LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

Chia sẻ: lovetime

Học sinh nắm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt được cơ số và số mũ , nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh biết viết gọn một tích có nhiều thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy thừa , biết tính giá trị của các lũy thừa , biết nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh thấy được lợi ích của cách viết gọn bằng lũy thừa .

Nội dung Text: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

 

  1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ I.- Mục tiêu : - Học sinh nắm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt đ ược cơ số và số mũ , nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh biết viết gọn một tích có nhiều thừa số bằng nha u bằng cách dùng lũy thừa , biết tính giá trị của các lũy thừa , biết nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh thấy được lợi ích của cách viết gọn bằng lũy thừa . Kiến thức cơ bản : Định nghĩa lũy thừa , nhân hai lũy thừa 1./ cùng cơ số 2./ Kỹ năng cơ bản : Rèn luyện kỹ năng viết gọn tích các thừa số bằng nhau , tính giá trị một lũy thừa , nhân hai lũy thừa c ùng cơ số . Thái độ : Tính cẩn thận khi tính giá trị một lũy thừa ,tính 3./ chính xác khi làm bài không nhầm lẫn giữa lũy thừa và tính nhân II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa , bảng phụ III.- Hoạt động trên lớp :
  2. 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp . 2./ Kiểm tra bài củ : 3./ Bài mới : Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động - Đặt vấn đề : I.- Lũy thừa với số Trong phép cộng mũ tự nhiên : nhiều số hạng bằng 3 + 3 + 3 Người ta viết gọn 3 . 3 . 3 . 3 = 34 ; a . a . a = a3 nhau ta có thể viết +3=3.4 Ta gọi 34 ; a3 là một gọn thành phép nhân V í dụ : 3 + 3 + lũy thừa * Lũy thừa bậc n của a 3+3=3.4 là tích của n thừa số Vậy khi nhân nhiều bằng nhau ,mỗi thừa số thừa số bằng nhau bằng a : chẳng hạn như 3 . 3 . an = a  . ... 3 . 3 ta có thể viết a a .. n thöøa soá gọn? (a  0)
  3. - Giới thiệu lũy a : gọi là cơ số thừa ,cơ số , số - Củng cố : học sinh ; n gọi là số mũ  Chú ý : mũ làm ?1 + a2 còn được gọi Cơ s ố là a bình phương Lũy Cơ Số Giá Số mũ an (hay bình phương thừa số mũ trị 72 của a) 7 2 49 + a3 còn được gọi 23 2 3 8 34 là a lập phương (hay 3 4 81 Lũy lập phương của a) Quy ước : a1 = thừa - Củng cố : Làm bài - Giới thiệu cách a tập 56 Tính 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 32 ; đọc - GV nhấn mạnh : 33 ; 34… Giới thiệu II.- Nhân hai lũy Trong một lũy thừa cùng cơ số bảng V í d ụ : 23 . 2 2 thừa với số mũ tự = (2 . 2 . 2) . (2 . 2) nhiên ( 0) - Củng cố : Làm ?2
  4. = 25 Cơ số cho biết a4 . a3 = a . giá trị của mỗi thừa số bằng nhau a.a.a . a.a.a = a7 . Số mũ cho biết Tổng quát : am . số lượng các thừa an = am + n số bằng nhau . - Củng cố : Tính nhẩm 92 ; 112 ; 33  Chú ý : ; 43 Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số , ta + Viết tích 23 . 22 ; giữ nguyên cơ số và a4 . a3 cho học sinh cộng các số mũ . tính và nhận xét về liên hệ của hai lũy thừa + Cho học sinh dự đoán dạng tổng quát : am . an =
  5. ? + GV nhấn mạnh : - Giữ nguyên cơ số - Cộng (chứ không nhân) các số mũ 4./ Củng cố : Bài tập 57 a ; 60 a Tìm số tự nhiên a ,biết a2 = 35 ; a3 = 27 5./ Hướng dẫn dặn dò : Bài tập 57 ; 58 ; 59 ; 60 b,c
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản