LUYỆN TẬP:TỔNG BA GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC

Chia sẻ: lotus_3

Thông qua bài tập nhằm khắc sâu cho học sinh về tổng các góc của tam giác, tính chất 2 góc nhọn của tam giác vuông, định lí góc ngoài của tam giác. - Rèn kĩ năng tính số đo các góc,phát hiện các góc bằng nhau,phụ nhau,chứng minh 2 đường thẳng song song . - Rèn kĩ năng suy luận. B. Chuẩn bị: Thước thẳng, thước đo góc, ê ke

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LUYỆN TẬP:TỔNG BA GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC

 

  1. LUYỆN TẬP:TỔNG BA GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC A. Mục tiêu: - Thông qua bài tập nhằm khắc sâu cho học sinh về tổng các góc của tam giác, tính chất 2 góc nhọn của tam giác vuông, định lí góc ngoài của tam giác. - Rèn kĩ năng tính số đo các góc,phát hiện các góc bằng nhau,phụ nhau,chứng minh 2 đường thẳng song song . - Rèn kĩ năng suy luận. B. Chuẩn bị: Thước thẳng, thước đo góc, ê ke C.Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy và trò Kiến thức trọng tâm I.Kiểm tra. 1.Nêu định lí về tổng 3 góc trong một tam giác 2.Góc ngoài của tam giác là gì? Bài 1.Tính các số đo x trong các hình II.Bài mới. sau: E 63 A x 37 D 75 F Giáo viên nêu bài toán,vẽ hình 66 x B C
  2. -Học sinh vẽ hình vào vở. h1 h2 N x ?Nêu cách tìm x 136 x M P Học sinh :áp dụng định lí tổng ba h3 góc trong một tam giác Giải. µ µµ -Cho học sinh làm theo nhóm Hình 1: C  180 0  ( A  B ) µ    C  180 0  750  66 0 -Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn 0 µ  C  39 0 hay x=39 µ µµ Hình 2: F  180 0  ( D  E ) -Gọi học sinh lên bảng làm . µ    F  180 0  370  630 0 µ  F  80 0 hay x=80 2x=1800-1360 Hình 3: -Các học sinh khác cùng làm,theo 2x=440 dõi và nhận xét x=220 -Giáo viên nhận xét cùng học sinh . µ µ Bài 2.Cho VABC có A  40 0 ; C  60 0 . Tia phân giác của góc B cắt AC ở D Giáo viên nêu bài toán · a) Tính ABC -Gọi 1 học sinh lên bảng vẽ hình
  3. · · -Các học sinh khác vẽ hình vào vở. b)Tính BDA , BDC · ?Nêu cách tính ABC Học sinh :áp dụng định lí tổng ba Giải. B góc trong một tam giác a) Ta có: 80 40 -Cho học sinh làm theo nhóm A C D -Gọi học sinh lên bảng làm . -Các học sinh khác cùng làm,theo 0 µµ · dõi và nhận xét ABC =180 -( A  C ) 0 0 0 0 ·  ABC =180 -(80 +40 ) =60 · b) Vì BD là tia phân giác của ABC · · ?Nêu cách tính ADB , CDB 1· · · ABD  CBD  ABC  30 0 2 · · · Học sinh : tính DBC  BDA , BDC · ADB là góc ngoài của VBCD -Cho học sinh làm theo nhóm 0 0 0 · · µ  ADB = DBC  C =30 +80 =110 -Gọi học sinh lên bảng làm . 0· 0 0 0 ·  CDB =180 - ADB =180 -110 =70 -Các học sinh khác cùng làm,theo Bài 3. Cho hình vẽ sau,biết AB//DE dõi và nhận xét A 47 · Tính DEC D Giáo viên nêu bài toán,vẽ hình Giải -Học sinh vẽ hình vào vở. 36 B C E Ta có: AB//DE ?Nêu GT,KL của bài toán · µ  EDC = A Học sinh :….
  4. 0 · · ?Nêu cách tính DEC  EDC =47 · · Xét VDEC ta có: Học sinh :tính EDC  DEC 0· · µ -Cho học sinh làm theo hướng dẫn DEC =180 -( EDC + C ) 0 0 0 · -Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn  DEC =180 -(47 +36 ) -Gọi học sinh lên bảng làm . 0 ·  DEC =97 A B ?Còn cách làm nào khác Bài 4. a 54 C µ · 92 Học sinh :tính B  DEC Cho hình vẽ bên E D 34 b ?Nêu các dấu hiệu nhận biết hai CMR:a//b đường thẳng song song Học sinh :… Giải. ?Từ đó hãy nêu cách chứng minh Xét VCED ta có: a//b   µ µµ E  180 0  C  D · Học sinh : tính CED rồi chứng tỏ 0 0 0 0 µ µ  E =180 -(92 +34 )  E =54 · · BAC  CED · ·  BAC  CED -Cho học sinh làm theo hướng dẫn Mà 2 góc này so le trong  a//b -Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn Bài 5.Cho VABC có B =700 và µ -Gọi học sinh lên bảng làm . 0 µµ A  C =20 ?Còn cách làm nào khác µ µ Tính A và C · Học sinh :tính ABC …. Giải. Giáo viên nêu bài toán
  5. µ µ µµ µ Ta có: A  C  180 0  B ?Nêu cách tính A và C Thay B =700  A  C  110 0 µ µµ Học sinh :áp dụng định lí tổng ba µµ Mà A  C =200  µµ góc trong một tam giác tính A  C rồi áp dụng quy tắc tìm 2 số biết 0 0 0 µ A =(110 +20 ):2=65 tổng và hiệu 0 0 0 µ C =110 -65 =45 -Cho học sinh làm theo nhóm µ Bài 6.Cho VABC có B  72 0 .Các tia -Gọi học sinh lên bảng làm . phân giác của các góc A và C cắt nhau -Các học sinh khác cùng làm,theo ở K. dõi và nhận xét · Tính AKC Giải. B Giáo viên nêu bài toán 72 µ Xét VABC có B  72 0 K · µ ?Nêu cách tính AKC và C 0 µµ  A  C =108 C 2 1 A Các tia phân giác · · Học sinh : Tính BAC  BCA của các góc A µ¶  A1  C2 và C cắt nhau ·  AKC ở K  A1  C2 =( A  C ):2=1080:2=540 µ¶ µµ Xét VAKC có: AKC =1800-( A1  C2 ) µ¶ · -Cho học sinh làm theo nhóm =1800-540=1260 -Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn Vậy AKC =1260 · -Gọi học sinh lên bảng làm .
  6. -Các học sinh khác cùng làm,theo Bài 7.Cho VHEC .Các tia phân giác µ µ dõi và nhận xét của H và C cắt nhau tại N.Biết · HNC  1230 µ Tính E E Giáo viên nêu bài toán Giải. N µ ?Nêu cách tính E 123 Xét VHNC ta có: 1 1 C H ¶ µ· H1  C1  HNC  180 0 Học sinh : Tính · Mà HNC  1230 ¶µ· · H1  C1  EHC  ECH µ E ¶µ  H1  C1  570 (1) -Cho học sinh làm theo nhóm theo µ µ Vì các tia phân giác của H và C cắt hướng dẫn.   · · ¶µ nhau tại N  EHC  ECH  2 H1  C1 (2) -Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn · · Từ (1) và (2)  EHC  ECH  114 0   µ · ·  E  180 0  EHC  ECH -Gọi học sinh lên bảng làm . =1800-1140=660 µ -Các học sinh khác cùng làm,theo Vậy E  66 0 dõi và nhận xét Bài 8.Tính các góc của VABC biết : -Giáo viên nhận xét,uốn nắn cho µµµ a) A : B : C  2 : 3 : 4
  7. µµµ học sinh . b) A : B : C  3 : 4 : 5 Giải. Giáo viên nêu bài toán µµµ ABC µµµ a) A : B : C  2 : 3 : 4    2 3 4 ?Nêu cách làm bài toán áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng Học sinh:áp dụng tính chất của dãy nhau ta có: tỉ số bằng nhau µ µ µ µµµ A B C A  B  C 180 0  20 0 = µµµ  ?Từ A : B : C  2 : 3 : 4 ta có dãy tỉ số 23 4 234 9 bằng nhau nào µ µ µ  A  40 0 ; B  60 0 ; C  80 0 µµµ ABC Học sinh :  234 µ µ µ b) A  450 ; B  60 0 ; C  750 -Cho học sinh làm theo nhóm theo µµµ Bài 9. Cho VABC có A  B  C hướng dẫn. Hỏi VABC là loại tam giác gì? -Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn Giải. -Gọi học sinh lên bảng làm . µµµ Xét VABC ta có: A  B  C  180 0 -Các học sinh khác cùng làm,theo µµµ µµ Mà A  B  C  A  A  180 0 dõi và nhận xét µ  A  90 0 -Cho học sinh thảo luận làm theo Vậy VABC là tam giác vuông. nhóm -Giáo viên gợi ý:áp dụng định lí
  8. tổng ba góc trong một tam giác. -Giáo viên đi kiểm tra ,hướng dẫn -Gọi 1 học sinh làm được lên bảng làm -Các học sinh khác cùng làm,theo dõi và nhận xét -Giáo viên nhắc lại định nghĩa tam giác nhọn,tam giác vuông,tam giác tù. III.Củng cố. -Nhắc lại kiến thức đã luyện tập -Nêu các dạng toán và cách giải. IV.Hướng dẫn. -Học kĩ bài theo sgk,vở ghi. -Làm lại các bài tập trên
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản