Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Luyện nghe tiếng anh qua video VOA

Chia sẻ: | Ngày: pdf 6 p | 931

1
1.631
views

Nếu bạn muốn có cách thức học nhanh tiếng Anh thì phương pháp luyện nghe tiếng Anh nhằm đạt hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn nhất. Phương thức học tiếng anh qua video VOA sẽ phục vụ tốt cho việc luyện nghe của bạn một cách tối ưu nhất. Chúc các bạn có những khoảng khắc học tập thật tuyệt vời!

Luyện nghe tiếng anh qua video VOA
Nội dung Text

  1. Luy n nghe ti ng Anh qua video VOA Unit 15 --------------------------------------------------------------------------------------------- Kids in Britain + Online Tutors in Tr em Anh h c ph ñ o qua India = Divided Opinions m ng v i giáo viên nð - nh ng quan ñi m ña chi u ðây là b n tin giáo d c trong chương This is the VOA Special English trình ti ng Anh ñ c bi t c a ñài Education Report. VOA. n ð trư c ñây t ng là thu c ñ a India was once a colony in the British c a th c dân Anh. Empire. Nhưng hi n nay các giáo viên ph But now Indian tutors are helping to ñ o ngư i n ñ ñang h tr vi c teach math to some British children d y toán cho m t s h c sinh ngư i over high-speed Internet connections. Anh qua k t n i Internet t c ñ cao. Nh ng k t qu g n ñây cho th y d y Early results suggest that online h c ph ñ o tr c tuy n có th giúp tutoring may improve student ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page | 1
  2. Luy n nghe ti ng Anh qua video VOA Unit 15 --------------------------------------------------------------------------------------------- performance. h c sinh ti n b . But not everyone is happy at this so- Nhưng không ph i t t c m i ngư i called outsourcing of tutors. ñ u vui v v i cách d y h c phi chính th ng này. Students at Raynham Primary School H c sinh trư ng ti u h c Raynham Luân ðôn cùng t h p l i vào lúc in London gather at three-thirty for 3h30 ñ h c Toán sau gi h c chính their after-school math lessons. khóa trư ng. Cách xa 5 múi gi và hàng nghìn ki- Five time zones and thousands of lô-mét, giáo viên ph ñ o môn Toán kilometers away, their math tutors are cũng ñang lên l p. also arriving for class. M i h c sinh có m t giáo viên kèm Each pupil gets an individual online riêng qua m ng. tutor. H c sinh làm vi c v i các ho t ñ ng The students work with activities on trên màn hình máy tính và ñeo m t their computer screen and wear a b headphone và micro ñ nói headset and microphone to talk to chuy n v i giáo viên c a mình. their tutor. Giáo viên trên l p c a nh ng h c Their classroom teacher, Altus sinh này, Altus Basson, nói r ng ông Basson, says he has seen an ñã trông th y s ti n b trong k t qu improvement in results. h c t p. Ông nói nh ng h c sinh g p khó "Children who struggle to focus in khăn v i vi c t p trung trên l p thì class focus a lot better on the t p trung t t hơn trên máy tính xách laptops," he says. tay. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page | 2
  3. Luy n nghe ti ng Anh qua video VOA Unit 15 --------------------------------------------------------------------------------------------- Nine-year-old Samia Abdul-Kadir Samia Abdul-Kadir, 9 tu i, nói cô bé says she enjoys the online lessons. r t thích h c tr c tuy n. "It helps me because sometimes Cô bé nói bài h c giúp ích r t nhi u when we're doing it in class, I don't b i vì ñôi lúc h c trên l p, cô bé hear the teacher very much and I không nghe rõ giáo viên nói và don't understand, but online is không hi u ñi u giáo viên gi ng, better," she says. nhưng h c tr c tuy n thì hi u qu hơn nhi u. B n c a cô bé, Abdul-Fadil Badori, Her friend, Abdul-Fadil Badori, cũng ñ ng ý như v y. agrees. C u bé nói r ng h c tr c tuy n b n He says, "Online, you can hear it, it's not shared by everyone, everyone has có th nghe ñư c bài gi ng nhưng không ph i chia s v i t t c m i different topics they're learning. ngư i, m i ngư i có m t ch ñ bài h c khác nhau. Tom Hooper ñã b t ñ u gây d ng "Tom Hooper started the company công ty cung c p d y h c ph ñ o that provides the online tutoring. tr c tuy n. Công ty có tên g i là ðào t o The company is called BrightSpark BrightSpark. Education. Ông nói r ng lũ tr ngày nay r t t He says "Children today feel very tin v i h c t p tr c tuy n, chúng c m confident online, they feel very th y r t thu hút và làm ch vi c h c engaged, they feel very in control. t p c a mình. And that's half the battle with Và ñó là m t n a c a chi n thu t ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page | 3
  4. Luy n nghe ti ng Anh qua video VOA Unit 15 --------------------------------------------------------------------------------------------- education. giáo d c. Give them control, make them feel Hãy giao cho chúng quy n làm ch , confident and enjoy their learning t o cho chúng c m th y t tin và and you'll see them start to improve thích thú v i vi c h c và b n s th y and embrace it. chúng b t ñ u ti n b và t p trung h ct p Chi phí cho ph ñ o tr c tuy n vào "Online tutoring costs between kho ng 20 ñ n 25 ñô-la m t gi . twenty and twenty-five dollars an hour. An online tutor is about half the cost Chi phí cho m t giáo viên d y ph of traditional face-to-face coaching. ñ o qua m ng ch b ng kho ng m t n a ñào t o tr c ti p. Nhưng m t s ngư i cho r ng k t n i But some people say an Internet Internet là không ñ cho s liên h connection is not enough of a c n thi t c a vi c d y h c h c. connection for teaching and learning. Kevin Courtney is deputy general Kevin Courtney là phó t ng thư ký secretary of Britain's National Union liên hi p giáo viên qu c gia Anh. of Teachers. He says there's a "really important Ông nói có m t m i liên h tình c m emotional connection between a r t c n thi t gi a giáo viên và h c teacher and a child, whether it's a trò, cho dù ñó là c m t l p h c hay whole class or whether it's one-to- h c m t th y – m t trò. one. B n c n có s ph n h i g n gũi và You need that immediacy of tr c ti p ñó, và th t khó có th nói feedback, and we're not convinced ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page | 4
  5. Luy n nghe ti ng Anh qua video VOA Unit 15 --------------------------------------------------------------------------------------------- that that can happen across an r ng k t n i Internet có th làm ñư c Internet connection. ñi u ñó. In one of the wealthiest countries in Là m t trong nh ng qu c gia th nh the world, we think that we can vư ng nh t th gi i, chúng ta có th afford to have teachers with the ñ m b o có ñ giáo viên v i s liên genuine emotional connection there h tình c m th t s luôn s n sàng ñ n with the children. v i h c sinh. "BrightSpark Education says the ðào t o BrightSpark nói r ng d y online tutoring is used only as an h c ph ñ o tr c tuy n ch là m t addition to supplement regular cách d y h c b sung cho giáo d c teaching. chính th ng. The company says its service does Công ty nói r ng d ch v c a mình not represent a threat to teachers' jobs không làm nh hư ng ñ n vi c làm in Britain. c a giáo viên Anh. Some parents say they are satisfied M t s ph huynh nói r ng h hài with the results. lòng v i k t qu h c t p c a con cái. And what about the children? Nhưng còn h c sinh thì sao? Some say they love it. M t s nói chúng thích h c. But at least one declared: "I hate Nhưng ít nh t m t h c sinh ñã tuyên maths!" b : “Cháu ghét môn Toán!” So math -- or maths, as the British Như v y môn Toán v n là môn h c call it -- is still not everyone's mà không ph i t t c m i ngư i ñ u favorite subject even with the latest yêu thích th m chí là v i c công technology to teach it. ngh t i tân nh t h tr vi c d y h c. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page | 5
  6. Luy n nghe ti ng Anh qua video VOA Unit 15 --------------------------------------------------------------------------------------------- For VOA Special English, I'm Alex Tôi là Alex Villareal trong chương Villareal. trình ti ng Anh ñ c bi t c a ñài VOA. B n có th xem video hư ng d n h c You can watch a video of the online tr c tuy n b ng cách vào trang web tutoring by going to voaspecialenglish.com. B n cũng có voaspecialenglish.com. You can also th tìm th y các ho t ñ ng d y h c find English teaching activities plus MP3s, podcasts and transcripts of our ti ng Anh kèm theo MP3, podcasts và b n ghi các chương trình c a programs. chúng tôi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page | 6
Đồng bộ tài khoản