LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

Chia sẻ: yesno123

cũng cố hai qui tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai -Rèn kỹ năng rút gọn biểu thức , tính toán ,tìm x, và kỹ năng suy luận để so sánh . -phát triển tư duy cho HS qua dạng toán so sánh và chứng minh

Nội dung Text: LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

LUYỆN TẬP


I-MỤC TIÊU :


-cũng cố hai qui tắc khai phương một th ương và chia hai căn bậc hai


-Rèn kỹ năng rút gọn biểu thức , tính toán ,tìm x, và k ỹ năng suy luận để so sánh .


-phát triển tư duy cho HS qua d ạng toán so sánh và chứng minh


II- CHUẨN BỊ :


HS học thuộc các qui tắc và định lý liên hệ giữa phép chia và phép khai phương , khai

phương các số chính ph ương từ 1->200


Gv Bảng phụ ghi các nội dung b ài tập cần luyện tập


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1-On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh


2-Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảngHoạt động 1:kiểm tra *HS lên b ảng làm

bài
bài cũ


tắc khai Cả lớp theo dõi và
*Nêu qui

phương một thương làm nhận xét đánh giá

Sữa bài 31 sgk/18
bài 28b,d
tắc chia -HS tiếp nhận b ài a ) 25  16  9  3
*nêu qui
25  16  5  4  1
CBH,làm bài 29 a;c 31
b) a  b  a  b  a  a  b  b

Và ghi nhớ không ma a  b  b 
* h s3 làm bài 30a a  b   b
tắc khai vay : a  b  b  a
có qui
Hoạt động 2:Sữa bài
phương 1 hiệu
tập


- GV sữa bài 31


-GV lưu ý với hs:Khai
Bài luy ện tại lớp :
phương của hiệu hai số

Bài 32 :Tính
không âm a,bkhông chắc
-từng kết quả cho
bằng hiệu của khai
hs phát hiện và trả 25 49 25 49 1
. .0,01 
a) . .
phương số a với khai 16 9 16 9 100
lời 57 1 35
.. 
phương của b
4 3 10 120
41.289 289 17
Vận dụng hằng  
c)
164 4 2
đẳng thức hiệu hai

Bài 33: Giải phương trình
bình phương


Hoạt động 3: bài luyện -dùng kết quả khai a) 2.x  50  2.x  5 2  x  5
12
2 2
số c) 3.x  12  x   4 2
phương các
tại lớp
3
chính phương quen  x1  2 ; x 2   2
-Cho HS làm bài 32 trên
thuộc
phiếu học tập Bài 34: Rút gọn các biểu thức

-HS làm bài a theo
a) vận dụng qui tắc khai 3 3
a )ab 2 .  ab 2 . 
hd 2 4
ab 24
ab
phương 1 tích
Do, a  0  ab 2  ab 2  k / q :  3
Bài c đứng tại chỗ
? để biến đổi về dạng tích
Bài 36 : Mỗi khẳng định sau đúng hay
trả lời
ta dùng kiến thức n ào ? sai ?vì sao?


-GV ch ọn 1 số phiếu để -HS làm bài 34 theo a) đúng

sữa nhóm và cử người
b) Sai ,vì vế phải không có nghĩa
trình bày
Cho hs làm bài 33
c) Đúng vì 36  39  49
-HS trả lời miệng
Gv dẫn dắt hs làm bài a
bài 36 trước lớp d) đúng .Do chia 2 vế của bpt cho cùng

-HS vận dụng làm bài c một số dương và không đổi chiều bpt

đó
*GV cho hs thảo luận

nhóm bài 34


-Gv cho các nhóm trình

bày và tự đánh giá


-GV cho hs làm bài 36

trả lời miệng
Hoạt động 4:Cũng cố –

dặn dò


* Gv khắc sâu các dạng

toán vừa làm
Hd bài 35 Giải pt có dấu

trị tuyệt đối thì chia 2

trường hợp


* Dặn dò : làm phần còn

lại của LT và làm chi tiết

bài 36 vào vở ghi


Chuẩn bị bài m ới sgk/20
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản