LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: yesno123

HS được rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách lập pt qua bước phân tích đề bài ,tìm ra mồi liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập pt - Biết trình bày bài giải của một bài toán bậc hai

Nội dung Text: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

LUYỆN TẬP
I-MỤC TIÊU :


- HS được rèn luyện kỹ năng giải bài toán b ằng cách lập pt qua bước phân tích đề bài ,tìm

ra mồi liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập pt


- Biết trình bày bài giải của một bài toán b ậc hai


II-CHUẨN BỊ :


Bảng phụ ghi sẵn đ ề b ài ,bài giải mẫu ,thước thẳng ,máy tính bỏ túi


-HS:Thước thẳng ,máy tính bỏ túi ,chuẩn bị một số bài tập


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh


2)Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1: kiểm Hoạt động của HS

tra bài cũ-GV nêu yêu cầu  HS 1:chữa b ài 41 SGK :

kiểm tra
Gọi số m à b ạn này chọn là x thì số bạn kia chọn là x+5 .( hai số
*HS1: Chữa b ài tập cùng dấu )

41 SGK/59
Vì tích hai số là 150 ta có pt :x(x+5)=150 x2 +5x -150 =0

-GV kiểm tra b ài làm
 =25-4(-150)=25+600=625>0 =>  =25 ;x1=10 ; x2 =-15
ở nhà của vài HS

Trả lời :-Nếu bạn Minh chọn số 10 thì b ạn Lan chọn số 15 hoặc
*HS2: Chữa b ài tập
ngược lại
43 SGK /59 :

-Nếu bạn Minh chọn số -15 thì bạn Lan chọn số -10
GV yêu cầu HS 2: kẻ

bảng phân tích *HS 2: Sữa b ài 43


Gọi vận tốc xuồng lúc đi là x (km/h); x>5 thì vận tốc xuồng lúc

về là x-5(km/h)
-GV nhận xét cho

điểm .Thời gian đi là 120/x (giờ ) và nghỉ một giờ nên thời gian lúc đi

hết tất cả là 120:x +1 (giờ )


Đường về d ài :120+5=125(km)nên thời gian về là125/x-5 (giờ)


120 125
x2 -5x +120x -600 =125
Theo đ ầu bài ta có pt : 1 
x5
x

x2 -10x-600=0 =>x1 =30 (chọn); x2 =-20 (lo ại)


Trả Lời : vận tốc của xuồng khi đi là 30km/hHoạt động 2: Luyện tập Hoạt động của H Ghi bảng

S-HS đọc to đề bài
Bài 46 SGK/59 : 1)Bài 46 SGK/59 :
-GV đưa đ ề b ài lên b ảng -Tính kích thước Gọi chiều rộng của mảnh đất là

phụ m ảnh đất tức là tính x(m);x>0

chiều d ài ,chiều
Em hiểu tính kích thước Vì diện tích là 240 nên chiều rộng là
rộng mảnh đất
của mảnh đất là gì ? 240: x (m)

-HS gọi một trong
-Chọn ẩn số ,đơn vị Nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều
h ai kích thước là ẩn
,điều kiện ? dài 4m thì diện tích không đổi ta có pt:

-HS biểu thị các đại
-Biểu thị các đại lượng (x+3) ( 240:x -4 )=240
lượng chưa biết qua
khác và lập pt của bài
x2 +3x -180 =0;  =729 =>  =27
ẩn
toán

-HS lập pt x = 12 ; x2 =-15 (loại)
-yêu cầu HS giải pt

-Giải pt và thông trả lới : mảnh đất có chiều rộng là 12m
-Gọi HS đọc kết quả
b áo đáp số chiều d ài là 20 m
việc giải pt
Bài 47 SGk /59 Bài 47 SGK/5


-GV đưa đ ề b ài lên b ảng -HS đọc to đề Gọi vận tốc của cô Liên đi là x

phụ (km/h); x>0 thì vận tốc bác Hiệp đi
-HS phân tích bài toán
là x+3 (km/h); thời gian cô liên đi
-GV hướng dẫn học sinh theo dẫn dắt của GV
hết quảng đường là 30/x; thời gian
phân tích theo bảng
-là lo ại toán chuyển bác Hiệp đi là 30/x+3 Vì Bác Hiệp

-Bài toán thuộc loại toán động đến trước cô Liên ½ giờ ta có pt:

gì ?
Cần quan tâm :Vận tốc
-cần quan tâm đến ,thời gian ,qđường của 30 30 1
  x 2  3 x  180  0

x x3 2
những đại lượng nào ? Bác Hiệp và cô Liên   9  720  729    27
 3  27  3  27
x1   12; x2   1 5
2 2
Xét với những đối tượng
v t s
nào ?
Trả lời : Vận tốc cô Liên đi

12(km/h),vận tốc xe bác Hiệp đi là
Bác x+3 30 30
-HS lần lượt phân tích
12+3=15(km/h)
theo từng bước Hiệ
x+3
p
Bài 50 SGK/59
Bài 50 SGK

Gọi khối lượng rieng của kim loại I
-GV đưa đề bài lên bảng Cô x 30 30
là x (g/cm3) thì khối lượng riêng
Liên
? trong bài toán này có x
của kim loại II là x -1 ; Thể tích của
những đại lượng n ào ?
kim loại I là 880/x; của kim loại II
HS trình bày bài giải
là 858/x-1
? mối quan hệ giữa

-Bài toán này có 3 đại
chúng ntn?
Vì thể tích miếng thứ nhất nhỏ hơn
lượng ( khối lượng (g);
th ể tích miếng thứ hai là 10cm3 ta
-Gv yêu cầu HS phân
th ể tích (cm 3); khối
858 880
tích đại lượng bằng bảng có pt:   10
x 1 x
3
lượng riêng (g/cm )
và lập pt bài toán
Giải pt ta có :
Công thức D=m/V
-HS cùng giải pt báo

-Một HS lên b ảng làm x1 =8,8, (chọn); x2 =-10 (loai)
cáo kết quả

b ài
Vậy khối lương riêng của kim loại I
-GV thông báo kết quả
3
-HS giải pt và ghi lại là 8,8 g/cm ,của kim loại II là 7,8
đúng

kết quả
Bài 49 : Hướng dẫn
Bài 49 SGK
GV đưab đề bài lên bảng


?Ta cần phân tích những
Thời gian Năng
đại lư ợng n ào trong bài
-Ta cần phân tích các suất
toán
đ ại lư ợng : thời gian

Đội I x 1 /x
Hãy lập bảng phân tích hoàn thành công việc

và năng suất
và ph bài toán

Đội II x+6 1 /x+6
_GV chốt lại : với dạng -HS nêu b ảng phân tích

toan 1làm chung ,làm và pt bài toán
Cả hai 4 1 /4
riêng hay toán về vọi
đội
nước chảy giữa thời gian

hoàn thành và năng suất

trong một đơn vị thời

gian là hai số nghịch đảo

của nhau


*Dặn dò : BVN: 51,52

/sgk +52;56 SBT


-làm các câu hỏi ôn tập

chương 4 .đọc và ghi

nhớ phần tóm tắt kiến

thức
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản