LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Chia sẻ: yesno123

Rèn luyện cho HS kỹ năng giải một số dạng phương trình qui về pt bậc hai : phương trình trùng phương ,phương trình chứa ẩn ở mẫu ,một số dạng phương trình bậc cao - Hướng dẫn HS giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ .

Nội dung Text: LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

LUYỆN TẬP
I-MỤC TIÊU :


-Rèn luyện cho HS kỹ năng giải một số dạng phương trình qui về pt bậc hai : ph ương

trình trùng phương ,phương trình chứa ẩn ở mẫu ,một số dạng phương trình bậc cao


- Hướng dẫn HS giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ .


II-CHUẨN BỊ :


Gv:Bảng phụ ghi bài tập ,b ài giải mẫu


HS: Máy tính bỏ túi phiếu học tập.


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh :Kiểm tra sĩ số học sinh


2)Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1: Kiểm tra bài Hoạt động của HS

*HS1: Chữa bài tập 34 SGK Bài 34 SGK Giải pt


a)x4 -5x2 +4 =0 . Đặt x2 =t >=0
Giải pt trùng phương
có pt :t2 -5t+4=0 có a+b+c=1 -5+4=0
Câu a); b)


-GV nhận xét : nếu pt trùng =>t1 =1; (chọn ); t2=c/a= 4 (Chọn)

phương có a và c trái d ấu thì
Vậy x2 =t=1=> x1=1; x2 =-1 ;x2=t=4=> x3=2; x4 =-2
pt có 2 nghiệm đối nhau

b )2x4-3x2 -2=0 ; Đặt x2 =t >=0
HS2:chữa bài 35 SGK: c/

có pt :2t2 -3t-2=0 có   9  16  25  0    5
GV nhận xét cho điểm

t1= 2 (chọn) => x2 =4 => x=2;-2 ; t2 =-1/2 (lo ại )


Bài 35c SGK


 x2  x  2
4
 : DK : x  1; x  2
x  1  x  1 x  2 
 4 x  8  2  x 2  x  x 2  5x  6  0    1


=>x1 =-2 (loại ) ; x2=-3 (chọn) vậy pt có một nghiệm x=-

3Hoạt động 2:Luyện tập Hoạt động của HS Ghi bảng-Gv đưa đề bài 37 c;d Bài 37 SGK/56 Giải pt:

lên bảng
c)0,3x4 +1,8 x2 +1,5 =0
-HS tìm hiểu b ài

-GV gọi 2 HS lên bảng
-Hai HS lên b ảng Đặt x2 =t >=0
làm mỗi HS làm một
làm mỗi em làm
có pt :0,3t2 +1,8t+1,5=0 có
câu
một câu

a-b+c=0,3 -1,8 +1,5 =0
-HS ở lớp làm vào vở
-HS ở lớp nhận xét
của m ình sữa sai =>t1 =-1 (lo ại ); t2 =-5 (loại)


-Một HS đứng tại chỗ Vậy pt vô nghiệm

sữa bài c
d )2x2 +1 =1/x2 -4 ĐK:x khác 0

-GV gọi HS kh àc sữa
=>pt:2x4+5x2 -1=0
bài d

-HS tìm hiểu đề Đặt x2 =t >=0 ;có pt :2t2 +5t-1=0
-GV kiểm tra sự làm
bài trên b ảng phụ
bài tập của HS   25  8  33  0    33

--2 HS đứng lên
5 5
33 33
lần lư ợt n êu cách t1=  x 1; 2  
4 2

-Gv đưa đề bài 38 lên giaỉ mỗi câu
 5  33
 0 (loại )
t2 =
bảng
4


-Yêu cầu HS giải câu b;
Bài 38 : SGK Giải pt
-Hai HS lên b ảng
d
làm bài
b ) x3 +2x2 – (x-3)2=(x-1) (x2-2)
-GV gọi HS đứng lên
Bài 39 :
x3+2x2-x2 +6x-9=x3 -2x-x2 +2
giải mỗi pt
nêu cách

HS hoạt động theo
trên bảng 2x2 +8x -11 =0
nhóm
-Gọi 2 HS lên bảng làm 4 38
 '  38  0  x1,2 
2
Nửa lớp làm câu c;
-HS ở lớp làm vào vở
nửa lớp làm câu d x x  7  x x4
 2 x 2  15 x  14  0
1  
d)
3 2 3
-GV yêu cầu HS hoạt 15  337
  337    337  x 1, 2 
4
động theo nhóm bài 39

Đại diện các nhóm Bài 39 SGK/57 :Giải pt
SGK
Mỗi nữa lớp làm một lên bảng trình bày c)( x 2  1)(0,6 x  1)  0,6 x 2  x

câu
( x 2  1)(0,6 x  1)  x(0,6 x  1)
-GV kiểm tra hoạt động
-HS làm theo sự 2
( x  1)( 0 , 6 x  1)  x ( 0 , 6 x  1)  0
của các nhóm
x 
 x  1 0 , 6 x  1   0
2
hướng dẫn của GV

-GV gọi đại diện các 2
-Hai HS lên b ảng x -x-1 =0 hoặc 0,6x+1 =0
nhóm lên trình bày
giải tiếp các pt
1 5
 x2-x-1 =0 =>  =5 => x1,2 
Bài 40 : Gv hướng dẫn 2

HS cùng làm
 0 ,6x+1=0 x3=-1/0,6 =-5/3
_HS làm câu c
2
-Đặt x +x =t
d )(x2+2x-5)2-(x2-x+5)2 =0
-Một HS lên sữa
-HS lập pt ẩn t tạo
(2x2+x)(3x-10)=0
bài
thành

* 2x2+x=0 x(2x+1)=0  x1=0; x2=-1/2
-HS giải tìm t

* 3x-10=0  x3 =10/3
-Gọi 2 HS lên bảng giải

Bài 40 SGK :giải pt bằng cách đặt ẩn
tiếp

phụ
-Câu c HS làm vào vở

a)3(x2+x)2 -2(x2+x)-1=0
gọi một HS lên
-G

đ ặt x2+x=t ta có pt:3t2 -2t -1=0
bảng làm


ta có a+b+c=3 -2 -1=0 =>t1=1 ; t2 =-1/3


x2+x=1=> x2+x-1=0
*
1 5
   5  x1, 2 
2


1
* x2  x   3x 2  3x  1  0    3  0
3


1 5
Vậy pt có 2 nghiệm x 1,2 
2
 x 2
c) x  x  5 x  7  6 x 7 


2
x  t  0  x  t 2 ta có pt:t -t=5t+7
Đặt


t2 -6t-7=0 có a-b+c =1+6-7=0


=>t1=-1 (lo ại) ; t2 =7 (chọn)=> x=t2=49


Vậy pt có nghiệm là x=49 Dặn dò :-Ghi nh ớ thực hiện các chú ý khi giải pt qui về pt bậc hai như khi đặt ẩn

phụ cần chú ý điều kiện của ẩn ,với pt chừa ẩn ở mẫu phải đặt đk cho các mẫu

khác 0 và đối chiếu đk chọn nghiệm


BVN: phần còn lại SGK/56;57+ 49;50 SBT/45;46
-


On lại các bước giải bài toán bằng cách lập pt
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản