Luyện từ và câu - CÂU KỂ AI LÀ GÌ

Chia sẻ: fordec

. Hiểu tác dụng của câu kể ai là gì? .Tìm đúng câu kể ai là gì ? trong đoạn văn . .Biết đặt câu kể ai là gì ? để giới thiệu hoặc nhận định về một người, một vật . . Bảng lớp chép sẵn đoạn văn...

Nội dung Text: Luyện từ và câu - CÂU KỂ AI LÀ GÌ

LUY N T VÀ CÂU

CÂU K AI LÀ GÌ

I .M c tiêu :

. Hi u tác d ng c a câu k ai là gì?

.Tìm úng câu k ai là gì ? trong o n văn .

.Bi t t câu k ai là gì ? gi i thi u ho c nh n nh v m t ngư i, m t v t .

II. dùng d y h c :

. B ng l p chép s n o n văn BT1ph n Nh n xét .Dùng ph n màu g ch chân
dư i các câu in nghiêng.

. Gi y kh to ghi t ng ph n a ,b, c, BT1 ph n luy n t p .

. HS chu n b nh c a gia ình mình .

III . Các ho t ng d y h c ch y u :
Ho t ng d y Ho t ng h cA .Ki m tra bài cũ :

G i HS th c hi n các yêu c u : 3 HS lên b ng th c hi n theo yêu
c u.
+ c thu c lòng 1câu t c ng thu c ch i m :Cái
p

+Nêu trư ng h p có th s d ng câu t c ng y.

GV nh n xét và cho i m HS nh n xét câu tr l i c a các
b n.
B .Bài m i :

1/ Gi i thi u bài :

+ Các em ã ư c h c nh ng câu k nào ? Cho ví
d ?V t ng lo i .
HS tr l i :

-Các ki u câu k ã h c :Ai làm
gì?Ai th nào ?
-Các câu mà ngư i ta thư ng dùng t gi i thi u
v mình ho c gi i thi u v ngư i khác thu c ki u Ví d :+Cô giáo ang gi ng bài .
câu k Ai là gì ?Bài h c hôm nay các em cùng tìm
hi u v ki u câu này . +Lan r t chăm ch .


2 / Tìm hi u ví d :

-Yêu c u 4 HS ti p n i nhau c t ng ph n c a
nh n xét .

Bài 1,2 :G i HS c 3 câu ư c g ch chân trong
o n văn .

-Yêu c u HS trao i ,th o lu n ti p n i nhau tr l i
câu h i .
-4 HS ti p n i nhau c trư c
l p.
-1 HS c thành ti ng trư c l p .
+Câu nào dùng gi i thi u ,câu nào dùng -2 HS ng i cùng bàn trao i

nh n nh v b n Di u Chi ? ,th o lu n và tìm câu tr l i :


GV nh n xét câu tr l i c a HS +Câu gi i thi u v Di u Chi :
ây là Di u Chi ,b n m i c a
l p ta .B n Di u Chi là HS cũ
c a trư ng Ti u h c Thành Công
.

+Câu nh n nh v b n Di u Chi
:B n y là m t ho sĩ nh y.
Bài 3:

+B n Di u Chi //là HS cũ c a
trư ng ti u h c Thành Công .

-G i HS c yêu c u bài t p .

Ví d :H i :

+Ai là Di u Chi ,b n m i c a l p ta ?

Tr l i : ây là Di u Chi ,b n m i c a l p ta .

H i : ây là ai ? -Tr l i : ây là Di u Chi ,b n
m i c a l p ta . .Ai là HS cũ c a trư ng ti u h c
thành công ?
-Yêu c u HS trao i th o lu n và làm bài .B n Di u Chi là ai ?

.B n y là m t ho sĩ nh y.

Các câu h i :

+Ai là ho sĩ nh ?

+B n y là ai?
+Gi ng nhau :B ph n CN cùng
tr l i cho câu h i Ai?(cái gì
?,con gì ? )

+Khác nhau : Câu k Ai làm gì
?VN tr l i cho câu h i làm gì ?
GV nh n xét ,k t lu n
.Câu k Ai th nào ?VN tr l i
-Các câu gi i thi u và nh n nh v b n Di u Chi là cho câu h i Th nào ?
ki u câu k Ai là gì ?
.Câu k Ai là gì ?VN tr l i cho
H i :B ph n CN và VN trong câu k Ai là gì ?tr câu h i là gì ?
l i cho câu h i nào ?
Bài 4 :Hãy phân bi t 3 ki u câu ã h c Ai làm gì
?Ai th nào ?Ai là gì ?

H i câu k Ai là gì ?g m có nh ng b ph n nào
?Chúng có tác d ng gì ?
-HS c k t lu n
+Câu k Ai là gì ?dùng làm gì ?


3 HS làm vào gi y kh to ,dán
lên b ng
* Ghi nh :Yêu c u HS c ghi nh
L p nh n xét ,ch a bài cho b n
3 /Luy n t p :
-1HS c thành ti ng trư c l p
Bài1 :G i HS c bài -Y/C HS t làm bài
,C l p c th m

GV nh n xét
-5 7 HS ti p n i nhau gi i
thi u v b n ho c gia ình mình
Bài 2:G i hS c yêu c u bài t p .
trư c l p
-Yêu c u HS ho t ng theo c p .
4 C ng c ,d n dò :

Nh n xét ti t h c

Bài sau :V ng trong câu k Ai là gì ?
Nh n xét:

Bài h c này tôi d y theo quan i m tích h p ch :

H c sinh c, nghe và tìm hi u bài theo các ho t ng nhóm 4 ph n nh n xét
1và 2, nhóm ôi ph n nh n xét 3 , nhóm ôi cho nh n xét 4 sau ó tr l i cá nhân, t ó hs t
chi m lĩnh ki n th c tr ng tâm th hi n b ng câu ghi nh ,làm luy n t p úng chính xác .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản