ch quen làm thói h h i dân Phong Lai m t ph ng ph ng Th ng nào l i dám l y l ng vào ây. Trư c gây vi c d t i mày Truy n quân b n phía ph vây b t bùng Vân Tiên t t h u xung Khác nào Tri u T m vòng Ðương dang Lâu la b n phía v tan Ð u quăng gươm giáo tìm àng ch y ngay Phong Lai tr ch ng k p tay B Tiên m t g y thác r ng thân vong 3. Vân Tiên C u Ki u Nguy t Nga D p r i lũ ki n chòm ong, H i: Ai than khóc trong xe này? Thưa r ng: tôi thi t ngư i ngay Sa cơ nên m i l m tay hung Trong xe ch t h p khôn phô Cúi u tôi l y c u cô tôi cùng Vân Tiên nghe nói ng lòng, Ðáp r ng: Ta ã tr dòng lâu la Khoan khoan ng i ó ch ra Nàng là ph n gái ta là ph n trai Ti u thư con gái nhà ai Ði âu n n i mang tai b t kỳ
 4. Ch ng hay tên h là chi Khuê môn ph n gái vi c gì n ây? Trư c sau chưa hãn d này Hai nàng ai t ai th y nói ra? Thưa r ng: Tôi Ki u Nguy t Nga Còn con tì t t tên là Kim Liên. Quê nhà qu n Tây Xuyên Cha làm tri ph ng i mi n Hà-khê Sai quân em b c thư v Rư c tôi qua ó nh b nghi gia Làm con âu dám cãi cha Ví d u ngàn d m àng xa cũng ành Ch ng qua là s b t bình Hay v y cũng ch ng ăng trình làm chi Lâm nguy ch ng g p gi i nguy Ti t trăm năm cũng b i m t h i Trư c xe quân t t m ng i Ngõ chi ti n thi p l y r i s thưa Chút tôi li u y u ào thơ Gi a ư ng lâm ph i b i dơ ã ph n Hà khê qua ó cũng g n Xin theo cùng thi p n ân cho chàng G p ây ương lúc gi a àng C a ti n ch ng có, b c vàng cũng không Tương câu báo c thù công L y chi cho ph t m lòng cùng ngươi. Vân Tiên nghe nói li n cư i Làm ơn há d trông ngư i tr ơn Nay à rõ ng ngu n cơn Nào ai tính thi t so hơn làm gì Nh câu ki n ngãi b t vi Làm ngư i th y cũng phi anh hùng Ðó mà bi t ch th y chung L a là ây ph i theo cùng làm chi Nguy t Nga bi t ý ch ng i H i qua tên h m t khi cho tư ng. Thưa r ng: Ti n thi p i ư ng Ch ng qua quân t quê hương nơi nào? Phút nghe l i nói thanh tao Vân Tiên há n lòng nào phôi pha Ðông Thành v n thi t quê ta H là L c th tên là Vân Tiên. Nguy t Nga v n ng thuy n quyên Tai nghe l i nói tay li n rút trâm Thưa r ng: Nay g p tri âm Xin ưa m t v t c m làm tin Vân Tiên ngơ m t ch ng nhìn Nguy t Nga li c th y càng thìn n t na V t chi m t chút g i là Thi p thưa chưa d t chàng à làm ngơ C a này là c a v t vơ Lòng chê cũng ph i m t ngơ sao ành Vân Tiên khó n i làm thinh Ch ân ã bu c, ch tình lây ây Than r ng: Ðó khéo trêu ây Ơn kia ã m y c a này r t sang
 5. G p nhau ang lúc gi a àng M t l i cũng nh , ngàn vàng ch ng phai. Nh câu tr ng nghĩa khinh tài Nào ai ch u l y c a ai làm gì. Thưa r ng: Chút ph n n nhi V n chưa bi t l , có khi mích lòng Ai dè nh ng ng anh hùng Th y trâm thôi l i th n cùng cây trâm Riêng than: Trâm h i là trâm Vô duyên chi b y, ai c m mà mơ Ðưa trâm chàng ã làm ngơ Thi p xin ưa m t bài thơ giã t . Vân Tiên ngó l i r ng: Làm thơ cho k p ch ch ch lâu Nguy t Nga ng ti ng xin h u Xu ng tay li n t tám câu năm v n Thơ r i này thi p xin dâng Ng a trông lư ng r ng văn nhân th nào. Vân Tiên xem th y ng t ngào Ai dè s c gái tài cao b c này Ðã mau mà l i thêm hay Ch ng phen T N , cũng tày T Phi Thơ ngâm dũ xu t dũ kỳ Cho hay tài kém gì tài trai Như v y ai nh n thua ai Vân Tiên h a l i m t bài trao ra Xem thơ bi t ý g n xa Mai hòa v n i u, i u hòa v n mai Có câu xúc c nh h ng hoài Ðư ng xa vòi v i, d m dài vơi vơi Ai ai cũng trong tr i G p nhau ta ã c n l i thì thôi. 4. Nguy t Nga V Hà Khê Vân Tiên t giã ph n h i Nguy t Nga than th : "Tình ơi là tình!" Nghĩ mình mà ngán cho mình N i ân chưa tr , n i tình l i vương. N ng n hai ch uyên ương Dây s u ai khéo v n vương vào lòng Vái cùng Nguy t Lão h i ông Trăm năm cho v n ch tòng m i an. H u tình chi b y Ngưu Lang T m lòng Ch c N vì chàng mà nghiêng. Thôi thôi em h i Kim Liên Ð y xe cho ch qua mi n Hà-Khê Tr i qua d u th àng dê Chim kêu vư n hú, t b nư c non Vái tr i cho ng vuông tròn Trăm năm cho v n lòng son v i chàng Phút âu ã t i ph àng Ki u công xem th y lòng càng sinh nghi H i r ng: Nào tr tùy nhi C sao nên n i ra i m t mình?
 6. Nguy t Nga thưa vi c ti n trình Ki u công tư ng n i s tình ch ng vui. Nguy t Nga d hãy ngùi ngùi Nghĩ òi cơn l i s t sùi dòi cơn Lao ao ph n tr chi s n No nao tr ng công ơn chi chàng. Ki u công nghe nói li n can D y r ng: Con hãy ngh an mình vàng Khi nào cha rãnh vi c quan Cho quân quan ó m i chàng sang ây Sao sao ch ng kíp thi ch y Cha nguy n tr ng ơn này thì thôi H u ư ng con khá t m lui Làm khuây d tr cho vui lòng già. Tây l u tr ng i m sang ba Nguy t Nga còn hãy xót xa ph n mình D i chân ra ch n hoa ình Xem trăng r i l i ch nh tình c nhơn Than r ng: Lưu th y cao sơn Ngày nào nghe ng ti ng àn tri âm Ch tình càng tư ng càng thâm Mu n pha khó l t, mu n d m khôn phai Vơi vơi t r ng tr i dài H i ai n cho ai eo phi n Tr vào bèn l y bút nghiên Ð t bàn hương án chúc nguy n th n linh Làu làu m t t m lòng thành H a ra m t b c tư ng hình Vân Tiên. Than r ng: Ngàn d m sơn xuyên Ch ân d , ch duyên nhu m s u. 5. Vân Tiên i Thi Truy n nàng sau hãy còn lâu Truy n chàng xin k th u chép ra Vân Tiên t cách Nguy t Nga Gi a ư ng l i g p ngư i ra kinh kỳ Xa xem m t mũi en sì Mình cao s d kỳ r t hung Nh câu bình th y tương phùng Anh hùng l i g p anh hùng m t khi. Ch ng hay danh tính là chi M t mình mang gói ra i chuy n gì? Ðáp r ng ta cũng xu ng thi H n Minh tính t , Ô-mi quê nhà. Vân Tiên bi t l chính tà H ngư i d tư ng t là tài cao Ch r ng b ng h u chi giao Tình kia ã g p l nào làm khuây? Nên r ng há d m t cây Mu n cho có ó cùng ây luôn v n. Kia nơi võ mi u h u g n Ðôi ta vào ó ngh chân m t h i. Cùng nhau bày t tên r i Hai chàng t t u lui ra ư ng
 7. 6. Vân Tiên H n Minh i trư c Mình v thăm nhà ã H n Minh i trư c t u trư ng Vân Tiên còn hãy h i hương thăm nhà. M ng r ng: Nay con th y ta Cha già nh ng tư ng, m già nh ng trông B y lâu èn sách gia công Con à nên ch tang b ng cùng chăng? Vân Tiên quỳ l y thưa r ng: Ch ng hơn ngư i c cũng b ng ngư i câm (kim) Dám xin cha m yên tâm Ð ng con tr n thanh khâm cho r i M cha th y nói thêm vui L i lo non nư c xa xôi nghìn trùng Cho theo m t gã ti u ng Vi t m t b c d n cùng Vân Tiên Xưa à nh ch lương duyên Cùng quan hưu trí mi n Hàn Giang Con ngư i là Võ Th Loan Tu i v a hai b y dung nhan m n mà Ch r ng H Vi t nh t gia Con i t i ó trao qua thư này Con d u bư c ng thanh mây Dư i chân ã s n m t dây tơ h ng 7. Vân Tiên ra i thi Ghé Võ Công g p b n Song thân d y b o v a xong Vân Tiên cùng gã ti u ng d i chân Ra i tách d m băng ch ng Gió Nam rày ã ưa xuân qua hè L i xem d m li u ư ng hòe Tin ong ngơ ngác, ti ng ve vang d y. Vui xem nư c n non này Nư c sao sóng d n, non v y à cao Màn tr i g m tr i bi t bao Trên nhành chim nói, dư i ao cá cư i Qu n thành nh m ki ng coi ngư i Ki ng xinh như v , ngư i tươi như gi i Hàn-Giang phút ã t i nơi Vân Tiên ra m t m t h i trình thư. Võ công l y c bây gi M ng duyên c m s t m i tơ ng li n Li c coi tư ng m o Vân Tiên Khá khen h L c phư c hi n sinh con Mày t m, m t ph ng, môi son, Mư i phân c t cách vuông tròn mư i phân Nh ng e k T n ngư i T n Nào hay ch ng u ng g n ch giai Nh m à p hòa hai Kìa dâu nam gi n, n trai ông sàng Công r ng: Ngãi t m i sang Mu n lo vi c nư c hãy toan vi c nhà.
 8. Tiên r ng: Nh lư ng nh c gia Ð i khoa d u ng, ti u khoa lo gì Công r ng: Con d c xu ng thi Sao không k t b n mà i t u trư ng G n ây có m t h Vương Tên là T Tr c văn chương t t i Cha à sang tr qua m i Ð ng con cùng gã th chơi m t bài Th p cao, cao th p bi t tài V y sau trư c (trúc) b n cùng mai m i màu. Phút u T Tr c t i h u Võ công s n t m t b u rư u ngon. Công r ng: Này b hai con Thơ hay làm ng rư u ngon thư ng li n Mu n cho Tr c sánh cùng Tiên L y câu "bình th y h u duyên" làm . Song song hai gã giao k L c, Vương hai h ua ngh m t khi Cho hay kỳ l i g p kỳ B ch Hàm há d kém chi Như Hoành Công r ng: Ðơn qu hai nhành B ng vàng, th b c ã ành làm nêu Như chuông ch ng ánh sao kêu Ng n èn r ng t trư c khêu b i mình Thi t trang lương ng ã ành Khá khen hai h tài lành hòa hai. Tr c r ng: Tiên v n cao tài Dám âu én h c sánh vai m t b y Tình c mà g p nhau ây Tr c này xin như ng Tiên rày làm anh Nay à nên nghĩa huynh Xin v mai s thư ng trình cùng nhau. X y âu trăng ã ng u Vân Tiên vào ch n thư l u ngh an. Võ công tr l i h u àng Ðêm khuya d y b o Th Loan m i l i Ngày mai v a r ng chân tr i Ti u nhi trang i m ra nơi lê ình G i là chút nghĩa t ng tình Phòng sau cho kh i b t bình cùng nhau, Bóng trăng v a l nhành dâu Vân Tiên vào t dây lâu xu t hành. Ra i t thu bình minh Th Loan ng trư c lê ình li m dung Thưa r ng: Quân t phó công Xin thương b li u ch tòng ngây thơ T m lòng thương nh gió mưa Ðư ng xa ngàn d m xin ưa m t l i Ngày nay thánh chúa tr i Nguy n cho linh ph ng g p nơi ngô ng Qu n bao chút ph n má h ng Phòng khuê vò võ i trông khôn lư ng Chàng d u cung qu , xuyên dương Thi p xin hai ch tào khương cho b ng Xin ng tham ó b ăng Chơi lê quân l u, chơi trăng quên èn.
 9. Tiên r ng: Như l a m i nhen D trông m t b p mà chen m y lò May duyên r i n d phô Ch nghi Ngô Kh i, hãy lo Mãi Th n Th Loan v i vã lùi chân Vân Tiên t bi t trông ch ng Trư ng An 8. Vân Tiên t Võ Công lên ư ng ra kinh thi G p Vương T Tr c, Tr nh Hâm, Bùi Ki m Xa xa v a m y d m ư ng G p Vương T Tr c v y oàn u i. Tr i qua th y tú sơn kỳ Ph lòng cá nh y g p thì r ng bay Ngư i hay l i g p ki ng hay Khác nào tiên t chơi r y B ng Lai Cùng nhau t chút tình hoài Năm ba chén rư u m t vài câu thơ Công danh ai ch ng ư c mơ Ba t ng c a Võ m t gi nh y qua Cùng nhau bàn b c g n xa Ch tài ch m nh xưa hòa ghét nhau Tr c r ng: R ng xu ng v c sâu M c d u gi n sóng m c d u chơi mây Tiên r ng: H ng h c u bay E khi m i cánh l c b y v sau M ng còn trò chuy n v i nhau Trông ch ng kinh a ã h u t i nơi. Chênh l ch v a xé m t tr i Hai ngư i tìm quán ngh ngơi i kỳ Phút y g p b n c tri Ð u bày tên h m t khi ăng tư ng. M t ngư i qu n Phan-Dương Tên Hâm h Tr nh t m thư ng ngh văn M t ngư i ph Dương-Xuân H Bùi tên Ki m tác ch ng ôi mươi. Hai ngư i k i g p hai ngư i Ð u vào m t quán vui cư i ng nghiêng, Ki m r ng: Nghe ti ng anh Tiên Nay à th y m t ph nguy n ư c ao. Hâm r ng: Chưa bi t th p cao Làm thơ m i rõ b c nào tài năng Bèn kêu ông quán nói r ng: Khá toan s m s a ăn cho b Quán r ng: Th t cá ê h Khô lân, ch ph ng b n b thi u âu. Kìa là thu c lá ư p ngâu Trà ve tuy t i m, rư u b u cúc hương Ð khi ãi khách giàu sang Ðãi ngư i văn v t, ãi tranh anh hùng. Bĩ bàng trà rư u ã xong B n ngư i ng i l i m t vòng làm thơ Ki m, Hâm còn hãy ng n ngơ
 10. Phút thơ Tiên, Tr c, m t gi u xong. Ki m, Hâm xem th y l lùng G m nghi Tiên, Tr c vi t tùng c thi Ch ng hay ông quán cư i chi V tay xu ng chi u m t khi cư i dài. Tiên r ng: Ông quán cư i ai? Quán r ng: Cư i k b t tài thơ Cư i ngư i Tôn T n không l a Trư c à th y máy, ch ng ng a Bàng Quyên. Tr c r ng: L i nói h u duyên Th trông Kinh s có tuy n cùng chăng? Quán r ng: Kinh s ã t ng Coi r i l i khi n lòng h ng xót xa H i th i ta ph i nói ra Vì chưng hay ghét cũng là hay thương Tiên r ng: Trong c chưa tư ng Ch ng hay thương ghét ghét thương l nào? Quán r ng: Ghét vi c t m phào Ghét cay, ghét ng, ghét vào t n tâm. Ghét i Ki t, Tr , mê dâm Ð dân n n i sa h m s y hang. Ghét i U, L a oan Khi n dân lu ng ch u l m than muôn ph n. Ghét i Ngũ Bá phân vân Chu ng b d i trá làm dân nh c nh n Ghét i Thúc Quý phân băc S m u, t i ánh, l ng nh ng r i dân. Thương là thương c thánh nhân Khi nơi T ng, V , lúc Tr n, lúc Khuông Thương th y Nhan T d dang Ba mươi m t tu i, tách àng công danh. Thương ông Gia Cát tài lành G p cơn Hán m t ã ành phôi pha Thương th y Ð ng T cao xa Chí à có chí, ngôi mà không ngôi Thương ngư i Nguyên lư ng ngùi ngùi L b giúp nư c, l i lui v cày Thương ông Hàn Dũ ch ng may S m dâng l i bi u t i y i xa Thương th y Liêm, L c ã ra B l i xua u i v nhà giáo dân Xem qua kinh s m y l n N a ph n l i ghét n a ph n l i thương. Tr c r ng: Chùa rách ph t vàng Ai hay trong quán n tàng kinh luân Thương dân sao ch ng l p thân Ð khi n ng h toan ph n làm ma Quán r ng: Nghiêu Thu n th a xưa Khó khăn Sào Ph , khôn ng a H a Do Di, T ch ng kh ng giúp Châu M t mình m t núi ai h u chi ai Ông Y, ông Phó ôm tài K cày ngư i cu c oái hoài chi âu Thái Công xưa m t c n câu Hôm mai sông V m c d u vui chơi Nghiêm Lăng ã m y ua bơi
 11. Cày mây c u nguy t t tơi ao c u Tr n Ðoàn ch ng phút lo âu Gió trăng m t túi, công h u chiêm bao Ngư i nay có khác xưa nào Mu n ra ai c m, mu n vào ai ngăn Hâm r ng: Lão quán nói nhăng D u cho tr i vi c cũng th ng bán cơm G i rơm theo ph n g i rơm Có âu th o mà ch m lên cao. Quán r ng: S m ch p mưa rào nh n m áy gi ng th y bao năm tr i Sông trong cá l i th nh thơi Xem hai con m t sáng ng i như châu U ng thay àn g y tai trâu Nư c xao u v t nghĩ lâu n c cư i. Tiên r ng: Ông quán ch cư i Ðây là nh ng b y ngư i Trư c lâm Cùng nhau k t b n ng tâm Khi c , khi rư u, khi c m, khi thi Công danh phú quý màng chi Sao b ng thong th th m c khi vui lòng R ng như bi n thánh mênh mông D ai l n l i cho cùng v y vay Quán r ng: Ðó bi t ý ây L i kia ã c n l i này thư ng cho. Ki m, Hân là a so o Th y Tiên dư ng y thêm lo trong lòng Khoa này Tiên t u công Hâm d u có u cũng không ra gì. M ng còn bàn b c th phi X y nghe tr ng i m m t khi nh p trư ng K hòm, ngư i tráp y ư ng Lao xao oàn b y, chàng ràng lũ ba. Vân Tiên v a bư c chân ra B ng âu x y g p tin nhà g i thư 9. Vân Tiên ư c tin m m t, quay tr v Khai phong m i t s cơ Mình gieo xu ng t d t d h n hoa. Hai hàng l y ng c nh sa Tr i Nam t B c xót xa o n tràng Anh em ai n y u thương Tr i ơi! Há n l p ư ng công danh Nh ng lăm công to i thành danh Nào hay t m u u minh s m r i G ng nào trong quán yên nơi T th y than th li u l i qui lai Ti u ng th v n than dài Tr i ơi tr i n ph tài ngư i ngay Tr c r ng: Ðã n n i này Ti u ng b u hãy làm khuây ch phi n S m hôm thang thu c gi gìn Ch ta vài b a ra tràng s hay Bây gi kíp rư c th may
 12. S m tang ph c n i ngày cho xong Dây rơm mũ b c áo thùng C theo trong sách Văn công mà làm. Tiên r ng; Con B c m Nam Nư c non vòi v i ã cam l i nghì Trong mình không cánh không vi L y chi lư t d m, l y chi tách àng Nh p tràng phút l i g p tang Ng n ngơ ngư i , ng ngàng k i. Vi c trong tr i t bi t chi Sao d i, v t i còn gì mà trông Hai hàng l y ng c ròng ròng Tư ng bao nhiêu l i au lòng b y nhiêu Cánh bu m bao qu n gió xiêu Ngàn trùng bi n r ng, chín chi u ru t au. Thương thay chín ch cù lao Ba năm nhũ b bi t bao nhiêu tình Quán r ng: Tr i t thình lình Gió mưa âu phút gãy nhành thiên hương Ai ai trông th y cũng thương L b báo hi u, l ư ng l p thân D u cho chư c qu mưu th n Phong tr n ai cũng phong tr n như ai Éo le ai khéo t bày Ch tài li n v i ch tai m t v n. Ðư ng i m t tháng ch ng g n Khi qua khi l i m y l n xông pha X y âu b n tác v a ra Tr c cùng Hâm, Ki m xúm cùng ưa Tiên. Hâm r ng: Anh ch ưu phi n Khoa này ch ng g p ta nguy n khoa sau Th y nhau khó n i giúp nhau M t v ng mây b c, dàu dàu khá thương Vân Tiên c t gánh lên ư ng Tr nh Hâm ngó l i ôi hàng l y sa. Ði v a m t d m xa xa Phút âu ông quán bôn ba theo cùng Quán r ng: Thương ng anh hùng Ðưa ba hư n thu c phòng h thân Ch ng may g p lúc gian truân Ðương i quá ói thu c th n cũng no Tiên r ng: Cúi i ơn trên T m lòng ngài ng i hãy lo xa g n Quán r ng: Ta cũng bâng khuâng Th y v y nên m i t tr n n ây Non xanh nư c bích vui v y Khi êm rư u cúc, khi ngày trà lan D n thân vào ch n an nhàn Thoát vòng danh l i, lánh àng th phi Nói r i quày qu ra i Vân Tiên xem th y càng nghi trong lòng Trông ch ng d m cũ th ng xông Nghĩ òi cơn l i não nùng òi cơn Nên hư chút ph n chi s n Nh câu dư ng d c, lo ơn sinh thành Mang câu b t hi u ã ành
 13. Nghĩ mình mà th n cho mình làm con Tr n i m t t m lòng son Chí lăm tr n nư c non cho r i Nào hay nư c ch y hoa trôi Nào hay ph n b c như vôi th này M t mình ngơ ng n ư ng mây Khác nào chi c nh n l c b y kêu sương Ð n nay lâm vi c m i tư ng Hèn chi thày d y khoa trư ng còn xa Ti u ng th y v y thưa qua G m ây chi n quê nhà còn lâu Th y sao ch ng ng t cơn s u Mình ã i m i, dòng châu thêm nhu n E khi mang b nh n a ch ng Trong non khó li u, gi a r ng khôn toan. Tiên r ng: Khô héo lá gan Ôi thôi con m t ã mang l y s u M t mù nào th y chi âu Chân i ã m i, mình au như d n Có thân ph i kh vì thân Than ôi! Thân bi t m y l n ch ng may. Ð ng r ng: Tr i t có hay Ra i chưa ng m y ngày l i au M t mình nh m trư c xem sau Xanh xanh b cõi, dàu dàu c cây V n không làng xóm chi ây Xin l n t i ó tìm th y thu c thang. V a may g p khách qua àng Ngư i ngư i u ch vào làng Ð ng Văn D t nhau khi y h i phăng G p th y làm thu c hi u r ng Th y Ngang Ngang r ng: Khá t m ngh an R ng ngày coi m ch u thang m i ành G p ta b nh y t lành B c ti n trong gói s n dàng bao nhiêu? Ð ng r ng: Ti n b c ch ng nhi u: Xin th y nghĩ lư ng ng i u thu c thang, May mà b nh y ng an B c còn hai lư ng trao sang cho thày Ngang r ng: Ta ch n này Ba i n i nghi p làm thày v a ba Sách chi cũng ũ trong nhà N i kinh ã s n, ngo i khoa thêm m u Trư c xem Y h c làm u Sau coi Th th , th c u Ðông y G m trong Ngân h i tinh vi Cùng là Cang M c, thua gì Thanh Nang G m trong T p nghi m lương phang Cùng là Ng to n tr i àng H i xuân V chi s n t quân thân Thu c th i bào ch mư i ph n n nan M ch th i c phú Lư san Ð t vào tay b nh àng t sinh. L c quân, t v t thanh danh Th p toàn, bát v , s n dành n i thương L i thông bát tr n tân phương
 14. Lâm nh m ngo i c m u thang ngũ sài Ð ng r ng: Th y thi t có tài Xin vào coi m ch lu t bài thu c chi. Ngang r ng: L c b u suy B quan bên t , m ch i phù h ng C trong Kinh l c mà thông M ng môn tư ng h a ã xông lên u Tam tiêu, tích nguy t ã lâu Mu n cho giáng h a ph i u tư âm Huỳnh liên, Huỳnh bá, Huỳnh c m Gia vào cho b i nhi t tâm m i bình Ngoài th i cho i m v n linh Trong th i cho u ng hoàn tình m i xong Khá trao hai lư ng vàng ròng B thêm v thu c phòng u thang Ch ng qua làm phúc cho chàng Nào ai òi cu c, òi àn chi ai Ti u ng nh ng ng thi t tài V i vàng m gói, ch ng nài ti n trao Mư i ngày ch ng b t chút nào Thêm au trong d như bào như xoi Ð ng r ng: Vào ó th y coi B nh th i không gi m th y òi ti n thêm. Ngang r ng: N m th y khi êm Tiên sư mách b o m t i m chiêm bao Qu th n ngư i trên cao E khi ư ng sá l nào bi t âu Ti u ng ngươi khá qua c u Cùng ông thày bói u Tây Viên Ti u ng nghe nói i li n G p ông th y bói t ti n mà coi Bói r ng: Ta bói h n hoi Bói hay ã d y, ngươi coi ã y Ta ây nào ph i các thày Bá vơ, bá v t, nói nhây không nh m Ôn nhu n Châu Di c m y năm Sáu mươi b n qu , ba trăm dư hào Huỳnh kim, Dã h c sách cao L c nhâm, L c giáp ch nào ch ng hay Can chi u trong tay Ðã thông tr i t, l i hay vi c ngư i Ð t ti n quan m t b n mươi Khay tr u, chén rư u cho tươi m i thành Thày bèn gieo qu ng linh Chiêm tên tu i y l trình m c chi ng vào rùa v i c thi R i thày coi qu m t khi m i tư ng Ð ng r ng: Ngư i Ðông phương Nhân i buôn bán gi a ư ng ch ng an. Con nhà h L c là chàng Tu i v a hai tám, còn àng thơ ngây. Bói r ng: Ðinh Mão năm nay Hàn chi Giáp tí ngày r y ch ng an M ng kim l i cung càn Tu i này là tu i giàu sang trên i C u tài qu y xa v i
 15. Khen ngư i khéo nói nh ng l i ph nh ta C m ti n gieo xu ng xem qua M t giao, hai sách, l i ba Hào trùng Trang thành là qu l c xung Th y hào ph m u kh c cùng t tôn Hóa ra làm k du h n L i thêm th ng kh c d n hào quan C trông qu y mà bàn Tu i này m i ch u m u tang trong mình Xui nên phát b nh thình lình Vì chưng ma qu l trình r t thiêng Mu n cho b nh y ng yên Ph i tìm thày Pháp ch a chuyên ít ngày Ð ng r ng: Pháp âu ây Bói r ng: Cũng ch n này bư c ra. Pháp hay d y ti ng n xa Tên là Ð o sĩ Trà Hương thôn Ti u ng m i ch y bôn bôn H i thăm o sĩ Hương thôn ch n nào Ch ông buôn bán lao xao Ngư i ta ch vào nhà ch ng xa, Ð ng i m t bu i t i nhà Ð o sĩ xem th y, lòng mà m ng thay Ð ng r ng: Nghe ti ng thày ây Tr ma, m qu , phép thày r t hay Pháp r ng: n ã cao tay L i thêm phù chú xưa nay ai bì Qua sông cá th y x p vi Vào r ng c p th y ph i quỳ l y ưa Pháp hay gió hú kêu mưa Sai chim, khi n vư n, u i l a, v t trâu Pháp hay mi ng ni m m t câu Tóm thâu muôn v t vào b u h linh Phép hay sái u thành binh B n hình làm tư ng phá thành Diêm Vương Phép hay o h a phó thang Ng i gươm , ng giáo khai àng thiên hoang Có ba lư ng b c trao sang Ð ng thày s m s a l p ch a cho Ð ng r ng: Tôi ch ng so o Khuyên thày ra s c ch lo kho giàu B y lâu thày t theo nhau B c dành hai lư ng phòng sau i àng Ch a chuyên b nh y ng an R i tôi s l y em sang cho th y Pháp r ng: V l y sang ây Cho th y toan li u l p àn bày ra Ð ng r ng: Tôi ã lo xa C c vì ngư i b nh nhà ch ng yên Xin thày g ng s c ch u phi n Ra công bùa chú ch a chuyên cách nào, Pháp r ng: Có khó chi sao Ngư i n m ta ch a r i trao phù v Ð ng r ng: Tôi v n th ng h B nh chi mà khi n ch u b ch a chuyên? Pháp r ng: Ta bi t kinh quy n
 16. Ðau Nam ch a B c mà thuyên m i tài Ti u ng nghe l t vào tai Lòng m ng v i vã n m dài ch a chuyên Pháp bàn c t ti ng hét lên M i ông Bàn c t a ti n ch ng miêng Th nh ông Ð i thánh T thiên Th nh bà Vũ H u u li n n ây Th nh ông Nguyên soái Chinh Tây Cùng bà Vương m u sum v y m t khi Th nh ông Ph t t A Di Th p phương chư Ph t phù trì giúp ông L i m i công chúa Ngũ Long Bình Nam ngũ h h i ng an dinh Th nh trong thiên tư ng, thiên binh Cùng là tam ph Ð ng-Ðình xích lân Th nh trong kh p h t qu th n Cũng u xu ng ch n dương tr n vui chơi Cho ngư i ba o phù tr i U ng vào kho m nh như l i ch ng sai, Ti u ng vâng lĩnh theo l i L y phù tr l i toan bài thu c thang Vào nhà thưa v i th y Ngang Pháp phù ã ũ thày toan phương nào? Ngang r ng còn b c trong bao Th i ngươi khá l y mà trao cho thày Ð ng r ng: Tôi hãy ây B nh kia d u khá mình này bán i Tri u Ngang bi t ch ng còn chi Ki m l i tráo chác u i i kh i vòng âu hàng xóm khó lòng E khi mưa n ng ai phòng che Ð ng r ng: Trong gói v ng hoe B i tin nên m c, b i lo nên l m Nh ng lo ch y h t m t trăm M t ve khô xép, ru t t m héo don Thương thay ti n m t t t còn Bơ vơ t khách thon von th này Thôi thôi g ng gư ng kh i ây Tôi i khuyên giáo ngày g o rau Vân Tiên chi xi t n i s u Ti u ng dìu d t qua c u Lá Buôn Ðương khi mưa gió luông tu ng Ngư i bu n l i g p c nh bu n khá thương Xi t bao ăn tuy t n m sương Màn tr i chi u t d m trư ng lao ao D u cho tài trí b c nào G p cơn nguy bi n bi t sao cho thư ng Bơ vơ l khách tha hương Nhân tình nào bi t ai thương mà nh Tiên r ng: i ã ng t ngơ Tìm cây c i b i b ngh chân Ð ng r ng: Ch c n a kh i r ng Tìm nơi quán xá s d ng ngh ngơi Non Tây v a khu t m t tr i T thày dìu d t t i nơi Ð i
 17. 10. Tr nh Hâm h i Vân Tiên, trói Ti u ng trong r ng, xô Vân Tiên xu ng sông Trư ng thi m t lũ v a v Tr nh Hâm xem l i th y k h i thăm Anh v nay ã hai r m C sao mang b nh còn n m nơi ây Tiên r ng:Tôi v n ch ng may Ch ng hay chư h u khoa này th nao? Hâm r ng: T Tr c cao Tôi cùng Bùi Ki m u vào c nhân M t tôi v trư c vi ng thân Hai ngư i tr vi c có l n i sau Ðương cơn ho n n n g p nhau Ngư i lành n b ngư i au sao ành T ây t i qu n Ðông thành Trong mình có b nh b hành sao xong L n h i n ch n giang trung Tìm thuy n ta s tháp tùng v i nhau Tiên r ng: Tình trư c ngãi sau Có thương xin khá giúp nhau phen này Hâm r ng: Anh t m ng i ây Ti u ng ngươi t i trư c này cùng ta Vào r ng ki m thu c ngo i khoa Phòng khi sóng bi n phong ba b t kỳ Ti u ng v i vã ra i Mu n cho ng vi c qu n gì lao ao Tr nh Hâm trong d gươm ao B t ngư i ng t trói vào g c cây Trư c cho hùm c p ăn mày H i Tiên ph i d ng mưu này m i xong Vân Tiên ng i nh ng i trông Tr nh Hâm v nói ti u ng c p ăn Vân Tiên than khóc n m lăn Có âu i hãm thiên băng thình lình B y lâu t khách lưu linh M t thày m t t l trình nuôi nhau Này à hai ngã phân nhau Còn ai nâng trư c, sau cho mình Hâm r ng: Anh ch ng i tình Tôi xin ưa t i Ðông thành th i thôi Vân Tiên chi xi t l y rơi Bu m à theo gió ch y xuôi m t b Ti u ng b trói khôn v Kêu la ch ng th u b n b r ng hoang Ph n mình còn m t chi màng Cám thương h L c su i vàng bơ vơ Xi t bao nhưng n i v t v Ðò giang nào bi t, b i b nào hay Vân Tiên h n có linh rày Ðem tôi theo v i chân tay cùng Vái r i l y nh ròng ròng Ðêm khuya ng i d a c i tòng ng quên Sơn quân ghé l i m t bên C n dây m trói cõng lên ra àng Ti u ng th c d y mơ màng Xem qua d u v t ràng ràng m i hay
 18. N a m ng n a l i s thay Ch y ra ch n cũ ki m th y Vân Tiên M t tr i v a kh i mái hiên Ngư i buôn k bán ch phiên r n ràng H i thăm bà quán gi a àng B a qua có m y ngư i tang chăng là? Quán r ng: Thôi ã ra ma Khi mai xóm làng ngư i à i chôn Ti u ng nghe nói kinh h n H i r ng bi t ch nào chôn ch ch ng Tay lau nư c m t rưng rưng X y nghe ti ng nói u r ng lao xao Ti u ng v i vã bư c vào Xóm làng m i h i: Th ng nào t i ây? Ð ng r ng t t i ki m th y Ch ng hay ngư i thác m này là ai? Ngư i r ng: M t gã con trai âu khôn bi t, l c loài t i ây Chân tay, m t mũi t t thay Ðau chi nên n i nư c này khá thương. Ti u ng ch ng k p h i han N m lăn bên m khóc than m t h i Ngư i ngư i xem th y thương ôi Kêu nhau vác cu c u lui ra àng Ti u ng n m gi a r ng hoang Che chòi gi m lòng toan tr n b M t mình tÐ iÐ S m i khuyên giáo, t i v qu y ơm D c lòng tr n áo cơm S ng mà tr n nghĩa, thác thơm danh hi n Th này n th Vân Tiên Năm canh ng i d a be thuy n th than Trong khăn l y nh be thuy n th than Cám thương ph n t m c nàn khi không Lênh ênh thuy n gi a bi n Ðông Riêng than m t t m cô b ng ng n ngơ Ðêm khuya l ng l như t Nghênh ngang sao m c, m t m sương bay Tr nh Hâm khi y ra tay Vân Tiên b ngã xô ngay xu ng v i Tr nh Hâm gi ti ng kêu tr i Cho ngư i th c d y l y l i phôi pha Trong thuy n ai n y kêu la Ð u thương h L c, xót xa t m lòng 11. Ngư Ông v t Vân Tiên, ưa v nhà Võ Công Vân Tiên mình l y gi a dòng Giao long dìu vào trong bãi r y V a may tr i ã sáng ngày Ông chài xem th y v t ngay lên b H i con v y l a m t gi Ông hơ b ng d , m hơ m t mày Vân Tiên v a m chân tay Ngìn ngơ h n phách như say m i r i
 19. Ng là mình ph i nư c trôi Hay âu còn hãy ng ng i dương gian Ngư ông khi y h i han Vân Tiên thưa h t m i àng g n xa Ngư r ng: Ngư i cùng ta Hôm mai h m hút m t nhà cho vui Tiên r ng: Ông l y chi nuôi Thân tôi như th trái mùi trên cây May mà trôi n i n ây Không chi báo áp, mình này trơ trơ Ngư r ng: Lòng lão ch ng mơ D c lòng nhân nghĩa, há ch tr ơn Nư c trong r a ru t s ch trơn M t câu danh l i chi s n lòng ây Rày doi mai v nh vui v y Ngày kia h ng gió, êm này chơi trăng M t mình thong th làm ăn Kho quơ chài kéo, m t quăng câu d m Nghêu ngao nay chích mai d m M t b u tr i t vui th m ai hay Kinh luân ã s n trong tay Thung dung dư i th , vui say trong tr i Thuy n nan m t chi c i T m mưa ch i gió trong v i Hàn Giang Tiên r ng: V y cũng m t làng Võ công ngư i g n àng ây chăng? Ngư r ng: Nhà cũng g n Kh i ba khúc v nh th i l n n nơi Tiên r ng: Xưa ã gá l i Sui gia bao n i d i ch ng thương V ch ng là o tào khương Chi b ng t i ó tìm phương g i mình Trăm năm mu n tr n ân tình Ðương khi ho n n n ai ành b nhau Chút nh c u t ơn sâu Xin ưa t i ó trư c sau cho tròn. Ngư r ng: Làm o r con Cũng như s i ch mà lòn trôn kim S bay mà m i cánh chim Bơ vơ c nh l khôn tìm cây xua E khi ch m bư c t i trưa Ch tin sông cũ b n xưa mà l m M y ai ng h o tâm N ng un chóp nón mưa d m áo tơi M y ai hay nghĩ s i Nh nơi nghèo kh , quên nơi sang giàu Ðã ba th tóc trên u G m trong s th thêm âu cho i Vân Tiên thưa ã h t l i Ngư ông ch ng ã tách r i ưa sang D t Tiên vào trư c ti n àng Vũ công xem th y lòng càng h ngươi Ch ng qua s th gian cư i M t lòng gư ng g o chào ngư i ngày xưa Ngư ông ã có công ưa T i ngày sau s lo l a n ơn
 20. Ngư r ng lòng lão ch ng s n Xin tròn nhân ngãi còn hơn b c vàng Nh xưa trong núi Lư san Có ông ngư ph ưa chàng Ngũ viên T i sau ình trư ng thuy n Giúp ngươi H ng Võ qua mi n Ô-giang Xưa còn thương k m c nàn Hu ng nay ai ã quên àng ngãi nhân M t l i g ng giúp keo sơn Ngư ông t giã lui chân xu ng thuy n 12. Võ Công gi ưa v ông Thành, em Vân Tiên b trong hang Thương Tòng Võ công không ng t lòng phi n Ân tình, th l i khó tuy n ng vay D y Tiên: Ngươi hãy ng i ây Cho ta tr l i sau này lo toan Công r ng: H i m Quỳnh Trang Dò lòng ái n Th Loan th nào M c bay toan li u làm sao V n không ép v , n nào ép con Loan r ng: Gót như son Xưa nay ai n em chôn xu ng bùn Ai cho sen mu ng m t b n Ai t ng chanh kh sánh ph n l u lê Thà không trót ch u m t b N em mình ng c d a k th t phu D c lòng ch i danh nhu R âu có r ui mù th nay Ðã nghe ngư i nói h i này R ng Vương T Tr c u rày th khoa Ta d u mu n k t sui gia H Vương, h Võ m t nhà m i xinh Công r ng: Mu n tr n vi c mình Ph i toan m t chư c d t tình m i xong Nghe r ng trong núi Thương tòng Có hang thăm th m b t bùng khôn ra Ðông thành ngàn d m còn xa Ðem chàng b ó ai mà bi t âu Phút v a trăng ã ng u Vân Tiên ng i trư c nhà c u th than Võ công ra ó d chàng Xu ng thuy n r i s ưa sang Ðông thành Ra i ương lúc tam canh D t vào hang t i b ành Vân Tiên B r i rón rén bư c li n Xu ng gay chèo qu d i thuy n tách xa Tiên r ng: Các chú ưa ta Xin ưa cho t i quê nhà s hay Ghi lòng d c tr n th o ngay M t phen mà kh i, ngàn ngày ch ng quên L ng nghe văng v ng hai bên Tay l n hang t i á trên ch p ch n Vân Tiên khi y hãi hùng Nghĩ ra m i bi t Võ công h i mình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản