Luyện từ và câu (5) - Từ đơn và từ phức

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
405
lượt xem
25
download

Luyện từ và câu (5) - Từ đơn và từ phức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu được sư khác nhau giữa tiếng và từ . Dùng tiếng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu, từ bao giờ cũng có nghĩa , còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa - Phân biệt được từ đơn và từ phức - Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu (5) - Từ đơn và từ phức

  1. Luy n t và câu (5) T ơn và t ph c I. M c tiêu: - Hi u ư c sư khác nhau gi a ti ng và t . Dùng ti ng t o nên t , t dùng t o nên câu, t bao gi cũng có nghĩa , còn ti ng có th có nghĩa ho c không có nghĩa - Phân bi t ư c t ơn và t ph c - Bi t dùng t i n tìm t và nghĩa c a t II. Chu n b : - B ng vi t s n câu : nh b n giúp l i có chí h c hành nhi u năm li n H nh là h c sinh tiên ti n III. Ho t ng d y h c TG Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ: G i m t Hs lên tr l i - 3 Hs c
  2. - Tác d ng và cách dùng d u hai ch m? - G i 3 Hs c o n văn ã giao ti t trư c - Nh n xét ghi i m - Hs theo dõi 2 Bài m i: Gi i thi u: GV ưa ra t : h c, h c hành, h p tác xã . - T h c có 1 ti ng, t h c hành có Em có nh n xét gì v s lư ng ti ng c a 3 2ti ng, t h p tác xã có 3 ti ng t trên? Bài h c hôm nay giúp các em hi u rõ v t 1 ti ng và t g m nhi u ti ng. GV ghi b ng : t ơn và t ph c. Yêu c u Hs c câu văn mà GV vi t s n + Hs n i ti p nhau nh c l i trên b ng. M i t ư c phân b ng 1 d u g ch . +2 Hs c: “Nh / b n/ giúp / l i/ có/ chí/ h c hành/ nhi u/ năm li n/ H nh/ là/ h csinh/ tiên ti n/” + Có 14 t Câu văn trên có bao nhiêu t ? +Có t g m m t ti ng và có t g m 2 ti ng. Em có nh n xét gì v các t trong câu văn trên? + 1 Hs c bài 1 SGK
  3. G i 1 Hs c yêu c u bài 1. Hs th o lu n nhóm và hoàn thành phi u G i các nhóm tr l i. Nhóm khác b sung GV ch t: T ơn là : nh , b n, l i , có, chí, nhi u, năm, li n, H nh là. i di n nhóm báo cáo T ghép là : giúp , h c hành, h c sinh, tiên ti n. +T g m 1 hay nhi u ti ng H i: t g m có m y ti ng? +Ti ng dùng c u t o nên t , -Ti ng dùng làm gì? m t ti ng t o nên t ơn, 2 ti ng tr lên t o nên t ph c. +T dùng t câu +T ơn là t có1 ti ng, t ph c là -T dùng làm gì? t g m hai hay nhi u ti ng. Th nào là t ơn? th nào là t ph c? + 2 ho c 3 Hs c + Hs tr l i G i Hs c ghi nh SGK -Yêu c u Hs tìm t ơn , t ph c. Nh n xét, tuyên dương Hs 1 Hs c. 1 Hs lên b ng làm Luy n t p + Hs vi t vào v
  4. Bài 1 : G i 1 Hs c yêu c u bài 1 + R t/ công b ng/ r t/ thông minh/ Yêu c u Hs t làm bài GV nh n xét cùng + V a/ lư ng/ l i/ a tình/ a Hs mang/ + R t, v a, l i. + Công b ng, thông minh, a tình, a mang, lư ng H i: nh ng t nào là t ơn? Nh ng t nào là t ph c? +L p ho t ng nhóm GV dùng ph n màu g ch chân dư i t ơn (vàng) t ph c( ) + i di n nhóm báo cáo Bài 2: G i 1 Hs c yêu c u +1 Hs c GV hư ng d n theo dõi các nhóm + Hs t câu Nh n xét ,tuyên dương Bài 3 : G i Hs c yêu c u và m u Yêu c u Hs t câu Nh n xét , s a sai 3.C ng c - d n dò :
  5. Th nào là t ơn? Cho ví d Th nào là t ph c? Cho ví d Nh n xét: D n dò: v làm l i bài 2, 3 Chu n b bài sau
Đồng bộ tài khoản