LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: yesno123

Tham khảo tài liệu 'luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

LUYỆN TẬP
I-MỤC TIÊU :


-HS được cũng cố các bước giải b ài toán bằng cách lập hệ pt


-Rèn kỹ năng lập hệ pt


-giải hệ bằng ph ương pháp th ế ,cộng ,đặt ẩn phụ


II- CHUẨN BỊ :


GV:Bảng phụ ghi nội dung bài tập , thước thẳng ,phấn m àu


HS: học kỹ lý thuyết –chu ẩn bị bài tập luyện tập


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh :kiểm tra sĩ số học sinh


2)Các hoạt động chủ yếu :Ho ạt động 1:Kiểm tra b ài Hoạt động của HS


Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt :
* HS1:


1) Lập pt :
Nêu các bước giải b ài toán

bằng cách lập hệ pt ?
-Chọn ẩn :chọn đại lượng chưa biết làm ẩn (đơn vị ,điều

Để giải hệ ph ương trình ta có kiện thích hợp cho ẩn )

những cách giải n ào ?
-Biểu thị các đại lượng chưa biết khác qua ẩn


-Lập hệ pt diễn đạt sự tương quan giữa các đại lương

chưa biết qua ẩn


2) giải hệ phương trinh


3) Trả lời : chọn kết quả thích hợp và trả lờiHoạt động 2:Luyện Hoạt động của Ghi bảng

tập HSBài 30 sgk/ 22 :
Bài 30 sgk 22


GV đưa đề b ài lên Học sinh tìm Gọi x là độ d ài quảng đ ường AB (x>0; km), y là

bảng phụ hiểu bài toán - thời gian dự định để đi đến B lúc 12 giờ trưa

quảng (y>1;giờ).
tìm
-GV gọi HS đọc bài
đường và thời
Với vận tốc 35 km/h ta có pt: x=35(y+2)(1)
toán
gian dự định

?bài toán yêu cầu ta Với vận tốc 50 km/h ta có pt:x=50(y-1) (2)
-HS chọn ẩn
tìm gì
Từ (1) và (2) có h ệ :
-HS lần lượt
-Gọi HS chọn ẩn đọc từng câu  x  35( y  2)  x  35 y  70


 x  50( y  1)  x  50 y  50
,đặt điều kiện ,đơn và lập pt tương
 15 y  120  y  8
vị cho ẩn ứng
Thế vào (1) ta có x=350 (chọn)
-Yêu cầu HS đọc -HS lên bảng

những câu để thiết giải hệ và trả Vậy quảng đường AB dài 350 km;thời gian dự
định là 8giờ
lập 2 pt của hệ ? lời


-HS giải hệ và trả -HS đọc đề bài Bài 34 SGK/24 :

lời và tìm hiểu bài
Gọi lúc đầu số luống rau là x,số cây mỗi luống là
toán
y (x;y>0; x;y nguyên )thì số cây rau cả vư ờn là
-GV yêu cầu HS

đọc đề và phân tích Lấy số cây mỗi x.y

đề bài luống nhân số
Nếu tăng thêm 8 luống rau nhưng mỗi luống
luống
trồng ít đi 3 cây th ì số cây toàn vườn giảm 54
?muốn tìm số cây

rau trồng đư ợc ta -HS gọi ẩn , cây ta có (x+8)(y-3) =xy-54 < =>-3x+8y=-30*

điều kiện , đơn
làm ntn ?
Nếu giảm đi 4 luống rau nhưng mỗiluống trồng
vị ?
tăng thêm 2cây thì số cây to àn vườn tăng 32 cây
-ta nên gọi ẩn ntn?
ta có (x-4)(y+2) =xy+32 < =>
-HS lập pt
? hãy đ ộc mỗi câu
2x -4y=40 ( 2*)
giúp ta lập pt và lập -HS giải hệ pt

pt đó ?
-HS trả lời bài Từ (*) và (2*) có hệ :

toán
 3 x  8 y  30
 x  50 th ế vào (*) có y= 15

4 x  8 y  80
-HS lên bảng giải hệ

Vậy vườn nh à Lan trồng đ ược 50.15=750 cây
pt và trả lời
Bài 35 SGK/24


bài 35 -HS đọc đề bài Gọi số tiền mua mỗi quả thanh yên là x ,mỗi quả
-HS làm

táo rừng là y (x;y>0; rupi)
SGK/24
-HS trình bày

-HS đọc to đề bài miệng bước 1 Vì số tiền mua 9 quả thanh yên và 8 qu ả táo

(lập hệ pt) rừng là 107 rupi ta có pt:9x+8y=107 (1)
-GV gọi một HS

đừng tại chỗ n êu -Một HS lên Vì số tiền mua 7 quả thanh yên và 7 qu ả táo

phần chọn ẩn ;điều bảng trình b ảy rừng là 91 rupi ta có pt:7x+7y=91 (2)

kiện ; đơn vị của ẩn bài giải
Từ (1) và (2) có :

-nêu các câu dẫn để -Cả lớp cùng
9 x  8 y  107 9 x  8 y  107 9 x  8 y  107
 

lập các pt tương ứng làm vào vở và 7 x  7 y  91  x  y  13 9 x  9 y  117
nh ận xét
?
TVTV: y=10 thế vào x+y=13 => x= 3 (chọn)
-HS cả lớp cùng làm
Vậy Thanh yên 3 rupi/qu ả ; táo rừng thơm
bài
10rupi/quả
Một HS lên bảng

làm bài


GV nh ận xét có thể

cho điểmHoạt động 3: Dặn dò


-Nắm vững cách giải bài toán b ằng cách lập hệ pt chú trọng hai câu để lập đúng từng pt

của hệ


-BVN: 36;37;38 SGK/24
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản