LUYỆN TẬP ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Chia sẻ: yesno123

HS được cũng cố điều kiện để hai đường thẳng y=ax+b và y=a’x+b’ (a;a’ khác 0)cắt nhau ,trùng nhau , song song với nhau -Rèn kỹ năng xác định các hệ số a;b trong các bài toán cụ thể ,Rèn kỹ năng vẽ đồ thị hàm số bậc nhất .Xác định được giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là 2 đường thẳng song song ,cắt nhau ,trùng nhau

Nội dung Text: LUYỆN TẬP ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

LUYỆN TẬP
I-MỤC TIÊU :


-HS được cũng cố điều kiện để hai đường thẳng y=ax+b và y=a’x+b’ (a;a’ khác 0)cắt

nhau ,trùng nhau , song song với nhau


-Rèn kỹ năng xác định các hệ số a;b trong các bài toán cụ thể ,Rèn kỹ năng vẽ đồ thị hàm

số bậc nhất .Xác định được giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất sao

cho đồ thị của chúng là 2 đường thẳng song song ,cắt nhau ,trùng nhau


II- CHUẨN BỊ :


GV:Bảng phụ kẻ ô vuông , thước thẳng ,phấn màu


HS: Thư ớc thẳng ,com pa
III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh :kiểm tra sĩ số học sinh


2)Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1:Kiểm tra bài Hoạt động của HS

*Cho hai đường thẳng Hai HS lên bảng kiểm tra :

với a 0
(d):y=ax+b và
HS1: trả lời lý thuyết sgk/53
(d’):y=a’x+b’ với a’  0 .nêu

-Bài 22a) đồ thị y=ax+3 song song với đt y=-2x khi và
điều kiện về các hệ số để :

chỉ khi a=-2 vì đ ã có 3  0
(d)//(d’) ; (d) trùng (d’) ; (d)

HS2: các hàm số đã cho là hàm số bậc nhất nên m  0
cắt (d’)?

và m  -1/2
- chữa bài tập 22 a sgk/55

Kết hợp với điều kiện 2 đt // :m=2m+1=>m=-1
* Chữa bài tập 21 SGK/54

b)Hai đt cắt nhau khi :m  0;m  -1/2;m  -1
-GV nhận xét cho điểmHoạt động 2:Luyện Hoạt động của Ghi bảng

tập HStrả lời Bài 23 sgk/55
-HS
Bài 23 sgk/55
y=2x+b m iệng câu a a) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ -3
Cho hàm

.Xác định hệ số b => tung độ gốc b= -3
Đồ thị cắt trục
mỗi trường
trong
tung tại điểm có b )Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;5)nghĩa là khi
hợp sau :
tung độ -3 => x=1 thì y=5 thay vào pt:y=2x+b ta có

a)Đồ thị hàm số cắt tung độ gốc b= :5=2.1+b=>b=3

trục tung tại điểm có -3

tung độ là -3
b )HS lên b ảng

b)Đồ thị đã cho đ i tìm b =>x=1;

y=5 thay vào Bài 24:sgk/55
qua điểm A(1;5)

p t:y=2x+b ta có
a) (d) :y=2x+3k
? Đồ thị đi qua điểm

A(1;5) em hiểu điều 5 =2.1+b=>b=3
(d’):y=(2m+1)x+2k-3
đó ntn?

ĐK:2m+1  0=>m  -1/2
Bài 24 sgk /55
-Ba HS lên
(d) cắt (d’) 2m+1  2m  1/2
Gv đưa đề bài lên b ảng đồng thời

,mỗi HS làm Vậy kết hợp đk ,(d) cắt (d’) m   1
bảng phụ
2
một câu
Gọi 3 HS lên b ảng
1

m  2
làm bài ,mỗi HS làm
2m  1  0  1

m 
1
 
b)d  // d '  2m  1  2  m   2

một câu 2
3k  2k  3  k  3

HS ở lớp nhận  k  3


GV đặt tên hai đt là xét ,bổ sun g

,sữa bài
(d) và (d’)
-Yêu cầu hs cả lớp  2m  1  0 1

m 

c)d   d '  2m  1  2  2

làm vào vở 3k  2k  3 k  3GV nhận xét có thể

cho điểm

-HS 2 đt này cắt Bài 25 sgk/55

tại một
nhau
a) vẽ đồ thị của các hàm số trên cùng mp toạ độ
đ iểm trên trục
Bài 25 sgk
* y=2/3 x+2 y
tung vì a khác
GV đưa đề bài lên
ĐCTT (0;2)
a’; b=b’
bảng phụ
ĐCTH(-3;0) 2
-HS vẽ đồ thị
? Chưa vẽ đồ thị ,em
* y=-3/2 x+2 M N
có nhận xét gì về hai

đường thẳng này
lên ĐCTT(0;2) -3 -3/2 O 2/3 4/3
-Một hs

-GV yêu cầu HS lần b ảng vẽ đt //)x x

lượt lên bảng vẽ hai cắt trục tung tại
ĐCTH(4/3;0)
đồ thị trên cùng một 1 xác định toạ
b )Điểm M và N đều có tung độ y=1
độ điểm M?;N?
mp Oxy

* Thay y=1 vào pt(1) ta có 2/3 x+2 =1=>x=-3/2
-HS cả lớp vẽ đồ thị
=> toạ độ diểm M( -3/2;1)
_GV yêu cầu HS nêu
* Thay y=1 vào pt (2) ta có -3/2 x+2=1=>
cách xác đ ịnh giao
x=2/3 =>To ạ độ diểm N( 2/3;1)
điểm của mỗi đồ thị

vơi 2 trục toạ độ
_GV gọi hs lên vẽ đ t

MN và tìm toạ độ ?Hoạt động 3: Dặn dò


-Nắm vũng điều kiện để đồ thị hàm số bậc nhất là đt đi qua gốc toạ độ ,điều kiện để đồ

thị hai hàm số bậc nhất là hai đt song song ,cắt nhau ,trùng nhau


-Luyện kỹ năng vẽ đồ thị của hàm b ậc nhất


-On khái niệm tgx và cách tính góc x khi biết tgx bằng máy tính bỏ túi


- BVN: 26 sgk/55+ 20;21;22 SBT/60
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản