LUYỆN TẬP:TỔNG BA GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC

Chia sẻ: lotus_3

Thông qua bài tập nhằm khắc sâu cho học sinh về tổng các góc của tam giác, tính chất 2 góc nhọn của tam giác vuông, định lí góc ngoài của tam giác. - Rèn kĩ năng tính số đo các góc,phát hiện các góc bằng nhau,phụ nhau,chứng minh 2 đường thẳng song song . - Rèn kĩ năng suy luận. B. Chuẩn bị: Thước thẳng, thước đo góc, ê ke

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LUYỆN TẬP:TỔNG BA GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC

LUYỆN TẬP:TỔNG BA GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC

A. Mục tiêu:

- Thông qua bài tập nhằm khắc sâu cho học sinh về tổng các góc của tam

giác, tính chất 2 góc nhọn của tam giác vuông, định lí góc ngoài của tam

giác.

- Rèn kĩ năng tính số đo các góc,phát hiện các góc bằng nhau,phụ

nhau,chứng minh 2 đường thẳng song song .

- Rèn kĩ năng suy luận.

B. Chuẩn bị: Thước thẳng, thước đo góc, ê ke

C.Hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy và trò Kiến thức trọng tâm

I.Kiểm tra.

1.Nêu định lí về tổng 3 góc trong

một tam giác

2.Góc ngoài của tam giác là gì?

Bài 1.Tính các số đo x trong các hình
II.Bài mới.

sau: E

63


A
x
37
D
75 F

Giáo viên nêu bài toán,vẽ hình 66 x
B C
-Học sinh vẽ hình vào vở. h1 h2

N
x

?Nêu cách tìm x
136 x
M P
Học sinh :áp dụng định lí tổng ba h3

góc trong một tam giác

Giải.

µ µµ
-Cho học sinh làm theo nhóm Hình 1: C  180 0  ( A  B )

µ  
 C  180 0  750  66 0

-Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn 0
µ
 C  39 0 hay x=39

µ µµ
Hình 2: F  180 0  ( D  E )
-Gọi học sinh lên bảng làm .
µ  
 F  180 0  370  630

0
µ
 F  80 0 hay x=80

2x=1800-1360
Hình 3:
-Các học sinh khác cùng làm,theo
2x=440
dõi và nhận xét
x=220
-Giáo viên nhận xét cùng học sinh .
µ µ
Bài 2.Cho VABC có A  40 0 ; C  60 0 .

Tia phân giác của góc B cắt AC ở D
Giáo viên nêu bài toán
·
a) Tính ABC
-Gọi 1 học sinh lên bảng vẽ hình
· ·
-Các học sinh khác vẽ hình vào vở. b)Tính BDA , BDC

·
?Nêu cách tính ABC

Học sinh :áp dụng định lí tổng ba Giải. B


góc trong một tam giác a) Ta có:
80
40
-Cho học sinh làm theo nhóm A C
D


-Gọi học sinh lên bảng làm .

-Các học sinh khác cùng làm,theo
0 µµ
·
dõi và nhận xét ABC =180 -( A  C )

0 0 0 0
·
 ABC =180 -(80 +40 ) =60

·
b) Vì BD là tia phân giác của ABC
· ·
?Nêu cách tính ADB , CDB 1·
· ·
ABD  CBD  ABC  30 0
2
· · ·
Học sinh : tính DBC  BDA , BDC
·
ADB là góc ngoài của VBCD
-Cho học sinh làm theo nhóm
0 0 0
· · µ
 ADB = DBC  C =30 +80 =110
-Gọi học sinh lên bảng làm .
0· 0 0 0
·
 CDB =180 - ADB =180 -110 =70
-Các học sinh khác cùng làm,theo
Bài 3. Cho hình vẽ sau,biết AB//DE
dõi và nhận xét A

47
·
Tính DEC D
Giáo viên nêu bài toán,vẽ hình
Giải
-Học sinh vẽ hình vào vở. 36
B C
E
Ta có: AB//DE
?Nêu GT,KL của bài toán
· µ
 EDC = A
Học sinh :….
0
· ·
?Nêu cách tính DEC  EDC =47

· · Xét VDEC ta có:
Học sinh :tính EDC  DEC

· µ
-Cho học sinh làm theo hướng dẫn DEC =180 -( EDC + C )

0 0 0
·
-Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn  DEC =180 -(47 +36 )

-Gọi học sinh lên bảng làm . 0
·
 DEC =97
A B
?Còn cách làm nào khác Bài 4. a
54
C
µ · 92
Học sinh :tính B  DEC Cho hình vẽ bên E
D 34
b

?Nêu các dấu hiệu nhận biết hai CMR:a//b

đường thẳng song song

Học sinh :… Giải.

?Từ đó hãy nêu cách chứng minh Xét VCED ta có:

a//b
 
µ µµ
E  180 0  C  D

·
Học sinh : tính CED rồi chứng tỏ 0 0 0 0
µ µ
 E =180 -(92 +34 )  E =54
· ·
BAC  CED
· ·
 BAC  CED
-Cho học sinh làm theo hướng dẫn
Mà 2 góc này so le trong  a//b
-Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn
Bài 5.Cho VABC có B =700 và
µ
-Gọi học sinh lên bảng làm .
0
µµ
A  C =20
?Còn cách làm nào khác
µ µ
Tính A và C
·
Học sinh :tính ABC ….
Giải.
Giáo viên nêu bài toán
µ µ µµ µ
Ta có: A  C  180 0  B
?Nêu cách tính A và C

Thay B =700  A  C  110 0
µ µµ
Học sinh :áp dụng định lí tổng ba

µµ Mà A  C =200 
µµ
góc trong một tam giác tính A  C

rồi áp dụng quy tắc tìm 2 số biết 0 0 0
µ
A =(110 +20 ):2=65

tổng và hiệu 0 0 0
µ
C =110 -65 =45

-Cho học sinh làm theo nhóm µ
Bài 6.Cho VABC có B  72 0 .Các tia
-Gọi học sinh lên bảng làm .
phân giác của các góc A và C cắt nhau
-Các học sinh khác cùng làm,theo
ở K.
dõi và nhận xét ·
Tính AKC

Giải. B

Giáo viên nêu bài toán 72
µ
Xét VABC có B  72 0
K
· µ
?Nêu cách tính AKC và C 0
µµ
 A  C =108 C
2
1
A


Các tia phân giác
· ·
Học sinh : Tính BAC  BCA
của các góc A
µ¶
 A1  C2
và C cắt nhau
·
 AKC ở K  A1  C2 =( A  C ):2=1080:2=540
µ¶ µµ


Xét VAKC có: AKC =1800-( A1  C2 )
µ¶
·

-Cho học sinh làm theo nhóm
=1800-540=1260
-Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn
Vậy AKC =1260
·
-Gọi học sinh lên bảng làm .
-Các học sinh khác cùng làm,theo Bài 7.Cho VHEC .Các tia phân giác

µ µ
dõi và nhận xét của H và C cắt nhau tại N.Biết

·
HNC  1230

µ
Tính E E


Giáo viên nêu bài toán Giải.
N
µ
?Nêu cách tính E 123
Xét VHNC ta có:
1
1 C
H
¶ µ·
H1  C1  HNC  180 0

Học sinh : Tính ·
Mà HNC  1230
¶µ· ·
H1  C1  EHC  ECH

µ
E ¶µ
 H1  C1  570 (1)

-Cho học sinh làm theo nhóm theo µ µ
Vì các tia phân giác của H và C cắt
hướng dẫn.
 
· · ¶µ
nhau tại N  EHC  ECH  2 H1  C1

(2)
-Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn
· ·
Từ (1) và (2)  EHC  ECH  114 0

 
µ · ·
 E  180 0  EHC  ECH
-Gọi học sinh lên bảng làm .

=1800-1140=660

µ
-Các học sinh khác cùng làm,theo Vậy E  66 0

dõi và nhận xét Bài 8.Tính các góc của VABC biết :

-Giáo viên nhận xét,uốn nắn cho µµµ
a) A : B : C  2 : 3 : 4
µµµ
học sinh . b) A : B : C  3 : 4 : 5

Giải.

Giáo viên nêu bài toán µµµ
ABC
µµµ
a) A : B : C  2 : 3 : 4   
2 3 4
?Nêu cách làm bài toán
áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng
Học sinh:áp dụng tính chất của dãy
nhau ta có:
tỉ số bằng nhau
µ µ µ µµµ
A B C A  B  C 180 0
 20 0
=
µµµ 
?Từ A : B : C  2 : 3 : 4 ta có dãy tỉ số 23 4
234 9

bằng nhau nào µ µ µ
 A  40 0 ; B  60 0 ; C  80 0
µµµ
ABC
Học sinh : 
234
µ µ µ
b) A  450 ; B  60 0 ; C  750
-Cho học sinh làm theo nhóm theo
µµµ
Bài 9. Cho VABC có A  B  C
hướng dẫn.
Hỏi VABC là loại tam giác gì?
-Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn
Giải.
-Gọi học sinh lên bảng làm .
µµµ
Xét VABC ta có: A  B  C  180 0
-Các học sinh khác cùng làm,theo
µµµ µµ
Mà A  B  C  A  A  180 0
dõi và nhận xét

µ
 A  90 0

-Cho học sinh thảo luận làm theo Vậy VABC là tam giác vuông.

nhóm

-Giáo viên gợi ý:áp dụng định lí
tổng ba góc trong một tam giác.

-Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn

-Gọi 1 học sinh làm được lên bảng

làm

-Các học sinh khác cùng làm,theo

dõi và nhận xét

-Giáo viên nhắc lại định nghĩa tam

giác nhọn,tam giác vuông,tam giác

tù.

III.Củng cố.

-Nhắc lại kiến thức đã luyện tập

-Nêu các dạng toán và cách giải.

IV.Hướng dẫn.

-Học kĩ bài theo sgk,vở ghi.

-Làm lại các bài tập trên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản