Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chia sẻ: ntgioi120401

Tốc độ phản ứng là độ biến thiên. - A. nồng độ của 1 chất trong phản ứng trong 1 đơn vị thời gian. - B. Khối lượng của một trong các chất phản ứng trong 1 đơn vị thời gian.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Luyeän taäp: TOÁC ÑOÄ PHAÛN ÖÙNG & CAÂN BAÈNG
HOÙA HOÏC
• Caâu 1
• Haõy choïn ñaùp aùn ñuùng
• Toác ñoä phaûn öùng laø ñoä bieán thieân
• A. noàng ñoä cuûa 1 trong caùc chaát phaûn öùng trong 1
ñôn vò thôøi gian.
• B. khoái löôïng cuûa moät trong caùc chaát phaûn öùng trong
1 ñôn vò thôøi gian.
• C. noàng ñoä cuûa 1 trong caùc chaát saûn phaåm trong 1
ñôn vò thôøi gian.
• D. noàng ñoä cuûa 1 trong caùc chaát phaûn öùng hoaëc saûn
phaåm trong 1 ñôn vò thôøi gian.
Caâu 2
D.Khoâng ñuùng! C.Sai maát roài!
• Cho PTHH vaø soá lieäu thöïc nghieäm sau
• A+2B→3C B.10 ñieåm!
Noàng ñoä A C
t= o 1,1M 0M
t= 20 phuùt 1,0M x = 0,015
• 1, Tính x?
• 2, Toác ñoä trung bình cuûa phaûn öùng(mol / l.phuùt)tính
theo chaát A laø:
C. 0,0015 D. 0.03
A. 1,01 B. 0,0005
• 3, Neáu toác ñoä phaûn öùng tính theo chaát C coù cho keát
A. Sai roài!
quaû nhö treân khoâng? Vì sao?
Caâu 3
• Haõy cho
Söï thay ñoåi ñieàu kieän Söï thay ñoåi Vpu
bieát söï
thay ñoåi
Taêng noàng ñoä chaát
Vpu vôùi
tham gia
töøng
Giaûm aùp suaát(rieâng
tröôøng phaàn) cuûa chaát tham
hôïp thay gia
ñoåi ñieàu Giaûm t0 phaûn öùng
kieän phaûn
öùng sau Taêng dieän tích tieáp
xuùc
Cho theâm chaát xuùc
taùc
Caâu 4 Theá naøo laø phaûn öùng thuaän nghòch?
• Caâu 5
• Haõy choïn ñaùp aùn ñuùng
• Caân baèng hoùa hoïc laø traïng thaùi cuûa phaûn öùng thuaän
nghòch khi
• A. V pö thuaän » V pö nghòch
• B. V pö thuaän « V pö nghòch
• C. V pö thuaän = V pö nghòch
• D. phaûn öùng döøng laïi
Caâu 6
• Haõy choïn daùp aùn ñuùng
• Phaûn öùng N2 + 3H2 2NH3 coù haèng soá caân baèng laø

[ NH3 ] [ NH3 ]
2

A. B.
[ N 2 ][ H 2 ]
[ N 2 ][ H 2 ]
3[ NH3 ] [H2 ] [ N2 ]
3

C. D
[ N 2 ] [ H2] [ NH3 ]
1/ 2 2
3/ 2
D. A & C
Caâu7
• Khi ñun noùng HI trong moät bình kín, xaûy ra phaûn öùng
• 2HI(k) H2(k)+I2(k)
• ÔÛ moät nhieät ñoä T, haèng soá caân baèng K cuûa phaûn öùng
baèng 1/64. Tính xem coù bao nhieâu % HI bò phaân huûy
ôû nhieät ñoä T?
• Höôùng daãn• 2HI(k) H2(k)+I2(k)
• B ñaàu 1 0 0
• Pu 2x x x
• CB 1-2x x x
x2 1 • =>60x2 +4x – 1=o
=
[1 − 2 x ] 64
2
• =>x1 < o (loaïi)
• x2= 0,17
• Ñaùp soá % HI phaân huûy = 37%
Caâu 8
• Theá naøo laø söï chuyeån dòch caân baèng hoùa hoïc?
Caâu 9

Cho caân baèng CaCO3(r) CaO(r)+CO2(k) ∆H
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản