Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ

Chia sẻ: corolla

- Nhận biết các cặp quan hệ từ trong câu và tác dụng của chúng. - Biết sử dụng các cặp quan hệ từ để đặt câu. - 2, 3 tờ phiếu khổ to viết sẵn các câu trong BT để HS làm bài.

Nội dung Text: Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ

Luy n t và câu: LUY N T P V QUAN H T

I. M c tiêu, nhi m v :


- Nh n bi t các c p quan h t trong câu và tác d ng c a chúng.


- Bi t s d ng các c p quan h t t câu.


II. dùng d y h c:


- 2, 3 t phi u kh to vi t s n các câu trong BT HS làm bài.


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. Ki m tra: (4')2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
Ho t ng 2: Làm BT. (28-30’)a) Hư ng d n HS làm BT 1. (10’0- Cho HS c yêu c u và giao vi c.Tìm quan h t trong 2 câu a và b.- Cho HS làm vi c + trình bày k t qu . - L p nh n xét- GV nh n xét, ch t l i.b) Hư ng d n HS làm BT 2. (12’)- Cho HS c yêu c u và giao vi c.- Cho HS làm bài. - L p làm vào gi y

nháp.- GV dán 2 t phi u lên b ng cho 2 HS lên - 2 HS lên làm vào

làm bài. phi u.
- GV nh n xét, ch t l i.c) Hư ng d n HS làm BT 3. (7’)- Cho HS c yêu c u và giao vi c.- Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - HS trao i theo c p.- GV nh n xét, ch t l i.3. C ng c , d n dò: (2')- GV nh n xét ti t h c.- Yêu c u HS v nhà làm l i BT 3 vào v .- Chu n b bài ti p.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản