LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
466
lượt xem
26
download

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luyện từ và câu - danh từ chung và danh từ riêng', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG

  1. LUY N T VÀ CÂU DANH T CHUNG VÀ DANH T RIÊNG I-M c tiêu: -Phân bi t ư c danh t chung và danh t riêng d a trên d u hi u v ý nghĩa khái quát c a chúng . -Bi t cách vi t hoa danh t riêng trong th c t . -V n d ng vào khi vi t văn ,khi t c u có danh t riêng . II- dùng h c t p: -B n ò t nhiên VN (có sông C u Long) ,tranh nh vua Lê L i. -Gi y kh to k s n 2 c t danh t chung và danh t riêng. -Bài 1 ph n nh n xét vi t s n trên b ng l p. III-Ho t ng d y và h c: TG Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: -G i 1hs lên b ng tr l i câu
  2. h i: Danh t là gì? Cho ví -1 hs lên b ng th c hi n yêu c u. d > -Y/c hs c o n văn vi t -2 hs c bài . v con v t và tìm các danh t có trong an văn ó. -Y/c hs tìm các danh t -Hs tr l i: trong o n thơ sau: +Vua Hùng,sáng, trưa, bóng, n ng, chân Vua Hùng m t sáng i ,ch n này, dân , qu , bánh chưng , bánh săn. gi y. Trưa tròn bóng n ng ngh chân ch n này. Dân dâng m t qu xôi y. Bánh chưng m y c p ,bánh gi y m y ôi. -Nh n xét ,ghi i m. 2-Bài m i; 2.1-Gi i thi u: -Gv ghi lên b ng. -2hs c thành ti ng. 2.1-Tìm hi u ví d : -Th o lu n tìm t .
  3. Bài 1 ; a- sông b- C u Long. -G i hs c y/c và n i dung. c-vua d- Lê L i. -Y/c hs th o lu n theo nhóm ôi và tìm t úng. -Nh n xét và gi i thi u b ng b n t nhiên VN (Gv v a nói va]fch vào b n m t s sông như sông C u Long và gi i thi u vua Lê L i . -1 hs c . Bài2 : -Th o lu n c p ôi. -Y/c hs c . -Hs tr l i: -Y/c hs trao i c p ôi , tr l i câu h i.. -G i hs tr l i , các hs khác nh n xét , b sung. +Sông: Tên chung ch nh ng dòng sông ch y tương i l n, trên ó thuy n ,bè i l i ư c. +C u Long: tên riêng c a m t dòng sông
  4. có chín nhánh ng b ng sông C u Long. +Vua: Tên chung ch ngư i ng u nhà nư c phong ki n. +Lê L i: Tên riêng ch v vua m u nhà h u Lê. -Hs l ng nghe. -Nh ng t ch tên chung c a m t lo i s v t như sông , vua ư c g i là danh -1 hs c thành ti ng . t chung. -Th o lu n thao nhóm ôi. -Nh ng tên riêng c a m t +Tên chung ch dòng nư c ch y tương v t nh t nh như C u Long i l n: sông không vi t hoa.Tên riêng ch , Lê L i g i là danh t m t dòng sông c th : C u Long ư c vi t riêng. hoa. -Bài 3: +Tên chung ch ngư i ng u nhà -G i hs c yêu c u. nư c phong ki n vua không vi t hoa. Tên riêng ch m t v vua c th Lê L i ư c -Y/c hs th o lu n c p ôi và vi t hoa. tr l i câu h i.
  5. -G i hs tr l i, hs khác nh n -Hs l ng nghe. xét , b sung. +Danh t chung là tên m t lo i s v t; sông ,núi ,vua , cô giáo ,h c sinh… +Danh t riêng là tên riêng c a m t s v t :sông H ng , sông Thu B n, núi Thái Sơn ,Cô Loan. -Danh t riêng ch ngư i , +Danh t riêng luôn luôn ư c vi t hoa. a danh c th luôn luôn ph i vi t hoa. -2 -3 hs c thành ti ng. 2.3 Ghi nh ; -H i :+Th nào là danh t chung , danh t riêng? Cho ví d . -2 hs c thành ti ng . -Th o lu n theo nhóm 6. - i di n nhóm trình bày.. l p b sung. +Khi vi t danh t riêng c n lưu ý i u gì? -G i vài hs c ghi nh -
  6. nh c hs c th m thu c ngay ghi nh t i l p. +Danh t chung là tên c a m t lo i s v t. -Hs ch a bài. +Danh t riêng là tên riêng c a m t s v t . Danh t riêng luôn luôn ư c vi t Danh t chung Danh t riêng hoa. Núi /dòng/sông/dãy/ Chung /Lam 2.4 -Luy n t p: m t/sông/ánh /n ng /Thiên /Nh n / Bài 1: / ư ng /dãy /nhà / Trác / i Hu trái /ph i / gi a /Bác H . -Y/c hs c y/c và n i dung . /trư c. -Phát phi u h c t p cho t ng nhóm. -Y/c hs th o lu n theo nhóm +Vì:” dãy” là t chung ch nh ng núi n i 6 vi t vào phi u. ti p li n nhau. -Y/c nhóm nào xong trư c +Ví “Thiên Nh n” là tên riêng c a m t dãy dán phi u lên b ng núi nên ư c vi t hoa. , các nhóm khác nh n xét
  7. ,b sung. -1 hs c yêu c u. -Gv k t lu n có phi u - Vi t hoa tên b n vào v bài t p úng. -3 hs lên b ng vi t. - L p nh n xét bài trên b ng. -Hs tr l i. -L p l ng nghe. -H i : +T i sao em x p t dãy vào danh t chung? +Vì sao t Thiên Nh n ư c x p vào danh t riêng? -Nh n xét ,tuyên dương nh ng hs tr l i úng. Bài 2; -Y/c hs c yêu c u. -Y/c hs t làm bài.
  8. Y/c 1 hs lên b ng làm. -G i hs nh n xét bài c a b n trên b ng. -H i; +H và tên các b n y là danh t chung hay danh t riêng? Vì sao? -Gv nh c hs luôn luôn vi t hoa tên ngư i, tên a danh, tên ngư i vi t hoa c h và tên m. 3-C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c. -D n hs v nhà h c bài và vi t vào v : 10 dabnh t chung ch v t 10 danh t riêng ch ngư i.
Đồng bộ tài khoản