Luyện đọc tiếng anh qua những mẩu truyện vui anh ngữ

Chia sẻ: smart_girl

Luyện đọc tiếng anh qua những mẩu truyện vui anh ngữ- nhằm giúp các em có thể nâng cao vốn từ vựng của mình qua những mẩu chuyện song ngữ ngắn, đơn giản

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luyện đọc tiếng anh qua những mẩu truyện vui anh ngữ

 

  1. LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH QUA NHỮNG MẨU TRUYỆN VUI ANH NGỮ TWO WRITERS A young writer ask a famous old writer: - How old were you when your first short-story was printed, sir? The famous old writer replied: - At that time,I was fifteen years old: The young writer laughed: - My first short-story was printed when I was four teen years old. - It isn’t importand to be printed early or late.It is important that it lives long or short after being printed - How long do you writer a short story? - A week or a month… I often writer very slowly. - I can complete a short in one night. How about novel, sir? How Many pages can you writer every day? Every day, I can only writer some pages. - I can writer fifteen or twenty pages every day.I hope to win Nobel Prize for my works.- The young man said joyfully.
  2. - Nobel prize? Let’s wait for it ! But it’s certain that you will win the - Grandprize of the paper-mill.- The famous old writer laughed and Said. HAI NHÀ VĂN Nhà văn trẻ hỏi nhà văn già nổi tiếng: - Thưa ngài, khi chuyện ngắn đầu tiên của ngài được xuất bản, ngài bao nhiêu tuổi? Nhà văn già nổi tiếng đáp: - Vào lúc đó, tôi mười lăm tuổi. Nhà văn trẻ cười: - Truyện ngắn đầu tiên của em được xuất bản khi em mười bốn tuổi. - Được in sớm hay muộn không quan trọng. Quan trọng là nó tồn tại lâu hay không sau khi in. - Ngài viết một truyện ngắn trong bao lâu? - Một tuần hay một tháng… Tôi thường viết rất chậm.
  3. - Em có thể hoàn thành một truyện ngắn trong một đêm. Thưa ngài, còn tiểu thuyết thì sao? Ngài có thể viết mỗi ngày được bao nhiêu trang? - Mỗi ngày, tôi chỉ có thể viết vài trang. - Em có thể viết mười lăm hay hai mươi trang mỗi ngày. Em hy vọng sẽ đoạt giải Nobel từ các tác phẩm của em.- Nhà văn trẻ phấn khởi nói. - Giải Nobel ư? Chúng ta hãy đợi xem! Nhưng chắc chắn là anh sẽ đoạt giải lớn của công ty sản xuất giấy-Nhà vă già nổi tiếng cười và nói. -------------------------------------------------- VERY GOOD QUALITY A customer asked the owner of a shoes shop: - How is the quality of your shoes? - Very good, never wom out, never spoiled! – Replied the owner of the shoes shop. - Why are you certain so that? - Because all the customers who bought shoes here, never came Back to buy for the second time.
  4. CHẤT LƯỢNG RẤT TỐT Một khách hàng hỏi chủ tiệm giày: - Giày của ông chất lượng thế nào? - Rất tốt, không bao giờ mòn, không bao giờ hư! – Chủ tiệm giày đáp. - Sao chắc chắn thế? - Vì tất cả khách hàng mua giày ở đây không bao giờ quay lại mua Lần thứ hai. ------------------------------------------------ USELESS A tourist got lost in japan. He met two local men and asked them the way cotcome to station by turns in english, Frebch, Chinese and German. But they cout′t understand what he said.Finally, the tourist had to go off. A local man sail: - we are too bad! At least, we hace to learn a foreign languages. Don′t you see it? – Replied the other one.
  5. VÔ ÍCH Một du khách bị lạc đường ở Nhật. Ông ta gặp hai người dân địa phuơng và hỏi họ đường đến nhà ga lần lượt bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Đức. Nhưng họ chẳng thể hiểu ông ta nói gì.Cuối cùng ông du khách lại phải bỏ đi. Một người dân địa phương nói: - Chúng ta quá tệ! Ít ra, chúng ta phải học một ngoại ngữ. - Cũng vô ích khi ông ta có thể nói bốn ngoại ngũ. Anh không thấysao? – Người kia đáp. --------------------------------- THE BEST WAY TO PROTECT TEETH There are three ways to protect your teeth: 1. Brush teeth after meals. 2. See a dentist every six months 3. Don’t go poking your nose into other people’s business. In those three way, the thrid one is the best but it’s hard to practise. CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ BẢO VỆ RĂNG
  6. Có ba cách để bảo vệ răng của mình: 1. Đánh răng sau bữa ăn. 2. Sáu tháng một lần, đến nha sĩ khám răng 3. Đừng chõ mũi vào việc của người khác. Trong ba cách đó, cách thứ ba tốt nhất nhưng khó thực hành. ------------------------------ MORE INTELLGENT A husband said to his wife: - Do you think that our son inherited father’s intelligence? The wife smiled and replied: - Yes, you are right! Because my intelligence is intact. THÔNG MINH HƠN Anh chồng nói với vợ: - Em có nghĩ rằng con trai chúng ta thừa hưởng trí thông minh của cha nó không? Chị vợ mỉm cười, đáp: Vâng, anh nói đúng đấy! vì trí thông minh của em còn y nguyên.
  7. --------------------------------------- BELIEF The neighbour of the famous foretelle asked man: - Knocked at the door, why don’t you come in leaving? The man replied: - I knocked at the door of the person who was called the great – talent foreteller, but from the inside he asked “Who is that?” LÒNG TIN Người hàng xóm của nhà tiên tri nổi tiếng hỏi một đàn ông: - Đã gõ cửa, sao ông không vào mà lại bỏ đi? Người đàn ông đáp: - Tôi gõ cửa của người được gọi là tiên tri đại tài, vậy mà từ bên trong, ông ta lại hỏi: “Ai đó” ------------------------------------ FLY
  8. Two friends talked with each other. – Do you know why we can’t fly as birds? – We can’t fly as birds because we have wives. The wife is the heavy load of the man. – You are wrong! The male bird alse has his wife. Why can he fly?- Because the bird’s wife don’t know to go shopping. BAY Hai người bạn trai nói chuyện với nhau - Cậu có biết tại sao chúng ta không thể bay như chim không? - Chúng ta không thể bay như chim vì chúng ta có vợ. Vợ là gánh nặng của người đàn ông. - Cậu sai rồi! Chim trống cũng có vợ. Tại sao nó có thể bay? - Vì chim mái không biết đi mua sắm. ------------------------------- FLY Two friends talked with each other. – Do you know why we can’t fly as birds? – We can’t fly as birds because we have wives. The wife is the
  9. heavy load of the man. – You are wrong! The male bird alse has his wife. Why can he fly?- Because the bird’s wife don’t know to go shopping. BAY Hai người bạn trai nói chuyện với nhau - Cậu có biết tại sao chúng ta không thể bay như chim không? - Chúng ta không thể bay như chim vì chúng ta có vợ. Vợ là gánh nặng của người đàn ông. - Cậu sai rồi! Chim trống cũng có vợ. Tại sao nó có thể bay? - Vì chim mái không biết đi mua sắm. ------------------------------------------
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản