LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG (Tiết 11 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
181
lượt xem
17
download

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG (Tiết 11 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Phân biệt được danh từ chung và danh từ riêng dựa trên dấu hiệu về ý nghĩa khái quát của chúng . -Biết cách viết hoa danh từ riêng trong thực tế. -Vận dụng vào khi viết văn ,khi đặt cậu có danh từ riêng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG (Tiết 11 )

  1. LUY N T VÀ CÂU DANH T CHUNG VÀ DANH T RIÊNG (Ti t 11 ) I-M c tiêu: -Phân bi t ư c danh t chung và danh t riêng d a trên d u hi u v ý nghĩa khái quát c a chúng . -Bi t cách vi t hoa danh t riêng trong th c t . -V n d ng vào khi vi t văn ,khi t c u có danh t riêng . II- dùng h c t p: -B n ò t nhiên VN (có sông C u Long) ,tranh nh vua Lê L i. -Gi y kh to k s n 2 c t danh t chung và danh t riêng. -Bài 1 ph n nh n xét vi t s n trên b ng l p.
  2. III-Ho t ng d y và h c: TG H c sinh Giáo viên 1-Bài cũ: -G i 1hs lên -1 hs lên b ng th c hi n yêu c u. b ng tr l i câu h i: -2 hs c bài . Danh t là gì? Cho ví d > -Hs tr l i: -Y/c hs c +Vua Hùng,sáng, trưa, bóng, o n văn vi t v n ng, chân ,ch n này, dân , qu , bánh con v t và tìm các chưng , bánh gi y. danh t có trong an văn ó. -Y/c hs tìm các danh t trong o n thơ sau: Vua Hùng m t sáng i -2hs c thành ti ng. săn. -Th o lu n tìm t .
  3. Trưa tròn a- sông b- C u Long. bóng n ng ngh c-vua d- Lê L i. chân ch n này. Dân dâng m t qu xôi y. -1 hs c . Bánh chưng m y c p -Th o lu n c p ôi. ,bánh gi y m y ôi. -Nh n xét ,ghi i m. -Hs tr l i: 2-Bài m i; +Sông: Tên chung ch nh ng 2.1-Gi i dòng sông ch y tương i l n, trên ó thi u: thuy n ,bè i l i ư c. -Gv ghi +C u Long: tên riêng c a m t lên b ng. dòng sông có chín nhánh ng b ng 2.1-Tìm hi u sông C u Long. ví d : +Vua: Tên chung ch ngư i ng Bài 1 ; u nhà nư c phong ki n. -G i hs c +Lê L i: Tên riêng ch v vua m u nhà h u Lê.
  4. y/c và n i dung. -Hs l ng nghe. -Y/c hs th o lu n theo nhóm ôi và tìm t úng. -1 hs c thành ti ng . -Nh n xét và gi i thi u b ng b n -Th o lu n thao nhóm ôi. t nhiên VN (Gv v a nói v a ch +Tên chung ch dòng nư c vào b n m t s ch y tương i l n: sông không vi t sông như sông C u hoa.Tên riêng ch m t dòng sông c th : Long và gi i thi u C u Long ư c vi t hoa. vua Lê L i . +Tên chung ch ngư i ng Bài2 : u nhà nư c phong ki n vua không vi t hoa. Tên riêng ch m t v vua c th -Y/c hs c Lê L i ư c vi t hoa. . -Hs l ng nghe. -Y/c hs trao i c p ôi , tr l i câu h i.. +Danh t chung là tên m t lo i s v t; sông ,núi ,vua , cô giáo ,h c sinh… +Danh t riêng là tên riêng c a m t s v t :sông H ng , sông Thu B n, -G i hs tr núi Thái Sơn ,Cô Loan. l i , các hs khác
  5. nh n xét , b sung. +Danh t riêng luôn luôn ư c vi t hoa. -2 -3 hs c thành ti ng ghi nh . -Nh ng t ch tên chung c a m t lo i s v t như -2 hs c thành ti ng . sông , vua ư cg i là danh t chung. -Th o lu n theo nhóm 6. -Nh ng tên - i di n nhóm trình bày.. l p b riêng c a m t v t sung. nh t nh như C u Long , Lê L i g i là -Hs ch a bài. danh t riêng. Danh t Danh t -Bài 3: chung riêng -G i hs c yêu c u. Núi Chung /dòng/sông/dãy/ /Lam /Thiên -Y/c hs th o m t/sông/ánh /Nh n / Trác / i lu n c p ôi và tr /n ng / ư ng /dãy Hu /Bác H .
  6. l i câu h i. /nhà / trái /ph i / gi a /trư c. -G i hs tr l i, hs khác nh n xét , b sung. +Vì:” dãy” là t chung ch nh ng núi n i ti p li n nhau. +Ví “Thiên Nh n” là tên riêng c a -Danh t m t dãy núi nên ư c vi t hoa. riêng ch ngư i , a danh c th luôn luôn ph i vi t hoa. -1 hs c yêu c u. 2.3 Ghi nh ; - Vi t hoa tên b n vào v bài t p -H i :+Th -3 hs lên b ng vi t. nào là danh t chung , danh t - L p nh n xét bài trên b ng. riêng? Cho ví d . -Hs tr l i. -L p l ng nghe. +Khi vi t danh t riêng c n lưu ý i u gì? -G i vài hs c ghi nh -nh c
  7. hs c th m thu c ngay ghi nh t i l p. +Danh t chung là tên c a m t lo i s v t. +Danh t riêng là tên riêng c a m t s v t . Danh t riêng luôn luôn ư c vi t hoa. 2.4 -Luy n t p: Bài 1: -Y/c hs c y/c và n i dung . -Phát phi u h c t p cho t ng nhóm. -Y/c hs th o lu n theo nhóm 6
  8. vi t vào phi u. -Y/c nhóm nào xong trư c dán phi u lên b ng , các nhóm khác nh n xét ,b sung. -Gv k t lu n có phi u úng. -H i : +T i sao em x p t dãy vào danh t chung? +Vì sao t Thiên Nh n ư c x p vào danh t riêng? -Nh n xét ,tuyên dương
  9. nh ng hs tr l i úng. Bài 2; -Y/c hs c yêu c u. -Y/c hs t làm bài. Y/c 1 hs lên b ng làm. -G i hs nh n xét bài c a b n trên b ng. -H i; +H và tên các b n y là danh t chung hay danh t riêng? Vì sao? -Gv nh c hs luôn luôn vi t hoa tên ngư i, tên a danh, tên ngư i vi t hoa c h và tên
  10. m. 3-C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c. -D n hs v nhà h c bài và vi t vào v : 10 dabnh t chung ch v t 10 danh t riêng ch ngư i.
Đồng bộ tài khoản