LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CÂU KỂ AI LÀM GÌ ?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
283
lượt xem
21
download

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CÂU KỂ AI LÀM GÌ ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nắm được cấu tạo cơ bản của câu kể Ai làm gì ? - Nhận ra hai bộ phận CN, VN của câu kể Ai làm gì ?, từ đó biết vận dụng câu kể Ai làm gì ? vào bài viết - Giấy khổ to ( bảng phụ ) viết sẵn từng câu trong đoạn văn ở BT1 để phân tích mẫu. - 4 tờ phiếu viết nội dung BT III. 1 - 3 băng giấy - mỗi băng viết 1 câu kể Ai làm gì ? có trong đoạn văn ở BT III. 1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CÂU KỂ AI LÀM GÌ ?

  1. LUY N T VÀ CÂU CÂU K AI LÀM GÌ ? I.M c tiêu : - N m ư c c u t o cơ b n c a câu k Ai làm gì ? - Nh n ra hai b ph n CN, VN c a câu k Ai làm gì ?, t ó bi t v n d ng câu k Ai làm gì ? vào bài vi t II. dùng d y - h c - Gi y kh to ( b ng ph ) vi t s n t ng câu trong o n văn BT1 phân tích m u. - 4 t phi u vi t n i dung BT III. 1 - 3 băng gi y - m i băng vi t 1 câu k Ai làm gì ? có trong o n văn BT III. 1 III.Các ho t ng d y- h c: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1- Bài cũ: - GV g i 1 HS lên b ng làm bài nhà - HS s a bài t p III.2 - c ph n ghi nh - 3 HS c. - GV nh n xét- ghi i m 2- Bài m i; -L ng nghe 2.1-Gi i thi u:
  2. 2.2- Hư ng d n tìm hi u bài: - GV nêu m c tiêu, yêu c u c a bài d y - 2 HS ti p n i nhau c các * Ph n nh n xét yêu c u c a BT 1,2 - Bài t p 1,2 - GV cùng HS phân tích làm m u câu 2 Câu T ng ch T ng ch ho t ng ngư i ho c v t ho t ng ánh trâu cày ngư i l n 2. Ngư i l n ánh trâu ra ng - HS làm vi c nhóm ôi. - GV phát phi u k b ng HS trao i theo c p, phân tích ti p nh ng câu còn l i. - i di n nhóm trình bày k t qu phân tích c a nhóm * GV lưu ý : Không phân tích câu 1 vì không có t mình. ch ho t ng ( v ng c a câu y là c m danh t ) - GV và c l p nh n xét- ch t l i l i gi i úng - GV và c l p nh n xét, ch t l i l i gi i úng. Câu T ng ch ho t T ng ch ng ngư i ho c v t ho t ng Các c già 3. Các c già nh t c , t lá
  3. nh t c , t lá 4. M y chú bé M y chú bé b c b p th i b c b p th i cơm cơm 5. Các bà m tra ngô . Các bà m tra ngô 6. Các em bé ng khì trên Các em bé ng khì trên lưng m lưng m 7. Lũ chó s a om c r ng s a om c r ng Lũ chó * Bài t p 3 : GV yêu c u HS c - GV d a vào b ng bài t p làm v a xong nêu câu h i m u. - 1 HS c- c l p c th m. Câu Câu h i cho t T ng ch ng ch ho t ngư i ho c v t ng ho t ng Ngư i l n làm Ai ánh trâu ra 2. Ngư i l n gì ? cày ? ánh trâu ra - C l p l ng nghe ng
  4. - GV g i HS nêu câu h i ti p i v i nh ng câu còn l i. - GV và c l p nh n xét úng sai. 2. Ph n ghi nh - GV g i 1 em c to ph n ghi nh . - GV vi t sơ phân tích c u t o m u câu và gi i thích : câu k Ai làm gì ? thư ng g m có 2 b ph n - 3 em c l i ph n ghi nh . B ph n 1 ch ngư i ( Tr l i câu h i : Ai ( hay v t ) g i là ch con gì, cái gì ) ng B ph n 2 ch ho t Tr l i câu h i : làm gì ng hay câu g i là v ? ng 3. Ph n luy n t p : Bài t p 1 : GV yêu c u HS c suy nghĩ - GV nh n xét chôt l i l i gi i b ng cách dán 1 t phi u, g i 1 HS gi i lên b ng, g ch dư i 3 câu k Ai làm gì ? có trong o n văn - 1 HS c to. Câu 1 : Cha tôi làm cho tôi chi c ch i c quét nhà, - HS làm cá nhân, tìm các quét sân. câu k m u Ai làm gì ? có Câu 2 : M ng h t gi ng y nón lá c , treo lên trong o n văn. gác b p gieo c y mùa sau. - Tr l i mi ng.
  5. Câu 3 : Ch tôi an nón lá c , l i bi t an c mành c và làn c xu t kh u. Bài t p 2 : GV yêu c u HS c bài - GV hư ng d n HS cách trình bày. 1. Cha/làm cho tôi chi c ch i c quét nhà, CN VN quét sân - HS c - tìm ch ng v - G i HS làm nh ng câu còn l i ng c a 3 câu văn có trên b ng BT 1. Bài t p 3 : G i HS c - 2 HS lên b ng làm bài, c l p làm bài vào v . - GV nh c HS sau khi vi t xong o n văn, dùng bút chì g ch chân nh ng câu nào là câu k Ai làm gì có trong o n văn. - GV và c l p nh n xét 3- C ng c và d n dò: - 1 em c to - C l p c - GV nh n xét ti t h c, tuyên dương nh ng HS h c th m. t t. - 1 s em c o n văn c a - H c thu c ph n ghi nh . mình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản