LUYỆN TẬP: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC ,CỦA HÌNH THANG

Chia sẻ: lotus_5

Củng định nghĩa và các định lí về đường trung bình của tam giác , hình thang. + Biết vận dụng các định lí về đường trung bình của tam giác,hình thang để tính độ dài, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đường thẳng song song. + Rèn cách lập luận trong chứng minh định lí và vận dụng định lí vào giải các bài toán thực tế. B.Chuẩn Bị:giáo án,sgk,sbt,thước thẳng,êke.

Nội dung Text: LUYỆN TẬP: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC ,CỦA HÌNH THANG

LUYỆN TẬP: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM

GIÁC ,CỦA HÌNH THANG

A.Mục Tiêu

+Củng định nghĩa và các định lí về đường trung bình của tam giác , hình

thang.

+ Biết vận dụng các định lí về đường trung bình của tam giác,hình thang để

tính độ dài, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đường thẳng song

song.

+ Rèn cách lập luận trong chứng minh định lí và vận dụng định lí vào giải

các bài toán thực tế.

B.Chuẩn Bị:giáo án,sgk,sbt,thước thẳng,êke.

C.Tiến trình:

Hoạt động của GV&HS Nội dung

I.Kiểm Tra

1.Nêu định nghĩa đường trung

bình của tam giác , hình

thang?

2.Nêu tính chất đường trung

bình của tam giác , hình Bài 1(bài 38sbt trang 64).

thang?
Xét  ABC có
II.Bài mới A-Học sinh đọc bài toán. EA=EB và E
D
G
K
I
-Yêu cầu học sinh vẽ hình DA=DB nên ED C
B


?Nêu giả thiết ,kết luận của là đường trung

bài toán bình

Học sinh :…..  ED//BC

Giáo viên viết trên bảng 1
và ED= BC
2
?Phát hiện các đường trung
Tương tự ta có IK là đường trung bình của
bình của tam giác trên hình vẽ
1
 BGC  IK//BC và IK= BC
2
Học sinh : DE,IK

Từ ED//BC và IK//BC  ED//IK
?Nêu cách làm bài toán

1 1
Học sinh :. Từ ED= BC và IK= BC  ED=IK
2 2
-Cho học sinh làm theo nhóm
Bài 2.(bài 39 sbt trang 64)
-Gọi 1 học sinh lên bảng làm
Gọi F là trung A

-Các học sinh khác cùng làm E
điểm của EC D
F
,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
vì  BEC có B C
M
-Học sinh đọc bài toán.
MB=MC,FC=EF
-Yêu cầu học sinh vẽ hình
nên MF//BE
?Nêu giả thiết ,kết luận của
 AMF có AD=DM ,DE//MF nên AE=EF
bài toán
Học sinh :….. 1
Do AE=EF=FC nên AE= EC
2
?Nêu cách làm bài toán

Học sinh :…..;Giáo viên gợi ý

.
Bài 3.Cho VABC .Trên các cạnh AB,AC lấy
-Cho học sinh làm theo nhóm
1 1
AB;AE= AC.DE cắt
D,E sao cho AD=
4 2
-Gọi 1 học sinh lên bảng làm

1
-Các học sinh khác cùng làm BC tại F.CMR: CF= BC.
2
,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
Giải.
?Tìm cách làm khác

Học sinh :Lấy trung điểm của
Gọi G là A
D
EB,…
trung điểm E
G


F
B
AB C

-Học sinh đọc bài toán.

-Yêu cầu học sinh vẽ hình
Ta có :AG=BG ,AE =CE
?Nêu giả thiết ,kết luận của
1
nên EG//BC và EG= BC (1)
2
bài toán
1 1
Học sinh :….. Ta có : AG= AB , AD= AB
2 4
?Nêu cách làm bài toán
1
 DG= AB nên DG=DA
4
Học sinh :…..
Ta có: DG=DA , EA=EG nên DE//CG (2)
Giáo viên gợi ý :gọi G là Từ (1) và (2) ta có:EG//CF và CG//EF

trung điểm của AB ,cho học nên EG=CF (3)

sinh suy nghĩ tiếp 1
Từ (2) và (3)  CF= BC
2
?Nêu cách làm bài toán
Bài 4. VABC vuông tại A có AB=8; BC=17.
Học sinh :……..
Vẽ vào trong VABC một tam giác vuông cân

DAB có cạnh huyền AB.Gọi E là trung
-Cho học sinh làm theo nhóm
điểm BC.Tính DE

Giải.
-Gọi 1 học sinh lên bảng làm
Kéo dài BD B
17

cắt AC tại F E
8
D
1
C
2
A
F
-Các học sinh khác cùng làm
Có: AC2=BC2-AB2=172- 82=225  AC=15
,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
 DAB vuông cân tại D nên

0 0
µ ¶
A1 =45  A2 =45

 ABF có AD là đường phân giác đồng thời

là đường cao nên  ABF cân tại A do đó

FA=AB=8  FC=AC-FA=15-8=7

 ABF cân tại A do đó đường cao AD

đồng thời là đường trung tuyến  BD=FD
-Học sinh đọc bài toán. DE là đường trung bình của  BCF nên

-Yêu cầu học sinh vẽ hình 1
ED= CF=3,5
2
?Nêu giả thiết ,kết luận của
Bài 5.Cho VABC .D là trung điểm của trung
bài toán
tuyến AM.Qua D vẽ đường thẳng xy cắt 2
Học sinh :…..
cạnh AB và AC.Gọi A',B',C' lần lượt là
Giáo viên viết trên bảng
hình chiếu của A,B,C lên xy.
?Nêu cách làm bài toán
BB '  CC '
CMR:AA'=
Học sinh :….. 2

Giải.
Gợi ý :Kéo dài BD cắt AC tại

Gọi E là hình chiếu của M trên xy
F

-Cho học sinh suy nghĩ và nêu

hướng chứng minh.

-Cho học sinh làm theo nhóm A
C'
y
A'
-Gọi 1 học sinh lên bảng làm E
B' D
x
C
B
-Các học sinh khác cùng làm M,theo dõi và nhận xét,bổ sung. ta có:BB'//CC'//ME(cùng vuông góc với xy)

nên BB'C'C là hình thang.

Hình thang BB'C'C có MB=MC , ME//CC'

nên EB'=EC'.Vậy ME là đường trung bình

BB '  CC '
của hình thang BB'C'C  ME= (1)
2
Ta có:  AA'D=  MED(cạnh huyền-góc

nhọn)  AA'=ME (2)

BB '  CC '
Từ (1) và (2)  AA'=
2
-Học sinh đọc bài toán.

-Yêu cầu học sinh vẽ hình

?Nêu giả thiết ,kết luận của

bài toán

Học sinh :…..

Giáo viên viết trên bảng?Nêu cách làm bài toán

Học sinh :…..

-Giáo viên gợi ý :Gọi E là

hình chiếu của M trên xy

-Cho học sinh suy nghĩ và nêu

hướng chứng minh.

-Cho học sinh làm theo nhóm

-Gọi 1 học sinh lên bảng làm
Các học sinh khác cùng làm

,theo dõi và nhận xét,bổ sung.

.Củng Cố

-Nhắc lại định nghĩa và các

định lí về đường trung bình

của tam giác , hình thang .

-Nêu các dạng toán đã làm và

cách làm.

.Hướng Dẫn

-Ôn lại định nghĩa và các định

lí về đường trung bình của

tam giác , hình thang.

-Làm lại các bài tập trên(làm

cách khác nếu có thể)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản