Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (TT)

Chia sẻ: Nguyen Quy | Ngày: | Loại File: pdf | 5 trang

0
308
lượt xem
13
download

HS được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt -Rèn kỹ năng lập hệ pt .Giải toán về năng suất (làm chung,riêng một công việc ) -giải hệ bằng phương pháp thế ,cộng ,đặt ẩn phụ

LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (TT)
Nội dung Text

  1. LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : -HS được cũng cố các bước giải b ài toán bằng cách lập hệ pt -Rèn kỹ năng lập hệ pt .Giải toán về năng suất (làm chung,riêng một công việc ) -giải hệ bằng ph ương pháp th ế ,cộng ,đặt ẩn phụ II- CHUẨN BỊ : GV:Bảng phụ ghi nội dung bài tập , thước thẳng ,phấn m àu HS: học kỹ lý thuyết –chu ẩn bị bài tập luyện tập III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On đ ịnh :kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1:Kiểm tra bài Hoạt động của HS cũ
  2. Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt : * HS1: 1) Lập pt : Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt ? -Chọn ẩn :chọn đại lượng chưa biết làm ẩn (đơn vị ,điều Để giải hệ phương trình ta có kiện thích hợp cho ẩn ) những cách giải n ào ? -Biểu thị các đại lượng chưa biết khác qua ẩn -Lập hệ pt diễn đạt sự tương quan giữa các đại lương chưa biết qua ẩn * HS2 : sữa bài 36 SGK /24 2) giải hệ phương trinh 3) Trả lời : chọn kết quả thích hợp và trả lời HS nh ận xét bài làm của bạn Bài 36 sgk/24 : Gọi x là số thứ nhất ; y là số thứ hai (x,y>0) ta có 25  42  x  15  y  100  x  y  18    10.25  9.42  8 x  7.15  6 y  100.8,69 8 x  6 y  136 x=14; y=4 Hoạt động 2:Luyện Hoạt động của Ghi bảng tập HS Bài 38 sgk/ 22 : Bài 38 sgk 24 GV đưa đề bài lên Học sinh tìm Gọi x làthời gian vòi thứ nhất chảy một m ình dầy
  3. bảng phụ h iểu b ài toán – b ể , y là th ời gian vòi th ứ hai chảy một m ình đầy tìm thời gian b ể (phút ; x,y>0) -GV gọi HS đọc bài mỗi vòi chảy Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 1/x bể ; vòi th ứ toán một mình đầy h ai ch ảy được 1/y bể do hai vòi chảy dầy bể thì hết ?bài toán yêu cầu ta b ể 1 giờ 20phút=80 phút nên một phút hai vòi chảy tìm gì -HS chọn ẩn được 1/80 bể ta có : 1/x+1/y=1/80(1) -Gọi HS chọn ẩn lần lượt Nếu mờ vòi thứ nhất trong 10 phút ; vòi thứ hai -HS ,đặt đ iều kiện ,đơn đọc từng câu và trong 12 phút thì được 2/15 Bể ta có pt : vị cho ẩn lập pt tương 10/x+12/y=2/15 (2) .Tứ (1) và(2) có hệ -Yêu cầu HS đọc ứng những câu để thiết 1 1 1 1 1    u  t  80 10u  10t  8 bằng  x y 80 -gải hệ       lập 2 pt của hệ ? 10  12  2 10u  12t  2 10u  12t  2 phương pháp   x y 15 15 15    ?có nhận xét gì về đ ặt ẩn phụ TVTV:2t=1/120 <= >t=1/240 thế vào (1) có cách giải hệ pt này -1HS lên b ảng u +1/240=1/80=>u=1/80-1/240=2/240=1/120 -GV gọi 1 HS lên giải hệ và trả 1 1 bảng giải hệ và trả lời  x  u  120  x  120  (chọn)  1 1 lời  y  240  t  y -HS cả lớp giải 240  b ài vào vở Vậy nếu mở riêng từng vòi thì :vòi 1 :120 phút=2giờ ; vòi 2 : 240 phút =4 giờ Bài 43 SBT/10 -GV yêu cầu HS -HS đọc đề bài Gọi năng suất lúa mới trên một ha là x ; năng suất đọc đề và phân tích và tìm hiểu bài
  4. đề bài 43sgk lúa cũ trên một ha là y (x;y >0; tấn ) toán -ta nên gọi ẩn ntn? -HS gọi ẩn , Vì 60 ha lúa mới và 40 ha lúa cũ thu đư ợc 460 tấn đ iều kiện , đơn ta có : 60x+40y=460 (1) ? hãy đ ọc mỗi câu vị ? giúp ta lập pt và lập Cứ 3 ha lúa mới thu được ít hơn 4ha lúa cũ là 1 tấn pt đó ? -HS lập pt ta có pt: 3x-4y=1(2).Từ (1) và (2) có hệ : -HS giải hệ pt 60 x  40 y  460 3 x  2 y  23   4 y  3 x  1  3 x  4 y  1 -HS lên bảng giải hệ -HS trả lời bài CVTV:6y=24=> y=4 thế vào (2) có x=5 (chọn) pt và trả lời toán Vậy năng suất lúa giống mới là 5 tấn /ha ,lúa giống cũ là 4 tấn /ha -HS đ ọc b ài 39 Bài 39 SGK/25 : SGK/25 Hướng dẫn : -HS đọc to đề bài -HS đọc đề bài Giả sử không kể thuế VAT người đó phải tả x triệu -GV hướng dẫn HS -HS theo dõi đồng cho hàng lo ại 1 và y triệu đồng cho hàng loại cách làm từng bước GV hướng dẫn h ai khi đó số tiền trả cho hàng lo ại hai cả thuế 10% là 110/100x triệu ; cho hàng loại hai cả thuế 8 % là 108/100y triệu ta có pt 110/100x+108/100 y=2,17 hay 1,1 x+1,08y=2,17 Khi thuế VAT là 9% cho cả hai loại thí số tiền trả là 109/100(x+y)=2,18 hay 1,09 x+1,09y=2,18
  5. Hoạt động 3: Dặn dò -Nắm vững cách giải bài toán b ằng cách lập hệ pt chú trọng hai câu để lập đúng từng pt của hệ -BVN: phần còn lại SGK/24 Soạn các câu hỏi ôn tập chương III vào vở ghi

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản