LUYỆN TẬP CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN

Chia sẻ: yesno123

HS nhớ kỹ các điều kiện của  để pt bậc 2 vô nghiệm ,có nghiệm kép ,có 2 nghiệm phân biệt -HS thấy được ích lợi của công thức nghiệm thu gọn và thuộc kỹ công thức nghiệm thu gọn - HS vận dụng công thức nghiệm thu gọn vào giải pt bậc 2 một cách thành thạo

Nội dung Text: LUYỆN TẬP CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN

LUYỆN TẬP
I-MỤC TIÊU :


-HS nhớ kỹ các điều kiện của  để pt bậc 2 vô nghiệm ,có nghiệm kép ,có 2 nghiệm phân

biệt


-HS thấy đư ợc ích lợi của công thức nghiệm thu gọn và thuộc kỹ công thức nghiệm thu

gọn


- HS vận dụng công thức nghiệm thu gọn vào giải pt bậc 2 một cách th ành th ạo


- II-CHUẨN BỊ :


GV:Bảng phụ ghi các bài tập cần luyện tập


HS : máy tính bỏ túi


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh : kiểm tra sĩ số HS


2)Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của HS-Gv gọi 2 HS lên bảng đồng thời * HS1:Trả lời công thức nghiệm thu gọn nh ư SGK
*HS1: nêu công thức nghiệmthu + Bài 17 c:SGK

gọn của pt bậc 2 một ẩn
 '     '
9 5 4 0 2
3 3
2 2 1
   
x 1; x
1 2
5 5 5
Làm bài 17 c SGK/ 49

* HS2: Bài 18d
*HS2: chữa bài tập 18d SGK/49

0,5x(x+1)=(x-1)2 => 0,5x2-2,5x +1=0
Dùng công thức nghiệm để giải pt

x2-5x+2=0 (a=1;b’=2,5 ;c=2)
GV gọi HS nhận xét bài rồi cho

điểm  '   2 , 5   1 . 2  4 , 25
2


x 1  2 ,5  4 , 25  4 , 56 ; x 2  2 , 5  4 , 25  0 , 44

-Gvtrong trường hợp bài 18 d dùng

công thức nghiệm thu gọn không có

gì đơn giản h ơnHoạt động 2: Luyện Hoạt động của Ghi bảng

tập HS-4 HS lên bảng Bài 20 SGK/49 : Giải pt
Dạng 1: Giải pt:

giải 4 câu
GV cho HS giải một a )25 x 2  16  0  25 x 2  16
16 4
 x2   x1, 2  
số bài tập
25 5
3
b)2 x 2  3  0  2 x 2  3  x 2   (
2
-HS ở lớp làm
Bài 20SGK/49

vào vở
Vậy pt vô nghiệm
GV yêu cầu 4 HS lên

bảng giải các pt mỗi

HS một câu
-Gv kiểm tra xem có -HS giải câu c)4,2 x 2  5,46 x  0  x(4,2 x  5,46)  0
 x  0;4,2 x  5,46  0
HS nào làm cách a,b,c vẫn có thể
 x  0;4,2 x  5,46  x  1,3
2 2
dùng công thức d )4 x  2 3 x  1  3  4 x  2 3 x  3  1  0
khác không
a  4; b'   3; c  3  1
n ghiệm hoặc
 
2
'  3  4( 3  1)  3  4 3  4  32  0
GV lưu ý :trước khi
thức  '  2  3
công
giải pt nên xem kỹ pt
3 2 3 1 3 2 3 3 1
n ghiệm thu gọn x1  ; x2  
4 2 4 2
có đặc biệt gì không

rồi mới áp dụng công Nhưng phưc tạp
Bài 21 SGK/49 :Giải phương trình
thức nghiệm h ơn
a ) x 2  12 x  288  x 2  12 x  288  0
lên a  1; b'  6; c  288
-Hai HS
'  36  288  324  0  '  18  PTco 2 n0
b ảng giải mỗi
x1  6  18  24; x2  6  18  12
Bài 21 : Giải vài pt
12 7
em một câu x  x  19  x 2  7 x  228  0
b)
12 12
của AnKkô-va-ri-
a  1; b  7; c  228
-HS ở lớp giải   7 2  4.(228)  961  0    31
zmi
 7  31  7  31
rồi đối chứng x1   12; x 2   19
2 2
GV cho 2 HS lên
với bài trên
bảng làm bài 21
Bài 22:SGK/49
b ảng

-HS ở lớp làm vào
không giải pt xét số nghiệm của nó
vở rồi nhận xét
a) 15x2+4x-2005=0


ta có a=15>0 ; c=-2005 ac a.c trái dấu => pt
GV cho HS làm bài
có 2 nghiệm phân biệt
22SGK/49


-Đưa đ ề b ài lên bảng -HS ở lớp làm Bài 24 SGK/50

việc cá
vào
x2 -2(m-1) x+m2=0
-GV nhấn mạnh lại
nhân
nhận xét đó
a)  ’=[-(m-1)]2-m2 = m2-2m+1 -m2=1 -2m

* Dạng 3: tìm điều
b)*Pt có 2 nghiệm phân biệt khi  ’>0
kiện để pt có nghiệm -HS tính  ’

1-2m >0 -2m>-1 m
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản