Luồng điều khiển

Chia sẻ: Thanhtung Vo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
111
lượt xem
31
download

Luồng điều khiển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Cấu trúc rẽ nhánh  if, switch Cấu trúc lặp  while, for, do - while

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luồng điều khiển

 1.  C ấu trúc rẽ nhánh  if, switch  C ấu trúc lặp  while, for, do - while Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 2
 2.  C++ How to program, Chapter 4, 5  The C programming language, Chapter 3  The C++ programming language, Chapter 6(.3). Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 3
 3.  Tuần tự (sequence)  Rẽ nhánh (branch)  Lặp (loop) (Böhm-Jacopini theorem) Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 4
 4. + - bool expr block 1 block 2 + - bool expr block 1 Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 5
 5. if (bool expr) statement; if (bool expr) { … } if (bool expr) statement1; else statement2; if (bool expr) {…} else {…} Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 6
 6. int a, b, max; cin >> a >> b; if (a > b) max = a; else max = b; cout
 7. int a, b; cin >> a >> b; if (a > b) { int tmp = a; a = b; b = a; } cout
 8. if (expr1) statement1; else if (expr2) statement2; else if (expr3) statement3; … Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 9
 9.  Yêu cầu:  nhập từ bàn phím số nguyên dương year  in ra màn hình Yes nếu là năm nhuận, No nếu không Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 10
 10.  Dễ nhầm với toán tử gán, kết quả của toán tử gán cũng có thể đổi thành giá trị logic  if (a = 10) luôn đúng  if (a = 0) luôn sai  if (a = b) tương đương if ( (a=b) > 0)  Đảo thứ tự  if ( 0 == a)  if (10 == a) Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 11
 11.  Lặp là thao tác phổ biến trong chương trình  Các loại câu lệnh lặp  điều kiện trước  điều kiện sau  số lần lặp xác định  số lần lặp không xác định Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 12
 12. block block + + bool expr bool expr - - Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 13
 13. while (bool expr) statement; while (bool expr) { … } Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 14
 14. int i = 0, n, facto = 1; cin >> n; while (i++ < n) facto *= i; // while (i < n) facto *= ++i; /* while (i < n) { i++; facto *= i; } */ cout
 15.  Yêu cầu  Nhập vào 2 số nguyên dương m, n  In ra ước số chung lớn nhất của 2 số này Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 16
 16. for (state1; bool expr; expr2) state2; int i, facto=1, n; cin >> n; for (i=1; i
 17. int facto=1, n; … for (int i=1; i
 18.  Thường được sử dụng cho lặp với số lần xác định  Không nhất thiết bước lặp là 1  Trong C/C++, vòng lặp for là sự mở rộng của while Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 19
 19. for (state1; bool expr; expr2) state2; { state1; while (bool expr) { state2; expr2; } } Nguyễn Việt Hà Luồng điều khiển 20
Đồng bộ tài khoản