Luyện từ trái nghĩa

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
117
lượt xem
6
download

Luyện từ trái nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Củng cố những kiến thức đã học về từ trái nghĩa. 2. Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng những hiểu biết đã có về từ trái nghĩa để làm đúng các bài tập thực hành tìm từ trái nghĩa, đặt câu với một số từ trái nghĩa tìm được . 3. Thái độ: Có ý thức dùng từ trái nghĩa khi nói, viết để việc diễn đạt rõ sắc thái hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ trái nghĩa

  1. LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU LUYEÄN TAÄP VEÀ TÖØ TRAÙI NGHÓA I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Cuûng coá nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà töø traùi nghóa. 2. Kó naêng: Hoïc sinh bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ coù veà töø traùi nghóa ñeå laøm ñuùng caùc baøi taäp thöïc haønh tìm töø traùi nghóa, ñaët caâu vôùi moät soá töø traùi nghóa tìm ñöôïc . 3. Thaùi ñoä: Coù yù thöùc duøng töø traùi nghóa khi noùi, vieát ñeå vieäc dieãn ñaït roõ saéc thaùi hôn. II. Chuaån bò: - Thaày: Phieáu photo noäi dung baøi taäp 4/48 - Troø : SGK III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: “Töø traùi nghóa” - Giaùo vieân cho hoïc sinh - Hoïc sinh söûa baøi 3 söûa baøi taäp. - Giaùo vieân cho hoïc sinh ñaëc caâu hoûi - hoïc sinh traû lôøi: + Theá naøo laø töø traùi nghóa? - Hoûi vaø traû lôøi + Neâu taùc duïng cuûa töø traùi - Nhaän xeùt nghóa duøng trong caâu?  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi:
  3. “Tieát hoïc hoâm nay, caùc em seõ vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ coù veà töø traùi nghóa” 33’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 18’ * Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt - Hoaït ñoäng nhoùm, caù Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc nhaân, lôùp sinh tìm caùc caëp töø traùi nghóa trong ngöõ caûnh. Phöông phaùp: Buùt ñaøm, thaûo luaän nhoùm, thöïc haønh.  Baøi 1: - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1
  4. - Caû lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân phaùt phieáu cho - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân, hoïc sinh vaø löu yù caâu coù 2 caùc em gaïch döôùi caùc töø caëp töø traùi nghóa: duøng 1 traùi nghóa coù trong baøi. gaïch vaø 2 gaïch. - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt  Baøi 2: - 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi - Caû lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt
  5.  Baøi 3: - Giaûi nghóa nhanh caùc - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi thaønh ngöõ, tuïc ngöõ. 3 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi - Hoïc sinh söûa baøi daïng tieáp söùc  Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt 10’ * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc sinh bieát tìm moät soá töø traùi nghóa theo yeâu caàu vaø ñaët caâu vôùi caùc töø vöøa tìm ñöôïc.
  6. Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm, buùt ñaøm, thöïc haønh  Baøi 4: - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 4 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân phaùt phieáu cho - Nhoùm tröôûng phaân coâng hoïc sinh trao ñoåi nhoùm. caùc baïn trong nhoùm tìm caëp töø traùi nghóa nhö SGK, roài noäp laïi cho thö kí toång hôïp - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi töøng - Caû lôùp nhaän xeùt (ñuùng, caâu. nhieàu caëp töø)
  7.  Baøi 5: - Löu yù hình thöùc, noäi dung - 1, 2 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi 5 cuûa caâu caàn ñaët. - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh söûa baøi laàn löôït töøng em ñoïc noái tieáp nhau töøng caâu vöøa ñaët.  Giaùo vieân choát laïi. - Caû lôùp nhaän xeùt 5’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp Phöông phaùp: Troø chôi, thaûo luaän nhoùm - Giaùo vieân phaùt phieáu - Thaûo luaän vaø xeáp vaøo goàm 20 töø. Yeâu caàu xeáp baûng töø thaønh caùc nhoùm töø traùi - Trình baøy, nhaän xeùt nghóa. 1’ 5. Toång keát - daën doø:
  8. - Hoaøn thaønh tieáp baøi 5 - Chuaån bò: “Môû roäng voán töø: Hoøa bình” - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản