Luyện tập nitơ, phot pho

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
260
lượt xem
76
download

Luyện tập nitơ, phot pho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và luyện tập hóa chuyên đề nitơ, phot pho

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện tập nitơ, phot pho

  1. 1,  Nhiệt phân hoàn toàn a mol một muối vô cơ (A) thu được 3a mol hỗn hợp khí và hơi (3 chất khác  nhau) theo tỉ lệ mol 1:1:1, biết. Hỏi (A) là hợp chất nào sau đây? Chọn câu trả lời đúng:  A. (NH4)2SO4  B. NH4NO3  C. (NH4)2CO3  D. NH4HCO3  2,  Cho   phản   ứng:   Pt   +   HNO3  +   HCl   H2[PtCl6]   +   X   +   Y Biết   X   là   khí   không   màu   dễ   hoá   nâu   trong   không   khí. Hệ số của phương trình phản ứng là: Chọn câu trả lời đúng:  A. 2 : 4 : 10 : 2 : 5 : 5  B. 3 : 4 : 18 : 3 : 4 : 8  C. 8 : 6 : 18 : 8 : 6 : 8  D. 1 : 1 : 10 : 1 : 1 : 5  3,  Để nhận biết ion PO4  trong dung dịch thường dùng thuốc thử AgNO3 bởi vì: 3­ Chọn câu trả lời đúng:  A. Tạo ra khí không màu, hóa nâu ngoài không khí.  B. Tạo ra kết tủa có màu vàng đặc trưng.  C. Có khí màu nâu bay ra.  D. Tạo ra dung dịch có màu vàng  4,  Đốt cháy hoàn toàn m gam photpho trong bình chứa oxi dư tạo ra (X), nhỏ vài ml nước vào bình và  lắc nhẹ để (X) tan hết được dung dịch (Y). Trung hòa dung dịch (Y) bằng KOH dư được (Z). Cho (Z)  tác dụng với dung dịch AgNO3 được kết tủa màu vàng (T). Hỏi X, Y, Z, T lần lượt là dãy chất nào sau  đây? Chọn câu trả lời đúng:  A. P2O5; H3PO4; K3PO4; P  B. P2O5; H3PO4; K3PO4; Ag3PO4  C. P2O5; H3PO4; HPO4; AgPO4  D. PO3; H2PO3; K3PO4; Ag3PO4  5,  Photpho   (V)   clorua   khi   thuỷ   phân   tạo   nên   2,5   mol   hiđroclorua. Khối lượng axit photphoric tạo thành trong dung dịch là: Chọn câu trả lời đúng:  A. 44,5g 
  2. B. 28,25g  C. 49g  D. 40g  6,  Quặng floapatit là: Chọn câu trả lời đúng:  A. Ca5(PO4)3OH  B. Ca5F(PO4)3 hay Ca2FPO4  C. CaMg(CO3)2  D. Ca3(PO4)2  7,  Hòa tan 8,1 g kim loại R bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 6,72 lit khí NO duy nhất (đktc). Kim  loại R đem dùng là: Chọn câu trả lời đúng:  A. Ca  B. Zn  C. Fe  8,  Thành phần phần trăm khối lượng của photpho trong các chất: photpho (III) oxit, photpho (V) oxit,  axit photphorơ lần lượt là: Chọn câu trả lời đúng:  A. 56,4%; 43,7%, 37,8%  B. 31,6%, 43,7%, 56,4%  C. 43,7%, 56,4%, 37,8%  D. 56,4%; 43,7%; 31,6%  9,  Trong các công thức sau đây, chọn công thức hóa học đúng của magie photphua ?  Chọn câu trả lời đúng:  A. Mg3P2O7  B. Mg(PO3)2  C. Mg3P2  D. Mg3(PO4)2  10,  Khi cho Cu2O hòa tan vào dung dịch HNO3 đặc, nóng hiện tượng xảy ra là:  Chọn câu trả lời đúng:  A. Có khí không màu bay ra và dung dịch có màu xanh.  B. Không có khí bay ra và dung dịch thu được có màu xanh.  C. Có khí nâu bay ra và dung dịch thu được có màu xanh.  D. Có khí không màu bay ra hóa nâu ngoài không khí và dung dịch thu được không m
Đồng bộ tài khoản